Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Көңүл буруңуздар!
КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамы менен киргизилген өзгөртүүлөр
"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы расмий жарыяланган күндөн тартып
алты ай өткөндөн кийин күчүнө кирет

Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\8a104078-ebe8-4a66-9a6d-9ab3e7bc6153\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2012-жылдын 9-августу № 161

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы жөнүндө

(КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

Бул Мыйзам Кыргыз Республикасынын экономикасынын артыкчылыктуу жана стратегиялык тармактарын өнүктүрүүгө жана дем берүүгө арналган Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкынын укуктук жана уюштуруучулук негиздерин, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн максатын аныктайт.

 

1-глава
Жалпы жоболор

 

1-берене. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы жана анын статусу

 

1. Кыргыз Республикасын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы (мындан ары Банк) ачык акционердик коом формасында түзүлгөн юридикалык жак болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун атынан чыгуучу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Банктын бирден-бир акционери болуп эсептелет.

2. Банктын жайгашкан жери болуп - Бишкек шаары саналат.

3. Кыргыз Республикасы Банктын милдеттенмелери боюнча жоопкерчилик тартпайт. Банк Кыргыз Республикасынын милдеттенмелери боюнча жоопкерчилик тартпайт.

 

2-берене. Банктын ишин укуктук жөнгө салуу

 

1. Банктын ишин укуктук жөнгө салуу Кыргыз Республикасынын Конституциясына, ушул Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык ишке ашырылат.

2. (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 16 декабря 2016 года № 207)

(КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

3-берене. Банктын максаты

 

Банктын ишинин негизги максаты коммерциялык аң-сезимдүү шарттарда ири улуттук долбоорлорго инвестицияларды кошуп алганда инвестициялык иштер аркылуу Кыргыз Республикасынын экономикасын диверсификациялоо жана ага дем берүү болуп саналат.

 

4-берене. Банктын милдеттери

 

Банктын артыкчылыктуу милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:

1) экономиканын аралаш секторлоруна мультипликативдик таасир көрсөтүү;

2) экономиканын түзүмдүк илгерилөөсүнө дем берүү;

3) өндүрүштүк инфраструктураны реабилитациялоо жана өнүктүрүү;

4) экономиканын экспортко багытталган өндүрүштүк секторун түзүү;

5) региондордо ишкердик жана инвестициялык активдүүлүктүн өсүшүнө көмөк көрсөтүү;

6) региондордун экономикалык өнүгүүсүн теңдөө;

7) орто жана узак мөөнөттүү негизде экономика субъекттеринин кредиттик ресурстарга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу;

8) ата-мекендик ишканаларга инвестицияларды тартууга дем берүү;

9) кредиттөө процессинин менеджментинин, баалоонун жана контролдоонун заманбап методдорун киргизүү жана долбоорлорду ишке ашыруу.

 

5-берене. Банктын функциялары жана ыйгарым укуктары

 

1. Банктын функциялары төмөнкүлөр:

1) юридикалык жактардын ишине (капиталына) катышууну кошуп алганда, долбоорлорду тандап алуу жана каржылоо;

2) Банктын ички актыларына ылайык каржылоого сунушталган долбоорду баалоо;

3) долбоорлорду ишке ашыруу үчүн юридикалык жактарды тандап алуу;

4) Банк тарабынан каржылануучу долбоорлорду ишке ашырууга мониторинг жүргүзүү;

5) ар түрдүү булактардан зайымдарды тартуу жана ордун жабуу;

6) өнүктүрүүнүн эл аралык уюмдары, өнүктүрүүнүн чет өлкөлүк корпорациялары жана институттары менен өз ара аракеттенүү жана өнүктүрүүнүн эл аралык уюмдарынын долбоорлорун Кыргыз Республикасынын аймагында ишке ашырууга катышуу;

7) Банк тарабынан финансылык, инвестициялык жана аналитикалык консалтинг кызматтарын көрсөтүү;

8) Банктын катышуусу менен ишке ашырылуучу долбоорлордун шарттарында каралган талаптарды юридикалык жактардын сактоосун контролдоо.

2. Өз ишин жүргүзүү үчүн Банкка төмөнкү ыйгарым укуктар берилет:

1) Банктын директорлор кеңеши тарабынан бекитилүүчү ички актыларга ылайык өзүнүн кредиттик саясатын ишке ашыруу;

2) долбоорду каржылоонун максатка ылайыктуулугун аныктоо;

3) банктык экспертизаны ишке ашыруу үчүн эксперттерди жана консультанттарды тартуу;

4) зайымдык каражаттарды, анын ичинде тийиштүү жылга республикалык бюджет тууралуу мыйзамга ылайык республикалык бюджеттерден каражаттарды тартуу;

5) ата-мекендик жана чет өлкөлүк банктардын жана башка финансылык институттардын катышуусу менен карыз алуунун уюштуруучусу жана катышуучусу болуп чыгуу.

 

2-глава
Банктын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы,
эл аралык финансылык институттар жана чет өлкөлүк банктар менен өз ара мамилелери

 

6-берене. Банктын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары менен өз ара мамилелери

 

1. Банк ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында белгиленген ыйгарым укуктардын чегинде өз ишин өз алдынча уюштурат жана ишке ашырат.

2. Ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзам актыларында түздөн-түз каралгандан башка учурларда мамлекеттик органдардын, алардын кызмат адамдарынын Банктын ишине ар кандай формада кийлигишүүсүнө тыюу салынат.

 

7-берене. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен өз ара мамилелери

 

1. Банктын иш-аракетин көзөмөлдөөнү жана жөнгө салууну Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ушул Мыйзамда белгиленген өзгөчөлүктөр менен, Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырат. Банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия алуу Банкка талап кылынбайт.

1) ушул Мыйзам менен "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ортосунда карама-каршылыктар пайда болгондо ушул Мыйзамдын жоболору колдонулат;

2) Банкка "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык лицензия алуу талап кылынбайт.

2. Банктын каражаттары Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында жана башка коммерциялык банктарда (катышуучу банктарда) өзүнчө эсепке жайгаштырылат.

(КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

8-берене. Банктын эл аралык финансылык институттар жана чет өлкөлүк банктар менен өз ара мамилелери

 

Банк өз ишинде долбоорлорду техникалык деңгээлде каржылоо боюнча эл аралык финансылык институттар жана чет өлкөлүк банктар менен өз ара аракеттенет.

 

3-глава
Финансылык ресурстарды тартуу жана пайдалануу

 

9-берене. Банктын операциялары

 

1. Банк өзүнүн иш милдеттерин аткаруу үчүн банктык операциялардын төмөнкү түрлөрүн жүргүзөт:

1) келишимдик шарттарда зайымдарды өз атынан тартууну;

2) кредиттерди акы төлөө, мөөнөттүүлүк жана кайрымдуулук негизинде берүүнү;

3) Банктын долбоорлорун ишке ашырууга катышкан юридикалык жактардын банктык эсептерин жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында корреспонденттик эсептерин ачууну жана жүргүзүүнү;

4) кредиттик иштер менен байланышкан консультациялык жана маалыматтык кызматтарды көрсөтүүнү;

5) өз керектөөлөрү үчүн накталай жана накталай эмес төлөмдөр үчүн чет өлкөлүк валюталарды сатып алууну жана сатууну;

6) Банктын долбоорлорун ишке ашырууга катышуучу юридикалык жактарга банктык кепилдиктерди акы төлөө негизинде берүүнү.

2. Банк катышкан ар бир операция боюнча келишимдик документте Банктын операциялар боюнча милдеттери Кыргыз Республикасы тарабынан кепилдикке алынбаганы жана Кыргыз Республикасы операцияга байланыштуу келтирилген чыгымдар үчүн жоопкерчилик тартпастыгы жөнүндө көрсөтүлөт.

 

10-берене. Банк тарабынан башка булактардан финансылык ресурстарды тартуу жана пайдалануу

 

1. Банк башка булактардан финансылык ресурстарды акы төлөө, мөөнөттүүлүк жана кайтарымдуулук негизинде алууга укуктуу. Банк башка булактардан алуучу финансылык каражаттарды берүүнүн, пайдалануунун жана кайра берүүнүн тартиби жана шарты Банктын Директорлор кеңеши тарабынан, ошондой эле эки тараптуу келишим менен аныкталат.

2. Банк үчүн арналган мамлекеттик каражаттар тиешелүү жылга республикалык бюджет жөнүндө мыйзамга ылайык мамлекеттик бюджет аркылуу гана өткөрүлөт.

 

11-берене. Банктын катышуучу банктар менен өз ара мамилелери

 

1. Катышуучу банктарды кредиттик тейлөө Банктын башкармасы бекиткен Банктын ички актыларына ылайык келишимдин негизинде Банк тарабынан ишке ашырылат.

2. Тейлөөнүн жалпы шарты ачык маалымат болуп саналат. Тейлөөнүн шарттары өзгөргөн учурда, Банк бул жөнүндө катышуучу банктарга Банктын башкармасы бекиткен Банктын ички актыларында белгиленген тартипте кабарлайт.

3. Катышуучу банктарды тейлөөнү жүзөгө ашырган учурда Банк эл аралык практикада колдонулуучу, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген эсептешүүнүн ар кандай тутумун пайдаланууга укуктуу.

4. Банк катышуучу банктар тарабынан каражаттардын максаттуу пайдаланылышын ушул Мыйзамга жана Банктын ички актыларына ылайык контролдойт.

 

12-берене. Долбоорлорду каржылоо

 

1. Банк Банктын Директорлор кеңеши белгилеген талаптарга жооп берүүчү долбоорлорду каржылайт.

2. Банктын долбоорлорду каржылоосу төмөнкүлөр аркылуу ишке ашырылат:

1) Банктын Директорлор кеңеши бекиткен ички актыларга жана макулдашууларга ылайык долбоорлорду ишке ашыруучу юридикалык жактардын иштерине катышуу;

2) Банктын Директорлор кеңеши бекиткен ички актыларга жана кредиттик келишимдерге ылайык долбоорлорду кредиттөө.

3. Банктын долбоорлорду каржылашы Банктын Директорлор кеңеши бекиткен ички актыларга ылайык аныкталган шарттарда, тартипте жана мөөнөттө жүргүзүлөт. Берилүүчү кредит боюнча сыйакынын ставкасынын чоңдугу Банктын карызынын орточо наркын жана операциялык чыгымдарын эске алуу менен эсептелет.

4. Банк тарабынан берилүүчү кредиттер күрөө, кепилдик жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган милдеттенмелерди аткарууну камсыз кылуучу башка ыкмалар менен камсыз болушу керек.

 

13-берене. Банк тарабынан каржылануучу долбоорлорду ишке ашырууга мониторинг жүргүзүү

 

1. Банк өзү каржылай турган долбоорлорго карата долборду ишке ашыруучу субъекттер менен макулдашуунун негизинде төмөнкүлөрдү кошкондо, мониторинг жүргүзөт:

1) долбоорлорду ишке ашырууну катышуучу банктар тарабынан каржылоонун графиктерине;

2) долбоорлорду ишке ашырууга катышуучу банктардын жана юридикалык жактардын финансылык абалына;

3) долбоордун ортодогу жыйынтыктары боюнча каражаттарды чыгымдоонун натыйжалуулугуна;

4) тобокелдиктерди бөлүштүрүүгө.

2. Катышуучу банктар алар тейлеген долбоорлорго карата агенттик тейлөөгө болгон келишимдерге ылайык иштин көлөмүнүн иш жүзүндө аткарылышына, ишке ашырылуучу долбоорлор боюнча көрсөтүлгөн кызматтарга мониторинг жүргүзөт.

3. Банктын башкармасы жыл сайын долбоордук техникалык-экономикалык көрсөткүчтөргө жыйынтыктардын дал келишин баалоо менен долбоорлорду ишке ашырууга жана каржылоого талдоо жүргүзөт жана Банктын Директорлор кеңешине тиешелүү корутунду берет.

