Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: C:\Users\ЖОЛДОШ\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\b1c4b5b9-f61f-4558-a31e-11ec708bd913\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ

ТОКТОМ

2009-жылдын 23-декабры № 50/6

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 3-июлунда 67-09 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 25/3 "Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин жана ломбарддын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жана "Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жоболорду бекитүү тууралуу токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган, Адилет министрлигинде 2009-жылдын 3-июлунда 67-09 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 25/3 "Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин жана ломбарддын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жана "Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" токтомго сунуш кылынган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Токтом расмий жарыялангандан бир ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Микрофинансылык компаниялар 2010-жылдын экинчи чейреги үчүн отчетторунан тартып, мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетторунун ушул токтомдун талабына ылайык берилишин камсыз кылышсын. Микрокредиттик компаниялар жана микрокредиттик агенттиктер 2010-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн отчетторунан тартып, мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетторунун ушул токтомдун талабына ылайык берилишин камсыз кылышсын.

4. Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.

5. Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы ушул токтом менен микрофинансылык компанияларды, микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү, айым С.К.Алыбаевага ыйгарылсын.

Төрага

М.Алапаев

 

 

Кыргыз Республикасынын

Улуттук банк Башкармасынын

2009-жылдын 23-декабрындагы

№ 50/6 токтомуна карата

тиркеме

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 3-июлунда 67-09 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 25/3 "Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин жана ломбарддын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жана "Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жоболорду бекитүү тууралуу токтомго
ӨЗГӨРТҮҮЛӨР ЖАНА ТОЛУКТООЛОР

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган, Адилет министрлигинде 2009-жылдын 3-июлунда 67-09 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 25/3 "Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин жана ломбарддын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

- 3.5-пунктундагы "Мезгил-мезгили менен берилүүчү банктык отчет 5 бөлүктөн турат" деген сүйлөм "Мезгил-мезгили менен берилүүчү банктык отчет 6 бөлүктөн турат" деген сүйлөмгө алмаштырылсын;

- Жобонун 3.5-пунктундагы 1-бөлүгүнүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:

"1-бөлүк. Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет";

- Жобонун 3.5-пунктунун 2-бөлүгүнүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:

"2-бөлүк. Чогуу алгандагы киреше тууралуу отчет";

- 3.5-пункту төмөнкү мазмундагы он экинчи абзац менен толукталсын:

"Таблица Г. "Берилген кредиттер боюнча маалыматтар";

- 3.5-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

"6-бөлүк. Маалыматтарды чечмелөөлөр";

- 5-пункттагы "Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы" деп аталган 1-тиркемедеги 1-бөлүктүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:

"Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет";

- 6-пункттагы "Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы" деп аталган 1-тиркемедеги 2-бөлүктүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:

"Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет";

- "Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы" деп аталган 1-тиркеме төмөнкү мазмундагы жаңы сап менен толукталсын:

«

10

6-бөлүк

Маалыматтарды чечмелөөлөр

А. Милдеттенмелер

Б. Кредиттөө шарттары боюнча маалыматтар

В. МКК/МКА карыз алуучулардын гендердик курамы

МКК/МКА үчүн жарым жылдык

  

МКК/МКА үчүн жылдык

 

Отчеттук мезгилден кийинки 12 календардык күн ичинде

 

Отчеттук мезгилден кийинки 1-февралга чейин

»;

- 2-тиркемедеги 1-бөлүктүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет»;

- 2-тиркемедеги 2-бөлүктүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:

 «Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет»;

- 2-тиркеменин 3-бөлүгүнүн «Активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо» деп аталган А-бөлүкчөсүндөгү «а) Банктар жана кредиттик институттар менен кредиттер репо бүтүмдөрү жана кыска мөөнөттүү операциялар» деп аталган сап а) «Финансы-кредит мекемелеринин кредиттери» деген сапка алмаштырылсын;

- 2-тиркеменин 3-бөлүгүнүн «Тармактар жана региондор боюнча бөлүү» деп аталган В-бөлүкчөсү «Финансы-кредит мекемелеринин кредиттери» деген сап менен толукталсын;

- 2-тиркеменин «Кредит портфели жөнүндө маалымат» деп аталган 3-бөлүгү «Берилген кредиттер жөнүндө» деген таблица менен толукталсын:

 

«3-бөлүк

 

Г. Берилген кредиттер боюнча маалыматтар

 

Статьянын

аталышы

Отчеттук

мезгил ичинде берилген

кредиттер,

бардыгы

болуп

Анын ичинде мөөнөттөрү боюнча

Орточо салмактап

алынган

пайыздык

чен

Кредиттер-

дин саны

30 күнгө

чейин

30

күндөн

90 күнгө

чейин

90

күндөн

180 күнгө

чейин

180

күндөн

365

күнгө

чейин

1 жылдан

2 жылга

чейин

2 жылдан

3 жылга

чейин

3

жылдан

5 жылга

чейин

5

жылдан

ары

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Өнөр жайы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Айыл чарбасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Даярдоо жана кайра иштетүү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Соода жана коммерция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Кызмат көрсөтүүлөр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Байланыш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Кыймылсыз мүлктү куруу жана сатып алуу (анын ичинде ипотека)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Жеке адамдар

(керектөө

кредиттери)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

ФКМ кредиттери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Жана башкалар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Бардыгы болуп,

кредиттер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруу органынын жетекчиси: ________________   ________________

 күнү               колтамгасы

Башкы бухгалтер:             ________________   ________________

күнү                колтамгасы»;

 

- 2-тиркеме төмөнкү мазмундагы 6-бөлүк менен толукталсын:

«6-бөлүк

Маалыматтарды чечмелөөлөр

 

А. Милдеттенмелер

 

 

Алынган

каражаттардын

суммасы

Каражаттар

кайсы мөөнөттөргө

алынган

Кайра кайтарылуучу каражаттардын суммасы

 

Кайтарылып берилбестен

алынган каражаттардын суммасы

Кредитор

Шарттар

мин.

макс.

 

1

2

3

4

5

6

7

1

«Алынган кредиттер»

 

 

 

 

 

 

а)

банктардан жана башка

ФКМдерден

 

 

 

 

 

 

б)

эл аралык донор уюмдардан

 

 

 

 

 

 

в)

башка каржылоо булактарынан

 

 

 

 

 

 

2

Субординацияланган

карыздык милдеттенмелер

 

 

 

 

 

 

3

Жана башкалар

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп

 

 

 

 

 

 

 

Б. Кредиттөө шарттар боюнча маалыматтар

 

Операциянын аталышы

Бир кардарга

берилген кредиттин

суммасы

Мөөнөттөрү

 

Бир айга пайыздык

чени

 

 

Чегерүү ыкмасы

мин.

макс.

мин.

макс.

мин.

макс.

калдыкка

баштапкы

баланска

 

1

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Топко күрөөсүз кредиттерди берүүлөр

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Топко күрөө алдында

кредиттерди берүүлөр

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Күрөөсүз жеке кредиттөөлөр

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Күрөө алдында жеке

кредиттөөлөр

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Жана башкалар

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. МКК/МКА карыз алуучулардын гендердик курамы

 

 

Отчеттук мезгил ичинде берилген кредиттер боюнча карыз

алуучулардын саны

_________ карата кредит портфелинин калдыгы боюнча

карыз алуучулардын саны

Эркектер

 

 

Аялдар

 

 

 

Аткаруу органынын жетекчиси: ________________  __________________

 күнү               колтамгасы

Башкы бухгалтер:             ________________  __________________

 күнү               колтамгасы».

 

2. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 3-июлунда 67-09 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 25/3 токтом менен бекитилген «Микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

- Жобонун 4.2-пунктунун экинчи сүйлөмү алып салынсын.

- Жобонун 4.5-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«4.5. Эгерде кандайдыр бир дал келбестиктер, каталар табылса, мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчеттун толук эмес же болбосо туура эмес толтурулган учурлары келип чыкса Улуттук банктын Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы, областтык башкармалыктары жана Баткен областындагы өкүлчүлүгү МФКга финансылык отчетто төмөнкү саптарды чагылдыруу менен отчетко корректировкалоолорду киргизүү зарыл экендиги жөнүндө кат жөнөтөт:

- Чейрек сайын берилүүчү отчет - отчетту алган күндөн тартып 3 жумуш күндүн ичинде;

- Жылдык отчет үчүн - отчетту алган күндөн тартып 5 жумуш күндүн ичинде.

Корректировкаланган отчеттор МФкнын коштомо каты менен бирге Улуттук банктын катын алгандан кийинки 5 жумуш күнүнөн кечиктирбестен Улуттук банкка берилүүгө тийиш»;

- «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы» деп аталган 1-тиркеменин «Сунуштоо мөөнөттөрү» деп аталган бардык тилкелериндеги «10 календардык күн ичинде» деген сөздөр «12 календардык күн ичинде» деген сөздөргө алмаштырылсын.

«Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы» деп аталган 1-тиркеменин 1-бөлүгүнүн 5-пунктунун аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: «Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет»;

- 5-пункттагы «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы» деп аталган 1-тиркеменин «Баланстык отчету» төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

«Г. Милдеттенмелерди чечмелөөлөр

Д. Кредиттик портфелди чечмелөөлөр»;

«Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы» деп аталган 1-тиркеменин 2-бөлүгүнүн 6-пунктунун аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет»;

- 8-пункттагы «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы» деп аталган 1-тиркеменин 4-бөлүгүнүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо жөнүндө маалыматтар

А. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер жөнүндө маалыматтар

Б. Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо

В. Берилген кредиттер боюнча маалыматтар

Г. Кредиттөө ыкмалары

Д. Карыз алуучулардын гендердик курамы

Е. Кредиттерди Кыргыз Республикасынын тармактары боюнча тобокелдик деңгээлине жараша классификациялоо

Ж. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча башка маалыматтар»;

- «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы» деп аталган 1-тиркеменин 11-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«РППУдагы өзгөрүүлөр

А. Мүмкүн болуучу кредиттик чыгымдардын ордун жабууга камдардагы өзгөрүүлөр

Б. РППУнун эсебинен алынып салынган жана кайра кайтарылган (мурда эсептен алынып салынган) активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер жөнүндө маалыматтар»;

- 2-тиркеменин «Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет» деп аталган 1-бөлүгү төмөнкүлөр менен толукталсын:

- «Чет өлкө валютасы» деген тилке менен;

- «Г. Милдеттенмелерди чечмелөөлөр» жана «Д. Кредит портфелин чечмелөөлөр» деген таблицалар менен:

 

«1-бөлүк

Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет

 

Г. Милдеттенмелерди чечмелөөлөр

 

 

Алынган кара-

жаттардын

суммасы

Каражаттар кайсы

мөөнөттөргө алынган

Кайра кайтары-

луучу каражат-

тардын суммасы

Кайтарылып берилбестен

алынган каражат-

тардын суммасы

Кредитор

Шарттар

мин.

макс.

 

1

2

3

4

5

6

7

1

«Алынган кредиттер»

 

 

 

 

 

 

а)

 

б)

банктардан

 

башка финансы мекемелеринен

 

 

 

 

 

 

в)

эл аралык финансылык

институттарынан (башка

каржылоо булактарынан)

 

 

 

 

 

 

2

Шарттуу гранттар

 

 

 

 

 

 

3

Башка милдеттенмелер

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп

 

 

 

 

 

 

 

Д. Кредит портфелин чечмелөөлөр

 

Операциянын аталышы

Бир кардарга

берилген кредиттин

суммасы

Мөөнөттөрү

Бир айга пайыздык

чени

 

Чегерүү ыкмасы

мин.

макс.

мин.

макс.

мин.

макс.

калдыкка

баштапкы баланска

 

1

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Топко күрөөсүз кредиттерди берүүлөр

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Топко күрөө алдында

кредиттерди берүүлөр

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Күрөөсүз жеке кредиттөөлөр

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Күрөө алдында жеке

кредиттөөлөр

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Жана башкалар

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызматы: _________  Аты-жөнү: __________  колтамгасы: ___________

Кызматы: _________  Аты-жөнү: __________  колтамгасы: ________»;

 

- 2-тиркеменин 2-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин:

«2-бөлүк

Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет

 

миң сом

 

 

Учурдагы мезгил

 

Жыл башынан

тартып

А. Пайыздык кирешелер

 

 

1. Коммерциялык банктардагы депозиттер жана эсептер боюнча пайыздардан алынган киреше

 

 

2. Баалуу кагаздар боюнча пайыздардан алынган киреше

 

 

3. ФКМ кредиттерине пайыздардан алынган киреше

 

 

4. Кредиттерге жана ссудаларга пайыздардан алынган киреше

 

 

5. Башка пайыздык кирешелер

 

 

6. БАРДЫГЫ БОЛУП: ПАЙЫЗДАРДАН КИРЕШЕЛЕР

 

 

Б. Пайыздык чыгашалар

 

 

7. Юридикалык жактардын мөөнөттүү депозиттери боюнча пайыздык чыгашалар

 

 

8. Жеке адамдардын мөөнөттүү депозиттери боюнча пайыздык чыгашалар

 

 

9. Банктардан кредиттери боюнча пайыздык чыгашалар

 

 

10. Башка финансылык институттардан кредиттер боюнча пайыздык чыгашалар

 

 

11. Эл аралык финансылык институттардан алынган кредиттер боюнча пайыздык чыгашалар (каржылоонун

башка булактары)

 

 

12. Башка пайыздык чыгашалар

 

 

13. БАРДЫГЫ БОЛУП: ПАЙЫЗДЫК ЧЫГАШАЛАР

 

 

14. ПАЙЫЗДАРДАН ТАЗА КИРЕШЕ

 

 

15. МҮМКҮН БОЛУУЧУ КРЕДИТТИК ЧЫГЫМДАРДЫН ОРДУН ЖАБУУГА КАМДАР

 

 

16. МҮМКҮН БОЛУУЧУ КРЕДИТТИК ЧЫГЫМДАРДЫН ОРДУН ЖАБУУГА ЧЕГЕРҮҮЛӨРДӨН КИЙИНКИ ПАЙЫЗДАРДАН ТАЗА КИРЕШЕ

 

 

В. Пайыздык эмес кирешелер

 

 

17. Комиссиондук төлөмдөр жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөр

 

 

18. Курстук айырмадан кирешелер

 

 

19. Капиталга жана акцияларга, анын ичинде туунду жана ассоциацияланган компанияларга салымдардан

кирешелер/дивиденддер

 

 

20. Башка пайыздык эмес кирешелер

 

 

21. БАРДЫГЫ БОЛУП: ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС КИРЕШЕЛЕР

 

 

Г. Пайыздык эмес чыгашалар

 

 

22. Адистердин кызмат көрсөтүүлөрүнө жана банктык кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөргө кеткен чыгашалар

 

 

23. Курстук айырмадан чыгымдар

 

 

24. Башка пайыздык эмес чыгашалар

 

 

25. Бардыгы болуп: Пайыздык эмес чыгашалар

 

 

Д. Операциялык жана административдик чыгашалар

 

 

26. Эмгек акы жана персоналды күтүүгө кеткен башка чыгашалар

 

 

а) эмгек акы жана сыйакылар

 

 

б) жана башка төлөмдөр жана субсидиялар

 

 

в) Соцфондго төлөмдөр

 

 

27. Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө гонорарлар

 

 

28. Менчиктен салыкты кошо алганда, негизги каражаттарга кеткен башка чыгашалар

 

 

а) ижара төлөмү

 

 

б) коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр

 

 

в) амортизацияга чыгашалар

 

 

г) башка чыгашалар

 

 

д) менчиктен салык

 

 

29. Салыктар жана камсыздандыруу

 

 

30. Башка операциялык жана административдик чыгашалар

 

 

31. БАРДЫГЫ БОЛУП: ОПЕРАЦИЯЛЫК ЧЫГАШАЛАР

 

 

32. Бардыгы болуп: Операциялык киреше (чыгым)

 

 

33. Башка мүмкүн болуучу жоготуулардын жана чыгымдардын ордун жабууга камдар (кредиттик

операциялардан эмес)

 

 

34. ТАЗА ОПЕРАЦИЯЛЫК КИРЕШЕ (ЧЫГЫМ)

 

 

35. Пайда салыгы

 

 

36. ТАЗА ПАЙДА (ЧЫГЫМ)

 

 

 

Кызматы: _________  Аты-жөнү: __________  колтамгасы: ___________

Кызматы: _________ Аты-жөнү: __________ колтамгасы: ________»;

 

- 2-тиркеменин 4-бөлүгүнүн 4.1-бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:

«4-бөлүк

 

А-бөлүкчөсү. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер жөнүндө маалымат

 

Статьялар

Бардыгы

болуп

(3 жана

5 тилке

лердин

суммасы)

Күндөлүк

(мөөнөтүндө төлөнгөн)

Пролонгацияланган кредиттер

Бардыгы

болуп

мөөнөтүндө

төлөнбөгөн кредиттер

30 күнгө

чейин

31 күндөн

60 күнгө

чейин

61 күндөн

90 күнгө

чейин

91 күндөн

120 күнгө

чейин

121

күндөн

180

күнгө

чейин

181

күндөн

360 күнгө

чейин

360

күндөн

ары

Бар-

дыгы

болуп

чеге-рил-

беген

стату-сундагы

кредит-тер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Кардарларга

кредиттер жана финансы

ижара

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) өнөр жайына

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) айыл

чарбасына

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) даярдоо жана

кайра иштетүүгө

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) соода

жана

коммерциялык

операцияларга

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) кызмат

көрсөтүүлөргө

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е) транспортко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж) байланышка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) курулуш жана

ипотекага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и) жеке адамдарга

(керектөө

кредити)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к) жана башка кредиттерге

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Финансы-

кредит мекемелерине

кредиттер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Баланстан

тышкаркы

активдерге

кирген башка

активдер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Жый-

ынтыгында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызматы: _________  Аты-жөнү: __________  колтамгасы: ___________

Кызматы: _________  Аты-жөнү: __________  колтамгасы: ________»;

 

- 2-тиркеменин 4-бөлүгүнүн 4.2-бөлүкчөсүнүн «4.2 Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо» деп аталган аталышы «Б. Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо» деп алмаштырылсын;

- 2-тиркеменин 4-бөлүгү «В. Берилген кредиттер боюнча маалыматтар», «Г. Кредиттөө ыкмалары», «Д. Карыз алуучулардын гендердик курамы», «Е. Кредиттерди Кыргыз Республикасынын тармактары боюнча тобокелдик деңгээлине жараша классификациялоо», «Ж. Кыргыз Республикасынын тармактары боюнча башка маалыматтар» деген таблицалар менен толукталсын:

«4-бөлүкчө. В. Берилген кредиттер боюнча маалыматтар

 

Тармактар боюнча кредиттердин түрлөрү

Валюта

Берилген мөөнөттөрү

0-1 айга

1-3 айга

 

 

 

суммасы

чени

 

суммасы

чени

 

1

2

3

4

5

6

7

1

Өнөр жайы

улуттук

 

 

 

 

чет өлкө

 

 

 

 

2

Айыл чарбасы

улуттук

 

 

 

 

чет өлкө

 

 

 

 

3

Транспорт

улуттук

 

 

 

 

чет өлкө

 

 

 

 

4

Байланыш

улуттук

 

 

 

 

чет өлкө

 

 

 

 

5

Соода жана коммерция

улуттук

 

 

 

 

чет өлкө

 

 

 

 

6

Даярдоо жана кайра иштетүү

улуттук

 

 

 

 

чет өлкө

 

 

 

 

7

Курулуш

улуттук

 

 

 

 

чет өлкө

 

 

 

 

8

Ипотека

улуттук

 

 

 

 

чет өлкө

 

 

 

 

Жеке адамдар (керектөө кредиттери)

улуттук

 

 

 

 

чет өлкө

 

 

 

 

10

ФКМга берилген кредиттер

улуттук

 

 

 

 

чет өлкө

 

 

 

 

11

Жана башкалар

улуттук

 

 

 

 

чет өлкө

 

 

 

 

12

Кызмат көрсөтүүлөр

улуттук

 

 

 

 

чет өлкө

 

 

 

 

13

ЖЫЙЫНТЫГЫНДА

улуттук

 

 

 

 

чет өлкө

 

 

 

 

14

БАРДЫГЫ БОЛУП

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтыгында

3-6 айга

 

6-12 айга

 

1 жылдан -3 жылга

3 жылдан ары

суммасы

чени

 

суммасы

чени

 

суммасы

чени

 

суммасы

чени

 

суммасы

чени

 

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызматы: _________  Аты-жөнү: __________  колтамгасы: ___________

Кызматы: _________  Аты-жөнү: __________  колтамгасы: ___________

 

4-бөлүкчө. Г. Кредиттөө ыкмалары

 

Кредиттөө ыкмалары

 

Кредиттердин суммасы

% чени

 

Кредиттердин саны

1

2

3

4

Топту күрөөсүз кредиттөө

 

 

 

Топту күрөө алдында кредиттөө

 

 

 

Күрөөсүз жеке кредиттөө

 

 

 

Күрөө алдында жеке кредиттөө

 

 

 

Жана башкалар

 

 

 

Бардыгы болуп

 

 

 

 

Кызматы: _________  Аты-жөнү: __________  колтамгасы: ___________

 

Кызматы: _________  Аты-жөнү: __________  колтамгасы: ___________

 

4-бөлүкчө. Д. Карыз алуучулардын гендердик курамы

 

 

Отчеттук мезгил ичинде берилген кредиттер боюнча карыз

алуучулардын саны

_________ карата кредит портфелинин калдыгы боюнча

карыз алуучулардын саны

Эркектер

 

 

Аялдар

 

 

 

Кызматы: _________ Аты-жөнү: __________ колтамгасы: ___________

Кызматы: _________ Аты-жөнү: __________ колтамгасы: ___________

 

4-бөлүкчө. Е. Кыргыз Республикасынын тармактары боюнча кредиттерди тобокелдик деңгээлине жараша классифкациялоо

 

 

Баткен

 

Жалал-Абад

 

Ысык-

Көл

Нарын

 

Ош

Талас

 

Чүй

Бишкек ш.

 

Бардыгы

болуп

Кредит портфели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормалдуу кредиттер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канааттандыраарлык кредиттер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байкоого алынган кредиттер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субстандарттык

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шектүү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жоготуулар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпы камдар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атайы камдар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп, камдар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-бөлүк. Ж. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча башка маалыматтар

 

Маалымат үчүн:

Баткен

Жалал-Абад

Ысык-Көл

Нарын

Ош

Талас

 

Чүй

Бишкек ш.

 

Бардыгы

болуп

Филиалдардын саны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өкүлчүлүктөрдүн саны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиттердин саны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карыз алуучулардын саны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызматы: _________ Аты-жөнү: __________ колтамгасы: ___________

Кызматы: _________ Аты-жөнү: __________ колтамгасы: _________»;

 

- 2-тиркеменин 7-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин:

«7-бөлүк

РППудагы өзгөрүүлөр

 

Б. РППУнун эсебинен алынып салынган жана кайра кайтарылган (мурда эсептен алынып салынган) активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер

 

Статья

Сумма

1

2

1. Мүмкүн болуучу кредиттик чыгымдардын отчеттук мезгилдин баш жагына карата калдыгы, бардыгы болуп

 

а) «атайы» камдар (классификацияланган кредиттер)

 

б) «жалпы» камдар (бардык кредиттер боюнча мүмкүн болуучу чыгымдар)

 

2. (плюс) Кайра кайтарылган активдер

 

3. (минус) Эсептен алынып салынган активдер

 

4. Жыл башынан тартып РППУга чегерүүлөр

 

5. Корректировкалоолор

 

6. Камдын отчеттук мезгилдин акырына карата калдыгы, бардыгы болуп

 

а) «атайы» камдар (классификацияланган кредиттер)

 

б) «жалпы» камдар (бардык кредиттер боюнча мүмкүн болуучу чыгымдар)

 

 

Кызматы: _________  Аты-жөнү: __________  колтамгасы: ___________

Кызматы: _________  Аты-жөнү: __________  колтамгасы: ___________

 

7-бөлүк

РППудагы өзгөрүүлөр

 

Б.Б. РППУнун эсебинен алынып салынган жана кайра кайтарылган (мурда эсептен алынып салынган) активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер

 

Статья

Эсептен алып салуу - А

Кайра кайтарып алуу - Б

«Таза» эсептен

алып салуу

(А тобу минус Б тобу)

 

Бардыгы болуп

Анын ичинде

башка валюталарда

Бардыгы болуп

Анын ичинде башка валю-

таларда

Бардыгы болуп

Анын ичинде

башка валюталарда

1

2

3

4

5

6

7

1. Финансы-кредит мекемелерине

кредиттер жана финансылык ижара:

 

 

 

 

 

 

а) кредиттер, банктар жана

финансы-кредит мекемелер менен

РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүү

операциялар

 

 

 

 

 

 

б) башка банктардагы корреспонденттик

эсептер

 

 

 

 

 

 

в) башка банктардагы депозиттер

 

 

 

 

 

 

2. Башка кардарларга кредиттер жана

финансылык ижара:

 

 

 

 

 

 

а) өнөр жайына кредиттер

 

 

 

 

 

 

б) айыл чарбасына, даярдоо жана кайра

иштетүүгө кредиттер

 

 

 

 

 

 

в) соодага жана коммерциялык операцияларга кредиттер

 

 

 

 

 

 

г) курулушка кредиттер

 

 

 

 

 

 

д) ипотекалык кредиттер

 

 

 

 

 

 

е) жеке адамдарга кредиттер (керектөө

кредиттер)

 

 

 

 

 

 

ж) башка кредиттер

 

 

 

 

 

 

3. Бардыгы болуп кредиттер

 

 

 

 

 

 

4. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга

инвестициялар

 

 

 

 

 

 

5.Активдин ордун жабууга кабыл алынган

банктын башка менчиги

 

 

 

 

 

 

6. Башка активдер

 

 

 

 

 

 

7. Классификацияланууга тийиш болгон

бардыгы болуп активдер

 

 

 

 

 

 

8. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер

 

 

 

 

 

 

9. Классификацияланууга тийиш болгон

бардыгы болуп активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер

 

 

 

 

 

 

Маалымат үчүн:

системадан тышкаркы эсепке алууда

катталган, эсептен алынып салынган

кредиттердин жалпы суммасы

 

 

 

 

 

 

 

Кызматы: _________  Аты-жөнү: __________  колтамгасы: ___________

Кызматы: _________  Аты-жөнү: __________  колтамгасы: _________».