Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын
20-февралында каттоодон өткөн. Каттоо номери 3-08

Бишкек шаары
2008-жылдын 16-январы № 3/3

    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ
   
      "Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү
     регулятивдик отчету жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу

   Кредиттик союздардын ишине адекваттуу көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу
үчүн зарыл маалыматты берүү максатында, Банктык эмес мекемелердин ишине
көзөмөл башкармалыгы тарабынан кароого сунушталган "Кредиттик союздун
мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобонун
долбоорун карап көрүү менен, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Баш-
кармасы токтом кылат:
   1. Кароого сунушталган "Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен бе-
рилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.
   2. Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы Юридикалык
бөлүм менен бирдикте бул токтомду Кыргыз Республикасынын Адилет минист-
рлигинде белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөртүшсүн.
   3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик
каттоодон өткөртүлгөндөн кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып
күчүнө кирет.

   "Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын ченемдик актылары" журна-
лында, N 2008/3 жарыяланган

   4. Бул токтом күчүнө кирген учурдан тартып, Улуттук банк Башкарма-
сынын 2005-жылдын 24-июнундагы N 20/7 "Кредиттик союздун мезгил-мезгили
менен берилүүчү регулятивдик отчетунун Убактылуу формалары" жана "Кре-
диттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун
Убактылуу формаларын толтуруу боюнча нускоо жөнүндө" токтому (Кыргыз
Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 26-июлунда 96-05 но-
меринде каттоодон өткөрүлгөн) күчүн жоготту деп таанылсын.
   5. Кредиттик союздар өз ишин 2008-жылдын 1-чейреги үчүн отчеттор-
дон тартып кийинки отчетторун ушул токтомдун талабына ылайык беришсин.
   6. Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы ушул ток-
том менен "Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздарды колдоо жана
өнүктүрүү боюнча Финансы компаниясы" ЖЧКсын, Улуттук банктын областтык
(регионалдык) башкармалыктарын жана Баткен областындагы Улуттук банктын
өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
   7. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жа-
рыялоо булактары (басылманын аталышы, номери жана кайсы күнү жарыялан-
гандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Адилет ми-
нистрлигине маалымдасын.
   8. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү, айым С.К.Алы-
баевага ыйгарылсын.

   Төрага үчүн Кыргыз Республикасынын
   Улуттук банк Башкармасынын
   Төрагасынын милдетин аткаруучу          Абдыбалы тегин С.