Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
                    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
                      2006-жылдын 19-майындагы
                       № 365 токтому менен
                         бекитилген

     "Кыргыз Республикасында 2010-жылга чейин мамлекеттик
       башкарууну децентралдаштыруу жана жергиликтүү
        өз алдынча башкарууну өнүктүрүү" Улуттук
        стратегиясын ишке ашыруунун чектеринде
             2006-2007-жылдарга
               иш-чаралардын
                 Планы

-----------------------------------------------------------------------
|Милдеттер   |Иш-чаралар  |Иш-аракеттер  |Аткаруу  |Жооптуу   |
|       |       |        |мөөнөттөрү|аткаруучулар|
|       |       |        |     |/тењ    |
|       |       |        |     |аткаруучулар|
|       |       |        |     |жана өнөктөр|
|---------------------------------------------------------------------|
|    I. Натыйжалуу укуктук базаны түзүү (укуктук актыларды    |
|       иштеп чыгуу, кабыл алуу жана ишке ашыруу)       |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. Жергиликтүү|1.1.  Мамле-|Мамлекеттик баш-|2006-   |ПМА,  ЖӨБУА|
|өз   алдынча|кеттик башка-|карууну децент-|жылдын  |(макулдашуу |
|башкаруунун  |рууну децент-|ралдаштыруу жана|июну   |боюнча) Ади-|
|натыйжалуу  |ралдаштыруу |жергиликтүү  өз|     |летмин, ПРО-|
|системасын  |жана  жерги-|алдынча башкару-|     |ОН (макулда-|
|түзүү; укуктук|ликтүү өз ал-|уну  өнүктүрүү|     |шуу боюнча) |
|базаны чыњдоо|дынча башка-|маселесине кара-|     |      |
|жана мамлекет-|рууну    |та  нормативдик|     |      |
|тик башкарууну|өнүктүрүү ма-|укуктук актылар-|     |      |
|децентралдаш- |селелерине  |га    талдоо|     |      |
|тыруу   жана|тийиштүү нор-|жүргүзүү боюнча|     |      |
|жергиликтүү өз|мативдик   |тиешелүү жумушчу|     |      |
|алдынча башка-|укуктук акты-|топ түзүү:   |     |      |
|рууну     |ларга талдоо|-  өзгөртүүлөр|2006-   |Жумушчу топ,|
|өнүктүрүү ре-|жүргүзүү;  |жана толуктоолор|жылдын  |ЖӨБУА  (ма-|
|формасын андан|жергиликтүү |киргизилүүгө ти-|II квар- |кулдашуу бо-|
|ары  илгери-|өз  алдынча|йиш болгон нор-|талы   |юнча)  Ади-|
|летүү     |башкаруунун |мативдик укуктук|     |летмин   |
|       |натыйжалуу  |актыларды анык-|     |      |
|       |укуктук база-|тоо;      |     |      |
|       |сын  камсыз|- мыйзамдардагы|2006-   |      |
|       |кылуу,  анын|болгон   кара-|жылдын  |      |
|       |ичинде мамле-|ма-каршылыктарды|III    |      |
|       |кеттик башка-|жоюу жана норма-|кварталы |      |
|       |руу жана жер-|тивдик  укуктук|     |      |
|       |гиликтүү  өз|актылардын тие-|     |      |
|       |алдынча баш-|шелүү долбоорло-|     |      |
|       |каруу орган-|рун боюнча тие-|     |      |
|       |дарынын функ-|шелүү сунуштарды|     |      |
|       |цияларын жана|жана Координаци-|     |      |
|       |ыйгарым укук-|ялык  кењештин|     |      |
|       |тарын   так|кароосуна  кир-|     |      |
|       |чектөө боюнча|гизүү,   анын|     |      |
|       |сунуштарды  |ичинде:     |     |      |
|       |иштеп чыгуу.|-  "Жергиликтүү|2006-   |      |
|       |Аталган   |өз алдынча баш-|жылдын II |      |
|       |чөйрөдө нор-|каруу жана жер-|кварталы |      |
|       |мативдик   |гиликтүү мамле-|     |      |
|       |укуктук акты-|кеттик админист-|     |      |
|       |ларда карама-|рациялар    |     |      |
|       |каршылыктарды|жөнүндө" Кыргыз|     |      |
|       |жана  кемчи-|Республикасынын |     |      |
|       |ликтерди жоюу|Мыйзамына    |     |      |
|       |предметине  |өзгөртүүлөрдү  |     |      |
|       |инвентариза- |жана  толуктоо-|     |      |
|       |ция жүргүзүү |лорду  киргизүү|     |      |
|       |       |тууралуу" Кыргыз|     |      |
|       |       |Республикасынын |     |      |
|       |       |Мыйзам долбоорун|     |      |
|       |       |иштеп чыгуу;  |     |      |
|       |       |- "Муниципалдык|2006-   |      |
|       |       |кызмат жөнүндө"|жылдын  |      |
|       |       |Кыргыз Республи-|III    |      |
|       |       |касынын Мыйзамы-|кварталы |      |
|       |       |на өзгөртүүлөрдү|     |      |
|       |       |жана  толуктоо-|     |      |
|       |       |лорду  киргизүү|     |      |
|       |       |тууралуу" Кыргыз|     |      |
|       |       |Республикасынын |     |      |
|       |       |Мыйзам долбоорун|     |      |
|       |       |иштеп   чыгуу.|     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |"Кыргыз Респуб-|Мыйзам  |Бишкек шаа-|
|       |       |ликасынын борбо-|долбоорун |рынын мэрия-|
|       |       |рунун  статусу|иштеп   |сы,  ЖӨБУА,|
|       |       |жөнүндө" Кыргыз|чыгууга  |КРША (макул-|
|       |       |Республикасынын |жараша  |дашуу боюн-|
|       |       |Мыйзам долбоорун|     |ча), Адилет-|
|       |       |иштеп  чыгууга|     |мин,  ИИМ,|
|       |       |катышуу.    |     |Адилетмин, |
|       |       |        |     |ЖӨБУА  (ма-|
|       |       |"Кыргыз Респуб-|Мыйзам  |кулдашуу бо-|
|       |       |ликасынын  ички|долбоорун |юнча)    |
|       |       |иштер органдары|иштеп   |      |
|       |       |жөнүндө" Кыргыз|чыгууга  |      |
|       |       |Республикасынын |жараша  |      |
|       |       |Мыйзам долбоорун|     |      |
|       |       |иштеп  чыгууга|     |      |
|       |       |катышуу.    |     |      |
|--------------|-------------|----------------|----------|------------|
|       |1.2.  Мамле-|Мамлекеттик баш-|Жыл сайын |ЖӨБУА  (ма-|
|       |кеттик башка-|карууну децент-|     |кулдашуу бо-|
|       |рууну децент-|ралдаштыруу жана|     |юнча)  Ади-|
|       |ралдаштыруу |жергиликтүү  өз|     |летмин, ми-|
|       |жана  жерги-|алдынча башкару-|     |нистрликтер,|
|       |ликтүү өз ал-|уну  өнүктүрүү|     |мамкомитет- |
|       |дынча башка-|маселелерине ти-|     |тер,  адми-|
|       |рууну    |ешелүү   кабыл|     |нистрациялык|
|       |өнүктүрүүгө |алынуучу норма-|     |ведомстволор|
|       |байланыштуу |тивдик  укуктук|     |      |
|       |нормативдик |актыларга ар та-|     |      |
|       |укуктук акты-|раптуу  талдоо|     |      |
|       |лардын иштеп|жүргүзүү    |     |      |
|       |чыгуу, кабыл|        |     |      |
|       |алуу жана иш-|        |     |      |
|       |ке ашыруу мо-|        |     |      |
|       |ниторингин  |        |     |      |
|       |жүргүзүү   |        |     |      |
|--------------|-------------|----------------|----------|------------|
|       |1.3. Айылдар-|Калкты  укуктук|2006-   |ЖӨБУА  (ма-|
|       |дын, поселка-|жактан  агартуу|жылдын  |кулдашуу бо-|
|       |лардын  жана|боюнча иш-чара-|II жарым |юнча)    |
|       |шаарлардын  |лар планын иштеп|жылдыгы  |      |
|       |калкынын, му-|чыгуу (семинар-|     |      |
|       |ниципалдык  |лар,   коомдук|     |      |
|       |кызматкерле- |угуулар, "теге-|     |      |
|       |ринин мыйзам|рек   столдор"|     |      |
|       |жана  башка|ж.б.)      |     |      |
|       |нормативдик |        |     |      |
|       |укуктук акты-|Методикалык окуу|Жыл    |ЖӨБУА, ПБА,|
|       |ларга,  анын|куралдарын,   |сайын   |ПРООН,  УИБ|
|       |ичинде мамле-|үстөл  китепте-|     |(макулдашуу |
|       |кеттик башка-|рин, жергиликтүү|     |боюнча)   |
|       |рууну децент-|өз алдынча баш-|     |      |
|       |ралдаштыруу |каруу   боюнча|     |      |
|       |жана  жерги-|укуктук актылар-|     |      |
|       |ликтүү өз ал-|дын жыйнактарын|     |      |
|       |дынча башка-|чыгаруу жана жа-|     |      |
|       |рууну    |йылтуу     |     |      |
|       |өнүктүрүүгө |        |     |      |
|       |тие-     |Жергиликтүү маа-|2006-   |КРША,    |
|       |шелүүлөрүнө |нидеги  иштерди|жылдын  |АПЖӨБА,   |
|       |эркин  жана|башкарууга  ак-|III    |ЖӨБУА  (ма-|
|       |дайыма жетки-|тивдүү катышууга|кварталы |кулдашуу бо-|
|       |ликтүүлүгүн |калкты  тартуу|     |юнча),  ЖӨБ|
|       |камсыз кылуу |боюнча иш-чара-|     |(жергиликтүү|
|       |       |ларды иштеп чы-|     |өз  алдынча|
|       |       |гуу жана  анын|     |башкаруу ор-|
|       |       |аткарылышына  |     |гандары)  |
|       |       |контроль    |     |      |
|       |       |жүргүзүү    |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Берилген мамле-|Жыл    |ЖӨБУА  (ма-|
|       |       |кеттик  ыйгарым|сайын   |кулдашуу бо-|
|       |       |укуктарын натый-|     |юнча), ПМА,|
|       |       |жалуу  аткаруу|     |министрлик- |
|       |       |үчүн жоопкерчи-|     |тер жана ве-|
|       |       |ликти жогорула-|     |домстволор, |
|       |       |туу боюнча чара-|     |ЖӨБ (жерги-|
|       |       |ларды көрүү   |     |лектүү  өз|
|       |       |        |     |алдынча баш-|
