Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

үм 

Улуттук банк Башкармасынын 

2014-жылдын "17"-октябрындагы 

№ 45\1 токтомуна карата 

2-тиркеме 

 

"Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо 

1. Жалпы жоболор 

 

(КРнын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 13-декабрындагы № 2017-П-12/51-13-(НПА), 2018-жылдын 31-январындагы № 2018-П-12/4-6-(БС), 2018-жылдын 30-майындагы №2018-П-12/20-2-(НФКУ), 2018-жылдын 15-августундагы № 2018-П-33/33-8-(НФКУ)  токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

1. Бул жобо, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө", "Мамлекеттик жана мамлекеттик эмес карыз жөнүндө" мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 5-июлундагы №26/2 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын резиденттеринин чет өлкө банктарында ачылган эсептерин жана аманаттарын каттоо жөнүндө" жобого (мындан ары - мыйзамдарга) ылайык иштелип чыккан жана анда ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин (мындан ары - МКК жана МКА) мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун (мындан ары - ПРО) бирдиктүү формасы аныкталган.  

2. ПРО бухгалтердик эсеп жана системадан тышкаркы эсепке алуу маалыматтарынын негизинде түзүлөт.  

 

3. Ушул жободо колдонулган терминдер жана аныктамалар, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" мыйзамында жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларында колдонулган терминдерге жана аныктамаларга ылайык келет.  

2. Максаттары жана милдеттери 

4. ПРО төмөнкүлөргө талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү максатында түзүлөт: 

а) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары - Улуттук банк) тарабынан мыйзамдарда белгиленген милдеттердин аткарылышынын алкагында МКК жана МКАлардын финансылык абалына;  

б) компаниялардын жетекчилери ликвиддүүлүктү, төлөөгө жөндөмдүүлүктү жана кирешелүүлүктү камсыз кылуу жагында чечимдерди кошо алганда, тиешелүү чечимдерди кабыл алуусу үчүн МКК жана МКАлардын ишине.  

5. ПРОнун башкы милдети - ушул жобонун 4-пунктунда көрсөтүлгөн максаттардын аткарылышын камсыз кылуу үчүн МКК жана МКАлардын экономикалык жана чарбалык иши тууралуу так жана толук маалыматтарды чагылдыруу.  

3. ПРОнун мазмуну жана берүү мезгил аралыгы  

6. ПРО, аныкталган формада, белгиленген мөөнөттө берилүүгө тийиш болгон МКК жана МКАнын белгилүү бир мезгил ичиндеги иши тууралуу отчетту түшүндүрөт.  

7. ПРО 6 бөлүктөн турат. ПРОнун курамы, кыскача мазмуну жана берүү мөөнөттөрү ушул жобого карата 1-тиркемеде чагылдырылган.  

8. МКК жана МКАнын ушул жылдын 4-чейреги үчүн ПРОсу жылдык болуп саналат. Жылдык ПРО отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин Улуттук банктын кароосуна сунушталууга тийиш.  

 

4. ПРОну берүү тартиби 

 

9. Ар бир МКК жана МКАда ПРОнун мазмунунун толуктугу, мөөнөтүндө берилиши жана туура толтурулушу үчүн жооп берген кызматкер дайындалууга тийиш. ПРОдо камтылган маалыматка тиешелүү бардык суроолор боюнча Улуттук банк менен иш алып баруу жоопкерчилиги да ошол кызматкерге жүктөлөт.  

10. ПРО ушул жобого карата 2-тиркемедеги формада, отчет үчүн белгиленген мөөнөттөрдө кагазга чыгарылган жана электрондук түрдө Улуттук банкка берилет. ПРОнун электрондук версиясы Улуттук банкта белгиленген талаптарга ылайык түзүлүүгө тийиш.  

11. Чүй областында жана Бишкек шаарында жайгашкан МКК жана МКАлар ПРОну кагазга чыгарып, конвертке салып, чапталган түрүндө Улуттук банкка сунуштоого тийиш. 

12. ПРОнун электрондук версиясы Улуттук банктын Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгынын Статистикалык базаларды техникалык колдоо бөлүмүнө электрондук почта аркылуу жөнөтүлөт. МКК жана МКАнын электрондук почтасы жок болсо, отчеттор жаздырып алуучу башка жабдуулар (USB - флэш маалымат сактоочу) аркылуу берилиши зарыл.  

13. Республиканын башка областтарында жайгашкан МКК жана МКАлар ПРОну кагазга чыгарылган же электрондук түрдө Улуттук банктын тиешелүү областтык башкармалыгына/Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө берүүгө тийиш.  

Улуттук банктын областтык башкармалыктары жана Баткен областындагы өкүлчүлүгү ПРОну Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгына агрегирленген түрдө сунушташат. 

14. ПРОдо кандайдыр бир дал келбестиктер, каталар, маалыматтардын толук чагылдырылбашы же анын формаларынын туура эмес толтурулушу аныкталган учурда, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмү финансылык отчетто чагылдыруу менен отчетту оңдоо зарылчылыгы тууралуу МКК жана МКАга маалымдап, оңдолгон отчетту 10 жумуш күнү ичинде берилишин талап кылат.  

Оңдолгон отчеттор МКК жана МКАнын коштомо каты менен бирге отчет талапка ылайык толтурулбагандыгы тууралуу билдирме жөнөтүлгөндөн кийинки беш жумуш күн ичинде Улуттук банкка кайрадан сунушталууга тийиш. 

15. Улуттук банктын ПРО боюнча сын-пикирлери жок болсо же отчет Улуттук банктын сын-пикирлерине ылайык кайрадан оңдолуп, анын оңдолгондугу жөнүндө Улуттук банк кат жүзүндө билдиргенден кийин гана ПРО Улуттук банк тарабынан кабыл алынган катары эсептелинет.  

16. МКК жана МКА ПРОну МКК жана МКАнын башкы кеңсеси жана филиалдар боюнча консолидацияланган негизде беришет.  

17. ПРО белгиленген формада: көктөлгөн, ар бир бөлүктүн беттерине санын көрсөтүү менен номерленип, мөөр басылып, МКК жана МКАнын ПРОнун түзүлүшү, анын берилиши үчүн жооп берген кызматкерлеринин кол тамгасы коюлуп, сунушталууга тийиш. 

18. ПРОдо отчеттук күнгө карата МКК жана МКАнын абалы тууралуу так маалыматтар камтылууга тийиш. МКК жана МКАнын абалынын чейректик жана жылдык ПРОлордо туура чагылдырылгандыгы МКК жана МКАнын аткаруу органынын жетекчиси жана башкы бухгалтери тарабынан тастыкталат.  

5. Корутунду жобо 

 

19. ПРОдо маалыматтардын өз учурунда берилбеши жана/же такталбаган, туура эмес маалыматтардын берилиши, отчеттун толук эмес жана/же туура эмес толтурулушу үчүн МКК жана МКА Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык жоопкерчилик тартат.  

20. Улуттук банкка берилген ПРОнун экинчи нускасы МКК жана МКАда сакталууга тийиш.  

 

 

Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 токтому менен бекитилген
"Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине
ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан
микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин
мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобого карата
1-тиркеме

 

 

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан МКК жана МКАлардын ПРОсунун курамы 

№ 

Бөлүгү 

Аталышы 

Мезгил аралыгы  

Берүү мөөнөттөрү  

Эскертүү же ченемдик укуктук актыга шилтеме  

1  

 

Титулдук барак  

Чейрек сайын  

 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 20 чейин  

Бөлүктөргө тиркелет  

2  

 

Директорлор кеңешинин, Башкармасынын жана Шариат Кеңешинин мүчөлөрү тууралуу маалымат  

Жылдык  

 

 

 

Өзгөртүүлөр киргизилген учурда жыл ичинде  

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин  

Өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийин 10 календарлык күн ичинде  

3  

 

Айрым кызмат адамдары тууралуу маалымат  

Жылдык отчет 

 

 

 

Өзгөртүүлөр киргизилген учурда жыл ичинде  

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин  

Өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийин 10 календарлык күн ичинде  

4  

 

Базалык маалымат 

Жылдык  

 

 

 

Өзгөртүүлөр киргизилген учурда жыл ичинде  

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

Өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийин 10 календарлык күн ичинде  

5  

1-бөлүк.  

Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет  

А.Активдер 

Б.Милдеттенмелер жана капитал 

В. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер  

Чейрек сайын  

 

 

Жылдык  

Отчеттук чейректен кийинки айдын 20 чейин  

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

 

6  

2-бөлүк.  

Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет  

Чейрек сайын 

 

 

Жылдык  

Отчеттук чейректен кийинки айдын 20сына чейинки мөөнөттө  

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

 

7  

3-бөлүк.  

Активдер тууралуу маалымат  

А. Активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо  

Б. Каржылоо ыкмалары  

В. Тармактар жана региондор боюнча бөлүштүрүү  

Г. Сунушталган каржылоо боюнча маалымат  

Д. Проблемалуу кардарлар боюнча маалымат  

Е. Үстү-үстүнөн каржылоо тууралуу маалымат  

Ж. Тармактар жана региондор боюнча берилген каржылоонун көлөмү жөнүндө маалымат  

З. Реструктуризация-ланган активдер 

И. Кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүүсүнө карата активдердин жана милдеттенмелердин ийкемдүүлүгүн талдап-иликтөө (ГЭП-анализ) 

К. Активдердин/мил-деттенмелердин ордун жабуу мөөнөттөрү  

Чейрек сайын  

 

 

 

Жылдык  

Отчеттук чейректен кийинки айдын 20 чейин  

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

 

8  

4-бөлүк  

Өз ишине баа берүү боюнча отчет  

Жылдык  

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

 

9  

5-бөлүк  

Чет өлкө активдери жана милдеттенмелери боюнча отчет  

Чейрек сайын 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 20 чейин  

 

10  

6-бөлүк  

Ачып көрсөтүү  

А.Милдеттенмелер  

Б.Каржылоо шарттары боюнча маалымат  

В. МКК жана МКАнын кардарлары жөнүндө 

Г. МКК жана МКАнын персоналы тууралуу  

Д. Банктардын агенттик келишими боюнча чекене банктык кызматтарды көрсөтүү боюнча маалыматтар 

Е. Жайгаштыруу операциялары жана инвестициялар боюнча чечмелөө  

З. Уюштуруучулардан/ 

акционерлерден/каты-шуучулардан алынган насыя  

Чейрек сайын 

 

 

Жылдык  

Отчеттук чейректен кийинки айдын 20 чейин  

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин  

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын 17-октябрындагы
№ 45/1 токтому менен бекитилген
"Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине
ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан
микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик
агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик отчету жөнүндө" жобого карата
2-тиркеме

 

(КРнын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 13-декабрындагы № 2017-П-12/51-13-(НПА), 2018-жылдын 31-январындагы № 2018-П-12/4-6-(БС), 2018-жылдын 30-майындагы №2018-П-12/20-2-(НФКУ), 2018-жылдын 15-августундагы № 2018-П-33/33-8-(НФКУ)  токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы  №45\1 токтому менен бекитилген 

 

 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик

 

компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө"

 

жобого карата 2-тиркеме

 

 

Маалымат

Кыргыз Республикасынын

 

МКК/МКА

Улуттук банкынын

 

Кызматтык иште

Тиешелүү түзүмдүк бөлүмү

 

пайдалануу үчүн

 

 

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине

ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан компаниялардын

жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили

менен берилүүчү регулятивдик отчету

 

 

 

 

(берген күнү)

No.

 

 

 (кириш/чыгыш)

 

__________________ карата абал боюнча

Түзүлгөн:

 

 /күн, ай, жыл/

      /күн, ай, жыл/

 

 

 

 

Мезгилдүүлүгү: - чейректик; -жылдык; - корректировкалоо

 

 

 

 

Отчеттун аныктыгы тастыкталган:

ички текшерүү менен

 

 

аудит тарабынан корутундусуз

 

 

аудит тарабынан корутунду менен

 

Отчет берген мекеме:

 

 

/ МКК/МКАнын аталышын чоң басма тамгалар менен көрсөткүлө/

 

КОЛ ТАМГА ЖАНА КҮБӨЛӨНДҮРҮҮ

 

Биз, төмөндө кол койгондор, бул отчет жана анын тиркемелери Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын

 

жобосуна ылайык даярдалгандыгын тастыктайбыз. Биз ошондой эле, отчетту текшергендигибизди жана

 

МКК/МКАнын абалы жөнүндө отчеттук күнгө карата туура маалымат бергендигин тастыктайбыз.

 

 

 

1. Аткаруу органынын жетекчиси

 

 

     (кол тамгасы)

 (аты-жөнү)

 

2. Башкы бухгалтер

 

 

 

 

     (кол тамгасы)

 (аты-жөнү)

 

 3. Тышкы аудитор

 (корутундунун N жана күнүнө шилтеме)

 (аты-жөнү)

 

 

Отчет түзүү боюнча жооптуу адам

 

 

 

Кызматы

Аты-жөнү

Кол тамгасы

 

 

Тиешелүү түзүмдүк бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан гана толтуруу үчүн

 

 

 

Катталган күнү

Кол тамгасы

Карап чыгууга

келип түшкөн күнү

Кол тамгасы

Текшерүү аяктаган күнү

Кол тамгасы

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген 

 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик

компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө"

жобого карата 2-тиркеме

МФКнын Директорлор кеңешинин Башкармасынын жана Шариат кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалымат

МФКнын Директорлор кеңеши

Аты-жөнү

Иштеген жери

Кызматы 

Телефону

 Кол тамгасынын үлгүсү

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МФК Башкармасы

 

Аты-жөнү

Кызматы 

Телефону 

Кол тамгасынын үлгүсү

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Шариат кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалымат

 

Аты-жөнү

 Иштеген жери

Кызматы

Телефону

Кол тамгасынын үлгүсү

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызматы:______________   Аты-жөнү:________________      Кол тамгасы: __________________

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген 

 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик

компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобого карата 2-тиркеме

МКК жана МКАнын айрым кызмат адамдары тууралуу маалымат

 

 

а) аты-жөнү

б) кызматы      

в) телефону       

г) кол тамгасынын үлгүсү

2. Каржылоо иши үчүн жооптуу кызмат адам

а) аты-жөнү    

б) кызматы     

в) телефону       

г) кол тамгасынын үлгүсү

3. Ички аудит кызматынын/бөлүмүнүн жетекчиси

а) аты-жөнү    

б) кызматы      

в) телефону       

г) кол тамгасынын үлгүсү

Аткаруу органынын жетекчиси:   Аты-жөнү:___________      Кол тамгасы: ________

  

МКК жана МКА тууралуу базалык маалымат

 

1. Отчет берген мекеменин

толук аталышы

2. Дареги :

 а) шаар

 б) көчөсү, үй номери

 в) почта индекси

 

3. Расмий жарыяланган байланыш:     

 а) телефон

 б) факс

 в) электрондук почта                   

4. Интернеттеги МКК жана МКАнын веб-сайты

 

5. МКК жана МКАнын персоналы

 

Аткаруу органынын жетекчиси:             Аты-жөнү:___________     Кол тамгасы: ______________

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген 

 

 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик

 

компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө"

 

жобого карата 2-тиркеме

 

 

 

 

 

1-бөлүк. Финансылык абалы тууралуу регулятивдик отчет

 

 

 

А. Активдер

 

миң сом

 

Статьянын аталышы

Бардыгы болуп

Чет өлкө валютасы

 

1

Нак акча

 

 

 

2

Эсептешүү эсептери

 

 

 

3

Башка банктардагы жана финансы-кредит уюмдардагы эсептериндеги акча каражаттары, анын ичинде:

 

 

 

 

а) чектелген мудараба келишими боюнча

 

 

 

 

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча

 

 

 

 

в) кард хасан келишими боюнча

 

 

 

4

Баалуу кагаздар

 

 

 

5

ФКУга сунушталган каржылоо

 

 

 

 

а) чектелген мудараба келишими боюнча

 

 

 

 

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча

 

 

 

 

в) шарика/мушарака келишими боюнча                                             

 

 

 

 

г) мурабаха келишими боюнча

 

 

 

 

д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча

 

 

 

 

е) салам келишими боюнча

 

 

 

 

ж) кард хасан келишими боюнча

 

 

 

6

Кардарларга сунушталган каржылоо

 

 

 

 

а) чектелген мудараба келишими боюнча

 

 

 

 

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча

 

 

 

 

в) шарика/мушарака келишими боюнча                                             

 

 

 

 

г) мурабаха келишими боюнча

 

 

 

 

д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча

 

 

 

 

е) салам келишими боюнча

 

