Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a822d954-0754-4f56-800b-4294fb71c688\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ

ТОКТОМ

2012-жылдын 25-апрели № 18/9

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 26-августундагы № 49/9, 2015-жылдын 9-декабрындагы №76/9,
2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/26, 2017-жылдын 17-майындагы 19/13, 2017-жылдын 31-майындагы № 21/7, 2017-жылдын 8-июнундагы №2017—П-12/23-1-(НПА), 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-4-(НПА), 2018-жылдын 20-июнундагы № 2018-П-12/24-2-(НПА) токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөл блогунун бөлүмдөрүнүн кайра өзгөртүп түзүлүшүнө байланыштуу ошондой эле банктардын жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин ишин жөнгө салуу, көзөмөлдөө жана лицензиялоону жөнгө салган ченемдик укуктук базаларды талапка ылайык келтирүү максатында, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Токтом Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтында жарыялансын.

3. Юридика башкармалыгы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду, расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.

4. Токтом жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет.

5. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул токтом менен коммерциялык банктарды, микрофинансылык уюмдарды, кредиттик союздарды, алмашуу бюролорду, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жүктөлсүн.

Төрага

З.Асанкожоева

 

 

Кыргыз Республикасынын

Улуттук банк Башкармасынын

2012-жылдын 25-апрелиндеги

№ 18/9 токтомуна карата

Тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына карата

ӨЗГӨРТҮҮЛӨР ЖАНА ТОЛУКТООЛОР

 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 26-августундагы № 49/9, 2015-жылдын 9-декабрындагы №76/9,
2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/26, 2017-жылдын 31-майындагы № 21/7, 2017-жылдын 8-июнундагы №2017—П-12/23-1-(НПА), 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-4-(НПА), 2018-жылдын 20-июнундагы № 2018-П-12/24-2-(НПА) токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

1. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту)

2. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 27-апрелинде кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 3-июнунда 68-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 12/8 "Резидент эмес банктын өз филиалына капитал бөлүү тартибин" бекитүү тууралуу" токтом менен бекитилген "Резидент эмес банктын өз филиалына капитал бөлүү тартибине" төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

а) тартиптин 2.1-пунктундагы "Банктык көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөр "Тышкы көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

3. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 93-04 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 18/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктар жана башка финансы-кредит мекемелери милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктар милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

а) жобонун 6.5-пунктунун экинчи абзацындагы "Банктык көзөмөл башкармалыгынын Тышкы көзөмөл бөлүмү" деген сөздөр "Тышкы көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

4. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 94-04 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 18/2 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо жөнүндө нускоонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу" токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо жөнүндө нускоого төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

а) нускоонун 3.7-пунктунун "в" пунктчасынын 3-кичи пунктундагы "Банктык көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөр "Тышкы көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

5. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 20-июнундагы № 2018-П-12/24-2-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту)

6. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2000-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2000-жылдын 15-декабрында 201 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 42/1 "Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

а) жобонун 6-тиркемесинин биринчи абзацындагы "Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөр "Тышкы көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

7. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2011-жылдын 27-июлунда кабыл алынган № 40/4 "Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому менен бекитилген "Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу оперцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

а) жобонун 33-пунктундагы "Башкарманын мүчөсү тарабынан" деген сөздөр "Төраганын орун басары тарабынан" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) жобонун 46-пунктундагы "Улуттук банк Башкармасынын Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөлдүк башкармалыгынын ишин түздөн-түз тескөөгө алган мүчөсүн" деген сөздөр "Төраганын көзөмөлдүктү түздөн-түз тескөөгө алган орун басарын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

в) жобого карата кошо тиркелген 5-тиркемесиндеги "Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөр "Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

8. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-4-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту)

9. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/13 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

10. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 28-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 26-июнунда 47-08 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 22/4 "Тике банктык көзөмөл жөнүндө" жобонун жаңы редакциясы тууралуу" токтому менен бекитилген "Тике банктык көзөмөл жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

а) "Банктык көзөмөл башкармалыгы, Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы" деген (1)-шилтеме төмөнкү редакцияда берилсин: (1) " Тышкы көзөмөл башкармалыгы".

11. Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 30-сентябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 3-ноябрында 131-08 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 36/5 "Банк ишин тескөөгө алуу боюнча убактылуу жетекчилик жөнүндө" жобо тууралуу" токтому менен бекитилген "Банк ишин тескөөгө алуу боюнча убактылуу жетекчилик жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

а) жобого карата "Банктык көзөмөл башкармалыгы/Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы" (2) шилтеме төмөнкү редакцияда берилсин: "(2) Тышкы көзөмөл башкармалыгы".

12. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 23-сентябрындагы № 38/3 "Коммерциялык банктарга жана депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компанияларга карата консервация чарасын колдонуу жөнүндө" токтому менен бекитилген "Коммерциялык банктарга жана депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компанияларга карата консервация чарасын колдонуу жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

а) жобого карата "Банктык көзөмөл башкармалыгы/Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы" (1) шилтеме төмөнкү редакцияда берилсин: "(1) Тышкы көзөмөл башкармалыгы".

13. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 28-декабрында кабыл алынган № 51/4 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо боюнча" нускоону бекитүү жөнүндө" токтому менен бекитилген "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо жөнүндө" нускоого төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

а) нускоонун 16-пунктунун "д" пунтчасынын 3-кичи пунктундагы "Банктык көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөр "Тышкы көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

14. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2011-жылдын 30-мартындагы № 20/4 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому менен бекитилген "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

а) жобонун 17-пунктундагы "Банктык көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөр "Тышкы көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

15. Улуттук банк Башкармасынын 1998-жылдын 14-декабрындагы № 34/9 "Коммерциялык банктын ишеним боюнча тескөөгө алуу операцияларын жөнгө салуу эрежелери жөнүндө" токтому менен бекитилген Коммерциялык банктын ишеним боюнча тескөөгө алуу операцияларын жөнгө салуу эрежелерине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

а) эреженин 11.3-пунктундагы "Банктык көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөр "Тышкы көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

б) эрежеге карата 4-тиркемедеги "Банктык көзөмөл башкармалыгынын Методология жана көзөмөлдүк бөлүмү, тел. 22 36 68" деген сөздөр алынып салынсын.

16. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 27-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 9-февралында 19-04 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 36/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын (күбөлүгүнүн) негизинде иш алып барган банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин финансылык отчетторду түзүүсүнө жана маалымат берүүсүнө карата талаптар жөнүндө" жобо тууралуу" токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын, Улуттук банкынын лицензиясынын (күбөлүгүнүн) негизинде иш алып барган банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин финансылык отчетторду түзүүсүнө жана маалымат берүүсүнө карата талаптар жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

а) жобонун 1.1-пунктундагы "Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусу тарабынан" деген сөздөр алынып салынсын.

б) жобонун 3.2-пунктундагы "Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фонду" деген сөздөр алынып салынсын.

в) жобонун 3.5-пункту алынып салынсын.

17. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 4-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 6-июнунда 73-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 14/2 "Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин жаңы редакциясы тууралуу" токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелерине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

а) 6.1-пунктунда:

- биринчи абзацтагы "Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөр "Тышкы көзөмөл башкармалыгы" деңгел сөздөргө алмаштырылсын.

- экинчи абзацтагы "Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөр "Тышкы көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

б) 6.2-пунктунда:

- "Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл бөлүмү" деген сөздөр "Тышкы көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

- экинчи абзацтагы 6.2 саны 6.3 санына алмаштырылсын.

в) 6.3-пункту 6.4-пункт катары саналсын.

г) 7.1-пунктундагы "Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөр "Тышкы көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

18. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 23-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 21-апрелинде 45-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 7/5 "Кредиттик союздарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому менен бекитилген "Кредиттик союздарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

а) жобонун 2.6-пунктундагы "Банктык эмес мекемелердин ишинё көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөр "Тышкы көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

б) жобонун бүтүндөй тексти боюна "Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөр "Тышкы көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

19. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 16-январында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 20-февралында 6-08 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 3/3 "Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо тууралуу" токтому менен бекитилген "Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

а) жобонун бүтүндөй тексти боюнча ар башка жөндөмө мүчөлөрүндө берилген "Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөр, тиешелүү жөндөмө мүчөлөрүндөгү "Тышкы көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

20. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/9 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

21. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/26 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

22. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/26 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

23. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы № 21/7 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

24. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 28-июнунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-августунда 87-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 19/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актылары жөнүндө" токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдарда тышкы аудит жүргүзүүгө карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

а) жобонун 3.6 жана 3.11-пункттарындагы "Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөр "Тышкы көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

25. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 30-январында кабыл алынган № 1/1 "Аманаттарды тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын милдеттүү камдык талаптары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому менен бекитилген "Аманаттарды тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын милдеттүү камдык талаптары жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

а) жобонун 13-пунктундагы "Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөр "Инспектирлөө башкармалыгы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

26. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 3-июлунда 67-09 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 25/3 "Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин жана ломбарддын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобону жана "Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому менен бекитилген Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

а) жобонун 4.3-пунктундагы жана жобого карата кошо тиркелген 2-тиркемедеги "Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөр "Тышкы көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) жобонун бүтүндөй тексти боюнча "Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөр "Тышкы көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

27. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 3-июлунда 67-09 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 25/3 "Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин жана ломбарддын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобону жана "Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому менен бекитилген "Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

а) жобонун 13-пунктундагы жана жобого карата кошо тиркелген 2-тиркемедеги "Улуттук банктын Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөр "Улуттук банктын Тышкы көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

б) жобонун бүтүндөй тексти боюнча "Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөр "Тышкы көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

28. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 25-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 6-июнунда 70-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 15/4 "Кыргыз Республикасында ссудалык-аманат, турак жай курулуш кассаларын лицензиялоо жөнүндө" убактылуу жобону бекитүү тууралуу" токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында ссудалык-аманат, турак-жай курулуш кассаларын лицензиялоо жөнүндө" убактылуу жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

а) жобонун 8-пунктундагы "Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөр "Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

б) жобонун бүтүндөй тексти боюнча "Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөр "Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

29. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 26-августундагы № 49/9 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

30. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/3 "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому менен бекитилген "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

а) жобого карата кошо тиркелген 2-тиркемедеги "Банктык көзөмөл башкармалыгы/Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөр "Тышкы көзөмөл башкармалыгы" деген сөздөргө алмаштырылсын.