|       |       |        |     |каруу орга-|
|       |       |        |     |надары)   |
|---------------------------------------------------------------------|
|        II. Саясий, администрациялык реформалар        |
|        жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу         |
|          органдарын мамлекеттик колдоо          |
|---------------------------------------------------------------------|
|2. Республика-|2.1. Респуб-|Администрация- |2006-   |ПМА,  ЖӨБУА|
|нын админист-|ликанын адми-|лык-аймактык ре-|жылдын  |(макулдашуу |
|рациялык-ай- |нистрациялы- |формалоо    |II жарым |боюнча),  |
|мактык    |каймактык  |жүргүзүү  жана|жылдыгы  |Экономфин- |
|түзүлүшүн ре-|түзүлүшүн ре-|ЖӨБдүн санын жа-|     |мин, Юстмин |
|формалоо   |формалоо жана|на түзүмүн опти-|     |      |
|       |оптималдашты-|малдаштырууга  |     |      |
|       |руу  боюнча|карата сунуштар-|     |      |
|       |иш-чараларды |ды иштеп чыгуу|     |      |
|       |жүзөгө ашыруу|боюнча  жумушчу|     |      |
|       |       |топ түзүү    |     |      |
|--------------|-------------|----------------|----------|------------|
|Жергиликтүү өз|2.2.  ЖӨБдүн|Администрация- |Сентябры |ПМА, Жумушчу|
|алдынча башка-|(жергиликтүү |лык-аймактык ре-|2006-   |топ, Эконом-|
|руу органдарын|өз  алдынча|формалоо    |жылдын  |финмин   |
|мамлекеттик  |башкаруу ор-|жүргүзүү  жана|     |      |
|колдоонун на-|ганадарынын) |ЖӨБдүн санын жа-|     |      |
|тыйжалуу сис-|санын  жана|на түзүмүн опти-|     |      |
|темасын түзүү |түзүмүн опти-|малдаштыруу бо-|     |      |
|       |малдаштыруу |юнча сунуштарды,|     |      |
|       |боюнча иш-ча-|ошондой эле нор-|     |      |
|       |раларды   |мативдик укуктук|     |      |
|       |жүзөгө ашыруу|актылардын тие-|     |      |
|       |       |шелүү долбоорло-|     |      |
|       |       |рун  даярдоого|     |      |
|       |       |карата сунуштар-|     |      |
|       |       |ды даярдоо жана|     |      |
|       |       |аларды Координа-|     |      |
|       |       |циялык кењештин|     |      |
|       |       |кароосуна  кир-|     |      |
|       |       |гизүү      |     |      |
|--------------|-------------|----------------|----------|------------|
|       |2.3.  ЖӨБдү|Айыл      |2006-   |Экономфин- |
|       |мамлекеттик |өкмөттөрүнүн фи-|жылдын  |мин,  ПМА,|
|       |колдоо  жана|нансы-экономика-|II жарым |ЖӨБУА  (ма-|
|       |алардын мате-|лык  бөлүмдөрү|жылдыгы  |кулдашуу бо-|
|       |риалдык-тех- |жана шаар баш-|     |юнча)    |
|       |никалык база-|кармалыктары  |     |      |
|       |сын  чыњдоо|үчүн компьютер-|     |      |
|       |боюнча иш-ча-|дик техника бор-|     |      |
|       |раларды   |бордоштуруп са-|     |      |
|       |жүзөгө ашыруу|тып  алуу жана|     |      |
|       |       |бөлүштүрүүнү  |     |      |
|       |       |жүргүзүү.  Айыл|     |      |
|       |       |башчысынан   |     |      |
|       |       |(айылдын старос-|     |      |
|       |       |тасы) бюджеттик|     |      |
|       |       |каражаттардын  |     |      |
|       |       |эсебинен  эмгек|     |      |
|       |       |акы төлөө масе-|     |      |
|       |       |лесин кароо   |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Айыл      |2006-   |Экономфин- |
|       |       |өкмөттөрүнүн  |жылдын  |мин, Кыргыз|
|       |       |башчыларына кыз-|II жарым |Республика- |
|       |       |маттык автомаши-|жылдыгы  |сынын Прези-|
|       |       |на сатып  алуу|     |дентинин Ад-|
|       |       |үчүн демөөрчүлүк|     |министрация-|
|       |       |каражаттарды  |     |сы (макулда-|
|       |       |тартуу  боюнча|     |шуу боюнча),|
|       |       |ишти улантуу  |     |ПМА,  ЖӨБУА|
|       |       |        |     |(макулдашуу |
|       |       |        |     |боюнча),  |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Чыгашаларды жана|2006-   |Экономфин- |
|       |       |кызматтык авто-|жылдын  |мин,  ЖӨБУА|
|       |       |машиналардын са-|II    |(макулдашуу |
|       |       |нын кыскартууну|кварталы |боюнча)   |
|       |       |кароо менен кыз-|     |      |
|       |       |маттык  автот-|     |      |
|       |       |ранспорттун са-|     |      |
|       |       |нынын лимитинин|     |      |
|       |       |жањы  долбоорун|     |      |
|       |       |иштеп чыгуу жана|     |      |
|       |       |белгиленген тар-|     |      |
|       |       |типте киргизүү.|     |      |
|       |       |Мында бошотулган|     |      |
|       |       |автотранспортту |     |      |
|       |       |кызматтык транс-|     |      |
|       |       |порту  жок ЖӨБ|     |      |
|       |       |органдарына   |     |      |
|       |       |өткөрүп  берүү|     |      |
|       |       |жөнүндө маселени|     |      |
|       |       |кароо      |     |      |
|---------------------------------------------------------------------|
|         III. Экономикалык жана финансылык         |
|           децентралдаштыруу жүргүзүү           |
|---------------------------------------------------------------------|
|3. 2007-жылга|3.1.  Мамле-|Облустук  жана|2006-   |Экономфин- |
|бюджеттин дол-|кеттик бийлик|райондук маани-|жылдын  |мин,  ЖӨБУА|
|боорун  иштеп|органдары ме-|деги мекемелерди|II жарым |(макулдашуу |
|чыгууда "Бюд-|нен  ЖӨБдүн|инвентаризация- |жылдыгы  |боюнча),  |
|жеттик укуктун|ортосунда ый-|лоо жана жерги-|     |ЖМА, эл ара-|
|негизги прин-|гарым укукта-|ликтүү мамлекет-|     |лык жана до-|
|циптери    |рын     |тик администра-|     |нор  уюмдар|
|жөнүндө" "Жер-|бөлүштүрүү  |цияларды, облус-|     |(макулдашуу |
|гиликтүү  өз|жана чыгымдоо|тук жана район-|     |боюнча)   |
|алдынча башка-|милдеттенме- |дук  маанидеги|     |      |
|руунун финан-|лерин тактоо |мамлекеттик ме-|     |      |
|сы-экономика- |       |кемелерди  рес-|     |      |
|лык негиздери|       |публикалык бюд-|     |      |
|жөнүндө" Кыр-|       |жеттен каржылоо-|     |      |
|гыз Республи-|       |го өткөрүү   |     |      |
|касынын  мый-|       |        |     |      |
|замдарына ыла-|       |Бюджеттер аралык|2006-   |Экономфин- |
|йык республи-|       |мамилелердин  |жылдын  |мин,  ЖМА,|
|калык  бюджет|       |жањы форматында|II жарым |ЖӨБ     |
|менен  ЖӨБдүн|       |бюджеттик систе-|жылдыгы  |      |
|бюджеттеринин |       |манын дењгээлде-|     |      |
|ортосунда бюд-|       |ри боюнча сарп-|     |      |
|жеттер аралык|       |тоо милдеттенме-|     |      |
|мамилени  ре-|       |леринин түзүмүн|     |      |
|формалоо   |       |баалоо     |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |ЖӨБдүн   өздүк|2007-   |ЖӨБУА  (ма-|
|       |       |функцияларын жа-|жылдын  |кулдашуу бо-|
|       |       |на ыйгарым укук-|II    |юнча), Эко-|
|       |       |тарын  аткаруу|жарым   |номфинмин, |
|       |       |үчүн минималдык|жылдыгы  |Кыргыз Рес-|
|       |       |стандарттарды  |     |публикасынын|
|       |       |иштеп чыгуу   |     |Өкмөтүнө ка-|
|       |       |        |     |раштуу Эко-|
|       |       |        |     |номикалык  |
|       |       |        |     |стратегиялар|
|       |       |        |     |борбору   |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Облустук  жана|2006-жыл |Экономфинмин|
|       |       |райондук мекеме-|ичинде  |      |
|       |       |лерди,   ЖМАны|     |      |
|       |       |республикалык  |     |      |
|       |       |бюджеттен каржы-|     |      |
|       |       |лоо  бөлүгүндө|     |      |
|       |       |бюджеттик клас-|     |      |
|       |       |сификацияга   |     |      |
|       |       |өзгөртүүлөрдү  |     |      |
|       |       |киргизүү    |     |      |
|--------------|-------------|----------------|----------|------------|
|       |3.2 Бюджеттер|ЖӨБдүн аймакта-|2006-   |Улуттукстат-|
|       |аралык мами-|рынын  социал-|жылдын  |ком (макул-|
|       |лелер маселе-|дык-экономикалык|II жарым |дашуу боюн-|
|       |си   боюнча|өнүгүү дењгээлин|жылдыгы  |ча), Эконом-|
|       |ЖӨБдү маалы-|чагылдыруучу  |     |финмин,   |
|       |маттык  кам-|көрсөткүчтөр бо-|     |ЖӨБУА  (ма-|
|       |сыздоо дењгэ-|юнча   бардык|     |кулдашуу бо-|
|       |элин жогору-|ЖӨБдөрдө маалы-|     |юнча), ЖМА,|
|       |латуу    |маттар  базасын|     |ЖӨБ     |
|       |       |түзүү. Маалымат-|     |      |
|       |       |тар   базасын|     |      |
|       |       |түзүүдө  Кыргыз|     |      |
|       |       |Республикасында |     |      |
|       |       |кабыл  алынган|     |      |
|       |       |техникалык-эко- |     |      |
|       |       |номикалык  жана|     |      |
|       |       |социалдык маалы-|     |      |
|       |       |матты классифи-|     |      |
|       |       |кациялоо  жана|     |      |
|       |       |кодировкалоо  |     |      |
|       |       |бирдиктүү систе-|     |      |
|       |       |масын пайдалануу|     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |ЖӨБдүн аймакта-|2006-   |Экономфин- |
|       |       |рынын  социал-|жылдын  |мин,  Улут-|
|       |       |дык-экономикалык|II жарым |тукстатком |
|       |       |өнүгүү  дењгээ-|жылдыгы  |(макулдашуу |
|       |       |лин, ошондой эле|     |боюнча),  |
|       |       |бюджеттер аралык|     |ЖӨБУА  (ма-|
|       |       |трансферттерди |     |кулдашуу бо-|
|       |       |бөлүштүрүү боюн-|     |юнча), ЖМА,|
|       |       |ча   эсептерди|     |ЖӨБ     |
|       |       |жүргүзүү  үчүн|     |      |
|       |       |зарыл   жерги-|     |      |
|       |       |ликтүү финансы-|     |      |
|       |       |ларды  башкаруу|     |      |
|       |       |сапатын чагылды-|     |      |
|       |       |руучу      |     |      |
|       |       |көрсөткүчтөр  |     |      |
|       |       |тизмесин  иштеп|     |      |
|       |       |чыгуу жана бе-|     |      |
|       |       |китүү      |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |Берилген мам-|Берилген мамле-|2007-   |Экономфин- |
|       |лекеттик   |кеттик функция-|жылдын  |мин,  ЖӨБУА|
|       |функцияларын |ларын жана ыйга-|II жарым |(макулдашуу |
|       |жана ыйгарым|рым  укуктарын|жылдык  |боюнча),  |
|       |укуктарын  |аткарууну  кам-|     |ЖМА, ЖӨБ  |
|       |жүзөгө ашыруу|сыздоо үчүн кар-|     |      |
|       |үчүн  ЖӨБгө|жылоо механизмин|     |      |
|       |тиешелүү фи-|иштеп чыгуу   |     |      |
|       |нансылык, ма-|        |     |      |
|       |териалдык жа-|        |     |      |
|       |на башка ка-|        |     |      |
|       |ражаттарды  |        |     |      |
|       |берүү, зарыл|        |     |      |
|       |каражаттарды |        |     |      |
|       |кароо    |        |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |Мамлекеттик |Финансылык   |Норматив- |Экономфинмин|
|       |башкарууну  |чыњдоо бөлүгүндө|дик    |      |
|       |децентралдаш-|кабыл  алынган|укуктук  |      |
|       |тыруу  жана|нормативдик   |актыларды |      |
|       |жергиликтүү |укуктук актылар-|кабыл   |      |
|       |өз  алдынча|га    талдоо|алууга  |      |
|       |башкарууну  |жүргүзүү    |жараша  |      |
|       |өнүктүрүүгө |        |     |      |
|       |байланыштуу |        |     |      |
|       |нормативдик |        |     |      |
|       |укуктук акты-|        |     |      |
|       |лардын иштеп|        |     |      |
|       |чыгуу, кабыл|        |     |      |
|       |алуу жана иш-|        |     |      |
|       |ке ашыруу мо-|        |     |      |
|       |ниторингин  |        |     |      |
|       |жүргүзүү   |        |     |      |
|--------------|-------------|----------------|----------|------------|
|       |3.3. Бюджет-|ЖӨБдүн бюджети-|2006-   |Экономфин- |
|       |тердин дењгэ-|нин киреше по-|жылдын  |мин, ЖӨБУА |
|       |элдеринин ор-|тенциалына тал-|II жарым |(макулдашуу |
|       |тосунда жалпы|доо жүргүзүү  |жылдыгы  |боюнча)   |
|       |мамлекеттик |        |     |      |
|       |салыктардан |Утурлама финан-|2006-   |Экономфин- |
|       |чегерүүлөрдүн|сылык агымдарды|жылдын  |мин, МСИ  |
|       |оптималдуу  |минималдаштыруу |II жарым |ЖӨБУА    |
|       |нормативдерин|критерийлерине |жылдыгы  |(макулдашуу |
|       |белгилөө   |ылайык  жерги-|     |боюнча)   |
|       |       |ликтүү  бюджет-|     |      |
|       |       |терге жалпы мам-|     |      |
|       |       |лекеттик салык-|     |      |
|       |       |тан  чегерүүнүн|     |      |
|       |       |оптималдуу нор-|     |      |
|       |       |мативдерин иштеп|     |      |
|       |       |чыгуу, ЖӨБдүн өз|     |      |
|       |       |аймагынын эконо-|     |      |
|       |       |микалык     |     |      |
|       |       |өнүгүшүнө кызык-|     |      |
|       |       |дар болушун жо-|     |      |
|       |       |горулатуу    |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Жергиликтүү са-|2006-   |Экономфин- |
|       |       |лыктардын  жана|жылдын  |мин, ЖӨБУА |
|       |       |жыйымдардын   |I жарым  |(макулдашуу |
|       |       |түрлөрүн алардын|жылдыгы  |боюнча),  |
|       |       |системасын жана|     |МСИ     |
|       |       |башкаруусун оп-|     |      |
|       |       |тималдаштыруу  |     |      |
|       |       |жолу менен кайра|     |      |
|       |       |кароо      |     |      |
|--------------|-------------|----------------|----------|------------|
|       |3.4 Бюджеттер|Тењештирүүчү  |2006-   |Экономфин- |
|       |аралык транс-|фанттарды    |жылдын  |мин,  ЖӨБУА|
|       |ферттерди  |бөлүштүрүү фор-|II жарым |(макулдашуу |
|       |бөлүштүрүү  |муласын     |жылдыгы  |боюнча), эл|
|       |системасын  |өркүндөтүү   |     |аралык жана|
|       |өркүндөтүү  |        |     |донор уюмдар|
|       |       |        |     |(макулдашуу |
|       |       |        |     |боюнча)   |
|       |       |        |     |      |
|       |       |ЖӨБ менен Казы-|2007-   |Экономфин- |
|       |       |начылыктын  өз|жылдын  |мин, Казына-|
|       |       |ара аракеттенүү|I кварталы|чылык, ЖӨБУА|
|       |       |механизмин   |     |(макулдашуу |
|       |       |жөнөкөйлөтүү  |     |боюнча)   |
|--------------|-------------|----------------|----------|------------|
|       |3.5. Бюджет-|Пилоттук ЖӨБдөр|2006-   |Экономфин- |
|       |тин    эки|боюнча 2007-жыл-|жылдын  |мин,  ЖӨБУА|
|       |дењгээлдүү  |га  бюджетинин|II жарым |(макулдашуу |
|       |системасына |киреше жана чы-|жылдыгы  |боюнча),  |
|       |(республика- |гаша  бөлүгүнүн|     |ЖМА, ЖӨБ  |
|       |лык бюджет -|долбоорун түзүү |     |      |
|       |ЖӨБдүн бюдже-|        |     |      |
|       |ти) өтүү бо-|Пилоттук ЖӨБдөр|     |      |
|       |юнча пилоттук|боюнча  транс-|     |      |
|       |долбоорду  |ферттерди  рес-|     |      |
|       |өткөрүү   |публикалык бюд-|     |      |
|       |       |жеттен каржылоо|     |      |
|       |       |(облустан  жана|     |      |
|       |       |райондон тышка-|     |      |
|       |       |ры)       |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Республикалык  |     |      |
|       |       |бюджеттеги  фи-|     |      |
|       |       |нансылык  кара-|     |      |
|       |       |жаттарды пайда-|     |      |
|       |       |лануунун натый-|     |      |
|       |       |жалуулугун баа-|     |      |
|       |       |лоо       |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Жергиликтүү бюд-|     |      |
|       |       |жетти  түзүүдө|     |      |
|       |       |жана  аткарууда|     |      |
|       |       |келип   чыккан|     |      |
|       |       |проблемаларды  |     |      |
|       |       |аныктоо     |     |      |
|--------------|-------------|----------------|----------|------------|
|       |3.6. Бюджет-|ЖӨБдүн  кызмат-|2006-   |Экономфин- |
|       |тик процессти|керлери   үчүн|жылдын  |мин,  ЖӨБУА|
|       |жөнгө салууда|окуу семинарла-|II жарым |(макулдашуу |
|       |жана   ишке|рын  жана тре-|жылдыгы  |боюнча), эл|
|       |ашырууда   |нингдерди    |андан   |аралык жана|
|       |ЖӨБдүн  кыз-|өткөрүү     |ары -   |донор уюмдар|
|       |маткерлерине |        |жыл    |(макулдашуу |
|       |методология- |        |сайын   |боюнча)   |
|       |лык  жардам|        |     |      |
|       |берүү    |        |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |ЖӨБдүн  жерги-|2006-   |Экономфин- |
|       |       |ликтүү бюджетин|жылдын  |мин,  ЖӨБУА|
|       |       |түзүү   боюнча|II жарым |(макулдашуу |
|       |       |нускама  иштеп|жылдыгы  |боюнча), эл|
|       |       |чыгуу      |     |аралык жана|
|       |       |        |     |донор уюмдар|
|       |       |        |     |(макулдашуу |
|       |       |        |     |боюнча)   |
|--------------|-------------|----------------|----------|------------|
|       |3.7.  ЖӨБдүн|"Салык   салуу|2006-   |Экономфин- |
|       |киреше потен-|үчүн  кыймылсыз|жылдын  |мин,  ЖӨБУА|
|       |циалын    |мүлктүн  баалоо|II жарым |(макулдашуу |
|       |күчөтүү боюн-|наркын  аныктоо|жылдыгы  |боюнча), эл|
|       |ча чараларды|тартиби жөнүндө"|     |аралык жана|
|       |көрүү    |жобонун долбоо-|     |донор уюмдар|
|       |       |рунун кабыл алы-|     |(макулдашуу |
|       |       |нышын тездетүү |     |боюнча)   |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Бишкек жана  Ош|2006-   |Мамкаттоо, |
|       |       |шаарларында кый-|жылдын  |ЖӨБУА  (ма-|
|       |       |мылсыз  мүлккө|II жарым |кулдашуу бо-|
|       |       |салык  киргизүү|жылдыгы  |юнча), МСИ,|
|       |       |үчүн   даярдоо|     |Экономфин- |
|       |       |иш-чараларын  |     |мин, Бишкек|
|       |       |жүзөгө ашыруу  |     |жана Ош ша-|
|       |       |        |     |арларынын  |
|       |       |Мамлекеттик са-|2006-   |мэриялары, |
|       |       |лык  инспектор-|жылдын  |ПМА, Эконом-|
|       |       |лордун  ыйгарым|II жарым |финмин, МСИ,|
|       |       |укуктарын ЖӨБдүн|жылдыгы  |ЖӨБУА  (ма-|
|       |       |жергиликтүү са-|     |кулдашуу бо-|
|       |       |лыктарды жыйноо|     |юнча)    |
|       |       |жана аларды баш-|     |      |
|       |       |каруу боюнча ор-|     |      |
|       |       |гандарына берүү |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Муниципалдык  |2006-   |ПМА,  ЖӨБУА|
|       |       |менчикти  жана|жылдын  |(макулдашуу |
|       |       |жерди  сатуудан|II жарым |боюнча),  |
|       |       |түшүүлөрдүн ме-|жылдыгы  |Экономфин- |
|       |       |ханизмин    |     |мин, Мамкат-|
|       |       |өркүндөтүү   |     |тоо, ЖӨБ  |
|--------------|-------------|----------------|----------|------------|
|       |3.8. Стимул-|Социалдык объек-|2006-   |Экономфин- |
|       |доочу грант-|ттерди тењ кар-|жылдын  |мин,  ЖӨБУА|
|       |тар (үлүштүк)|жылоого   жана|II жарым |(макулдашуу |
|       |системасын  |инфраструктураны|жылдыгы  |боюнча), Эл|
|       |өркүндөтүү  |өнүктүрүүгө кон-|     |аралык жана|
|       |       |курстук негизде|     |донор уюмдар|
|       |       |ЖӨБгө берилүүчү|     |(макулдашуу |
|       |       |стимулдоочу   |     |боюнча)   |
|       |       |фанттар     |     |      |
|       |       |(үлүштүк) систе-|     |      |
|       |       |масын өркүндөтүү|     |      |
|--------------|-------------|----------------|----------|------------|
|       |3.9. Бюджет-|ЖӨБдүн бюджетте-|Жыл сайын |Экономфин- |
|       |тин ачык ай-|рин түзүү жана|     |мин,  ЖӨБУА|
|       |кындуулугун |аткаруу  боюнча|     |(макулдашуу |
|       |камсыз кылуу |бюджеттик угуу-|     |боюнча),  |
|       |       |ларды өткөрүү  |     |ЖМА, ЖӨБ, эл|
|       |       |        |     |аралык жана|
|       |       |        |     |донор уюмдар|
|       |       |        |     |(макулдашуу |
|       |       |        |     |боюнча)   |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Бюджеттер аралык|Бир жылда |Экономфин- |
|       |       |мамилелерди ре-|эки    |мин,  ЖӨБУА|
|       |       |формалоо пробле-|жолудан  |(макулдашуу |
|       |       |малары  боюнча|кем эмес |боюнча), эл|
|       |       |"тегерек  стол-|     |аралык жана|
|       |       |дорду" өткөрүү |     |донор уюмдар|
|       |       |        |     |(макулдашуу |
|       |       |        |     |боюнча)   |
|       |       |        |     |      |
|       |       |ЖӨБдүн финансы-|2006-   |ЖӨБУА  (ма-|
|       |       |лык отчеттуулук|жылдын  |кулдашуу бо-|
|       |       |жол-жобосун,  |II жарым |юнча), Эко-|
|       |       |ошондой   эле|жылдыгы  |номфинмин  |
|       |       |алардын бюджети-|     |      |
|       |       |нин  ички жана|     |      |
|       |       |тышкы жол-жобо-|     |      |
|       |       |лорун белгилөө |     |      |
|--------------|-------------|----------------|----------|------------|
|       |3.10. ЖӨБдүн|Муниципалдык  |2007-   |Мамкаттоо, |
|       |муниципалдык |менчикке,  анын|жылдын  |ЖМА,  ЖӨБ,|
|       |менчигине  |ичинде Мамкатто-|I кварталы|Маммүлкком, |
|       |укуктарды  |онун жергиликтүү|     |ЖӨБУА  (ма-|
|       |каттоо  про-|органдарындагы |     |кулдашуу бо-|
|       |цессин аяктоо|муниципалдык  |     |юнча)    |
|       |       |жерлерге  укук-|     |      |
|       |       |тарды мамлекет-|     |      |
|       |       |тик толук катто-|     |      |
|       |       |ону ишке ашыруу |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Объекттерди му-|Өткөрүп  |Маммүлкком, |
|       |       |ниципалдык мен-|берүүгө  |ЖӨБУА  (ма-|
|       |       |чикке  берүүнү|жараша  |кулдашуу бо-|
|       |       |коммуналдык жана|     |юнча), Эко-|
|       |       |башка кызматтар|     |номфинмин, |
|       |       |боюнча  карызды|     |ЖМА, ЖӨБ  |
|       |       |жоюу жөнүндө ма-|     |      |
|       |       |селеси алдын ала|     |      |
|       |       |чечилгенден ки-|     |      |
|       |       |йин жүргзүү   |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Объекттердин му-|2007-   |Экономфин- |
|       |       |ниципалдык мен-|жылдын  |мин,  ЖӨБУА|
|       |       |чигине мурда бе-|I жарым  |(макулдашуу |
|       |       |рилген карыздар-|жылдыгы  |боюнча),  |
|       |       |ды   (өткөрүп|     |Энергетика |
|       |       |берүү мезгилинде|     |боюнча   |
|       |       |болгон) реструк-|     |агенттик  |
|       |       |туризациялоо  |     |      |
|       |       |жөнүндө маселени|     |      |
|       |       |кароо      |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Мамлекеттик объ-|2006-   |Маммүлкком, |
|       |       |екттер  боюнча|жылдын  |ЖӨБУА  (ма-|
|       |       |Өкмөттүн  тие-|II жарым |кулдашуу бо-|
|       |       |шелүү чечими ка-|жылдыгы  |юнча), ЖМА,|
|       |       |был алынган мам-|     |ЖӨБ     |
|       |       |лекеттик объект-|     |      |
|       |       |терди муниципал-|     |      |
|       |       |дык менчикке ка-|     |      |
|       |       |был алуу өткөрүү|     |      |
|       |       |процессин аяктоо|     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Муниципалдык  |2006-   |ЖӨБУА  (ма-|
|       |       |менчиктин укук-|жылдын  |кулдашуу бо-|
|       |       |тарын ырастоочу|II жарым |юнча),   |
|       |       |укук белгилөөчү|жылдыгы  |Маммүлкком, |
|       |       |документтерге  |     |ЖӨБ     |
|       |       |ылайык  муници-|     |      |
|       |       |палдык  менчик|     |      |
|       |       |объекттеринин  |     |      |
|       |       |толук  тизмесин|     |      |
|       |       |аныктоо     |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Ар бир муниципа-|2007-   |ЖӨБУА  (ма-|
|       |       |литеттин муници-|жылдын  |кулдашуу бо-|
|       |       |палдык менчиги-|I кварталы|юнча), Улут-|
|       |       |нин  реестринин|     |тукстатком |
|       |       |базасында  бир-|     |(макулдашуу |
|       |       |диктүү республи-|     |боюнча), ЖӨБ|
|       |       |калык   Реестр|     |      |
|       |       |түзүү.  ЖӨБдүн|     |      |
|       |       |ведомстволук ре-|     |      |
|       |       |естрлеринин Ста-|     |      |
|       |       |тистикалык бир-|     |      |
|       |       |диктердин  бир-|     |      |
|       |       |диктүү мамлекет-|     |      |
|       |       |тик   регистри|     |      |
|       |       |(СББМР) менен өз|     |      |
|       |       |ара аракеттенүү|     |      |
|       |       |тартибин  иштеп|     |      |
|       |       |чыгуу      |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |ЖӨБдүн  муници-|2006-   |Мамкаттоо, |
|       |       |палдык менчикке|жылдын  |ЖӨБУА  (ма-|
|       |       |менчик  укугун|III    |кулдашуу бо-|
|       |       |акысыз  каттоо|кварталы |юнча), Эко-|
|       |       |мүмкүнчүлүгү  |     |номфинмин  |
|       |       |жөнүндө сунушту|     |      |
|       |       |карап чыгуу жана|     |      |
|       |       |Координациялык |     |      |
|       |       |кењешке киргизүү|     |      |
|--------------|-------------|----------------|----------|------------|
|       |3.11 ЖМА ме-|ЖМА жана ЖӨБ та-|2006-2007-|Экономфин- |
|       |нен  ЖӨБдүн|рабынан     |жылдар  |мин,  ЖӨБУА|
|       |бюджеттик  |1995-1996-жылда-|     |(макулдашуу |
|       |ссудалары жа-|ры алынган бюд-|     |боюнча),  |
|       |на кредиттери|жеттик суудалар-|     |ЖМА, ЖӨБ  |
|       |жана   өтмө|ды эсептен чыга-|     |      |
|       |кредитордук |руу боюнча Мый-|     |      |
|       |карыздар бо-|зам  долбоорун|     |      |
|       |юнча  (эмгек|даярдоо   жана|     |      |
|       |акы жана СФга|Кыргыз Республи-|     |      |
|       |чегерүүлөр) |касынын     |     |      |
|       |маселелерди |Өкмөтүнүн кароо-|     |      |
|       |чечүү    |суна киргизүү  |     |      |
|---------------------------------------------------------------------|
|          IV. Муниципалдык кызматты түзүү          |
|          жана кадрдык ишти өркүндөтүү           |
|---------------------------------------------------------------------|
|4.  Кесиптик|4.1. Муници-|"Муниципалдык  |2006-   |ЖӨБУА  (ма-|
|муниципалдык |палдык  кыз-|кызмат жөнүндө"|жылдын  |кулдашуу бо-|
|кызмат жөнүндө|матты  жана|Кыргыз Республи-|II-III  |юнча),  эл|
|кадр  ишинин|ЖӨБдө кадрдык|касынын Мыйзамы-|квартал- |аралык жана|
|натыйжалуу  |ишти уюштуруу|на    ылайык|дары   |донор уюмдар|
|системасын  |үчүн  зарыл|төмөнкүлөрдү иш-|     |(макулдашуу |
|түзүү     |укуктук база-|теп чыгуу жана|     |боюнча)   |
|       |ны түзүү   |КР Президентти-|     |      |
|       |       |нин  кароосуна|     |      |
|       |       |киргизүү:    |     |      |
|       |       |- Кыргыз Респуб-|     |      |
|       |       |ликасынын саясий|     |      |
|       |       |жана администра-|     |      |
|       |       |циялык  муници-|     |      |
|       |       |палдык кызматта-|     |      |
|       |       |рынын реестри; |     |      |
|       |       |- "Кыргыз  Рес-|     |      |
|       |       |публикасынын му-|     |      |
|       |       |ниципалдык кыз-|     |      |
|       |       |маткерлерин ат-|     |      |
|       |       |тестациялоо тар-|     |      |
|       |       |тиби  жөнүндө"|     |      |
|       |       |жобо;      |     |      |
|       |       |- "Кыргыз  Рес-|     |      |
|       |       |публикасынын му-|     |      |
|       |       |ниципалдык кыз-|     |      |
|       |       |матынын бош ад-|     |      |
|       |       |министрациялык |     |      |
|       |       |кызматтык орун-|     |      |
|       |       |дарын  ээлөөгө|     |      |
|       |       |конкурс     |     |      |
|       |       |өткөрүүнүн тар-|     |      |
|       |       |тиби  жөнүндө"|     |      |
|       |       |жобо;      |     |      |
|       |       |- "Кыргыз  Рес-|     |      |
|       |       |публикасынын ад-|     |      |
|       |       |министрациялык |     |      |
|       |       |кызматын ээлеген|     |      |
|       |       |муниципалдык  |     |      |
|       |       |кызматкерлерге |     |      |
|       |       |класстык чиндер-|     |      |
|       |       |ди ыйгаруу тар-|     |      |
|       |       |тиби  жөнүндө"|     |      |
|       |       |жобо      |     |      |
|--------------|-------------|----------------|----------|------------|
|       |4.2. Муници-|Муниципалдык  |2006-   |ЖӨБУА  (ма-|
|       |палдык  кыз-|кызматкерлерди |жылдын  |кулдашуу бо-|
|       |маткерлерди |2006-2007-жыл- |II жарым |юнча)    |
|       |аттестацияло-|дарда аттестация|жылдыгы  |      |
|       |онун жана му-|өткөрүү графигин|     |      |
|       |ниципалдык  |иштеп чыгуу жана|     |      |
|       |кызматкерлер-|бекитүү     |     |      |
|       |дин бош орун-|        |     |      |
|       |дарын  кон-|        |     |      |
|       |курстук  не-|        |     |      |
|       |гизде толту-|        |     |      |
|       |руунун натый-|        |     |      |
|       |жалуу систе-|        |     |      |
|       |масын түзүү |        |     |      |
|--------------|-------------|----------------|----------|------------|
|       |4.3.  ЖӨБдө|ЖӨБдөгү муници-|2006-   |ЖӨБУА  (ма-|
|       |кадрлардын  |палдык кызматты|жылдын  |кулдашуу бо-|
|       |сапаттуу ре-|жана кадрдык иш-|III    |юнча), КРША,|
|       |зервин    |ти  уюштуруунун|кварталы |АПЖӨБА (ма-|
|       |түзүүнүн на-|иш   жүзүндөгү|     |кулдашуу бо-|
|       |тыйжалуу сис-|абалына  талдоо|     |юнча)    |
|       |темасын уюш-|жана   баалоо|     |      |
|       |туруу    |жүргүзүү    |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Республиканын  |2007-   |ЖӨБУА  (ма-|
|       |       |ЖОЖдорунда муни-|жылдын  |кулдашуу бо-|
|       |       |ципалдык кызмат-|III    |юнча),  Би-|
|       |       |керлерди даярдоо|кварталы |лимберүүмин |
|       |       |практикасын   |     |      |
|       |       |изилдөө жана Ко-|     |      |
|       |       |ординациялык  |     |      |
|       |       |кењештин кароо-|     |      |
|       |       |суна  тиешелүү|     |      |
|       |       |сунуштарды кир-|     |      |
|       |       |гизүү      |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Муниципалдык  |2006-   |ПМА,  ЖӨБУА|
|       |       |кызматкерлердин |жылдын  |(макулдашуу |
|       |       |кадрлар резервин|II жарым |боюнча)   |
|       |       |түзүү  жөнүндө|жылдыгы  |      |
|       |       |жобону иштеп чы-|     |      |
|       |       |гуу жана бекитүү|     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Кадрлар резервин|Дайыма  |ЖӨБУА  (ма-|
|       |       |даярдоо  макса-|     |кулдашуу бо-|
|       |       |тында республи-|     |юнча),  Би-|
|       |       |канын ЖОЖдорунун|     |лимберүүмин,|
|       |       |базасында    |     |ПБА (макул-|
|       |       |түзүлгөн ЖӨБдүн|     |дашуу боюн-|
|       |       |кызматкерлерин |     |ча), эл ара-|
|       |       |дайыма  иштөөчү|     |лык жана до-|
|       |       |атайын   окуу|     |нор  уюмдар|
|       |       |курстарынын   |     |(макулдашуу |
|       |       |(күндүзгү, сырт-|     |боюнча)   |
|       |       |кы, кечки) ишин|     |      |
|       |       |өркүндөтүү   |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Кадрлар резерви-|Дайыма  |      |
|       |       |не  кошуу үчүн|     |      |
|       |       |ЖӨБдүн  кызмат-|     |      |
|       |       |керлеринин ара-|     |      |
|       |       |сынан потенциал-|     |      |
|       |       |дуу  лидерлерин|     |      |
|       |       |аныктоо, кесип-|     |      |
|       |       |тик кароолорду,|     |      |
|       |       |конкурстарды  |     |      |
|       |       |ж.б. өткөрүү  |     |      |
|--------------|-------------|----------------|----------|------------|
|       |4.4. Муници-|Функционалдык  |2007-   |ЖӨБУА  (ма-|
|       |палдык кадр-|милдеттенмелерге|жылдын  |кулдашуу бо-|
|       |ларды  даяр-|ылайык  муници-|I жарым  |юнча),  ми-|
|       |доо,  кайра|палдык  кызмат-|жылдыгы  |нистрликтер |
|       |даярдоо жана|керлердин    |     |жана  адми-|
|       |квалификация-|(ЖӨБдүн башчыла-|     |нистрациялык|
|       |сын жогорула-|ры, жергиликтүү|     |ведомство- |
|       |туунун, алар-|кењештердин де-|     |лор,  ПБА,|
|       |ды      |путаттары,  фи-|     |КРША, АПЖӨБА|
|       |үзгүлтүксүз |нансы-экономика-|     |(макулдашуу |
|       |түзүүнүн на-|лык кызматкерлер|     |боюнча),ЖМА,|
|       |тыйжалуу сис-|ж.б.) ар бир ка-|     |ЖӨБ     |
|       |темасын уюш-|тегориясы  үчүн|     |      |
|       |туруу    |билимдин  зарыл|     |      |
|       |       |көлөмүнүн стан-|     |      |
|       |       |дарттарын иштеп|     |      |
|       |       |чыгуу жана Коор-|     |      |
|       |       |динациялык   |     |      |
|       |       |кењештин кароо-|     |      |
|       |       |суна киргизүү  |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Стандарттарга  |2007-   |ЖӨБУА, ПБА,|
|       |       |ылайык ар түрдүү|жылдын  |КРША,    |
|       |       |мөөнөттөгү окуу|II жарым |АПЖӨБА,  эл|
|       |       |курстарын  бол-|жылдыгы  |аралык жана|
|       |       |жолдоочу ар бир|     |донор уюмдар|
|       |       |категория  үчүн|     |(макулдашуу |
|       |       |окуу  пландарын|     |боюнча)   |
|       |       |жана программа-|     |      |
|       |       |ларын иштеп чы-|     |      |
|       |       |гуу жана Коорди-|     |      |
|       |       |нациялык кењеш-|     |      |
|       |       |тин  кароосуна|     |      |
|       |       |киргизүү    |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Окуу  пландары|Дайыма  |      |
|       |       |жана программа-|     |      |
|       |       |лары боюнча му-|     |      |
|       |       |ниципалдык кыз-|     |      |
|       |       |маткерлерди оку-|     |      |
|       |       |тууну уюштуруу |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Окутуу курстары-|2006-   |      |
|       |       |нын мониторинг,|жылдын  |      |
|       |       |баалоо   жана|IV    |      |
|       |       |контроль систе-|кварталы |      |
|       |       |масын иштеп чы-|     |      |
|       |       |гуу       |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Программаны иш-|2006-   |      |
|       |       |теп чыгуу жана|жылдын  |      |
|       |       |муниципалдык  |II жарым |      |
|       |       |кызматкерлер  |жылдыгы  |      |
|       |       |үчүн   ЖӨБдүн|жана   |      |
|       |       |укуктук жана фи-|2007-жыл |      |
|       |       |нансы-экономика-|ичинде  |      |
|       |       |лык  маселелери|     |      |
|       |       |боюнча тренинг-|     |      |
|       |       |дердин сериясын|     |      |
|       |       |өткөрүү     |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Муниципалдык  |Дайыма  |      |
|       |       |кызматкерлер  |     |      |
|       |       |үчүн тренингдер-|     |      |
|       |       |ди, окутуу курс-|     |      |
|       |       |тарын жана семи-|     |      |
|       |       |нарларын даярдоо|     |      |
|       |       |жана өткөрүү бо-|     |      |