 

 

 

ж) кард хасан келишими боюнча

 

 

 

7

(Минус) РППУ

 

 

 

8

Бардыгы болуп каржылоо (5+6-7)

 

 

 

9

Инвестициялар

 

 

 

10

Кардарларга кийин берилүүчү активдер/инвентарь:

 

 

 

 

а) кыймылсыз мүлк

 

 

 

 

б) кыймылдуу мүлк

 

 

 

11

Негизги каражаттар

 

 

 

12

Жана башка менчиги, бардыгы болуп (а+б)

 

 

 

а)

 алынган каржылоонун ордун жабууга кабыл алынган кардардын кыймылсыз мүлкү

 

 

 

б)

сунушталган каржылоонун ордун жабууга кабыл алынган кардардын башка менчиги

 

 

 

13

Башка активдер

 

 

 

14

Бардыгы болуп активдер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруу органынын жетекчиси

___________________             _______________

 

 

 

Аты-жөнү                                       кол тамгасы

 

 

 

 

 

Башкы бухгалтер 

___________________             _______________

 

 

 

Аты-жөнү                                       кол тамгасы

 

 

 

М.О.

 

 

 


 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген 

 

 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик

 

компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө"

 

жобого карата 2-тиркеме

 

1-бөлүк. Финансылык абалы жөнүндө регулятивдик отчет

 

 

 

Б. Милдеттенмелер жана капитал

 

 

 

 

 

 

миң сом

 

 

Статьянын аталышы

Бардыгы болуп

Чет өлкө валютасы

 

1

Кыргыз Республикасынын банктарынан алынган каржылоо

 

 

 

2

Кыргыз Республикасынын башка финансы-кредит уюмдарынан алынган каржылоо

 

 

 

3

Эл аралык финансы уюмдарынан жана донорлордон алынган каржылоо

 

 

 

4

Эл аралык финансы-кредит уюмдарынан алынган каржылоо  

 

 

 

5

Уюштуруучуларга/акционерлерге сунушталган каржылоо

 

 

 

6

Мамлекеттик бийлик органдарынын алдындагы милдеттенмелер

 

 

 

7

Субординацияланган карыздык милдеттенмелер

 

 

 

8

Төлөөгө карата салыктар

 

 

 

9

Жана башкалар

 

 

 

10

Бардыгы болуп милдеттенмелер

 

 

 

11

Уставдык капитал (жөнөкөй акциялар)

 

 

 

12

Артыкчылык берилген акциялар

 

 

 

13

Номиналдан ашык салынган капитал

 

 

 

14

Жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан салынган кошумча капитал

 

 

 

15

Бөлүштүрүлбөгөн пайда

 

 

 

 

а) өткөн жыл аралыгындагы пайда/чыгым

 

 

 

 

б) өтүп жаткан жыл аралыгындагы пайда/чыгым

 

 

 

16

Келечектеги керектөөлөргө камдар

 

 

 

17

Активдерди кайра баалоо боюнча камдар

 

 

 

18

Каржылоо боюнча жалпы РППУ

 

 

 

19

Жыйынтыгында капитал

 

 

 

20

Бардыгы болуп: Милдеттенмелер жана капитал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер

 

 

 

 

Статьянын аталышы

Бардыгы болуп

Чет өлкө валютасы

 

 

1

Каржылоо берүүгө милдеттенме

 

 

 

 

2

Гарантиялар, кепилдиктер жана ушул сыяктуу милдеттенмелер

 

 

 

 

3

Валюталык операциялар

 

 

 

 

4

Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенме

 

 

 

 

5

Жана башка баланстан тышкаркы милдеттенме

 

 

 

 

6

Бардыгы болуп баланстан тышкаркы милдеттенмелер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Жана башка активдерди жана башка милдеттенмелерди чечмелөө 

 

 

 

Статьянын аталышы

Бардыгы болуп

Чет өлкө валютасы

 

 

1

Жана башка активдер

 

 

 

 

 

    а)  МКК жана МКА тарабынан алууга чегерилген киреше 

 

 

 

 

 

    б)  алдын ала төлөнгөн төлөм

 

 

 

 

 

    в)  такталбаган дебитордук суммалар 

 

 

 

 

 

    г) жана башка активдер 

 

 

 

 

2

Башка активдерге карата атайын РППУ  

 

