Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2009-жылдын 30-марты № 98

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

      Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына
       толуктоолор жана озгортуулор киргизуу жонундо

  2009-жылдын 19-февралында      Кыргыз Республикасынын Жогорку
                    Кењеши тарабынан кабыл алынган

   1-берене.

   "Күрөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республи-
касынын Жогорку Кењешинин Жарчысы, 2005-ж., № 6, 377-ст.) төмөнкүдөй
толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:
   1. 3-статьяда:
   сегизинчи абзацы "кыймылсыз" деген сөздөн кийин "мүлккө карата
укуктарды жана оордотууларды (чектөөлөрдү)" деген сөздөр менен толук-
талсын; "анын жардамы менен" деген сөздөн кийин "мыйзамдын негизинде
пайда болуучу ипотека же" деген сөздөр менен толукталсын;
   статья төмөнкүдөй мазмундагы тогузунчу абзац менен толукталсын:
   "Мыйзамдын негизиндеги кыймылсыз мүлк күрөөсү (мыйзам күчүнөн улам
келип чыгуучу ипотека) - кыймылсыз мүлктү банктын же башка кредиттик
уюмдун карызга алынган акчалай каражатын (кредитин) же болбосо башка
юридикалык же жеке жак берген максаттуу карыз каражатын пайдалануу ме-
нен сатып алууда пайда болуучу күрөө. Мындай учурда акча каражатын
(кредит) берген банк же башка кредиттик уюм же болбосо кыймылсыз мүлктү
сатып алууга максаттуу карыз берген юридикалык же жеке жак күрөө кар-
моочу болуп саналат. Мыйзам күчүнөн улам келип чыгуучу ипотекага, эгер-
де мыйзамда башкача белгиленбесе, ипотека жөнүндө келишимдин күчүнөн
улам пайда болуучу күрөө жөнүндө эрежелер колдонулат.".
   2. 20-статьяда:
   1-пункту "күрөө жөнүндөгү" деген сөздөрдөн кийин ", ипотека, ошон-
дой эле мыйзам күчүнөн улам келип чыгуучу ипотека" деген сөздөр менен
толукталсын;
   2-пункту "күрөө жөнүндө" деген сөздөрдөн кийин ", ипотека, ошондой
эле мыйзам күчүнөн улам келип чыгуучу ипотека" деген сөздөр менен то-
лукталсын;
   статья төмөнкүдөй мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:
   "6. Мыйзам күчүнөн улам келип чыгуучу ипотеканы кыймылсыз мүлккө
карата укуктарды оордотуу катары мамлекеттик каттоо, эгерде келишимде
башкача белгиленбесе, мындай кыймылсыз мүлккө карата карыз алуучунун
менчик укуктарын мамлекеттик каттоо менен бир эле учурда жүргүзүлөт.".
   3. 4-глава төмөнкүдөй мазмундагы 42-1-статья менен толукталсын:
   "42-1-статья. Банктын же башка кредиттик уюмдун кредитинин же
          башка жеке же юридикалык жактын максаттуу карызынын
          эсебинен сатып алынуучу турак үйлөрдү жана
          квартираларды ипотекалоо

   Эгерде келишимде башкача каралбаса, банктын же башка кредиттик
уюмдун карыз акчалай каражатын, кредитин же болбосо башка жеке же юри-
дикалык жак берген максаттуу карыз каражатын пайдалануу менен сатып
алынуучу же курулуп жаткан турак үй же квартира карыз алуучунун турак
үйгө же квартирага менчик укуктары мамлекеттик катталган учурдан тартып
ипотека менен оордотулган деп эсептелинет. Мында турак үйдү же кварти-
раны сатып алууга же курууга кредит же максаттуу карыз берген банк же
башка кредиттик уюм же болбосо юридикалык же жеке жак күрөө кармоочу
болуп саналат.".
   4. 55-статьянын 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "2. Өндүрүп алууну күрөөгө коюлган мүлккө айлантуу, эгерде ушул
Мыйзамда башкасы каралбаса, күрөө келишиминде же мыйзам күчүнөн улам
ипотека белгилеген башка келишимде каралган тартипте жүзөгө ашырылат.
Күрөө келишими же мыйзам күчүнөн улам ипотека белгилеген башка келишим-
дин күрөө аркылуу камсыз кылынган милдеттенменин шарттарынын ортосунда
өндүрүп алууну күрөөгө коюлган мүлк аркылуу канааттандыруу жолу менен
аткаруу жагынан айырмачылыктар чыкса, артыкчылык күрөө келишиминин же
мыйзам күчүнөн улам келип чыгуучу ипотека белгилеген башка келишимдин
шарттарында берилет.".
   5. 56-статьянын 7-пунктчасы "күрөө жөнүндө" деген сөздөрдөн кийин
"же күрөөнү белгилеген башка" деген сөздөр менен толукталсын.
   6. 60-статьянын 1-пунктунда:
   1-пунктчанын экинчи абзацы "күрөө жөнүндө келишимдин же" деген
сөздөрдөн кийин "мыйзам күчүнөн улам ипотека белгилеген башка келишим-
дин" деген сөздөр менен толукталсын; "күрөө жөнүндө келишимдин" деген
сөздөрдөн кийин "же мыйзам күчүнөн улам ипотека белгилеген башка кели-
шимдин" деген сөздөр менен толукталсын.
   2-пунктчасы "күрөө жөнүндө келишимде" деген сөздөрдөн кийин "же
мыйзам күчүнөн улам ипотека белгилеген башка келишимде" деген сөздөр
менен толукталсын. 

   2-берене.

   "Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөргө укуктарды мам-
лекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Рес-
публикасынын Жогорку Кењешинин Жарчысы 1999-ж., № 4, 193-ст.) төмөнкү-
дөй толуктоолор киргизилсин:
   1. 1-статья төмөнкүдөй мазмундагы 14-1-пункт менен толукталсын:
   "14-1. Мыйзам күчүнөн улам келип чыгуучу ипотека - банктын же баш-
ка кредиттик уюмдун акчалай каражатын (кредитин) же болбосо башка юри-
дикалык же жеке жак берген максаттуу карыз каражатын пайдалануу менен
кыймылсыз мүлктү сатып алууда келип чыгуучу күрөө. Мындай учурда акча-
лай каражат (кредит) берген банк же башка кредиттик уюм же болбосо кый-
мылсыз мүлктү сатып алууга максаттуу карыз берген башка юридикалык же
жеке жак күрөө кармоочу болуп саналат. Мыйзам күчүнөн улам келип чыгуу-
чу ипотеканы мамлекеттик каттоо, эгерде келишимде башкача каралбаса,
укуктары ипотека менен оордогон жактын менчик укуктарын мамлекеттик
каттоо менен бир эле учурда жүзөгө ашырылат.".
   2. 4-статьянын 6-пункту "ипотекадан" деген сөздөн кийин ", анын
ичинде мыйзам күчүнөн улам келип чыгуучу ипотекадан" деген сөздөр менен
толукталсын.
   3. 18-статьянын 2-пункту төмөнкүдөй мазмундагы сүйлөм менен толук-
талсын:
   "Мыйзам күчүнөн улам келип чыгуучу ипотеканы мамлекеттик каттоо
айрым арыз бербестен жана каттоо жыйындарын төлөбөстөн жүзөгө ашыры-
лат.".
   4. 41-статья төмөнкүдөй мазмундагы 1-1-пункту менен толукталсын:
   "1-1. Мыйзам күчүнөн улам келип чыгуучу ипотека менен оордотулган
мүлккө карата күрөө берүүчүнүн менчик укуктарынын пайда болушуна негиз
болгон келишимди мамлекеттик каттоо кыймылсыз мүлккө карата Бирдиктүү
мамлекеттик реестрге мыйзам күчүнөн улам келип чыгуучу ипотеканын пайда
болушунда жазуу киргизүү үчүн негиз болуп саналат. Мыйзам күчүнөн улам
келип чыгуучу ипотеканын пайда болушуна негиз болгон келишим кредиттик
келишим жөнүндө же карыз алуу келишими жөнүндө маалыматты камтыган жо-
бону же кредиттик келишимдин же карыз келишиминин (аралаш келишим) жо-
болорун камтууга тийиш.". 

   3-берене.

   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын
ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. 

   4-берене.

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев