Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын " 17 " октябрындагы
№ 45/1 токтомуна карата
1-тиркеме 

 

"Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык 
операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен
берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо 

 

1. Жалпы жоболор

 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 20 января 2016 года № 4/6, 15 июня 2016 года № 25/2, 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-12, 2017-жылдын 13-декабрындагы № 2017-П-12/51-13-(НПА), 2018-жылдын 31-январындагы №2018-П-12/4-6-(БС), 2018-жылдын 30-майындагы № 2018-П-12/20-2-(НФКУ) , 15 августа 2018 года № 2018-П-33/33-8)

 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Бул жобо, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө", "Мамлекеттик жана мамлекеттик эмес карыз жөнүндө" мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 5-июлундагы №26/2 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын резиденттеринин чет өлкө банктарында ачылган эсептерин жана аманаттарын каттоо жөнүндө" жобого (мындан ары - мыйзамдарга) ылайык иштелип чыккан жана анда ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын (мындан ары - МФК) мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун (мындан ары - ПРО) бирдиктүү формасы аныкталган.  

2. ПРО бухгалтердик эсеп жана системадан тышкаркы эсепке алуу маалыматтарынын негизинде түзүлөт.  

3. Ушул жободо колдонулган терминдер жана аныктамалар, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" мыйзамында жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларында колдонулган терминдерге жана аныктамаларга ылайык келет.  

2. Максаттары жана милдеттери 

 

4. ПРО төмөнкүлөргө талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү максатында түзүлөт: 

а) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары - Улуттук банк) тарабынан мыйзамдарда белгиленген милдеттердин аткарылышынын алкагында МФКлардын финансылык абалына;  

б) компаниялардын жетекчилери ликвиддүүлүктү, төлөөгө жөндөмдүүлүктү жана кирешелүүлүктү камсыз кылуу жагында чечимдерди кошо алганда, тиешелүү чечимдерди кабыл алуусу үчүн МФКлардын ишине.  

5. ПРОнун башкы милдети - ушул жобонун 4-пунктунда көрсөтүлгөн максаттардын аткарылышын камсыз кылуу үчүн МФКлардын экономикалык жана чарбалык иши тууралуу так жана толук маалыматтарды чагылдыруу.  

3. ПРОнун мазмуну жана берүү мезгил аралыгы  

 

6. ПРО, аныкталган формада, белгиленген мөөнөттө берилүүгө тийиш болгон МФКнын белгилүү бир мезгил ичиндеги иши тууралуу отчетту түшүндүрөт.  

7. ПРО 13 бөлүктөн турат. ПРОнун курамы, кыскача мазмуну жана берүү мөөнөттөрү ушул жобого карата 1-тиркемеде чагылдырылган.  

8. МФКнын ушул жылдын 4-чейреги үчүн ПРОсу жылдык болуп саналат. Акча каражатын тартуу менен иш алып барган МФКлар үчүн декабрь айында сунушталган ПРО жылдык болуп саналат. Жылдык ПРО отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралынан кечиктирилбестен Улуттук банктын кароосуна сунушталууга тийиш.  

4. ПРОну берүү тартиби  

 

9. Ар бир МФКда ПРОнун мазмунунун толуктугу, мөөнөтүндө берилиши жана туура толтурулушу үчүн жооп берген кызматкер дайындалууга тийиш. ПРОдо камтылган маалыматка тиешелүү бардык суроолор боюнча Улуттук банк менен иш алып баруу жоопкерчилиги да ошол кызматкерге жүктөлөт.  

10. ПРО ушул жобого карата 2-тиркемедеги формада, отчет үчүн белгиленген мөөнөттөрдө кагазга чыгарылган жана электрондук түрдө Улуттук банкка берилет. ПРОнун электрондук версиясы Улуттук банкта белгиленген талаптарга ылайык түзүлүүгө тийиш.  

11. Чүй областында жана Бишкек шаарында жайгашкан МФКлар ПРОну кагазга чыгарып, конвертке салып, чапталган түрүндө Улуттук банкка сунуштоого тийиш. 

12. ПРОнун электрондук версиясы Улуттук банктын Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгынын Статистикалык базаларды техникалык колдоо бөлүмүнө электрондук почта аркылуу жөнөтүлөт. МФКнын электрондук почтасы жок болсо, отчеттор жаздырып алуучу башка жабдуулар (USB - флэш маалымат сактоочу) аркылуу берилиши зарыл.  

13. Республиканын башка областтарында жайгашкан МФКлар ПРОну кагазга чыгарылган же электрондук түрдө Улуттук банктын тиешелүү областтык башкармалыгына/Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө берүүгө тийиш.  

Улуттук банктын областтык башкармалыктары жана Баткен областындагы өкүлчүлүгү ПРОну Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгына агрегирленген түрдө сунушташат. 

14. ПРОдо кандайдыр бир дал келбестиктер, каталар, маалыматтардын толук чагылдырылбашы же анын формаларынын туура эмес толтурулушу аныкталган учурда, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмү финансылык отчетто чагылдыруу менен отчетту оңдоо зарылчылыгы тууралуу МФКга маалымдап, оңдолгон отчетту 10 жумуш күнү ичинде берилишин талап кылат.  

Оңдолгон отчеттор МФКнын коштомо каты менен бирге отчет талапка ылайык толтурулбагандыгы тууралуу билдирме жөнөтүлгөндөн кийинки беш жумуш күн ичинде Улуттук банкка кайрадан сунушталууга тийиш. 

15. Улуттук банктын ПРО боюнча сын-пикирлери жок болсо же отчет Улуттук банктын сын-пикирлерине ылайык кайрадан оңдолуп, анын оңдолгондугу жөнүндө Улуттук банк кат жүзүндө билдиргенден кийин гана ПРО Улуттук банк тарабынан кабыл алынган катары эсептелинет.  

16. МФК ПРОну МФКнын башкы кеңсеси жана филиалдар боюнча консолидацияланган негизде беришет.  

17. ПРО белгиленген формада: көктөлгөн, ар бир бөлүктүн беттерине санын көрсөтүү менен номерленип, мөөр басылып, МФКнын ПРОнун түзүлүшү, анын берилиши үчүн жооп берген кызматкерлеринин кол тамгасы коюлуп, сунушталууга тийиш.  

18. ПРОдо отчеттук күнгө карата МФКнын абалы тууралуу так маалыматтар камтылууга тийиш. МФКнын абалынын ар айлык, чейректик жана жылдык ПРОлордо туура чагылдырылгандыгы МФКнын Директорлор кеңешинин Төрагасы же Директорлор кеңешинин Төрага жок учурда аны алмаштырган мүчөсү, МФК Башкармасынын Төрагасы, Башкы бухгалтери жана МФК Башкармасынын ПРОнун даярдалышын түздөн-түз тескөөгө алган мүчөсү тарабынан тастыкталат.  

5. Корутунду жобо 

 

19. ПРОдо маалыматтардын өз учурунда берилбеши жана/же такталбаган, туура эмес маалыматтардын берилиши, отчеттун толук эмес жана/же туура эмес толтурулушу үчүн МФК Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык жоопкерчилик тартат.  

20. Улуттук банкка берилген ПРОнун экинчи нускасы МФКда сакталууга тийиш.  

 

 

Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1
токтому менен бекитилген
"Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө
ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик отчету жөнүндө" жобого карата
1-тиркеме

 

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан МФКлардын ПРОсунун курамы 

 

Бөлүгү 

Аталышы 

Мезгил аралыгы 

Берүү мөөнөтү 

Эскертүүлөр же ченемдик укуктук актыларга шилтемелер 

  

Титулдук барак 

Чейрек сайын 

 

 

 

отчеттук айдан кийинки айдын 20 чейин  

Бөлүктөргө тиркелет  

  

Банктын Директорлор кеңешинин, Башкармасынын жана Шариат кеңешинин мүчөлөрү тууралуу маалыматтар  

Жыл сайын  

отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

Бөлүктөргө тиркелет 

Өзгөртүүлөр киргизилген учурларда 

өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийинки 10 календарлык күн ичинде  

  

МФКнын айрым кызмат адамдары жөнүндө маалымат 

Жыл сайын  

отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

Бөлүктөргө тиркелет 

Өзгөртүүлөр киргизилген учурларда 

өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийинки 10 календарлык күн ичинде 

  

МФК тууралуу базалык маалымат 

Жыл сайын  

отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

Бөлүктөргө тиркелет 

Өзгөртүүлөр киргизилген учурларда 

Өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийинки 10 календарлык күн ичинде  

1-бөлүк 

Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет  

A. Активдер 

Б. Милдеттенмелер  

B. Капитал 

Г. Милдеттенмелерди чечмелөө  

Д. Каржылоо портфелин чечмелөө  

Жыл сайын 

отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

 

Чейрек сайын 

Акча каражаттарын тартуу менен иш алып барган МФКлар үчүн, ай сайын 

отчеттук мезгилден кийинки мезгилдин 20 календарлык күн ичинде  

2-бөлүк 

Чогуу алгандагы киреше тууралуу отчет  

A. Операциялар боюнча алынган кирешелер 

Б. Операцияларды ишке ашыруудан улам чыгымдар  

B. Операциялар боюнча башка кирешелер  

Г. Операциялар боюнча башка чыгашалар  

Д. Операциялык жана административдик чыгашалар  

Жыл сайын 

отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

  

Чейрек сайын 

Акча каражаттарын тартуу менен иш алып барган МФКлар үчүн, ай сайын 

отчеттук мезгилден кийинки мезгилдин 20 календарлык күн ичинде 

3-бөлүк 

Капитал 

A. Капитал түзүмүндөгү өзгөрүүлөр 

Б. МФКнын акциялары жана башка баалуу кагаздары тууралуу маалыматтар  

B. Бөлүштүрүлбөгөн пайдадагы өзгөрүүлөр  

Жыл сайын 

отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

  

Чейрек сайын 

Акча каражаттарын тартуу менен иш алып барган МФКлар үчүн, ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки мезгилдин 20 календарлык күн ичинде 

4-бөлүк 

Мөөнөтүнөн өткөрүлүп жиберилген активдер тууралуу маалымат, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо 

A. Мөөнөтүнөн өткөрүлүп жиберилген активдер тууралуу маалымат  

Б. Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо  

B. Берилген каржылоо боюнча маалымат  

Г. Областтар боюнча берилген каржылоо тууралуу маалымат  

Д. Каржылоо ыкмалары 

Е. Кардарлар жёнъндё  

Ж. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча тобокелдик деңгээлине жараша активдерди классификациялоо  

З. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча башка маалыматтар  

И. Проблемалуу кардарлар боюнча маалымат  

К. Үстү-үстүнөн берилген активдер жөнүндө маалыматтар  

Л. Реструктуриза-цияланган активдер 

Жыл сайын 

отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

  

Чейрек сайын 

Акча каражаттарын тартуу менен иш алып барган МФКлар үчүн, ай сайын 

отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 20 календарлык күн ичинде 

5-бөлүк 

Кардарлардын эсептери  

A.Суммалар боюнча бөлүштүрүү менен эсептер  

Б. Отчеттук мезгил ичинде эсептердеги акча каражаттардын жылышы  

B. Төлөө мөөнөттөрү боюнча эсептер 

Жыл сайын 

отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

  

Чейрек сайын 

Акча каражаттарын тартуу менен иш алып барган МФКлар үчүн, ай сайын 

отчеттук мезгил аяктагандан кийинки мезгилдин 20 календарлык күн ичинде 

10 

6-бөлүк 

А. Кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүүсүнө карата активдердин жана милдеттенмелердин ийкемдүүлүгүнө талдап-иликтөөлөр (ГЭП-анализ) 

Б. Ордун жабуу мөөнөттөрү боюнча активдерди жана милдеттенмелерди талдап-иликтөө  

Жыл сайын 

отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

  

Чейрек сайын  

Акча каражаттарын тартуу менен иш алып барган МФКлар үчүн, ай сайын 

отчеттук мезгил аяктагандан кийинки мезгилдин 20 календарлык күн ичинде 

11 

7-бөлүк 

РППУдагы өзгөрүүлөр  

А. РППУдагы өзгөрүүлөр 

Б. РППУнун эсебинен эсептен алынып салынган активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер жана кайтарылган (мурда эсептен алынып салынган) активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер жөнүндө маалыматтар  

Жыл сайын 

отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

  

Чейрек сайын 

Акча каражаттарын тартуу менен иш алып барган МФКлар үчүн, ай сайын 

отчеттук мезгил аяктагандан кийинки мезгилдин 20 календарлык күн ичинде 

12 

8-бөлүк 

А. Ири тобокелдиктер тууралуу маалымат  

Б. Аффилирленген жактар менен операциялар жөнүндө жалпы маалыматтар  

В. Уюштуруучулардан/акционерлерден/катышуучулардан алынган насыялар  

Жыл сайын  

отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

  