 

 

 

3

Башка таза активдер 

 

 

 

 

4

Башка милдеттенмелер

 

 

 

 

 

    а) кардарларга төлөөгө  чегерилген киреше

 

 

 

 

 

    б) мөөнөтү кийинкиге калтырылган мурабаха жана салам операциялары боюнча киреше (үстөк баа)

 

 

 

 

 

    в) төлөөгө карата салыктар

 

 

 

 

 

    г) такталбаган кредитордук карыз 

 

 

 

 

 

    д) төлөөгө карата дивиденддер

 

 

 

 

 

    е) жана башка милдеттенмелер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруу органынын жетекчиси

___________________             _______________

 

 

 

Аты-жөнү                                       кол тамгасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башкы бухгалтер 

___________________             _______________

 

 

 

Аты-жөнү                                       кол тамгасы

 

 

 

 

М.О.

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген 

 

 

 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик

 

 

компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө"

 

 

жобого карата 2-тиркеме

 

 

2-бөлүк. Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет

 

 

 

 

 

 

 

миң сом

 

 

 

Статьянын аталышы

Өтүп жаткан мезгил

Өткөн мезгил

 

 

 

Доходы, полученные по операциям

 

 

 

1

Коммерциялык банктардагы эсептеринде жайгаштырылган акча каражаттары боюнча кирешелер

 

 

 

 

 

2

ФКУга сунушталган каржылоо боюнча кирешелер

 

 

 

 

 

 

а) чектелген мудараба келишими боюнча

 

 

 

 

 

 

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча

 

 

 

 

 

 

в) шарика/мушарака келишими боюнча                                              

 

 

 

 

 

 

г) мурабаха келишими боюнча

 

 

 

 

 

 

д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча

 

 

 

 

 

 

е) салам келишими боюнча

 

 

 

 

 

3

Кардарларга сунушталган каржылоо боюнча кирешелер

 

 

 

 

 

 

а) чектелген мудараба келишими боюнча

 

 

 

 

 

 

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча

 

 

 

 

 

 

в) шарика/мушарака келишими боюнча                                             

 

 

 

 

 

 

г) мурабаха келишими боюнча

 

 

 

 

 

 

д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча

 

 

 

 

 

 

е) салам келишими боюнча

 

 

 

 

 

4

Операциялар боюнча башка кирешелер

 

 

 

 

 

5

Бардыгы болуп:

 

 

 

 

 

Операциялардан келип чыккан чыгашалар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Операциялар боюнча келип чыккан чыгашалар

 

 

 

 

 

7

Операциялар боюнча алынган таза киреше

 

 

 

 

 

8

РППУга кеткен чыгашалар

 

 

 

 

 

9

 РППУга чегерүүлөрдөн кийин операциялар боюнча алынган таза киреше

 

 

 

 

 

Башка операциялар боюнча кирешелер

 

 

 

10

Кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөр жана комиссиондук жыйымдар

 

 

 

 

 

11

Капиталга жана акцияларга, анын ичинде туунду жана ассоциацияланган компанияларга салымдардан алынган киреше/дивиденддер

 

 

 

 

 

12

Курстук айырмадан кирешелер/чыгымдар

 

 

 

 

 

13

Агенттик операциялар боюнча кирешелер

 

 

 

 

 

14

Башка кирешелер

 

 

 

 

 

15

Бардыгы болуп:

 

 

 

 

 

Операциялык чыгашалар жана кайрымдуулукка чыгашалар

 

 

 

16

Персоналды күтүүгө кеткен чыгашалар

 

 

 

 

 

17

Негизги каражаттарга кеткен чыгашалар

 

 

 

 

 

18

Административдик чыгашалар

 

 

 

 

 

19

Жана башка операциялык чыгашалар

 

 

 

 

 

20

Салыктар

 

 

 

 

 

21

Такафул

 

 

 

 

 

22

Бардыгы болуп:

 

 

 

 

 

23

Потенциалдуу жоготууларга жана чыгым тартууларга каралган камды түзүүгө кеткен чыгашалар (каржылоо операцияларынан эмес)

 

 

 

 

 

24

Таза операциялык киреше (чыгым)

 

 

 

 

 

25

Зекетке жана кайрымдуулукка чыгашалар

 

 

 

 

 

26

Пайдадан салык

 

 

 

 

 

27

Таза пайда (чыгым)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруу органынын жетекчиси

___________________             _______________

 

 

 

 

Аты-жөнү                                       кол тамгасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башкы бухгалтер 

___________________             _______________

 

 

 

 

Аты-жөнү                                       кол тамгасы

 

 

 

 

М.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген 

 

 

 

 

 

  

 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик

 

 

 

 

 

  

компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобого карата 2-тиркеме

КР-нын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 30-майындагы № 2018-П-12/20-2-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-бөлүк. Активдер жөнүндө маалымат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеттук жылдын акырына каратаорточо салмактанып  алынган үстөк баа/киреше   % менен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

миң сом

 

 

Статья

Бардыгы болуп

Учурдагы (мөөнөтүдө төлөнгөн) активдер

Реструктуризацияланган  активдер

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн бардык активдер

Стандарттык

Байкоого алынган активдер

Субстандарттык

Шектүү

Жоготуулар

Чегерилбөө статустагы жалпы активдер

"Жалпы" камдар

"Атайы" камдар

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

1. Каржылоо жана финансы-кредит уюмдарын каржылоо жана алар менен башка операциялар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) банктарда жана финансы уюмдарында эсептешүү жана башка эсептер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) финансы-кредит уюмдарына берилген каржылоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Инвестициялар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Кардарларга берилген каржылоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  өнөр жай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)  айыл чарба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) даярдоо жана кайра иштетүү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) соода жана коммерциялык операциялар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) кызмат көрсөтүүлөр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е) транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж) байланыш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з) Курулуш жана кыймылсыз мүлктү сатып алуу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и) жеке адамдар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к)  башкалар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификацияланууга тийиш болгон башка активдер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. БАРДЫГЫ БОЛУП:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маалымат катары: Реструктуризацияланган активдер, бардыгы болуп (саны)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруу органынын жетекчиси

___________________             _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аты-жөнү                                       кол тамгасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башкы бухгалтер 

___________________             _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аты-жөнү                                       кол тамгасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген 

 

 

 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик

 

 

компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобого карата 2-тиркеме

(КРнын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 13-декабрындагы № 2017-П-12/51-13-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

 

 

 

3-бөлүк. Активдер жөнүндө маалымат

 

 

3 Б бөлүкчөсү. Каржылоо ыкмалары

 

 

 

 

 

 

 

 

Каржылоо ыкмасы

Суммасы

Отчеттук мезгилдин акырына карата үстөк баа/киреше

Каржылоо бүтүмдөрүнүн саны

Кардарлардын даттанууларынын саны

Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешелүүлүк коэффициенти, %да

 

 

 

 

1

1

2

3

4

5

7

 

 

 

 

2

Топко күрөөсүз  каржылоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Топко күрөө алдында каржылоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Күрөөсүз жеке каржылоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Күрөө алдында жеке каржылоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Жана башкалар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Бардыгы болуп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруу органынын жетекчиси

___________________             _______________

 

 

 

 

 

Аты-жөнү                                       кол тамгасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башкы бухгалтер

___________________             _______________

 

 

 

Аты-жөнү                                       кол тамгасы

 

 

 

М.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген 

 

 

 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик

 

 

компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобого карата 2-тиркеме

(КРнын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 13-декабрындагы № 2017-П-12/51-13-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

 

 

 

3-бөлүк. Активдер жөнүндө маалымат

 

 

 

3В бөлүкчөсү. Каржылоонун портфелин тармактар жана региондор боюнча бөлүштүрүү

Ордун жабуу коэффициенти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

миң сом

 

 

 

Тармактар

Жигердүү кардарлардын саны

Портфель өлчөмү

Жалпы каржылоо портфелинен %

Каржылоо мөөнөтү (# айдан # айга чейин)

Каржылоонун максималдуу өлчөмү

Каржылоонун минималдуу өлчөмү

Каржылоонун орточо өлчөмү

Иш жүзүндө ордун жабуу

Пландык ордун жабуу

Орточо алынган үстөк баа/кирешенин, отчеттук мезгилдин акырына карата,  %да

Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешелүүлүк коэффициенти, %да

Кардарлардын даттанууларынын саны

 

 

 

Өнөр жай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айыл чарба