|       |       |юнча ЖӨБдө нус-|     |      |
|       |       |камалык-методи- |     |      |
|       |       |калык колдонмо-|     |      |
|       |       |лорду жана су-|     |      |
|       |       |нуштарды  иштеп|     |      |
|       |       |чыгуу жана жа-|     |      |
|       |       |йылтуу     |     |      |
|--------------|-------------|----------------|----------|------------|
|       |4.5.  Жерги-|Кыргыз Республи-|2007-   |ЖӨБУА  (ма-|
|       |ликтүү өз ал-|касынын  жерги-|жылдын  |кулдашуу бо-|
|       |дынча башка-|ликтүү өз алдын-|I жарым  |юнча),   |
|       |руу органда-|ча башкаруу иш-|жылдыгы  |МРТМА,  эл|
|       |рын маалымат-|тери   боюнча|     |аралык жана|
|       |тык,  уюшту-|улуттук агентти-|     |донор уюмдар|
|       |руу-техника- |гинин  алдында|     |(макулдашуу |
|       |лык жана ме-|Жергиликтүү  өз|     |боюнча)   |
|       |додикалык  |алдынча башкару-|     |      |
|       |камсыз кылуу|унун маалыматтык|     |      |
|       |системасын  |методикалык бор-|     |      |
|       |түзүү    |борун түзүү   |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Жергиликтүү   |2006-   |ЖӨБУА  (ма-|
|       |       |кењештерди, айыл|жылдын  |кулдашуу бо-|
|       |       |өкмөттөрүн, ша-|III    |юнча), Эко-|
|       |       |арлардын мэрия-|кварталы |номфинмин, |
|       |       |ларын, шаар баш-|     |ЖӨБ     |
|       |       |кармалыктарын  |     |      |
|       |       |компьютерлер жа-|     |      |
|       |       |на башка зарыл|     |      |
|       |       |техникалык кара-|     |      |
|       |       |жаттар   менен|     |      |
|       |       |камсыздалышын  |     |      |
|       |       |текшерүү  жана|     |      |
|       |       |сунуштарды кир-|     |      |
|       |       |гизүү      |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |ЖӨБдүн  кызмат-|2007-жыл |ЖӨБУА  (ма-|
|       |       |керлерин техно-|ичинде  |кулдашуу бо-|
|       |       |логиялардын маа-|     |юнча)    |
|       |       |лыматтык-комму- |     |      |
|       |       |никациялык  не-|     |      |
|       |       |гиздерин окутуу |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Айыл      |2007-жыл |ЖӨБУА  (ма-|
|       |       |өкмөттөрүнүн,  |ичинде  |кулдашуу бо-|
|       |       |мектептердин,  |     |юнча),   |
|       |       |почта      |     |Транскоммин,|
|       |       |бөлүмдөрүнүн  |     |ЖМА   жана|
|       |       |ж.б.  базасында|     |ЖӨБ, эл ара-|
|       |       |Интернетке чыгуу|     |лык жана до-|
|       |       |менен  коомдук|     |нор  уюмдар|
|       |       |маалыматтык бор-|     |(макулдашуу |
|       |       |бор   тармагын|     |боюнча)   |
|       |       |түзүү      |     |      |
|--------------|-------------|----------------|----------|------------|
|       |4.6.  ЖӨБдө|ЖӨБдө  кадрдык|2006-   |ПМА,  ЖӨБУА|
|       |республикалык|иштердин  прог-|жылдын  |(макулдашуу |
|       |кадрдык  иш|раммасын  иштеп|II жарым |боюнча)   |
|       |программасын |чыгуу боюнча жу-|жылдыгы  |      |
|       |иштеп  чыгуу|мушчу топ түзүү |     |      |
|       |жана бекитүү |        |     |      |
|---------------------------------------------------------------------|
|         V. Социалдык мобилизациялоо жана          |
|          адамдын потенциалын өнүктүрүү          |
|---------------------------------------------------------------------|
|5. Кедейчилик-|5.1. Респуб-|Иштелип  жаткан|Жыл сайын |ЖӨБУА  (ма-|
|тин дењгээлин|ликанын бар-|айылдарды  жана|     |кулдашуу бо-|
|кыскартуу.  |дык     |поселкаларды со-|     |юнча), ЖӨБ,|
|Адамдын потен-|ЖӨБдөрүндө  |циалдык-экономи-|     |АПЖӨБА,   |
|циалын    |социалдык мо-|калык өнүктүрүү|     |КРША,   эл|
|өнүктүрүү.  |билизациялоо |программаларында|     |аралык жана|
|Калкты иш ме-|боюнча ПРООН-|"Социалдык моби-|     |донор уюмдар|
|нен камсыз кы-|дун програм-|лизациялоо" де-|     |(макулдашуу |
|лууну жогору-|масынын иши-|ген бөлүмүн ка-|     |боюнча)   |
|латууга көмөк|нин оњ таж-|роо       |     |      |
|көрсөтүү   |рыйбасын жа-|        |     |      |
|       |йылтуу    |Социалдык моби-|Дайыма  |      |
|       |       |лизациялоону  |     |      |
|       |       |жүргүзүү боюнча|     |      |
|       |       |пилоттук  айыл|     |      |
|       |       |өкмөттөрүнүн  |     |      |
|       |       |топтолгон   оњ|     |      |
|       |       |тажрыйбасын баш-|     |      |
|       |       |ка     айыл|     |      |
|       |       |өкмөттөрүнө жа-|     |      |
|       |       |йылтуу     |     |      |
|--------------|-------------|----------------|----------|------------|
|       |5.2.  Жерги-|Жергиликтүү во-|Жыл сайын |ЖӨБУА  (ма-|
|       |ликтүү волон-|лонтерлорду со-|     |кулдашуу бо-|
|       |терлордун са-|циалдык мобили-|     |юнча), ЖӨБ,|
|       |нын көбөйтүү |зациялоону   |     |АПЖӨБА,   |
|       |       |жүргүзүү  үчүн|     |КРША,   эл|
|       |       |даярдоо     |     |аралык жана|
|       |       |        |     |донор уюмдар|
|       |       |Айыл,  поселка|Жыл сайын |(макулдашуу |
|       |       |жана шаарлардын|     |боюнча)   |
|       |       |социалдык  инф-|     |      |
|       |       |раструктурасын |     |      |
|       |       |өнүктүрүү боюнча|     |      |
|       |       |ар кандай бизнес|     |      |
|       |       |долбоорлорун  |     |      |
|       |       |пландоо жана иш-|     |      |
|       |       |ке ашыруу боюнча|     |      |
|       |       |жамааттардын  |     |      |
|       |       |өкүлдөрү  жана|     |      |
|       |       |алардын бирикме-|     |      |
|       |       |лери үчүн атайын|     |      |
|       |       |окутуу програм-|     |      |
|       |       |маларын  иштеп|     |      |
|       |       |чыгуу жана ишке|     |      |
|       |       |ашыруу     |     |      |
|--------------|-------------|----------------|----------|------------|
|       |5.3.  Микро-|Жергиликтүү   |Дайыма  |ЖӨБУА  (ма-|
|       |каржылоо жана|өнүктүрүү фонд-|     |кулдашуу бо-|
|       |микрокре-  |дорун, микрокар-|     |юнча), Эко-|
|       |диттөө инсти-|жылоо жана мик-|     |номфинмин, |
|       |туттарынын  |рокредиттөө сис-|     |Миграциямам-|
|       |тармактарын |темасын  түзүү|     |ком, Улуттук|
|       |кењейтүү   |жана өнүктүрүү,|     |банк (макул-|
|       |       |муниципалдык  |     |дашуу боюн-|
|       |       |банктарды  жана|     |ча), кредит-|
|       |       |кредиттик меке-|     |тик-финансы-|
|       |       |мелерди  түзүү|     |лык мекеме-|
|       |       |боюнча чараларды|     |лер (макул-|
|       |       |көрүү      |     |дашуу боюн-|
|       |       |        |     |ча),  ЖӨБ,|
|       |       |Бизнес долбоор-|Жыл сайын |АПЖӨБА,   |
|       |       |лорун иштеп чы-|     |КРША,   эл|
|       |       |гуу жана жүзөгө|     |аралык жана|
|       |       |ашыруу  боюнча|     |донор уюмдар|
|       |       |окутуу семинар-|     |(макулдашуу |
|       |       |ларын жана тре-|     |боюнча)   |
|       |       |нингдерди    |     |      |
|       |       |өткөрүү     |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Жеке кирешелерди|Жыл сайын |      |
|       |       |жогорулатуу мак-|     |      |
|       |       |сатында потенци-|     |      |
|       |       |алдуу аз камсыз-|     |      |
|       |       |далган     |     |      |
|       |       |үй-бүлөлөргө бир|     |      |
|       |       |жолку жылдык по-|     |      |
|       |       |собиенин сумма-|     |      |
|       |       |сын берүү үчүн|     |      |
|       |       |социалдык  пас-|     |      |
|       |       |портторунун маа-|     |      |
|       |       |лыматтары боюнча|     |      |
|       |       |тандап  алууну|     |      |
|       |       |жүргүзүү    |     |      |
|--------------|-------------|----------------|----------|------------|
|       |5.4.   Айыл|Эл аралык-донор|2006-   |ЖӨБУА,   |
|       |өкмөттөргө, |уюмдар   жана|жылдын  |АПЖӨБА,   |
|       |жамааттарга, |алардын   иш-|II жарым |КРША,   эл|
|       |алардын  би-|мердүүлүгүнүн  |жылдыгы  |аралык жана|
|       |рикмелерине |багыттары    |     |донор уюмдар|
|       |жана  жерги-|жөнүндө  маалы-|     |(макулдашуу |
|       |ликтүү    |маттар  базасын|     |боюнча)   |
|       |өнүктүрүү  |ЖӨБгө  жеткирүү|     |      |
|       |фонддоруна эл|максатында түзүү|     |      |
|       |аралыкдонор |        |     |      |
|       |уюмдар менен|Жер жерлерде эл|Жыл сайын |      |
|       |байланыш   |аралык-донор  |     |      |
|       |түзүүдө көмөк|уюмдардын реги-|     |      |
|       |көрсөтүү   |ондук  өкүлдөрү|     |      |
|       |       |менен      |     |      |
|       |       |өнөктөштүктү  |     |      |
|       |       |түзүүгө  көмөк|     |      |
|       |       |көрсөтүү    |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |"Юридикалык жак-|2006-   |      |
|       |       |тарды   каттоо|жылдын  |      |
|       |       |жөнүндө" Мыйзам-|IV    |      |
|       |       |га өзгөртүүлөрдү|кварталы |      |
|       |       |киргизүү туура-|     |      |
|       |       |луу"  Мыйзамдын|     |      |
|       |       |долбоорун илге-|     |      |
|       |       |рилетүү  боюнча|     |      |
|       |       |чараларды көрүү |     |      |
|---------------------------------------------------------------------|
|          VI. Жарандык коомду бириктирүү          |
|           жана превентивдүү өнүктүрүү           |
|---------------------------------------------------------------------|
|6.1.  Бирик-|6.1.1. Жаран-|Телерадиоберүү |Дайыма  |Транскоммин,|
|тирүү жана жа-|дык  сектор-|системасынын ту-|     |ЖӨБУА,   |
|рандык коомдун|дун, коомдук|руктуу  иштешин|     |АПЖӨБА, КРША|
|институттарын |жана жамаат-|жана жергиликтүү|     |(макулдашуу |
|өнүктүрүү   |тык  уюмдар-|жамааттарга мез-|     |боюнча),  |
|       |дын,   жеке|гилдүү   басма|     |ЖМА, ЖӨБ  |
|       |сектордун по-|сөздү жеткирүүнү|     |      |
|       |тенциалын жо-|камсыз   кылуу|     |      |
|       |горулатууга |(мамлекеттик жа-|     |      |
|       |көмөк    |на расмий тил-|     |      |
|       |көрсөтүү   |дерде)     |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Жарандык коомду|Жыл сайын |ЖӨБУА,   |
|       |       |бириктирүү масе-|     |АПЖӨБА, КРША|
|       |       |лелери   жана|     |(макулдашуу |
|       |       |проблемалары,  |     |боюнча),  |
|       |       |биргелешкен   |     |ЖМА, ЖӨБ  |
|       |       |иш-чараларды  |     |      |
|       |       |пландоо түрлөрү|     |      |
|       |       |жана  ыкмалары,|     |      |
|       |       |даярдоо   жана|     |      |
|       |       |өткөрүү  боюнча|     |      |
|       |       |окутуу курстарын|     |      |
|       |       |жана семинарлар-|     |      |
|       |       |ды өткөрүү   |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Жергиликтүү инф-|Дайыма  |Экономфин- |
|       |       |раструктураны  |     |мин, ЖӨБУА,|
|       |       |өнүктүрүү боюнча|     |АПЖӨБА, КРША|
|       |       |долбоорлорду жа-|     |(макулдашуу |
|       |       |на программалар-|     |боюнча),  |
|       |       |ды жарандык сек-|     |ЖӨБ, эл ара-|
|       |       |тор  тарабынан|     |лык жана до-|
|       |       |иштеп  чыгуунун|     |нор  уюмдар|
|       |       |жана жүзөгө ашы-|     |(макулдашуу |
|       |       |руунун жүрүшүндө|     |боюнча),  |
|       |       |техникалык жар-|     |АРИС (макул-|
|       |       |дам көрсөтүү  |     |дашуу боюн-|
|       |       |        |     |ча)     |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Жергиликтүү жа-|Дайыма  |ЖӨБУА, КРША,|
|       |       |мааттардын  иш-|     |АПЖӨБА (ма-|
|       |       |мердүүлүгүнүн ар|     |кулдашуу бо-|
|       |       |түрдүү маселеле-|     |юнча), ЖӨБ |
|       |       |ри боюнча ачык|     |      |
|       |       |коомдук угуулар-|     |      |
|       |       |ды, ЖӨБдүн кыз-|     |      |
|       |       |мат адамдарынын|     |      |
|       |       |отчетторун ачык|     |      |
|       |       |угууларды    |     |      |
|       |       |өткөрүү     |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |ЖӨБдүн    иш-|Дайыма  |ЖӨБУА, КРША,|
|       |       |мердүүлүгү, алар|     |АПЖӨБА (ма-|
|       |       |кабыл алган че-|     |кулдашуу бо-|
|       |       |чимдер жөнүндө,|     |юнча), ЖӨБ |
|       |       |ЖӨБдүн жетекчи-|     |      |
|       |       |леринин отчетто-|     |      |
|       |       |ру тууралуу, фи-|     |      |
|       |       |нансы-экономика-|     |      |
|       |       |лык ишинин аба-|     |      |
|       |       |лы, муниципалдык|     |      |
|       |       |менчикти башка-|     |      |
|       |       |руу жөнүндө маа-|     |      |
|       |       |лыматка  жаран-|     |      |
|       |       |дардын эркин же-|     |      |
|       |       |тишин камсыз кы-|     |      |
|       |       |луу       |     |      |
|--------------|-------------|----------------|----------|------------|
|6.2.  Превен-|6.2.1. Реги-|Чыр-чатактарды |2006-   |ИИМ, Коргоо-|
|тивдик    |ондордо пре-|эрте алдын алуу|жылдын  |мин, ЖӨБУА,|
|өнүктүрүү   |вентивдик  |ыкмасын жана ка-|II жарым |КРША, АПЖӨБА|
|       |өнүктүрүү  |ражаттарын кош-|жылдыгы  |(макулдашуу |
|       |системасын  |кондо превентив-|     |боюнча),  |
|       |түзүү    |дик  өнүктүрүү|     |ЖӨБ, эл ара-|
|       |       |системасын   |     |лык жана до-|
|       |       |түзүү,  чыр-ча-|     |нор  уюмдар|
|       |       |тактарды  эрте|     |(макулдашуу |
|       |       |алдын алуу боюн-|     |боюнча)   |
|       |       |ча   ПРООНдун|     |      |
|       |       |программаларынын|     |      |
|       |       |тажрыйбасын пай-|     |      |
|       |       |далануу     |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Тренингдердин  |2006-   |ПБА,   УКК|
|       |       |модулдарын иштеп|жылдын  |(макулдашуу |
|       |       |чыгуу,  чыр-ча-|II жарым |боюнча),  |
|       |       |тактарды жайга-|жылдыгы, |ИИМ,  ЖМА,|
|       |       |руу боюнча оку-|андар   |ЖӨБ,  ЖӨБУА|
|       |       |туу тренингдерди|ары - жыл |(макулдашуу |
|       |       |өткөрүү, превен-|сайын   |боюнча)   |
|       |       |тивдик өнүктүрүү|     |      |
|       |       |боюнча тажрыйба|     |      |
|       |       |алмашуу   үчүн|     |      |
|       |       |ӨЭУ, ЖМАО жана|     |      |
|       |       |ЖӨБдү, милиция-|     |      |
|       |       |нын, чегара ас-|     |      |
|       |       |керинин жана ба-|     |      |
|       |       |жынын кызматкер-|     |      |
|       |       |лерин тартуу  |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Конфликтология |2006-   |ПБА,  ЖӨБУА|
|       |       |жана  этностор|жылдын  |(макулдашуу |
|       |       |аралык мамилелер|II жарым |боюнча)   |
|       |       |боюнча   окуу|жылдыгы  |      |
|       |       |программасын иш-|     |      |
|       |       |теп чыгуу    |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Этностор аралык|Дайыма  |ЖӨБУА  (ма-|
|       |       |кызматташтыкты |     |кулдашуу бо-|
|       |       |жана  коомдогу|     |юнча), ЖӨБ,|
|       |       |сабырдуулуктун |     |Кыргызстан |
|       |       |дењгээлин жого-|     |элинин  ас-|
|       |       |рулатууга багыт-|     |самблеясы  |
|       |       |талган ар түрдүү|     |(макулдашуу |
|       |       |маданий-массалык|     |боюнча), эл|
|       |       |жана билим берүү|     |аралык жана|
|       |       |иш-чараларды  |     |донор уюмдар|
|       |       |өткөрүү     |     |(макулдашуу |
|       |       |        |     |боюнча)   |
|---------------------------------------------------------------------|
|           VII. Стратегиянын ишке ашуу           |
|          механизми (уюштуруу маселелери)          |
|---------------------------------------------------------------------|
|7. Стратегия-|7.1. Страте-|Координациялык |Жыл сайын |Координация-|
|нын натыйжалуу|гиянын  жана|кењештин  ушул|     |лык кењеш  |
|механизмин,  |Негизги   |Негизги иш-чара-|     |      |
|мониторинг  |иш-чаралар  |лар планына ыла-|     |      |
|системасын  |планын  ишке|йык  Иш-чаралар|     |      |
|түзүү жана иш-|ашыруу  про-|планын иштеп чы-|     |      |
|ке ашырылышы-|цессин коор-|гуусу жана анын|     |      |
|нын процессин|динациялоону |ишке ашырылышын|     |      |
|баалоо, чечим-|камсыз кылуу,|камсыз кылуу  |     |      |
|дерди  кабыл|заседаниелер-|        |     |      |
|алуу     |де отчетторду|Мамлекеттик баш-|Жарым   |Координация-|
|       |угуу,  тие-|каруу органдары-|жылдыкта |лык кењеш  |
|       |шелүү чечим-|нын жана ЖӨБдүн|бир    |      |
|       |дерди  кабыл|жетекчилеринин |жолудан  |      |
|       |алуу   жана|отчетторун угуу,|кем эмес |      |
|       |Кыргыз  Рес-|Кыргыз Республи-|     |      |
|       |публикасынын |касынын     |     |      |
|       |Өкмөтү менен|Өкмөтүнүн  ушул|     |      |
|       |Кыргыз  Рес-|Негизги иш-чара-|     |      |
|       |публикасынын |лар планын атка-|     |      |
|       |Президентинин|рууга  тиешелүү|     |      |
|       |Администраци-|маселелерди жана|     |      |
|       |ясынын кароо-|проблемаларды  |     |      |
|       |суна  сунуш-|кароо боюнча Ко-|     |      |
|       |тарды  кир-|ординациялык  |     |      |
|       |гизүү    |кењештин заседа-|     |      |
|       |       |ниесин  дайыма|     |      |
|       |       |өткөрүп  туруу,|     |      |
|       |       |зарыл учурда ма-|     |      |
