Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\50fce282-bcba-432b-b9f5-45b61fc64978\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ

ТОКТОМ

2015-жылдын 15-июлу № 38/1

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин:

- 2009-жылдын 26-августундагы № 35/3 "Коммерциялык банктардын баалуу металлдар менен операциялары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу";

- (абзац КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) токтомуна ылайык)

2. Токтом талабы баалуу металлдар менен операцияларды ишке ашырган коммерциялык банктарга да таркатылат.

3. Юридика башкармалыгы:

- токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

5. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, "Кыргыз банктар бирлиги" юридикалык жактар бирикмесин жана Улуттук банктын областтык башкармалыктарын, Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, айым Л.Дж.Орозбаевага ыйгарылсын.

 

Төрага

Т. Абдыгулов

 

 

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 15-июлундагы
№ 38/1 токтому менен
бекитилген

 

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна
өзгөртүүлөр жана толуктоолор

 

 (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 26-августундагы № 35/3 "Коммерциялык банктардын баалуу металлдар менен операциялары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

Жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Коммерциялык банктардын баалуу металлдар менен операциялары жөнүндө" жобонун:

- I бөлүгүнүн:

1.2-пунктунун:

1.2.1-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

"1.2.1. Баалуу металлдар - бул:

- аффинаждалган стандарттык жана өлчөнгөн куйма түрүндөгү алтын;

- аффинаждалган стандарттык жана өлчөнгөн куйма түрүндөгү күмүш;

- аффинаждалган стандарттык жана өлчөнгөн куйма түрүндөгү платина.";

1.2.2-пунктундагы "Баалуу металлдардын стандарттык куймалары" деген сөздөр "Аффинаждалган баалуу металлдардан стандарттык куймалар" деген сөздөргө алмаштырылсын;

1.2.3-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:

"1.2.3. Аффинаждалган өлчөнгөн куймалар - баалуу металлдардан жасалган жана маркировкаланган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы же баалуу металлдар рыногунун Лондон ассоциациясы тарабынан сертификатталган, аффинаждык ишкана аркылуу эмитирленген (чыгарылган), салмагы 1000 граммды же андан азды түзгөн алтын куйманын лигатуралык салмагынын кеминде 99,95-99,99%, ал эми күмүш/платина куймасынын лигатуралык салмагынын кеминде 99,90% химиялык таза металлды камтыган баалуу металлдардан жасалган жана маркировкаланган баалуу металл куймалары";

1.2.5-пунктча күчүн жоготкон катары таанылсын;

1.2.10-пунктчадагы "Эрежедегидей эле, банк мындай эсептер боюнча кардарларга сыйакы төлөп берет." деген сүйлөм алынып салынсын;

1.2.11-пунктчадагы "Эрежедегидей эле бул эсептер, кардарлар тарабынан банкта баалуу металлдарды сактоо максатында колдонулат жана алар банкка белгилүү өлчөмдө төлөм төлөп турушат." деген сүйлөм алынып салынсын;

1.3-пункттун биринчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:

"1.3. Ушул жобонун талаптары аффинаждалган баалуу металлдардан жасалган стандарттык жана өлчөнгөн куймаларга гана таратылат.";

- II бөлүгүнүн:

2.1-пунктунун төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

"- банктарга баалуу металлдарда кредиттерди сунуштоо жана банктардан баалуу металлдарда кредиттерди алуу;";

2.2-пункт төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

"- Кыргыз Республикасынын Улуттук Стандарттарына ылайык өлчөнгөн куймалар түрүндө даярдалууга (Кыргыз Мамлекеттик Стандарты (КМС) 1281:2015).";

2.3-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

"Стандарттык жана өлчөнгөн куймалар түрүндөгү (аффинаждалган баалуу металлдардан жасалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймаларды эске албаганда) баалуу металлдар менен операцияларды ишке ашырган коммерциялык банктар төмөнкүлөргө милдеттүү:";