Чейрек сайын 

Акча каражаттарын тартуу менен иш алып барган МФКлар үчүн, ай сайын 

отчеттук мезгил аяктагандан кийинки мезгилдин 20 календарлык күн ичинде 

13 

9-бөлүк 

Кызматкерлер менен келишилген бүтүмдөр тууралуу маалымат  

Жыл сайын  

отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

  

Чейрек сайын 

Акча каражаттарын тартуу менен иш алып барган МФКлар үчүн, ай сайын 

отчеттук мезгил аяктагандан кийинки мезгилдин 20 календарлык күн ичинде 

14 

10-бөлүк 

Экономикалык ченемдердин сакталышы тууралуу маалыматтар  

Жыл сайын 

отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салуу эрежелери

Чейрек сайын 

Акча каражаттарын тартуу менен иш алып барган МФКлар үчүн, ай сайын 

отчеттук мезгил аяктагандан кийинки мезгилдин 20 календарлык күн ичинде 

15 

11-бөлүк 

Кардарларга сунушталган каржылоо тууралуу маалымат  

Жыл сайын 

отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

 

Чейрек сайын 

Акча каражаттарын тартуу менен иш алып барган МФКлар үчүн, ай сайын 

отчеттук мезгил аяктагандан кийинки мезгилдин 20 календарлык күн ичинде 

16 

12-бөлүк 

Ачып көрсөтүү 

А. Банк менен түзүлгөн агенттик келишим боюнча чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу боюнча маалымат  

Б. ФКМде ишке ашырылган операциялар жана инвестициялар боюнча чечмелөөлөр 

В. Туунду финансылык инструменттер  

Жыл сайын 

отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

  

Чейрек сайын 

Акча каражаттарын тартуу менен иш алып барган МФКлар үчүн, ай сайын 

отчеттук мезгил аяктагандан кийинки мезгилдин 20 календарлык күн ичинде 

17 

13-бөлүк 

Чет өлкө активдери жана милдеттенмелери боюнча отчет  

Чейрек сайын 

отчеттук мезгил аяктагандан кийинки мезгилдин 20 календарлык күн ичинде 

  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы  №45\1 токтому менен бекитилген 

 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик

компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобого карата 2-тиркеме

Маалымат

Кыргыз Республикасынын

МКК/МКА

Улуттук банкынын

Кызматтык иште пайдалануу үчүн

 

мекеме:

Тиешелүү түзүмдүк бөлүмүнүн

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган микрофинансылык

компаниялардын Мезгил-мезгил менен бнрилүүчү регулятивдик отчету

________________

№____________________

(берген күнү)

(кириш/чыгыш)

Көрсөтүлгөн абалы карата

 

    түзүлгөн

 

 

                     /күн, ай, жыл/

 

   /күн, ай, жыл/

Мезгилдүүлүгү: - чейректик сайын; -жылдык; - корректировкалоо

Отчеттун аныктыгы тастыкталган:

_____ички текшерүү менен

 

_____аудит тарабынан корутундусуз

 

______аудит тарабынан корутунду менен

Отчет берген мекеме:                    ___________________________________________________________________________________

/ МФК/ аталышын чоң басма тамгалар менен көрсөткүлө/

 

КОЛ ТАМГА ЖАНА КҮБӨЛӨНДҮРҮҮ

Биз, төмөндө кол койгондор, бул отчет жана анын тиркемелери Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын

жобосуна ылайык даярдалгандыгын тастыктайбыз. Биз ошондой эле, отчетту текшергендигибизди жана

МКК/МКАнын абалы жөнүндө отчеттук күнгө карата туура маалымат бергендигин тастыктайбыз.

1. Компаниянын Директор кеңешинин Төрагасы

 ____________________

    (кол тамгасы)

__________________

 (аты-жөнү)

2. Компаниянын Директор кеңешинин (же болбосо Ревизиялык комиссиясынын) мүчөсү

     (кол тамгасы)

 (аты-жөнү)

3. Компаниянын башкармасынын Төрагасы

 

 

4. Башкы бухгалтер   

 

 

5. Отчетту даярдоо боюнчча ишке түздө жетекчелигин

калган Башкарманын  мүчөсү

 

 

 

 

6. Тышкы аудитор фирма

  (корутундунун N жана күнүнө шилтеме)

Отчет түзүү боюнча жооптуу адам

 

 

 

