Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Бишкек шаары

1999-жылдын 27-ноябры № 131

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ

            Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына

             өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө

 

       (Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын 27-мартындагы № 64

       2009-жылдын 20-февралындагы № 57, 2009-жылдын 20-июлундагы № 241,
                    2013-жылдын 19-августундагы № 195, Мыйзамдарынын

    КР 2017-жылдын 13-апрелиндеги № 58 Кодексинин редакцияларына ылайык

                 

                 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

     1-статья.

 

     Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине (Кыргыз  Республикасы-

нын Жогорку Кењешинин Ведомосттору, 1996-ж., № 6, 80-ст., 1998-ж., № 6,

226-ст.) төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

     1. 92-статьянын 1-пунктунун биринчи абзацы "лицензияда белгиленген

операцияларды жүргүзүү алар үчүн ишмердиктин бирден-бир уруксат  берил-

ген түрү болуп саналган банктарга,  финансы-кредит уюмдарына же мекеме-

лерге карата ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими боюнча"  деген

сөздөр менен толукталсын.

     2. 96-статьянын 2-пунктунун үчүнчү абзацындагы "юридикалык жактар-

дын  уставдык максаттары" деген сөздөрдөн кийин "лицензияда белгиленген

операцияларды жүргүзүү алар үчүн ишмердиктин бирден-бир уруксат  берил-

ген  түрү  болуп саналган банктардын,  финансы-кредиттик уюмдардын жана

мекемелердин лицензиясы кайтарылып алынган учурларда" деген сөздөр  ме-

нен толукталсын.

     3. 148-статьянын 1-пунктунда:

     төмөндөгү мазмундагы  сегизинчи  абзац менен толукталсын:

     "Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында банктар, финансы-кредит уюм-

дары же мекемелери, акционердик коом болуп саналган камсыздандыруу жана

инвестициялык уюмдар үчүн коомдун аткаруучу органдарын  шайлоонун  ушул

статьяда  көрсөтүлгөндөн  башкача тартиби каралышы мүмкүн.";

     сегизинчи абзац тогузунчу абзац деп эсептелсин.

     4. 204-статьянын  2-пункту  төмөнкү мазмундагы алтынчы абзац менен

толукталсын:     

     "банкта салынган  аманаты  же эсеби болгон же аманат салып же эсеп

ачып жатышкан граждандардын, ошол аманат салынган же эсеп ачылган банк-

тын  же  финансы-кредит  мекемесинин ыйгарым укуктуу адамдары тарабынан

күбөлөндүрүлгөн ишеним каты.".

     5. 307-статьянын  2-пунктундагы  "же  шарттуу акча бирдиктеринде",

"же шарттуу акча бирдигинде" деген сөздөр алынып  салынсын.

     6. 309-статьянын  "кредитордун аткаруу баракчасын алгандан кийинки

чыгымдары,  андан соњ - проценттер жана айып төлөмдөр,  ал  эми  калган

бөлүгүндөгү - карыздын негизги суммасы" деген сөздөр "карыздын негизги

суммасы,  андан кийин - кредитордун аткаруу баракчасын алгандан кийинки

тарткан  чыгымдары,  ал  эми  калган  бөлүгүндө - проценттер жана айып

төлөмдөр" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

     7. 749-статьянын 3-пункту алынып салынсын.

     8. 752-статьянын 3-пунктундагы "салымдын  суммасы  аманат  салуучу

кайрылгандан  тартып 48 сааттын ичинде берилет" деген сөздөр алынып са-

лынсын.

     9. 770-статьянын  2-пунктундагы  "мыйзам тарабынан белгиленген же"

деген сөздөр алынып салынсын.

     10. 773-статьянын  1-пункту  төмөнкүдөй  редакцияда берилсин:

     "1. Банк банктык эсеп жана банктык аманат, эсептер боюнча операци-

ялар,  кардарлар жөнүндө маалыматтардын жана банк менен кардардын орто-

сунда түзүлгөн мамилелердин жүрүшүндө банкка маалым болгон же ага  ише-

нип  билдирилген кандай болбосун маалыматтардын купуя сакталышын гаран-

тиялайт.

     Бул гарантия, алардын банкта эсеби барбы же жокпу, ага карабастан,

банктын мурдагы кардарларына жана банк кызмат көрсөткөн жактарга да ти-

ешелүү.".

 

     2-статья.

 

     (КР 2017-жылдын 13-апрелиндеги № 58 Кодексине ылайык 2019-жылдын
1-январынан тартып күчүн жоготот
)

 

     3-статья.

 

     "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз  Республика-

сынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Ведомосттору,

1996-ж.,  № 7,  85-ст.)  төмөнкүдөй  өзгөртүүлөр  киргизилсин:

     1. 23-статьянын  3-пунктундагы  "талашсыз"  деген  сөз  "мажбурлоо

(соттун чечими боюнча)" деген сөз менен алмаштырылсын.

     2. 25-статьянын  экинчи бөлүгүндөгү "банктар" деген сөз алынып са-

лынсын.

     3. 26-статьянын  3-пунктундагы  "ишканалардан биринчи кезекте жана

талашсыз тартипте,  жеке  адамдардан-администрациялык  тартипте"  деген

сөздөр  "камсыздандыруучу  тарабынан сот тартибинде" деген сөздөр менен

алмаштырылсын.

     4. 27-статья алынып салынсын.

     4-статья.

 

     (КР 2009-жылдын 20-июлундагы № 241 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

     5-статья. (КР 2009-жылдын 20-февралындагы № 57 Мыйзамына ылайык

               күчүн жоготту)

     6-статья.

     "Чарба жүргүзүүчү шериктештиктер жана коомдор жөнүндө" Кыргыз Рес-

публикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин  Ведо-

мосттору, 1996-ж., № 60) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор кирги-

зилсин:

     1. 2-статьянын 3-пунктундагы "мүлктүн укуктук режими" деген сөздөр

"ошондой эле башкаруу органдарынын иш өзгөчөлүгү"  деген  сөздөр  менен

толукталсын.

     2. (КР  2003-жылдын  27-мартындагы  №  64  Мыйзамынын редакциясына

ылайык күчүн жоготту деп табылган)

     3. (КР  2003-жылдын  27-мартындагы  №  64  Мыйзамынын редакциясына

ылайык күчүн жоготту деп табылган)

     4. (КР  2003-жылдын  27-мартындагы  №  64  Мыйзамынын редакциясына

ылайык күчүн жоготту деп табылган)

     5. (КР  2003-жылдын  27-мартындагы  №  64  Мыйзамынын редакциясына

ылайык күчүн жоготту деп табылган)

     6. (КР  2003-жылдын  27-мартындагы  №  64  Мыйзамынын редакциясына

ылайык күчүн жоготту деп табылган)

     (КР 2003-жылдын   27-мартындагы   №   64  Мыйзамынын  редакциясына

ылайык)

     7-статья.

 

     (КР 2013-жылдын 19-августундагы № 195 Мыйзамына ылайык

кучун жоготту)

 

     8-статья.

 

     Кыргыз Республикасынын  Өкмөтү:

     өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин;

     ушул Мыйзамдын  жүзөгө  ашырылышын  камсыз кылган ченемдик укуктук

актыларды кабыл алсын.

 

     9-статья.

 

     Ушул Мыйзам жарыяланган учурдан тартып колдонууга киргизилет.

 

     Кыргыз Республикасынын Президенти               А. Акаев

 

     1999-жылдын 28-октябрында          Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                        Кењешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны

                                        тарабынан кабыл алынган