Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 КР Улуттук банк Башкармалыгынын

2013.28.03. № 10/12 токтомуна ылайык

күчүн жоготкон

 

Кыргыз Республикасынын

Улуттук банк Башкармасынын

2010-жылдын 26-ноябрындагы

№ 88/2 токтому менен

бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет өлкө валютасында депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө
ЖОБО

1. Жалпы жоболор

2. Аныктамалар жана терминдер

3. Операцияларды жүргүзүү тартиби

4. Эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби

5. Корутунду жоболор

1-тиркеме. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен

(коммерциялык банктын расмий аталышы) ортосундагы

чет өлкө валютасында депозиттик операцияларды жүргүзүү

тартиби жөнүндө келишим

 

1. Жалпы жоболор

 

1. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары - Улуттук банк) чет өлкө валютасында депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө" бул жободо (мындан ары - Жобо) Улуттук банктын Кыргыз Республикасынын аймагында өлкөнүн коммерциялык банктары (мындан ары - банк) менен чет өлкө валютасында депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби аныкталат.

2. Улуттук банк чет өлкө валютасында депозиттик операцияларды Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине ылайык жүзөгө ашырат.

3. Чет өлкө валютасында депозиттик операциялар (мындан ары - депозиттик операциялар) банктар тарабынан милдеттүү камдардын эсептик базасын Улуттук банктагы депозиттик эсептерде турган чет өлкө валютасындагы каражаттардын суммасына азайтуу үчүн колдонулат.

4. Улуттук банк депозиттик операцияларды кайтарымдуулук, мөөнөттүүлүк шарттарында жана пайызсыз негизде жүзөгө ашырат.

5. Улуттук банк депозиттик операцияларды АКШ долларында жана евродо (мындан ары - чет өлкө валютасы) 7 күн жана андан ашык, бирок 7ге калдыксыз бөлүнүүчү мөөнөттө жүзөгө ашырат.

6. Улуттук банк бир тараптан жана ушул Жобонун 12-пунктунун талаптарына жооп берген банктар экинчи тараптан, депозиттик операциялардын катышуучуларынан болуп саналышат.

7. Банктын Улуттук банк менен депозиттик операциялар боюнча өз ара мамилеси ушул Жобого жана ушул Жобого карата 1-тиркемеге ылайык, Улуттук банк менен банктын ортосунда чет өлкө валютасында депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө тиешелүү эки тараптуу Келишим аркылуу (мындан ары - Келишим) жөнгө салынат.

 

2. Аныктамалар жана терминдер

 

Жобонун максаттарында төмөнкү терминдер жана аныктамалар колдонулат:

8. Чет өлкө валютасындагы депозит - бул, АКШ долларындагы же евродогу акча каражаттарынын суммасы, ал банк тарабынан "Милдеттүү камдар жөнүндө" жобонун талабына ылайык милдеттүү камдарды эсептөө үчүн колдонулган, Улуттук банктагы чет өлкө валютасында ачылган тиешелүү пайызсыз мөөнөттүү депозит эсебине чегерилет.

9. Депозиттик операциялар ишке ашырылган күн - бул, банк тарабынан Улуттук банктагы чет өлкө валютасында пайызсыз мөөнөттүү депозит эсебине акча каражаттары айкын чегерилген күн.

10. Депозиттик операциялар аяктаган күн - чет өлкө валютасындагы депозиттин суммасы банкка кайтарылып берилген күн.

11. Чет өлкө валютасындагы депозиттик операциялардын мөөнөтү - календардык күндөрдө туюндурулган жана депозиттик операциялар ишке ашырылган күндөн кийинки күндөн тартып, депозиттик операциялар аяктаган күндү кошо алгандагы убакытка чейинки мезгил аралыгы.

 

3. Операцияларды жүргүзүү тартиби

 

12. Депозиттик операциялар жүргүзүлгөн күнгө карата төмөнкү талаптарга жооп берген банктарга депозиттик операцияларга катышууга жол берилет:

- өздүк же өз атынан тартылган каражаттарды жайгаштырууга чектөөлөрсүз, чет өлкө валютасында банк операцияларын жүргүзүүгө Улуттук банктын лицензиясына ээ болуу;

- Улуттук банк менен түзүлгөн Келишимге ээ болуу;

- колтамга үлгүлөрү жана мөөрдүн оттискасы түшүрүлгөн нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн банктык карточканы сунуштоо;

- Кыргыз Республикасынын "Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө" Мыйзамында каралган процесстерди жана/же жол-жоболорду (консервациялоо, санациялоо, реабилитациялоо, өз эрки менен жана мажбурлап жоюу, түзүмүн өзгөртүү жана кайра өзгөртүп түзүү) башынан кечирбеген болсо;

- чет өлкө валютасындагы депозиттик операцияларды жүргүзүүгө Улуттук банк тарабынан чектөөлөр белгиленбесе.

13. Банк дилери, Улуттук банктын соода-маалыматтык электрондук системасынын сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү системасы аркылуу депозиттик операцияларды ишке ашыруу, пролонгациялоо же мөөнөтүнөн мурда бүткөрүү ниети тууралуу, операциялардын шарттарын көрсөтүү менен Улуттук банктын дилерине алдын-ала маалымдайт.

14. Банк тарабынан депозиттик операциялар ишке ашырылган күнү саат 16.00дөн кечиктирбестен, чет өлкө валютасындагы депозиттик операциялар жөнүндө билдирме катты (мындан ары - Билдирме-кат) Келишимге карата 1-тиркемеге ылайык Улуттук банкка берилиши, депозиттик операцияларды ишке ашыруу үчүн негиз болуп саналат.

15. Банк тарабынан Улуттук банкта чет өлкө валютасында тиешелүү пайызсыз мөөнөттүү депозиттик эсепке жайгаштырылган чет өлкө валютасындагы депозиттин суммасына чек коюлбайт.

16. Депозиттик операциялардын мөөнөтү, Келишимге кошо тиркелген 1-тиркемеге ылайык тиешелүү саптарды толтуруу аркылуу, банк сунуштаган Билдирме-каттын негизинде, ушул Жобонун 12-пунктунда көрсөтүлгөн талаптар банк тарабынан канааттандырылган шартта, ушул Жобонун 5-пунктуна ылайык мөөнөткө бир жолу пролонгацияланышы мүмкүн. Пролонгациялоого Билдирме-кат депозиттик операциялар аяктаган күнгө чейинки кеминде 2 жумуш күнү мурда сунушталууга тийиш.

17. Депозиттик операцияларды мөөнөтүнөн мурда аяктоо, Келишимдин 7.4-пунктуна ылайык Улуттук банктын пайдасына тиешелүү төлөмдү алдын-ала төлөө менен депозиттик операцияларды болжолдонуп жаткан мөөнөтүнөн мурда бүткөрүүгө чейинки кеминде 2 жумуш күнү мурда, Келишимге карата 1-тиркемеге ылайык, тиешелүү саптарды толтуруу аркылуу банктын сунуштаган Билдирме-катынын негизинде ишке ашырылат.

18. Депозиттик операцияларды депозиттин баштапкы суммасынан айырмаланган суммада пролонгациялоого, мөөнөтүнөн мурда аяктоого жана жыйынтыктоого жол берилбейт.

19. Милдеттүү камдардын эсептик базасын Улуттук банктагы депозиттик эсептердеги чет өлкө валютасындагы каражаттардын суммасына азайтуу, Билдирме-катта көрсөтүлгөн мезгилде ишке ашырылат.

20. Улуттук банк, ишке ашырылган депозиттик операциялар тууралуу маалыматтарды веб-сайтында жайгаштырып турат.

 

4. Эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби

 

21. Депозиттик операциялар ишке ашырылган күнү банк, чет өлкө валютасындагы депозиттин суммасын Улуттук банктын нускоолорунун талаптарына ылайык, өзүнүн Башкы банктагы чет өлкө валютасындагы пайызсыз мөөнөттүү депозит эсебин көрсөтүү менен Улуттук банктын чет өлкө банк-корреспондентиндеги тиешелүү ностро-эсебине өз алдынча чегерет.

22. Депозиттик операциялар ишке ашырылган күнү, SWIFT-MT 202 системасы боюнча банк тарабынан сунушталган төлөм нускоосунун же төлөм тапшырмасынын негизинде Улуттук банк, чет өлкө валютасындагы депозиттин суммасын банктын банк-корреспонденттеги чет өлкө валютасындагы корреспонденттик эсебине чегерет.

 

5. Корутунду жоболор

 

23. Ушул Жобонун 14-пунктуна ылайык Билдирме-кат берилгенден кийин банк, депозиттик операцияларды ишке ашыруудан баш тарткан болсо, ал Улуттук банкка Келишимдин 7.4-пунктуна ылайык чет өлкө валютасындагы депозиттин суммасынан 0,05% өлчөмдөгү төлөмдү (неустойканы) төлөйт.

24. Улуттук банктын депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби ушул Жобо аркылуу жөнгө салынат.

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук

банкынын чет өлкө валютасында

депозиттик операцияларды жүргүзүү

тартиби жөнүндө Жобого карата

1-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен (коммерциялык

банктын расмий аталышы) ортосундагы чет өлкө валютасында

депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө

КЕЛИШИМ

 

Бишкек шаары 20__-ж. "__" ________ № __

 

Мындан ары "Улуттук банк" деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын атынан, _____________________________ негизинде иш алып баруучу _______________________ бир тараптан жана мындан ары "Банк" деп аталуучу __________________________ негизинде иш алып барган _______________________ жак экинчи тараптан, мындан ары биргелешип "Тараптар" деп аталуучулар, Улуттук банк Башкармасынын 20__-жылдын ______ № ____ токтому менен бекитилген, "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет өлкө валютасында депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобонун негизинде (мындан ары - Жобо), төмөнкүлөр боюнча чет өлкө валютасындагы депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө ушул келишимди (мындан ары - Келишим) түзүштү:

 

1. Келишим предмети

 

1.1. Улуттук банк менен Банктын ортосунда чет өлкө валютасында депозиттик операцияларды жүргүзүү учурунда келип чыккан укуктук мамилелерди, эсептешүүлөрдү жана эсепке алууларды жөнгө салуу шарттарын аныктоо, ушул Келишимдин предмети болуп саналат.

1.2. Бул Келишимде Жободо аныкталган аныктамалардай жана терминдердей эле аныктамалар жана терминдер колдонулат.

1.3. Депозиттик операциялар боюнча эсептешүүлөр Банктын Улуттук банктагы чет өлкө валютасындагы тиешелүү пайызсыз мөөнөттүү депозиттик эсеби боюнча жүзөгө ашырылат жана депозитти жайгаштырууда Улуттук банктын банк-корреспонденттеги чет өлкө валютасындагы ностро-эсебине жана депозит түгөнгөн шартта, Банктын банк-корреспондентте ачылган анын чет өлкө валютасындагы корреспонденттик эсебине да тиешелүү болот.

 

2. Жалпы шарттар

 

2.1. Депозиттик операциялар кайтарымдуулук, мөөнөттүүлүк шарттарында жана пайызсыз негизде жүргүзүлөт.

2.2. Депозиттик операциялар 7 же андан ашык күнгө, бирок 7ге калдыксыз бөлүнүүчү мөөнөткө АКШ долларында жана евродо жүргүзүлөт.

2.3. Банк дилери, Улуттук банктын соода-маалыматтык электрондук системасынын сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү системасы аркылуу Улуттук банкка Билдирме-катты сунуштаганга чейин депозиттик операциялар ишке ашырылган күнү депозиттик операцияларды ишке ашырууга, пролонгациялоого же мөөнөтүнөн мурда аяктоого ниетин операциялардын төмөнкү шарттарын көрсөтүү менен Улуттук банктын дилерине маалымдайт: суммасы, валютасы, депозиттин мөөнөтү, депозиттин ишке ашырылган жана аяктаган күнү; жаңы шарттардан тышкары, пролонгацияланган жана мөөнөтүнөн мурда аяктаган учурда депозиттик операциялардын баштапкы шарттарын көрсөтүү зарыл.

2.4. Банк, депозиттик операцияларды ишке ашыруу, пролонгациялоо жана мөөнөтүнөн мурда аяктоого үчүн ушул Келишимге карата 1-тиркемеге ылайык, Банктын биринчи аткаруу органынын кол коюу укугуна ээ жетекчисинин колу коюлган жана Банктын герб түшүрүлгөн мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн Билдирме-катты Улуттук банкка сунуштайт.

2.5. Билдирме-кат, депозиттик операциялар ишке ашырылган күнү саат 16.00дөн кечиктирбестен же депозиттик операциялар болжолдонуп жаткан мөөнөтүнөн мурда аяктоо күнүнө чейин кеминде эки жумуш күнү мурда жана депозиттик операциялардын мөөнөтү пролонгацияланган шартта, операциялар аяктаган күнгө чейинки кеминде эки жумуш күнү мурда Банк тарабынан Улуттук банкка берилүүгө тийиш. Билдирме-кат калың конвертке салынып, чапталган түрүндө берилүүгө жана "Чет өлкө валютасындагы депозиттик операциялар боюнча билдирүүлөрдү каттоо журналында" катталууга тийиш.

2.6. Билдирме-катты сунуштоо, Банктын депозиттик операцияларды ишке ашырууга, пролонгациялоого жана мөөнөтүнөн мурда аяктоого Банктын макулдугун билдирет.

2.7. Депозиттик операцияларды пролонгациялоо жана мөөнөтүнөн мурда аяктоо ушул Жобонун 16 жана 17-пункттарына ылайык жүргүзүлөт.

2.8. Эгерде, депозиттик операцияларды Билдирме-катта көрсөтүлгөн ишке ашыруу күнү иш күнү болбосо, (Кыргыз Республикасында жана/же банк-корреспондент жайгашкан өлкөдө) анда депозиттик операцияларды аткаруу кийинки жумуш күнү ишке ашырылат. Мында, депозиттик операцияларды аяктоо күнү кийинкиге жылдырылбайт.

2.9. Эгерде, депозиттик операцияларды Билдирме-катта көрсөтүлгөн аяктоо күнү иш күнү болбосо (Кыргыз Республикасында жана/же банк-корреспондент жайгашкан өлкөдө), операцияларды аткаруу кийинки жумуш күнү ишке ашырылат.

2.10. Улуттук банктын же Банктын банк-корреспондент жайгашкан өлкөлөрдө майрам же башка иштебеген күндөрү Банктан алынган каражаттарды которууга тапшырма майрамдан (иштебеген күндөн) кийинки биринчи иш күнү аткарылат.

2.11. Депозиттик операциялар боюнча эсептешүүлөр SWIFT эл аралык стандарттарына ылайык SWIFT каналы боюнча (МТ 202 форматы) берилген, банктын сунушталган тапшырмасына ылайык, төлөмдүн негизин жана белгиленишин милдеттүү түрдө толук жана туура көрсөтүү менен жүзөгө ашырылат. Эгерде, Банкта SWIFT системасы жөнгө салынбаган болсо, эсептешүүлөр ушул Келишимдин 5.1-пунктуна ылайык банктык көчүрмөлөрдү жана төлөм тапшырмаларын алууга жооптуу болгон адам аркылуу берилген, ушул Келишимге карата 2-тиркемеге ылайык төлөм тапшырмасы боюнча жүзөгө ашырылат. Банктын төлөм тапшырмасы SWIFT системасы аркылуу же ушул келишимге карата 2-тиркемеге ылайык Улуттук банкка жөнөтүлгөндөн кийин, банк-корреспонденттин реквизиттерин өзгөртүүгө жол берилбейт.

2.12. Ушул Келишимдин 2.11-пунктунда көрсөтүлгөн шарттарга ылайык, депозиттик операциялардын аяктоосу менен Улуттук банкка саат 12.00гө чейин келип түшкөн төлөм тапшырмалары валюталоо күнү аткарылат, ал эми саат 12.00дөн кийин Улуттук банкка келип түшкөн төлөм тапшырмалары кийинки валюталоо күнүнөн кечиктирбестен аткарылат.

2.13. Валюта эсептеринин реквизиттери өзгөртүлгөн шартта Улуттук банк жана Банк, каражаттарды тескөөгө ыйгарым укук чегерилген кызмат адамынын колтамгасы коюлган депозиттик операциялар боюнча акыркы эсептешүүлөргө чейинки бир жумуш күнүнөн кечиктирбестен, бул тууралуу бири-бирине кат жүзүндө токтоосуз билдирүүгө милдеттенишет.

2.14. Депозиттик операцияларды жүргүзүү учурунда чет өлкө валютасындагы депозиттин толук эмес суммасын чегерүүгө жол берилбейт.

 

3. Эсептердин багыты, жүргүзүлүшү

жана аткарылышы тартиби

 

3.1. Улуттук банк, Банкты ушул Келишимге ылайык тейлөөгө алуу үчүн ага АКШ долларында жана евродо пайызсыз мөөнөттүү депозиттик эсептерди ачат.

3.2. Эсептерде калган калдыкка пайыз чегерилбейт.

3.3. Эсептердин аталышы: _____________________ (Банктын аталышы) АКШ долларында жана евродо ачылган пайызсыз мөөнөттүү депозиттик эсеп.

АКШ долларындагы пайызсыз мөөнөттүү депозиттик эсептин № ________;

Евродогу пайызсыз мөөнөттүү депозиттик эсептин № ________.

3.4. Эсептер багыты: Банктын чет өлкө валютасындагы депозиттик операциялары боюнча акча каражаттарынын эсебин жүргүзүү.

 

4. Тараптардын укуктары жана милдеттери

 

4.1. Тараптар, депозиттик операцияларды ушул Жобонун жана ушул Келишимдин талаптарына ылайык гана жүзөгө ашырууга укуктуу.

4.2. Тараптар, депозиттик операцияларды жүргүзүүнүн ушул Жободо жана ушул Келишимде көрсөтүлгөн шарттарына макул жана бири-биринин алдындагы өз милдеттенмелерин таанышат.

 

5. Банк төмөнкүлөргө милдеттенет

 

5.1. Депозиттик операцияларды жүргүзүүнүн ушул Жободо жана ушул Келишимде белгиленген шарттарын сактоого жана Улуттук банк алдындагы өз милдеттенмелерин таанууга. Банктын атынан банктык көчүрмөлөрдү, Банктык төлөм тапшырмаларды жана башка документтерди алууга жоопкерчиликтүү болгон адамга ишеним катты Улуттук банкка берүүгө.

5.2. Банктын эсептеринде турган каражаттарды тескөөгө ыйгарым укук чегерилген адамдардын колтамгаларынын үлгүлөрү түшүрүлгөн, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн эки карточканы Улуттук банкка берүүгө.

5.3. Депозиттик операциялар ишке ашырылган күнү Билдирме-катта көрсөтүлгөн чет өлкө валютасындагы депозиттин суммасын Улуттук банктын банк-корреспонденттеги тиешелүү ностро-эсебине, ал тарабынан сунушталган реквизиттерге ылайык, Башкы банктагы өзүнүн пайызсыз мөөнөттүү чет өлкө валютасындагы депозиттик эсептерин көрсөтүү менен толук көлөмдө чегерүүгө.

5.4. Депозиттик операциялар аяктаган күнү SWIFT системасы боюнча төлөм нускоосун же төлөм тапшырмасын Улуттук банкка берүүгө. Эгерде Банк, депозиттик операциялар аяктаган күнү SWIFT системасы боюнча төлөм тапшырмасын бербеген болсо, Билдирме-катта көрсөтүлгөн депозиттик операциялар аяктаган күндөн кийинки мезгил ичинде милдеттүү камдардын эсептик базасын азайтуу ишке ашырылбайт.

5.5. Төлөм документинде көрсөтүлгөн реквизиттердин тууралыгына жана маалыматтардын аныктыгына жооп берүүгө. Реквизиттердин туура эмес жана так эмес көрсөтүлүшүнө байланыштуу келип чыккан чыгымдардын ордун жабууга.

5.6. Эсептерден каражаттардын чегерилишине жана алынып салынышына жана эсептердин багытына ылайык алардын максаттуу пайдаланылышына контролдукту камсыз кылууга.

5.7. Улуттук банктын кат жүзүндө талабы боюнча эсептердеги калдыктардын суммасын тастыктоого жана жылдык негизде, ар бир жылдын акырында эсептер боюнча өз ара такташууну ишке ашырууга.

5.8. Өзүнүн юридикалык дарегинин жана телефон номерлеринин өзгөргөндүгү жөнүндө маалыматты 2 календардык күн ичинде кат жүзүндө өз убагында берүүгө.

5.9. Улуттук банктын банк-корреспонденттеринин которуулары үчүн чыгашаларды, ошондой эле Улуттук банк тарабынан кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөр, комиссиялык төлөмдөр жана ушул Келишим талаптарын аткарууга байланыштуу үчүнчү жактардын башка талаптары боюнча айкын чыгашалардын ордун, Улуттук банкка жогоруда белгиленген чыгашаларды анын банк-корреспондентинин көчүрмөсүндө көрсөтүлгөн, валюталоо күнүнө карата расмий курс боюнча корреспонденттик эсептен талашсыз алып салуу аркылуу ордун жабууну кошо алганда, Банктын төлөмдөрүнүн жокко чыгарылышы же ал боюнча иликтөөлөрдүн жүргүзүлүшү үчүн бардык чыгашаларды төлөп берүүгө.

5.10. Улуттук банк, төлөм тапшырмалары туура эмес таризделген жана эсептердин реквизиттери туура эмес көрсөтүлгөн учурда, Банктын төлөм тапшырмаларын аткаруудан баш тарткан болсо, талап койбоого, Банкка бул тууралуу туура эмес таризделген төлөм документтерин алгандан кийинки жумуш күнүнөн кечиктирбестен телефон аркылуу билдирилет.

5.11. Улуттук банкта чет өлкө валютасындагы депозиттик эсептерде жайгаштырылган, чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын талап кылуу укугун үчүнчү жактарга ыйгарып бербөөгө.

 

6. Улуттук банк төмөнкүлөргө милдеттенет

 

6.1. Ушул Келишимдин негизинде Банктын АКШ долларында жана евродо пайызсыз мөөнөттүү депозиттик эсебин ачууга.

6.2. Жободо жана ушул Келишимде белгиленген депозиттик операцияларды жүргүзүү шарттарын так сактоого жана Банк алдындагы өз милдеттенмелерин таанууга.

6.3. Банк тарабынан берилген SWIFT каналы боюнча (МТ 202 форматы) төлөм нускоосунун же төлөм тапшырмасынын негизинде чет өлкө валютасындагы депозиттин суммасын Банктын банк-корреспонденттеги чет өлкө валютасындагы анын корреспонденттик эсебине депозиттик операциялар аяктаган күнү чегерүүгө.

6.4. Төлөмдөр өткөрүлгөндөн кийинки 2 (эки) жумуш күнүнөн кечиктирбестен, эсептер боюнча көчүрмөнү Банктын банктык көчүрмөлөрдү, төлөм тапшырмаларын жана башка документтерди алууга жооп берген адамына ушул Келишимдин 5.1-пунктуна ылайык берүүгө.

6.5. Банктын кат жүзүндөгү талабы боюнча эсептердеги калдыктардын суммасын тастыктоого жана жылдык негизде, ар бир жылдын акырында эсептер боюнча өз ара такташууларды ишке ашырууга.

 

7. Тараптардын жоопкерчиликтери

 

7.1. Тараптар ушул Келишимге ылайык, депозиттик операциялар боюнча өз милдеттенмелери үчүн толук жоопкерчилик тартышат.

7.2. Тараптар ушул Келишимге ылайык, алардын жооптуу адамдары жана кызматкерлери тарабынан аткарылган, депозиттик операцияларды жүргүзүүгө байланыштуу аракеттеринин тууралыгына, өз убагында аткарылышына жана купуялуулугунун сакталышы үчүн толук жоопкерчилик тартышат.

7.3. Улуттук банк, Банк тарабынан төлөм тапшырмаларынын туура эмес таризделишинен жана/же эсептердин реквизиттеринин туура эмес көрсөтүлүшүнөн улам, чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын түшпөй калышына же кечигип түшкөндүгү үчүн жооп бербейт.

7.4. Депозиттик операциялар мөөнөтүнөн мурда аяктаган же ушул Жобонун 14-пунктуна ылайык Билдирме-кат берилгенден кийин депозиттик операцияларды ишке ашыруудан Банк баш тарткан учурда ал, чет өлкө валютасындагы депозиттин суммасынан 0,05% өлчөмдө төлөмдү (неустойканы) Улуттук банкка төлөп берет. Төлөм (неустойка) депозиттин чет өлкө валютасында же кыргыз сомунда төлөө күнүнө карата расмий курс боюнча, бирок Банк тарабынан Билдирме-каттын негизинде Жобонун 17-пунктуна ылайык депозиттик операциялар мөөнөтүнөн мурда аяктагандыгы тууралуу расмий билдирилгенден кийинки бир иш күнүнөн кечиктирбестен жана Жобонун 14-пунктуна ылайык чет өлкө валютасындагы депозиттик операциялар ишке ашырылгандыгы тууралуу Билдирме-кат берилгенден кийинки иш күнүнөн кечиктирбестен төлөнөт. Төлөмдүн (неустойканын) суммасын төлөө расмий билдирилгенден кийинки 1 банк күнүнөн ашыгыраакка кечиктирилген шартта, Улуттук банк кыргыз сомундагы төлөмдүн (неустойканын) суммасын Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинен талашсыз тартипте эсептеп алып салууга укуктуу.

7.5. Төлөм (неустойка) төлөө, Тараптарды ушул келишим боюнча милдеттенмелерди аткаруудан бошотпойт.

7.6. Улуттук банк, ушул Келишим шарттары банк тарабынан бузууга жол берилгендигинен улам, Банкка келтирилген чыгымдар үчүн жооп бербейт.

 

8. Форс-мажор

 

8.1. Тараптар: жаратылыш жана техногендик кырсыктар, табигый кырсыктар, согуштук жаңжалдар, көтөрүлүштөр, элдик толкундоолор, революциялар, мыйзамдык жана аткаруу бийлигинин органдары тарабынан кабыл алынган ченемдик-укуктук актылар жана ушул Келишим боюнча милдеттенмелердин аткарылышынын мүмкүн эместигине алып келген башка күтүүсүз жагдайлар орун алган шартта, Келишим боюнча милдеттерин толугу менен же жарым жартылай аткарбай койгондугу үчүн жоопкерчиликтен бошотулушат. Жогоруда аталган жагдайлар ушул Келишим түзүлгөн учурдан тартып келип чыккан жана Тараптардын эркине баш ийбеген өзгөчө, күтүүсүз жана алдын-алууга болбой турган мүнөздө болууга тийиш.

8.2. Өзгөчө жагдайлар орун алган шартта, Тараптар эки күндүк мөөнөт ичинде бул тууралуу бири-бирине кат жүзүндө билдирүүгө тийиш. Билдирүүдө жагдайдын мүнөзү жөнүндө маалыматтар, ошондой эле мүмкүнчүлүккө жараша, ушул Келишим боюнча милдеттенмелердин аткарылышына алардын таасир этүүлөрүнө баа берүүлөр жана милдеттенмелерди аткаруу мөөнөтү чагылдырылышы зарыл.

8.3. Форс-мажордук жагдайлар орун алган шартта, Тараптардын ушул келишим боюнча милдеттенмелерин аткаруу мөөнөтү мындай жагдайлар жана алардын кесепеттери орун алып турган убакыт аралыгына жылдырылат.

8.4. Эгерде форс-мажордук жагдайлар жана алардын кесепеттери он календардык күндөн ашыгыраакка же андан-ары да созулуп кете турган болсо Тараптар, ушул Келишимди аткаруунун эки Тарапка тең ыңгайлуу болгон альтернативдүү ыкмаларын табуу жана тиешелүү макулдашууга жетишүү максатында кыска мөөнөттүн ичинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшү мүмкүн.

8.5. Форс-мажордук жагдайлардын келип чыгышы, Тараптарды ошол учурга карата ишке ашырылып жаткан чет өлкө валютасындагы депозиттик операциялар боюнча милдеттенмелерден бошотпойт.

 

9. Талаш маселелердин чечилиши

 

9.1. Ушул Келишим талаптарын аткаруу процессинде келип чыккан Тараптардын ортосундагы талаш маселелер, өз ара алгылыктуу чечимдерди кабыл алуу максатында Тараптардын өз ара сүйлөшүүлөрү аркылуу жөнгө салынууга тийиш.

9.2. Эгерде, Тараптардын ортосунда келип чыккан талаш маселелер алардын өз ара сүйлөшүүлөрү аркылуу макулдашууга жетишилбеген болсо, Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык жөнгө салынууга тийиш.

 

10. Жана башка шарттар

 

10.1. Келишимге өзгөртүүлөр жана/же толуктоолор Тараптардын өз ара макулдашуулары боюнча киргизилиши мүмкүн.

10.2. Ушул Келишимге карата бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор жазуу жүзүндө ишке ашырылып, Тараптардын экөөсүнүн тең колу коюлган шартта жарактуу деп саналат.

10.3. Тараптар кайра өзгөртүп түзүлгөн же жоюлган шартта, алардын ушул Келишим боюнча укуктары жана милдеттери Тараптардын укугу өткөндөргө өтөт.

10.4. Ушул Келишим Тараптардын ар бири үчүн экиден, мамлекеттик тилде 2 (эки) нускада жана расмий тилде 2 нускада түзүлгөн, алардын ар бири бирдей юридикалык күчкө ээ жана _______ барактан турат. Келишимдин эки нускасы Улуттук банкта сакталат, ал эми эки нускасы Банкка берилет.

10.5. Келишимге карата 1 жана 2-тиркемелер анын ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

 

11. Келишимдин аракеттенүү мөөнөтү

жана аны токтотуу тартиби

 

11.1. Ушул Келишим ага эки Тараптын колу коюлган учурдан тартып күчүнө кирет.

11.2. Келишим бир календардык жыл ичинде колдонууда болот жана Келишимдин колдонуудагы мөөнөтү бүткөнгө чейинки бир календардык ай ичинде Тараптардын бири дагы анын талаптарын бузуу тууралуу ниетин кат жүзүндө билдирбеген шартта, келишим кийинки календардык жылга узартылган болуп саналат. Келишим талаптарынын бузулушу Тараптардын буга чейин эле ишке ашырылган депозиттик операциялары боюнча милдеттенмелерин токтотпойт.

11.3. Тараптар, экинчи бир тарапка кеминде бир календардык ай ичинде, бирок ишке ашырылган депозиттик операциялар боюнча эсептешүүлөр аяктагандан эрте эмес мөөнөттө алдын-ала билдирүү менен ушул Келишим шарттарын бир тараптуу тартипте бузууга укуктуу.

11.4. Улуттук банк, төмөнкү учурларда Банкка алдын-ала билдирүүсүз эле бир тараптуу тартипте, ушул Келишим шарттарын бузууга укуктуу:

- Банк тарабынан ушул Келишим шарттарын бузууга жол берилсе;

- Банкка Кыргыз Республикасынын "Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо" мыйзамында каралган процесстер жана жол-жоболор (консервациялоо, санациялоо, реабилитациялоо, өз эрки менен же мажбурлап жоюу, түзүмүн өзгөртүү жана кайра өзгөртүп түзүү) киргизилсе; банкта Улуттук банк тарабынан дайындалган тике банктык көзөмөлдүк же убактылуу жетекчилик режими киргизилсе;

- Улуттук банк тарабынан берилген банктык операцияларды жүргүзүүгө лицензия кайтарылып алынса;

- Банктын юридикалык жак катары иши Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык токтотулса;

- чет өлкө валютасындагы операцияларды жүргүзүүгө, өздүк каражаттарды тартууга жана аларды өз атынан жайгаштырууга чектөөлөр коюлса;

- ушул Келишимдин шарттарын кайра карап чыгуу үчүн негиз болуп саналган, чет өлкө валютасында депозиттик операцияларды жүргүзүү тартибин аныктаган ченемдик укуктук документтер белгиленген тартипте өзгөртүлгөн шартта.

 

12. Тараптардын юридикалык даректери

жана реквизиттери

 

Кыргыз Республикасынын Банктын аталышы

Улуттук банкы

_____________________________ _____________________________

(почта индекси, дареги) (почта индекси, дареги)

_____________________________ _____________________________

(кызматы) (кызматы)

_____________________________ _____________________________

(аты-жөнү) (аты-жөнү)

_____________________________ _____________________________

(колтамгасы) (колтамгасы)

 

SWIFT BIC:

Телекс:

 

USDдагы эсептин реквизиттери:

SWIFT BIC:

Эсептин №:

 

EURдагы эсептин реквизиттери:

SWIFT BIC:

Эсептин №:

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук

банкы менен (коммерциялык

банктын расмий аталышы)

ортосундагы чет өлкө валютасында

депозиттик операцияларды жүргүзүү

тартиби жөнүндө келишимге карата

2-тиркеме

 

 

 

Чет өлкө валютасындагы депозиттик операциялар жөнүндө

БИЛДИРМЕ-КАТ

 

20__ "__" _________

 

(Банктын расмий аталышы) ушул билдирүү каты менен (АКШ долларындагы/евродогу) депозиттик операциялардын төмөнкү шарттарда (ишке ашырылгандыгын/пролонгациялангандыгын/мөөнөтүнөн мурда аяктагандыгын) билдирет:

┌─────────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────────────┐

│                 │  Депозиттик  │┌──┐ Пролонга- │┌──┐ Мөөнөтүнөн     │

│                 │операциялардын│└──┘ циялоо(*) │└──┘ мурда аяктоо(*)│

│                 │   шарттары   │               │                    │

├─────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤

│Депозиттин       │(чет өлкө     │      -        │         -          │

│суммасы          │валютасынын   │               │                    │

│                 │бирдиги)      │               │                    │

├─────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤

│Чегерилген күнү  │(дд.мм.гггг)  │      -        │         -          │

├─────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤

│Депозиттин       │(күндөрдүн    │(күндөрдүн     │         -          │

│мөөнөтү          │саны)         │саны)          │                    │

├─────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤

│Аяктаган күнү    │(дд.мм.гггг)  │(дд.мм.гггг)   │(дд.мм.гггг)        │

└─────────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────────────┘

 

М.О. ________________ _______________ _____________________

кызматы колтамгасы Аты-жөнү

 

________________ _______________ _____________________

Башкы бухгалтер колтамгасы Аты-жөнү

 

(*) Депозиттик операциялар пролонгацияланган жана мөөнөтүнөн мурда аяктаган учурда гана депозиттик операциялардын алгачкы шарттарын милдеттүү түрдө көрсөтүү менен толтурулат.

 

__________________________________________________________________

(Улуттук банк тарабынан толтурулат)

 

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│Акча-кредиттик операциялар        │Акча-кредиттик операциялар        │

│башкармалыгынын Дилинг            │башкармалыгынын Дилинг            │

│операциялары бөлүмүнүн дилери     │операциялары бөлүмүнүн дилеринин  │

│                                  │текшерүүчүсү                      │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│Банктык эсептешүүлөр              │Банктык эсептешүүлөр              │

│башкармалыгынын Финансы           │башкармалыгынын Финансы           │

│рынокторундагы бүтүмдөр боюнча    │рынокторундагы бүтүмдөр боюнча    │

│эсептешүүлөр бөлүмүнүн            │эсептешүүлөр бөлүмүнүн начальниги │

│текшерүүчүсү                      │                                  │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│                                  │                                  │

└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук

банкы менен (коммерциялык

банктын расмий аталышы)

ортосундагы чет өлкө валютасында

депозиттик операцияларды жүргүзүү

тартиби жөнүндө келишимге карата

2-тиркеме

 

Чет өлкө валютасындагы № _____

ТӨЛӨМ ТАПШЫРМАСЫ

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                     201__ "__" _____________                        │

├────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤

│52: Финансы         │                                                │

│уюму-тапшырык       │    ______________________________________      │

│берүүчү/Orderi№g    │              (банктын аталышы)                 │

│I№stitutio№         │                                                │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│32: Валюталоо күнү, │                                                │

│Валютанын Коду жана │                                                │

│Суммасы (сан менен  │                                                │

│жана жазуу түрүндө)/│                                                │

│Value date, Curre№cy│                                                │

│Code a№d Amou№t     │                                                │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

Кыргыз сомунда ордун│         ┌──┐ Ооба      ┌──┐ Жок                │

жабуу суммасы талап │         └──┘           └──┘                    │

кылынабы (сан менен │                                                │

жана жазуу жүзүндө) │                                                │

├────────────────────┼─────────────────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬────────────┬┬┬┬┬┬┬┤

│53: Жөнөтүүчүнүн    │SWIFT:           ││││││││││││Ba№k code:  ││││││││

корреспонденти/     ├─────────────────┼┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴────────────┴┴┴┴┴┴┴┤

│Se№der's            │Аталышы/№ame     │                              │

│Correspo№de№t       ├─────────────────┼┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┤

│                    │Эсептин номери/  ││││││││││││││││││││││││││││││││

│                    │Accou№t(*)       ││││││││││││││││││││││││││││││││

│                    │(Коммерциялык    ││││││││││││││││││││││││││││││││

│                    │банктын Улуттук  ││││││││││││││││││││││││││││││││

│                    │банктагы пайызсыз││││││││││││││││││││││││││││││││

│                    │депозиттик       ││││││││││││││││││││││││││││││││

│                    │эсебинин номери  ││││││││││││││││││││││││││││││││

│                    │(USD же EUR)     ││││││││││││││││││││││││││││││││

├────────────────────┼─────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┼┼┼┼┼┼┼┤

│54: Алуучунун       │SWIFT:           ││││││││││││Ba№k code:  ││││││││

корреспонденти/     ├─────────────────┼┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴────────────┴┴┴┴┴┴┴┤

│Reciver's           │Аталышы/№ame     │                              │

│Correspo№de№t       │                 │                              │

├────────────────────┼─────────────────┼┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬────────────┬┬┬┬┬┬┬┤

│56: Ортомчу/        │SWIFT:           ││││││││││││Ba№k code:  ││││││││

│I№termediary        ├─────────────────┼┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴────────────┴┴┴┴┴┴┴┤

│                    │Аталышы/№ame     │                              │

├────────────────────┼─────────────────┼┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬────────────┬┬┬┬┬┬┬┤

│57: Бенефициардын   │SWIFT:           ││││││││││││Ba№k code:  ││││││││

банкы (accou№t with ├─────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┼┼┼┼┼┼┼┤

│i№stitutio№)/       │IBA№:            ││││││││││││││││││││││││││││││││

│Be№eficiary ba№k    ├─────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│                    │Эсептин №/                    │││││││││││││││││││

│                    │accou№t №                     │││││││││││││││││││

│                    ├─────────────────┬────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┤

│                    │Аталышы/№ame     │                              │

│                    ├─────────────────┼──────────────────────────────┤

│                    │Дареги/Address   │                              │

├────────────────────┼─────────────────┼┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬────────────┬┬┬┬┬┬┬┤

│58: Финансы         │SWIFT:           ││││││││││││Ba№k code:  ││││││││

уюму-бенефициар     ├─────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┼┼┼┼┼┼┼┤

│(эсеби, өлкөсү,     │IBA№:            ││││││││││││││││││││││││││││││││

шаары)              ├─────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│Be№eficiary         │Эсептин №/                    │││││││││││││││││││

│I№stitutio№ (a/c,   │accou№t №                     │││││││││││││││││││

│city, cou№try)      ├─────────────────┬────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┤

│                    │Аталышы/№ame     │                              │

│                    ├─────────────────┼──────────────────────────────┤

│                    │Дареги/Address   │                              │

├────────────────────┼─────────────────┴──────────────────────────────┤

│72: Жөнөтүүчүнүн    │ ┌──┐                                           │

алуучуга маалыматы/ │ └──┘                                           │

│Se№der to Reciver   │ ┌──┐                                           │

│I№formatio№         │ └──┘                                           │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

Төлөмдүн негизи     │201__-жылдын "__" ___________ № ______ келишим, │

│(документтин номерибилдирүү каты (Келишимге карата 1-тиркеме)      │

жана күнү) Reaso№   │                                                │

│payme№t             │                                                │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

Төлөмдү дайындоо    │                                                │

│(алуучу үчүн        │                                                │

маалымат)/Purpose   │                                                │

│of payme№t, remarks │                                                │

└────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

 

Билдирүүчү тарабынан толтурулат/Filled i№ by declara№t

 

Билдирүүчү реквизиттердин тууралыгы үчүн жооптуу болот.

 

Жооптуу адамдардын колтамгалары:

 

______________________________________ __________ ______________

Кызматы (Банк Башкармасынын Төрагасы) колтамгасы аты-жөнү

 

______________________________________ __________ ______________

Башкы бухгалтер колтамгасы аты-жөнү

Мөөр

 

______________________________________ __________ ______________

Кызматы (аткаруучу) колтамгасы аты-жөнү

 

Телефону

факсы

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│           Улуттук банктын белгилөөлөрү/For №BKR use o№ly            │

├───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤

│Валюталоо күнү     │201__ "__" _______________                       │

├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Банк-корреспондент/│┌─┐Fedres ┌─┐UBS ┌─┐DBTC ┌─┐DBB ┌─┐Tokyo ┌─┐RBA  │

│Se№der's           │└─┘       └─┘    └─┘     └─┘    └─┘Mits. └─┘     │

correspodet      │┌─┐ DB (accout _______) ┌─┐ BIS (accout ______)│

                   │└─┘                      └─┘                    

                   │┌─┐ жана башка/other ___________________________ │

                   │└─┘                                             

└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

 

УБР:

 

Аткаруучу Текшерүүчү Начальник

Back-office _________ Back-office _________ Back-office ________