Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\4bd740a4-d720-411b-8e40-0a7443ae3c95\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ

ТОКТОМ

2012-жылдын 18-январы № 2/2

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду карап көрүп, Улуттук банк Башкармасы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 3-июлунда 67-09 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 25/3 токтому менен бекитилген "Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобого жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 3-июлунда 67-09 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 25/3 токтому менен бекитилген "Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. "Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобого карата 1 жана 2-Тиркемелердин жаңы редакциялары (кошо тиркелет) бекитилсин.

3. "Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобого карата 1 жана 2-Тиркемелердин жаңы редакциялары (кошо тиркелет) бекитилсин.

4. Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобого карата 1 жана 2-Тиркемелердин жаңы редакциялары (кошо тиркелет) бекитилсин.

5. Микрофинансылык компаниялар, кредиттик союздар мезгил-мезгили менен берилүүчү отчетту ушул токтомго ылайык, 2012-жылдын экинчи чейреги үчүн отчеттон тартып беришсин. Микрокредиттик компаниялар жана микрокредиттик агенттиктер бул отчетту ушул токтомго ылайык, 2012-жылдын үчүнчү чейреги үчүн отчеттон тартып беришсин.

6. Токтом расмий жарыялангандан кийин, Юридика башкармалыгы бул токтомду Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.

7. Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы ушул токтом менен микрофинансылык компанияларды, микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

8. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жүктөлсүн.

 

Төрага

З.Асанкожоева

 

 

Кыргыз Республикасынын

Улуттук банк Башкармасынын

2012-жылдын 18-январындагы

№ 2/2 токтому менен

бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына

ӨЗГӨРТҮҮЛӨР ЖАНА ТОЛУКТООЛОР

 

I. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 3-июлунда 67-09 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 25/3 токтому менен бекитилген "Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. Жобонун бүтүндөй тексти боюнча номерлер коюлсун.

2. Жобонун бүтүндөй тексти боюнча "Улуттук банк" деген сөздөр тиешелүү жөндөмө мүчөлөрүндө берилсин.

3. Жобонун 10-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

"МРО 13 бөлүктөн турат:

Титулдук баракча;

МФКнын Директорлор кеңешинин жана Башкармасынын мүчөлөрү жөнүндө маалымат;

Компаниянын айрым кызмат адамдары жөнүндө маалымат;

МФК боюнча базалык маалымат;

1-бөлүк. Финансылык абалы тууралуу регулятивдик отчет;

2-бөлүк. Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет;

3-бөлүк. Капитал;

4-бөлүк. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо жөнүндө маалымат;

5-бөлүк. Суммалары жана төлөө мөөнөттөрү боюнча бөлүштүрүү менен депозиттер;

6-бөлүк. МФКнын активдеринин жана милдеттенмелеринин пайыздык чендердин өзгөрүүсүнө (ГЭП-анализ) жана аларды төлөө мөөнөттөрүнө карата ийкемдүүлүгүнө иликтөө;

7-бөлүк. Орун алышы мүмкүн болгон кредиттик чыгашалардын ордун жабууга карата резервдердеги өзгөрүүлөр;

8-бөлүк. Ири тобокелдиктер жөнүндө маалымат;

9-бөлүк. Кызматкерлер менен келишилген бүтүмдөр жөнүндө маалымат;

10-бөлүк. Экономикалык ченемдерди сактоо жөнүндө маалыматтар;

11-бөлүк. Кардарларга кредиттер жөнүндө маалымат;

12-бөлүк. Ачып көрсөтүү;

13-бөлүк. Чет өлкө активдери жана милдеттенмелери боюнча отчет, буга төмөнкүлөр да кирет;

"Жеке карыздык милдеттенмелер/кредитордук карыздар жөнүндө отчет" № 1-НД форма;

"Карыздык милдеттенмелерди/кредитордук карыздарды тейлөө жөнүндө отчет" № 2-НД форма;

"Чет өлкө банкында ачылган эсеп (аманат) жөнүндө билдирүү";

"Резиденттердин чет өлкө банктарындагы эсептериндеги же аманаттарындагы каражаттардын калдыктары жөнүндө отчет.".

4. Жобонун 13-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

"13. МРОнун электрондук версиялары (13-бөлүктөн башка) Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгына өткөрүп берилет. Ал эми 1-, 5- жана 13-бөлүктөрү да Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгына берилет.".

5. Жобонун 14-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

"Кыргыз Республикасынын областтарында жайгашкан МФКлар, МРОну кагаз жүзүндө же электрондук түрүндө Улуттук банктын тиешелүү областтык башкармалыктарына же Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө беришет. Улуттук банктын областтык башкармалыктары жана Баткен областындагы өкүлчүлүгү 1-, 5- жана 13-бөлүктөрүн Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгына жөнөтүшөт.".

II. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 3-июлунда 67-09 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 25/3 токтому менен бекитилген "Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. Жобонун 3.3-пунктундагы "2-жарым жылдык" деген сөз "төртүнчү чейрек" деген сөзгө алмаштырылсын.

2. Жобонун 3.4-пунктундагы "кечиктирбестен" деген сөз "чейин" деген сөзгө алмаштырылсын.

3. Жобонун 3.5-пункту төмөнкүдөй жаңы аталыштагы таблицалар менен толукталсын:

"Таблица Д. "Проблемалуу карыз алуучулар боюнча маалымат" жана Таблица Е. "Параллель кредиттер жөнүндө маалымат"".

4. Жобонун 4.3-пункту "1ден 4кө чейинки бөлүктөр" деген сөздөн кийин ", 6-бөлүк" деген сөз менен толукталсын.

5. Жобонун 4.4-пунктундагы "жарым жылдык отчет үчүн - отчет алынган күндөн тартып он жумуш күнү ичинде" деген сөздөр алынып салынсын.

6. Жобонун 4.8-пункту "жарым жылдык" деген сөз "чейректик" деген сөзгө алмаштырылсын.