 

14-берене. Банктын ишин чектөө

 

Банкка төмөнкүлөргө тыюу салынат:

1) Банк тарабынан каржылоо үчүн тандалып алынган долбоорлорду ишке ашырууга катышуучу банктардан, лизинг берүүчү уюмдардан жана юридикалык жактардан бөлөк жеке жана юридикалык жактарга кредит берүүгө;

2) депозиттерди тартууга, жеке жактарга эсептерди ачууга;

3) зайымдарды аларды кайтарып алууну камсыздабай туруп берүүгө;

4) мурда алар тарабынан тартылган зайымдар боюнча милдеттенмелеринин мөөнөтү өтүп кеткен (бир жылдан ашык) учурда кошумча тышкы жана ички карыз берүүгө;

5) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө, мамлекеттик башка органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кредит берүүгө;

6) мамлекеттик бийлик органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, ошондой эле чарбакер субъекттерге ар кандай формада финансылык жардам берүүгө;

7) республикалык бюджет жөнүндө мыйзамга ылайык каржылоону кошпогондо мамлекеттик булактардан каржылоону тартууга.

 

4-глава
Банктын капиталы жана кирешеси

 

15-берене. Банктын капиталы

 

1. Банктын эң аз уставдык капиталы 2000000000 (эки миллиард) кыргыз сомун түзөт жана толугу менен төлөнүүгө тийиш.

Банктын уставдык капиталы республикалык бюджет аркылуу бөлүштүрүлгөн жана Банкка анын Акционери берген каражаттардын эсебинен улуттук валютада түзүлөт жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан бекитилет.

2. Банк өзүнүн акциясын сатып алуу жана күрөөгө алуу укугуна ээ эмес.

3. Банктын акциялары сатылбайт, күрөөгө коюлбайт, милдеттенмеге алынбайт же кандайдыр бир ыкма менен башкалардын ээлик кылуусуна берилбейт.

 

16-берене. Банктын кирешеси

 

1. Банктын кирешеси ошол мезгилдеги бардык кирешелерин жана чыгымдарын, төмөнкүлөрдү кошо эсепке алгандан кийин финансылык отчеттун эл аралык стандарттарына ылайык финансылык жылдын жыйынтыктары боюнча аныкталат:

1) Банктын нормалдуу ишин камсыздоо үчүн зарыл болгон, эл аралык практикада кабыл алынган операциялык жана башка чыгымдарды;

2) потенциалдуу зыяндарды жабууга Банк тарабынан түзүлгөн резервдерди.

2. Банктын таза кирешесин бөлүштүрүүнүн тартиби Банктын башкармасынын сунушунун негизинде Директорлор кеңеши тарабынан аныкталат.

 

17-берене. Потенциалдуу зыяндарды жабууга Банк тарабынан түзүлгөн резервдер

 

Классификациялаган активдер жана шарттуу милдеттенмелер боюнча потенциалдуу зыяндарды жабууга Банк тарабынан резервдерди түзүү финансылык отчеттун эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлөт.

 

5-глава
Банктын бюджети, отчеттуулугу жана көз карандысыз аудити

 

18-берене. Банктын бюджети жана отчету

 

1. Банктын финансылык жылы 1-январдан тартып 31-декабрды кошо камтуу менен белгиленет.

2. Банктын жыл сайын түзүлүүчү бюджетинин долбоору Банктын Директорлор кеңеши бекиткен форма боюнча даярдалат.

3. Банктын башкармасы жыл сайын Банктын бюджетинин аткарылышы тууралуу отчетун, балансын жана Банктын кирешелери жана зыяндары жөнүндө отчетун даярдайт. Банктын бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчет Банктын Директорлор кеңеши тарабынан бекитилет.

4. Банк төмөнкүлөр тууралуу отчет берет:

1) квартал сайын бюджетти аткаруу боюнча ыйгарым укуктуу органга республикалык бюджеттин каражаттарын сарптоо жөнүндө, эгер мындайлар бар болсо;

2) Банктын Директорлор кеңеши бекиткенден кийин аудитордук текшерүүдөн өткөн отчетту, ошондой эле Банктын Директорлор кеңеши аныктаган Банктын иши жөнүндө башка отчетторду, отчеттук жылдан кийинки жылдын 31-майына чейин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине.

5. Акционер Банктын иши жөнүндө тиешелүү отчетту Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Банктын уставына ылайык суроого жана алууга укуктуу.

6. Банктын Директорлор кеңеши бекиткен Банктын жылдык отчету жалпыга маалымдоо каражаттарында милдеттүү түрдө жарыяланууга тийиш. Банктын иши жөнүндө маалымат Интернет тармагындагы Банктын расмий сайтында жайгаштырылат.

