Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кыргыз Республикасынын

Улуттук банк Башкармасынын

2010-жылдын 30-июнундагы

№ 52/3 токтому
менен бекитилген

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет жөнүндө
ЖОБО

 

 (КР Улуттук банк Башкармасынын

2012-жылдын 25-апрелиндеги № 18/9, 2012-жылдын 16-ноябрындагы № 43/1,

2014-жылдын 26 мартындагы № 12/8 токтомдорунун редакциясына ылайык)

 

1-глава

Жалпы жоболор

1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" мыйзамдарга, Улуттук банктын ченемдик-укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан жана анда Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчеттун (мындан ары - МРКО) формалары, аны түзүү жана Улуттук банкка берүү тартиби аныкталат.

2. Жободо колдонулган консолидацияланган отчет боюнча негизги түшүнүктөр жана терминдер Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 17-февралындагы № 2/3 токтому менен бекитилген "Консолидацияланган көзөмөлдүк жөнүндө" жободо аныкталган.

3. МРКО - бул, банктык топтун белгилүү бир мезгил аралыгындагы ишине иликтөөлөрдү жүргүзүү жана баа берүү үчүн белгиленген формада түзүлгөн, өзүнө төмөнкүлөрдү камтыган отчетту түшүндүрөт:

а) банктык топтун финансылык абалын;

б) банктык топ дуушар болушу ыктымал болгон тобокелдиктерди;

в) айрым банктардын банктык топко катышуу деңгээли.

4. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет төмөнкү юридикалык жактардын бири тарабынан түзүлөт жана сунушталат:

1) банктык топтун башында турган жана Улуттук банктан лицензия алган банк тарабынан;

2) банктык холдингдик компания - Кыргыз Республикасынын резиденти тарабынан;

3) Улуттук банкка макулдашуу аркылуу, ыйгарым укук чегерилген юридикалык жак тарабынан (банк жана/же финансылык иш менен алектенген).

Жобо, эгерде ал банктык топтун катышуучусу болуп саналган болсо, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкына да таркатылат.

Ушул жобонун алкагында жогоруда көрсөтүлгөн юридикалык жактар мындан ары текст боюнча башкы компания деп аталышат.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 16-ноябрындагы № 43/1 токтомунун редакциясына ылайык)

5. МРКО башкы компаниянын жана банктык топтун катышуучуларынын бухгалтердик эсепке алуу жана системадан тышкары эсепке алуусунун негизинде түзүлөт. Башкы компания МРКОну түзүү боюнча тиешелүү эрежелерди жана жол-жоболорду иштеп чыгууга тийиш.

 

2-глава

Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчетту (МРКО) түзүү тартиби жана анын мазмуну

6. МРКО чейректик жана жылдык негизде башкы компания тарабынан Улуттук банкка берилип турат.

7. Банктык топтун катышуучулары МРКОну түзүү максатында өз иш чөйрөсүнө тиешелүү маалыматтарды жана МРКОнун формаларын толтуруу үчүн зарыл болгон башка маалыматтарды башкы компания белгилеген мөөнөттөрдө ага берип турууга милдеттүү.

8. Банктык топтун консолидацияланган отчету бир отчеттук күнгө карата катышуучулардын иши боюнча отчеттордун жана башка тиешелүү маалыматтардын негизинде түзүлөт.

Банктык топтун катышуучуларынын отчетторунун жана ишине тиешелүү маалыматтарынын негизинде башкы компания банктык топ милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдердин жана талаптардын маанисин эсептейт. Банктык топтун экономикалык ченемдерин эсептөө Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 17-февралындагы № 2/3 токтому менен бекитилген "Консолидацияланган көзөмөлдүк жөнүндө" жободо белгиленген тартипте ишке ашырылат.

9. МРКОнун "Банктык топтун финансылык абалы жөнүндө регулятивдик отчет" деп аталган 1-бөлүгүн жана "Түшкөн пайдалар жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет" деп аталган 2-бөлүктү түзүүдө (2-тиркеме) башкы компаниянын жана банктык топтун катышуучуларынын активдери, милдеттенмелери, капиталы, кирешелери жана чыгашалары статьялары боюнча суммаланат. Мында, башкы компаниянын отчетунун статьяларына банктык топтун ар бир катышуучуларынын тиешелүү статьялары толугу менен кошулат, башкы компаниянын анын капиталындагы ээлик кылуу үлүшү 50% көбүрөөктү жана андан көбүрөөк пайызды түзөт. Эгерде, банктык топтун катышуучусунун капиталында башкы компаниянын ээлик кылуу үлүшү 10% көбүрөөктү, бирок, 50% жетпегенди түзгөн болсо, анда ошол катышуучунун финансылык маалыматтары башкы компаниянын катышуучунун капиталына катышуу үлүшүнө тике пропорционалдуу өлчөмдө, статьялар боюнча кошулат.

Эгерде, ошол катышуучунун балансынын валютасынын өлчөмү башкы компаниянын балансынын валютасынын өлчөмүнөн 5% азыраагын түзсө, банктык топтун ошол катышуучусунун маалыматтары МРКОго кошулбайт.

10. Эгерде, башкы компания же банктык топтун катышуучусу тарабынан отчеттук мезгил ичинде акча каражаттары которулган болсо, ал эми банктык топтун башка катышуучусу отчеттук мезгил ичинде ошол каражаттарды ала албаган болсо да, ал каражаттар отчеттук мезгил ичинде алынган катары эсептелинет.

11. Жобонун "Банктык топтун катышуучуларынын иши жөнүндө маалыматтар" деп аталган 8-бөлүгүн (2-тиркеме) толтуруунун чегинде башкы компаниянын ар бир катышуучунун капиталындагы катышуу үлүшү төмөнкү өлчөмдөрдүн суммасы катары аныкталат:

а) катышуучунун башкы компаниянын менчигинде турган акцияларынын (үлүшүнүн) салыштырма салмагы;

б) топтун башка катышуучуларынын катышуучунун капиталындагы, башкы компаниянын ошол катышуучулардын капиталындагы акцияларынын (үлүштүн) салыштырма салмагына көбөйтүлгөн, акцияларынын (үлүшүнүн) салыштырма салмагы.

МРКОнун ушул бөлүгүндө банктык топтун катышуучуларынын иш чөйрөсүнүн тизмеги жана ага тиешелүү маалыматтар (катышуучунун аты-жөнү (аталышы) анын анык жайгашкан орду), ар бир катышуучунун активдеринин жана кирешелеринин банктык топтун активдериндеги жана кирешелериндеги салыштырма салмагын көрсөтүү менен чагылдырылат.

12. Башкы компания ушул жобого карата 3-тиркемеде келтирилген формага ылайык банктык топтун түзүмү жөнүндө маалыматтарды Улуттук банкка сунуштайт. Банктык топтун түзүмү башкы компания менен банктык топтун катышуучуларынын ортосундагы, ошондой эле алардын аффилирленген жактары ортосундагы байланышты, банктык топтун катышуучуларынын ортосундагы карым-катнашты алардын тигил же бул өлкөгө (Кыргыз Республикасы резиденти/резидент эмес) тиешелүүлүгүн милдеттүү түрдө көрсөтүү менен чагылдырылышы зарыл.

Эгерде, башка бир жак банктык топтун катышуучусунун башкаруу органы тарабынан кабыл алынган чечимге олуттуу таасир этиши ыктымалдыгы орун алса, башкы компания ал тууралуу Улуттук банкка билдирүү менен бул жагдайды пункттук линиядагы схемада чагылдырышы зарыл.

Мурда берилген маалыматтарга өзгөртүүлөр киргизилген, банктык топтун катышуучуларына жана алар менен аффилирленген жактардын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынуучу чечимге таасир этүүгө жөндөмдүү болгон жактардын тизмеси өзгөртүлгөн болсо, маалыматтар ушул Жобого карата 3-тиркемеге ылайык формада өзгөртүүлөр киргизилген учурдан кийинки 30 күндөн кечиктирбестен берилүүгө тийиш.

13. Отчеттордун курамы чогуусу менен жана алардын кыскача мазмуну ушул жобого карата 1-тиркемеде келтирилген.

14. МРКО 8 бөлүктөн турат.

3-глава

МРКО берүүнүн мезгил аралыгы жана тартиби

 

15. Башкы компанияда МРКОдо чагылдырылган маалыматтардын толуктугуна, алардын өз учурунда берилишине жана туура толтурулушуна жооп берген кызматкер дайындалышы зарыл. Бул кызматкерге ошондой эле МРКОдо камтылган маалыматтарга тиешелүү бардык маселелер боюнча Улуттук банк менен өз ара иш алып баруу жоопкерчилиги да ошол кызматкерге жүктөлөт.

16. МРКО Улуттук банкка ушул Жобого карата 2 жана 3-тиркемеге ылайык формада, ар бир отчет үчүн белгиленген мөөнөттөрдө кагаз жүзүндө жана электрондук байланыш системасы аркылуу берилет.

17. Чейректик МРКО Улуттук банкка отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 12 календардык күн ичинде, ал эми жылдык МРКО отчеттук жылдан кийинки жылдын 15-февралынан кечиктирилбестен берилүүгө тийиш.

18. Улуттук банк, зарылчылык келип чыккан шартта, МРКОго кошумча банктык топтун катышуучуларынын чейректик жана жылдык отчетторунун кошумча берилишин талап кылуусу мүмкүн, ал отчеттор алардын банктык топтун катышуучуларынын отчеттуулугунун өз алдынча формасында берилген маалыматтардын жана башкы компаниянын МРКО формасында камтылган маалыматтарынын бирдейлигин тастыктаган, башкы компаниянын аткаруу органынын төрагасынын кол тамгасы менен күбөлөндүрүлүүгө тийиш.

19. Кагазга чыгарылып берилген отчеттор конверттерге салынып чапталган түрүндө, Улуттук банктын Жалпы бөлүмүнө белгиленген мөөнөттөрдө берилиши зарыл.

20. МРКОнун электрондук версиялар Улуттук банктын Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгына берилет.

21. МРКОдо кандайдыр бир дал келбөөчүлүктөр, каталарга жол берүүлөр, маалыматтардын толук берилбеши же болбосо анын формаларынын туура эмес толтурулушу жагдайларынын орун алышы учурунда, Улуттук банктын тиешелүү структуралык бөлүмү отчетту корректировкалоо зарылчылыгы жана тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилген анын формаларын төмөнкү мөөнөттөрдө Улуттук банкка берүү жөнүндө башкы компанияга кат жөнөтөт:

- чейректик отчет үчүн - 10 жумуш күнү ичинде;

- жылдык отчет үчүн - 30 жумуш күнү ичинде.

22. МРКО боюнча ага карата Улуттук банктын эч кандай сын-пикири болбосо же отчет Улуттук банктын сын-пикирлерин эске алуу менен корректировкаланып, башкы компаниянын каты менен тастыкталгандан кийин отчет Улуттук банк тарабынан кабыл алынган катары эсептелинет.

23. МРКОдо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан Улуттук банк жана коммерциялык банктар үчүн жумуш күнү катары жарыяланган дем алыш жана майрам күндөрү үчүн маалыматтар, башкы компания ошол күнү иштегенби же жокпу ага көз карандысыз, белгиленген мөөнөт ичинде МРКОго кошулууга жана берилүүгө тийиш. Мында, сомдук эквиваленттеги чет өлкө валютасындагы маалыматтарды камтыган отчеттор Улуттук банктын отчетту түзгөн күнгө карата расмий курсун колдонуу менен түзүлүүгө тийиш.

24.МРКО белгиленген формада, көктөлгөн, ар бир бөлүгүнүн барактарынын санын көрсөтүү менен номерленген, башкы компаниянын ушул иш багытына жооп берген кызматкеринин кол тамгасы коюлуп, мөөр басылган түрүндө берилүүгө тийиш.

25. МРКОдо банктык топтун отчеттук күнгө карата ишинин абалы жөнүндө так маалыматтар чагылдырылышы зарыл. Банктык топтун абалынын чейректик жана жылдык МРКОдо туура чагылдырылгандыгы башкы компаниянын байкоо органынын төрагасы же ал жок учурда төраганы алмаштырган анын мүчөсү, ошондой эле башкы компаниянын аткаруу органынын төрагасы, анын башкы бухгалтери жана башкы компаниянын аткаруу органынын отчет түзүү ишин түздөн-түз тескөөгө алган мүчөсү тарабынан тастыкталууга тийиш.

4-глава

Корутунду жоболор

 

26. Маалыматтардын өз учурунда берилбеши жана/же такталбаган маалыматтардын берилиши, ошондой эле мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет туура эмес толтурулган шартта башкы компания Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык жоопкерчилик тартат.

 

1-тиркеме

Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчеттун

КУРАМЫ

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 26-мартындагы № 12/8 токтомунун редакциясына ылайык)

 

┌──┬───────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐

│№ │ Бөлүк-│     Аталыштары     │   Мезгил   │Эскертүүлөр │Мөөнөттөрү │

│  │ төрү  │                    │   аралыгы  │ же ченем-  │           │

│  │       │                    │            │дик-укуктук │           │

│  │       │                    │            │ актыларга  │           │

│  │       │                    │            │ шилтемелер │           │

├──┼───────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│1 │       │Титулдук баракча    │Чейрек сайын│2-тиркеме   │Чейректик  │

│  │       │                    │жана жылына │(алгачкы    │МРКО -     │

│  │       │                    │бир жолу    │8 бөлүккө   │отчеттук   │

├──┼───────┼────────────────────┼────────────┤гана кошо   │мезгил     │

│2 │       │Башкы компаниянын   │Жылына бир  │ тиркелет)  │аяктаган   │

│  │       │Байкоо органынын    │жолу жана   │            │күндөн     │

│  │       │жана Аткаруу        │өзгөртүүлөр │            │кийинки    │

│  │       │органынын мүчөлөрүнө│киргизилген │            │12 кален-  │

│  │       │тиешелүү маалыматтар│шартта      │            │дардык     │

├──┼───────┼────────────────────┼────────────┤            │күн ичинде.│

│3 │       │Башкы компаниянын   │Жылына бир  │            │Жылдык МРКО│

│  │       │айрым кызмат        │жолу жана   │            │- отчеттук │

│  │       │адамдары жөнүндө    │өзгөртүүлөр │            │жылдан     │

│  │       │маалыматтар         │киргизилген │            │кийинки    │

│  │       │                    │шартта      │            │15-феврал- │

├──┼───────┼────────────────────┼────────────┤            │дан        │

│4 │       │Башкы компания      │Жылына бир  │            │кечиктир-  │

│  │       │жөнүндө базалык     │жолу жана   │            │бестен     │

│  │       │маалыматтар         │өзгөртүүлөр │            │           │

│  │       │                    │киргизилген │            │           │

│  │       │                    │шартта      │            │           │

├──┼───────┼────────────────────┼────────────┼────────────┤           │

│5 │1-бөлүк│Банктык топтун      │Чейрек сайын│2-тиркеме   │           │

│  │       │финансылык абалы    │жана жыл    │            │           │

│  │       │жөнүндө регулятивдик│сайын       │            │           │

│  │       │отчет               │            │            │           │

├──┼───────┼────────────────────┼────────────┤            │           │

│6 │2-бөлүк│Түшкөн пайдалар жана│Чейрек сайын│            │           │

│  │       │кеткен чыгымдар     │жана жыл    │            │           │

│  │       │жөнүндө отчет       │сайын       │            │           │

├──┼───────┼────────────────────┼────────────┤            │           │

│7 │3-бөлүк│Эң эле олуттуу      │Чейрек сайын│            │           │

│  │       │кредиттик           │жана жыл    │            │           │

│  │       │тобокелдиктер боюнча│сайын       │            │           │

│  │       │маалыматтар         │            │            │           │

├──┼───────┼────────────────────┼────────────┤            │           │

│8 │4-бөлүк│Аффилирленген       │Чейрек сайын│            │           │

│  │       │жактар              │жана жыл    │            │           │

│  │       │жөнүндө маалыматтар │сайын       │            │           │

│  │       │                    │            │            │           │

├──┼───────┼────────────────────┼────────────┤            │           │

│9 │5-бөлүк│Инсайдерлер         │Чейрек сайын│            │           │

│  │       │жөнүндө             │жана жыл    │            │           │

│  │       │маалыматтар         │сайын       │            │           │

├──┼───────┼────────────────────┼────────────┼────────────┤           │

│10│6-бөлүк│Экономикалык        │Чейрек сайын│2-тиркеме.  │           │

│  │       │ченемдердин         │жана жыл    │Экономикалык│           │

│  │       │сакталышына тиешелүү│сайын       │ченемдерди  │           │

│  │       │маалыматтар         │            │жана банктык│           │

├──┼───────┼────────────────────┼────────────┤топтун      │           │

│11│7-бөлүк│Банктык топтун      │Чейрек сайын│капиталынын │           │

│  │       │капиталынын         │жана жыл    │шайкештигин │           │

│  │       │шайкештигин эсептөө │сайын       │эсептөө     │           │

│  │       │                    │            │"Консолида- │           │

│  │       │                    │            │цияланган   │           │

│  │       │                    │            │көзөмөлдүк  │           │

│  │       │                    │            │жөнүндө"    │           │

│  │       │                    │            │жобого      │           │

│  │       │                    │            │(Улуттук    │           │

│  │       │                    │            │банк Башкар-│           │

│  │       │                    │            │масынын     │           │

│  │       │                    │            │2010-жылдын │           │

│  │       │                    │            │17-февралын-│           │

│  │       │                    │            │дагы № 2/3  │           │

│  │       │                    │            │токтом менен│           │

│  │       │                    │            │бекитилген) │           │

│  │       │                    │            │ылайык      │           │

│  │       │                    │            │жүзөгө      │           │

│  │       │                    │            │ашырылат    │           │

├──┼───────┼────────────────────┼────────────┼────────────┤           │

│12│8-бөлүк│Банктык топтун      │Чейрек сайын│2-тиркеме   │           │

│  │       │катышуучуларынын    │жана жыл    │            │           │

│  │       │ишине тиешелүү      │сайын       │            │           │

│  │       │маалыматтар         │            │            │           │

├──┼───────┼────────────────────┼────────────┼────────────┤           │

│13│       │Банктык топтун      │Чейрек сайын│3-тиркеме   │           │

│  │       │түзүмү жөнүндө      │жана жыл    │            │           │

│  │       │келтирилген үлгүгө  │сайын       │            │           │

│  │       │ылайык берилген     │            │            │           │

│  │       │маалыматтар         │            │            │           │

└──┴───────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

2-тиркеме

 

Толтурулушу Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын жагынан да Улуттук банкынын Банктык Улуттук банк Башкармасынын Тышкы көзөмөл башкармалыгы коммерциялык көзөмөл башкармалыгы 2010-жылдын 30-июнундагы купуялуулукту Банктык эмес мекемелердин № 52/3 токтому менен камтыйт ишине көзөмөл башкармалыгы бекитилген

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган ОТЧЕТ

 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-апрелиндеги № 18/9,

2014-жылдын 26-мартындагы № 12/8 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

 

______________________ № ____________________

(берилген күнү) (катталган, чыгыш)

 

___________ 20__-ж. карата абал боюнча Түзүлдү: _________________

(күнү, айы, жылы) (күнү, айы, жылы)

 

Мезгилдүүлүгү: - чейректик; - жылдык; - корректировка

 

Отчеттун тактыгы тастыкталган: ______ ички текшерүү

______ корутундусуз аудит

______ корутундусу менен аудит

аркылуу

 

Отчет берген мекеме: _____________________________________________

_______________________________________________________________________

(компаниянын аталышы ири тамгалар менен көрсөтүлсүн)

 

Башкы компаниянын тышкы аудитору _________________________________ _______________________________________________________________________

(№ жана келишилген күнгө карата шилтеме)

КОЛ ТАМГАСЫ ЖАНА ТАСТЫКТОО

 

Биз, төмөндө кол койгондор, бул отчет жана ага карата тиркемелер Улуттук банктын нускоолоруна ылайык даярдалгандыгын, ошондой эле отчет текшерилгендигин жана ал банктык топтун ишинин абалын отчеттук күнгө карата так чагылдыраарын да тастыктайбыз.

1. Башкы компаниянын Байкоо органынын

Төрагасы же Байкоо органынын

ал жок учурларда Төраганы

алмаштырган мүчөсү _____________ _____________

(кол тамгасы) (аты-жөнү)

 

2. Башкы компаниянын аткаруу

органынын Төрагасы _____________ _____________

(кол тамгасы) (аты-жөнү)

 

3. Башкы бухгалтер _____________ _____________

(кол тамгасы) (аты-жөнү)

 

4. Башкы компаниянын аткаруу

органынын отчетту даярдоо боюнча

ишти түздөн-түз тескөөгө алган

мүчөсү _____________ _____________

(кол тамгасы) (аты-жөнү)

 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

     Банктын МРКОну даярдоого жана  ┌─────────────┬───────────────────┐

     сунуштоого жоопкерчиликтүү     │кызматы:     │                   │

     кызматкери                     ├─────────────┼───────────────────┤

                                    │Аты-жөнү:    │                   │

                                    ├─────────────┼───────────────────┤

                                    │кол тамгасы: │                   │

                                    ├─────────────┼───────────────────┤

                                    │телефону:    │                   │

                                    └─────────────┴───────────────────┘

 

20__ "__" ________ карата абал боюнча

Мезгил-мезгили менен берилүүчү

регулятивдик консолидацияланган отчет

Башкы компаниянын Байкоо органынын мүчөлөрү жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 

Аты-жөнү Иштеген жери Кызматы Телефону Кол тамгасынын

үлгүсү

1 ___________ ____________ ___________ ___________ ______________

2 ___________ ____________ ___________ ___________ ______________

3 ___________ ____________ ___________ ___________ ______________

4 ___________ ____________ ___________ ___________ ______________

5 ___________ ____________ ___________ ___________ ______________

6 ___________ ____________ ___________ ___________ ______________

7 ___________ ____________ ___________ ___________ ______________

8 ___________ ____________ ___________ ___________ ______________

9 ___________ ____________ ___________ ___________ ______________

10 ___________ ____________ ___________ ___________ ______________

 

Башкы компаниянын Аткаруу органынын мүчөлөрү жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 

Аты-жөнү Кызматы Телефону Кол тамгасынын

үлгүсү

1 ______________ _______________ _________________ ______________

2 ______________ _______________ _________________ ______________

3 ______________ _______________ _________________ ______________

4 ______________ _______________ _________________ ______________

5 ______________ _______________ _________________ ______________

6 ______________ _______________ _________________ ______________

7 ______________ _______________ _________________ ______________

8 ______________ _______________ _________________ ______________

9 ______________ _______________ _________________ ______________

10 ______________ _______________ _________________ ______________

 

Кызматы Аты-жөнү Кол тамгасы

_____________________ ______________________ ___________________

 

20__ "__" ________ карата абал боюнча

Мезгил-мезгили менен берилүүчү

регулятивдик консолидацияланган отчет

 

Башкы компаниянын айрым кызмат адамдары жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 

1. Башкы бухгалтеp

а) аты-жөнү _________________________________________

б) кызматы _________________________________________

в) телефону _________________________________________

г) кол тамгасынын үлгүсү _________________________________________

2. Ликвиддүүлүктү тескөө үчүн жоопкерчиликтүү болгон кызмат адамы

а) аты-жөнү _________________________________________

б) кызматы _________________________________________

в) телефону _________________________________________

г) кол тамгасынын үлгүсү _________________________________________

3. Башкы компаниянын бюджети үчүн жоопкерчиликтүү болгон кызмат адамы

а) аты-жөнү _________________________________________

б) кызматы _________________________________________

в) телефону _________________________________________

г) кол тамгасынын үлгүсү _________________________________________

4. Кредиттик иштер үчүн жоопкерчиликтүү болгон кызмат адамы

а) аты-жөнү _________________________________________

б) кызматы _________________________________________

в) телефону _________________________________________

г) кол тамгасынын үлгүсү _________________________________________

5. Аудит боюнча комитеттин Төрагасы

а) аты-жөнү _________________________________________

б) кызматы _________________________________________

в) телефону _________________________________________

г) кол тамгасынын үлгүсү _________________________________________

6. Ички аудит кызматынын/бөлүмүнүн жетекчиси

а) аты-жөнү _________________________________________

б) кызматы _________________________________________

в) телефону _________________________________________

г) кол тамгасынын үлгүсү _________________________________________

7. Чет өлкө валютасы менен операцияларга жоопкерчиликтүү болгон кызмат адамы

а) аты-жөнү _________________________________________

б) кызматы _________________________________________

в) телефону _________________________________________

г) кол тамгасынын үлгүсү _________________________________________

 

Кызматы Аты-жөнү Кол тамгасы

____________________ _____________________ _____________________

 

20__ "__" ________ карата абал боюнча

Мезгил-мезгили менен берилүүчү

регулятивдик консолидацияланган отчет

 

Башкы компания жөнүндө

БАЗАЛЫК МААЛЫМАТ

 

1. Отчет берген башкы компаниянын

толук аталышы _____________________________

2. Эл аралык операциялар үчүн

аталышы, эгер ал башкача болсо _____________________________

3. Дареги:

а) шаары _____________________________

б) көчөсү, үй номери _____________________________

в) почталык индекси _____________________________

4. Расмий жарыяланган байланыш:

а) телефону _____________________________

б) факсы _____________________________

в) телекси _____________________________

г) электрондук почтасы _____________________________

5. Башкы компаниянын Интернеттеги

веб-сайты _____________________________

6. Башкы компаниянын уставдык

(акционердик) капиталынын суммасы

а) жарыяланганы _____________________________

б) анык киргизилгени _____________________________

Кызматы Аты-жөнү Кол тамгасы

____________________ _____________________ _____________________

 

 

20__ "__" ________ карата абал боюнча

Мезгил-мезгили менен берилүүчү

регулятивдик консолидацияланган отчет

1.А БӨЛҮК

БАНКТЫК ТОПТУН ФИНАНСЫЛЫК АБАЛЫ ЖӨНҮНДӨ РЕГУЛЯТИВДИК ОТЧЕТ

 

 

(миң сом)

┌────────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────┐

│             Статьянын аталышы              │Бардыгы болуп│ Чет өлкө │

│                                            │             │ валютасы │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│А. Активдер                                 │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│1. Акча каражаттары анын ичинде:            │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│а) улуттук валютада                         │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│б) КМШ жана Балтия өлкөлөрүнүн валютасында  │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│в) ЭКӨУга кирген өлкөлөрдүн валютасында     │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│г) башка валюталарда                        │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│2. Күндөлүк эсептер                         │             │          │

│   анын ичинде:                             │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│а) улуттук валютада                         │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│б) КМШ жана Балтия өлкөлөрүнүн валютасында  │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│в) ЭКӨУга кирген өлкөлөрдүн валютасында     │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│г) башка валюталарда                        │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│3. Депозиттик эсептер                       │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│4. Баалуу кагаздар                          │             │          │

│   анын ичинде:                             │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│а) мамлекеттик баалуу кагаздар              │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│б) корпоративдик баалуу кагаздар            │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│5. Кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар           │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│6. РЕПО келишими боюнча сатылып алынган     │             │          │

│   баалуу кагаздар                          │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│7. Финансы-кредит мекемелерине кредиттер    │             │          │

│   жана финансылык ижара                    │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│8. Башка кардарларга кредиттер жана         │             │          │

│   финансылык ижара                         │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│9. Кредиттер жана финансылык ижара боюнча   │             │          │

│   атайын РППУ                              │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│10. Таза кредиттер жана финансылык ижара    │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│11. Негизги каражаттар                      │             │          │

│    анын ичинде:                            │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│а) жер жана имарат                          │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│б) бүткөрүлбөгөн курулуш                    │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│в) башка негизги каражаттар                 │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│12. Активди төлөө үчүн кабыл алынган мүлк   │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│13. Активди төлөө үчүн кабыл алынган башка  │             │          │

│    мүлк                                    │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│14. Башка компанияларга инвестициялар       │             │          │

│    анын ичинде:                            │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│а) банктар                                  │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│б) башка финансылык мекемелер               │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│в) финансылык эмес мекемелер                │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│15. Жана башка активдер                     │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│16. Бардыгы болуп, активдер                 │             │          │

└────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────┘

┌────────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────┐

│Б. Милдеттенмелер                           │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│17. Юридикалык жактардын талап боюнча       │             │          │

│    төлөнүүчү депозиттери                   │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│18. Жеке адамдардын депозиттери             │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│19. Юридикалык жактардын мөөнөттүү          │             │          │

│    депозиттери                             │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│20. Улуттук банктын алдындагы               │             │          │

│    милдеттенмелери                         │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│21. Корреспонденттик эсептер                │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│22. Банктардын депозиттери                  │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│23. Кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар          │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│24. Бийлик органдарынан депозиттер жана     │             │          │

│    кредиттер:                              │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│а) бийлик органдарынан депозиттер           │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│б) бийлик органдарынан кредиттер            │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│25. РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу │             │          │

│    кагаздар                                │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│26. Алынган кредиттер                       │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│а) банктардан                               │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│б) эл аралыктарды кошо алганда, башка       │             │          │

│   финансы-кредит мекемелеринен             │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│27. Субординацияланган карыздык             │             │          │

│    милдеттенмелер                          │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│28. Жана башка милдеттенмелер               │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│29. Бардыгы болуп милдеттенмелер            │             │          │

└────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────┘

┌────────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────┐

│В. Капитал                                  │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│30. Акционердик капитал                     │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│а) жөнөкөй акциялар                         │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│б) артыкчылыктуу акциялар                   │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│в) акционерлер тарабынан салынган кошумча   │             │          │

│   капиталды кошо алганда, номиналдан үстөк │             │          │

│   салынган капитал                         │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│г) бөлүштүрүлбөгөн пайда, анын ичинде:      │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│г1) өткөн жылдардын пайдасы                 │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│г2) өтүп жаткан жылдын пайдасы              │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│г3) келечектеги керектөөлөр үчүн камдар     │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│31) Жалпы камдар, анын ичинде:              │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│а) негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча │             │          │

│   кам                                      │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│б) сатууга жарактуу болгон баалуу кагаздарды│             │          │

│   кайра баалоо боюнча кам                  │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│в) кредиттер жана финансылык ижара боюнча   │             │          │

│   жалпы РППУ                               │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│г) башка активдер боюнча жалпы РППУ         │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│д) башка жалпы камдар                       │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│32. Бардыгы болуп капитал                   │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│33. Бардыгы болуп милдеттенме жана капитал  │             │          │

└────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────┘

┌────────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────┐

│Г. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер        │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│34. Кредит берүүгө милдеттенмелер           │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│35. Жалпы гарантиялар жана ушу сыяктуу      │             │          │

│    милдеттенмелер                          │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│36. Аккредитивдер, анын ичинде:             │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│а) стендбай                                 │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│б) документардык                            │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│в) жана башкалар                            │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│37. Валюта операциялары:                    │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│а) спот-операциялары                        │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│- сатып алуу                                │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│- сатуу                                     │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│б) форварддык операциялар                   │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│- сатып алуу                                │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│- сатуу                                     │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│38. Активдерди сатып алуу боюнча            │             │          │

│    милдеттенмелер                          │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│39. Жана башка баланстан тышкаркы           │             │          │

│    милдеттенмелер                          │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│40. Бардыгы болуп баланстан тышкаркы        │             │          │

│    милдеттенмелер                          │             │          │

└────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────┘

┌────────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────┐

│Д. Жана башка активдерди жана               │Бардыгы болуп│ Чет өлкө │

│   милдеттенмелерди чечмелөөлөр             │             │ валютасы │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│1. Жана башка активдер                      │      0      │    0     │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│а) алууга карата чегерилген пайыздар        │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│б) алдын-ала төлөнгөн төлөөлөр              │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│в) такталбаган дебитордук суммалар          │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│г) баалуу металлдар                         │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│д) башка жана башка активдер                │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│2. Жана башка активдерге атайын РППУ        │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│3. Таза жана башка активдер                 │      0      │    0     │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│4. Жана башка милдеттенмелер                │      0      │    0     │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│а) төлөөгө карата чегерилген пайыздар       │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│б) төлөөгө карата салыктар                  │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│в) такталбаган дебитордук суммалар          │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│г) төлөөгө карата дивиденддер               │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│д) жана башка милдеттенмелер                │             │          │

└────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────┘

┌────────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────┐

│Е. Улуттук банктын жана Улуттук банктын     │Бардыгы болуп│ Чет өлкө │

│   туунду компанияларынын алдындагы         │             │ валютасы │

│   милдеттенмелер                           │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│Статьялардын аталышы                        │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│1. Овернайт                                 │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│2. Акыркы инстанция кредити                 │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│3. ЕБРР кредиттери                          │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│4. МАР кредиттери                           │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│5. Жана башка кредиттер жана Улуттук банктын│             │          │

│   алдындагы милдеттенмелер                 │             │          │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤

│6. Бардыгы болуп                            │      0      │    0     │

└────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────┘

 Ж. Банктык топтун активдерин жайгаштыруу

 

 

(миң сом)

┌──────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬─────┐

│  Баланстын   │Кыргыз │Казак-│Россия│КМШга │ЭКӨУга│ Офф- │Жана │Кору-│

│  статьялары  │Респуб-│стан  │      │кирген│кирген│шордук│баш- │тунду│

│              │ликасы │      │      │башка │ өлкө-│аймак-│калар│     │

│              │       │      │      │өлкө- │ лөр  │ тар  │     │     │

│              │       │      │      │ лөр  │      │      │     │     │

├──────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│      1       │   2   │  3   │  4   │  5   │  6   │  7   │  8  │  9  │

├──────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│АКТИВДЕР      │       │      │      │      │      │      │     │     │

├──────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│1. Акча       │       │      │      │      │      │      │     │  0  │

│каражаттары   │       │      │      │      │      │      │     │     │

├──────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│2. Улуттук    │       │      │      │      │      │      │     │  0  │

│банктагы кор- │       │      │      │      │      │      │     │     │

│респонденттик │       │      │      │      │      │      │     │     │

│эсеп          │       │      │      │      │      │      │     │     │

├──────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│3. Башка      │       │      │      │      │      │      │     │  0  │

│банктардагы   │       │      │      │      │      │      │     │     │

│корреспондент-│       │      │      │      │      │      │     │     │

│тик эсеп      │       │      │      │      │      │      │     │     │

├──────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│4. Башка      │       │      │      │      │      │      │     │  0  │

│банктардагы   │       │      │      │      │      │      │     │     │

│депозиттер    │       │      │      │      │      │      │     │     │

├──────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│5. Баалуу     │       │      │      │      │      │      │     │  0  │

│кагаздар      │       │      │      │      │      │      │     │     │

│портфели      │       │      │      │      │      │      │     │     │

├──────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│6. Кыска      │       │      │      │      │      │      │     │  0  │

│мөөнөттүү     │       │      │      │      │      │      │     │     │

│жайгаштыруулар│       │      │      │      │      │      │     │     │

├──────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│7. РЕПО-кели- │       │      │      │      │      │      │     │  0  │

│шими боюнча   │       │      │      │      │      │      │     │     │

│сатылып       │       │      │      │      │      │      │     │     │

│алынган баалуу│       │      │      │      │      │      │     │     │

│кагаздар      │       │      │      │      │      │      │     │     │

├──────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│8. ФКМ        │       │      │      │      │      │      │     │  0  │

│кредиттери    │       │      │      │      │      │      │     │     │

│жана          │       │      │      │      │      │      │     │     │

│финансылык    │       │      │      │      │      │      │     │     │

│ижара         │       │      │      │      │      │      │     │     │

├──────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│9. Кардарларга│       │      │      │      │      │      │     │  0  │

│кредиттер жана│       │      │      │      │      │      │     │     │

│финансылык    │       │      │      │      │      │      │     │     │

│ижара         │       │      │      │      │      │      │     │     │

├──────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│10. Негизги   │       │      │      │      │      │      │     │  0  │

│каражаттар    │       │      │      │      │      │      │     │     │

├──────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│11. Активди   │       │      │      │      │      │      │     │  0  │

│төлөө үчүн    │       │      │      │      │      │      │     │     │

│кабыл алынган,│       │      │      │      │      │      │     │     │

│карыз         │       │      │      │      │      │      │     │     │

│алуучунун     │       │      │      │      │      │      │     │     │

│мүлкү         │       │      │      │      │      │      │     │     │

├──────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│12. Ссуда     │       │      │      │      │      │      │     │  0  │

│карыз         │       │      │      │      │      │      │     │     │

│алуучунун     │       │      │      │      │      │      │     │     │

│активди       │       │      │      │      │      │      │     │     │

│төлөөгө кабыл │       │      │      │      │      │      │     │     │

│алынган жана  │       │      │      │      │      │      │     │     │

│башка менчиги │       │      │      │      │      │      │     │     │

├──────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│13. Инвести-  │       │      │      │      │      │      │     │  0  │

│циялар        │       │      │      │      │      │      │     │     │

├──────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│14. Жана башка│       │      │      │      │      │      │     │  0  │

│активдер      │       │      │      │      │      │      │     │     │

├──────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│15. Бардыгы   │   0   │  0   │  0   │  0   │  0   │  0   │  0  │  0  │

│болуп активдер│       │      │      │      │      │      │     │     │

└──────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┘

 З. Өлкөлүк белгилери боюнча капитал тартуу

 

 (миң сом)

┌──────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬─────┐

│    Баланс    │Кыргыз │Казак-│Россия│КМШга │ЭКӨУга│ Офф- │Жана │Кору-│

│  статьялары  │Респуб-│стан  │      │кирген│кирген│шордук│баш- │тунду│

│              │ликасы │      │      │башка │ өлкө-│аймак-│калар│     │

│              │       │      │      │өлкө- │ лөр  │ тар  │     │     │

│              │       │      │      │ лөр  │      │      │     │     │

├──────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│      1       │   2   │  3   │  4   │  5   │  6   │  7   │  8  │  9  │

├──────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│Капитал       │       │      │      │      │      │      │     │     │

├──────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│Акционердик   │   0   │   0  │  0   │  0   │  0   │      │  0  │  0  │

│капитал       │       │      │      │      │      │      │     │     │

├──────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│а) жөнөкөй    │       │      │      │      │      │      │     │  0  │

│акциялар      │       │      │      │      │      │      │     │     │

├──────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│б) артыкчылык-│       │      │      │      │      │      │     │  0  │

│туу акциялар  │       │      │      │      │      │      │     │     │

├──────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│в) акционерлер│       │      │      │      │      │      │     │  0  │

│тарабынан     │       │      │      │      │      │      │     │     │

│салынган      │       │      │      │      │      │      │     │     │

│кошумча       │       │      │      │      │      │      │     │     │

│капиталды     │       │      │      │      │      │      │     │     │

│кошо алганда, │       │      │      │      │      │      │     │     │

│номиналдан    │       │      │      │      │      │      │     │     │

│үстөк салынган│       │      │      │      │      │      │     │     │

│капитал       │       │      │      │      │      │      │     │     │

├──────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│г) бөлүштүрүл-│       │      │      │      │      │      │     │  0  │

│бөгөн пайда   │       │      │      │      │      │      │     │     │

└──────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┘

Кызматы Аты-жөнү Кол тамгасы

____________________ _____________________ _____________________

 

 

20__ "__" ________ карата абал боюнча

Мезгил-мезгили менен берилүүчү

регулятивдик консолидацияланган отчет

2-БӨЛҮК

ТҮШКӨН ПАЙДАЛАР ЖАНА КЕТКЕН ЧЫГЫМДАР ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ

 

 

(миң сом)

┌─────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐

│А. Пайыздык кирешелер                        │Өтүп жаткан│Жыл башынан│

│                                             │  мезгил   │   тартып  │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│1. Коммерциялык банктардагы депозиттер жана  │           │           │

│   эсептер боюнча пайыздык кирешелер         │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│2. Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп    │           │           │

│   боюнча пайыздык кирешелер                 │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│3. Тооруктук баалуу кагаздар боюнча пайыздык │           │           │

│   кирешелер                                 │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│4. Сатууга жарактуу баалуу кагаздар боюнча   │           │           │

│   пайыздык кирешелер                        │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│5. Төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу     │           │           │

│   кагаздар боюнча пайыздык кирешелер        │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│6. Кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар боюнча     │           │           │

│   пайыздык кирешелер                        │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│7. ФКМдерге кредиттер жана финансылык ижара  │           │           │

│   боюнча пайыздык кирешелер                 │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│8. Башка кардарларга кредиттер жана          │           │           │

│   финансылык ижара боюнча пайыздык          │           │           │

│   кирешелер, анын ичинде:                   │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│а) өнөр жайы                                 │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│б) айыл-чарбасы жана кайра иштетүү           │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│в) соода жана коммерциялык операциялар       │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│г) ипотекадан башка, курулуш                 │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│д) ипотека                                   │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│е) жеке адамдар                              │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ж) жана башкалар                             │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│9. РЕПО-келишими боюнча сатылып алынган      │           │           │

│   баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│10. Жана башка пайыздык кирешелер            │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│11. Бардыгы болуп пайыздык кирешелер         │           │           │

└─────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

┌─────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐

│Б. Пайыздык чыгашалар                        │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│12. Юридикалык жактардын талап боюнча        │           │           │

│    төлөнүүчү депозиттери боюнча пайыздык    │           │           │

│    чыгашалар                                │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│13. Жеке адамдардын депозиттери боюнча       │           │           │

│    пайыздык чыгашалар                       │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│14. Юридикалык жактардын мөөнөттүү           │           │           │

│    депозиттери боюнча пайыздык чыгашалар    │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│15. Кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар боюнча    │           │           │

│    пайыздык чыгашалар                       │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│16. Банктардын депозиттери боюнча пайыздык   │           │           │

│    чыгашалар                                │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│17. Улуттук банктан кредиттер боюнча пайыздык│           │           │

│    чыгашалар                                │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│18. РЕПО-келишими боюнча сатылган баалуу     │           │           │

│    кагаздар боюнча пайыздык чыгашалар       │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│19. Алынган кредиттер боюнча пайыздык        │           │           │

│    чыгашалар                                │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│20. Субординацияланган карыздык              │           │           │

│    милдеттенмелер боюнча пайыздык чыгашалар │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│21. Жана башка пайыздык чыгашалар            │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│22. Бардыгы болуп пайыздык чыгашалар         │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│23. Таза пайыздык киреше                     │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│24. Кредиттер боюнча потенциалдуу            │           │           │

│    жоготуулардын жана чыгым тартуулардын    │           │           │

│    ордун жабууга камга чыгашалар            │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│25. РППУга чегерүүлөрдөн кийин таза пайыздык │           │           │

│    киреше                                   │           │           │

└─────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

┌─────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐

│В. Пайыздык эмес кирешелер                   │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│26. Кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөр жана    │           │           │

│    комиссиялык жыйымдар                     │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│27. Баалуу кагаздар менен операциялардан     │           │           │

│    кирешелер                                │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│28. Чет өлкө валютасы менен операциялардан   │           │           │

│    кирешелер                                │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│29. Туунду жана ассоциацияланган             │           │           │

│    компанияларды кошо алганда, акцияларга   │           │           │

│    жана пайларга салымдардан                │           │           │

│    киреше/дивиденддер                       │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│30. Жана башка пайыздык эмес кирешелер       │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│31. Бардыгы болуп пайыздык эмес кирешелер    │           │           │

└─────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

┌─────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐

│Г. Пайыздык эмес чыгашалар                   │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│32. Банктык кызмат көрсөтүүлөр жана          │           │           │

│    комиссиялык төлөмдөр үчүн чыгашалар      │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│33. Баалуу кагаздар менен операциялардан     │           │           │

│    чыгым тартуулар                          │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│34. Чет өлкө валютасы менен операциялардан   │           │           │

│    чыгым тартуулар                          │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│35. Жана башка пайыздык эмес чыгашалар       │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│36. Бардыгы болуп пайыздык эмес чыгашалар    │           │           │

└─────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

┌─────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐

│Д. Жана башка операциялык жана               │           │           │

│   административдик чыгашалар                │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│37. Персоналды күтүүгө кеткен чыгашалар,     │           │           │

│    анын ичинде:                             │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│а) эмгек акы жана сыйакылар                  │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│б) жана башка компенсациялар жана субсидиялар│           │           │

│   (жана башка төлөөлөр)                     │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│в) Социалдык фондго төлөмдөр                 │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│38. Компаниялардын-топтун катышуучуларынын   │           │           │

│    байкоо органдарынын мүчөлөрүнө гонорарлар│           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│39. Мүлктөн салыкты кошо алганда, негизги    │           │           │

│    каражаттарга башка чыгашалар,            │           │           │

│    анын ичинде:                             │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│а) ижара төлөмү                              │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│б) коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр            │           │           │

    жана мүлктөн салык

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│в) амортизацияга чыгашалар                   │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│40. Салыктар жана камсыздандыруу             │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│41. Жана башка операциялык жана              │           │           │

│    административдик чыгашалар               │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│42. Бардыгы болуп башка операциялык жана     │           │           │

│    административдик чыгашалар               │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│43. Таза операциялык киреше (чыгым)          │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│44. Жоготуулардын жана чыгым тартуулардын    │           │           │

│    ордун жабууга камга чыгашалар (кредиттик │           │           │

│    операциялардан эмес)                     │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│45. РППУга чегерилгенден кийин таза киреше   │           │           │

│    (чыгым)                                  │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│46. Пайда салыгы                             │           │           │

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│47. Таза пайда (чыгым)                       │           │           │

└─────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────

Кызматы Аты-жөнү Кол тамгасы

____________________ _____________________ _____________________

 

 

20__ "__" ________ карата абал боюнча

Мезгил-мезгили менен берилүүчү

регулятивдик консолидацияланган отчет

 

3-БӨЛҮК

ЭҢ ИРИ КРЕДИТТИК ТОБОКЕЛДИКТЕР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР

 

 

 (миң сом)

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────

│ №               Карыз алуучулар жөнүндө маалыматтар

    ├────────────┬────────────┬───────────────────────────────────────

      Карыз    │ Ошол карыз │        Чогуу алгандагы карыз

    │ алуучунун   алуучуга  ├──────────┬────────┬─────────┬────────┬

    │ аты-жөнү   │актив берген│Кредиттер │Пайыздык│  Жана   │Пайыздык│

                банктык     жана    чен     башка   чен  

               │топтун каты-│финансылык│        │активдер │       

               │шуучуларынын│  ижара                        

                аты-жөнү                                

├────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

│ 1      2          3         4       5       6       7  

├────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

│1                                                        

               ├────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

                                                        

               ├────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

                                                         

├────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

│2                                                       

               ├────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

                                                        

               ├────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

                                                        

├────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

│3                                                       

               ├────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

                                                         

               ├────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

                                                        

├────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

│4                                                        

               ├────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

                                                        

               ├────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

                                                        

├────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

│№...│                                                     

├────┼────────────┴────────────┴──────────┴────────┼─────────┴────────┴

    │Бардык ири тобокелдиктердин жалпы суммасы   

├────┼─────────────────────────────────────────────┤

    │Бир кардарга карата эң ири карыз            

├────┼────────────────────────────────────┬────────┼───────────────────

    │Маалымат үчүн: бардыгы болуп карыз        

    │алуучулардын саны                         

└────┴────────────────────────────────────┴────────┘

──────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────┐

                                          │ Компаниянын    Башкы   

──────────────────────────────────────────┤башкы компания│компаниянын │

                                          │ ээлик кылган │компания же │

┬──────────────┬───────┬───────┬──────────┤  финансылык  │ жеке адам 

  Баланстан   │Бардыгы│РППУнун│Мөөнөтүндө│ катышуусунун │ээлик кылган│

   тышкаркы   │ болуп │өлчөмү │төлөнбөгөн│(акцияларынын)│ финансылык │

│милдеттенмелер│       │       │  карыз   │    үлүшү     │катышуусунун│

│              │       │       │ (күндөр  │              │ (акциялары-│

│              │       │       │  менен)  │              │ нын) үлүшү │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│      8       │   9   │  10   │    11    │      12      │     13     │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│              │   0   │       │          │              │            │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│              │       │       │          │              │            │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│              │       │       │          │              │            │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│              │   0   │       │          │              │            │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│              │       │       │          │              │            │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│              │       │       │          │              │            │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│              │   0   │       │          │              │            │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│              │       │       │          │              │            │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│              │       │       │          │              │            │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│              │   0   │       │          │              │            │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│              │       │       │          │              │            │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│              │       │       │          │              │            │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│              │   0   │       │          │              │            │

┴──────────────┼───────┼───────┴──────────┴──────────────┴────────────┤

               │   0   │                                              │

               ├───────┤                                              │

               │       │                                              │

───────────────┴───────┴──────────────────────────────────────────────┘

Кызматы Аты-жөнү Кол тамгасы

____________________ _____________________ _____________________

20__ "__" ________ карата абал боюнча

Мезгил-мезгили менен берилүүчү

регулятивдик консолидацияланган отчет

 

4.А БӨЛҮК

АФФИЛИРЛЕНГЕН ЖАКТАР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

 

(миң сом)

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────

│ №  │               Аффилирленген жак жөнүндө маалымат

│    ├────────────┬────────────┬───────────────────────────────────────

│    │ Аффилирлен-│  Банктык   │ Аффилирленген жактын чогуу алгандагы

│    │    ген     │  топтун    │           баланстык карызы

│    │   жактын   │ ошол карыз ├──────────┬────────┬─────────┬────────┬

│    │   аталышы  │  алуучуга  │Кредиттер │Пайыздык│  Жана   │Пайыздык│

│    │            │актив берген│   жана   │  чен   │  башка  │  чен   │

│    │            │катышуучусу-│финансылык│  (%)   │активдер │  (%)   │

│    │            │нун аталышы │  ижара   │        │         │        │

│    │            │ (аты-жөнү) │          │        │         │        │

├────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

│ 1  │     2      │     3      │    4     │   5    │    6    │    7   │

├────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

│1   │            │            │          │        │         │        │

│    │            ├────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

│    │            │            │          │        │         │        │

│    │            ├────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

│    │            │            │          │        │         │        │

├────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

│2   │            │            │          │        │         │        │

│    │            ├────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

│    │            │            │          │        │         │        │

│    │            ├────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

│    │            │            │          │        │         │        │

├────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

│3   │            │            │          │        │         │        │

│    │            ├────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

│    │            │            │          │        │         │        │

│    │            ├────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

│    │            │            │          │        │         │        │

├────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

│4   │            │            │          │        │         │        │

│    │            ├────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

│    │            │            │          │        │         │        │

│    │            ├────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

│    │            │            │          │        │         │        │

├────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼

│№...│            │            │          │        │         │        │

├────┼────────────┴────────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┴

│    │Аффилирленген жактар менен бардыгы болуп операциялар

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────

│    │Бир аффилирленген жакка эң ири карыз

└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────┐

                                          │Аффилирленген │   Башкы    │

──────────────────────────────────────────┤ жактын башкы │компаниянын │

                                          │компания ээлик│ аффилирлен-│

                                          │    кылган    │  ген жак   │

┬──────────────┬───────┬───────┬──────────┤  финансылык  │ээлик кылган│

│  Баланстан   │Бардыгы│РППУнун│Мөөнөтүндө│ катышуусунун │ финансылык │

│   тышкаркы   │ болуп │өлчөмү │төлөнбөгөн│(акцияларынын)│катышуусунун│

│милдеттенмелер│       │       │ активдер │     үлүшү    │ (акциялары-│

│              │       │       │          │              │ нын үлүшү) │

│              │       │       │          │              │     (%)    │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│      8       │   9   │  10   │    11    │      12      │     13     │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│              │   0   │       │          │              │            │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│              │       │       │          │              │            │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│              │       │       │          │              │            │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│              │   0   │       │          │              │            │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│              │       │       │          │              │            │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│              │       │       │          │              │            │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│              │   0   │       │          │              │            │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│              │       │       │          │              │            │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│              │       │       │          │              │            │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│              │   0   │       │          │              │            │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│              │       │       │          │              │            │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│              │       │       │          │              │            │

┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│              │       │       │          │              │            │

┴──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

               │       │       │          │              │            │

───────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

               │   0   │       │          │              │            │

───────────────┴───────┴───────┴──────────┴──────────────┴────────────┘

Кызматы Аты-жөнү Кол тамгасы

____________________ _____________________ _____________________

20__ "__" ________ карата абал боюнча

Мезгил-мезгили менен берилүүчү

регулятивдик консолидацияланган отчет

4.Б БӨЛҮК

БАНКТЫК ТОПТУН КАТЫШУУЧУЛАРЫНЫН  (АФФИЛИРЛЕНГЕН ЖАКТАРДЫН

 ОПЕРАЦИЯЛАРЫ ЖӨНҮНДӨ ЖАЛПЫ МААЛЫМАТТАР

 

 

┌─┬─────────────┬─────────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┐

│№│    Кызмат      Кызмат    │Опе-│ Опе-│ Опе-│ Опе-│Валю-│ Опе-│Эс- │

│ │көрсөтүүлөрдү│көрсөтүүлөрдү│ ра-│  ра-│рация│рация│тасы │ ра- │кер-│

│ │берүүчүлөрдүн│алуучулардын │ция-│ ция-│ баш-│ бүт-│     │цияны│түү │

│ │  - банктык  │ - банктык   │лар-│ лар-│ тал-│ кө- │     │өткө-│    │

│ │топтун каты- │топтун каты- │дын │ дын │ ган │ рүл-│     │ рүү-│    │

│ │шуучуларынын │шуучуларынын │сум-│ түрү│ күн │ гөн │     │ нүн │    │

│ │  (аффилир.  │  (аффилир.  │масы│     │     │ мөө-│     │шарт-│    │

│ │   жактын)   │   жактын)   │    │     │     │нөтү │     │тары │    │

│ │   аталышы   │   аталышы   │    │     │     │жана │     │     │    │

│ │             │             │    │     │     │күнү │     │     │    │

├─┼─────────────┼─────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤

│1│      2      │      3      │ 4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │ 10 │

├─┼─────────────┼─────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤

├─┼─────────────┼─────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤

├─┼─────────────┼─────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤

├─┼─────────────┼─────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤

└─┴─────────────┴─────────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘

Кызматы Аты-жөнү Кол тамгасы

____________________ _____________________ _____________________

20__ "__" ________ карата абал боюнча

Мезгил-мезгили менен берилүүчү

регулятивдик консолидацияланган отчет

4.В БӨЛҮК

БАНКТЫН ТОПТУН АФФИЛИРЛЕНГЕН ЖАКТАРЫ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР

 

 

┌─┬─────────────┬────────┬─────────────┬──────────────┬────────┬──────┐

│№│Аффилирленген│Банктык │Аффилирленген│Банктык топтун│Аффилир-│Эскер-│

│ │   жактын    │ топтун │  жак менен  │ катышуучула- │ ленген │ түү  │

│ │   аталышы   │катышуу-│   банктык   │ рына карата  │ жактын │      │

│ │             │чусунун │топтун каты- │  мамилесине  │аталышы/│      │

│ │             │аталышы │ шуучусунун  │    жараша    │негизги │      │

│ │             │        │ ортосундагы │ акцияларга/  │  иши   │      │

│ │             │        │мамилелердин │  үлүштөргө   │        │      │

│ │             │        │   мүнөзү    │ ээлик кылуу  │        │      │

│ │             │        │             │    пайызы    │        │      │

├─┼─────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼────────┼──────┤

│1│      2      │   3    │      4      │      5       │    6   │  7   │

├─┼─────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼────────┼──────┤

├─┼─────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼────────┼──────┤

├─┼─────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼────────┼──────┤

├─┼─────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼────────┼──────┤

├─┼─────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼────────┼──────┤

└─┴─────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┴────────┴──────┘

Кызматы Аты-жөнү Кол тамгасы

____________________ _____________________ _____________________

 

 

20__ "__" ________ карата абал боюнча

Мезгил-мезгили менен берилүүчү

регулятивдик консолидацияланган отчет

5.А БӨЛҮК

ИНСАЙДЕРЛЕР МЕНЕН ИШКЕ АШЫРЫЛГАН ЖИГЕРДҮҮ ОПЕРАЦИЯЛАР ЖӨНҮНДӨ КЫСКАЧА МААЛЫМАТТАР

 

(миң сом)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

                      Инсайдер жөнүндө маалымат                     

├────┬─────┬──────┬──────┬─────────────────────────────────┬────┬─────┤

    │Банк-│ Банк-│ Ошол │  Инсайдердин чогуу алгандагы    │РППУ│ Мөө-│

    │ тык │ тык  │инсай-│        баланстык карызы         │ өл-│ нө- │

    │топ- │топтун│дерге ├────┬──────┬────┬──────┬────┬────┤чөмү│түндө│

    │ тун │2-тил-│актив │Кре-│Пайыз-│Жана│Пайыз-│ Ба-│Бар-│    │ тө- │

    │каты-│ кеде │берген│дит-│ дык  │баш-│ дык  │лан-│дыгы│    │ лөн-│

    │ шуу-│көрсө-│ банк-│тер │ чен  │ ка │ чен  │стан│ бо-│    │бөгөн│

    │чусу-│түлгөн│ тык  │жана│ (%)  │ ак-│ (%)  │тыш-│луп │    │ ак- │

    │ нун │ каты-│топтун│фи- │      │тив-│      │кар-│       │ тив-│

    │ ата-│шуучу-│каты- │нан-│      │дер │      │ кы │       │ дер │

    │лышы │сунун │шуучу-│сы- │              │мил-│       │(күн-│

        │инсай-│ лары-│лык │               │дет-│       │ дөр-│

        │дердин│ нын  │ижа-│              │тен-│       │ дө) │

        │аталы-│ ата- │ ра │              │ ме-│          

         шы  │ лышы │                 │лер │          

├────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼────┼────┼─────┤

│ 1   2   3    4   │ 5   6   │ 7   8   │ 9  │ 10 │ 11 │ 12 

├────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼────┼────┼─────┤

│1                                     0 │       

             ├──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼────┼────┼─────┤

                                               

             ├──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼────┼────┼─────┤

                                               

├────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼────┼────┼─────┤

│2                                     0 │       

             ├──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼────┼────┼─────┤

                                              

             ├──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼────┼────┼─────┤

                                               

├────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼────┼────┼─────┤

│3                                     0 │       

              ├──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼────┼────┼─────┤

                                              

             ├──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼────┼────┼─────┤

                                               

├────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼────┼────┼─────┤

│№...│                                   0 │       

├────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼────┼────┼─────┤

                                               

├────┼─────┴──────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┴────┼────┼────┼─────┤

    │Инсайдерлер менен бардыгы болуп операциялар      0 │       

├────┼────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┤

    │Бир инсайдерге эң ири карыз                              

└────┴────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────┘

Кызматы Аты-жөнү Кол тамгасы

____________________ _____________________ _____________________

 

 

20__ "__" ________ карата абал боюнча

Мезгил-мезгили менен берилүүчү

регулятивдик консолидацияланган отчет

 

5.Б БӨЛҮК

ИНСАЙДЕРЛЕР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР ЖӨНҮНДӨ ЖАЛПЫ МААЛЫМАТТАР

 

┌─┬────────┬────────────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬────┐

│№│Банктык │  Банктык   │ Опера-│Опера-│ Опе-│ Опе- │Валю-│Опера-│Эс- │

│ │ топтун │  топтун    │  ция- │ ция- │рация│рация │тасы │ ция  │кер-│

│ │катышуу-│2-тиркемеде │ лардын│лардын│ баш-│ бүт- │     │жүргү-│түү │

│ │чусунун │көрсөтүлгөн │  сум- │ түрү │ тал-│көрүл-│     │зүүнүн│    │

│ │аталышы │катышуучусу-│  масы │      │ ган │ гөн  │     │ шарт-│    │

│ │        │    нун     │       │      │ күн │мөөнөт│     │ тары │    │

│ │        │инсайдеринин│       │      │     │ жана │     │      │    │

│ │        │  аты-жөнү  │       │      │     │ күнү │     │      │    │

│ │        │(мамилелери-│       │      │     │      │     │      │    │

│ │        │ нин мүнөзү │       │      │     │      │     │      │    │

│ │        │    ачып    │       │      │     │      │     │      │    │

│ │        │көрсөтүлсүн)│       │      │     │      │     │      │    │

├─┼────────┼────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼────┤

├─┼────────┼────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼────┤

├─┼────────┼────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼────┤

├─┼────────┼────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼────┤

├─┼────────┼────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼────┤

└─┴────────┴────────────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴────┘

Кызматы Аты-жөнү Кол тамгасы

____________________ _____________________ _____________________

 

 

20__ "__" ________ карата абал боюнча

Мезгил-мезгили менен берилүүчү

регулятивдик консолидацияланган отчет

 

5.В БӨЛҮК

ИНСАЙДЕРЛЕР МЕНЕН ЖАЛПЫ КЫЗЫКЧЫЛЫККА ЭЭ ЖАКТАР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР

 

┌─────────┬───────────┬─────────────┬──────────┬──────────┬───────────┐

│    №    │Инсайдердин│Банктык топко│ Байланыш-│ Байланыш-│Тууганчылык│

│         │ аты-жөнү  │   катышуу-  │туу жактын│туулугунун│ даражасы  │

│         │           │чу-компанияда│ аты-жөнү │деңгээлин │(ата-энеси,│

│         │           │ээлеген орду │          │   ачып   │  күйөөсү/ │

│         │           │             │          │ көрсөтүү │   жубайы  │

│         │           │             │          │          │    ж.б.)  │

├─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│    1    │     2     │     3       │    4     │    5     │     6     │

├─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

├─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

├─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

├─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

├─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

└─────────┴───────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴───────────┘

Кызматы Аты-жөнү Кол тамгасы

____________________ _____________________ _____________________

 

 

20__ "__" ________ карата абал боюнча

Мезгил-мезгили менен берилүүчү

регулятивдик консолидацияланган отчет

 

5.Г БӨЛҮК

БАНКТЫК ТОПТУН КАТЫШУУЧУЛАРЫНЫН ИНСАЙДЕРЛЕРИ ЖАНА ОШОЛ ИНСАЙДЕРЛЕР МЕНЕН ЖАЛПЫ КЫЗЫКЧЫЛЫККА ЭЭ ЖАКТАРДЫН ЧӨЙРӨСҮНӨ КИРГЕН АДАМДАР, АНДА КОНТРОЛДОО МҮМКҮНЧҮЛҮГҮНӨ ЭЭ БОЛГОН ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР

 

┌──┬───────────┬─────────────┬─────────────────┬──────────────────────┐

│№ │Инсайдердин│Банктык топко│Юридикалык жактын│  Инсайдерге карата  

  │ аты-жөнү    катышуу-  │ аталышы/негизги │мамиле жана юридикалык│

            │чу-компанияда│   иш чөйрөсү     жактын акцияларга  

            │ээлеген орду │                 │ээлик кылуу үлүшү (%%)│

├──┼───────────┼─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│1 │     2          3              4                 5          

├──┼───────────┼─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

├──┼───────────┼─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

├──┼───────────┼─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

├──┼───────────┼─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

├──┼───────────┼─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

└──┴───────────┴─────────────┴─────────────────┴──────────────────────┘

Кызматы Аты-жөнү Кол тамгасы

____________________ _____________________ _____________________

 

 

20__ "__" ________ карата абал боюнча

Мезгил-мезгили менен берилүүчү

регулятивдик консолидацияланган отчет

 

6-БӨЛҮК

ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИН САКТАЛЫШЫ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР

 

 

┌────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────────┬───────────┐

│Экономикалык│Белгилениши│ Ченемди │Ченемдин │  Ченемдин  │Белгиленген│

│ченемдердин │           │ эсептөө │  анык   │белгиленген │ ченемден  │

│    жана    │           │         │мааниси  │  мааниси   │  четтөө   │

│талаптардын │           │         │         │            │           │

│  аталышы   │           │         │         │            │           │

├────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│Капиталдын  │К          │СК      0│         │12% кем эмес│   -12,0%  │

│шайкештик   │           ├───   ───┤         │            │           │

│ченеми      │           │СА      0│         │            │           │

├────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│Ликвиддүүлүк│НЛ         │ЛА      0│         │30% кем эмес│   -30,0%  │

│ченеми      │           ├───   ───┤         │            │           │

│            │           │О       0│         │            │           │

├────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│Бир карыз   │МР1        │СЗ       │         │15% ашпаган │    15,0%  │

│алуучуга    │           ├───   ───┤         │            │           │

│тобокелдик- │           │К       0│         │            │           │

│тин         ├───────────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│максималдуу │МР2        │СЗ       │         │10% ашпаган │    10,0%  │

│өлчөмү      │           ├───   ───┤         │            │           │

│            │           │К       0│         │            │           │

└────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────────┴───────────┘

Кызматы Аты-жөнү Кол тамгасы

____________________ _____________________ _____________________

 

 

20__ "__" ________ карата абал боюнча

Мезгил-мезгили менен берилүүчү

регулятивдик консолидацияланган отчет

 

7-БӨЛҮК БАНКТЫК ТОПТУН КАПИТАЛЫНЫН ШАЙКЕШТИГИН ЭСЕПТӨӨ

 

 

 (миң сом)

┌────┬────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

│ №  │                Статьянын аталышы               │ Бардыгы болуп │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│СА  │Банктык топтун катышуучуларынын активдери:      │               │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│1   │Коммерциялык банктын, банктык топтун            │               │

│    │катышуучусунун тобокелдик деңгээли боюнча       │               │

│    │салмактанып алынган активдеринин суммасы        │               │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│2   │Банктык топтун катышуучуларынын активдеринин    │               │

│    │суммасы                                         │               │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│3   │Банктык топтун катышуучуларынын активдеринин    │               │

│    │суммасы                                         │               │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│4   │Банктык топтун катышуучуларынын активдеринин    │               │

│    │суммасы                                         │               │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│5   │Банктык топтун катышуучуларынын активдеринин    │               │

│    │суммасы                                         │               │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│№...│Банктык топтун катышуучуларынын активдеринин    │               │

│    │суммасы                                         │               │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│СК  │Банктык топтун капиталы (өздүк каражаттары):    │               │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│1   │Банктык топтун катышуучуларынын уставдык        │               │

│    │капиталына инвестицияларды минуска чыгаруу менен│               │

│    │коммерциялык банктын, банктык топтун            │               │

│    │катышуучусунун таза суммардык капиталы          │               │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│2   │Банктык топтун катышуучусунун өздүк капиталы    │               │

│    │(өздүк каражаттары)                             │               │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│3   │Банктык топтун катышуучусунун өздүк капиталы    │               │

│    │(өздүк каражаттары)                             │               │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│4   │Банктык топтун катышуучусунун өздүк капиталы    │               │

│    │(өздүк каражаттары)                             │               │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│5   │Банктык топтун катышуучусунун өздүк капиталы    │               │

│    │(өздүк каражаттары)                             │               │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│№...│Банктык топтун катышуучусунун өздүк капиталы    │               │

│    │(өздүк каражаттары)                             │               │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│К   │Банктык топтун капиталынын (өздүк каражатынын)  │               │

│    │шайкештиги коэффициенти (СК/СА)                 │               │

└────┴────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

Кызматы Аты-жөнү Кол тамгасы

____________________ _____________________ _____________________

 

 

20__ "__" ________ карата абал боюнча

Мезгил-мезгили менен берилүүчү

регулятивдик консолидацияланган отчет

 

8-БӨЛҮК

БАНКТЫК ТОПТУН КАТЫШУУЧУЛАРЫНЫН ИШИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

 

 

┌─────┬─────────────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┐

│  №  │ Банктык топтун  │Катышуучу-│Топтун башка│ Катышуу- │ Катышуу- │

│     │катышуучуларынын │нун башкы │ катышуучу- │  чунун   │  чунун   │

│     │   иш чөйрөсү    │компания- │  ларынын   │активдери-│кирешеле- │

│     │                 │   нын    │катышуучунун│   нин    │  ринин   │

│     │                 │менчигинде│ капиталын- │салыштырма│салыштырма│

│     │                 │  турган  │    дагы    │ салмагы  │ салмагы  │

│     │                 │акциялары-│акцияларынын├─────┬────┼─────┬────┤

│     │                 │   нын    │ (үлүштөрү- │ миң │ %  │ миң │ %  │

│     │                 │(үлүшүнүн)│     нүн)   │ сом.│    │ сом.│    │

│     │                 │салыштырма│ салыштырма │     │    │     │    │

│     │                 │ салмагы  │  салмагы   │     │    │     │    │

│     │                 ├─────┬────┼──────┬─────┤     │    │     │    │

│     │                 │ миң │ %  │ миң  │  %  │     │    │     │    │

│     │                 │ сом.│    │ сом. │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│1    │Банктык иш:      │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│1.1  │мекеменин аталышы│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жана анык        │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жайгашкан орду   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │(мекеменин орду) │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│1.2  │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│1.№  │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│2    │Микрофинансылык  │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │иш:              │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│2.1  │мекеменин аталышы│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жана анык        │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жайгашкан орду   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │(мекеменин орду) │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│2.2  │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│2.№  │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│3    │Инвестициялык    │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │фондулардын иши: │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│3.1  │мекеменин аталышы│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жана анык        │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жайгашкан орду   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │(мекеменин орду) │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│3.2  │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│3.№  │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│4    │Камсыздандыруу   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │иши:             │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│4.1  │мекеменин аталышы│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жана анык        │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жайгашкан орду   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │(мекеменин орду) │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│4.2  │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│4.№  │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│5    │Аудитордук иш:   │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│5.1  │мекеменин аталышы│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жана анык        │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жайгашкан орду   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │(мекеменин орду) │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│5.2  │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│5.№  │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│6    │Бухгалтердик     │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │эсепке алууну    │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │уюштуруу жана    │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жүргүзүү боюнча  │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │иш:              │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│6.1  │мекеменин аталышы│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жана анык        │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жайгашкан орду   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │(мекеменин орду) │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│6.2  │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│6.№  │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│7    │Лизингдик иш:    │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│7.1  │мекеменин аталышы│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жана анык        │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жайгашкан орду   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │(мекеменин орду) │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│7.2  │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│7.№  │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│8    │Ломбарддардын    │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │иши:             │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│8.1  │мекеменин аталышы│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жана анык        │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жайгашкан орду   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │(мекеменин орду) │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│8.2  │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│8.№  │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│9    │Төлөм кызмат     │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │көрсөтүүлөрүн    │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │сунуштоо боюнча  │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │иш:              │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│9.1  │төлөмдөрдү жана  │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │эсептешүүлөрдү   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │эсеп ачуусуз эле │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │үчүнчү жактын    │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │пайдасына кабыл  │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │алуу жана        │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │өткөрүү:         │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│9.1.1│мекеменин аталышы│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жана анык        │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жайгашкан орду   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │(мекеменин орду) │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│9.1.2│                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│9.1.№│                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│9.2  │үчүнчү жактардын │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │төлөмдөрү жана   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │эсептешүүлөрү    │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │боюнча финансылык│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │маалыматтарды    │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │(процессинг)     │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │кабыл алуу, иргөө│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жана төлөм       │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │системаларынын   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │катышуучуларына  │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │берүү:           │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│9.2.1│мекеменин аталышы│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жана анык        │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жайгашкан орду   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │(мекеменин орду) │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│9.2.2│                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│9.2.№│                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│9.3  │үчүнчү жактардын │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │төлөмдөрү жана   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │эсептешүүлөрү    │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │боюнча финансылык│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │маалыматтарды    │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │(банктар аралык  │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │процессинг)      │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │кабыл алуу, иргөө│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жана банктар     │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │аралык сыяктуу   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │эле, банктык эмес│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │төлөм            │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │системаларынын   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │катышуучуларына  │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │берүү:           │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│9.3.1│мекеменин аталышы│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жана анык        │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жайгашкан орду   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │(мекеменин орду) │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│9.3.2│                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│9.3.№│                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│9.4  │электрондук акча │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │эквивалентиндеги │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │алдын-ала        │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │төлөнгөн         │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │карттарды        │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │чыгаруу,         │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жайылтуу, төлөөгө│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │кабыл алуу жана  │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │тастыктоо:       │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│9.4.1│мекеменин аталышы│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жана анык        │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жайгашкан орду   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │(мекеменин орду) │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│9.4.2│мекеменин аталышы│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жана анык        │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жайгашкан орду   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │(мекеменин орду) │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│9.4.№│                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│10   │Карыздык         │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │милдеттенмелерди │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │сатып алуу жана  │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │сатуу            │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │(факторинг):     │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│10.1 │мекеменин аталышы│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жана анык        │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жайгашкан орду   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │(мекеменин орду) │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│10.2 │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│10.№ │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│11   │үчүнчү жактардан │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │милдеттенмелерин │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │акчалай          │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │формасында       │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │аткарууну талап  │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │кылуу укугун     │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │сатып алуу:      │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│11.1 │мекеменин аталышы│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жана анык        │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жайгашкан орду   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │(мекеменин орду) │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│11.2 │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│11.№ │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│12   │Кардардын        │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │тапшыруусу боюнча│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │баалуу кагаздарды│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │сатып алууну жана│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │сатууну кошо     │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │алганда,         │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │кардардын        │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │нускоосуна таянуу│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │менен брокердик  │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │кызмат           │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │көрсөтүүлөрдү    │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жүзөгө ашыруу:   │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│12.1 │мекеменин аталышы│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жана анык        │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жайгашкан орду   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │(мекеменин орду) │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│12.2 │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│12.№ │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│13   │Жеке адамдар же  │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │юридикалык жактар│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │менен келишим    │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │боюнча мүлккө    │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │ишеним боюнча    │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │тескөөнү (траст) │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жүзөгө ашыруу:   │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│13.1 │мекеменин аталышы│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жана анык        │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жайгашкан орду   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │(мекеменин орду) │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│13.2 │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│13.№ │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│14   │Карыздык баалуу  │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │кагаздарды       │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │чыгарууну эске   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │албаганда, баалуу│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │кагаздарды       │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │өз атынан        │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │чыгаруу:         │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│14.1 │мекеменин аталышы│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жана анык        │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жайгашкан орду   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │(мекеменин орду) │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│14.2 │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│14.№ │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│15   │Компания үчүн    │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │өз атынан баалуу │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │кагаздарды сатып │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │алуу жана сатуу: │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│15.1 │мекеменин аталышы│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жана анык        │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жайгашкан орду   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │(мекеменин орду) │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│15.2 │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│15.№ │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│16   │Компаниянын ишине│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │байланыштуу,     │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │консультациялык  │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жана маалыматтык │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │кызмат           │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │көрсөтүүлөрдү    │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │сунуштоо:        │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│16.1 │мекеменин аталышы│     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жана анык        │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │жайгашкан орду   │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │(мекеменин орду) │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│16.2 │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│16.№ │                 │     │    │      │     │     │    │     │    │

├─────┼─────────────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│17   │Бардыгы болуп    │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │(банктык топтун  │     │    │      │     │     │    │     │    │

│     │иши):            │     │    │      │     │     │    │     │    │

└─────┴─────────────────┴─────┴────┴──────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┘

Кызматы Аты-жөнү Кол тамгасы

____________________ _____________________ ____________________

 

 

3-тиркеме

 Банктык топтун түзүмү жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 

__________________________________________________

(башкы компаниянын аталышы)

____________________ карата абал боюнча

┌─────────┐    ┌──────────────────┐ ┌─────────┐    ┌──────────────────┐

│ Олуттуу │    │  Башкы компания  │ │ Олуттуу │    │  Башкы компания  │

│ таасир  │ же │(банк/банктык эмес│ │ таасир  │ же │(банк/банктык эмес│

│эте алган│    │      мекеме) -   │ │эте алган│    │      мекеме) -   │

│ адам/жак│    │КР резиденти эмеси│ │ адам/жак│    │КР резиденти эмеси│

└────┬────┘    └────────┬─────────┘ └────┬────┘    └────────┬─────────┘

     V                  V                V                  V

┌─────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐

│       Банк-КР резиденти -       │ │  Банктык холдингдик компания/   │

│         башкы компания          │ │   ыйгарым укуктуу юр. жак-КР    │

│                                 │ │   резиденти - башкы компания    │

└───────┬─────────────────┬───────┘ └──────┬────────┬─────────┬───────┘

        V                 V                V        │         V

┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌─────────────┐ │ ┌───────────────┐

│Туунду/караштуу│ │Туунду/караштуу│ │Туунду банк- │ │ │Туунду/караштуу│

│  компания-КР  │ │  компания-КР  │ │КР резиденти │ │ │  компания-КР  │

│резидент эмеси │ │резидент эмеси │ │             │ │ │   резиденти   │

└───┬─────────┬─┘ └──────────┬────┘ └─────────────┘ │ └───────────────┘

    V         V              V                      │

┌────────┐ ┌────────┐   ┌─────────┐                 V

│Туунду/ │ │Туунду/ │   │ Туунду/ │        ┌────────────────────┐

│караштуу│ │караштуу│   │караштуу │        │   Туунду/караштуу  │

│ компа- │ │ компа- │   │ компа-  │        │компания-КР резидент│

│ ния-КР │ │ ния-КР │   │ ния-КР  │        │       эмеси        │

│резиден-│ │резидент│   │резиденти│        └────────────────────┘

│   ти   │ │ эмеси  │   └─────────┘

└────────┘ └────────┘

Ээлеген кызматы Аты-жөнү Кол тамгасы

_____________________ _____________________ ____________________