Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кыргыз Республикасынын
луттук Банк Башкармасынын
2009-жылдын 14-октябрындагы № 41/7
токтому менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө
ЖОБО

(КР Улуттук Банк башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы № 67/11,
2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/19 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1.    Жалпы жоболор

 

1.1. Бул Жобо төмөнкүлөргө ылайык иштелип чыккан:

- Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө", "Электрондук төлөмдөр жөнүндө", "Электрондук цифралык колтамга тууралуу", "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө" мыйзамдарга;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Улуттук банктын 2005-жылдын 9-сентябрындагы № 420/21/4 токтому менен бекитилген, "Кыргыз Республикасында накталай эмес эсептешүүлөр жөнүндө" жобого;

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 27-июнунда 91-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 16/4 токтом менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын төлөм системасында тобокелдиктерди тескөө саясатына";

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 23-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 28-апрелинде 48-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 7/8 токтом менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүк саясатына";

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 28-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 4-июлунда 67-08 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 22/11 токтом менен бекитилгөн "Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу эрежелерине";

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 28-январында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 4-мартында 026-09 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 4/6 токтом менен бекитилген, "Төлөм системасында адаттан тышкаркы жагдайлардын келип чыгышы учурунда, Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине карата негизги талаптар жөнүндө" жобого;

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 25-03 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 4/4 токтом менен бекитилгөн "Депозиттер менен иш алып баруу боюнча убактылуу нускоого";

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 26/5 токтом менен бекитилген "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдүү банктык отчет жөнүндө" жобого;

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 10-июлунда 66-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 28/3 токтом менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана башка финансы-кредит мекемелеринин бухгалтердик эсепке алуу эсептер планына.

1.2. Бул жобо банктык төлөм карттарынын эмиссиясынын, эквайрингинин жана таркатуу тартибин, Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын (мындан ары - банктар) банктык төлөм карттарын пайдалануу менен операцияларды жүргүзүү эрежелерин, банктык төлөм карттарын пайдалануу менен ишке ашырылган транзакциялардын процессингин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында түзүлгөн же иштеп жаткан, банктык төлөм карттарын пайдалануу менен эсептешүүлөр системасына катышкан банктарга карата жалпы талаптар аныкталат.

(КР Улуттук Банк башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы № 67/11 токтомунун редакциясына ылайык)

1.3. Бул жобонун аракети Кыргыз Республикасынын банктарынын банктык төлөм карттар менен эсептешүүлөр системасынын чегинде электрондук акчага эквиваленттүү алдын ала төлөнгөн карттардын эмиссиясы, эквайринги жана жайылтылышы боюнча ишине да таркатылат.

1.4. Бул жобонун аракети финансы-кредиттик мекеме болуп саналышпаган юридикалык жактардын, ошол юридикалык жактарга тиешелүү болгон товарлар же алар тарабынан алдын ала төлөнгөн сумманын чегинде сунушталган кызмат көрсөтүүлөр үчүн гана эсептешүүлөр боюнча электрондук акча эквивалентиндеги алдын ала телөнгөн карттарды (телефондук, дисконттук, ж.б.) кардарларга берүү боюнча ишине, ошондой эле үчүнчү жактардын пайдасына эсептешүүлөр үчүн таркатылбайт. Бул иш чөйрөсү Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 25-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 27-августунда 81-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 36/6 токтом менен бекитилген "Алдын ала төлөнгөн карт формасында электрондук акчаны пайдалануу менен төлөм кызмат көрсөтүүлөрүн сунуштоо боюнча ишти лицензиялоо жөнүндө" жобо менен жөнгө салынат.

1.5. Банктык төлөм карттарын пайдалануу менен эсептешүүлөр системасынын катышуучуларынын ушул жобо менен бекемделбеген өз ара мамилелери, алардын жоопкерчиликтери, укуктары жана милдеттери тиешелүү келишимдер же макулдашуулар аркылуу аныкталат.

2. Аныктамалар

 

2.1. Бул Жободо төмөндөгү терминдер жана аныктамалар колдонулат:

Авторизация - карт ээсинин банктык төлөм карттарын пайдалануу менен операцияларды жүргүзүүгө ыйгарым укугунун же автордук укугунун эмитент тарабынан тастыкталышы жол-жобосу, анын натыйжасында жогоруда аталган эмитенттин карттарды пайдалануу менен түзүлгөн эсептешүү документин аткарууга эквайер алдындагы эмитенттин милдеттенмеси келип чыгат. Авторизация автоматташтырылган (терминал аркылуу) жана добуш аркылуу (телефон байланышы менен) ишке ашырылышы мүмкүн. Эгерде банктык төлөм карттарын пайдалануу менен ишке ашырылган операциялар боюнча эмитент жана эквайер бир эле жак болсо, анда авторизация ошол операцияны ишке ашырууга эмитенттин кардарга берген уруксаты болуп саналат.

Авторизациялык талап - авторизацияны алууга эмитентке болгон талап.

Өзүн-өзү тейлөөнүн автоматташтырылган терминалы (cash-i№) - коммуналдык кызматтардын, мобилдик байланыш, интернет операторлорунун дарегине накталай жана накталай эмес формадагы жана башка төлөмдөрдү кошо алганда, банктын кардарлары, карт ээлери, сервистерди пайдалануучулар тарабынан нак акча каражаттарын депондоштуруу үчүн арналган терминал.

Банктык төлөм карт (карта) - карт ээсине терминалдар же башка жабдуулар аркылуу товарларды сатып алууга, кызмат көрсөтүүгө, улуттук жана чет өлкө валютасында нак акча каражаттарын алууга мүмкүндүк берген төлөм инструменти, карт ээсинин эмитентте ачылган банктын эсебинде турган акча каражаттарын тескөөгө алуусу үчүн карт ээси менен эмитенттин ортосунда түзүлгөн келишимге жана Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык, банктык эсептен пайдалануу мүмкүнчүлүгүн берген каражат. Карт боюнча операциялар карт ээси тарабынан банктык эсептеги ага тиешелүү болгон акча каражаттарынын (дебеттик) же банктык эсептеги акча каражаттарынын жетишсиздиги же жоктугу учурунда банктык эсеп келишимине ылайык эмитент тарабынан берилген кредиттин (овердрафт, кредиттик) чегинде ишке ашырылат. Карт эмитенттин менчиги болуп саналат жана келишим шарттарына ылайык карт ээсине пайдаланууга берилет.

Банктык эсеп (мындан ары - эсеп) - бул депозитти (банктык аманатты) кабыл алуу жана/же кредит берүү, ошондой эле мыйзамдарда жана банктык тажрыйбада колдонулган ыкмаларга ылайык банк эсебин тейлөө боюнча келишимде, Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында каралган кардарды банктык тейлөөгө байланыштуу банк операцияларын жүргүзүү боюнча банк менен кардар ортосундагы келишимдик мамилелерди чагылдыруу ыкмасы.

Банкомат - нак акча каражаттарын берүү жана кабыл алуу, картка акча каражаттарынын жазылышы, карт ээсине транзакцияларды ишке ашыруу боюнча маалыматтарды алуусу, накталай эмес төлөмдөрдү жүзөгө ашыруу жана ишке ашырылган транзакциялардын бардык түрү боюнча карт чектерин берүү үчүн каралган аппараттык-программалык комплекс. Банкомат коммерциялык банктын ыйгарым укуктуу кызматкеринин катышуусуз эле, картты пайдалануу менен операцияларды өз алдынча жүргүзүүгө карт ээсине мүмкүнчүлүк берет.

Эсеп ээси - Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык банктык эсеп келишимин түзгөн жеке адам же юридикалык жак, жеке ишкер.

Карт ээси - банктын кардары, жеке адам, анын ичинде эмитент менен түзүлгөн келишимдин негизинде карттарды пайдалануу менен операцияларды жүргүзүүгө укуктуу болгон эсеп ээси - юридикалык жак тарабынан ыйгарым укук чегерилгендер.

Бирдиктүү банктар аралык процессинг борбору (ББПБ) - Кыргыз Республикасынын улуттук төлөм системасынын "Элкарт" аппараттык-программалык комплекси, "Элкарт" банктык төлөм картын, ошондой эле ББПБ системасы интеграцияланган башка системалардын карттарын пайдалануу менен ишке ашырылган транзакциялардын процессинги үчүн каралган.

Импринтер - карттын рельефтик реквизиттеринин оттискасын жана соода-сервистик ишкананын реквизиттерин кагазга (слипке) чагылдыруу аркылуу транзакцияларды тастыктоо үчүн каралган механикалык жабдуу.

Карт-чек - транзакциялар боюнча эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу үчүн негиз болуп саналган жана анын ишке ашырылгандыгын тастыктоочу катары кызмат кылган, карттарды пайдалануу менен транзакцияларды ишке ашырууда терминал, банкомат же башка жабдуулар тарабынан түзүлгөн кагаз жүзүндөгү документ. Алдамчылык тобокелдигин төмөндөтүү үчүн карт-чек карттын номери жөнүндөгү толук маалыматты ачык түрдө камтыбоого тийиш, ал эми карт ээсинин номери жөнүндөгү жарым-жартылай маалыматты коопсуздук системасынын эрежелерине ылайык камтый алат.

Локалдык төлөм системасы - Кыргыз Республикасынын аймагында бир (бир эмитенттүү) же бир нече (көп эмитенттүү) эмитенттер тарабынан чыгарылган локалдык карттарын пайдалануу менен эсептешүүлөр системасы. Локалдык системалардын карттары улуттук төлөм системасынын банкоматтарында жана терминалдарында катышуучулар менен системанын ортосундагы келишим шарттарына ылайык тейлениши мүмкүн.

Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн банктар аралык гросстук системасы - финансы рынокторунун (улуттук акча, валюта рыноктору жана капитал, ошондой эле баалуу кагаздар рыногу) катышуучуларынын акчалай милдеттенмелери боюнча которуулар, ошондой эле акча-кредит саясатынын инструменттери колдонууга байланыштуу которуулар ишке ашырылган төлөм системасынын түрү (тиби).

Эл аралык төлөм системасы - Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам актыларына жана ушул системанын операторлорунун талаптарына ылайык эмитирленген жана тейлөөгө алынган эл аралык карттарды пайдалануу менен эсептешүүлөр системасы. Система аркылуу анын катышуучуларынын ортосунда валюталарды конвертирлөө менен ишке ашырылган транзакциялар боюнча клирингдик эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу эрежелери белгиленет.

Улуттук карт - "Элкарт" системасынын карты, ал улуттук төлөм системасынын операторлору менен тиешелүү келишим түзүшкөн кайсыл болбосун эмитент - Кыргыз Республикасынын резиденти тарабынан чыгарылат.

Банктык төлөм карттары менен эсептешүүлөр боюнча Улуттук төлөм системасы - Бирдиктүү банктар аралык процессинг борборунун аппараттык-программалык комплексинин базасында иштеген, улуттук "Элкарт" системасынын картын пайдалануу менен ишке ашырылган операциялар боюнча эсептешүүлөр системасы. "Банктар аралык процессинг борбору" жабык акционердик коому Улуттук төлөм системасынын оператору болуп саналат.

Овердрафт - кыска мөөнөттүү кредиттин формасы, аны берүү эмитент менен карт ээсинин ортосунда түзүлгөн келишимде аныкталган сумманын же шарттардын чегинде, кардардын эсебиндеги суммадан ашык төлөмдү жүзөгө ашырууга кардарга мүмкүндүк берет.

Перифериялык жабдуу - банктык төлөм карттарын кабыл алуу жана тейлөө боюнча техникалык инфраструктураны түзгөн терминалдар, банкоматтар, өзүн-өзү тейлөөчү автоматташтырылган терминалдар, башка жабдуулар.

Өзүн-өзү тейлөөнүн автоматташтырылган терминалы (cash-i№) - банктын кардарлары, карт ээлери, сервистен пайдалануучулар тарабынан коммуналдык кызматтардын, мобилдик байланыш операторлорунун, интернеттин дарегине накталай төлөмдөрдү жүргүзүүнү кошо алганда, нак акча каражаттарын депондоштуруу ж.б. төлөмдөр үчүн каралган терминал.

Персонализация - тиешелүү төлөм системасынын карттар менен эсептешүүлөр боюнча регламентинде жана иш тартибинде каралган идентификациялык маалыматтарды микропроцессордун эс тутумуна жана/же карттын магниттик тилкесине чагылдыруу жана/же жазуу жол-жобосу.

Персоналдык идентификациялык номер (ПИН-код) - транзакцияны ишке ашырууга мүмкүндүк берген карттан пайдалана алууга шарт түзгөн пароль.

Алдын ала төлөнгөн карт - ушул жобонун чегинде - бул, алдын ала төлөнгөн карт формасындагы электрондук акча, ал товарларды сатып алуу/электрондук түйүндүк жабдуулар жана коммуникациялар аркылуу алдын ала төлөнгөн карттарды пайдалануу менен алдын ала төлөнгөн сумманын чегинде төлөөлөрдү кабыл алган акцептанттардын, уюмдардын ири санына кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча операцияларынын карт ээси тарабынан аткарылышы үчүн каралган. Карт, карт ээсинин эмитентке карата анын милдеттенмелери боюнча талап коюу укугун тастыктайт.

Процессинг - карттарды пайдалануу менен ишке ашырылган транзакциялар боюнча маалыматтарды топтоо, иштеп чыгуу жана эсептешүүлөргө катышуучуларга жөнөтүүнү кошо алгандагы иш чөйрөсү, ошондой эле карттарды пайдалануу менен эсептешүү- лөр системасынын катышуучуларынын ортосунда түзүлгөн тиешелүү келишимде каралган башка функцияларды аткаруу иши.

Процессинг борбору - процессингди жүзөгө ашырган юридикалык жак.

Нак акча каражатын кабыл алуу жана/же берүү пункту - нак акча каражаттарын берүү жана (же) кабыл алуу, анын ичинде банктык төлөм карттарын пайдалануу менен аларды ишке ашыруу үчүн тиешелүү деңгээлде жабдылган иш орду (жайы).

Эсептешүүчү агент - картты пайдалануу менен эсептешүүлөр системасынын катышуучуларынын ортосунда жыйынтыктоочу эсептешүүлөрдү жүргүзүүнү камсыз кылган уюм.

Картты пайдалануу менен эсептешүүлөр системасы (банктык төлөм кар- ттарын пайдалануу менен эсептешүүлөр боюнча төлөм системасы) - картты пайдалануу менен эсептешүүлөрдү уюштуруу үчүн каралган нормалардын, стандарттардын, эрежелердин, мекемелердин программалык-техникалык каражаттардын жыйындысы. Төлөм системасы локалдык, улуттук жана эл аралык системаларга бөлүнөт.

Слип - картты пайдалануу менен операциялардын ишке ашырылгандыгын тастыктоочу катары кызмат кылган кагаз жүзүндөгү документ. Анда соода-сервистик ишканада орнотулган импринтердин жардамы менен ишке ашырылган, карттардын рельефтик реквизиттеринин оттискалары, ошондой эле карт ээсинин жана соода-сервистик ишкананын кассиринин кол тамгасы камтылууга тийиш. Слип ошондой эле, добуш аркылуу авторизациялоо учурунда, телефон аркылуу алынган авторизациялык кодду камтууга тийиш.

Стоп-баракча - товарларга же кызмат көрсөтүүлөргө төлөөгө кабыл алууга жана валюталарды алмашууну алмашууну кошо алганда, нак акчаларды кабыл алуу же берүүгө эмитент тарабынан тыюу салынган карттардын тизмеси.

Банктык төлөм карттарын кабыл алуу үчүн терминал (терминал) - тиешелүү төлөм системасында (системасынан) ишке ашырылган карттар менен операциялар тууралуу маалыматтарды түзүү, жөнөтүү жана кабыл алуу боюнча маалыматтарды каттоого мүмкүндүк берген электрондук жабдуу.

Соода-сервистик ишкана - эквайер менен түзүлгөн келишимге ылайык, карттар менен операциялар ишке ашырылгандыгын тастыктаган документтерди түзүү менен товарлар же кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөгө карттарды кабыл алган юридикалык жак же жеке ишкер.

Транзакция - картты пайдалануу менен ишке ашырылган операция (мисалы товарларды сатып алууда, кызмат көрсөтүүдө, валюталарды алмаштырууда же нак акча каражаттарын алууда), анын натыйжасында карт ээсинин эсебиндеги акча каражаттарынын калдыгынын өзгөрүүсү жүрөт.

Картты пайдалануу менен эсептешүүлөр системасынын катышуучулары - эмитент, эквайер, соода-сервистик ишканалар, процессинг борбору жана эсептешүүчү агент.

Чарджбек - кайтарылган же кине коюлган төлөм, төлөм системасынын эрежелерин бузуу менен ишке ашырылган транзакциялар боюнча төлөмдү жүзөгө ашыруудан эмитенттин баш тартуусу (талаш туудурган транзакция). Чарджбек талаш туудурган транзакциялардын суммасына тиешелүү төлөм системасынын эрежелери талап кылган документтерди тариздөө менен эквайердин эсебин дебеттөө аркылуу регламентинде белгиленген аткаруу мөөнөтүндө ишке ашырылат.

Эквайер - эквайрингди жүзөгө ашырууга уруксат алган коммерциялык банк, тиешелүү төлөм системаларынын технологияларына жана ченемдик актыларына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык өзүнүн перифериялык жабдуулары аркылуу авторизациялоону же транзакцияларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган перифериялык жабдуулар түйүнүнүн ээси.

Эквайринг - перифериялык жабдууларды орнотуу боюнча соода-сервистик ишкана менен келишимдик мамилелерди жана сатылган товарлар, иштер, кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм каражаты катары карттарды кабыл алуу боюнча соода-сервистик ишкана менен эсептешүүлөрдү жана/же карт ээлерине нак акча каражаттарын берүүнү камсыз кылууну өзүнө камтыган коммерциялык банктын иши.

Электрондук акча - эмитентке караганда башка уюмдардын товарлары/кызмат көрсөтүүлөрү үчүн төлөм каражаты катары кабыл алынган, программалык-техникалык жабдууда электрондук түрдө сакталып турган (карттын базасында же түйүндүк электрондук акча) акчанын наркы, ал операцияны ишке ашырууда банктын катышуусу же анын түздөн-түз катышуусуз эле жүргүзүлөт, бирок эмитенттин электрондук акчаны төлөө боюнча карт ээсинин алдындагы милдеттенмесинин суммасын чагылдырган алдын ала төлөнгөн инструмент болуп саналат.

Карт эмиссиясы - коммерциялык банктын картты чыгаруу жагындагы иши.

Эмитент - тиешелүү төлөм системасынын технологияларына, ченемдик актыларына жана Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык, карттарды/алдын ала төлөнгөн карттарды чыгарууну жүзөгө ашырган коммерциялык банк.

2.    Карттарды пайдалануу менен төлөмдөрдү өткөрүү тартиби

 

3.1. Карт техникалык мүнөздөмөсү төлөм системасынын оператору тарабынан бекитилген, төлөм системасынын регламентинин жана иш тартибинин талаптарына ылайык келген пластик материалынын негизинде даярдалат. Картты даярдоо атайы жабдуу менен ишке ашырылууга тийиш, анда картты персонализациялоону жана тиешелүү төлөм системасынын карттарынын функционалдык мүнөздөмөлөрүн сактоо үчүн маалыматтарды алып жүрүүчүлөр (магниттик тилке, микропроцессор (интегралдык чийме), ж.б.) камтылууга тийиш.

3.2. Төлөм системасынын регламентине жана иш тартибине ылайык жана эсептешүү схемаларынын түрүнө жараша карттар дебеттик картка, овердрафы менен дебеттик картка (дебеттик-кредиттик) жана кредиттик картка бөлүнөт.

3.3. Карт эсебинин валютасына жараша банктык карт ээси менен эмитенттин ортосунда нак эмес эсептешүүлөрдү жүргүзүү жана Кыргыз Республикасынын аймагында сыяктуу эле, анын чегинен тышкары нак акча каражаттарын алуу учурунда, системанын регламентине жана иш тартибине ылайык валюталык алмашуу операцияларын жүргүзүү мүмкүнчүлүгү сунушталат.

(КР Улуттук Банк башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы № 67/11 токтомунун редакциясына ылайык)

3.4. Эгерде карт ээси, жеке адам, карт ээси менен эмитенттин ортосунда келишилген кредиттик келишимдин жана/же банк эсеби келишиминин негизинде эсеп ээси болуп саналышса, карт жеке (өзүмдүк) болуп саналат. Жеке картты пайдалануу менен каражаттарды чегерүү жана алуу боюнча каалагандай операциялар картты кармоочунун банктык эсебинен жүзөгө ашырылат.

(КР Улуттук Банк башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы № 67/11 токтомунун редакциясына ылайык)

3.5. Эгерде карт ээси, жеке адам, эсеп ээси болуп саналган юридикалык жак тарабынан чегерилген ыйгарым укуктарга ылайык картты пайдалануу менен операцияларды ишке ашырса, карт корпоративдик болуп саналат. Акча каражаттарын алуу боюнча операциялар ошол юридикалык жактын корпоративдик эсебинен жүзөгө ашырылат.

3.6. Эгерде эсеп ээси банктык аны кармап туруучу болуп саналса, карт негизги болуп саналат.

(КР Улуттук Банк башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы № 67/11 токтомунун редакциясына ылайык)

3.7. Эгерде банктык эсеп ээси, ишенимдүү жакты өзүнүн банк эсеби боюнча операцияларды, эмитент менен эсеп ээсинин ортосунда келишилген келишимде белгиленген сумманын жана шарттардын чегинде жүзөгө ашырууга ыйгарым укук берсе, анда карт кошумча карт болуп саналат.

(КР Улуттук Банк башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы № 67/11 токтомунун редакциясына ылайык)

3.8. Эгерде тиешелүү төлөм системасынын талаптарында башкасы каралбаса, карттын бетинде милдеттүү реквизиттер же атайы жабдуу менен аныкталган картты тейлеген системаны идентификациялоочу белгилер, эмитенттин аталышы жана реквизиттери, карттын номери, анын ээсинин аты-жөнү, компаниянын аталышы (юридикалык жактардын эсептерине байланыштуу болгон карт үчүн), картты колдонуу мөөнөттөрү көрсөтүлүүгө тийиш. Бул пункттун талаптары банк ичиндеги бир эмитенттүү жабык системаларга таркатылбайт.

3.9. Алдын-ала төлөнгөн карт формасында чыгарылган карттар электрондук акчанын формаларынын бирин түшүндүрөт. Алдын ала төлөнгөн карт персонификацияланган болуп саналбайт, карт өзүнүн өзгөчө номерин камтууга жана аны берүүдө эмитент карт ээсин өзүнүн ички автоматташтырылган системасында идентификациялоого тийиш. Алдын ала төлөнгөн карт электрондук түйүндүк жабдуулар жана коммуникациялар аркылуу алдын ала төлөнгөн сумманын чегинде товарларды/кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча операциялардын карт ээси тарабынан жүзөгө ашырылышы үчүн каралган. Карт эмитентке карата анын милдеттенмелери боюнча карт ээсинин талап коюу укугун тастыктайт. Алдын ала төлөнгөн карттарды эмиссиялоодо жана пайдаланууда ушул Жобого карата 4-тиркемеде белгиленген чектөөлөр сакталууга тийиш.

(КР Улуттук Банк башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы № 67/11 токтомунун редакциясына ылайык)

3.10. Картты кармоочу банк эсебин толуктоо эмитент менен эсеп ээсинин ортосунда түзүлгөн келишимдик мамилелерге ылайык, нак же нак эмес акча каражаттары, ошондой эле банк операцияларын пайдалануу менен жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

(КР Улуттук Банк башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы № 67/11 токтомунун редакциясына ылайык)

3.11. Карт ээси, эмитент менен түзүлгөн келишимге ылайык соода-сервистик ишканалардан карт аркылуу сатып алынган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм, банкоматтан же тиешелүү пункттардан өз банктык эсебинен нак акча каражаттарын алуу менен Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык кайсыл болбосун башка эсепке акча каражаттарын банктык которууну жүзөгө ашыра алат.

3.12. Соода-сервистик ишканаларда импринтер орнотулган болсо, алар товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөгө карттарды кабыл алуу менен ошол ишканада орнотулган перифериялык жабдуулар аркылуу төлөмдөр ишке ашырылгандыгы жөнүндө эквайер менен маалыматтарды алмашат. Бул электрондук авторизациялоону милдеттүү түрдө жүргүзүүдөн же добуш аркылуу (телефон/факсимиль аппараттары аркылуу) авторизациялоодон кийин аткарылууга тийиш. Ал эми микропроцессору менен карттар үчүн электрондук авторизация банк-эмитенттин системасына тике кошулуусуз эле ишке ашырылышы мүмкүн.

3.13. Карт ээси тарабынан перифериялык жабдуулар аркылуу карт менен ишке ашырылган төлөм, электрондук төлөм документи болуп саналат жана төмөнкү милдеттүү реквизиттерди камтыган карт-чекти тариздөө менен аткарылат.

1) документтин номери, анын чыгарылган жылы, айы жана күнү;

2) соода түйүнүн же эквайердин аталышы (коду);

3) төлөм суммасы;

4) төлөм валютасы;

5) авторизациялоо коду;

6) комиссия же жеңилдиктер өлчөмү (албетте болгон болсо);

7) төлөм системасынын коопсуздук эрежелерине ылайык, төлөм картынын реквизиттери;

Карт чек, эгерде булар тиешелүү төлөм системасынын регламентинде жана иш тартибинде каралган болсо, кошумча реквизиттерди да камтууга тийиш.

3.14. Эгерде соода-сервистик ишканада импринтер орнотулган болсо, операция ишке ашырылгандыгынын фактысы анын суммасына слиптердин үч нускасы менен тастыкталууга тийиш. Карт ээсинин жана соода-сервистик ишкананын ыйгарым укуктуу кызматкеринин кол тамгасы түшүрүлгөн слиптин биринчи нускасы эквайерге берилет, экинчиси соода түйүнүндө калат, ал эми үчүнчүсү карт ээсине берилет.

3.15. Картты пайдалануу менен ишке ашырылган төлөмдөр, ти ешелүү системада процессинг ишке ашырылып, эмитенттин жана эквайердин эсептери боюнча жыйынтыктоочу (шартсыз жана кайтарып алынбаган) эсептөөлөр жүргүзүлгөн учурдан тартып тастыкталган жана жыйынтыктоочу болуп саналат.

3.16. Жыйынтыктоочу эсептешүүлөрдү жүргүзгөндөн кийин төлөм жаңылыштык менен жөнөтүлгөн же алдамчылыкка баруу менен ишке ашырылган төлөм катары таанылган учурда, система мына ошондой төлөмдөрдү иргөө жана акча каражаттарын кайтаруу боюнча өзүнчө жол-жобону иштеп чыгууну караштырууга тийиш. Ушундай операциялар боюнча суммалардын ордун толтуруп берүү шарттары эмитент менен карт ээсинин ортосунда келишилген келишимде, ошондой эле тиешелүү системанын иш регламентинде жана тартибинде белгиленүүгө тийиш. Карт ээлери менен соода-сервистик ишкананын ортосундагы талаш-тартыштарды чечүү, Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык жүзөгө ашырылат жана системанын эрежелерин жана келишимдерин жөнгө салган бөлүгү болуп саналбайт.

3.17. Карт ээси картты пайдалануу менен ишке ашырылган транзакция боюнча түзүлгөн келишимге ылайык, эмитентке тиешелүү өтүнүч катты жолдоо менен андан баш тартышы мүмкүн. Эмитент тиешелүү төлөм системасынын регламентине жана иш тартибине ылайык чарджбекти сунуштоо мүмкүнчүлүгүн караштырат. Эгерде тиешелүү төлөм системасынын регламентинде жана иш тартибинде тиешелүү түрдөгү чарджбекти сунуштоо мөөнөтүнө чектөөлөр камтылса, карт ээси ошол мөөнөт бүткөндөн кийин чарджбекти сунуштоо арызын берген болсо, ал арыз каралбайт.

4. Эмитентке карата талаптар

4.1. Банк эмитент болуу менен кардарлардын жана банк-корреспонденттердин тапшыруусу боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүү жана аларды кассалык тейлөөгө укугу болгон шартта гана карттардын эмиссиясын жана таркатуу жүзөгө ашыруу, ошондой эле кредиттик жана төлөм карттарын кошо алганда, банктык төлөм карттарын чыгаруу, сатып алууга төлөө, кабыл алуу, сактоо жана тастыктоо иштерин жүзөгө ашыра алат. Банк тиешелүү төлөм системасы жана анын оператору менен системага катышуу келишимин түзүүгө жана ошол операцияны аткарууга андан уруксат алууга тийиш (ички банктык бир эмитенттик системадан тышкары).

(КР Улуттук Банк башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы № 67/11 токтомунун редакциясына ылайык)

4.2 Тиешелүү төлөм системасынын карттарынын эмиссиясын баштаган жана токтоткон банк, ал тууралуу белгиленген формада (ушул жобого карата биринчи тиркеме) Улуттук банкка карт эмиссиясынын иш жүзүндө башталышына же аякташына чейин кеминде бир ай мурда билдирүүгө тийиш. Карттардын эмиссиясын токтоткон банк, операторлорду жана өз кардарларын, карт ээлерин алардын ортосундагы келишим шарттарына ылайык маалымдоого тийиш.

4.3 Банк эмитирленген карттардын түрлөрүн (локалдык, улуттук, эл аралык), ошол карттарды пайдалануу менен сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмегин жана аларды тиешелүү төлөм системасынын регламентинин жана иш тартибинин негизинде аларды кардарларга сунуштоо шарттарын өз алдынча аныктайт.

4.4. Банк ар кандай эсептешүү схемаларына (программаларга) ээ карттарды эмитирлеши мүмкүн: дебеттик, дебеттик-кредиттик жана кредиттик.

4.5. Кредитти же овердрафты алуу мүмкүнчүлүгүн сунуштаган эсептешүү схемалары менен карттарды эмитирлөөчү банк кредиттерди берүү жана кредиттик операцияларды жүргүзүү укугуна Улуттук банктан лицензия алууга тийиш. Кредиттик операциялар Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына жана банктын ички кредиттик саясатына ылайык жүзөгө ашырылат.

4.6. Карттарды эмитирлеген банк Кыргыз Республикасынын терроризмди каржылоого жана мыйзамсыз жол менен алынган кирешелердин изин жашырууга каршы аракеттенүүгө талаптарды Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык сактоого милдеттүү.

4.7. Банк карт ээлерине эсепке алуунун шарттуу бирдиктери менен (литр, килограмм, даана ж.б.) операцияларды жүзөгө ашыруу менен ар кандай финансылык эмес программаларга же айрым бир кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо менен аларды эсепке алуу системаларына (жеңилдиктер, бонустар ж.б. кызмат көрсөтүүлөр) катышууга өбөлгө түзгөн карттарды эмитирлеши мүмкүн. Бул финансылык эмес программалар эмитент менен келишилген келишимдин негизинде жана Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык үчүнчү жактардын катышуусунда жүзөгө ашырылышы мүмкүн. Бул жобо алдын ала төлөнгөн карт формасындагы электрондук акчаны эске албаганда, электрондук акча болуп саналган жана ал катары каралышы мүмкүн болгон эсепке алуунун шарттуу бирдиктерине таркатылбайт. Эмитент тарабынан финансылык эмес программалар үчүн эсепке алуунун шарттуу бирдиктерин электрондук акча катары пайдаланылышына тыюу салынган.

5. Банктык төлөм карттарынын эмиссиясынын тартиби

5.1. Эмитент картты кармоочунун картын чыгарууну жана колуна берүүнү эсептин ээсинин тиешелүү арызы жана ал менен келишилген банктык эсеп келишиминин негизинде жүзөгө ашырат. Каалагандай банктык төлөм карты эмитенттин менчиги болуп эсептелет, картты кармоочуга колдонуп турууга өткөрүлүп берилет жана эмитент тарабынан карттын мөөнөтү аяктагандан кийин же кардардын банктык эсеби жабылгандан кийин кайра алынат.

Банктык төлөм карттарын кайра басып чыгаруу эмитент тарабынан банктык эсептин ээсинин арызынын негизинде гана жүзөгө ашырылат.

(КР Улуттук Банк башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы № 67/11 токтомунун редакциясына ылайык)

5.2. Келишим түзүүдө эмитент Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык "өз кардарыңды жакшы бил" принциби боюнча банк эсебин ачууда колдонулган эрежелерге жараша карт ээсин идентификациялоого милдеттүү.

5.3. Эмитент картты берүү жөнүндө арызга кол коюу учурунда карт ээсин келишимдин шарттары, картты пайдалануу эрежелери жана сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдүн тарифтери менен тааныштырууга милдеттүү. Картты пайдалануу эрежелеринде келишим да камтылышы жана ага кошо тиркелиши мүмкүн.

5.4. Картты берүү учурунда карттар боюнча сунушталуучу кызмат көрсөтүүлөрдүн төмөнкүдөй милдеттүү шарттары банктык эсеп келишиминде чагылдырылат:

1) эсеп ээсинин жеке маалыматтары (аты-жөнү, паспорттук маалыматтары (же Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык инсандыгын тастыктаган башка документтери) жана аны идентификациялоого мүмкүндүк берген эсеп ээсинин башка жеке маалыматтары);

2) карт ээсинин жеке маалыматтары (аты-жөнү, паспорттук маалыматтары (же Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык инсандыгын тастыктаган башка документтери) жана карт ээлеринин аны идентификациялоого мүмкүндүк берген башка жеке маалыматтары;

3) карт ээсинин жана эмитенттин карт менен ишке ашырылган операциялар боюнча укуктары, милдеттери жана жоопкерчиликтери;

4) карт ээси төлөөгө тийиш болгон комиссиялык төлөмдөрдүн түрү жана өлчөмү;

5) эмитент тарабынан акча каражаттарынын жылышы жана банк эсебиндеги калдыктар жөнүндө көчүрмөлөрдү берүү ыкмасы жана (жок эле дегенде айына бир жолу) мезгил аралыгы;

6) карт ээси тарабынан коопсуздуктун сакталышы боюнча негизги талаптар (пинкодду, лимиттерди пайдалануу, карт жоголуп же уурдалып кеткен учурдагы аракеттер);

7) карттардын жоголушу, уурдалып кетиши же ыйгарым укуксуз жактар тарабынан алардын пайдаланышы жөнүндө эмитенттин маалымдоо жол-жобосу;

8) карттардын жоголушу, уурдалып кетиши же ыйгарым укуксуз жактар тарабынан алардын пайдаланышы учурунда жоопкерчиликтердин тараптар ортосунда бөлүштүрүлүшү;

9) эмитент тарабынан карттардын блокировкаланышы жана алып коюу шарттары;

10) коопсуздук жол-жоболорун жана келишимдин башка шарттарын бузууга жол берген учурда тобокелдиктердин жана жоопкерчиликтердин тараптар ортосунда бөлүштүрүлүшү;

11) талаш маселелерди кароо тартиби;

12) келишимди токтотуу жана картты жокко чыгаруу тартиби. Келишимде кошумча башка шарттар да каралышы мүмкүн.