|       |       |селелерди Кыргыз|     |      |
|       |       |Республикасынын |     |      |
|       |       |Өкмөтүнүн кароо-|     |      |
|       |       |суна киргизүү  |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Кыргыз Республи-|2006-   |Координация-|
|       |       |касынын Жогорку|жылдын  |лык кењеш  |
|       |       |Кењешинин,  ми-|II жарым |      |
|       |       |нистрликтеринин |жылдыгы  |      |
|       |       |жана администра-|     |      |
|       |       |циялык  ведомс-|     |      |
|       |       |тволордун, жер-|     |      |
|       |       |гиликтүү өз ал-|     |      |
|       |       |дынча  башкаруу|     |      |
|       |       |органдарынын,  |     |      |
|       |       |КРШАнын, АПЖӨБА-|     |      |
|       |       |нын,  жарандык|     |      |
|       |       |союздун, ПРООН-|     |      |
|       |       |дун (макулдашуу|     |      |
|       |       |боюнча) адисте-|     |      |
|       |       |ринен    жана|     |      |
|       |       |өкүлдөрүнөн жу-|     |      |
|       |       |мушчу   орган|     |      |
|       |       |түзүү      |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Стратегияны жана|Дайыма  |Координация-|
|       |       |Негизги иш-чара-|     |лык кењеш  |
|       |       |лар планынын иш-|     |      |
|       |       |ке ашыруу про-|     |      |
|       |       |цессине монито-|     |      |
|       |       |ринг жана талдоо|     |      |
|       |       |жүргүзүү  жана|     |      |
|       |       |алардын негизин-|     |      |
|       |       |де тиешелүү су-|     |      |
|       |       |нуштарды Кыргыз|     |      |
|       |       |Республикасынын |     |      |
|       |       |Президентинин  |     |      |
|       |       |Администрациясы-|     |      |
|       |       |на жана Кыргыз|     |      |
|       |       |Республикасынын |     |      |
|       |       |Өкмөтүнө  кир-|     |      |
|       |       |гизүү      |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Стратегияны жана|Жыл сайын |Координация-|
|       |       |Негизги иш-чара-|     |лык кењеш  |
|       |       |лар    планын|     |      |
|       |       |жүзөгө ашырууда|     |      |
|       |       |финансылык жана|     |      |
|       |       |техникалык жар-|     |      |
|       |       |дам алуу макса-|     |      |
|       |       |тында ар түрдүү|     |      |
|       |       |эл аралык инсти-|     |      |
|       |       |туттарды, меке-|     |      |
|       |       |мелерди   жана|     |      |
|       |       |уюмдарды тартуу |     |      |
|       |       |        |     |      |
|       |       |Кыргыз Республи-|2006-   |Координация-|
|       |       |касынын     |жылдын  |лык кењеш  |
|       |       |Өкмөтүнүн Негиз-|II жарым |      |
|       |       |ги  иш-чаралар|жылдыгы  |      |
|       |       |планын  жүзөгө|     |      |
|       |       |ашырууга  тие-|     |      |
|       |       |шелүү маселелер|     |      |
|       |       |жана проблемалар|     |      |
|       |       |дайыма жарыяла-|     |      |
|       |       |нып   туруучу|     |      |
|       |       |"ЖӨБдүн жарчысы"|     |      |
|       |       |аттуу журнал чы-|     |      |
|       |       |гаруу  жөнүндө|     |      |
|       |       |маселени кароо |     |      |
-----------------------------------------------------------------------


        "Кыргыз Республикасында 2010-жылга чейин
        мамлекеттик башкарууну децентралдаштыруу
        жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну
          өнүктүрүү" Улуттук стратегиясын
            ишке ашыруунун чектеринде
             2006-2007-жылдарга
             Иш-чаралардын планына
                ГЛОССАРИЙ

-----------------------------------------------------------------------
|ПМА      |Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппараты  |
|--------------|------------------------------------------------------|
|ЖӨБУА     |Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу|
|       |иштери боюнча улуттук агенттиги            |
|--------------|------------------------------------------------------|
|Улуттук банк |Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы         |
|--------------|------------------------------------------------------|
|Улуттукстатком|Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети |
|--------------|------------------------------------------------------|
|УКК      |Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук кызматы   |
|--------------|------------------------------------------------------|
|Экономфинмин |Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы     |
|       |министрлиги                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
|Адилетмин   |Кыргыз Республикасынын Адилет министрлиги       |
|--------------|------------------------------------------------------|
|Эмгексоцмин  |Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык жактан  |
|       |коргоо министрлиги                  |
|--------------|------------------------------------------------------|
|Транскоммин  |Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар |
|       |министрлиги                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
|Коргоомин   |Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги       |
|--------------|------------------------------------------------------|
|ИИМ      |Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги     |
|--------------|------------------------------------------------------|
|Билимберүүмин |Кыргыз Республикасынын Билим берүү, илим жана жаштар |
|       |саясаты министрлиги                  |
|--------------|------------------------------------------------------|
|Маммүлкком  |Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлктү башкаруу  |
|       |боюнча мамлекеттик комитети              |
|--------------|------------------------------------------------------|
|Миграциямамком|Кыргыз Республикасынын Миграция жана иш менен камсыз |
|       |кылуу мамлекеттик комитети              |
|--------------|------------------------------------------------------|
|МРТМА     |Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Маалыматтык |
|       |ресурстар жана технологиялар мамлекеттик агенттиги  |
|--------------|------------------------------------------------------|
|Мамкаттоо   |Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Кыймылсыз  |
|       |мүлккө укуктарды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиги |
|--------------|------------------------------------------------------|
|МСИ      |Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик |
|       |салык инспекциясы                   |
|--------------|------------------------------------------------------|
|Казыначылык  |Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы     |
|       |министрлигине караштуу Борбордук казыначылык     |
|--------------|------------------------------------------------------|
|ЖМА      |Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар       |
|--------------|------------------------------------------------------|
|ЖӨБ      |Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары       |
|--------------|------------------------------------------------------|
|ПБА      |Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы    |
|       |Башкаруу академиясы                  |
|--------------|------------------------------------------------------|
|КРША     |Кыргыз Республикасынын Шаарлар ассоциациясы      |
|--------------|------------------------------------------------------|
|АПЖӨБА    |Кыргыз Республикасынын айылдар жана поселкалардын   |
|       |жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын     |
|       |ассоциациясы                     |
|--------------|------------------------------------------------------|
|ПРООН     |- "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча" ПРООНдун  |
|       |программасы                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
|АРИС     |Кыргыз Республикасынын Жамааттарды өнүктүрүү жана   |
|       |инвестирлөө агенттиги                 |
|--------------|------------------------------------------------------|
|УИБ      |"Борбордук Азия республикаларында жергиликтүү     |
|       |башкарууну өнүктүрүү" долбоору, Урбан институту,   |
|       |подрядчы эл аралык өнүктүрүү боюнча АКШ агенттиги   |
|--------------|------------------------------------------------------|
|ТАСИС     |"Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча    |
|       |башкарууну чыњдоого көмөктөшүү" ТАСИС долбоору    |
-----------------------------------------------------------------------