Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\1ec74309-69c4-416b-808e-c5f1f5488e8e\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ

ТОКТОМ

2010-жылдын 16-декабры № 91/5

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 12-мартындагы № 6/2 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду түзүүсүнө карата талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 7- жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 12-мартындагы № 6/2 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду түзүүсүнө карата талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна сунуш кылынган толуктоолор (кошо тиркелет) киргизилсин.

2. Токтом расмий жарыялангандан бир ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридикалык бөлүм расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен республиканын коммерциялык банктарын тааныштырсын.

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучу А.А.Мырзаевге жүктөлсүн.

 

Улуттук банктын Төрагасынын

милдетин аткаруучу

 

Б.Жеенбаева

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын

Улуттук банк Башкармасынын

2010-жылдын 16-декабрындагы

№ 91/5 токтомуна карата

тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 12-мартында кабыл алынган № 6/2 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду түзүүсүнө талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөр жана
ТОЛУКТООЛОР

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 12-мартында кабыл алынган № 6/2 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду түзүүсүнө талаптар жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр толуктоолор киргизилсин:

1. Жобонун "Жалпы жоболор" деп аталган 1-бөлүгүндө:

- Жобонун биринчи пунктунун биринчи абзацы "Банктарды рефинансылоонунун атайын фонду" (мындан ары текст боюнча - банк) деген сөздөрдөн кийин ", банктык топтун башкы компаниясы(*)" деген сөздөр менен толукталсын;

(*) Ушул Жобонун талаптары башкы компанияларга - Кыргыз Республикасынын резденттерине таркатылат.

- Жобонун биринчи пункту төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Банктык топтун финансылык отчету банктык топтун башкы компаниясы тарабынан консолидацияланган негизде сунушталат (мындан ары - банктык топтун консолидацияланган финансылык отчету).";

- жобонун экинчи пункту үчүнчү абзац катары саналсын;

Жобонун 4-пункту төмөнкү мазмундагы үчүнчү жана төртүнчү абзацтар менен толукталсын:

"- банктык топтун ишинин жана алардын башка юридикалык жактардын капиталына салымдарынын, ушул юридикалык жактар менен жүргүзүлгөн операциялардын жана бүтүмдөрдүн натыйжаларын сунуштоо;

- банктык топтун катышуучуларынын операцияларды жана бүтүмдөрдү, банктык топтун тобокелдиктерин сунуштоосу.";

- Жобонун 5-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

"Эгерде банктык топтун катышуучусу банктык топтун окшош операциялар жана окшош шарттардагы окуялар боюнча консолидацияланган финансылык отчетун түзүү үчүн кабыл алынган эсептик саясаттан айырмаланган эсептик саясатты ушул сыяктуу эле шарттарда тиешелүү операцияларга жана жагдайларга карата пайдаланган болсо, анда консолидацияланган финансылык отчетту даярдоо процессинде анын финансылык отчету тиешелүү негизде кайра өзгөртүп түзүлөт.".

2. Жобонун "Финансылык отчетко жана анын компоненттерине карата жалпы талаптар" деп аталган 2-бөлүгүндө:

- Жобонун 2-бөлүгүнүн 10-пунктунун биринчи абзацы "банктын жөндөмдүүлүгүнө баа берүү" деген сөздөрдөн кийин "/банктык топтун" деген сөздөр менен толукталсын;

- Жобонун 2-бөлүгүнүн 13-пункту төмөнкү мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

"Эгерде, башкы компания менен туунду компаниянын отчеттук күндөрү дал келбесе, анда туунду компания консолидациялоо максаттары үчүн кошумча финансылык отчетту даярдайт.";

- Жобонун 2-бөлүгү төмөнкү мазмундагы 18-1 - 18-10-пункттар менен толукталсын:

"18-1. Банктык топтун консолидацияланган финансылык отчету анын бардык туунду, караштуу жана байланыштуу компанияларынын финансылык отчетторун камтууга тийиш. Мында, банктык топтун катышуучулары башкы компания тарабынан сунушталган маалыматтардын аныктыгына жана толук берилишине жоопкерчиликтүү болушат.

