Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2017-жылдын 19-июлундагы № 127 Мыйзамына ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a4247512-9e5b-4441-a203-b7088d5b5d20\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

1999-жылдын 8-октябры № 107

Маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын 2002-жылдын 24-январындагы № 10, 2003-жылдын 24-июнундагы № 116,
2011-жылдын 7-июлундагы № 79, 2012-жылдын 10-октябрындагы №170,
2016-жылдын 22-июлундагы N 130 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

(Преамбула КР 2016-жылдын 22-июлундагы № 130 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

1-Глава
Жалпы жоболор

1-статья. Ушул Мыйзамдын аракетинин чөйрөсү

1. Ушул Мыйзамдын колдонулушу менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жана жеке жактар маалыматташтыруу чөйрөсүндө аракеттерди жүзөгө ашырууда пайда болуучу мамилелерине, атап айтканда:

- документтештирилген маалыматты түзүүнүн, издөөнүн, чогултуунун, топтоонун, иштеп чыгуунун, берүүнүн, жайылтуунун жана сунуш кылуунун негизинде маалыматтык ресурстарды калыптандырууга жана пайдаланууга;

- маалыматты, маалыматтык технологиялардын базаларын жана маалыматтар банкын, каражаттарын иштеп чыгуунун жана берүүнүн тутумдарын түзүүгө, жайылтууга жана пайдаланууга;

- маалыматтык технологиялардын каражаттарын колдонуу менен маалыматтык процесстерге катышуучу субъекттердин маалыматын жана укуктарын коргоого;

- маалыматтык процесстерди башкарууга жана жөнгө салууга, маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу жаатындагы мамлекеттик саясатты ишке ашырууга жайылтылат.

2. Ушул Мыйзамдын колдонулушу Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен мамлекеттик жашырын сырларга киргизилген маалыматтарды иштетүү үчүн арналган маалыматтык тутумдарга, документтештирилбеген маалымат жагынан пайда болгон мамилелерге, ошондой эле автордук жана патенттик укук ченемдери, массалык маалымат каражаттары жаатындагы мыйзамдар тарабынан жөнгө салынуучу мамилелерге карата жайылтылбайт.

3. Башка мамлекеттердин юридикалык жактары жана жеке адамдары Кыргыз Республикасынын аймагында ушул Мыйзам тарабынан каралган укуктарды жана милдеттерди, эгерде Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдеринде башкача каралбаса, Кыргыз Республикасынын уюмдары жана жарандары менен бирдей жүзөгө ашырат.

4. Ушул Мыйзам тарабынан жөнгө салынбаган мамилелер, ага каршы келбеген Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укук актылары тарабынан жөнгө салынат.

(КР 2011-жылдын 7-июлундагы № 79, 2016-жылдын 22-июлундагы № 130 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

11-статья. Ушул Мыйзамдын максаты жана милдеттери

1. Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасында маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу процессин өнүктүрүү үчүн зарыл болгон негизги укуктук, экономикалык жана уюштуруучулук мамилелерди жөнгө салат.

2. Ушул Мыйзамдын максаты Кыргыз Республикасында заманбап маалыматтык инфратүзүмдү түзүүнүн, анын эл аралык маалыматтык тармактарга жана тутумдарга интеграцияланышынын негизинде электрондук башкарууну түзүү жана иштешин камсыз кылуу, жарандардын, мекемелердин, уюмдардын жана мамлекеттик башкаруу органдарынын маалыматтык керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү болуп саналат.

3. Ушул Мыйзамдын милдеттери бардык мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун жана ачыктыгын жогорулатуу үчүн шарттарды түзүү, заманбап маалыматтык технология каражаттары менен маалыматтарды түзүү, топтоо, сактоо, берүү жана таркатуу боюнча ишти жүзөгө ашырууда мамлекеттин, юридикалык жана жеке жактардын мыйзамдуу кызыкчылыктарын жана укуктарын коргоо болуп саналат.

(КР 2016-жылдын 22-июлундагы № 130 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

2-статья. Негизги түшүнүктөр

Ушул Мыйзамда төмөнкү түшүнүктөр колдонулат:

маалымат - баяндоо формасына карабастан адамдар, буюмдар, объектилер, фактылар, окуялар, кубулуштар жана процесстер жөнүндө маалыматтар;

маалыматтык технология - эсептөө техникасынын жана телекоммуникациянын каражаттарынын, аларды маалыматты издөө, иштеп чыгуу, сактоо, берүү жана алуу үчүн пайдалануунун программалык каражаттарынын жана усулдарынын жыйындысы;

маалыматтык инфраструктура (маалыматташтыруунун инфраструктурасы) - маалымат борборлорунун, базаларынын жана банктарынын, байланыш тутумдарынын жана маалыматтарды берүүнүн маалыматтык жыйындысы, мамлекеттин маалыматтык тармагынын иштешин камсыз кылуучу башка структуралар;

маалыматты документтештирүү (документ) - аны идентификациялоого мүмкүндүк берүүчү реквизиттери бар, материалдык ар кандай маалымат алып жүрүүчүдө белгиленген маальшат;

маалыматтык ресурстар - өзүнчө же болбосо маалыматтык тутумдун курамындагы ар кандай алып жүрүүчүдөгү пайдалануу үчүн жарактуу программалык каражаттар жана документтер;

маалыматтар базасы - көп кызматта пайдалануу жана модификациялоо үчүн арналган маалыматтардын интеграцияланган жыйындысы;

маалыматтар банкы - адамдын иш-аракетинин белгилүү бир буюмдук жаатындагы иш-аракети жөнүндө маалыматтарды борборлоштуруп жыйноо, сактоо жана жамааттык колдонуу үчүн арналган программалык, маалыматтык жана техникалык каражаттардын жыйындысы, ошондой эле файлдар же бири-бири менен байланышпаган маалымат базалары түрүндө сакталуучу маалыматтардын өзү;

маалыматтык процесстер - маалыматты жыйноонун, иштеп чыгуу, сактоо, берүү, издөө жана жайылтуу процесси;

маалыматтык тутум - маалыматтык технологияны колдонууга негизделген тутум;

маалыматтык тутумдарды камсыз кылуунун түрлөрү - тутумдун көрсөтмө берилген милдеттеринин баарын кадимкидей аткарууну камсыз кылуу үчүн зарыл болгон техникалык, программалык, математикалык, уюштуруучулук, лингвистикалык, укуктук жана башка түрлөрү;

маалыматташтыруу - маалыматтык технологияларды, маалыматтык ресурстарды иштеп чыгуу, түзүү, өздөштүрүү жана пайдалануу, өзүнө уюштуруучулук, илимий-техникалык, социалдык жана өндүрүштүк-экономикалык компоненттерди жана айрым жарандардын, алардын бирикмелеринин, мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдардын, бүтүндөй коомдун маалыматтык керектөөлөрүн коомдун турмушунун бардык чөйрөлөрүндө маалыматтык ресурстарды калыптандыруу жана пайдалануу жолу менен канааттандырууга багытталган ишинин натыйжасынын процесси;

маалыматтык кызмат көрсөтүүлөр - маалыматтык чөйрөдө иштеген адамдар жана юридикалык жактар тарабынан жарандардын жана уюмдардын маалыматтык керектөөлөрүн канааттандырууга багытталган кызмат көрсөтүүлөрү;

маалыматтык ресурстардын, маалыматтык технологиялардын, маалыматтык тутумдардын менчик ээси - көрсөтүлгөн объекттерге ээлик кылууга, пайдаланууга жана тескөөгө ыйгарым укуктарга ээ болгон субъект;

маалыматтык кызмат көрсөтүүлөрдү жана маалыматтык ресурстарды керектөөчү (пайдалануучу) - маалыматтык тутумга, маалыматтык ресурстун менчик ээсине же ортомчуга өзүнө зарыл болгон маалыматты берүү үчүн кайрылуучу жана аны Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген же пайдалануучунун сатылып алынган укуктарынын чектеринде пайдалануучу субъект;

купуя маалымат - ага жетүү белгилүү бир адамдардын чөйрөсү менен чектелген документтештирилген маалымат;

маалыматты коргоо - маалыматтык ресурстарга санкциясыз кийлигишүүнү, маалыматты алуу, көчүрүү, жайылтуу. бурмалоо, жок кылуу же бөгөт коюу боюнча мыйзамсыз аракеттерди болтурбоо;

электрондук башкаруу - маалыматтык технологияларды пайдалануу менен жеке жана юридикалык жактарга мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат көрсөтүү процессин кошуп алганда, башкаруу процесстерин автоматташтырууга негизделген мамлекеттик башкарууну уюштуруу тутуму; мамлекеттик башкаруу органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинде маалыматтык-коммуникациялык технологияларды пайдалануунун бардык аспекттеринин жыйындысы.

(КР 2016-жылдын 22-июлундагы № 130 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

3-статья. Маалыматташтыруу жаатындагы мамлекеттик саясат

1. Маалыматташтыруу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн маселелерин чечүүнү натыйжалуу маалыматтык камсыз кылуу үчүн шарттарды түзүүгө багытталат.

2. Маалыматташтыруу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын негизги багыттары:

- жарандардын, мамлекеттик бийлик жана өз алдынча башкаруу органдарынын, менчигинин түрүнө карабастан коомдук бирикмелердин, ишканалардын жана уюмдардын маалыматтык керектөөлөрүн ар тараптуу канааттандыруу үчүн шарттарды түзүү;

- бирдиктүү илимий-техникалык саясатты жүзөгө ашыруунун негизинде компьютердик маалыматтык тутумдарды жана тармактарды түзүү жана өркүндөтүү жолу менен улуттук маалыматтык инфраструктуралардын өнүгүшүн колдоо;

- республикадагы мамлекеттик жана бүткүл дүйнөлүк маалыматтык тармактарды жана тутумдарды өнүктүрүүнү колдоо;

- улуттук маалыматтык ресустарды калыптандыруу, өнүктүрүү, сакталышын, жеткиликтүүлүгүн жана натыйжалуу пайдаланылышын камсыз кылуу;

- маалыматтык продукциялардын, ресурстардын, технологиялардын, ошондой эле маалыматтык тутумдардын, тармактардын кызмат көрсөтүүлөрүнүн рыногун калыптандыруу үчүн шарттарды түзүү;

- маалыматтык ресурстарды, тутумдарды жана тармактарды түзүү жана пайдалануу менен байланышкан улуттук эгемендикти жана коопсуздукту камсыз кылуу;

- жарандардын жана уюмдардын маалыматтык ресурстарга жетүү укугун, ошондой эле маалыматташтыруу чөйрөсүндөгү алардын менчик укугун жана автордугун коргоону ишке ашыруу;

- Кыргыз Республикасында болгон илимий, техникалык жана өндүрүштүк дараметти, ошондой эле учурдагы дүйнөлүк деңгээлди эске алуу менен маалыматтык техниканын каражаттарын жана технологияларын өндүрүүнү уюштуруу;

- маалыматташтыруунун долбоорлорун жана программаларын мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын, мамлекеттик эмес булактардын жана чет өлкөлүк инвестициялардын каражаттарынын эсебинен иштеп чыгууну жана ишке ашырууну каржылоонун тутумун түзүү жана өркүндөтүү;

- маалыматтык техниканын жана технологиянын алдыңкы каражаттарын иштеп чыгууга, алып келүүгө, сунуш кылууга жана пайдаланууга багытталган ишке кызыктыруунун жана жеңилдик берүүнүн экономикалык тутумун түзүү;

- маалыматтын, КМШ өлкөлөрүнүн бирдиктүү маалыматтык мейкиндигин түзүүгө көмөк көрсөтүүчү маалыматтын классификациясынын жана стандартташтыруусунун жана эл аралык маалыматтык тармактар жана тутумдар менен интеграциялашуунун прогрессивдүү тутумдарын кабыл алуу;

- маалыматташтырууну өнүктүрүүнүн уюштуруучулук жана укук-ченемдик негиздерин чыңдоо жана өнүктүрүү;

- мектептик башталгыч, орто жана кесиптик жогорку билим берүүнү, маалыматташтыруу чөйрөсүндө кадрларды даярдоону жана илимий изилдөөлөрдү колдоо болуп саналат.

3. Маалыматташтыруу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдары иштеп чыгат жана жүзөгө ашырат.

4-статья. Кыргыз Республикасынын маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу жаатындагы мыйзамдары

1. Кыргыз Республикасынын маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу жаатындагы мыйзамдарын ушул Мыйзам, маалыматтык процесстердин айрым түрлөрү, формалары жана каражаттары жөнүндөгү башка мыйзам актылары түзөт. Маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу жаатындагы мамилелер Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укук актылары, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер жана макулдашуулар менен жөнгө салынат.

(КР 2011-жылдын 7-июлундагы № 79, 2016-жылдын 22-июлундагы № 130 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

2-Глава
Маалыматтык ресурстар

 

5-статья. Маалыматтык ресурстардын арналышы

1. Маалыматтык ресурстар коомдун жана мамлекеттин маалыматка болгон керектөөсүн канааттандыруу, өлкөнүн бирдиктүү маалыматтык мейкиндигин түзүү жана анын дүйнөлүк маалыматтык коомдоштукка кирүүсүн камсыз кылуу үчүн арналган.

2. Маалыматтык ресурстар мамлекеттин, юридикалык жактардын, жеке адамдардын мамилелеринин объекттери болуп саналып, Кыргыз Республикасынын жалпы мамлекеттик ресурстарына кирет жана мыйзам тарабынан корголот.

6-статья. Маалыматтык ресурстардын укуктук режиминин негиздери

1. Маалыматтык ресурстардын укуктук режими:

- маалыматты документтештирүүнүн жана маалыматтык ресурстарды калыптандыруунун тартибин;

- маалыматтык ресурстарга, айрым документтерге жана документтердин массивине менчик жана автордук укукту;

- маалыматтык ресурстарды аларга жетүүнүн деңгээли жана пайдалануу режими боюнча категориясын аныктоонун тартибин;

- маалымат ресурстарын санкциясыз пайдалануудан жана бузуудан коргоонун тартибин белгилөөчү ченемдер тарабынан аныкталат.

2. Маалыматтык ресурстарды пайдалануунун укуктук режими маалыматташтыруу жаатындагы Кыргыз Республикасынын ченемдик укук актылары, мамилелердин катышуучуларынын келишимдери жана макулдашуулары тарабынан белгиленет.

7-статья. Маалыматты документтештирүү жана маалыматтык ресурстарды калыптандыруу

1. Маалыматты документтештирүү маалыматтык ресурстарга маалыматты киргизүүнүн милдеттүү шарты болуп саналат.

2. Документ ага юридикалык же жеке жак кол койгондон кийин юридикалык күчкө ээ болот. Автоматташтырылган жана телекоммуникацияланган тутумдардын жардамы менен сакталуучу, иштетилүүчү жана берилүүчү документтин юридикалык күчү электрондук цифралык кол коюу менен ырасталышы мүмкүн.

3. Кыргыз Республикасында түзүлүүчү маалыматтык ресурстар дүйнөлүк стандарттардын жана унификациялардын талаптарына ылайык келүүгө тийиш.

4. Маалыматтык ресурстарды калыптандыруу ушул Мыйзамдын 9-статьясына ылайык мамлекеттик органдар, ошондой эле маалыматтык кызмат көрсөтүүлөрдү аткарууда өндүрүштүк-коммерциялык иштин алкагында келишимдик негизде юридикалык же жеке жактар тарабынан жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

8-статья. Маалыматтык ресурстарга менчик жана автордук укук

1. Маалыматтык ресурстар мүлктүн курамдык элементи катары чыгат жана мамлекеттик бийлик жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, уюмдардын, ишканалардын менчигинде жана жарандардын жеке менчигинде болот.

2. Маалыматтык ресурстардын менчик ээси аларды анын каражаттарынын эсебинен мыйзамдуу негиздерде түзүлгөн же сатылып алынган субъект (юридикалык же жеке жак) болуп саналат. Маалыматтык ресурстар жалпы (үлүштүк же биргелешкен) менчик укугунда бир эле мезгидде бир нече менчик ээсине тиешелүү болушу мүмкүн.

3. Маалыматтык ресурстарга менчик укугунун пайда болушунун негиздери:

- маалыматтык ресурстарды өз күчтөрү жана өз эсебинен түзүү;

- маалыматтык ресурстарды түзүүгө келишим;

- маалыматтык ресурстардын башка субъекттин менчигине өтүүсүнүн шарттары камтылган сатып алуу - сатуу, жөнөтүү келишими болуп саналат.

4. Маалыматтык ресурстардын менчик ээси Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан каралган менчик ээсинин бардык укуктарынан пайдаланат, анын ичинде:

- маалыматтык ресурстардын чарбасын жүргүзүүнү, башкарууну же тескөөнү жүзөгө ашыруучу адамды дайындоого;

- маалыматтык ресурстарды иштетүүнүн, коргоонун жана пайдалануунун эрежелерин белгилөөгө укуктуу.

5. Маалыматтык ресурстар мамлекеттик жана мамлекеттик эмес болушу мүмкүн. Мамлекеттик бийлик органдарына жана уюмдарга юридикалык жана жеке жактар тарабынан милдеттүү тартипте берилген документтештирилген маалымат мамлекеттин жана ушул субъекттин ээлигинде биргелешип пайдаланууда болгон маалыматтык ресурстарды калыптандырат.

6. Алар мамлекеттик же коммерциялык жашыруун сырды түзгөн учурду албаганда, маалыматтык ресурстар товар болушу мүмкүн.

Мамлекеттик жашыруун сырга таандык кылынган маалыматтарды камтыган маалыматтык ресурстардын менчик ээси ал менчигин тиешелүү мамлекеттик бийлик органынын макулдугу менен гана тескөөгө укуктуу.

9-статья. Мамлекеттик маалыматтык ресурстар

1. Мамлекеттик маалыматтык ресурстар - Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин карaжатынын эсебинен түзүлөт жана мамлекеттик бийлик органдарынын, башкаруунун аймактык жана тармактык органдарынын иштешин камсыз кылат.

2. Мамлекеттик маалыматтык ресурстар мамлекеттик мүлктүн курамына киргизилет жана эсепке алынууга жана корголууга тийиш.

3. Мамлекеттик маалыматтык ресурстарды жүргүзүү мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, алардын калыптанышы, сакталышы, топтолушу жана натыйжалуу пайдаланылышы үчүн жооптуу уюмдар жана коомдук бирикмелер тарабынан алардын компетенциясына ылайык жүзөгө ашырылат. Мамлекеттик маалыматтык ресурстарды калыптандыруу жана пайдалануучуларга берүү боюнча иштерди уюштуруу мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдарына жүктөлөт.

4. Бардык юридикалык жана жеке жактар мамлекеттик маалыматтык ресурстарды калыптандырууга жооптуу уюмдарга мамлекеттик бийлик жана башкаруу органы тарабынан аныкталган документтештирилген маалыматты берүүгө милдеттүү. Мамлекеттик маалыматтык ресурстарга киргизүү үчүн документтештирилген маалыматты берүүчү субъекттер өздөрүнүн ал документтерге жана анда камтылган маалыматты пайдаланууга болгон укуктарын жоготпойт. Милдеттүү тартипте берилүүчү документтештирилген маалыматтын жана мамлекеттик маалыматтык ресурстарды жыйноо жана иштетүү үчүн жооптуу органдар менен уюмдардын тизмеси Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

10-статья. Мамлекеттик эмес маалыматтык ресурстар

1. Жеке жана юридикалык жактар алардын каражаттарынын эсебинен түзүлгөн же алар тарабынан мыйзамдуу негиздерде сатылып алынган документтердин, документтердин блокторунун маалыматтык ресурстардын ээси болуп саналат. Менчик ээсинин өзү же анын тапшырмасы боюнча анын каражаттарынын эсебинен калыптануучу маалыматтык ресурстар мамлекеттик эмес болуп саналат.

2. Юридикалык же жеке жактын менчиги болуп саналган маалыматтык ресурстар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык алардын мүлкүнүн курамына киргизилет.

3. Мамлекеттик эмес маалыматтык ресурстар маалымат продуктуларын түзүү жана кызмат көрсөтүүлөрү үчүн менчик ээсинин өндүрүштүк ишинде пайдаланылат.

4. Ал маалымат мамлекеттик жашыруун сырга таандык кылынган учурда мамлекет юридикалык жана жеке жактардан документтештирилген маалыматты сатып алууга укуктуу.

11-статья. Жетүүнүн категориялары боюнча маалыматтык ресурстар

1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик маалыматтык ресурстары, жетүүгө чек коюлуп мыйзам тарабынан категорияга таандык кылынган документтештирилген маалыматты албаганда, ачык жана жалпыга жеткиликтүү болуп саналат. Кыргыз Республикасынын юридикалык жана жеке жактарынын мамлекеттик маалыматтык ресурстарга жетиши киреше алып келбөөчү негизде жүзөгө ашырылат.

2. Жетүүгө чек коюлган документтештирилген материалдарды жана мамлекеттик маалыматтык ресурстарды мамлекеттик жашыруун сырга жана купуя сырга таандык кылынган маалыматтар түзөт. Маалыматты жашыруун мамлекеттик сырга же купуя маалыматка таандык кылуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

3. Маалыматтык ресурстардын менчик ээси (ээси) жана пайдалануучу, эгерде акыркысы жетүүгө чек коюлган ресурс болуп саналбаса, келишимдик сатып алуу-сатуу мамилелерин түзүүгө укуктуу.

4. Маалыматтык ресурстарды пайдалануунун режими алардын менчик ээси же ал ыйгарым укук берген адамдар тарабынан белгиленет жана колдонуудагы мыйзамдарга каршы келбөөгө тийиш.

12-статья. Пайдалануучулардын маалыматтык ресурстардан маалыматка жетүү укугун ишке ашыруу

1. Пайдалануучулар - юридикалык жана жеке жактар, мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук бирикмелер - мамлекеттик маалыматтык ресурстарга жетүүдө тең укуктарга ээ, ал ресурстардын ээсинин алдында суратылуучу маалыматтын зарылдыгын негиздөөгө милдеттүү эмес, алууга чек коюлган маалымат алуу бул эрежеге моюн сунбайт.

2. Ээлер (менчик ээлери) маалыматтык ресурстардан маалыматты пайдалануучуларды бекитилген жоболордун же келишимдердин негизинде акысыз же маалыматтык кызмат көрсөтүүлөргө келишимдик баалар боюнча камсыз кылат.

3. Пайдалануучу маалыматтык ресурстарды санкциясыз пайдалангандык, көчүргөндүк, таркаткандык үчүн, ресурстарга менчик укугун бузгандык үчүн келишимдерге (макулдашууларга) ылайык же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат. Пайдалануучу тарабынан маалымат алуунун тартибин ушул Мыйзамдын талаптарын сактоо менен маалымат ресурстарынын ээси аныктайт.

4. Мамлекеттик маалыматтык ресурстарды калыптандырууга жана пайдаланууга жооптуу мамлекеттик бийлик органдары жана уюмдар документтештирилген маалыматтарды пайдалануучуга тез жана толук берүү үчүн шарттарды камсыз кылат. Мамлекеттик маалыматтык ресурстардан жалпыга жеткиликтүү маалыматтарды берүүдөн баш тартууга сот тартибинде даттанылышы мүмкүн.

13-статья. Жарандардын жана уюмдардын өздөрү жөнүндө маалыматка жетүүсү

1. Жарандар жана уюмдар (жеке жана юридикалык жактар) өздөрү жөнүндө документтештирилген маалыматка акысыз жетүүгө, анын толуктугун жана ынанымдуулугун камсыз кылуу максатында ал маалыматты тактоого укуктуу, аны билүү, ал маалыматты ким жана кандай максаттар үчүн пайдалангандыгын же пайдаланып жаткандыгын билүү укугуна ээ.

2. Мамлекеттик органдар жана жеке адамдар жөнүндө маалыматтык ресурстардын башка ээлери, эгерде ал маалыматтар жетүүгө чек коюлган маалыматтар болуп саналбаса, ал аларга тиешелүү адамдардын талабы боюнча маалыматтарды берүүгө милдеттүү.

3. Менчик ээси же маалыматты пайдалануучу тарабынан алардын укуктары же таламдары бузулган адамдар сот тартибинде укуктарын ордуна келтирүүнү жана зыяндын ордун толтурууну талап кылууга укуктуу.

14-статья. Маалыматтык ресурстардын ээсинин (менчик ээсинин) милдеттери жана жоопкерчилиги

1. Маалыматтык ресурстардын ээси (менчик ээси) маалыматтык ресурстардын толтурулушунун жана актуалдаштырылышынын тартибин, аларды иштеп чыгуунун режимин жана пайдалануучуга маалымат берүүнүн эрежелерин сактоого милдеттүү.

2. Маалыматтык ресурстардын ээси (менчик ээси) маалымат менен иштөөнүн тартибинин бузулушу үчүн ушул Мыйзамга ылайык жоопкерчилик тартат.

3-Глава
Маалыматташтыруунун инфраструктурасы жана маалыматтык тутумдар

 

15-статья. Маалыматташтыруунун инфраструктурасын түзүүчүлөр

Кыргыз Республикасында маалыматташтыруунун инфраструктурасын уюштуруучулук, техникалык структуралар, объекттер жана тутумдар түзөт, алардын иши:

- маалыматты жаны маалыматтык технологиялардын каражаттары менен жыйноону, иштетүүнү, берүүнү, сактоону жана таркатууну;

- маалыматты электр байланышынын бардык каражаттары тарабынан кабыл алуу жана берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү;

- жаңы маалыматтык тутумдарды, технологияларды жана каражаттарды изилдөөнү, иштеп чыгууну жана өндүрүүнү;

- маалыматтык тутумдарды, технологияларды жана аларды камсыз кылуу каражаттарын жөнөтүүлөрдү, сатууну жана сервистик тейлөөнү;

- жаңы маалыматтык технологияларды жайылтуу жана пайдалануу менен байланышкан окуп-үйрөтүүнү консультациялык, усулдук жардам көрсөтүүнү жана башка аткаруучу ишти жүзөгө ашырууга багытталган.

2. Кыргыз Республикасындагы маалыматташтыруунун инфраструктурасын менчиги бардык түрдөгү ар кандай уюмдар калыптандырат.

3. Маалыматташтыруунун инфраструктурасынын биримдиги маалыматташтыруунун процесстерин мамлекеттик башкарууга жана жөнгө салууга, ошондой эле өндүрүлүүчү жана пайдаланылуучу маалыматтык продукцияларга жана каражаттарга бирдиктүү стандарттарды, сапаттын сертификаттарын сактоого контролдук кылууну жүзөгө ашыруучу атайын мамлекеттик башкаруу органдарынын ишине негизденет.

4. Маалыматтык тутумдарды жана тармактарды, алардын ишин камсыз кылуу жана технологияларын, каражаттарын өндүрүү, маалыматтык продукцияларды берүү жана кызматтарды көрсөтүү боюнча иштин бардык түрлөрү өнүгүшү мамлекеттик илимий-техникалык жана экономикалык саясат тарабынан аныкталуучу атайын тармакты түзөт.

16-статья. Мамлекеттик маалыматтык тутумдар

1. Мамлекеттик маалыматтык тутумдарды Кыргыз Республикасындагы маалыматты жыйноо, иштетүү жана сактоо боюнча маалыматтык тутумдар, эксперттик жана маалыматтык-издөөчүлүк тутумдар, мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдарынын борбордук жана жергиликтүү тармактары, мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын эсебинен түзүлгөн же мамлекеттик менчик болуп саналган башка уюмдар жана мекемелер түзөт.

2. Мамлекеттик маалыматтык тутумдардын жана тармактардын ортосунда маалыматтарды берүү жана алмаштыруу камсыз кылуунун бирдигинин, тутумдуулугунун, программалуулугунун жана тармактуулугунун негизинде зарыл болгон тизмелердин жана структуралардын алкагындагы келишимдер жана макулдашуулар боюнча жүргүзүлөт.

3. Мамлекеттик маалыматтык тутумдардын ортосундагы маалымат алмашуунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, ошондой эле келишимдер жана макулдашуулар тарабынан белгиленет.

(КР 2011-жылдын 7-июлундагы № 79 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

17-статья. Мамлекеттик эмес маалыматтык тутумдар

1. Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик эмес маалыматтык тутумдарды маалыматты жыйноо, иштетүү жана сактоо боюнча маалыматтык тутумдар, эксперттик жана маалыматтык-издөөчүлүк тутумдар менен юридикалык жана жеке жактардын алардын каражаттарына түзүлгөн же сатылып алынган тармактары түзөт.

2. Мамлекеттик эмес маалыматтык тутумдар атайын муктаждыктар үчүн же маалыматтык продукцияларды берүү жана кызматтарды көрсөтүү үчүн алардын ээси тарабынан түзүлөт жана пайдаланылат.

3. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр маалыматтык каражаттарды, продукцияларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдаланууга ченемдик укуктук актылардын талаптары сактаган шартта мүмкүн.

(КР 2002-жылдын 24-январындагы № 10, 2003-жылдын 24-июнундагы № 116, 2011-жылдын 7-июлундагы № 79, Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

18-статья. Байланышуу жана маалыматтарды берүү тутумдары

1. Кыргыз Республикасындагы маалыматташтыруунун инфраструктурасынын коммуникациялык негизин менчигинин түрүнө карабастан байланыш жана маалыматтарды берүү тутумдары түзөт. Байланыш жана маалыматтарды берүү тутуму электр байланышы тармагынан жана ага бириктирилген учундагы жабдуудан турат.

2. Байланыш жана маалыматтарды берүү тутумдары эл аралык стандарттарды жана байланышка кирүүнүн, кабыл алуунун жана маалыматтарды берүүнүн протоколдорун сактоонун негизинде түзүлүп, алар байланыш тармактарын жана маалыматтарды берүүнү өнүктүрүүгө жана алардын архитектурасынын жаңы түрлөрүн түзүүгө мүмкүнчүлүктү камсыз кылууга тийиш.

3. Кыргыз Республикасынын аймагында иштеген менчигинин түрүнө карабастан жалпы пайдалануудагы байланыштын жана маалыматты берүүнүн ар кандай тутумдарынын ортосунда маалыматтарды алмаштырууну жана берүүнү уюштуруу үчүн өз ара тармактар аралык байланыштын мүмкүнчүлүгү камсыз кылынууга тийиш.

4. Маалыматтардын байланыш жана өткөрүп берүү тутумдары техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө мыйзамдарга ылайык келүүнү ырастоо жолжоболоруна тийиштүү болушу мүмкүн.

5. (2003-жылдын 24-июнундагы № 116 Мыйзамынын редакциясына ылайык алынып салынган)

6. Байланыш жана маалыматтарды берүү тутумдары жаатындагы иш-аракеттерди жөнгө салуу "Электр жана почта байланышы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын негизинде жүзөгө ашырылат.

(КР 2002-жылдын 24-январындагы № 10, 2003-жылдын 24-июнундагы № 1162011-жылдын 7-июлундагы № 79 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

4-Глава
Маалыматтык процесстер жана маалыматташтыруу жаатындагы маалыматты жана субъекттердин укуктарын коргоо

 

19-статья. Коргоонун максаттары

Коргоонун максаттары:

- менчиктин объекти катары маалыматтык ресурстардын укуктук режимин камсыз кылуу, маалыматтык ресурстарга жана маалыматтык тутумдарга мыйзамсыз кийлигишүүнү, маалыматты көчүрүү, бөгөт коюу, модификациялоо, бурмалоо, жок кылуу боюнча санкциясыз аракеттерди болтурбоо;

- жарандардын жеке жашыруун сырын жана маалыматтык тутумдардагы өздүк маалыматтарынын купуялыгын сактоо боюнча конституциялык укуктарын коргоо;

- мамлекеттик жашыруун сырды жана документтештирилген купуя маалыматты сактоо, маалыматтын тарап кетишин, уурдалышын, жасалышын, бурмаланышын болтурбоо;

- маалыматтык ресурстарды калыптандырууда жана пайдаланууда, маалыматтык тутумдарды, технологияларды өндүрүүнү жана колдонууну иштеп чыгууда маалыматтык процесстердеги субъекттердин укуктарын камсыз кылуу болуп саналат.

20-статья. Маалыматты коргоо

1. Укуктан тышкары пайдалануудан улам менчик ээсине, ээлик кылуучуга, пайдалануучуга, юридикалык жана жеке жакка зыян келтириши мүмкүн болгон документтештирилген ар кандай маалымат корголууга тийиш.

Мамлекеттик жашыруун сырга жана ачык же купуя документтелген маалыматка киргизилген кабарларга карата маалыматты коргоо тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

2. Маалыматтык ресурстардын менчик ээси же ал тарабынан ыйгарым укук берилген адам маалыматты коргоо боюнча талаптардын аткарылышы үчүн контролдукту жүзөгө ашырууга жана ал талаптар аткарылбаган учурда маалыматтарды иштетүүгө тыюу салууга же токтотууга укуктуу.

3. Документтештирилген маалыматтын менчик ээси же ээси маалыматтык тутумдардагы анын маалыматын коргоо боюнча ченемдердин жана талаптардын аткарылышынын тууралыгына баа берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган мамлекеттик бийлик органдарына кайрылууга укуктуу. Ал органдар маалыматтын өзүнүн купуялыгынын шарттарын жана текшерүүнүн натыйжаларын сактайт. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү мамлекеттик эмес структураларда иштетилген жетүүгө чек коюлган маалыматты коргоого карата талаптардын сакталышы үчүн мамлекеттик бийлик органдары тарабынан контролдук кылуунун тартибин аныктайт.

(КР 2011-жылдын 7-июлундагы № 79 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

21-статья. Маалыматтык процесстер жана маалыматташтыруу чөйрөсүндөгү субъекттердин укуктарын коргоо

1. Мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдар, ошондой эле жарандар маалыматтык тутумдарды, технологияларды, аларды камсыз кылуу каражаттарын иштеп чыгууда жана өндүрүүдө, ошондой эле маалыматтык продукцияларды берүү жана кызматтарды көрсөтүү боюнча иште тең укуктуу.

2. Маалыматтык процесстерди түзүү жана маалыматташтыруу чөйрөсүндө субъекттердин укуктарын коргоо укук бузуулардын алдын алуу, укукка сыйбаган аракеттерге бөгөт коюу, бузулган укуктарды калыбына келтирүү жана келтирилген зыяндын ордун толтуруу максатында жүзөгө ашырылат.

3. Субъекттердин укуктарын коргоо укук бузуулардын жана келтирилген зыяндын өзгөчөлүгүн эске алуу менен сот тарабынан жүзөгө ашырылат.

4. Документтештирилген маалымат менен иштөөдөгү укук бузуу үчүн мамлекеттик бийлик органдары, уюмдар жана алардын кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

5. Маалыматтык ресурстарды калыптандыруу жана пайдалануу жагынан эл аралык ченемдерди жана эрежелерди, маалыматтык тутумдарды түзүүнүн жана пайдалануунун, автордук укукту коргоо боюнча эл аралык конвенциялардын талаптарын бузгандык үчүн жоопкерчилик Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерин эске алуу менен алар тарабынан чет өлкөлүк өнөктөр менен түзүлгөн келишимдерге ылайык мамлекеттик бийлик органдарына, уюмдарга жана жарандарга жүктөлөт.

(КР 2011-жылдын 7-июлундагы № 79  Мыйзамынын редакциясына ылайык)

22-статья. Маалыматтык ресурстарга, технологияларга жана тутумдарга автордук укуктарды жана менчик укугун коргоо

1. Маалыматтык ресурстардын автору, маалыматтык ресурстардын, технологиялардын, тутумдардын менчик ээлери жана башка укукка ээ болгондор алардын укуктарын бузуучулардан:

- укуктарды таанууну;

- укук бузулганга чейин колдонууда болгон абалды калыбына келтирүүге жана укукту бузуучу же аларды бузууга коркунуч түзүүчү аракеттерди токтотууну;

- бузуучу тарабынан алынган кирешелерди кошуп алганда зыяндын ордун толтурууну;

- зыяндардын ордун толтуруунун ордуна - колдонуудагы мыйзамдарга ылайык соттун кароосу боюнча аныкталуучу суммадагы компенсацияны төлөп берүүнү;

- мыйзамдар тарабынан каралган башка чараларды кабыл алууну талап кылууга укуктуу.

2. Укукка ээ болгондор өз укугун коргоо үчүн сотко сотко кайрылууга укуктуу.

3. Сот тартибинде:

- автордук (авторлоштук) жөнүндө;

- маалыматтык ресурстарга менчик жөнүндө;

- жарыкка чыгарууга, өзүндөй кылып чыгарууга жана таркатууга автордук укуктардын бузулушу жөнүндө;

- маалыматтык ресурстарга, технологияларга, тутумдарга менчик укугунун бузулушу жөнүндө;

- укуктарды бузуудан алынган кирешелерди кошуп алганда зыяндарды калыбына келтирүү, моралдык жана материалдык зыянды компенсациялоо жөнүндө;

- укукка ээлик кылуучулардын катышуусу менен башка мүлктүк жана мүлктүк эмес талаштар каралат.

4. Сот аларды кароодо даярдоо же жайылтуу автордук укуктарды же менчик укугун бузууга алып келген фактыга каршы нускаларга, маалыматтык ресурстарга тыюу салуу жөнүндө, аларды конфискациялоо жөнүндө жана аларды жок кылуу жөнүндө, болбосо аларды укукка ээлик кылуучуларга же мамлекетке өткөрүп берүү жөыүндө чечим чыгарышы мүмкүн.

(КР 2011-жылдын 7-июлундагы № 79 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

23-статья. Пайдалануучунун маалыматка жетүү укугун коргоо

1. Ачык маалыматка жетүүдөн баш тартууга же пайдалануучуларга билип туруп жалган маалыматтарды берүүгө сот тартибинде даттанылышы мүмкүн. Маалыматка жетүүдөн баш тартылган адамдар жана жалган маалыматтарды алган адамдар бардык учурларда аларга келтирилген зыяндын ордун толтуртууга укуктуу.

2. Маалыматтык ресурстарды сатып алуу - сатуу, жөнөтүү келишими боюнча милдеттенмелерин аткарбагандык же тиешелүү түрдө аткарбагандык үчүн тараптар жарандык мыйзамдарга ылайык жоопкерчилик тартат.

3. Сот пайдалануучуларга маалыматты берүүдөн негизсиз баш тарткан учурларда же келишимдер боюнча пайдалануучулардын укуктарын жана милдеттенмелерин башка бузуулардын натыйжасында маалыматка жетүүгө чек коюлган категорияга негизсиз таандык кылуу жөнүндө талаштарды, зыяндын ордун толтуруу жөнүндө доолорду карайт.

4. Мамлекеттик бийлик органдарынын, уюмдардын маалыматка жетүүгө мыйзамсыз чек коюуга жана маалыматты коргоонун режимин бузууга күнөөлүү жетекчилери, башка кызматчылары жазык, жарандык мыйзамдарга жана администрациялык укук бузуулар жөнүндө мыйзамдарга ылайык жоопкерчилик тартат.

5-Глава
Маалыматташтыруу чөйрөсүндөгү башкаруу жана жөнгө салуу

 

24-статья. Маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу чөйрөсүн мамлекеттик башкаруу жана жөнгө салуу органдары

1. Маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу чөйрөсүн мамлекеттик башкаруу жана жөнгө салуу маалыматташтыруу жаатындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу максатында жүзөгө ашырылат.

2. Маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу чөйрөсүндөгү мамилелерди мамлекеттик башкарууну жана жөнгө салууну Кыргыз Республикасынын Өкмөтү маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдардын бирдиктүү тутуму аркылуу өз ыйгарым укуктарына жана ушул Мыйзамга ылайык жүзөгө ашырат. Маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдардын бирдиктүү тутумуна төмөнкүлөр кирет:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган электрондук башкаруу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашырууну координациялоо жана мониторинг жүргүзүү боюнча ыйгарым укуктуу орган;

- транспорт жана коммуникациялар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган;

- статистика жаатындагы ыйгарым укуктуу орган;

- министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор жана аларга баш ийген ведомстволук караштуулуктагы бөлүмдөр;

- жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты ишке ашырууну координациялоо жана мониторинг жүргүзүү боюнча консультациялык-кеңеш берүүчү органдарды түзө алат.

4. Электрондук башкаруу, маалыматтык жана интерактивдүү кызматтарды көрсөтүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашырууда, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органын кошпогондо, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган электрондук башкаруу чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты ишке ашырууну координациялоочу жана мониторинг жүргүзүүчү ыйгарым укуктуу орган мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин, мамлекеттик маалыматтык тутумдун ишке киришин жана иштөөсүн координациялоочу бирдиктүү орган болуп саналат.

(КР 2016-жылдын 22-июлундагы № 130 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

25-статья. Маалыматташтыруу жаатындагы башкаруунун жана жөнгө салуунун мамлекеттик органдарынын ыйгарым укуктары жана жоопкерчилиги

(КР 2011-жылдын 7-июлундагы № 79 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

26-статья. Маалыматташтырууну каржылоо

1. Маалыматташтырууну каржылоо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетинин каражаттарынын, юридикалык жана жеке жактардын менчик каражаттарынын, ошондой эле чет өлкөлүк инвестициялардын эсебинен жүзөгө ашырылат.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү маалыматташтыруунун артыкчылык берилүүчү багыттарын аныктайт жана аларды каржылоонун тартибин белгилейт. Маалыматташтырууну өнүктүрүү боюнча долбоорлорду мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын эсебинен инвестициялоо боюнча чечим маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу чөйрөсүндөгү бекитилген пландарга жана программаларга ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан кабыл алынат.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү маалыматташтыруу чөйрөсүнө чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу үчүн жагымдуу шарттарды түзөт.

4. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бекитилген ресурстардын чыгымдар сметасынын чектеринде мамлекеттик маалыматтык тутумдарды иштеп чыгууга жана иштетүүгө сарпталуучу акча каражаттарын кароого, маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу жаатындагы пландарга жана программаларга ылайык аларды пайдаланууну контролдоого жана электрондук башкаруу чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты ишке ашырууну координациялоо жана мониторинг жүргүзүү боюнча ыйгарым укуктуу органга маалымдоого милдеттүү.

Ушул статьянын 4-бөлүгүнүн биринчи абзацында көрсөтүлгөн маалымат берүү милдети Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдарына жайылтылбайт.

(КР 2016-жылдын 22-июлундагы № 130 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

27-статья. Маалыматташтыруу чөйрөсүндөгү ишти лицензиялоо

(КР 2012-жылдын 10-октябрындагы № 170 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

28-статья. Маалыматтык тутумдарга, технологияларга жана аларды камсыз кылуу каражаттарына ылайыктуулугун ырастоо жол-жоболору

Атаандаштыкка жөндөмдүүлүк сапатын камсыз кылуу жана ички рынокту коргоо үчүн техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө мыйзамдарда белгиленген тартипте маалыматтык системаларга, технологияларга жана аларды камсыз кылуу каражаттарына ылайыктуулугун ырастоо жол-жобосу жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

(КР 2011-жылдын 7-июлундагы № 79 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

29-статья. Маалыматташтыруу чөйрөсүндөгү ишти мамлекеттик жөнгө салуу жана дем берүү

1. Кыргыз Республикасында мамлекет тарабынан маалыматтык тутумдарды, каражаттарды жана технологияларды иштеп чыгуу жана өндүрүү жаатында илим-изилдөө жана тажрыйба-конструктордук иштерди жүргүзүү үчүн шарттар түзүлөт.

2. Илимий-техникалык жана өнөр жайлык саясатка ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү маалыматташтырууну өнүктүрүүнүн артыкчылык берилүүчү багыттарын аныктайт жана аларды каржылоонун тартибин белгилейт.

3. Кыргыз Республикасындагы маалыматташтыруунун артыкчылык берилүүчү багыттарына ылайык мамлекеттик башкаруу органдары маалыматтык тутумдарды, технологияларды жана аларды камсыз кылуунун иштеп чыгуучуларына жана өндүрүүчүлөрүнө колдоо көрсөтөт, маалыматтык продукциялардын теңтайлашуу жөндөмдүүлүгүнүн жогорулашына көмөктөшөт, келечектүү илимий изилдөөлөрдүн өнүгүшүнө дем берет. Принциптүү жаңы чечимдердин патенттелишин жана компьютердик маалыматтык технологиялардын өздөштүрүлүшүн камсыз кылат. Мыйзам тарабынан белгиленген учурларда мамлекеттик органдар маалыматтык технологиялардын, продукциялардын жана кызматтардын айрым түрлөрүн экспорттоого жана импорттоого, алардын ички рынокто сатып өткөрүлүшүнө чек коюуга.

(КР 2011-жылдын 7-июлундагы № 79 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

30-статья. Маалыматташтыруу чөйрөсүндөгү мамлекеттик эсеп жана каттоо

1. Юридикалык жактардын маалыматташтыруунун инфраструктурасынын бардык объекттери, алардын маалыматтык, материалдык, техникалык, каржылык, кадрдык жана башка ресурстары мамлекеттик эсепке алынууга жана катталууга тийиш.

2. Мамлекеттин маалыматтык инфраструктурасынын абалын эсепке алуу жана талдоо эрежелери Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

3. Менчигинин түрүнө карабастан структуралардын баарынын маалыматташтыруу чөйрөсүндөгү иши Кыргыз Республикасынын республиканын экономикасында "Маалымат берүү" ("Маалыматтык кызматтар") деген кичи тармак катары эсепке алынат.

(КР 2011-жылдын 7-июлундагы № 79 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

31-статья. Маалыматташтыруу чөйрөсүндөгү билим берүү

1. Калктын маалыматтык маданиятын жана адистердин кесиптик даярдыгын жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасында жалпы жана үзгүлтүксүз тарбия, билим берүүнүн жана маалымат берүү жана компьютердик техника боюнча билимдерди жайылтуунун жалпыга милдеттүү жана үзгүлтүксүз тутуму белгиленет.

2. Мектептердин программаларында алардын багытына жана менчигинин формаларына карабастан маалымат берүүнүн жана компьютердик техниканын негиздерин окутуу каралууга тийиш.

3. Башталгыч, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлардын, ошондой эле кайра даярдоону жана квалификацияны жогорулатууну жүзөгө ашыруучу окуу жайлардын программаларында алардын багытына ылайык маалымат берүү жана компьютердик техника боюнча атайын курсту окутуу каралууга тийиш.

4. Мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары юридикалык менен жеке жактар жана коомдук бирикмелер маалыматташтыруунун, маалыматтык тутумдардын, технологиялардын мүмкүндүктөрүнө, маалыматтык ресурстарды пайдаланууга тиешелүү билимдерди калк арасында жайылтууну жүзөгө ашырат жана калкка маалыматташтыруу жаатындагы мыйзамдар жөнүндө маалымдайт.

32-статья. Маалыматташтыруу чөйрөсүндө монополиялык ишти чектөө

1. Кыргыз Республикасынын жеке жана юридикалык жактары тарабынан маалыматташтыруу чөйрөсүндөгү ишти монополиялап алууга жол берилбейт.

2. Маалыматташтыруу чөйрөсүндөгү монополиялап алуунун фактылары боюнча иштер Кыргыз Республикасынын мамлекеттик монополияга каршы органдарында өздүк демилге боюнча, мындай монополиялап алуунун натыйжасында алардын укуктары бузулган мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдарынын сунушу боюнча каралат.

3. Ак ниет теңтайлашуунун эрежелери маалыматташтыруу чөйрөсүндөгү

иштин бардык түрлөрүнө жайылтылат.

6-Глава
Маалыматташтыруу жаатындагы эл аралык кызматташтык

 

33-статья. Маалыматташтыруу чөйрөсүндөгү эл аралык мамилелер

1. Маалыматташтыруу чөйрөсүндөгү мамлекеттер ортосундагы мамилелер эки тараптуу жана көп тараптуу макулдашуулардын, биргелешкен илимий-техникалык программалардын, юридикалык жактардын бирдиктүү, биргелешкен, жамааттык, өз ара биргелешкен программалык жана техникалык маалыматтык тутумдарды түзүү боюнча, ошондой эле маалыматташтыруунун башка маселелери боюнча келишимдеринин жана милдеттенмелеринин негизинде түзүлөт.

2. Маалыматташтыруу чөйрөсүндөгү эл аралык кызматташтык Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин жана макулдашуулардын негизинде жүзөгө ашырылат.

(КР 2011-жылдын 7-июлундагы № 79 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

34-статья. Маалыматташтыруу жаатындагы эл аралык маалыматтык алмашуунун жана эл аралык кызматташуунун укуктук режими

Мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдары, юридикалык жактар жана жеке жактар келишимдердин негизинде өздөрүнүн маалыматтык тутумдарын эл аралык маалыматтык тармактарга кошууга укуктуу.

35-статья. Эл аралык маалыматтык тармактарга жана тутумдарга кошулуу

1. Жетүүгө чек коюлган маалыматты иштетүүчү маалыматтык тутумдардын эл аралык маалыматтык тармактарга кошулушуна зарыл болгон коргоо чараларын көргөндөн кийин гана жол берилет.

2. Юридикалык жана жеке жактардын маалымат тутумдарынын маалыматтык тармактарга санкциясыз кошулушу, ага тете алардан маалымат алышы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана эл аралык укуктун ченемдерине ылайык жоопкерчиликке алып келет.

3. Эл аралык алмашууда маалыматты коргоо Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

7-Глава
Корутунду жоболор

 

36-статья. Ушул Мыйзамды бузгандык үчүн жоопкерчилик

Ушул Мыйзамды бузуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке алып келет.

37-статья. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши

1. Ушул Мыйзам жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө:

- өзүнүн ченемдик укук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирүү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирүү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынына сунуш киргизсин;

- ушул Мыйзамдын ишке ашырылышын камсыз кылуучу ченемдик укук актыларды кабыл алуу тапшырылсын.

 

Кыргыз Республикасынын

           Президенти

 

А. Акаев