Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ

ТОКТОМ

2012-жылдын 31-октябры № 41/9

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 18-майындагы № 19/6 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алып, иши ал тарабынан жөнгө салынган банктардын жашка финансы-кредит мекемелеринин кардарларга-жеке адамдарга кредиттерди берүүсүнө карата талаптар жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Банктык жана микрофинансылык системалардын ишинин натыйжалуулугун, коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу жана банктык кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануучулардын укуктарын коргоо максатында, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Мыйзамынын 3, 4, 7, 43-статьяларына "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" Мыйзамынын 3, 4, 7, 35, 36-1, 39, 39-1-статьяларына, "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө" Мыйзамынын 2, 5, 27, 33-статьяларына, Кыргыз Республикасынын "Кредиттик союздар жөнүндө" Мыйзамынын 4, 30-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 18-майындагы № 19/6 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алып, иши ал тарабынан жөнгө салынган банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин кардарларга-жеке адамдарга кредиттерди берүүсүнө карата талаптар жөнүндө" токтомунун 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

"1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алып, иши ал тарабынан жөнгө салынган бардык коммерциялык банктар, микрофинансылык уюмдар, кредиттик союздар жана адистештирилген финансы-кредит мекемеси "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсы кардарлар-жеке адамдар, анын ичинде юридикалык жакты түзүүсүз иш алып барган жеке ишкерлер менен түзүлгөн кредиттик келишимдерде, мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыздын негизги суммасы жана пайыздары боюнча айыптык төлөм, туумдар боюнча пайыз өлчөмү келишимде көрсөтүлгөн кредит боюнча пайыздык ченден ашпаган өлчөмдө белгилешсин. Мында, кредит колдонулуп жаткан бүтүндөй мезгил ичинде ага чегерилген айыптык төлөм, туум өлчөмү берилген кредиттин суммасынын 20% ашпоого тийиш.".

2. Ушул токтом күчүнө кирген күндөн тартып Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алып, иши ал тарабынан жөнгө салынган бардык коммерциялык банктар, микрофинансылык уюмдар, кредиттик союздар жана адистештирилген финансы-кредит мекемеси "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсы жаңы кредиттик келишимдери, Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 18-майындагы № 19/6 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алып, иши ал тарабынан жөнгө салынган банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин кардарларга-жеке адамдарга кредиттерди берүүсүнө карата талаптар жөнүндө" токтомунун талабына ылайык түзүшсүн.

3. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 18-майындагы № 19/6 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алып, иши ал тарабынан жөнгө салынган банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин кардарларга-жеке адамдарга кредиттерди берүүсүнө карата талаптар жөнүндө" токтомунун талаптары кредиттик келишимдердин мөөнөтү бүткөндө өткөрүлгөн кредиттерди реструктуризациялоо, пролонгациялоо жана кошумча келишимдерди түзүүнүн башка учурларында аткарылууга тийиш.

4. Юридика башкармалыгы:

- бул токтомду Улуттук банктын расмий сайтына жайгаштырсын;

- токтом расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.

5. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

6. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул токтом менен коммерциялык банктарды, микрофинансылык уюмдарды, адистештирилген финансы-кредит мекемесин "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсын жана кредиттик союздарды тааныштырсын.

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жүктөлсүн.

 

Төрага

З. Асанкожоева