Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2013-жылдын 25-февралы № 32

 

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине толуктоолорду жана
өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

1-берене.

 

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин I бөлүгүнө (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1996-ж., № 6, 80-ст.) төмөнкүдөй толуктоо жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 1-статьяда:

1-пунктунун биринчи абзацы "интеллектуалдык ишмердиктин" деген сөздөрдөн кийин "жана аларга теңештирилген жекелештирүү каражаттарынын (интеллектуалдык менчик)" деген сөздөр менен толукталсын;

мамлекеттик тилдеги тексттин 4-пунктундагы "ээлик кылуу ишин" жана "иш ээлик кылуу иши" деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша "ишкердик ишмердүүлүгүн" жана "ишмердүүлүк ишкерчилик" деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. Мамлекеттик тилдеги 7-статьянын 1-пунктунда:

5-пунктчасындагы "ойлоп чыгаруулардын" деген сөздөр "ойлоп табуулардын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

5-8-пунктчаларындагы "улам" деген сөз алып салынсын;

9-пунктчасындагы "улам келип чыгат" деген сөздөр алып салынсын.

3. 16-статьянын биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эгерде жаранга анын жеке мүлктүк эмес укуктарын бузуучу же болбосо жаранга таандык болгон материалдык эмес байлыктарга зыян келтирүүчү же болбосо жеке мүлктүк эмес укуктарын бузуучу аракеттер менен моралдык зыян (денесине зыян келтирүү же көңүлүн оорутуу) келтирилсе, ошондой эле мыйзамда каралган башка учурларда, сот укук бузуучуга аталган зыяндын ордун акчалай компенсациялоо милдетин жүктөй алат.".

4. 22-статьядагы "корголуучу маалымат жана интеллектуалдык ишмердиктин натыйжалары, фирмалык аталыштар, товардык белгилер жана жеке буюмдардын башка каражаттары деген сөздөр "корголуучу маалымат, интеллектуалдык ишмердиктин натыйжалары жана аларга теңештирилген жекелештирүү каражаттары (интеллектуалдык менчик)" деген сөздөргө алмаштырылсын.

5. Мамлекеттик тилдеги 53-статьядагы "ээлик кылуу" деген сөздөр "ишкердик кылуу" деген сөздөргө алмаштырылсын.

6. 297-статьянын 2-пунктчасында:

"ээ болуудан" деген сөздөр "ойлоп табуулардан" деген сөздөргө алмаштырылсын;

мамлекеттик тилдеги текстиндеги "иштин" деген сөз "ишмердүүлүктүн" деген сөзгө алмаштырылсын.

 

2-берене.

 

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин II бөлүгүнө (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1998-ж., № 6, 226-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. Мамлекеттик тилдеги 689, 1037, 1039, 1040, 1042, 1043, 1044, 1046-статьялардагы жана 1050-статьянын аталышындагы "иштин" деген сөз "ишмердүүлүктүн" деген сөзгө алмаштырылсын.

2. 1037-статьяда:

1-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

1) интеллектуалдык иштин натыйжалары:

илимдин, адабияттын жана искусствонун чыгармалары;

аткаруулар, фонограммалар жана уктуруу уюмунун берүүлөрү;

электрондук эсептөө машиналары үчүн программалар жана маалыматтар базасы;

интегралдык микросхемалардын топологиялары;

ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, өнөр жайлык үлгүлөр;

селекциялык жетишкендиктер;

ачыла элек маалыматтар (коммерциялык жашыруун сыр), анын ичинде өндүрүштүк сырлар (ноу-хау);";

мамлекеттик тилдеги биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Интелектуалдык менчиктин объектилерине төмөндөгүлөр кирет:".

3. 1041-статьяда:

2-пункттун экинчи абзацынын экинчи сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Келишимде ээликтен ажыратылуучу катары көрсөтүлбөгөн укуктар өткөрүлүп берилбеген болуп эсептелет.";

мамлекеттик тилдеги 2-пункттун биринчи абзацы төмөнкүдөй мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: "Мындай укуктарды өткөрүп берүү же чектөө жөнүндө келишимдин шарттары арзыбаган шарттар болуп эсептелет.".

4. 1042-статьянын 2-пунктунун бешинчи абзацындагы "(өзгөчө эмес) колдонулат" деген сөздөр "өзгөчө эмес болуп эсептелет" деген сөздөргө алмаштырылсын.

5. 1049-статьянын 1-пунктунун үчүнчү абзацынын расмий тилдеги текстиндеги "антологии" деген сөздөн кийин ", базы данных" деген сөздөр менен толукталсын.

6. 1050-статьяда:

үчүнчү абзацы "гербдер." деген сөздөн кийин "гимндер," деген сөз менен толукталсын;

алтынчы абзацы күчүн жоготту деп таанылсын.

7. Мамлекеттик тилдеги 1051-статьянын 1-пунктунун экинчи абзацы төмөнкүдөй мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: "Долбоорду жарыялоодо иштеп чыгуучулар өз атын көрсөтүүгө укуктуу.".

8. Мамлекеттик тилдеги 1053-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1053-статья. Авторлоштук

 

1. Эки же андан ашык автордун чыгармачыл эмгеги менен түзүлгөн чыгармага автордук укук мындай чыгарма бир бүтүн чыгарманы түзгөндүгүнө же ар бири өз алдынча мааниге ээ болгон бөлүктөрдөн тургандыгына карабастан авторлошторго бирдей таандык болот.

Эгерде чыгарманын бир бөлүгү бул чыгарманын башка бөлүктөрүнө карабастан пайдаланылышы мүмкүн болсо, ал өз алдынча мааниге ээ деп таанылат.

Эгерде алардын ортосундагы макулдашууда башкача каралбаса, авторлоштордун ар бири өз алдынча мааниге ээ болгон чыгарманын өзү түзгөн бөлүгүн өзүнүн кароосу боюнча пайдаланууга укуктуу.

2. Авторлоштордун ортосундагы мамилелер, эреже катары, макулдашуунун негизинде аныкталат. Мындай макулдашуу жок болгон учурда чыгармага автордук укук бардык авторлор тарабынан чогуу жүзөгө ашырылат, ал эми акчасы алардын ортосунда тең бөлүштүрүлөт.

Эгерде авторлоштордун чыгармасы ажыратылгыс бир бүтүндүктү түзсө, анда авторлоштордун бирөө дагы ага жетишээрлик негиздери жок туруп чыгарманы пайдаланууга тыюу салууга укуксуз.".

9. 1055-статьянын 4-пунктунун биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Эгерде келишимде башкача каралбаса, аудиовизуалдык чыгарманы түзүүгө келишим түзүү бул чыгарманын авторлорунун аудиовизуалдык чыгарманы даярдоочуга чыгарманы кайра чыгарууга, жайылтууга, көпчүлүк алдында аткарууга, жалпыга маалымдоо үчүн кабель аркылуу берүүгө, эфирге берүүгө же аудиовизуалдык чыгарманы кандай гана болбосун түрдө көпчүлүккө жайылтууга, ошондой эле аудиовизуалдык чыгарманын текстин субтитрлештирүүгө жана коштоого болгон өзгөчө укуктарын өткөрүп берүүгө алып келет. Көрсөтүлгөн укуктар аудиовизуалдык чыгармага автордук укуктун колдонулуу мөөнөтү ичинде колдонулат.".

10. Мамлекеттик тилдеги 1056-статьянын аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "1056-статья. Автордук укукту коргоо белгиси".

11. Мамлекеттик тилдеги 1060-статьянын 1-пунктунун үчүнчү абзацындагы "иллустрациялар" деген сөз "иллюстрациялар" деген сөзгө алмаштырылсын.

12. 1061-статьянын 2-пунктунун экинчи абзацынын төртүнчү сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Кызматтык тапшырма тартибинде жаратылган чыгармалар үчүн ушул пункттун жоболору колдонулбайт.".

13. 1062-статьяда:

статьянын аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "1062-статья. Автордун мүлктүк укуктары;

1 жана 2-пункттары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Авторго чыгармасына карата чыгарманы кандай болбосун формада жана кандай болбосун ыкмада пайдалануунун өзгөчө укугу таандык.

2. Чыгарманы пайдалануу болуп төмөнкүлөр эсептелет:

1) чыгарманы кайталап чыгаруу;

2) чыгарманын нускаларын жайылтуу;

3) автордук өзгөчө укуктардын ээсинин уруксаты менен даярдалган нускаларды кошуп алганда, жайылтуу максатында чыгарманын нускаларын импорттоо;

4) чыгарманы көпчүлүк алдында көрсөтүү;

5) чыгарманы көпчүлүк алдында аткаруу;

6) эфирге берүү жана (же) кийин эфирге берүү жолу менен жалпыга маалымдоо үчүн чыгарманы кабарлоо;

7) кабель, зым боюнча же ага окшогон башка каражаттардын жардамы менен жалпыга маалымдоо үчүн чыгарманы кабарлоо;

8) чыгарманы которуу;

9) чыгарманы кайра иштеп чыгуу (кайра башкача жасоо, аранжировкалоо же башкача кайрадан иштеп чыгуу);

10) кандай болбосун адам өзүнүн тандоосу боюнча кайсы жерден болбосун жана кайсы убакта болбосун чыгармага жеткиликтүүлүктү ала алгыдай жол менен чыгарманы жалпыга маалымдоого жеткирүү;

11) дизайнердик, архитектуралык, шаар куруу жана сейил бактарынын долбоорлорун иш жүзүндө ишке ашыруу. Эгерде келишимде башкача каралбаса, кабыл алынган архитектуралык долбоордун автору курулуш үчүн документтерди иштеп чыгууда жана имаратты же курулманы курууда өзүнүн долбоорун ишке ашырууга катышууга укук берүүнү тапшырыкчыдан талап кылууга укуктуу.

Чыгармага экинчи жолу объективдүү форма, ал түп нускасында кандай болсо ошондой форманы берүү (чыгарманы басып чыгаруу, үн же көргөзмө жазууларды жана башкаларды нускалоо) кайталап берүү болуп саналат.

Чыгарманы сатуу, алмаштыруу, прокатка берүү же анын нускалары менен башка операцияларды жүргүзүү, чыгарманы жайылтуу болуп эсептелет.".

14. 1064-статьяда:

мамлекеттик тилдеги текстинде "1165-1168" деген сандар "1065-1068" деген сандарга алмаштырылсын;

экинчи абзацындагы "негизсиз" деген сөз алып салынсын.

15. 1065-статьянын 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Ушул статьянын 1-пунктунун жоболору төмөнкүлөргө карата колдонулбайт:

имараттар жана ушуга окшогон курулмалар түрүндөгү архитектуралык чыгармаларды көбөйтүүгө;

маалымат базаларын же алардын ичинен маанилүү бөлүктөрүн көбөйтүүгө;

мыйзамда каралган учурларды кошпогондо, ЭЭМ үчүн программаларды көбөйтүүгө;

китептерди (толугу менен) жана ноталык тексттерди репродукциялоого;

жалпынын маалыматына чейин жеткирилген чыгармаларды кандай гана болбосун уруксатсыз көбөйтүүгө;

чыгарманы кадимкидей пайдаланууга зыян келтирүүсү жана автордун мыйзамдуу кызыкчылыктарын негизсиз түрдө бузуусу мүмкүн болгон башка кандай гана болбосун көбөйтүүгө.".

16. 1068-статьяда:

2-пунктунун экинчи абзацындагы "пайдаланылышы үчүн" деген сөздөр "пайдалангандыгы үчүн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

статья төмөнкүдөй мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:

"5. Кызматтык милдеттенмелерди же жумуш берүүчүлөрдүн кызматтык тапшырмаларын аткаруу тартибинде энциклопедияларды, энциклопедиялык сөздүктөрдү, мезгилдүү басылмаларды түзүүгө ушул статьянын жоболору жайылтылбайт.".

17. Мамлекеттик тилдеги 1070-статьядагы "1109" деген сан "1069" деген санга алмаштырылсын.

18. 1074-статьянын 3-пунктунун үчүнчү абзацы күчүн жоготту деп таанылсын.

19. 1078-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1078-статья. Чыгарманы келишимсиз укукка жат пайдалануу үчүн

жоопкерчилик

 

1. Чыгарма укук ээси менен келишимсиз пайдаланылганда, укук бузуучу укук ээсинин тарткан зыяндарынын, анын ичинде алынбай калган пайдасынын ордун толтурууга милдеттүү. Укук ээси укук бузуучудан зыяндын ордун толтуруунун ордуна укук бузуунун натыйжасында алынган кирешелерди өндүрүп берүүнү талап кылууга укуктуу.

Чыгарманы автордук келишимде каралбаган ыкмалар менен пайдалануу, же мындай келишимдин күчү токтогондон кийин пайдалануу чыгарманы келишимсиз пайдалануу деп эсептелет.

2. Анын өтүнүчү боюнча автордук укуктардын ээсине аларды өткөрүп берген учурларды кошпогондо, соттун чечими боюнча чыгармалардын алынып коюлган контрафакттык нускалары жок кылынууга жатат.".

20. 1080-статьядагы "коюуларга, аткарууга," деген сөздөр "аткарууларга (коюуларга)," деген сөздөргө алмаштырылсын.

21. 1081-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1081-статья. Эриш-аркак укуктардын субъекттери

 

Аткаруучулар, фонограмма чыгаруучулар, эфирдик же кабелдик уктуруу уюмдары эриш-аркак укуктардын субъекттери болуп саналат.".

22. 1083-статьяда:

1 жана 2-пункттары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Аткаруучуга төмөнкү укук таандык:

1) анын атын көрсөтүү (ысымына укук);

2) аткаруучунун ар-намысына жана кадыр-баркына зыян келтирүүгө жөндөмдүү ар кандай бурмаланган аткаруудан же башка кол салуудан коргоо;

3) аткарууну кандай формада болбосун пайдалануу.

2. Аткарууну пайдалануу укугу өзүнө төмөнкүдөй аракеттерди жүзөгө ашырууну же уруксат берүүнү камтыйт:

1) эгерде ушундай берүү үчүн пайдаланылган аткаруу мурда эфирге берилбесе же жазууну колдонуу менен жүзөгө ашырылбаса, аткарууну эфирге берүү же кабель боюнча жалпыга маалымдоо үчүн кабарлоо;

2) мурда жазылбаган аткарууларды жазуу;

3) аткаруунун жазуусун көбөйтүү;

4) эгерде адегенде бул жазуу коммерциялык максаттар үчүн эмес чыгарылган болсо, аткаруунун жазуусун эфирге же кабель боюнча берүү;

5) аткаруучунун катышуусу менен аткаруу жазылган коммерциялык максатта жарыяланган фонограмманы прокатка берүүгө. Бул укук фонограммага аткарууну жазууга келишим түзгөндө фонограмма чыгаруучуга өтөт; мында аткаруучу ушундай фонограмманын нускаларын прокатка бергендиги үчүн сыйакы алуу укугун сактайт;

6) кандай болбосун адам өзүнүн тандоосу боюнча кайсы жерден болбосун жана кайсы убакта болбосун ага жете алгандай жалпыга маалымдоо үчүн аткаруунун жазуусун кабарлоо.";

4-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Аткарууну пайдаланууга укуктун чектелиши мыйзам тарабынан белгиленет.".

23. 1084-статьяда:

статьянын мамлекеттик тилдеги аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1084-статья. Фонограмма чыгаруучунун укуктары";

1 жана 2-пункттар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Фонограмма чыгаруучуга анын фонограммасына карата фонограмманы кандай формада болбосун пайдаланууга өзгөчө укук таандык.

2. Фонограмманы пайдаланууга өзгөчө укук төмөнкүдөй аракеттерди жүзөгө ашыруу же жүзөгө ашырууга уруксат берүү укугун билдирет:

1) фонограмманы көчүрүү;

2) фонограмманы кайра жасоо же кандай ыкма менен болбосун кайра иштеп чыгуу;

3) фонограмманын нускаларын жайылтуу, башкача айтканда аларды сатуу, прокатка берүү;

4) ушул фонограмманы чыгаруучунун уруксаты менен даярдалган нускаларды кошуп алганда, жайылтуу максатында фонограмманын нускаларын импорттоо;

5) кандай болбосун адам өзүнүн тандоосу боюнча кайсы жерден болбосун жана кайсы убакта болбосун ага жетишүү мүмкүн болгондой жалпыга маалымдоо үчүн фонограмманы кабарлоо (жалпыга маалымдап жеткирүү укугу).".

24. 1085-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1085-статья. Эфирдик уктуруу уюмунун укугу

 

1. Ушундай уруксатты бергендиги үчүн сыйакы алууга укукту кошуп алганда, кабелдик уктуруу ишканасына анын берүүлөрүнө карата берүүнү кандай формада болбосун пайдаланууга жана берүүнү пайдаланууга уруксат берүүгө өзгөчө укуктар таандык.

Берүүнү пайдаланууга уруксат берүүнүн өзгөчө укугу кабелдик уктуруу ишканасынын төмөнкүдөй аракеттерди жүзөгө ашырууга уруксат берүү укугун билдирет:

1) анын берүүсүн кабель боюнча жалпыга маалымдоо үчүн бир эле убакта кабелдик уктуруунун башка ишканасына кабарлоо;

2) берүүнү эфирге берүү;

3) берүүнү жаздыруу;

4) берүүнүн жазуусун кайра көбөйтүү;

5) акы төлөп киргизилүүчү жерлерде жалпыга маалымдоо үчүн берүүнү кабарлоо.

2. Эфирдик уктуруу ишканаларынын укуктарын чектөө мыйзам тарабынан белгиленет.

3. Эфирдик уктуруу ишканасы өз укуктарын чыгармалардын авторлорунун жана аткаруучулардын укуктарын, ал эми тиешелүү учурларда аткарууну жазуу укуктарынын ээлеринин жана эфирдик уктуруунун башка ишканаларынын укуктарын эске алуу менен жүзөгө ашырат.".

25. Расмий тилдеги 1089-статьянын 2-пунктунун биринчи абзацындагы "предварительным патентом," деген сөздөр алып салынсын.

26. 1106-статьянын 2-пунктундагы "Чет мамлекетте каттоодон өткөн же жалпыга таанылган" деген сөздөр "Чет өлкөлүк юридикалык жактарга" деген сөздөргө алмаштырылсын.

27. 1110-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Товардык белгини каттоонун аракети товардык белги соттун чечиминин негизинде ал катталган күндөн тартып үч жыл катары менен үзгүлтүксүз пайдаланылбай калганга байланыштуу товарлардын бардыгына же бир бөлүгүнө карата мындай үзгүлтүксүз пайдаланылбай калган мезгилде кандай адамдын гана болбосун арызы боюнча мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн.

Товардык белгини пайдаланбоого байланыштуу товардык белгини каттоонун аракетин мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө маселени чечүүдө товардык белгинин ээсинин ага байланышпаган жагдайлар, анын ичинде алар үчүн товардык белги катталган товарларга мамлекет тарабынан белгиленген чектөөлөр боюнча аны пайдаланбай калгандыгы жөнүндөгү далилдери эске алынышы мүмкүн.".

28. 1113-статья төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

"Товардык белгинин ээси укук бузууларды токтотуу же келтирилген чыгымдарды төлөтүү жөнүндө талаптардан тышкары, ишкер беделин калыбына келтирүү максатында соттун чечимин жарыялоону талап кылууга укуктуу.".

29. 1114-статьянын 2-пунктунун биринчи абзацындагы "(келип чыгышынын көрсөтүлүшү)" деген сөздөр алып салынсын.

30. 1117-статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-пункт менен толукталсын:

"3. Товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугуна ээ болгон жак укук бузууларды токтотуу же келтирилген чыгымдарды төлөтүү жөнүндө талаптардан тышкары, ишкер беделин калыбына келтирүү максатында соттун чечимин жарыялоону талап кылууга укуктуу.".

 

3-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

             Президенти

 

А.Атамбаев