Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2009-жылдын 24-июлу № 245

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

   Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолор
          жана өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө

   2009-жылдын 25-июнунда       Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган

   1-берене. 

   "Акционердик коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
(Кыргыз Республикасынын  Жогорку  Кењешинин  Жарчысы 2003-ж., № 6,
240-ст.) төмөн- күдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:
   1. 25-статьяда:
   - 3-пунктта:
   "г" пунктчасында "ошондой эле" деген сөздөрдөн кийин "ушул акцио-
нердин мүлктүк укуктары бузулган жана ага мүлктүк зыян келтирилген
шартта, мындай акционердин соттун жыйналышына өзүнүн милдеттүү катышуу-
су менен," деген сөздөр менен толукталсын;
   "д" пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "д) бул чечим менен ушул акционердин мүлктүк укугу бузулган жана
ага мүлктүк зыян келтирилген шартта, бул акционердин соттун жыйналышына
өзүнүн милдеттүү катышуусу менен, мындай чечим чыгарылган учурдан тар-
тып бир жылдын ичинде коом тарабынан кабыл алынган чечимди талашууга;";
   "е" пунктчасы "Кыргыз Республикасынын" деген сөздөрдүн алдына
"анын бул эмиссияга катышууга чыныгы укуктары бузулган, ал эми ага ушул
эмиссия тарабынан мүлктүк зыян келтирилген шартта, бул акционердин сот-
тун жыйналышына өзүнүн милдеттүү катышуусу менен" деген сөздөр менен
толукталсын;
   "з" пунктчасы "ушул Мыйзамдын" деген сөздөрдүн алдына "бул акцио-
нердин мүлктүк укуктары бузулган жана ага мүлктүк зыян келтирилген
шартта, бул акционердин соттун жыйналышына өзүнүн милдеттүү катышуусу
менен" деген сөздөр менен толукталсын;
   - 5-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "5. Акционерлердин чогулушуна катышууга жана акционердин ар кандай
маселелер боюнча өзүнө таандык болгон акциялар менен добуш берүүгө анын
укугу кандайдыр бир жактар, мамлекеттик органдар же сот тарабынан чек-
телиши мүмкүн эмес.";
   - статья төмөнкүдөй мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:
   "6. Акционердик коомдун органдарынын аракети (аракетсиздиги), че-
чими менен ага келтирилген мүлктүк зыяндын ордун толук толтуруу акцио-
нердин бузулган укуктарынын талаптагыдай калыбына келтирилиши болуп са-
налат.".
   2. 33-статьяда
   - 3-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "3. Тиешелүү лицензиянын жана коом менен келишимдин негизинде ре-
естрди жүргүзүү боюнча өз ишин жүзөгө ашыруучу каттоочу коомдун акцио-
нерлеринин реестрин кармоочу боло алат.
   Ачык акционердик коомдо баалуу кагаздар рыногу жөнүндө мыйзамдар-
дын талаптарына жооп берген, коомго көз карандысыз болгон каттоочу, ак-
ционерлердин реестрин кармоочу болуп аныкталууга тийиш.";
   - 4-пункт алып салынсын;
   - 7-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "7. Эмитенттин акционерлеринин реестрин жүргүзүүнү жүзөгө ашыруучу
реестрдин кармоочулары коомдун акционеринин тиешелүү суроо-талабынын
негизинде коомдун акцияларынын беш жана андан ашык пайызына ээ коомдун
акционерлери, акцияларынын номиналдык кармоочулары тууралу маалыматтар-
ды ачууга тийиш.
   Реестрди кармоочулар  коомдун  акционерлеринин  биринин  (анын
өкүлүнүн) тапшыруусу боюнча билдирүүлөрдү жөнөтүү боюнча чыгымдардан
ашпаган акы үчүн коомдун башка акционерлерине билдирүүлөрдү жөнөтүүгө
милдеттүү.
   Коомдун акцияларынын бештен аз пайызына ээ акционерлер тууралу ма-
алыматтар купуя болуп саналат жана ал үчүнчү жактар, мамлекеттик орган-
дар жана алардын кызмат адамдары, анын ичинде укук коргоо жана
көзөмөлдөөгө алуу органдары тарабынан мыйзамдуу күчүнө кирген соттук
актынын негизинде гана алынышы мүмкүн.".
   3. 34-статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-пункт менен толукталсын:
   "3. Ачык акционердик коомдун акционерлеринин реестрине акцияларды
акы төлөтүп ээликтен ажыратуу менен байланышкан жазууну киргизүү акция-
ларды ээликтен ажыратуу боюнча бүтүм фондулук биржада жүргүзүлгөндүгү
жөнүндө күбөлөгөн фондулук биржанын жана/же депозитарийдин тиешелүү до-
кументтеринин негизинде гана жүзөгө ашырылат.".

   2-берене. 

   Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жо-
горку Кењешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр
киргизилсин:
   126-берененин 1 жана 2-пункттары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "1) салык төлөөчүнүн эсебин ачуу же жабуу тууралу маалыматты мый-
замдуу күчүнө кирген соттук актынын негизинде берүүгө;
   2) текшерилип жаткан салык төлөөчүнүн эсептери боюнча жүргүзүлгөн
операциялар тууралу маалыматты, ошондой эле анын эсебинин учурдагы аба-
лы жөнүндө маалыматты мыйзамдуу күчүнө кирген соттук актынын негизинде
берүүгө;".

   3-берене. 

   "Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө" 1996-жылдын 15-нояб-
рындагы № 60 Кыргыз Республикасынын Мыйзамына төмөнкүдөй өзгөртүү кир-
гизилсин: 
   45-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 
   "1. Жоопкерчилиги чектелген коомдун катышуучусу коомго же анын
башка катышуучуларына олуттуу зыян келтиргенде гана, соттун чечими бо-
юнча гана коомдон чыгарылышы мүмкүн.".

   4-берене. 

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев