Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

       КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамына ылайык
                          КҮЧҮН ЖОГОТОТ

 

 

Бишкек шаары

2009-жылдын 28-марты № 95

 

                     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

            "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жонундо"

             Кыргыз Республикасынын Мыйзамына озгортуулор

                   жана толуктоолор киргизуу тууралу

 

        (Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 17-июнундагы № 186,

             2010-жылдын 15-мартындагы № 49

                   Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

 

     1-берене.

 

     "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Кыргыз  Республика-

сынын  Мыйзамына  (Кыргыз  Республикасынын  Жогорку  Кењешинин Жарчысы,

1997-ж.,  № 10, 470-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор кирги-

зилсин:

     1. 12-статьяда:

     2-пунктта:

     - "300 млн." деген сөздөр "1 миллиард" деген сөздөргө  алмаштырыл-

сын;

     - пункт төмөнкүдөй мазмундагы  экинчи  сүйлөм  менен  толукталсын:

"Уставдык  капитал  бөлүштүрүүгө  чейинки пайдадан каражаттарды чегерүү

аркылуу түзүлөт.";

     5-пункттагы "резерв"  жана "түзүлөт" деген сөздөр "резервдер" жана

"түзүлүшөт" деген сөздөргө тиешелүү түрдө алмаштырылсын.

     2. 13-статьяда:

     1-пункттагы "Мыйзамдын 8-статьясына" деген сөздөрдөн  кийин  "жана

ушул статьянын 3-пунктуна" деген сөздөр менен толукталсын;

     2 жана 3-пункттар төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

     "2. Жүзөгө ашырылбаган пайда же зыян капиталда алтын валюталык ак-

тивдерди жана милдеттенмелерди кайра баалоо боюнча резерв эсебинде  ча-

гылдырылган алтын валюта активдерин жана милдеттенмелерин кайра баалоо-

дон келип түшкөн жүзөгө ашырылбаган кирешелерден жана чыгашалардан  ту-

рат.

     3. Эгерде алтын валюталык активдерди жана  милдеттенмелерди  кайра

баалоо  боюнча  резерв терс калдыктарга ээ боло турган болсо,  анда бул

терс калдыктын бардыгы ушул берененин  4-пунктуна  ылайык  жүргүзүлүүчү

бөлүштүрүлүүчү пайдага киргизилиши керек.";

     4-пунктта:

     - биринчи абзацтагы "2 жана 3-пункттарын" деген сөздөр "3-пунктун"

деген сөздөргө алмаштырылсын;

     - 2-пунктчанын алтынчы абзацында:

     "кайсы болбосун башка финансылык милдеттенмелерди алып  салганда,"

деген сөздөр "кайсы болбосун башка финансылык милдеттенмелерди кошо ал-

ганда" деген сөздөргө алмаштырылсын;

     абзац "эсептеринен," деген сөздөн кийин ", ошондой эле Кыргыз Рес-

публикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин эсептеринен;"  де-

ген сөздөр менен толукталсын;

     5-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "5. Эгерде  Кыргыз  банкы  финансылык жылдын жыйынтыгы боюнча ушул

статьянын 3-пунктун эске алуу менен зыянга учураган болсо, анда бул зы-

яндын  орду алтын валюталык активдерди жана милдеттенмелерди кайра баа-

лоо боюнча жана милдеттүү резервдеринин өз калдыктарынын чегинде толту-

рулат.";

     6-пунктта:

     "2 жана  3-пункттарын" деген сөздөр "3-пунктун" деген сөздөргө ал-

маштырылсын;

     - "резерв  жана"  деген  сөздөрдөн  кийин  "алтын валюталык" деген

сөздөр кошулсун.

 

     2-берене. (КР  2010-жылдын  15-мартындагы   № 49 Мыйзамына  ылайык

күчүн жоготту)

 

 

     Кыргыз Республикасынын Президенти                 К.Бакиев