Кызматы

Аты-жөнү

Кол тамгасы

 

7. Кардарлардын жалпы саны      ________________________________________________________________

А) каржылоо сунушталган кардарлар           _______________________________________________________

Б) акча кара    ______________________________________________________________________________

Катталган

күнү

Кол тамгасы

Карап чыгууга келип

Кол тамгасы

Текшерүү аяктаган күнү

Кол тамгасы

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик

компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө"

жобого карата 2-тиркеме

МФКнын Директорлор кеңешинин Башкармасынын жана Шариат кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалымат

МФКнын Директорлор кеңеши

Аты-жөнү

Иштеген жери

Кызматы 

Телефону

 Кол тамгасынын үлгүсү

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МФК Башкармасы

 

Аты-жөнү

Кызматы 

Телефону 

Кол тамгасынын үлгүсү

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Шариат кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалымат

 

Аты-жөнү

 Иштеген жери

Кызматы

Телефону

Кол тамгасынын үлгүсү

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызматы:______________   Аты-жөнү:________________      Кол тамгасы: __________________

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген 

 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик

компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобого карата 2-тиркеме

МКК жана МКАнын айрым кызмат адамдары тууралуу маалымат

 

 

а) аты-жөнү

б) кызматы      

в) телефону       

г) кол тамгасынын үлгүсү

2. Каржылоо иши үчүн жооптуу кызмат адам

а) аты-жөнү    

б) кызматы     

в) телефону       

г) кол тамгасынын үлгүсү

3. Ички аудит кызматынын/бөлүмүнүн жетекчиси

а) аты-жөнү    

б) кызматы      

в) телефону       

г) кол тамгасынын үлгүсү

Аткаруу органынын жетекчиси:   Аты-жөнү:___________      Кол тамгасы: ________

  

МКК жана МКА тууралуу базалык маалымат

 

1. Отчет берген мекеменин

толук аталышы

2. Дареги :

 а) шаар

 б) көчөсү, үй номери

 в) почта индекси

 

3. Расмий жарыяланган байланыш:     

 а) телефон

 б) факс

 в) электрондук почта                   

4. Интернеттеги МКК жана МКАнын веб-сайты

 

5. МКК жана МКАнын персоналы

 

Аткаруу органынын жетекчиси:             Аты-жөнү:___________     Кол тамгасы: ______________

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 20___-жылдын "____" _____________ №___

 токтому менен бекитилген "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан

микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобого карата 2-тиркеме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МФК боюнча базалык маалымат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Отчет берген 

 

 

 

 

 

 

МФКнын аталышы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Дареги:

 

 

 

 

 

 

 

 а) шаар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 б) көчөсү, үй №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в) почта дареги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 г) почта кутусу (ящик)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Расмий жарыяланган байланыш:

 

 

 

 

 

 а) телефону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 б) факс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в) электрондук почтасы                     _______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Уставдык капиталдын суммасы:

 

 

 

 

 

  а) жарыяланган

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  б) анык киргизилген

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 31-декабрга карата абал боюнча төлөнгөн:

 

  а) жөнөкөй акциялар

 

 

 

 

 

 

номиналы

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп

 

саны

 

 

 

 

 

 

 

наркы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) артыкчылык берилген акциялар

 

 

 

 

 

номиналы

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп

 

саны

 

 

 

 

 

 

 

наркы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: _________

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 20___-жылдын "____" _____________ №___

 

 

 

 

 токтому менен бекитилген "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан

 

 

 

 

микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобого карата 2-тиркеме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-бөлүк. Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет

 

 

1-форма

 

 

 

 

миң сом

 

Статьянын аталышы

 

Бардыгы болуп

Чет өлкө валютасы

 

А. АКТИВДЕР

 

 

1.

Акча каражаттары

 

 

 

 

анын ичинде чет өлкө валютасында

 

 

 

2.

Улуттук банктагы эсеби

 

 

3.

Башка банктардагы жана финансы мекемелердеги эсептешүү эсептери

 

 

4.

Башка банктардагы жана финансы мекемелердеги эсептери:

 

 

 

 

а) чектелген мудараба келишими боюнча

 

 

 

 

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча

 

 

 

 

в) кард хасан келишими боюнча

 

 

 

5.

Баалуу кагаздар

 

 

 

6.

Банктарга жана финансы-кредит мекемелерине сунушталган каржылоо:

 

 

 

 

а) чектелген мудараба келишими боюнча

 

 

 

 

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча

 

 

 

 

в) шарика/мушарака келишими боюнча                                              

 

 

 

 

г) мурабаха келишими боюнча

 

 

 

 

д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча

 

 

 

 

е) салам келишими боюнча

 

 

 

 

ж) кард хасан келишими боюнча

 

 

 

7.

Башка кардарларга сунушталган каржылоо

 

 

 

 

а) чектелген мудараба келишими боюнча

 

 

 

 

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча

 

 

 

 

в) шарика/мушарака келишими боюнча                                             

 

 

 

 

г) мурабаха келишими боюнча

 

 

 

 

д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча

 

 

 

 

е) салам келишими боюнча

 

 

 

 

ж) кард хасан келишими боюнча

 

 

 

8.

  МИНУС: Атайын РППУ

 

 

 

9.

Таза каржылоо (6-ст.+7ст.-8-ст.)

 

 

 

10.

Кардарларга кийин өткөрүп берүү үчүн активдер/инвентарь:

 

 

 

а) кыймылсыз мүлк

 

 

 

б) кыймылдуу мүлк

 

 

11.

Негизги каражаттар, анын ичинде:

 

 

 

 

a) жер жана имараттар

 

 

 

 

б) башка негизги каражаттар

 

 

 

12.

Башка менчик

 

 

 

 

a)Алынган каржылоонун ордун жабууга кабыл алынган кардардын кыймылсыз мүлкү

 

 

 

 

б) Сунушталган каржылоону ордун жабууга кабыл алынган кардардын башка менчиги

 

 

 

13.

 Консолидацияланбаган компанияларга капитал салымдары

 

 

 

 

а) банктар жана финансы-кредит мекемелери

 

 

 

 

б) башка финансы мекемелери

 

 

 

 

в) финансылык эмес мекемелер

 

 

 

14.

Жана башка активдер

 

 

 

15.

БАРДЫГЫ БОЛУП: АКТИВДЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР

 

 

 

16.

Юридикалык жактардын мөөнөттүү эсептери

 

 

 

 а) чектелген мудараба келишими боюнча

 

 

 

 

 б) чектелбеген мудараба келишими боюнча

 

 

 

17.

Жеке адамдардын мөөнөттүү эсептери

 

 

 

 а) чектелген мудараба келишими боюнча

 

 

 

 

 б) чектелбеген мудараба келишими боюнча

 

 

 

18.

Алынган каржылоо:

 

 

 

 

а) Кыргыз Республикасынын банктарынан

 

 

 

б) Кыргыз Республикасынын башка ФКМдеринен

 

 

 

в) эл аралык финансылык уюмдардан жана донорлордон

 

 

 

г) эл аралык ФКМдерден

 

 

 

д) мамлекеттик бийлик органдарынан

 

 

19.

Уюштуруучуларга/акционерлерге сунушталган каржылоо

 

 

 

19.1.

анын ичинде чет өлкө валютасында

 

 

 

19.2.

МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) - юридикалык жактардан сунушталган каржылоо

 

 

 

19.3

анын ичинде чет өлкө валютасында

 

 

 

19.4.

МФКнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттары

 

 

 

19.5.

анын ичинде чет өлкө валютасында".

 

 

 

20.

Шарттуу гранттар

 

 

 

21.

анын ичинде чет өлкө валютасында

 

 

 

22.

Жана башка милдеттенмелер

 

 

 

23.

БАРДЫГЫ БОЛУП: МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР

 

 

 

 

В. КАПИТАЛ

 

 

 

24.

   Акционердик капитал:

 

 

 

 

a) жөнөкөй акциялар (толук төлөнгөн уставдык капитал)

 

 

 

 

б) артыкчылык берилген акциялар

 

 

 

 

в) номиналдан ашык салынган капитал

 

 

 

 

г) жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан салынган кошумча капитал

 

 

 

 

 д) бөлүштүрүлбөгөн пайда (чыгымдар):

 

 

 

 

д1) өткөн мезгил аралыгындагы пайда (чыгымдар)

 

 

 

 

д2) өтүп жаткан жылдагы пайда (чыгымдар)

 

 

 

 

е) келечек керектөөлөргө камдар

 

 

 

25.

Жалпы Камдар, анын ичинде: 

 

 

 

   а) негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча камдар

 

 

 

  б) баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча камдар

 

 

 

 

  в) кредиттер жана финансылык ижара боюнча жалпы РППУ

 

 

 

 

  г) башка активдер боюнча жалпы РППУ

 

 

 

 

  д) башка жалпы камдар

 

 

 

26.

  Алынган пайданы теңдештирүүгө каралган камдар (РВП)

 

 

 

27.

Инвестициялар боюнча тобокелдиктердин ордун жабууга каралган камдар

 

 

 

28.

Консолидацияланбаган компаниялардын капитал салымдары

 

 

 

29.

 БАРДЫГЫ БОЛУП: КАПИТАЛ

 

 

 

30.

БАРДЫГЫ БОЛУП КАПИТАЛ ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер

 

 

 

Статьянын аталышы

 

Бардыгы болуп

Чет өлкө валютасы

1

 Каржылоо сунуштоого милдеттенме

 

 

 

2

Гарантиялар, кепилдиктер жана ушул сыяктуу милдеттенмелер

 

 

 

3

Валюталык операциялар

 

 

 

4

Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер

 

 

 

5

Жана башка баланстан тышкаркы милдеттенмелер

 

 

 

6

Бардыгы болуп баланстан тышкаркы милдеттенмелер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Башка активдерди жана милдеттенмелерди чечмелөө 

 

 

 

Статьянын аталышы

Бардыгы болуп

Чет өлкө валютасы

1

Башка активдер

 

 

 

    а) банк тарабынан алууга чегерилген киреше 

 

 

 

    б) алдын ала төлөнгөн төлөм

 

 

 

    в) такталбаган дебитордук суммалар  

 

 

 

    г) жана башка активдер 

 

 

2

Башка активдерге атайын РППУ 

 

 

3

Башка таза активдер 

 

 

4

Башка милдеттенмелер

 

 

 

    а) кардарларга төлөөгө чегерилген киреше

 

 

 

    б) мөөнөтү кийинкиге калтырылган мурабаха жана салам боюнча киреше

 

 

 

 

    в) төлөөгө карата салыктар

 

 

 

    г) такталбаган кредитордук карыз 

 

 

 

    д) жана башка милдеттенмелер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: _____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 20___-жылдын "____" _____________ №___

 

 токтому менен бекитилген "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан

 

микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобого карата 2-тиркеме

(КР Улуттук банк Башкармасынын2017-жылдын 13-декабрындагы № 2017-П-12/51-13-(НПА), токтомунун редакциясына ылайык)

 

 

1-бөлүк. Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет

 

Е. Милдеттенмелерди чечмелөө

 

Алынган каражаттардын суммасы

Милдеттенмелер кайсы мөөнөткө алынган

Акы алынган каражаттардын суммасы

Кайтарымсыз алынган каражаттардын суммасы

Кредитор

Шарттар

мин.

макс.

1

2

3

4

5

6

7

1. Алынган каржылоо

 

 

 

 

 

 

а) Кыргыз Республикасынын банктарынан

 

 

 

 

 

 

б) Кыргыз Республикасынын башка ФКМдеринен

 

 

 

 

 

 

в) эл аралык финансылык уюмдардан жана донорлордон

 

 

 

 

 

 

г) эл аралык ФКМдерден

 

 

 

 

 

 

д) мамлекеттик бийлик органдардан

 

 

 

 

 

 

2. Шарттуу гранттар

 

 

 

 

 

 

3. Башка милдеттенмелер

 

 

 

 

 

 

4. МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) - жеке адамдардан сунушталган каржылоо

 

 

 

 

 

 

5. МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) - юридикалык жактардан сунушталган каржылоо

 

 

 

 

 

 

6. МФКнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттары

 

 

 

 

 

 

БАРДЫГЫ БОЛУП

 

 

 

 

 

 

 

Ж. Каржылоо портфелин чечмелөө

 

Продуктунун аталышы

Бир кардарга сунушталган каржылоо суммасы

Мөөнөттөр

үстөк баа/киреше, %да

Кирешелүүлүк коэффициенти, % менен

Чегерүү ыкмасы

 

 

мин.

макс.

мин.

макс.

мин.

макс.

мин

макс.

калдыкка

баштапкы баланска

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 Күрөөсүз топтук каржылоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Күрөө алдында топтук каржылоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Күрөөсүз жеке каржылоолор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Күрөө алдында жеке каржылоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жана башкалар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРДЫГЫ БОЛУП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: _____________________________

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 20___-жылдын "____" _____________ №___

 токтому менен бекитилген "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан

микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобого карата 2-тиркеме

 

 

 

2-бөлүк. Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет

 

 

 

миң сом

A. Операциялар боюнча алынган кирешелер

өтүп жаткан мезгил

жыл башынан тартып

1. Коммерциялык банктардагы эсептеринде жайгаштырылган акча каражаттары боюнча кирешелер

 

 

 

а) чектелген мудараба келишими боюнча

 

 

 

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча

 

 

 

в) кард хасан келишими боюнча

 

 

 

2. Баалуу кагаздар боюнча кирешелер

 

 

 

3. Финансы-кредит мекемелерине сунушталган каржылоодон алынган кирешелер, анын ичинде:

 

 

а) чектелген мудараба келишими боюнча

 

 

 

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча

 

 

 

в) шарика/мушарака келишими боюнча                                             

 

 

 

г) мурабаха келишими боюнча

 

 

 

д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча

 

 

 

е) салам келишими боюнча

 

 

 

4. Башка кардарларга сунушталган каржылоодон алынган кирешелер, анын ичинде:

 

 

а) чектелген мудараба келишими боюнча

 

 

 

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча

 

 

 

в) шарика/мушарака келишими боюнча                                             

 

 

 

г) мурабаха келишими боюнча

 

 

 

д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча

 

 

 

е) салам келишими боюнча

 

 

 

5. Каржылоо боюнча операцияларынан алынган башка кирешелер

 

 

 

6. Бардыгы болуп

 

 

 

 

 

 

 

 Б. Операциялардан келип чыккан чыгашалар

7.   Юридикалык жактардын мөөнөттүү эсептери боюнча чыгашалары

 

 

а) чектелген мудараба келишими боюнча

 

 

 

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча

 

 

 

8.    Жеке адамдардын мөөнөттүү эсептери боюнча чыгашалар

 

 

а) чектелген мудараба келишими боюнча

 

 

 

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча

 

 

 

9.   Банктардан алынган каржылоо боюнча чыгашалар

 

 

 

10.  Башка финансы институттарынан алынган каржылоо боюнча чыгашалар

 

 

 

11.  Эл аралык финансы институттарынан алынган каржылоо боюнча чыгашалар

(каржылоонун башка булактары)

 

 

11-1. МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) - жеке адамдардан сунушталган каржылоо боюнча чыгашалары.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-2. МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) - юридикалык жактардан сунушталган каржылоо боюнча чыгашалары.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-3. МФКнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар боюнча чыгашалары.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Жана башка чыгашалар

 

 

 

13. Бардыгы болуп

 

 

 

14. Операциялардан алынган таза киреше

 

 

 

15. РППУ

 

 

 

16. РППУга чегерүүлөрдөн кийинки таза киреше

 

 

 

 

 

 

 

В. Операциялар боюнча башка кирешелер

17. Комиссиондук төлөмдөр жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөр

 

 

 

18. Курстук айырмадан кирешелер/чыгымдар

 

 

 

19. Агенттик банкинг боюнча алынган кирешелер

 

 

 

20. Капиталга жана акцияларга, анын ичинде туунду жана ассоциацияланган компанияларга салымдардан алынган киреше/дивиденддер

 

 

 

21. Башка кирешелер

 

 

 

22. Бардыгы болуп

 

 

 

 

 

 

 

Г.  Операциялар боюнча башка чыгашалар

 

 

 

23. Адистердин кызмат көрсөтүүлөрүнө жана банктык кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөргө кеткен чыгашалар

 

 

24. Башка чыгашалар

 

 

25. Бардыгы болуп

 

 

 

 

 

 

 

Д. Операциялык жана административдик чыгашалар жана кайыр-садага менен кайрымдуулук иштерине чыгашалар

26.  Эмгек акы жана персоналды күтүүгө кеткен башка чыгашалар

 

 

 

a) эмгек акы жана сыйакылар

 

 

 

б) жана башка төлөмдөр жана субсидиялар 

 

 

 

в) Соцфондго төлөмдөр

 

 

 

27. Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө гонорарлар

 

 

28. Менчиктен салыкты кошо алганда, негизги каражаттарга кеткен башка чыгашалар

 

 

 

a) ижара төлөмү

 

 

 

б) коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр

 

 

 

в) амортизацияга чыгашалар