 

19-берене. Банктын аудити

 

1. Банк тарабынан жүргүзүлгөн тендердин жыйынтыктары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши банктын финансылык жылы аяктаганга чейин 6 айдан кечиктирбеген мөөнөттө эл аралык кадыр-баркы таанылган жана борбордук банктарда аудит жүргүзүүнүн 5 жылдан кем эмес тажрыйбасы бар аудиттик уюмду карайт жана бекитет.

Ошол эле аудиттик уюм Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан эки жолудан ашык каралышы мүмкүн эмес.

2. Банктын аудити эл аралык аудит стандарттарына ылайык жүзөгө ашырылууга тийиш жана Кыргыз Республикасында катталган жана тиешелүү лицензиясы бар аудиттик уюм тарабынан жүргүзүлүшү мүмкүн.

3. Банк аудитордук фирма менен түзүлгөн келишимге ылайык эл аралык аудитордук практикага туура келген аудитордук текшерүү жүргүзүү үчүн зарыл болгон отчетторду жана маалыматтарды берет.

4. Банкка аудит жүргүзүү боюнча аудитордук фирманын кызматына акыны Банк өзүнүн каражатынын эсебинен төлөйт.

 

6-глава
Банктын башкаруу органдарынын түзүмү

 

20-берене. Банкты башкаруу органдары

 

1. Байкоочу орган - Банктын Директорлор кеңеши.

2. Аткаруучу орган - Банктын башкармасы.

3. Контролдоочу органдар - ички аудитор жана тобокелдик-менеджери.

 

21-берене. Банктын Директорлор кеңеши

 

1. Банктын байкоочу органы болуп Банктын Директорлор кеңеши саналат, ал Акционердин алдында фидуциардык жоопкерчилик тартат.

2. Банктын Директорлор кеңеши төрагадан жана 6 башка мүчөдөн турат.

3. Банктын Директорлор кеңешинин мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан 3 жылдык мөөнөткө дайындалат жана кийинки мөөнөттөргө дайындалышы мүмкүн.

4. Банктын Директорлор кеңешинин мүчөлөрү Банкта туруктуу иштебейт.

5. Банктын Директорлор кеңешинин мүчөлөрү "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык банктардын кызмат адамдарына коюлуучу бардык талаптарга жооп беришет, болгону алардын дайындалышы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан бекитүүгө жатпайт.

6. Директорлор кеңешинин 3төн ашпаган мүчөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, калган мүчөлөрү - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан көрсөтүлөт.

7. Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары Директорлор кеңешинин көпчүлүк мүчөлөрүнүн сунуштары боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин чечими менен мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн. Банктын Директорлор кеңешинин мүчөсүнүн ыйгарым укуктары токтотулган күндөн тартып 2 айлык мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Премьер-министри ушул Мыйзамга ылайык Кеңештин жаңы мүчөсүн дайындайт.

8. Банктын Директорлор кеңешинин өзгөчө компетенциясына анын ишинин төмөнкү маселелери кирет:

1) Банктын жылдык отчетун бекитүү;

2) Банк тарабынан облигация чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алуу жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык баалуу кагаздарды чыгаруунун тартибин аныктоо;

3) бүтүм түзүү тууралуу чечим кабыл алынган күндөн мурунку, акыркы отчеттук күнгө карата Банктын өздүк каражатынын (капиталынын) баланстык баасынын 10 жана андан ашык пайызын түзгөн мүлктү Банктын алышына, башкалардын ээлик кылуусуна беришине же берүү мүмкүндүгүнө байланышкан бүтүмдү же өз ара байланышы бар бир нече бүтүмдү жактыруу жөнүндө чечим чыгаруу;

4) Банктын операциялык жана инвестициялык ишинин негизги тобокелдиктерин аныктоо, бул тобокелдердин чектик деңгээлин белгилөө, ошондой эле аларды башкарууну уюштуруу;

5) Банктын кирешелеринин жана чыгымдарынын финансылык планын (бюджет), резервдерди жана фонддорду түзүүнүн тартибин, ошондой эле пайданы, резервдерди жана фонддорду пайдалануунун тартибин бекитүү;

6) Банктын ички контролунун адекваттуу жана натыйжалуу тутумун түзүү жана сактоо;

7) Банктын регламентин жана ишинин эрежелерин жана анын катышуучу банктар, кредиторлор жана башка үчүнчү жактар менен болгон өз ара аракеттерин бекитүү.

