Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\9e5021eb-2959-4116-b753-c216e8f0f4f2\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ

ТОКТОМ

2012-жылдын 16-ноябры N 43/1

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/12, 2017-жылдын 17-майындагы № 19/13, 2017-жылдын 31-майындагы № 21/5, 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-12/23-1-(НПА), 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-6 (НПА), 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-8-(НПА), 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-2-(НПА), 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-4-(НПА)2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-8-(НПА),2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-9-(НПА), 2018-жылдын 20-июнундагы № 2018-П-12/24-2-(НПА) 2019-жылдын 13-мартындагы №2019-П-07/10-1-(ДКП), 2021-жылдын 22-декабрындагы № 2021-П-20/72-8-(НПА) токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларын "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы жөнүндө" Мыйзамына ылайык келтирүү максатында, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Мыйзамынын 7 жана 43-статьяларын жетекчиликке алуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор бекитилсин.

2. Токтом Улуттук банктын расмий сайтында жарыялансын.

3. Юридика Башкармалыгы токтом расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн токтомду Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул токтомду Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жөнөтсүн.

5. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жүктөлсүн.

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төрагасы

 

З. Асанкожоева

 

 

 

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2012-жылдын 16-ноябрындагы
N 43/1 токтомуна карата
тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/12, 2017-жылдын 17-майындагы № 19/13, 2017-жылдын 31-майындагы № 21/5, 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-12/23-1-(НПА), 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-6 (НПА), 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-8-(НПА), 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-2-(НПА), 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-4-(НПА)2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-8-(НПА), 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-9-(НПА), 2018-жылдын 20-июнундагы № 2018-П-12/24-2-(НПА) 2019-жылдын 13- мартындагы №201-П-07/10-1-(ДКП), 2021-жылдын 22-декабрындагы № 2021-П-20/72-8-(НПА) токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. (КР-нын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-12/23-1-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту)

2. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 93-04 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 18/1 токтому менен бекитилген, "Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктар милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1) жобонун 1.1-пункту "коммерциялык банктар" деген сөздөрдөн кийин "жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкына да" деген сөздөр менен толукталсын;

2) жобонун 6.3-пункту төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Бул ченемдер Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкына таркатылбайт.";

3) жобонун 9.4-пунктундагы "коммерциялык" деген сөз алынып салынсын.

3. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 94-04 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 18/2 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын шайкештүүлүк стандарттарын аныктоо боюнча нускоого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1) нускоонун 1.1-пунктундагы "(мындан ары текст боюнча "банктар")" деген сөздөр "жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкына да (мындан ары - банктар)" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2) 8.1-пункту төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкынын дивиденддери Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы жөнүндө" мыйзамында каралган тартипте бөлүштүрүлөт".

4. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 20-июнундагы № 2018-П-12/24-2-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту)

5. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2000-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2000-жылдын 15-декабрында 201 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 42/1 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобого төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

жобонун преамбуласы төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Бул жобо, "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы жөнүндө" мыйзамда каралган, өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкына таркатылат".

6. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-4-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту)

7. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/13 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

8. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 28-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 26-июнунда 47-08 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 22/4 токтому менен бекитилген, "Тике банктык көзөмөл жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) жобонун 1.1-пункту "Улуттук банктан лицензия алышкан коммерциялык банктарга" деген сөздөрдөн кийин, ", Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкына да" деген сөздөр менен толукталсын;

2) жобонун 1.2-пункту төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

"Жобо, "Кредиттик союздардын финансы компаниясы" ААКсы адистештирилген финансы-кредиттик мекемесине (мындан ары - Финансы компаниясы) жана катышуучулардан депозиттерди тартуу менен иш алып барышкан жана/же Финансы компаниясынын алдында карызы бар кредиттик союздарга (мындан ары - банк/тар) бул мекемелердин ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актыларга каршы келбеген бөлүгүндө, Кыргыз Республикасынын "Кредиттик союздар жөнүндө" мыйзамына ылайык, алардын өзгөчөлүгүн эске алуу менен таркатылат".

9. Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасы тарабынан 1998-жылдын 14-декабрындагы N 34/9 токтом менен бекитилген, Коммерциялык банктын ишеним боюнча тескөө жагында операцияларын жөнгө салуу эрежелерине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-главанын экинчи абзацы "коммерциялык банкты" деген сөздөн кийин "жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын (мындан ары - банк)" деген сөз менен толукталсын;

2) 1-главанын үчүнчү абзацындагы "коммерциялык банктарды (мындан ары текст боюнча "банк")" деген сөздөр "банктарды" деген сөзгө алмаштырылсын;

3) эрежелердин бүтүндөй тексти боюнча "коммерциялык банк" деген сөз "банк" деген сөзгө тиешелүү сандык жана жөндөмө мүчөлөрүндө алмаштырылсын.

10. Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы N 52/3 токтому менен бекитилген, Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет жөнүндө жобого төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

жобонун 4-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

"4. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет төмөнкү юридикалык жактардын бири тарабынан түзүлөт жана сунушталат:

1) банктык топтун башында турган жана Улуттук банктан лицензия алган банк тарабынан;

2) банктык холдингдик компания - Кыргыз Республикасынын резиденти тарабынан;

3) Улуттук банкка макулдашуу аркылуу, ыйгарым укук чегерилген юридикалык жак тарабынан (банк жана/же финансылык иш менен алектенген).

Жобо, эгерде ал банктык топтун катышуучусу болуп саналган болсо, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкына да таркатылат.

Ушул жобонун алкагында жогоруда көрсөтүлгөн юридикалык жактар мындан ары текст боюнча башкы компания деп аталышат.".

11. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-8-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту)

12. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы № 21/5 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

13. Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы N 28/7 токтому менен бекитилген, Улуттук банктан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредиттик мекемелердин Күрөөлүк мүлк менен иштөө тартибине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

тартиптин 2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

"Коммерциялык банктар, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы жана башка финансы-кредиттик мекемелер (мындан ары - банктар/ФКМдер) тарабынан кредиттик тартипти бекемдөө жана берилген кредиттердин реалдуу кайтарылып берилишин камсыз кылуу үчүн минималдуу талаптардын аткарылышы - ушул Тартиптин максаты болуп саналат".

14. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 1-апрелинде 44-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 4/1 токтом менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктар жана башка финансы-кредиттик мекемелер тарабынан сунушталуучу, Кыргыз Республикасынын банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда монополияга каршы жөнгө салуу, атаандаштыкты өнүктүрүү жана керектөөчүлөрдүн укугун коргоо саясатына жана анын негизги принциптерине төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

1) 1.2-пункт "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы" деген сөздөн кийин "жана Мамлекеттик өнүктүрүү банкы" деген сөздөр менен толукталсын;

2) 1.3-пункт "Улуттук банктан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган" деген сөздөрдөн кийин "ошондой эле Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы тарабынан" деген сөздөр менен толукталсын.

15. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-2-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту)

16. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 26/5 токтом менен бекитилген, "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жобонун 1.2-пунктунда "жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан (мындан ары - Улуттук банк) лицензия алышкан башка финансы-кредиттик мекемелерге (мындан ары - текст боюнча банктар)" деген сөздөр "жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан (мындан ары - Улуттук банк) лицензия алышкан башка финансы-кредиттик мекемелерге жана Мамлекеттик өнүктүрүү банкына (мындан ары - текст боюнча банктар)" деген сөздөргө алмаштырылсын.

17. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 28-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 26-апрелинде 46-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 16/5 токтом менен бекитилген, Банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда басымдуулук кылып турган абалды аныктоо жөнүндө жобого төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

жобонун 1.2-пункту "Улуттук банктан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган" деген сөздөрдөн кийин ", жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы" деген сөздөр менен толукталсын.".

18. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 27-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 29-сентябрында 119-08 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 33/4 токтом менен бекитилген, Банктык кызмат көрсөтүүлөр боюнча сый акынын өлчөмү жөнүндө маалыматты жайылтууда эффективдүү пайыздык ченди эсептөө жөнүндө жобого төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

жобонун 1.2-пункту "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы" деген сөздөн кийин ", жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы тарабынан" деген сөздөр менен толукталсын.

19. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 29-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 1-февралында 16-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 36/13 токтом менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын аймагында коммерциялык банктардын ачык валюта позиция лимиттерин сактоо тартиби жөнүндө нускоого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) преамбуланын биринчи абзацындагы "коммерциялык" деген сөз алынып салынсын;

2) преамбуланын экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: "ачык валюта позиция лимиттерин сактоонун ушул тартиби чет елке валютасындагы операцияларды жүргүзүүгө лицензиясы бар бардык коммерциялык банктарга жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкына (мындан ары - банктар) таркатылат.".

20. Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы N 52/4 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана финансы-кредит мекемелерде кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) жобонун 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

"Бул ченемдик акт Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" жана "Микрофинансылык уюмдар жөнүндө" мыйзамдарга ылайык иштелип чыккан. Жобо мөөнөттүү депозиттерди тартуу менен иш алып барышкан бардык коммерциялык банктарга, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкына, "Кредиттик союздардын финансы компаниясы" ААКсы адистештирилген финансы-кредит мекемесине жана микрофинансылык уюмдарга (мындан ары - банктар) таркатылат.";

2) жобонун 20-пунктундагы "коммерциялык" деген сөздөр алынып салынсын;

3) жобонун 24-пунктундагы "коммерциялык" деген сөз алынып салынсын.

21. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-8-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту)

22. Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 12-мартындагы N 6/2 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторунун түзүлүшүнө карата талаптар жөнүндө жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жобонун 1-пунктунун 1-абзацында "Кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча финансы компаниясы, Банктарды кайра каржылоонун атайын фонду" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы, "Кредиттик союздардын финансы компаниясы" ААКсы адистештирилген финансы-кредиттик мекеме" деген сөздөргө алмаштырылсын.

23. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 23-октябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 19-ноябрында 133-04 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 26/2 токтом менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредиттик мекемелердин эсептик саясатына карата талаптар жөнүндө жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) преамбулада "Финансы компаниясы" деген сөз "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы, "Кредиттик союздардын финансы компаниясы" ААКсы адистештирилген финансы-кредиттик мекеме" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2) жобонун 3.5-1-пунктунун 2-пунктчасынын төртүнчү абзацындагы "коммерциялык" деген сөз алынып салынсын;

3) жобонун 3.5-1-пунктунун 2-пунктчасынын бешинчи абзацындагы "коммерциялык" деген сөз алынып салынсын;

4) жобонун 4.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

"Банктардын, "Кредиттик союздардын финансы компаниясы" ААКсынын жана микрофинансылык уюмдардын эсептик саясаты ФКМдин Директорлор кеңеши (Байкоо органы) тарабынан бекитилүүгө тийиш.";

5) бүтүндөй текст боюнча "Финансы компаниясы" деген сөз "Кредиттик союздардын финансы компаниясы" ААКсы деген сөзгө алмаштырылсын.

24. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 15-сентябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 7-октябрында 109-04 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 24/4 токтом менен бекитилген, Кредиттөөдөгү чектөөлөр жөнүндө нускоого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) нускоонун 1.1-пунктунун экинчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:

"Нускоо бардык коммерциялык банктарга жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкына (мындан ары - банктар) таркатылат";

2) нускоонун 2.3-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: "Банк менен байланыштуу жактарды кредиттөөнүн чектери жана тартиби Улуттук Банк Башкармасынын 2003-жылдын 10-декабрындагы N 34/10 токтому менен бекитилген "Инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларга карата талаптар жөнүндө" нускоого ылайык аныкталат.".

25. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 28-апрелинде кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 10-июнунда 70-04 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 11/2 токтом менен бекитилген, Пайыздык кирешени чегербөө статусун ыйгаруу Тартибине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

тартиптин 1.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

"Тартип коммерциялык банктарда, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкында жана ломбарддарды жана алмашуу бюролорун (мындан ары - кредиттик мекемелер) кошпогондо, иши Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан жөнгө салынган башка финансы-кредиттик мекемелерде өзүнө кредиттик тобокелдикти алып жүргөн кредиттер жана активдер боюнча пайыздык кирешени чегербөө статусун ыйгаруу тартибин аныктайт.".

26. Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы N 28/10 токтому менен бекитилген, коммерциялык банктарда видеобайкоону уюштуруу тартибине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1) тартиптин 1-пункту "коммерциялык банктын объектилеринде" деген сөздөрдөн кийин "жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкында" деген сөздөр менен толукталсын.";

2) тартиптин 24-пунктунда "7.2" саны "26" деген санга алмаштырылсын.

27. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 10-июнунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 14-июлунда 74-09 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 26/3 токтом менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын туунду же караштуу компанияларды түзүү жана/же сатып алуу эрежелерине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

эреженин 1.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: "Бул эрежелер Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары - Улуттук банк) ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан жана бардык коммерциялык банктарга жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкына (мындан ары - банк) таркатылат.".

28. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 16-апрелинде кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 22-апрелинде 37-03 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 13/2 Субъектилерди жана оффшордук аймактардын тизмесин аныктоо боюнча талаптарды белгилөө жөнүндө токтомго төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

токтомдун 5-пункту төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

"Бул ченемдик укуктук актынын талаптары Кыргыз Республикасынын аймагында иш жүргүзүшкөн банктарга, жана башка финансы-кредиттик мекемелердин ишине таркатылат жана Улуттук банктын расмий басылмаларында жарыялангандан кийинки 30 календардык күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.".

29. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/12 токтомуна ылайык күчүн жоготот)

30. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-8-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту)

31. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 15-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 4-февралында 18-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 37/5 токтом менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында операциялык тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобого төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) жобонун 1.1.-пунктунда сөздөр "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында операциялык тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" (мындан ары текст боюнча Жобо)" деген сөздөр алынып салынсын;

2) жобонун 1.2-пунктунда "Эсептешүү-сактык компания" ААКсы жана "Кыргыз айыл-чарба финансы корпорациясы" ЖАК деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

32. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 28-июнунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 4-августунда 85-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 19/2 токтом менен бекитилген, "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелерде рынок тобокелдигин тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жобонун 1.1-пунктунда "Эсептешүү-сактык компания" ААКсы жана "Кыргыз айыл-чарба финансы корпорациясы" ЖАК (мындан ары текст боюнча - банктар)" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

33. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 28-июнунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 4-августунда 85-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 19/3 токтом менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелерде өлкө тобокелдигин тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1) жобонун 1.2-пункту "коммерциялык банктарда" деген сөздөрдөн кийин "жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы" деген сөздөр менен толукталсын;

2) жобонун 3.2-пунктундагы "коммерциялык" деген сөз алынып салынсын.

34. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-6 (НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту)

35. Улуттук Банк Башкармасынын 2010-жылдын 29-декабрындагы N 96/2 токтому менен бекитилген, "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттерди көрүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдуктун уюштурулушуна карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобого төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

жобонун 2-пункту "ислам терезесине ээ" деген сөздөрдөн кийин ", Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкында" деген сөздөр менен толукталсын.

36. Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасынын 2012-жылдын 14-сентябрындагы N 52/4 токтому менен бекитилген, банктардын баалуу кагаздар менен иш алып баруусу жөнүндө жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1) жобонун 1-пунктунун биринчи абзацы "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары" ", Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы" деген сөздөр менен толукталсын;

2) жобонун 28-пунктундагы "коммерциялык" деген сөз алынып салынсын;

3) жобонун 38-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

"Эмитенттер - Кыргыз Республикасынын резидент эместери тарабынан чыгарылган кайсы болбосун баалуу кагаздар жана эмитенттер - Кыргыз Республикасынын резиденттери тарабынан чыгарылган мамлекеттик эмес баалуу кагаздар менен операцияларды жана бүтүмдөрдү жүзөгө ашырууга чейин, банктар Тышкы көзөмөл башкармалыгына төмөнкү маалыматтарды берүүлөрү тийиш:".

37. Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-августундагы N 36/2 токтому менен бекитилген, "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө" жобого төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

1) жобонун 2-пункту "коммерциялык банктарга" деген сөздөрдөн кийин ", Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкына" деген сөздөр менен толукталсын;

2) жобонун 2-пунктунда "(мындан ары - банктар)" деген сөздөн кийин "," белгиси коюлсун.

38. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 22-декабрындагы № 2021-П-20/72-8-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту)

39. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-9-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту)

40. Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасынын 2007-жылдын 20-декабрындагы N 54/9 токтому менен бекитилген, "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарындагы жана башка финансы-кредиттик мекемелериндеги Бухгалтердик эсепке алуу эсептеринин планына карата талаптар жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) жобонун 1.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

"Жободо банктардын алар тарабынан бекитилген Эсептер планына өткөндүгүнө байланыштуу, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" жана "Бухгалтердик эсепке алуу жөнүндө" мыйзамдарына ылайык, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкында жана башка финансы-кредиттик мекемелеринде Бухгалтердик эсепке алуу эсептеринин планына карата талаптар белгиленет";

2) жобонун 2.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

"Эсептер планына карата талаптар Кыргыз Республикасынын аймагында иш алып барышкан банктарга таркатылат".

41. Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы N 18/3 токтому менен бекитилген, "Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга карата камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1) жобонун 1.1-пунктунун экинчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:

"Жобо, депозиттерди тартуу менен иш алып барууга укугу бар бардык коммерциялык банктарга, микрофинансылык компанияларга, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкына жана "Кредиттик союздардын финансы компаниясы" ААКсы адистештирилген финансы-кредиттик мекемесине (мындан ары - банктар) таркатылат";

2) жобонун 13.4-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын: "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы РППУну "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы жөнүндө" мыйзамына ылайык түзөт жана чегерет.

42. (Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасынын 2019-жылдын 13-мартындагы N 2019-П-07/10-1-(ДКП) токтомуна ылайык кучун жоготту

1) жобонун 1.1-пунктундагы "коммерциялык" деген сөз алынып салынсын;

2) жобонун 1.1-пункту "коммерциялык банктардын" деген сөздөрдөн кийин ", Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкынын" деген сөздөр менен толукталсын;

3) жобонун бүтүндөй тексти боюнча "коммерциялык банктар" деген сөздөр "банктар" деген сөзгө тиешелүү сандык жана жөндөмө мүчөлөрүндө алмаштырылсын.

43. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 20-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 29-декабрында 32-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 32/07 токтом менен бекитилген, Аудит боюнча комитетке карата негизги талаптарга төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жобонун 1.1-пунктундагы "(мындан ары текст боюнча - банк)" деген сөздөр ", жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы (мындан ары - банк)" деген сөздөргө алмаштырылсын.