18-2. Банктык топтун консолидацияланган финансылык отчетун түзүү учурунда башкы компания башкы жана туунду уюмдардын финансылык отчетторун активдердин, милдеттенмелердин, капиталдын, киреше жана чыгашалардын окшош статьяларын кошуу аркылуу, сап боюнча консолидациялайт.

18-3. Консолидацияланган отчетто төмөнкү маалыматтарды ачып берүү зарыл:

- башкы компанияга тике же кыйыр түрүндө, туунду компания аркылуу 50% ашыгыраак добуш берүү укугу тиешелүү болбогон учурда, башкы жана туунду компаниялардын ортосундагы өз ара мамилелердин мүнөзү;

- туунду компаниялар аркылуу тике же кыйыр түрдө үлүшкө ээ болуусу объекттин добуш берүүгө укугунун же потенциалдуу укугунун 50% жогору болушу себеби, алардын үстүнөн контролдукту өзүнө алууга алып келбейт;

- эгерде туунду компаниянын консолидацияланган финансылык отчетту даярдоодо пайдаланган отчеттук күнү же финансылык отчеттуулук мезгили башкы компаниянын отчеттук күнүнөн же финансылык отчеттуулук мезгилинен айырмаланса:

а) туунду компаниянын финансылык отчетунун отчеттук күнүн;

б) башка отчеттук күндүн же мезгилдин пайдаланылышынын себебин;

- туунду компаниянын башкы компаниянын каражаттарын акчалай түрүндө төлөнүүчү дивиденддер формасында өткөрүп берүү же болбосо карыздарды же аванстарды төлөө мүмкүнчүлүгү жагындагы олуттуу чектөөлөрдүн мазмунун жана масштабын.

- башкы компаниянын туунду компанияга катышуу үлүшүнүн анын үстүнөн контролдукту жоготууга алып келбеген өзгөрүүсүнүн, башкы компаниянын ээлик кылуучуларына туура келген капиталдын өлчөмүнө таасирин көрсөткөн таблицаны;

- туунду компанияга контролдукту жоготкон шартта, башкы компания ФОЭСке ылайык таанылган кирешелер жана чыгашалар жөнүндө маалыматтарды (эгерде булар болгон болсо), анын ичинде төмөнкүлөрдү ачып көрсөтүүгө тийиш:

а) мурунку туунду компанияда сакталган инвестицияларга контролдукту жоготкон күнгө карата адилеттик наркы боюнча таанууга туура келген кирешелердин же чыгашалардын бөлүгү;

б) курамында киреше же чыгаша таанылган (эгерде ал чогуу алгандагы кирешелер жөнүндө консолидацияланган отчетто өзүнчө берилбесе) чогуу алгандагы кирешелер жөнүндө консолидацияланган отчеттогу статьяны (статьяларды).

18-4. Башкы компаниянын консолидацияланган финансылык отчету банктык топ тууралуу маалыматты бирдиктүү экономикалык уюм катары сунуштоосу үчүн төмөнкүлөрдү жүзөгө ашыруу зарыл:

- башкы компаниянын ар бир туунду компаниядагы инвестицияларынын баланстык наркын жана башкы компаниянын ар бир туунду компаниянын капиталындагы үлүшүн алып салуу;

- консолидацияланган туунду компаниялардын отчеттук мезгил ичинде пайдага же чыгашага катышуусунун контролдукка алынбаган үлүшүн (же азчылык үлүшүн) аныктоону;

- консолидацияланган туунду компаниялардын таза активдерге катышуусунун контролдукка алынбаган үлүшүн (же азчылык үлүшүн) башкы компаниянын аларда катышуусунун үлүшүнөн өзүнчө аныктоону. Таза активдерге катышуусунун контролдукка алынбаган үлүшү (же азчылык үлүшү) төмөнкүлөрдөн турат:

а) бизнести биринчи бириктирүү күнүнө карата катышуунун контролдук кылынбаган үлүшүнүн (же азчылык үлүшүнүн) өлчөмү;

б) бизнести бириктирген учурдан тартып капиталдагы өзгөрүүлөргө катышуусунун контролдукка алынбаган үлүшү (же азчылык үлүшүн);

18-5. Консолидацияланган финансылык отчетту түзүүдө банктык топтун ичиндеги эсептешүүлөр, бүтүмдөр, кирешелер жана чыгашалар боюнча калдыктар, толугу менен алынып салынууга тийиш.

18-6. Туунду компания, анын иши банктык топтун башка катышуучуларынын ишинен айырмаланган негизде консолидациядан алынып салынбайт.

18-7. Туунду компания инвесторлор катары тобокелдиктүү капитал, фондулар, траст менен же окшош түзүмдөгү уюм иш алып барган негизде консолидациядан алынып салынбайт.

18-8. Башкы компания менен туунду компаниянын ортосундагы өз ара мамилелер ушул байланыштуу тараптардын ортосунда операциялар жүзөгө ашырылдыбы же жокпу ага көз карандысыз, милдеттүү түрдө финансылык отчетто ачык көрсөтүлүүгө тийиш.

18-9. Эгерде Башкы компаниянын Кыргыз Республикасынын территориясында жайгашкан анын башкы компаниясы ФОЭСтин жана Улуттук банктын талаптарына ылайык келген консолидацияланган финансылык отчетту чыгарган болсо, банктык топтун консолидацияланган финансылык отчетун сунуштоодон жана тапшыруудан бошотулат.";

18-10. Туунду, биргелешип контролдукка алынуучу жана ассоциацияланган уюмдарга инвестициялар консолидацияланган финансылык отчетто ФОЭСке ылайык ачып көрсөтүлөт".

- Жобонун 19-пункту төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Консолидацияланган финансылык отчетто банктык топтун финансылык абалы боюнча маалыматтардын туура жана анык чагылдырылышы, башкы компаниянын Байкоо органынын Төрагасы же ал жок учурда, Байкоо органынын Төрагасынын милдетин аткаруучу, башкы компаниянын Башкы бухгалтери жана башкы компаниянын аткаруу органынын отчетту даярдоо боюнча ишти түздөн-түз тескөөгө алган мүчөсү тарабынан тастыкталат.".

3. Жобонун "Финансылык отчетту сунуштоонун жана жарыялоонун тартиби жана мөөнөттөрү" деп аталган 3-бөлүгүндө:

- Жобонун 3-бөлүгү төмөнкү мазмундагы 26-1-пункт менен толукталсын:

"Банктык топтун консолидацияланган финансылык отчету ушул Жобонун талаптарына ылайык жарыяланат жана пайдалануучуларга сунушталат.".

4. Жобонун "Күн сайын, жума сайын жана чейрек сайын берилүүчү финансылык отчеттор, аларды сунуштоонун тартиби жана мөөнөттөрү" деп, аталган 4-бөлүгүндө:

- Жобонун 4-бөлүгүнүн 27-пунктунун төртүнчү абзацы "өздүк капиталында" деген сөздөн кийин ", ошондой эле 31-1-пунктунда камтылган маалыматты дагы" деген сөздөр менен толукталсын;

- Жобонун 4-бөлүгүнүн 31-пунктунун биринчи абзацы "өздүк капиталында" деген сөздөн кийин ", ошондой эле 31-1-пунктунда камтылган маалымат дагы" деген сөздөр менен толукталсын;

- Жобонун 4-бөлүгү төмөнкү мазмундагы 31-1-пункт менен толукталсын:

- "Чейрек сайын берилүүчү финансылык отчет төмөнкүлөрдү да камтууга тийиш:

- Банк тарабынан отчеттук чейректин ичинде чыгарылган бардык баалуу кагаздар жөнүндө маалыматты;

- Бардык ири акционерлердин жана акциялардын контролдук пакетине ээлик кылуучу акционерлердин тизмеси жана алардын 2-тиркемеде көрсөтүлгөн формалар боюнча банктын акцияларынын санындагы үлүшүн;

- Банктын финансылык-чарбалык ишине таасирин тийгизген, отчеттук чейректе орун алган олуттуу фактылар жөнүндө маалымат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык кабыл алынган, ченемдик укуктук актыларда каралган башка маалыматтарды.

Олуттуу фактыларга банктын финансылык-чарбалык ишине жана/же төмөнкүлөрдү кошо алганда, банк тарабынан эмитирленген баалуу кагаздардын наркына таасирин тийгизиши мүмкүн болгон окуялар (фактылар) кирет:

- банктын башкаруу органына кирген (катышуучулардын жалпы чогулушун эске албаганда) адамдардын тизмесиндеги өзгөрүүлөр;

- банк башкаруусунун шайлоо органдарына кирген адамдардын, эмитенттин капиталында, ошондой эле анын туунду жана караштуу компанияларына катышуусунун санынын өзгөрүүсү;

- баалуу кагаздарга 5 же андан ашык пайыз (үлүш) ээлик кылуучулардын, ошондой эле баалуу кагаздарга 5 же андан ашык пайыз ээлик кылуучулардын үлүштөрүнүн өзгөрүүсү жөнүндөгү тизмедеги өзгөрүүлөр;

- банк, уставдык капиталынын 20 же андан ашык пайызына ээлик кылган юридикалык жактардын тизмесиндеги өзгөртүүлөр;

- банктын реестринде анын добуш берүүчү акцияларына (үлүштөрүнө, пайларына) 5 пайыздан көбүрөөк ээлик кылуучулардын пайда болушу;

- банктын, өлчөмү же мүлктүн наркы анын бүтүм келишилген күнгө карата активдеринин 10 же андан ашык пайызын түзгөн бир жолку бүтүмдөрү;

- банктын активдеринин наркынын бир жолу көбөйүүсүнө же 10 пайыздан ашыгыраакка азаюусуна алып келген факты (фактылар);

- банктын таза пайдасынын бир жолу көбөйүүсүнө же таза чыгымынын 10 пайыздан ашыгыраакка көбөйүүсүнө алып келген факты (фактылар);

- банкты, анын туунду жана караштуу компанияларын кайра өзгөртүп түзүү;

- банктын баалуу кагаздары боюнча чегерилген жана (же) төлөнгөн кирешелери;

- жалпы чогулуштун чечимдери;

- банктын баалуу кагаздарынын ордун толтуруу;

- баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укук чегерилген мамлекеттик органдын ченемдик укуктук актыларында каралган башка окуялар (фактылар).".

- Жобонун 4-бөлүгү төмөнкү мазмундагы 31-2-пункт менен толукталсын:

"Банктык топтун консолидацияланган финансылык отчету ушул Жобонун 31-пунктундагы нормаларга ылайык жарыяланат жана пайдалануучуларга сунушталат.".

5. Жобонун "Финансылык отчетко карата эскертүүлөр" деп аталган 10-бөлүгүндө:

- Жобонун 10-бөлүгүнүн 68-пункту төмөнкү мазмундагы г) пункту менен толукталсын:

"г) - банк тарабынан отчеттук жылга чейин чыгарылган жана жүгүртүүдө жүргөн бардык баалуу кагаздар жөнүндө маалымат;

- банк тарабынан отчеттук жылдын ичинде чыгарылган бардык баалуу кагаздар жөнүндө маалымат;

- банктын акционерлеринин (катышуучуларынын) жалпы саны жөнүндө маалымат;

- бардык ири акционерлердин жана акциялардын контролдук пакетине ээлик кылган акционерлердин тизмеси жана алардын 2-тиркемеде көрсөтүлгөн формалар боюнча банктын акцияларындагы үлүшү;

- банктын ар бир кызмат адамы жөнүндө маалыматтар;

- отчеттук мезгилдин ичинде колдонулган же өзгөртүлгөн тажрыйбаны кыскача чагылдырууну кошо алганда, эмитенттин корпоративдик башкаруу практикасын кыскача чагылдыруу;

- директорлор кеңешинин мүчөлөрү тарабынан билдирилген кайсы болбосун пикирди эске алганда, жетекчинин банктын отчеттук мезгил ичиндеги иши жана финансылык натыйжалары жөнүндө отчету;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кабыл алынган, ченемдик укуктук актыларда каралган башка маалыматтар;";

- жобонун 10-главасы төмөнкү мазмундагы 68-1 пункт менен толукталсын:

"68-1. Консолидацияланган финансылык отчетко карата эскертүүлөрдө төмөнкүлөр ачып көрсөтүлүүгө тийиш:

- банктык топтун түзүмү жана банктык топтун катышуууларынын 3-тиркемеде көрсөтүлгөн схема боюнча өз ара байланыштары жөнүндө маалыматтар;

- башкы компаниянын Байкоо органынын мүчөлөрү жөнүндө маалыматтар;

- ири тобокелдиктер жөнүндө маалыматтар;

- алынган отчеттордун негизинде жана башка тобокелдиктердин концентрацияланышы жөнүндө маалыматтар;

- сегменттер жана тиешелүү сегменттик анализ боюнча маалыматтар;

- банктык топтун мурдагы катышуучулары жөнүндө маалыматтар (компанияны топтон бөлүү жөнүндө);

- "байланыштуу" тараптар менен жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө маалыматтар;

- банктык топтун бардык катышуучулары жөнүндө маалыматтар (аталышын, ээлик кылуу пайызын, ишинин түрүн же ар бир туунду, караштуу же байланыштуу компания тартылган түрлөрүн кошо алганда, бардык туунду, караштуу жана байланыштуу компаниялар жөнүндө);

- башкы компаниянын менчигинин түзүмү, ошондой эле туунду, караштуу жана байланыштуу компаниялардын түзүмү боюнча маалыматтар.

- башкы компаниянын туунду, караштуу жана байланыштуу компаниялар менен ишке ашырылган бардык операциялары, ошондой эле башкы компаниянын туунду, караштуу жана байланыштуу компаниялар менен байланыштуулугу жөнүндө маалыматтар.

- ушул Жобонун 68-пунктунун г) пунктчасында көрсөтүлгөн маалыматтар.".

- Жобо төмөнкү мазмундагы 2 жана 3-тиркемелер менен толукталсын:

 

"Кыргыз Республикасынын коммерциялык

банктарынын финансылык отчетторду

түзүүсүнө талаптар жөнүндө"

жобого карата

2-тиркеме

 

 

 

Банктын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган

чечимдерге олуттуу таасирин тийгизүүчү

(тике жана кыйыр) жактардын (адамдардын)

ТИЗМЕСИ

 

Банктын фирмалык толук аталышы: __________________________________

Банктын фирмалык кыскартылып аталышы: ____________________________

Банктын каттоодон өткөн номери: __________________________________

Банктын почталык дареги: _________________________________________

 

┌──────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────────┐

│Банктын 5 же андан ашык пайыздагы │Банктын башкаруу│     Банктын     │

│   (%) акцияларга ээлик кылган    │   органдары    │   акционерлери  │

│   акционерлери (катышуучулары)   │тарабынан кабыл │ (катышуучулары) │

├───┬────────────────┬─────────────┤    алынган     │  менен банктын  │

│ № │Юридикалык жана │   Банктын   │  чечимдерине   │    башкаруу     │

│п/п│ айкын дарегин  │  акционерге │  кыйыр түрдө   │    органдары    │

│   │ көрсөтүү менен │(катышуучуга)│  (үчүнчү жак   │ тарабынан кабыл │

│   │   юридикалык   │  тиешелүү   │    аркылуу)    │    алынган      │

│   │жактын фирмалык │  акциялары  │олуттуу таасирин│чечимдерге кыйыр │

│   │   толук жана   │   (үлүшү)   │ тийгизүүчү жак │түрдө (үчүнчү жак│

│   │  кыскартылган  │  (банктын   │                │аркылуу) олуттуу │

│   │аталышы/жаранды-│добуш берүүчү│                │    таасирин     │

│   │  гын көрсөтүү  │ акцияларынын│                │тийгизүүчү жактын│

│   │   менен жеке   │  (үлүшүнүн) │                │  ортосундагы өз │

│   │адамдын аты-жөнү│жалпы санына │                │ ара байланыштар │

│   │                │    карата   │                │                 │

│   │                │ добуштардын │                │                 │

│   │                │  пайызы)    │                │                 │

├───┼────────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 1 │       2        │       3     │      4         │        5        │

├───┼────────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│   │                │             │                │                 │

└───┴────────────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────────┘

 

Банк Башкармасынын Төрагасы Аты-жөнү (колу)

 

 

Банктын топтун башкы компаниясынын башкаруу органдары

тарабынан кабыл алынган чечимдерге олуттуу таасирин

(тике жана кыйыр) тийгизүүчү жактардын (адамдардын)

ТИЗМЕСИ

 

Башкы компаниянын фирмалык толук аталышы: ________________________

Башкы компаниянын фирмалык кыскартылып аталышы: __________________

Башкы компаниянын каттоодон өткөн номери: ________________________

Башкы компаниянын почталык дареги: _______________________________

 

┌────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┐

│ Банктын 5 же андан ашык пайыздагы  │Банктык топтун │ Банктык топтун │

│    (%) акцияларга ээлик кылган     │    башкы      │    башкы       │

│ банктык топтун башкы компаниясынын │ компаниясынын │  компаниясынын │

│    акционерлери (катышуучулары)    │    башкаруу   │  акционерлери  │

├───┬────────────────┬───────────────┤   органдары   │(катышуучулары) │

│ № │Юридикалык жана │Банктык топтун │тарабынан кабыл│ менен банктык  │

│п/п│ айкын дарегин  │     башкы     │    алынган    │ топтун башкы   │

│   │ көрсөтүү менен │ компаниясынын │  чечимдерине  │ компаниясынын  │

│   │   юридикалык   │  акционерине  │  кыйыр түрдө  │   башкаруу     │

│   │жактын фирмалык │(катышуучусуна)│  (үчүнчү жак  │   органдары    │

│   │   толук жана   │    тиешелүү   │    аркылуу)   │   тарабынан    │

│   │  кыскартылган  │   акциялары   │    олуттуу    │кабыл алынган   │

│   │аталышы/жаранды-│    (үлүшү)    │   таасирин    │  чечимдерине   │

│   │  гын көрсөтүү  │(банктык топтун│тийгизүүчү жак │  кыйыр түрдө   │

│   │   менен жеке   │     башкы     │               │  (үчүнчү жак   │

│   │адамдын аты-жөнү│компаниясынын  │               │аркылуу) олуттуу│

│   │                │добуш берүүчү  │               │    таасирин    │

│   │                │акцияларынын   │               │   тийгизүүчү   │

│   │                │ (үлүшүнүн)    │               │     жактын     │

│   │                │жалпы санына   │               │ ортосундагы өз │

│   │                │   карата      │               │ ара байланыштар│

│   │                │добуштардын    │               │                │

│   │                │   пайызы)     │               │                │

├───┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤

│ 1 │       2        │      3        │      4        │       5        │

├───┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤

│   │                │               │               │                │

└───┴────────────────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┘

 

Ээлеген кызматы Аты-жөнү кол тамгасы

___________________ ____________________ _______________

 

 

Банктык топтун туунду компаниясынын башкаруу органдары

тарабынан кабыл алынган чечимдерге олуттуу таасирин

(тике жана кыйыр) тийгизүүчү жактар (адамдар),

туунду компаниялар жана анын акционерлери жөнүндө

МААЛЫМАТ

 

Башкы компаниянын фирмалык толук аталышы: ________________________

Башкы компаниянын фирмалык кыскартылып аталышы: __________________

Башкы компаниянын каттоодон өткөн номери: ________________________

Башкы компаниянын почталык дареги: _______________________________

 

┌─┬──────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────────┬────────────┐

│№│ Банктык  │  Банктык  │  Банктык │ Туунду │   Башкы   │  Банктык   │

│п│ топтун   │  топтун   │  топтун  │компани-│компаниянын│топтун башкы│

│/│ туунду   │  туунду   │  башкы   │ янын   │  аталышы/ │жана туунду │

│п│компания- │ компания- │ компания-│компани-│  адамдын  │компанияла- │

│ │  сынын   │  сынын    │нын туунду│ янын   │ аты-жөнү  │   рынын    │

│ │ аталышы  │ аталышы/  │ компания-│уставын-│жана башкы │акционерлери│

│ │(юридика- │ адамдын   │   нын    │ дагы   │компаниянын│(катышуучу- │

│ │лык жана  │ аты-жөнү  │уставында-│үлүштүк │акционери- │лары) менен │

│ │  айкын   │   жана    │гы үлүштүк│катышуу-│   нин     │  банктык   │

│ │ дарегин  │акционердин│ катышуусу│  су    │(катышуучу-│  топтун    │

│ │көрсөтүү  │ (катышуу- │          │        │нун) туунду│  туунду    │

│ │ менен)   │  чунун)   │          │        │компаниянын│компаниясы- │

│ │          │ үлүштүк   │          │        │ уставдык  │нын башкаруу│

│ │          │катышуусу  │          │        │капиталына │ органдары  │

│ │          │           │          │        │ үлүштүк   │ тарабынан  │

│ │          │           │          │        │катышуусу  │   кабыл    │

│ │          │           │          │        │           │  алынган   │

│ │          │           │          │        │           │ чечимдерге │

│ │          │           │          │        │           │кыйыр түрдө │

│ │          │           │          │        │           │(үчүнчү жак │

│ │          │           │          │        │           │  аркылуу)  │

│ │          │           │          │        │           │  олуттуу   │

│ │          │           │          │        │           │ таасирин   │

│ │          │           │          │        │           │тийгизүүчү  │

│ │          │           │          │        │           │  жактын    │

│ │          │           │          │        │           │ортосундагы │

│ │          │           │          │        │           │  өз ара    │

│ │          │           │          │        │           │байланыштар │

├─┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤

│1│    2     │     3     │    4     │   5    │     6     │     7      │

├─┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤

│ │          │           │          │        │           │            │

└─┴──────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴────────────┘

 

Ээлеген кызматы Аты-жөнү кол тамгасы

___________________ ____________________ _______________

 

 

Банктык топтун караштуу компаниясынын башкаруу органдары

тарабынан кабыл алынган чечимдерге олуттуу таасирин

тийгизүүчү (тике же кыйыр) караштуу компаниялары

жана алардын акционерлери жана жактар (адамдар) жөнүндө

МААЛЫМАТ

 

Башкы компаниянын фирмалык толук аталышы: ________________________

Башкы компаниянын фирмалык кыскартылып аталышы: __________________

Башкы компаниянын каттоодон өткөн номери: ________________________

Башкы компаниянын почталык дареги: _______________________________

 

┌─┬──────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────────┬────────────┐

│№│ Банктык  │  Банктык  │  Банктык │Караштуу│   Башкы   │  Банктык   │

│п│ караштуу │  топтун   │  топтун  │компани-│компаниянын│топтун башкы│

│/│ туунду   │ караштуу  │  башкы   │ янын   │  аталышы/ │   жана     │

│п│компания- │ компания- │ компания-│банктык │жана башкы │  караштуу  │

│ │  сынын   │  сынын    │  сынын   │ топтун │компаниянын│компанияла- │

│ │ аталышы  │ аталышы/  │ караштуу │ башкы  │акционери- │   рынын    │

│ │(юридика- │ адамдын   │ компания-│компани-│   нин     │акционерлери│

│ │лык жана  │ аты-жөнү  │   нын    │ ясынын │(катышуучу-│(катышуучу- │

│ │  айкын   │   жана    │уставында-│уставын-│    нун)   │лары) менен │

│ │ дарегин  │акционердин│гы үлүштүк│ дагы   │  караштуу │  банктык   │

│ │көрсөтүү  │ (катышуу- │ катышуусу│үлүштүк │компаниянын│  топтун    │

│ │ менен)   │  чунун)   │          │катышуу-│ уставдык  │  туунду    │

│ │          │ үлүштүк   │          │  су    │капиталына │компаниясы- │

│ │          │катышуусу  │          │        │  үлүштүк  │нын башкаруу│

│ │          │           │          │        │ катышуусу │ органдары  │

│ │          │           │          │        │           │ тарабынан  │

│ │          │           │          │        │           │   кабыл    │

│ │          │           │          │        │           │  алынган   │

│ │          │           │          │        │           │ чечимдерге │

│ │          │           │          │        │           │кыйыр түрдө │

│ │          │           │          │        │           │(үчүнчү жак │

│ │          │           │          │        │           │  аркылуу)  │

│ │          │           │          │        │           │  олуттуу   │

│ │          │           │          │        │           │ таасирин   │

│ │          │           │          │        │           │тийгизүүчү  │

│ │          │           │          │        │           │  жактын    │

│ │          │           │          │        │           │ортосундагы │

│ │          │           │          │        │           │  өз ара    │

│ │          │           │          │        │           │байланыштар │

├─┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤

│1│    2     │     3     │    4     │   5    │     6     │     7      │

├─┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤

│ │          │           │          │        │           │            │

└─┴──────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴────────────┘

 

Ээлеген кызматы Аты-жөнү кол тамгасы

___________________ ____________________ _______________

 

 

Кыргыз Республикасынын коммерциялык

банктарынын финансылык отчетторду

түзүүсүнө талаптар жөнүндө

жобого карата

3-тиркеме

 

 

 

Банктык топтун түзүмү жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 

________________________________________

(башкы компаниянын аталышы)

______________ карата абал боюнча

 

┌────────────┐    ┌──────────────┐  ┌────────────┐     ┌──────────────┐

│  Олуттуу   │    │Башкы компания│  │  Олуттуу   │     │Башкы компания│

│ таасир эте │    │(банк/банктык │  │ таасир эте │     │(банк/банктык │

│   алган    │ же │эмес мекеме) -│  │   алган    │  же │эмес мекеме) -│

│  адам/жак  │    │ КР резиденти │  │  адам/жак  │     │ КР резиденти │

│            │    │     эмес     │  │            │     │     эмес     │

└───────┬────┘    └──────┬───────┘  └───────┬────┘     └──────┬───────┘

        │                │                  │                 │

        v                v                  v                 v

    ┌───────────────────────┐            ┌─────────────────────────┐

    │ Банк - КР резиденти - │            │    Банктык холдингдик   │

    │    башкы компания     │            │компания/ыйгарым укуктуу │

    └─────┬────────────┬────┘            │юр. жак - КР резиденти - │

          │            │                 │     башкы компания      │

          v            v                 └─┬────────┬──────────┬───┘

 ┌───────────────┐┌───────────────┐        │        │          │

 │Туунду/караштуу││Туунду/караштуу│        │        │          │

 │компания - КР  ││компания - КР  │        v        │          v

 │резидент эмеси ││резидент эмеси │     ┌─────────┐ │ ┌───────────────┐

 └────┬───────┬──┘└──────────┬────┘     │ Туунду  │ │ │Туунду/караштуу│

      │       │              │          │банк - КР│ │ │компания - КР  │

      v       v              v          │резиденти│ │ │   резиденти   │

┌──────────┐┌───────────┐┌──────────┐   └─────────┘ v └───────────────┘

│ Туунду/  ││ Туунду/   ││ Туунду/  │        ┌───────────────┐

│ караштуу ││ караштуу  ││ караштуу │        │Туунду/караштуу│

│компания -││компания - ││компания -│        │компания - КР  │

│    КР    ││КР резидент││    КР    │        │резидент эмеси │

│резиденти ││   эмеси   ││резиденти │        └───────────────┘

└──────────┘└───────────┘└──────────┘

 

 

Ээлеген кызматы Аты-жөнү Кол тамгасы

________________ ______________ _____________".