Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2010-жылдын 25-февралы № 36
 
                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
 
          Кыргыз Республикасынын жарандарынын бирдиктүү салык
             декларациясын берүүсүнө даярдык көрүү жөнүндө
 
    (КР 2013-жылдын 24-майындагы № 80, 2014-жылдын 11-апрелиндеги № 57 
      
Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)
 
    2010-жылдын 21-январында            Кыргыз Республикасынын Жогорку
                                       Кењеши тарабынан кабыл алынган
 
     Ушул Мыйзам салык жана бажы төлөмдөрүн,  социалдык  камсыздандыруу
боюнча  чегерүүлөрдү  жана  башка  милдеттүү  төлөмдөрдү тиешелүү түрдө
төлөбөй 2012-жылдын 31-декабрын кошо алганда  киреше  жана  мүлк  алган
Кыргыз   Республикасынын  жарандарынын  бирдиктүү  салык  декларациясын
берүүсү менен байланышкан коомдук мамилелерди жөнгө салат.
 
     1-берене. Ушул Мыйзамдын максаты
 
     "Кыргыз Республикасынын   Салык   кодексин   колдонууга   киргизүү
жөнүндө"  Кыргыз  Республикасынын  Мыйзамынын  8-беренесинде аныкталган
Кыргыз Республикасынын жеке жактарына жана  мамлекеттик  кызматчыларына
аталган   салыктарды,  чегерүүлөрдү  жана  милдеттүү  башка  төлөмдөрдү
төлөбөй 2012-жылдын 31-декабрын кошо алганда  алган  кирешелерине  жана
мүлкүнө карата салык жана бажы төлөмдөрүн, социалдык камсыздандыруу бо-
юнча чегерүүлөрдү жана башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөө  боюнча  билди-
рилбеген  милдеттенмелерди  аткаруусуна  мүмкүндүк берүү ушул мыйзамдын
максаты болуп эсептелет,  буга жалпы алганда ушул Мыйзамда  белгиленген
декларациялоо  чегинен  ашкан  кирешелердин  суммасы жана мүлктүн наркы
кирбейт.
 
     2-берене. Ушул Мыйзамда пайдаланылган негизги түшүнүктөр
 
     Ушул Мыйзамда төмөнкүдөй негизги түшүнүктөр пайдаланылат:
     кирешени жана  мүлктү декларациялоо (мындан ары - декларациялоо) -
декларация объекттерине укуктарды ыктыярдуу түрдө  декларациялоо  менен
байланышкан иш-аракеттер;
     билдирилбеген салык жана бажы милдеттенмелерин,  социалдык камсыз-
дандыруу  боюнча чегерүүлөрдү жана башка милдеттүү төлөмдөрдү аткаруу -
салык  жана  бажы  төлөмдөрүн,  социалдык  камсыздандыруу  боюнча   че-
герүүлөрдү  жана  башка  милдеттүү  төлөмдөрдү  тиешелүү  түрдө төлөбөй
2012-жылдын 31-декабрын кошо алганда алынган  кирешелерге  жана  мүлккө
карата салык жана бажы милдеттенмелерин, социалдык камсыздандыруу боюн-
ча чегерүүлөрдү жана башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөө боюнча милдеттен-
мелердин тындырылгандыгын таануу. Декларациялоо чегинен ашкан кирешелер
жана мүлктөр боюнча милдеттенмелер декларациялык  төлөмдү  төлөө  менен
тындырылат;
     декларациялоо субъекттери - "Кыргыз Республикасынын Салык кодексин
колдонууга  киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-бере-
несинде аныкталган, ушул Мыйзамда белгиленген тартипте кирешелерин жана
мүлкүн  декларациялашкан  жана милдеттенмелерин тындырышкан Кыргыз Рес-
публикасынын жеке жактары жана мамлекеттик кызматчылары (мындан  ары  -
Кыргыз  Республикасынын жарандары).  Бул адамдар ыйгарым укуктуу кызмат
адамынан кирешелерди жана мүлктү декларациялоо жөнүндө  күбөлөндүрүлгөн
декларацияны алган күндөн баштап декларациялоо субъекттеринин статусуна
ээ болушат;
     декларациялоо объекттери  - мурда Кыргыз Республикасынын мыйзамда-
рында аныкталган тартипте  жол-жоболоштурулбаган  (декларацияланбаган),
жана/же  башка адамга жол-жоболоштурулган,  жашыруу максатында легалдуу
экономикалык жүгүртүүдөн чыгарылган,  Кыргыз Республикасынын  аймагында
жана анын чектеринен тышкары алынган жана/же жайгашкан кирешелер,  кый-
мылдуу жана кыймылсыз мүлк;
     кыймылдуу жана  кыймылсыз мүлк - Кыргыз Республикасынын Граждандык
кодексине ылайык аныкталуучу мүлк;
     ыйгарым укуктуу кызмат адамы - кирешелер жана мүлктөр жөнүндө дек-
ларацияларды ушул Мыйзамда каралган тартипте ырастоочу Кыргыз Республи-
касынын Юстиция министрлигинин мамлекеттик нотариустары;
     декларациялоо мөөнөтү - ушул Мыйзамда каралган мөөнөт, ушул убакта
Кыргыз Республикасынын жарандары ыйгарым укуктуу кызмат адамына кайрыла
алышат;
     кирешелер жана мүлк жөнүндө декларация - жеке катар номери бар жа-
на кирешелерди жана мүлктү декларациялоо фактысын ырастаган жана билди-
рилбеген  салык жана бажы милдеттенмелеринин,  социалдык камсыздандыруу
боюнча чегерүүлөрдүн жана башка милдеттүү төлөмдөрдүн орду толтурулган-
дыгы таанылган катуу отчеттуулук документи. Кирешелер жана мүлк жөнүндө
декларациянын формасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү  тарабынан  бекити-
лет;
     Кирешелер жана мүлк жөнүндө  декларациялардын  реестри  -  ыйгарым
укуктуу кызмат адамы түзүүчү жана жүргүзүүчү реестр, анда декларациялоо
жөнүндө төмөнкүдөй маалыматтар камтылат:  кирешелер жана  мүлк  жөнүндө
декларациянын жеке катар номери,  декларациялоо күнү, ушул декларацияны
берген адамдын жеке маалыматтары, кирешелер жана мүлктөр жөнүндө декла-
рациянын бузулгандыгы же жоголгондугу тууралуу маалымат;
     декларациялоо чеги - кирешелердин суммасынын жана мүлктөрдүн  нар-
кынын 45000000 (кырк беш миллион) сомдон ашкан жыйынды суммасы;
     декларациялык төлөм - декларациялоо чегинен ашкан суммадан көз ка-
рандысыз түрдө, ушул Мыйзамга ылайык декларациялоо субъекттери бир жолу
төлөөчү 450000 (төрт жүз элүү мињ) сом;
     ыйгарым укуктуу  коммерциялык банк - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү
тарабынан аныкталуучу коммерциялык банк;
     жакын туугандары - декларант менен чогуу жашаган жана аларга кара-
та декларант мүлктүк милдеттенме алып  жүргөн,  Кыргыз  Республикасынын
үй-бүлө мыйзамдарында аныкталган адамдар.
 
     3-берене. Ушул Мыйзамды колдонуу чөйрөсү
 
     Ушул Мыйзамдын  аракеттери  өздөрүнө тиешелүү болгон декларациялоо
объекттерин декларациялаган декларациялоо субъекттерине карата жайылты-
лат.
 