9. Банктын Директорлор кеңешинин бардык чечимдери корпоративдик ниеттенүүлөр жөнүндөгү арызга ылайык кабыл алынат:

1) Банктын Директорлор кеңеши ар бир финансылык жыл башталганга чейин 1 ай калгандан кечиктирбестен Акционерге корпоративдик ниеттенүүлөр жөнүндө арыздын долбоорун берет;

2) корпоративдик ниеттенүүлөр жөнүндө арызда ушул финансылык жыл жана андан кийинки түздөн-түз келүүчү эки финансылык жылдын ар бири үчүн Банк боюнча төмөнкү маалыматтар келтирилет:

а) ушул Мыйзамда белгиленген максаттардын алкагында Банктын максаттары;

б) иштин жүргүзүлүүчү мүнөзү жана масштабы;

в) өздүк капиталдын активдердин топтомуна катышы;

г) бухгалтердик эсеп саясаты;

д) иштин максаттуу көрсөткүчтөрү жана башка көрсөткүчтөр, ал боюнча Банктын иши бааланышы, анын максаттары менен салыштырылышы мүмкүн;

е) мамлекетке бөлүштүрүү үчүн арналган салыктарды төлөгөндөн кийин жылдык пайданын суммасын же үлүшүн баалоо менен бирге жылдык дивидендди аныктоо үчүн кабыл алынган принциптер жөнүндө арыз;

ж) ушул финансылык жылдын ичинде Банк тарабынан Акционерге берилүүчү маалыматтын түрү.

3) Директорлор кеңеши финансылык жыл башталганга чейин 14 күн калгандан кечиктирбестен корпоративдик ниеттенүүлөр жөнүндөгү арыздын долбоору боюнча Акционер тарабынан жасалган ар кандай сын-пикирлерди карайт.

4) корпоративдик ниеттенүүлөр жөнүндөгү акыркы арыз финансылык жылдын башталышына карата же башталганга чейин Акционерге берилет жана андан ары Банктын расмий веб-сайтына жарыяланат.

10. Ушул Мыйзам жана Банктын уставы менен каралган Банктын Директорлор кеңешинин ыйгарым укуктарын Банктын башкармасына берүүгө жол берилбейт.

11. Банктын Директорлор кеңешинин ыйгарым укуктары, регламенти жана чечимдерди кабыл алуу жол-жобосу Банктын уставы менен аныкталат.

(КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

22-берене. Банктын башкармасы

 

1. Банктын башкармасы Банктын коллегиялуу аткаруучу органы болуп саналат. Банктын башкармасынын курамына Банктын башкармасынын төрагасы жана Банктын башкармасынын 4 мүчөсү кирет.

2. Банктын башкармасынын төрагасы жана Банктын башкармасынын мүчөлөрү Банктын Директорлор кеңеши тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан бекитилүүгө жатат. Банктын башкармасынын төрагасы жана Банктын башкармасынын мүчөлөрү Банктын Директорлор кеңеши тарабынан кызмат ордунан бошотулат.

3. Банктын башкармасынын мүчөлөрү Банкта туруктуу негизде иштешет жана "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык банктардын кызмат адамдарына колдонулуучу бардык талаптарды канааттандырышы керек. Жогоруда айтылгандарга карабастан башкарманын бир дагы мүчөсү бир эле учурда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мүчөсү же министрликтин же башка мамлекеттик органдын кызмат адамы болбошу керек.

4. Банктын башкармасынын мүчөлөрүнө сыйакынын же башка төлөмдөрдүн өлчөмүн Банктын Директорлор кеңеши бекитет.

5. Банктын башкармасынын мүчөлөрү Банктын башкармасынын төрагасынын сунушу боюнча Банктын Директорлор кеңеши тарабынан ыйгарым укугун аткаруудан мөөнөтүнөн эрте бошотулушу мүмкүн. Эгер көрсөтүлгөн адамдар ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн эрте токтотушса, ушул Мыйзамда жана Банктын уставында белгиленген тартипте Банктын башкармасынын жаңы мүчөлөрү дайындалат.

6. Банктын башкармасы Банктын уставынын негизинде иштейт, анда Банктын Банктын башкармасынын ыйгарым укугу, регламенти, жыйналыштардын мөөнөтү, чакыруу жана өткөрүү тартиби, ошондой эле чечим кабыл алуу тартиби белгиленет.

7. Банктын башкармасынын жыйналышында протокол жазылат, ал Банктын Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө, Банктын ички контролдоо кызматынын жана аудитордук уюмдардын мүчөлөрүнө алардын талаптары боюнча берилет.

8. Банктын башкармасынын төрагасы анын ишин жетектейт. Банктын башкармасынын төрагасына Банктын ишиндеги маселелер боюнча оперативдүү жана аткаруу-тескөөчү чечимдерди кабыл алууга, Банктын атынан келишимдерди (макулдашууларды) түзүүгө, ошондой эле Банктын уставына ылайык башка ыйгарым укуктарды пайдаланууга ыйгарым укук берилген.

9. Банктын башкармасынын Банктын уставында каралган ыйгарым укуктарын Директорлор кеңешине өткөрүп берүүгө жол берилбейт.

(КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

23-берене. Банктын контролдоочу органдары

 

1. Банкта ички контролдоо жана Банктын ишиндеги максаттарга жетүүгө терс таасирин тийгизген материалдык, инвестициялык жана финансылык тобокелдиктерди дайыма ачып көрсөтүүгө жана баалоого мүмкүндүк берген тобокелдиктерди башкаруу тутуму болушу керек. Мындай баалоолор бардык тобокелдиктерди, атап айтканда кредиттик жана инвестициялык тобокелдиктерди, валюталык тобокелдикти, топтоо тобокелдигин, жоюу тобокелдигин, операциялык тобокелдикти, юридикалык тобокелдикти, саясий жана башка тобокелдиктерди камтууга тийиш.

Банк ыйгарым укуктарды жана милдеттерди бөлүштүрүүнүн тутумуна ээ болушу зарыл. Кызыкчылыктардын потенциалдуу кагылышуу чөйрөсү аныкталууга, минималдуу болууга жана көз карандысыз байкоого алынууга тийиш.

Банктын тобокелдиктерин көз карандысыз оперативдүү контролдоо үчүн Банктын директорлор кеңеши тобокелдик-менеджерин дайындайт, ал тобокелдиктерди башкаруу боюнча Банктын саясатын ишке ашыруу үчүн жооптуу болот. Тобокелдик-менеджери Банктын директорлор кеңешине отчет берет.

2. Банкта ички аудитор тарабынан жүргүзүлүүчү ички аудит ишке ашырылышы керек, анын компетенциясына ички контролдоо тутумунун адекваттуулугун жана натыйжалуулугун, ошондой эле бекитилген кызматтык нускамага ылайык Банктын аткаруучу кызмат адамдары тарабынан киргизилген милдеттерди аткаруунун сапатын, мыйзамдуулуктун сакталышын жана эсеп жүргүзүүнүн адекваттуулугун жана Банктын саясатына ылайык башка маселелерди текшерүү жана баалоо кирет.

Банктын ички аудитору Банктын Директорлор кеңеши тарабынан дайындалат жана отчет берет. Аудит жүргүзүүнүн тартиби жана ага карата талаптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык Банктын Директорлор кеңеши тарабынан аныкталат.

 

7-глава
Корутунду жоболор

 

24-берене. Банкты кайра уюштуруу же жоюу

 

Банк мыйзамдык актылар менен гана кайра уюштурулушу же жоюлушу мүмкүн.

 

25-берене. Банктын жоопкерчилиги жана талаш-тартыштарды чечүүнүн тартиби

 

1. Банк, анын жетекчилери жана директорлору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негиздер боюнча жана тартипте өз милдеттерин аткарбагандыгы үчүн биргелешкен жана чогуу жоопкерчиликти тартышат.

2. Бул Мыйзамдын аткарылышы боюнча Банк менен мамлекеттик органдардын, юридикалык жактардын ортосунда пайда болгон бардык талаш-тартыштар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечилет.

3. Бул Мыйзамды бузууга күнөөлүү адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

 

26-берене. Бул Мыйзамдын күчүнө кириши

 

1. Бул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтиришсин.

 

Кыргыз Республикасынын

           Президенти

 

А.Атамбаев