5.5. Эмитент карт ээси менен эмитенттин ортосунда түзүлгөн келишимдин жана эсеп ээсинин арызынын негизинде кошумча картты берүүгө укуктуу. Кошумча карт ээси тарабынан банктык төлөм карттарды пайдалануу шарттары эмитент тарабынан эсеп ээси менен эмитенттин ортосунда түзүлгөн банктык эсеп келишимине жана эсеп ээсинин ыйгарым укуктуу жакка кошумча карт аркылуу анын эсебин тескөөгө ыйгарым укук берүүгө тиешелүү өтүнүч катынын негизинде эмитент тарабынан белгиленет. Эмитент, банк эсебин ачуу учурунда Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык колдонулган эрежелердин негизинде, кошумча карт ээлерин идентификациялоого милдеттүү.

5.6. Дебеттик-кредиттик же кредиттик карттарды берүү учурунда эмитент кош келишимди же өзүнчө кошумча келишимди түзүүгө укуктуу, анда карт ээсинин кредитти же овердрафты алуу мүмкүнчүлүгү, аларды берүү тартиби жана мөөнөттөрү, кармалып калуучу комиссиялык төлөмдөрдүн өлчөмү жана Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык башка шарттар каралат.

5.7. Эмитент эл аралык төлөм системасына катышуу келишиминин жана системанын оператору менен келишимдин негизинде жана системанын Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына каршы келбеген регламентине жана иш тартибине ылайык карт ээлерине эл аралык төлөм системалардын карттарын берүүнү жүзөгө ашырат. Эл аралык карттардын эмитенти, Кыргыз Республикасынын терроризмди каржылоого жана мыйзамсыз кирешелердин изин жашырууга каршы аракеттенүү боюнча талаптарды Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык сактоого тийиш.

5.8. Эмитент карт ээлери тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына жана бухгалтердик эсепти жүргүзүүнүн банктык эрежелерине ылайык, жүргүзүлгөн транзакциялардын негизинде эсеп боюнча акча каражаттарын чегерүү же банктык эсептен алып салуу аркылуу картты пайдалануу менен ишке ашырылган операцияларды бухгалтердик эсепке алууну жүргүзөт. Каражаттарды банктык эсептен алып салуу андагы калдыктардын чегинде сыяктуу эле, келишим шарттарына ылайык эмитент тарабынан кредиттин же овердрафтын берилишинин эсебинен ишке ашырылышы мүмкүн.

(КР Улуттук Банк башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы № 67/11 токтомунун редакциясына ылайык)

5.9. Эгерде карт ээсинин банктык эсеби башка валютада жүргүзүлсө, акча каражаттарын алып салуу жана чегерүү тиешелүү системанын ички регламентине жана иш тартибине жана/же эмитент менен эсеп ээсинин ортосунда түзүлгөн макулдашууга ылайык, ошол эсептин валютасына конвөнтирлөөдөн кийин жүзөге ашырылат.

(КР Улуттук Банк башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы № 67/11 токтомунун редакциясына ылайык)

5.10. Эмитент карт ээсине/эсеп ээсине банктык эсептеги каражаттардын жылышы жана калдыктары жөнүндө көчүрмөнү берүүгө тийиш. Көчүрмөнү берүү мөөнөттөрү жана ыкмалары, ошондой эле карт ээсинин транзакциялары жөнүндө кошумча маалыматтар карттардын тиешелүү системасынын иш тартибинде жана регламентинде, ошондой эле эмитент мөнен келишилгөн келишим шарттарында белгиленет.

(КР Улуттук Банк башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы № 67/11 токтомунун редакциясына ылайык)

6. Алдын ала төлөнгөн карттардын эмиссиясы жана аларды жайылтуу тартиби

 

6.1. Электрондук акча эквивалентиндеги алдын ала төлөнгөн карттын эмитенти төлөмдөрдү жүргүзүү же кийинчерээк таркатуу үчүн электрондук акча эквивалентиндеги алдын ала төлөнгөн картты сатып алуу ниетин билдирген карт ээси менен келишимдик мамилелердин формасы, аларды идентификациялоо параметрлери, карттарды берүү тартиби, картты пайдалануу шарттары жана алардын функционалдык мүмкүнчүлүктөрү Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык аныкталат. Алдын ала төлөнгөн картты пайдалануу менен төлөмдөрдү жүзөгө ашыруу эрежелери жана тартиби келишимде камтылышы же ага кошо тиркелиши тийиш. Эмитент алдын ала төлөнгөн карттардын тейлениши жөнүндө маалыматтарды жер-жерлерде жайгаштырууга укуктуу.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/19 токтомунун редакциясына ылайык)

6.2. Эмитент Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына жана системанын белгиленген регламентине жана иш тартибине ылайык, тиешелүү төлөм системасынын электрондук акчасынын эквивалентинде алдын ала төлөнгөн карттын эмиссиясын жүзөгө ашырат.

6.3. Электрондук акча эквивалентиндеги алдын ала төлөнгөн карттын эмитенти, банктык эмес финансы-кредиттик мекемелер же финансы-кредиттик мекеме болуп саналбаган юридикалык жактар менен Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жүзөгө ашырууга электрондук акча эквивалентиндеги алдын ала төлөнгөн картты калайык калк ичинде таркатышы жана анын эквайринги боюнча келишим (агенттик макулдашуу) түзүшү мүмкүн. Электрондук акча боюнча милдеттенмелерди аткаруу боюнча жоопкерчилик эмитентке жүктөлөт.

6.4. Электрондук акча эквивалентиндеги бир алдын ала төлөнгөн карттагы акча каражаттарынын өлчөмү (суммасы) улуттук валютадагы суммасынан же анын ушул жобого карата 4-тиркеменин 1-пунктунда келтирилген чет өлкө валютасындагы эквивалентинен ашпоого тийиш. Банктар, алдын ала төлөнгөн карттарды алардын колдонуу максатына жараша, ушул Жобого жана ага карата 4-тиркеменин 4 жана 5-пункттарында көрсөтүлгөн чектөөлөргө ылайык берүүгө милдеттүү.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/19 токтомунун редакциясына ылайык)

6.5. Эмитент электрондук акча эквивалентиндеги алдын ала төлөнгөн карттарды пайдалануу менен төлөмдөрдүн өзүнчө түрлөрүн ишке ашырууга чектөөлөрдү белгилеши мүмкүн.

6.6. Электрондук акча эквивалентиндеги алдын ала төлөнгөн карттын эмитенти, электрондук акчаны сунуш кылынган картта сакталып калган электрондук акчанын суммасынын калдыгына барабар нак же накталай эмес акча каражаттарына алмашуу аркылуу төлөөгө каралган электрондук акча эквивалентиндеги алдын ала төлөнгөн картты таркатуу боюнча эмитентке же анын агентине жүктөлгөн, карт ээси тарабынан төлөнүүгө тиешелүү шартсыз жана кайтарылып алынгыс милдеттенмени өзүнө алат. Карт ээси электрондук акча эквивалентиндеги алдын ала төлөнгөн карттарды эмитентке же анын таркатуу боюнча агентине аларды төлөө үчүн берет. Орун алган тобокелдикти басаңдатуу жана сунушталган алдын ала төлөнгөн карт боюнча өз учурунда төлөөнү камсыз кылуу үчүн эмитент мүмкүн болуучу тобокелдиктер жана жоготуулар үчүн резерв түзүүгө милдеттүү.

6.7. Эмитент уюмдардын товарлары жана кызмат көрсөтүүлөрү үчүн төлөмдүн төлөнүшүн камсыз кылуу алдында электрондук акчаны кабыл алуу жөнүндө уюмдар менен түзүлгөн келишимдин негизинде, электрондук акча эквивалентиндеги алдын ала төлөнгөн картты пайдалануу менен кызмат көрсөтүүлөр тизмегин аныктайт. Эмитент менен ошол уюмдардын ортосунда карт ээлери тарабынан электрондук акча эквивалентинде жүргүзүлгөн төлөмдөрдүн натыйжасында келип чыккан өз ара эсептешүүлөр ыкмалары жана мөөнөттөрү да, алардын ортосунда түзүлгөн келишимде белгиленет.

6.8. Эмитент электрондук акча эквивалентиндеги алдын ала төлөнгөн картты пайдалануу менен ишке ашырылган операциялар боюнча акча каражаттарын эсепке алууну, электрондук акча эквивалентиндеги бардык эмитирленген алдын ала төлөнгөн карттар боюнча өзүнчө жалпы (консолидацияланган) эсепте жүргүзөт. Ошол эсептен акча каражаттарын алып салуу чектелген жана алдын ала төлөнгөн карттын эмитенти менен түзүлгөн келишимдин негизинде карт ээлеринен электрондук акча эквивалентиндеги алдын ала төлөнгөн карттар аркылуу кызмат көрсөтүүлөр/товарлар үчүн төлөмдөрдү кабыл алышкан уюмдардын эсебине гана жүзөгө ашырылат.

6.9. Алдын ала төлөнгөн карттын эмитенти электрондук акча эквивалентиндеги алдын ала төлөнгөн картты пайдалануу менен төлөмдөрдү ишке ашыруу боюнча маалыматтарды алмашууну тездетүү үчүн төлөөгө каралган алдын ала төлөнгөн карттарды таркатуу боюнча агенттердин банктык эмес мекемелеринин атайын программалык камсыздоолорун пайдаланууга укуктуу.

7. Блокировкалоо, стоп-баракчага киргизүү жана карттарды алып салуу

 

7.1. Эмитент төмөнкү учурларда картты тейлөөнү токтотушу, блокировкалашы же алып коюушу мүмкүн:

1) карт ээси келишимде каралган өз милдеттенмелерин аткарбай койсо;

2) картты пайдалануу эрежелерин бузууга жол берилсе;

3) карттын аракеттенүү мөөнөтү бүтсө;

4) банк эсебин ачуу келишими токтотулса;

5) Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында же келишимде каралган башка учурларда.

Картты тейлөө токтотулган учурда эмитент, ал тууралуу келишимде каралган тартипте карт ээсине билдирүүгө тийиш.

7.2. Эмитент карттын реквизиттерин карт ээсинен аны жоготуп койгондугу, уурдалып кеткендиги же картты санкциясыз пайдалануу учурлары тууралуу арыз келип түшкөн шартта, системанын стоп баракчасына каттоого тийиш.

7.3. Карттын жоголгондугу, уурдалып кеткендиги же андан санкциясыз пайдаланылгандыгы тууралуу карт ээсинин эмитентке маалымдоо жана арыз берүү мөөнөтү жана ыкмалары, ошондой эле ошол билдирүүнүн күчүнө кирүү мөөнөтү келишимдин шарттарында белгиленет жана алар тиешелүү төлөм системасынын регламентине жана иш тартибине каршы келбөөгө тийиш. Арыздын өз учурунда берилгендиги боюнча жоопкерчилик карт ээсине жүктөлөт. Ал эми арыз берилгенден кийинки жоопкерчилик келишим шарттарында башкасы каралбаса, эмитентке жүктөлөт.

7.4. Эгерде тиешелүү системанын регламентинде жана иш тартибинде жана эмитент менен карт ээсинин ортосунда түзүлгөн келишим шарттарында карттын жоголгондугу, уурдалып кеткендиги же аны санкциясыз пайдалануу жөнүндө маалыматтын күчүнө кириши мөөнөтү белгиленбесе, анда бул билдирүү эмитент же мындай билдирмени алууга укуктуу системанын катышуучусу аны алган учурдан тартып күчүнө кирет.

8. Эквайерге карата талаптар

 

8.1. Коммерциялык банк банк операцияларын жүргүзүүгө Улуттук банктан лицензия алган учурда гана эквайер болушу жана банктык төлөм карттардын эквайрингин жүзөгө ашырышы мүмкүн. Банк тиешелүү төлөм системасы жана анын оператору менен ага катышуу жана ошол операцияны аткарууга андан уруксат алууга келишим түзүүгө тийиш.

8.2. Тиешелүү системанын картынын эквайрингин баштаган же токтоткон коммерциялык банк ал тууралуу белгиленген формада (ушул жобого карата экинчи тиркеме) эквайрингди иш жүзүндө баштаган же токтотконго чейинки бир айдан кем эмес мөөнөттө Улуттук банка билдирүүгө тийиш.

8.3. Тиешелүү системасынын картынын эквайрингин баштаган жана тейлөөгө алган коммерциялык банк төлөм системасы тарабынан колдонулган стандарттарга жана талаптарга ылайык банкоматтардын жана/же терминалдардын өздүк түйүнүн жана башка перифериялык жабдууларды орнотуу менен ошол түйүндөрдө системанын бардык карт ээлеринин карттары боюнча операцияларды жүргүзүүнү камсыз кылып алат.

8.4. Эквайер өз эсебинен перифериялык жабдуулардын ага тиешелүү түйүндөрүндө "Элкарт" улуттук системасынын карттарын кабыл алуу жана тейлөө мүмкүнчүлүгүн жана улуттук карттарды тейлөөгө кабыл алууну алгачкы перифериялык жабдуу туташкан учурдан кийинки алты айдан кечикпестен камсыз кылууга милдеттүү. Эквайерлердин соода-сервистик түйүндөр менен кандай болбосун келишимдик мамилелери башка эквайерлер тарабынан улуттук карттардын тейленишине тоскоолдуктарды жана чектөөлөрдү түзүүгө тийиш эмес.

8.5. Эквайер терминалды жана/же банкоматты же болбосо башка перифериялык жабдууларды ачууга (жабууга) чейинки беш жумуш күндөн кечиктирилбеген мөөнөттө ал тууралуу Улуттук банкка белгиленген тартипте (ушул жобого карата үчүнчү тиркеме) маалымдоого тийиш.

8.6. Эквайер тарабынан картты пайдалануу менен операцияларды жүзөгө ашыруу үчүн сатылып алынган бардык жабдуулар алардын өз ара тейлениши жана эң жок дегенде төмөнкүлөрдү камтыган эл аралык стандарттарга ылайык келиши үчүн карттардын ар кандай түрлөрүнүн функционалдык ылайыкташуусун камсыз кылышы зарыл:

1) ISO - 7816 EMV микропроцессорунун өзгөчөлүгү (Асинхрондуу смарт-карттын маалыматы);

2) ISO - 7810 Магниттик тилкенин өзгөчөлүгү (кредиттик карттын өлчөмүнүн физикалык мүнөздөмөлөрү боюнча документ);

3) ISO - 7811-1 Тыгыздыктоо;

4) ISO - 7811-2 Магниттик тилке - төмөнкү коэрцитивдүүлүк же ISO - 7811-6 Магниттик тилке - жогорку коэрцитивдүүлүк;

5) ISO - 7811-3 Тыгыздатылган белгилердин жайгашуусу;

6) ISO - 7811-4 1-жана 2-тилкенин жайгаштырылышы;

7) ISO - 7811-5 3-тилкенин жайгаштырылышы;

8) ISO - 7813 Финансылык транзакциялар үчүн карттар.

8.7. Эквайер тиешелүү системалардын регламентинде жана иш тартибинде башкасы каралбаса, башка коммерциялык банктардын карттарын перифериялык жабдуулардын өздүк түйүнүндө кабыл алып, тейлөөсү үчүн кошумча төлөмдөрдү белгилеши мүмкүн. Эквайер өз түйүнүндө улуттук карттарды кабыл алгандыгы жана тейлегендиги үчүн кошумча төлөмдөрдү белгилөөгө укугу жок.

8.8. Эквайер банкоматтарда операциялардын өлчөмү боюнча чектөөлөрдү белгилөөгө тийиш. Карт ээси тарабынан банкомат аркылуу ишке ашырылган бир операциянын суммасы, ушул Жобого карата 4-тиркеменин 2-пунктунда көрсөтүлгөн улуттук валютадагы же анын чет өлкө валютасындагы эквивалентинен ашпоого тийиш.

9. Эквайрингге карата талаптар

 

9.1. Соода-сервистик ишканада перифериялык жабдууларды орнотуу үчүн эквайер ошол ишкана менен тиешелүү системанын карттарын кабыл алуу жана тейлөө укугуна эсебин терминалды пайдалануу менен жүргүзүлгөн транзакциялар боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн ачуу тууралуу келишим түзүүгө тийиш. Эквайер менен ишкананын ортосунда түзүлгөн келишимде төмөнкүлөр камтылууга тийиш:

1. соода-сервистик ишкананын аталышы жана анын юридикалык дареги;

2. карттарды кабыл алуу жана тейлөө боюнча соода-сервистик ишкананын жана эквайердин укуктары жана милдеттери;

3. соода-сервистик ишканасы тарабынан милдеттүү түрдө тейлөөгө кабыл алынуучу карттардын түрлөрү;

4. эгерде төлөө картты пайдалануу менен ишке ашырылган учурда, товарларга/кызмат көрсөтүүлөргө соода-сервистик ишкананын тыюу салуулары;

5. комиссиялык төлөмдөрдүн өлчөмү;

6. соода-сервистик ишканасы картты төлөм каражаты катары кабыл алуу учурунда коопсуздукту сактоосуна тиешелүү Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында каралган негизги талаптар (авторлоштуруу, карт ээсинин ПИН-кодду пайдалануусу, карт ээсинин лимиттерди идентификациялоосу, лимиттер ж.б. талаптар);

7. тиешелүү система тарабынан кабыл алынбаган операциялар боюнча суммаларды кайтарып берүү тартиби;

8. карт боюнча сатылып алынган товарларды кайтарып берүүдө ошол товардын наркынын ордун толтуруп берүү жол-жобосу;

9. соода-сервистик ишканаларда карттардын тейленишинин сапатына, сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдүн деңгээлине, терминалдарды күтүү шарттарына жана алардын ишке жөндөмдүүлүгүнө, чектердин (слиптердин) сакталышына текшерүүлөрдү жүргүзүү тартиби;

10. уурдалган/жоголгон карттар менен ишке ашырылган операциялар аныкталган же ишкананын өзүндө алдамчылык транзакцияларын өткөрүүнүн бети ачылган учурда карт ээси менен өз ара аракеттенүү тартиби;

11. алдамчылык операцияларына жол берилген учурларда, коопсуздук жол-жоболору же келишимдин башка шарттарын бузууга жол бергенде тараптар ортосунда жоопкерчиликтерди бөлүштүрүү жана ар бир катышуучуга айыптык санкцияларды белгилөө;

12. талаш маселелерди кароо тартиби;

13. келишимди токтотуу тартиби;

14) транзакцияны ушул Жобого карата 4-тиркеменин 3-пунктуна ылайык жүргүзүүдө коопсуздукту камсыз кылуу эрежелери боюнча талап.

(КР Улуттук Банк башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы № 67/11,
2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/19 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

9.2. Эквайер соода-сервистик ишкананын ыйгарым укуктуу кызматкерлерине карттарды кабыл алуу жана тейлөө эрежелерин окутууну, жасалма карттарды аныктап билүүгө же мүмкүн болуучу алдамчылык жагдайларын алдын алууга окутууну тиешелүү системада белгиленген, коопсуздуктун бардык жол-жоболоруна ылайык камсыз кылууга тийиш. Перифериялык жабдууларда банктык төлөм карттарын кабыл алууну жана тейлөөнү жүзөгө ашырган ишкананын ыйгарым укуктуу кызматкерлерин эске албаганда, карттарды тейлөө коопсуздугунун жол-жоболору үчүнчү жактарга маалым болууга тийиш эмес.

9.3. Соода-сервистик ишканасы тиешелүү системанын эквайери тарабынан коюлган талаптарга жана стандарттарга, ошондой эле ушул жобого ылайык шарттарда өз терминалын орнотушу мүмкүн.

9.4. Эквайер соода-сервистик ишканада өзүнүн перифериялык жабдуусун орнотушу мүмкүн.

9.5. Эквайер картты пайдалануу менен соода-сервистик ишкананын пайдасына жүзөгө ашырылган операциялар боюнча сумманын ордун, системанын регламентинде жана иш тартибинде жана келишимде белгиленген мөөнөттөргө ылайык процессингдин жыйынтыгына жараша бардык карт ээлери боюнча эмитенттерден түшкөн акча каражаттарын чегерүү аркылуу, ордун толтуруп берүүнү ишке ашырат.

10. Процессингге жана процессинг борборуна карата талаптар, жыйынтыктоочу эсептөөлөр тартиби

10.1. Банктык төлөм карттары менен операциялар боюнча транзакциялардын процессинги процессинг борбору аркылуу жүзөгө ашырылат.

10.2. Процессинг борборунун функцияларын, эгерде төлөм системасы локалдык болуп саналса жана локалдык бир эмитенттүү картты пайдалануу менен төлөмдөрдү жүргүзүүгө негизденген болсо, эмитент аткарууга укуктуу.

10.3. Локалдык көп эмитенттүү картты пайдалануу менен эсептешүүлөр системасынын процессинг борборунун функциясын, ошол системанын катышуучусу болуп саналышкан эмитент же эквайер аткарышы мүмкүн. Процессинг борборунун функциясын ошол эле системанын катышуучусу болуп саналган көз карандысыз оператор, регламентте жана иш тартибинде, ошондой эле системанын катышуучуларынын ортосундагы келишимдерде белгиленген шарттарга жана Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык аткарышы мүмкүн.

10.4. "Элкарт" системасынын улуттук карттарын пайдалануу менен төлөмдөрдүн процессинги жана улуттук системанын катышуучуларынын жыйынтыктоочу таза позицияларын эсептөө Бирдиктүү банктар аралык процессинг борборунда улуттук төлөм системасынын оператору "Банктар аралык процессинг борбору" Жабык акционердик коому тарабынан жүзөгө ашырылат. Улуттук карттарды пайдалануу менен төлөмдөр системасынын катышуучуларынын жыйынтыктоочу эсептөөлөрү системанын иш регламентине ылайык, айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн банктар аралык гросстук системасында ишке ашырылат.

10.5. Кыргыз Республикасынын аймагында ар кандай төлөм системаларынын карттарын пайдалануу менен улуттук валютада жүргүзүлгөн, өз ара эсептешүүлөрү Кыргыз Республикасынын банктарынын ортосунда ишке ашырылган төлөмдөрдүн процессинги, улуттук төлөм системаларынын оператору тарабынан жүзөгө ашырылууга тийиш, анткени мындай төлөмдөр ички мамлекеттик операциялар катары каралат.

10.6. Эл аралык карттарды пайдалануу менен Кыргыз Республикасынын аймагында улуттук валютада жүргүзүлгөн төлөмдөрдүн процессинги ошол системалардын регламентине жана иш тартибине, келишимдерине ылайык эл аралык төлөм системаларынын операторлору тарабынан жүзөгө ашырылат.

10.7. Кыргыз Республикасынын аймагынын чегинде карт-резиденттерди пайдалануу менен ар кандай төлөм системаларынын катышуучуларынын ишке ашырылган транзакцияларынын процессингинин натыйжасы боюнча өз ара эсептешүүлөр өлкөнүн улуттук валютасында жүзөгө ашырылат.

10.8. Эмитент, процессинг борбору жана эквайер ортосунда ишке ашырылган бардык транзакциялар электрондук түргө ээ жана зарылчылык келип чыккан шартта тиешелүү документтер менен (карт-чектер, слиптер) тастыкталат.

10.9. Өткөрүлгөн транзакциялар боюнча маалыматтардын процессинг борбору тарабынан эмитенттерге жана эквайерлерге, ошондой эле эсептешүүчү агенттерге берилишинин тартиби, ошол системанын катышуучуларынын ортосунда келишилген келишимдерде жана/же төлөмдү ишке ашырган тиешелүү системанын регламентинде жана иш тартибинде белгиленет.

10.10. Карттар менен операциялар боюнча банктар аралык транзакциялардын файлдары процессинг борбору тарабынан карттар менен эсептешүүлөр системасынын катышуучуларынын ортосунда жыйынтыктоочу өз ара эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн эмитенттерге жана эквайерлерге берилиши мүмкүн.

10.11. Эгерде төлөм системасынын регламенти жана иш тартиби боюнча жыйынтыктап эсептешүүлөрдү эсептөөчү агент жүзөгө ашыра турган болсо, процессинг борбору карттар боюнча өткөрүлгөн транзакциялар жөнүндө маалыматтарды, тиешелүү системалардын эмитенттеринин жана эквайерлеринин эсептери боюнча акча каражаттарын чегерүү же эсептен алып салуусу үчүн эсептешүүчү агенттикке жөнөтөт.

10.12. Эл аралык системалардын карттарын пайдалануу менен төлөмдөр системасынын катышуучуларынын өз ара эсептешүүлөрү чек ара аркылуу төлөмдөрдү өткөрүү системалары боюнча жүзөгө ашырылат.

10.13. Процессинг борборлору эмитенттерге жана эквайерлерге кызмат көрсөтүүлөрдүн башка түрлөрүн (кардарлар үчүн карттарды персонализациялоо, кардарлар жана соода түйүндөрү боюнча маалыматтар базасын жүргүзүү ж.б. кызмат көрсөтүүлөр) да келишимдик мамилелерге ылайык сунуштоосу мүмкүн.

10.14. Процессинг борбору банктык төлөм карттар менен операциялар боюнча транзакциялар жөнүндө маалыматтардын Кыргыз Республикасынын төлөм документтери үчүн каралган, Кыргыз Республикасынын мыйзам актылары менен аныкталган мөөнөт ичинде сакталышы жана калыбына келтирилиши үчүн жоопкерчилик тартат.

10.15. Карттарды пайдалануу менен эсептешүүлөр боюнча төлөм системасынын катышуучулары, тиешелүү төлөм системалары үчүн белгиленген регламенттин жана иш тартибинин, жол-жоболордун талаптарына ылайык, карттарды пайдалануу менен ишке ашырылган операциялар боюнча коопсуздук талаптарын сактоого тийиш.

10.16. Карттар менен эсептешүүлөр системасынын катышуучуларынын ортосунда өз ара эсептешүүлөрдү жүргүзүү учурунда келип чыгышы мүмкүн болгон тобокелдиктер системанын регламентинде жана иш тартибинде белгиленүүгө жана келишимдерде системанын катышуучуларынын ортосунда бөлүштүрүлүүгө тийиш.

11. Корутунду жоболор

11.1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тобокелдиктерди басаңдатуу үчүн Кыргыз Республикасынын аймагында карттарды пайдалануу менен иш алып барган төлөм системаларынын ишине мониторинг жүргүзүп, анализдөөлөрдү, жөнгө салууну жана көзөмөлдүктү жүзөгө ашырат.

11.2. Эмитент Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында белгиленген формаларга жана мөөнөттөргө ылайык, чыгарылган жана тейлөөгө алынган карттардын түрлөрү жана типтери жөнүндө маалыматтарды Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүүгө тийиш.

11.3. Эквайер Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында белгиленген формаларга жана мөөнөттөргө ылайык, карттар менен эсептешүүлөр системасынын перифериялык жабдууларынын түйүнү боюнча маалыматтарды Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына сунуштоого тийиш.

11.4. Процессинг борбору Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында белгиленген формаларга жана мөөнөттөргө ылайык карттар менен эсептешүүлөр системасынын ишине тиешелүү маалыматтарды Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүүсү зарыл.

11.5. Карттардын эмиссиясы жана/же эквайринги боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган коммерциялык банктар, тиешелүү келишимдердин шарттарынын, транзакцияларды өткөрүү коопсуздугунун жана карттарды пайдалануу эрежелеринин кардарлар тарабынан сакталышына контролдукту жүзөгө ашырууга тийиш.

11.6. Карттардын эмиссиясы жана/же эквайринги боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган коммерциялык банктар, карттарды пайдалануу менен ишке ашырылган операцияларга тиешелүү системанын регламентинде жана иш тартибиндө белгиленген параметрлер боюнча мониторингди жүзөгө ашырууга, ошондой эле туура эмес жана укукка жатпаган операцияларды токтотууга жана/же аларга бөгөт коюу боюнча иш-чараларды жүргүзүүгө тийиш. Банктар бул функцияларды келишимдик мамилелерде белгиленген шарттарга ылайык, башка процессинг борборлоруна өткөрүп бере алышат.

 

 

 

Кыргыз Республикасындагы
банктык төлөм карттар жөнүндө жобосуна
1-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системалары башкармалыгы Төлөм карттарынын эмиссиясынын
башталгандыгы (аяктагандыгы) жөнүндө БИЛДИРМЕ

 

Ушул аркылуу _____________________________________________________

                                                                 (банктын аталышы)

_________________ төлөм карттарынын эмиссиясы башталгандыгы (аяктагандыгы) жөнүндө билдирет ___________________________________________________ (төлөм карттар системасынын аталышы жана карттын түрү)

Келишимге/төлөм системасынын расмий уруксатына ылайык, бул билдирмеге кошо тиркелет.

 

Башкарманын Төрагасы

 

(кол тамга, мөөр)

 

 

 

Кол тамганын чечмелениши

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасындагы
банктык төлөм карттар жөнүндө жобосуна
2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системалары башкармалыгы Төлөм карттары боюнча эквайрингди баштоо (аяктоо) жөнүндө
БИЛДИРМЕ

 

Ушул аркылуу _________________________________________________

                                                              (банктын аталышы)

_____________ төлөм карттары боюнча эквайрингдин башталгандыгы (аяктагандыгы) жөнүндө билдирет ______________________________________________________________ (төлөм карттар системасынын аталышы жана карттын түрү)

Келишимге/төлөм системасынын расмий уруксатына ылайык, бул билдирмеге кошо тиркелет

 

Башкарманын Төрагасы

 

(кол тамга, мөөр)

 

 

 

Кол тамганын чечмелениши

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасындагы
банктык төлөм карттар жөнүндө жобосуна
3-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системалары башкармалыгы Терминалдын (банкоматтын) же башка
перифериялык жабдуунун ачылышы (жабылышы)
жөнүндө
БИЛДИРМЕ

 

Ушул аркылуу __________________________________________________

                                                               (банктын аталышы)

___________________ дареги боюнча 200_-жылдын "_____"_______ терминалдын (банкоматтын) ачылышы (жабылышы) жөнүндө билдирет.

________________________________________________ (терминалдын (банкоматтын) жайгашкан жеринин почта дареги, _________________________________ телефон номери же факсы)

Терминал (банкомат) же башка перифериялык жабдуу жөнүндө маалыматтар:

1. _______________________________________________________________

                                                   (терминалдын (банкоматтын) түрү)

2. _______________________________________________________________

                                            (кыскача техникалык мүнөздөмө)

 

Башкарманын Төрагасы

 

(кол тамга, мөөр)

 

 

 

Кол тамганын чечмелениши

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасындагы
банктык төлөм карттары жөнүндө жобого карата
4-тиркеме

 

Банктык төлөм карттары менен операциялар боюнча
ЧЕКТӨӨЛӨР(*)

 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/19 токтомунун редакциясына ылайык)

1. Бир алдын ала төлөнгөн карттагы акча каражаттардын көлөмү (суммасы), төмөнкү улуттук валютадагы сумманын же анын чет өлкө валютасындагы эквивалентинин лимитинен ашпоого тийиш:

А) эгерде карт, банк-эмитенттин карыз алуучусуна же микрофинансылык уюмдун карыз алуучусуна микрофинансылык уюмдун кредиттик операцияларынын банк-эмитент тарабынан тейлөөгө алынышы боюнча атайы келишимдин алкагында алдын ала төлөнгөн картты сунуштоо менен кредит берүү үчүн каралган болсо, 1500 (бир миң беш жүз) эсептик көрсөткүч. Келишимде кредитти бир нече жолу берүү жана аны ушул пунктта белгиленген лимиттин чегинде бир алдын ала төлөнгөн картка акча каражаттарын чегерүү аркылуу анын ордун жабуу мүмкүнчүлүгү каралышы мүмкүн. Банк, алдын ала төлөнгөн карттар боюнча операциялардын жүргүзүлүшүндө тобокелдиктерди контролдоо, анын ичинде кардарды идентификациялоо үчүн зарыл маалыматтарды топтоо жана баа берүү жол-жоболоруна ээ болууга, аны колдонуу мөөнөтүн жана нак акчага айландыруу боюнча лимиттерди белгилөөгө тийиш.

Б) ушул Жобонун 1-пунктунун А пунктчасына кирбеген максаттарга каралган карт болсо, 500 (беш жүз) эсептик көрсөткүч.

2. Эквайер банкоматтарда бир операция суммасынын өлчөмү боюнча чектөөлөрдү белгилөөгө тийиш. Карт ээсинин банкомат аркылуу ишке ашырган бир операциясынын суммасы улуттук валютада же анын чет өлкө валютасындагы эквивалентинде 250 (эки жүз элүү) эсептик көрсөткүчтөн ашпоого тийиш.

3. Транзакция жүргүзүүдө коопсуздукту камсыз кылуу эрежелери боюнча талаптар: ТСП менен келишим түзүлгөн шартта банк, шектүү операциялардын белгилерин жана тизмегин чагылдырып, бир операция суммасынын лимитин белгилеп, андан ашкан учурда ТСП карт ээсин тастыктаган документи (Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, паспортун же ким экендигин тастыктаган башка документтерди) талап кылуусу зарыл. Ким экендигин тастыктаган документ жөнүндө маалыматтар карт-чекте милдеттүү түрдө чагылдырылат. Шектүү операциялар тизмегин түзүүдө банк, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо, терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттерди көрүү маселелерин жөнгө салган мыйзамдарга, ошондой эле төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылууга байланыштуу башка ченемдик укуктук актыларга таянуусу зарыл.

4. Алдын ала төлөнгөн карттар "эмгек акы" долбоорлорун тейлөө үчүн чыгарылууга тийиш эмес, б.а. штаттык кызматкерлерге эмгек акы төлөө үчүн, ошондой эле жумуш берүүчү тарабынан иштерди жана кызматтарды аткарууга туруктуу негизде же болбосо бир айдан ашкан мөөнөткө тартылган адамдарга сый акы төлөө үчүн чыгарылбайт. Алдын ала төлөнгөн карттарды иштер же кызмат көрсөтүүлөр үчүн сый акы катары ай сайын же иштерди же кызматтарды үзгүлтүксүз көрсөтүү каралган кайра түзүлүүчү/жаңыртылуучу келишимдер боюнча мезгил-мезгили менен берүүгө жол берилбейт.

5. Эгерде алдын ала төлөнгөн карт ээсинин өзүнүн банктык эсеби болуп, нак акча каражаттарын берүү карт ээсинин картынан анын банктык эсебине акча каражаттарын алдын ала чегерүү аркылуу жүзөгө ашырылган учурлардан тышкары, алдын ала төлөнгөн карт аркылуу электрондук акчаны нак акчага алмаштырууга эмитентке тыюу салынат.

(*) Улуттук банк ушул тиркемеде көрсөтүлгөн банктык төлөм карттар менен операциялар боюнча чектөөлөрдү өзгөртүүгө укуктуу