     4-берене. Декларациялоо субъекттерине берилүүчү мамлекеттик
               кепилдиктер
 
     1. Декларациялоо мезгилинде жана андан кийин декларациялоо субъек-
ттеринин  2012-жылдын 31-декабрын кошо алган мезгилдеги финансылык-чар-
балык иштерине карата текшерүүлөрдүн бардык түрүн жүргүзүүгө тыюу салы-
нат.
     2. Декларациялоо мезгили аяктагандан кийин  ушул  Мыйзамга  ылайык
декларациялоону жүргүзүү процессинде алынган маалыматтын негизинде дек-
ларациялоо объектисине карата процесстик, анын ичинде кылмыш-жаза жаза-
лоосу же администрациялык,  эмгек жана тартип чараларын колдонуу боюнча
иш-аракеттерди жүзөгө ашырууга тыюу салынат.
     3. Кирешелер жана мүлкт жөнүндө декларация кылмыш-жаза,  админист-
рациялык, тартип же башка процесстер боюнча далил болуп эсептелбейт.
     2012-жылдын 31-декабрын кошо  алганда  алынган  кирешелерге  жана
мүлккө карата салыктарды,  бажы төлөмдөрү боюнча милдеттенмелердин, со-
циалдык   камсыздандыруу  боюнча  чегерүүлөрдүн  жана  башка  милдеттүү
төлөмдөрдүн тындырылгандыгынын таануу  фактысын  кошпогондо,  кирешелер
жана мүлк жөнүндө декларация укукту белгилөөчү же укукту күбөлөндүрүүчү
документ болуп эсептелбейт.
     Ыйгарым укуктуу  кызмат  адамы тарабынан ырасталган кирешелер жана
мүлк жөнүндө декларация Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин  92-бе-
ренесине  ылайык  Кыргыз  Республикасынын    жарандарынын 2013-жыл үчүн 
бирдиктүү салык декларациясын,  ошондой эле "Кыргыз Республикасынын мам-
лекеттик кызматы жөнүндө"  жана  "Саясий жана башка атайын мамлекеттик 
кызматтарды ээлеп турган адамдардын,  ошондой эле алардын  жакын тууган-
дарынын кирешелери, милдеттенмелери  жана  мүлкү  жөнүндө маалыматтарды 
декларациялоо жана жарыялоо тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына
 ылайык Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик  кызматчысынын  жана анын үй-
бүлө мүчөлөрүнүн мүлкү жана кирешелери жөнүндө декларацияларын түзүүсүнө 
жана  берүүсүнө негиз болуп эсептелет.
     4. Декларациялоо процессинде алынган  маалыматтарды  декларациялоо
субъектине  каршы,  ошондой  эле  мүлктү декларациялоо процессин жүзөгө
ашыруу мүмкүндүгүн жокко чыгаруу үчүн пайдаланууга тыюу салынат.
     5. Мамлекет  декларациялоо субъекттерине төмөнкүлөргө кепилдик бе-
рет:
     1) ушул Мыйзамдын жоболоруна ылайык декларацияланып жаткан киреше-
лер жана мүлктөр алынган булактар жөнүндө маалыматты  берүү  милдетинен
бошотууга;
     2) декларациялоо субъекттерине карата купуялуулукту (сырды сактоо-
ну) камсыз кылууга;
     3) натыйжасында   декларациялоо   субъекттеринин    салык,    бажы
төлөмдөрүн,  социалдык  камсыздандыруу  боюнча  чегерүүлөрдү жана башка
милдеттүү төлөмдөрдү төлөөсүнө карата басмырлоочу чараларды  колдонбоо-
го.
     6. Ушул Мыйзамды колдонууда келип чыккан бардык карама-каршылыктар
декларациялоо субъекттеринин пайдасына чечмеленет.
 (КР 2014-жылдын 11-апрелиндеги № 57 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
   
  5-берене. Декларациялоо мөөнөтү
 
     Декларациялоо мөөнөтү    болуп   2013-жылдын 1-июлунан      баштап 
2014-жылдын 30-июнун кошо алгандагы мезгил эсептелет.
(КР 2013-жылдын 24-майындагы №80, 2014-жылдын 11-апрелиндеги № 57
 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)
    
      6-берене. Кирешелерди жана мүлктү декларациялоону уюштуруу жана
               жүргүзүү тартиби
 
     1. Декларациялоо чегинен ашпаган суммадагы декларациялоо объектте-
рин декларациялаганда декларациялык төлөм алынбайт. Декларациялоо субъ-
екти нотариалдык иш-аракеттер үчүн 150 сом суммасында мамлекеттик алым-
ды жана аны даярдоо үчүн кеткен чыгымдардын баасынан ашпаган  кирешелер
жана мүлк жөнүндө декларациянын бланкынын наркын гана төлөйт.
     2. Декларациялоо чегинен ашкан суммага  легалдаштыруу  объекттерин
декларациялагандыгы   үчүн   декларациялоо   субъекттери  декларациялык
төлөмдү кошумча төлөшөт. Декларациялык төлөм атайы  эсепке  түшөт  жана
республикалык бюджеттин кирешесинин эсебине киргизилет.
     3. Декларациялоо объектинин наркын баалоо декларациялоо  субъектти
тарабынан жүзөгө ашырылат.
     4. Кирешелерди жана мүлктү декларациялоо тартиби төмөнкүдөй:
     1) декларациялоо  объекттерин декларациялоону каалаган декларация-
лоо субъектти кирешелер жана мүлктөр  жөнүндө  декларацияны  алуу  жана
толтуруу үчүн ыйгарым укуктуу кызмат адамына кайрылат;
     2) декларациялар ыйгарым укуктуу кызмат  адамына  берилет,  эгерде
легалдаштыруу  объекттисинин  наркы  декларациялоо  чегинен ашып кетсе,
декларацияга ыйгарым укуктуу коммерциялык банкка мамлекеттик  бюджеттин
пайдасына бир жолку декларациялык төлөмдү төлөгөндүгү жөнүндө квитанция
тиркелет;
     3) декларация бир нускада толтурулат жана ырастоо үчүн аны ыйгарым
укуктуу кызмат адамына декларациялоо субъектинин жеке өзү же анын  мый-
замдуу өкүлү тарабынан күбөлөндүрүү үчүн берилет жана декларация декла-
рациялоо субъектинде сакталат;
     4) ыйгарым  укуктуу кызмат адамы декларациялоо субъектинин же анын
мыйзамдуу өкүлүнүн катышуусунда декларациядагы  декларациялоо  субъекти
жөнүндө  маалыматтардын  анын  өзүн күбөлөндүргөн документтерине ылайык
келүүсүн гана текшерет,  ошондой эле декларациядагы коюлган колдун туу-
ралыгын  күбөлөндүрөт жана Кирешелер жана мүлк жөнүндө декларациялардын
реестрине кирешелер жана мүлк жөнүндө декларациянын жеке катар номерин,
декларациялоо күнүн,  ушул декларацияны берген адамдын жеке маалыматта-
рын киргизет.
     Кирешелер жана  мүлк жөнүндө декларациянын мазмунуна тиешелүү маа-
лыматтар Кирешелер жана мүлк жөнүндө декларациялардын реестрине  кирги-
зилбейт  жана  эч  бир жерде белгиленбейт.  Кирешелер жана мүлк жөнүндө
декларациялардан ыйгарым укуктуу кызмат адамы жана башка бардык  мамле-
кеттик  органдар  жана  кызмат адамдары тарабынан көчүрмөлөрдү алуусуна
тыюу салынат.
     Декларацияны толтурууда  так  эместиктер  табылган  же  инсандыгын
күбөлөндүргөн документтер көрсөтүлбөгөн  учурда  гана  ыйгарым  укуктуу
кызмат  адамы декларацияны алуудан баш тартууга укуктуу.  Декларациялоо
субъектти жањы декларацияны толтурууга жана ыйгарым укуктуу кызмат ада-
мына берүүгө укуктуу.
     Кирешелер жана мүлк жөнүндө декларацияны текшерүүнүн жүрүшүндө так
эместиктер табылса,  ошондой эле декларация жоголсо же бузулса деклара-
циялоо субъекти декларациялоо мөөнөтүндө жањы  декларацияны  толтурууга
жана  ыйгарым  укуктуу  кызмат адамына берүүгө укуктуу.  Кирешелер жана
мүлк жөнүндө бузулган декларация декларациялоо субъекттисинин  катышуу-
сунда  ыйгарым укуктуу кызмат адамы тарабынан жок кылынат,  бул жөнүндө
Кирешелер жана мүлк жөнүндө декларациялардын реестринде көрсөтүлөт;
     5) ушул бөлүктүн 4-пунктунда каралган жол-жоболорду аткаруунун жы-
йынтыгы боюнча ыйгарым укуктуу кызмат адамынын мөөрү жана жооптуу  ада-
мынын койгон колу менен ырасталган декларация жана декларацияга тиркел-
ген документтер декларациялоо субъектине декларация берилген күнү бери-
лет.
     5. Декларацияда берилген маалыматтардын тактыгын, ошондой эле дек-
ларацияны сактоону декларациялоо субъекти камсыз кылат.
     6. Декларациялоо мөөнөтү аяктагандан  кийин  кирешелер  жана  мүлк
жөнүндө декларация жоголсо же бузулса дубликаты же экинчи ирет деклара-
ция берилбейт.
 
     7-берене. Декларацияланбаган салык жана бажы милдеттенмелерин
               жана социалдык камсыздандыруу боюнча чегерүүлөрдү
               тындыруунун тартиби
 
     1. Декларациялоонун натыйжасында Кыргыз Республикасынын  жаранынын
2012-жылдын 31-декабрын кошо алганда пайда болгон декларациялоо субъек-
ттерине карата билдирилбеген бардык салык  жана  бажы  милдеттенмелери,
социалдык камсыздандыруу боюнча чегерүүлөрү, башка милдеттүү төлөмдөрү,
ошондой эле ушул милдеттенмелер боюнча айыптары, пайыздары жана туумда-
ры тындырылган деп таанылат. Бул милдеттенмелерге карата эч кандай кыл-
мыш-жаза, администрациялык же башка териштирүүлөр демилге кылынбайт.
     2. Ушул берене мурда декларацияланган,  бирок тындырылбаган салык,
бажы  милдеттенмелерине  жана  социалдык  камсыздандыруу   боюнча   че-
герүүлөргө карата колдонулбайт.
 
     8-берене. Декларациялоо жол-жобосунун аякташы
 
     Ушул Мыйзамдын жоболору сакталып,  ыйгарым укуктуу кызмат адамынын
мөөрү жана жооптуу адамынын койгон колу менен ырасталган кирешелер жана
мүлк  жөнүндө декларациясын декларациялоо субъекти алган учурдан баштап
декларациялоо жол жобосу аяктады деп эсептелет.
 
     9-берене. Ушул Мыйзамдын колдонулушу
 
     1. Кыргыз Республикасынын салык, бажы мыйзамдары, ошондой эле мам-
лекеттик  социалдык камсыздандыруу жана мамлекеттик кызмат жөнүндө мый-
замдары ушул Мыйзамда жөнгө салынуучу иш-аракеттерге жана окуяларга ка-
рата колдонулбайт.
     2. Ушул Мыйзам кылмыш иши козголгон адамдарга, ошондой эле иши сот
өндүрүшүндө турган адамдарга жайылтылбайт.
     3. Ушул Мыйзам менен башка мыйзамдардын ченемдеринин ортосунда ка-
рама-каршылыктар пайда болгондо, ушул Мыйзамдын ченемдери колдонулат.
 
     10-берене. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши
 
     1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.
     2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бир айлык мөөнөттө:
     - өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин;
     - ушул мыйзамды ишке ашыруу үчүн зарыл  болгон  бардык  чечимдерди
даярдасын жана кабыл алсын.
     3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү  салык  төлөөчүлөрдүн  чыгымдарын
контролдоонун негизинде салыктык башкарууну жүзөгө ашырууга багытталган
жол жоболорду үч айлык мөөнөттө иштеп чыксын.
 
     Кыргыз Республикасынын Президенти                 К.Бакиев