2.3-пунктунун үчүнчү жана төртүнчү абзацтарынын ортосуна төмөнкү мазмундагы абзац кошулсун:

"- баалуу металлдардын жана алардын аралашмаларынын пайыздык катышын аныктоо максатында, баалуу металлдардан жасалган өлчөнгөн куймалардын курамына экспресс талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү үчүн 2-1-тиркемеде көрсөтүлгөн атайын жабдууга ээ болууга;";

2.4-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;

2.7-пункт төмөнкү мазмундагы 2.7-1, 2.7-2, 2.7-3-пунктчалар менен толукталсын:

"2.7-1. Банктар баалуу металлдарды тартуу жана жайгаштыруу боюнча операцияларды ишке ашыруу үчүн жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептерин ачат.

2.7-2. Баалуу металлдарды жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептерине которууга байланыштуу операцияларды жүзөгө ашыруу үчүн банктар төмөнкүлөр менен корреспонденттик мамилелерди түптөө укугуна ээ:

1) Аффинаждалган баалуу металлдардан жасалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар түрүндөгү баалуу металлдар менен операцияларды жүргүзүү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен;

2) башка эмитенттердин аффинаждалган баалуу металлдардан жасалган, стандарттык жана өлчөнгөн куймалар түрүндөгү баалуу металлдары менен операцияларды жүргүзүү үчүн банк-резидент эместер менен.

2.7-3. Баалуу металлдарды тартуу жана аларды жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептерине жайгаштыруу, баалуу металлдар алынып келинген учурда аларды жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептерине чегерүү, ошондой эле кардарларга сатылган же банк тарабынан сатылып алынган баалуу металлдарды да чегерүү аркылуу жеке белгилери көрсөтүлбөгөн башка металл эсептеринен баалуу металлдарды которуу аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн.

Кардарлардын жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептеринен баалуу металлдарда кайтаруу, баалуу металлдарды жеке белгилери көрсөтүлбөгөн башка эсептерге чегерүү аркылуу баалуу металлдардын эсебинен аларды физикалык формасында алып коюу, ошондой эле металл эсептеринде катталган баалуу металлдарды сатып алуу-сатуу бүтүмү аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн.";

2.9-пункт төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Кардардан сактоого кабыл алынган баалуу металлдар банктын тартылган каражаттары болуп саналбайт жана өз атынан жана өз эсебинен жайгаштырылышы мүмкүн эмес.";

- IV бөлүктүн:

4.2-пунктундагы ", "ЭВФтин "Келишимдер статьясынын" 8-статьясына кол коюшкан өлкөлөрдүн валюталары үчүн белгилеген лимиттерге барабар болгон," деген сүйлөм алынып салынсын;

- төмөнкү мазмундагы 2-1-тиркеме менен толукталсын:

 

 

"Коммерциялык банктардын баалуу металлдар менен операциялары жөнүндө" жобого карата
2-1-тиркеме

 

Аффинирленген баалуу металлдардан жасалган өлчөнгөн куймаларга экспресс талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү үчүн каралган жабдууларга карата
ТЕХНИКАЛЫК ТАЛАПТАР

 

Аталышы

Колдонуу багыты

Эскертүү

Рентген-флуоресценттик анализатор

Өлчөнгөн куймалардын жана монеталардын курамына экспресс талдап-иликтөө (баалуу металлдардын жана аралашмалардын пайыздык катышын аныктоо)

Жүздөн бир үлүштүк %га чейин өлчөө менен 99,99 пайыз алтындан турган куйманын курамын тастыктоо

Атайын электрондук тараза

Баалуу металлдардын (өлчөнгөн куймалардын жана монеталардын) так салмагын аныктоо

0,02 граммдан 120 граммга чейин өлчөө чегиндеги ГОСТ 24104 боюнча II (жогорку) класстагы тактык

".

2. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту)