Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2009-жылдын 29-апрели № 139

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

     "Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жонундо"
       Кыргыз Республикасынын Мыйзамына озгортуулор
         жана толуктоолор киргизуу тууралуу

  2009-жылдын 6-мартында       Кыргыз Республикасынын Жогорку
                    Кењеши тарабынан кабыл алынган
   1-берене.

   "Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" Кыргыз Респуб-
ликасынын Мыйзамына ("Эркин Тоо" газетасы, 2008-жыл, 13-май, № 33) тө-
мөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
   1. 4-берененин 1-бөлүгүндөгү "20 мињ сомдон көп эмес" деген сөздөр
"100 мињ сомдон көп эмес" деген сөздөргө алмаштырылсын.
   2. 20-беренеде:
   2-бөлүктөгү "Депозиттерди коргоо системасына кирүү үчүн банк" де-
ген сөздөр "Депозиттерди коргоо системасына катышуучу банк" деген сөз-
дөргө алмаштырылсын;
   3-бөлүктөгү "системасына кирүүнүн" деген сөздөр "системага каты-
шуучу банк үчүн" деген сөздөргө алмаштырылсын;
   4-бөлүк күчүн жоготту деп табылсын;
   5-бөлүктө:
   - экинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "Улуттук банктан банк ишин жүргүзүү укугуна лицензия алгандан жана
банк тарабынан Депозиттерди коргоо фондуна мүчөлүк акыны которгондон
кийин, Улуттук банк банктын депозиттерди коргоо системасына катышууга
кабарлоосунун көчүрмөсүн кошо тиркөө менен банк лицензиясы берилгенин
тактоочу билдирүүнү Агенттикке жөнөтөт. Улуттук банктын билдирүүсү бан-
кты депозиттерди коргоо системасына катышуучу банктын реестрине каттоо
үчүн негиз болуп саналат. Агенттик белгиленген тартипте каттоодон өт-
көргөн учурдан тартып банк депозиттерди коргоо системасына катышуучу
болуп калат.";
   - үчүнчү абзац алып салынсын.
   3. 21-беренеде:
   2-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "2. Банкты депозиттерди коргоо системасында каттоо аны катышуучу
банктардын реестрине киргизүү жолу менен Агенттик тарабынан жүзөгө ашы-
рылат.".
   5-бөлүктөгү "24-беренесине" деген сөздөр "25-беренесине" деген
сөздөр менен алмаштырылсын.
   4. 23 жана 24-беренелер күчүн жоготту деп табылсын.
   5. 25-берененин 8-бөлүгүндөгү "маалыматтарды" деген сөздөн кийин
"банктын борбордук (башкы) офисинин кире беришине жана операциялык зал-
дарга, филиалдарына, сактык кассаларына" деген сөздөр менен толуктал-
сын.
   6. 26-беренеде:
   2-бөлүктүн 1 жана 2-пункттары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "1) Өкмөт - 76 пайыз;
   2) иштеп жаткан банктар - 24 пайыз.";
   4-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Депозиттерди коргоо фондусуна,
ушул берененин 2-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык Депозиттерди коргоо фонду-
сунун максаттуу өлчөмүнүн банктар салууга тийиш болгон бөлүгүн кошо ал-
ганда, Депозиттерди коргоо фондунун ушул Мыйзамдын 43-беренесинин 2-бө-
лүгүндө белгиленген максаттуу өлчөмүнүн суммасынын 100 пайызы өлчөмүндө
бир жолку төлөмдү чегерет.
   Мындай учурда, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасы-
нын Финансы министрлигинин атынан депозиттерди коргоо системасына өтүш-
көн катышуучу банктар менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы
милдеттенмелер жөнүндө келишим түзөт.";
   берене төмөнкүдөй мазмундагы 4-1-бөлүк менен толукталсын:
   "4-1. Ушул берененин 4-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Өк-
мөтү чегерген Депозиттерди коргоо фондусундагы коммерциялык банктардын
үлүшүн жойгонго чейин банктар Депозиттерди коргоо фондусуна ушул бере-
ненин 2-бөлүгүндө белгиленген төлөмдөрдү жүзөгө ашырышат. Банктардын
аталган төлөмдөрү Депозиттерди коргоо фондусуна түшкөндөн кийинки 3 жу-
мушчу күндүн ичинде Агенттик тарабынан ушул берененин 4-бөлүгүнө ылайык
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү төлөгөн сумма толугу менен жоюлганга чей-
ин республикалык бюджетке багытталат.
   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү төлөгөн сумма толугу менен жоюлган
күнгө чейин катышуучу банкка карата кепилденген учур келип жеткенде
Агенттик ушул катышуучу банк тарабынан берилген кепилденген учур келип
жеткен күнгө карата катышуучу банктын жалпы депозитардык базасы жөнүндө
маалыматтын негизинде  ушул  Мыйзамдын  ушул беренесинин 2-бөлүгүнүн
2-пунктуна ылайык Депозиттерди коргоо фондуна ушул катышуучу банк тара-
бынан төлөнүүгө тийиш болгон сумманы эсептейт.
   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен келишимге кол койгон катышуучу
банкка карата кепилденген учур келип жеткен шартта активдерди бөлүштү-
рүү процессинде ушул бөлүктүн экинчи абзацына ылайык Агенттик тарабынан
эсептелген катышуучу банктын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы
милдеттенмелеринин суммасы "Банктарды консервациялоо, жоюу жана банк-
роттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген төлөмдөр-
дүн кезегине ылайык кредиторлордун кезеги боюнча бешинчи орунда жоюлуу-
га тийиш.".
   7. 28-берене төмөнкүдөй мазмундагы 4 жана 5-бөлүктөр менен толук-
талсын:
   "4. Мүчөлүк акылар кийинки кварталдын эсебинен айдын 15-числосунан
кечиктирбей ар бир кварталдар аралык негизде төлөнөт.
   5. Мүчөлүк акылардын суммасын төлөө төлөнбөгөн же толук эмес тө-
лөнгөн кырдаалда катышуучу-банк менен Агенттиктин ортосунда түзүлгөн
келишимде айтылгандай мүчөлүк акылар Депозиттерди коргоо фондусуна ак-
цепсиз тартипте жүзөгө ашырылат.".
   8. 29-беренеде:
   1-бөлүктүн экинчи абзацындагы "Мүчөлүк акылар" деген сөздөр "Мүчө-
лүк акылардын эсептелген өлчөмү" деген сөздөргө алмаштырылсын; "2-пунк-
тунда" деген сөздөр алып салынсын.
   6-бөлүктөгү "Депозиттерди коргоо Фондуна" деген сөздөрдөн кийин
"мүчөлүк акылардын суммасы төлөнбөй калган же толук эмес төлөнгөн учур-
да" деген сөздөр менен толукталсын.
   9. 30-берененин 1-бөлүгүнүн 1-пунктундагы "28" деген сан "29" де-
ген санга алмаштырылсын.
   10. 32-берененин 1-бөлүгүнүн 6-пункту күчүн жоготту деп табылсын.
   11. 33-беренеде:
   берененин аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "33-берене.
Агенттиктин эсептери жана инвестициялык саясаты";
   1-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана коммерциялык банктардын
төлөмдөрүнүн эсебинен Депозиттерди коргоо фондусун толуктоо үчүн карал-
ган Агенттиктин эсеби Улуттук банкта ачылууга жана тейленүүгө тийиш.
   Агенттиктин операциялык чыгымдары жана башка сарптоолору үчүн ка-
ралган анын банктык эсептери коммерциялык банктарда ачылат.";
   3-бөлүктөгү "12 ай" деген сөздөр "36 ай" деген сөздөргө алмашты-
рылсын; бөлүк "2 пайызынан" деген сөздөрдөн кийин "депозиттерди коргоо
фондусунун максаттуу өлчөмүнүн" деген сөздөр менен толукталсын.
   12. 43-берененин экинчи бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "2. Бул Мыйзамдын кепилденген учур келип жеткендигине жана анын
натыйжаларына тийиштүү ченемдери, ушул Мыйзам күчүнө кирген учурга ка-
рата иштеп жаткан бардык банктардын кепилденген депозиттеринин, бул
Мыйзам күчүнө кирген күнгө чейинки акыркы отчеттук күнгө карата эсеп-
телген 15 пайызына барабар Депозиттерди коргоо фондусунун максаттуу
маанисине жеткенден кийин гана күчүнө кирет.". 

   2-берене.

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 3 ай өткөндөн кийин
күчүнө кирет.
   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн
кийин 30 күндүн ичинде "Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жө-
нүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 26-беренесинин 4-пунктунда ка-
ралган Депозиттерди коргоо фондусуна төлөмдөрдү жүзөгө ашырсын.
   Ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып иштеп жаткан коммерциялык
банктар Депозиттерди коргоо системасына катышуучу банктар деп эсептел-
син.
   Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кабарлоосунун негизинде
Агенттик иштеп жаткан банктарды депозиттерди коргоо системасынын каты-
шуучу банктарынын реестрине киргизсин.
   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. 

   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев