Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
                                       Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
                                       2009-жылдын 11-мартындагы
                                       № 171 токтому менен
                                       бекитилген
 
              Кыргыз Республикасынын региондук саясатынын
                              КОНЦЕПЦИЯСЫ
 
     1.           Киришүү жана учурдагы жагдайды талдоо
     2.           Региондук саясаттын принциптери
     3.           Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик региондук
                  саясатынын максаттары жана маселелери
     4.           Кыргыз Республикасынын региондук өнүгүүсүнүн
                  артыкчылыктары
     5.           Бийлик органдары жана региондук саясатты ишке ашырууга
                  катышуучулар
     6.           Концепциянын аткарылышын укуктук колдоо
     7.           Концепцияны ишке ашыруунун этаптары
     8.           Концепцияны ишке ашырууну каржылоо булактары
     9.           Концепцияны ишке ашыруудан күтүлүүчү натыйжалар
     10.          Концепцияны ишке ашыруудагы коркунучтар жана
                  тобокелдиктер
     11.          Концепцияга мониторинг жана аны ишке ашырууну
                  контролдоо
     N 1 тиркеме.
     N 2 тиркеме. Региондор боюнча чет элдик түз инвестициялардын
                  келүүсү
     N 3 тиркеме. Айрым экономикалык көрсөткүчтөр боюнча экономикалык
                  округдардын үлүштөрү
     N 4 тиркеме. Кыргыз Республикасын экономикалык округдарга
                  бөлүштүрүүнүн сунушталган структурасы
     N 5 тиркеме. Мамлекеттик региондук саясат концепциясынын
                  долбооруна карата терминдердин жана негизги
                  түшүнүктөрдүн сөздүгү (глоссарийи)
 
               1. Киришүү жана учурдагы жагдайды талдоо
 
     Кыргыз Республикасында  эгемендүүлүккө  ээ  болгондон  тартып,  ар
түрдүү башталгыч шарттардын аркасында региондор бир кылка эмес өнүккөн,
мындан тышкары, аймактык айырмалар, ар кандай экономикалык потенциалдар
өнүгүүдөгү диспропорцияны күчөттү.
     Акыркы 18 жыл бою региондордун экономикалык жана аймактык система-
ларын трансформациялаган негизги процесстер төмөнкүдөй болду:
     - административдик-пландуу экономиканы жоюу жана рыноктук экономи-
кага өтүү;
     - улуттук экономиканын рынок үчүн ачыктыгы;
     - мамлекеттик  түзүлүштүн өзгөрүшү, анын ичинде борбор менен реги-
ондордун административдик жана бюджеттик мамилелери өзгөрүшү;
     - жањы облустардын пайда болушу.
     Региондордо, тењдөө боюнча көрүлүп жаткан чараларга карабастан жа-
ратылыш-климаттык шарттар, региондордун көбүнүн экономикасынын агрардык
багыты, кызмат  көрсөтүү чөйрөсүн өнүктүрүүнүн жетишсиз дењгээли, өндү-
рүштүк потенциалды  толук  эмес өлчөмдө пайдалануу, өндүрүштүк инфраст-
руктуранын жайгашуусундагы  айырмалар,  ресурстарга, өзгөчө финансылык,
коммуникациялык жана  маалыматтык шарттарга жетишүүдөгү айырмалар менен
шартталган өнүгүүдөгү ажырымдар уланууда.
     Ушул мезгилде  айрым  райондорду  жана облустарды өнүктүрүүнүн көп
сандуу программалары  кабыл  алынган,  алар негизинен декларация бойдон
кала берген,  финансылык  жана  башка  ресурстар  менен камсыз кылынган
эмес, натыйжада көбүнчө пункттар аткарылбай кала берген.
     2001-2007-жылдары калктын  жан башына дүњ региондук продукту (мын-
дан ары - ДРП) өндүрүү бардык региондордо өсүү тенденциясына ээ болгон-
дугуна карабастан  региондук өсүштү канааттанарлык деп айтууга болбойт.
Калктын жан  башына карата ДРПнын жогорку жылдык өсүшү Нарын, Талас об-
лустарында жана  Бишкек  шаарында  байкалган,  ал  эми  төмөнкүсү - Жа-
лал-Абад, Ысык-Көл   жана   Ош   облустарында  байкалган. Бишкек шаары,
Ысык-Кол жана  Чүй  облустары  өлкөнүн ички дүњ продуктусунун жарымынан
көбүн өндүрүшүп  жана  калктын  жан башына карата өндүрүштүн эњ жогорку
дењгээлин (орто  республикалык дењгээлден 2,1, 1,6 жана 1,2 эсе жогору)
камсыз кылышкан.  Мында  жагдайдын  орчундуу  жакшырышы Талас облусунда
байкалган.
     Социалдык-экономикалык жактан өлкөнүн региондорун үч топко бөлүүгө
болот:
     1) салыштырмалуу  өнүккөндөр - Бишкек шаары, Ысык-Көл жана Чүй об-
лусу;
     2) орто,  социалдык-экономикалык  өнүгүүнүн  көрсөткүчтөрүнүн орто
дењгээлине ээ болгондор - Талас, Нарын облусу жана Ош шаары;
     3) салыштырмалуу начарлар - Жалал-Абад, Ош жана Баткен облустары.
     Мындан тышкары,  облустардын ичинде өнүгүүнүн төмөнкү дењгээли ме-
нен айрым бир райондор бар, аларга Жалал-Абад облусунун Чаткал районун,
Ош облусунун Чоњ-Алай районун, Нарын облусунун Ак-Талаа районун киргиз-
се болот.
     Ушундай текши  эмес өнүгүү биринчи кезекте республиканын админист-
рациялык-аймактык түзүмү  жана  4  тепкичтүү мамлекеттик башкаруу менен
шартталган. Ушул мезгилде республикада 7 облус, республикалык маанидеги
2 шаар,  50дөн ашык райондор жана облустук маанидеги шаарлар, 470 айыл-
дык округдар жана шаар башкармалары бар, бул мамлекеттик башкарууну та-
таалдатууда жана мамлекеттик бюджетке ири жүктү жүктөйт.
     Региондук өнүгүү  да  социалдык  көйгөйлөрдүн бүтүндөй комплексине
кабылууда. Азырынча  калктын  миграциясын  (ички жана тышкы) токтотууга
болбой жатат.  Ушул  учурда  Бишкек  шаары,  Чүй  облусу,  бир  жагынан
Ысык-Көл облусу гана региондордун калкынын миграциялык ички агымын өзү-
нө тартат.
     Өлкөдөн 1990-2007-жылдары  846,4  мињ  адам  кеткен  (терс  баланс
599185 адам),  натыйжада  айрым  бир региондор үчүн экономикалык өнүгүү
үчүн тоскоолдуктардын  бири квалификациялуу эмгек ресурстарынын тартыш-
тыгы болууда.
     Көбүнчө бул көйгөйлөр региондорго карата мамлекеттик саясаттын же-
тишсиздиги, региондордун  социалдык-экономикалык  өнүгүүсүн жөнгө салуу
боюнча аткаруучу бийликтин борбордук жана жергиликтүү органдарынын фун-
кциялары так бөлүнбөгөндүгү менен шартталган, бул бирдиктүү мамлекеттик
региондук саясатты иштеп чыгуу зарылдыгын пайда кылат.
     Кыргыз Республикасында  натыйжалуу региондук саясатты жүргүзүү бо-
юнча биринчи кадамдар жасалган. Бул максатта региондук саясат концепци-
ясынын долбоору  иштелип  чыккан,  ал  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
1997-жылдын 15-декабрындагы  "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик регио-
налдык саясат  концепциясы жөнүндө" N 729 токтому менен бекитилген, би-
рок өз убагында Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан кол коюлган
эмес.
     Азыркы учурда 2008-жылдын 10-январында Кыргыз Республикасынын Пре-
зиденти К.Бакиевдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешине жана Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнө жасаган кайрылуусунда баяндалган жањы экономи-
калык саясаттын  негизги жоболорунун бири болуп региондук саясатты ишке
ашыруу эсептелет. 2009-2011-жылдарга өлкөнү өнүктүрүүнүн стратегиясында
өзгөчө орун  региондорго жана алардын өлкөнү башкарууга катышуусуна бе-
рилген.
     Мында региондук  саясат өлкөнү экономикалык өнүктүрүү, калыптанды-
руу жана  мындан  ары  өнүктүрүү планында ар бир региондун экономикалык
өсүшүн жандандыруу маселесин чечиши керек. 
 
                  2. Региондук саясаттын принциптери
 
     Региондук саясат төмөнкү принциптердин негизинде түзүлүшү керек:
     - максаттуу  багыт,  ал региондук саясаттын негизги максатына жана
артыкчылыктарына жетишүүнү камсыздоого мүмкүндүк берет;
     - начар  өнүккөн региондорду колдоо жана өнүккөн региондордун мын-
дан ары өнүгүүсү үчүн шарттарды түзүү;
     - жергиликтүү демилгелерди колдоо жана түрткү берүү;
     - өзгөчөлүк:  экономикалык жана социалдык-саясаттык өнүгүүнүн, жа-
ратылыш-климаттык жана  физикалык-географиялык  шарттардын, региондорду
ресурс менен камсыз кылуунун өзгөчөлүктөрүн эске алуу;
     - региондун  тургундарын калктын ден соолугу үчүн коркунучтун фак-
торлору жана мамлекеттик региондук саясатты жана кластерлерди иштеп чы-
гууда курчап  турган  чөйрөнүн абалы жөнүндө маалыматка жетишүүсү менен
калктын ден  соолугун коргоону жана айлана-чөйрөнүн бөтөнчүлүгүн макси-
малдуу коргоону камсыз кылуу. 
 
            3. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик региондук
                 саясатынын максаттары жана маселелери
 
     Кыргыз Республикасынын  Мамлекеттик  региондук  саясатынын негизги
максаты калктын  бардарлыгын жана жашоо сапатын жогорулатуу үчүн Кыргыз
Республикасынын региондорунун  тездетилген  социалдык-экономикалык өнү-
гүүсүн камсыз кылуу болуп эсептелет.
     Негизги максат төмөнкү позициялар менен сунуш кылынат:
     - калктын  жашоосунун  дењгээлин жана сапатын жогорулатуу, регион-
дордун социалдык-экономикалык  өнүгүүсүнүн  бирдей шарттарын камсыз кы-
луу;
     - мамлекеттик башкарууну жана борбордон ажыратылган жергиликтүү өз
алдынча башкаруунун өз ара аракеттенүү системасын оптималдоо жолу аркы-
луу жалпы улуттук максаттарга жетишүү;
     - жаратылыштык-экологиялык  чөйрөнүн абалын оптималдаштыруу, жара-
тылышты коргоо  системасын,  өзгөчө  кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу
системасын өркүндөтүү;
     - мамлекеттик  региондук  саясаттын  ишке  ашырылып жаткан жагында
мыйзамдык базаны өркүндөтүү.
     Негизги максатка  жетишүү төмөнкүдөй маселелерди чечүүгө багыттал-
ган:
     - экономикалык   округдарды   түзүү   аркылуу региондордун социал-
дык-экономикалык өнүгүүсүн тездетүү жана социалдык-экономикалык көрсөт-
күчтөрдү жашоонун  дењгээли  жогорку региондордун көрсөткүчтөрүнүн дењ-
гээлине чейин жогорулатуу жолу аркылуу калктын жашоо дењгээлин тењдөө;
     - аймактарда  социалдык-экономикалык  өнүгүүнүн  инфраструктуралык
базасын өнүктүрүү;
     - атаандаштыкка туруктуу экономикалык кластерлерди түзүүнүн эсеби-
нен ар бир региондун артыкчылыктуу тармактарын өнүктүрүүнү тездетүү;
     - инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу, чакан жана орто бизнести
өнүктүрүү үчүн тоскоолдуктарды жоюу;
     - чарбалык иш-аракетти энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү техно-
логияларды колдонуунун,  региондордун  экономикасынын структурасын мак-
сатка багыттуу өзгөртүүнүн негизинде жүргүзүү;
     - региондун өзгөчөлүгүн жана комплекстүү өнүгүүсүн эске алуу менен
өндүрүштүк күчтөрдү натыйжалуу жайгаштыруу;
     - региондук дењгээлде социалдык-экономикалык реформаларды жүргүзүү
боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен борбордук орган-
дардын өз ара аракеттенүүсүн жакшыртуу;
     - адам  ресурстарын  натыйжалуу  пайдалануу  (жањы шарттарда иштөө
үчүн кадрларды  даярдоо жана кайрадан даярдоо, калктын жумуштуулук дењ-
гээлин жогорулатуу);
     - Кыргыз  Республикасынын  администрациялык-аймактык түзүлүшүн өр-
күндөтүү;
     - стратегиялык пландаштыруу, программалык-максаттуу каржылоо, жер-
гиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүнүн, же-
ке-мамлекеттик өнөктөштүктүн  механизмдерин өнүктүрүү куралдарын колдо-
нуу үчүн стимулдарды түзүү;
     - курчап турган чөйрөнү жана калктын ден соолугун коргоо.
 
                  4. Кыргыз Республикасынын региондук
                      өнүгүүсүнүн артыкчылыктары
 
     4.1. "Экономикалык округдарды", "өсүш точкаларын" түзүү
 
     Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 4-июлундагы "Кыр-
гыз Республикасында  администрациялык-аймактык түзүлүш системасын кайра
уюштурууга концепциялык  мамиле  кылуу жөнүндө" N 333 Жарлыгына ылайык,
реформанын экинчи   этабында   (2009-2010-ж.) администрациялык-аймактык
бирдиктерди ирилештирүү  каралган, бул өз учурунда региондук өнүгүү жа-
гында жањы экономикалык саясатты ийгиликтүү жүргүзүүнүн өбөлгөсү болот.
     Ушуга байланыштуу  экономикалык округдарды түзүү жолу аркылуу ири-
лештирилчү администрациялык-аймактык бирдиктердин экономикалык негизде-
рин иштеп чыгуунун зарылдыгы пайда болууда. Реформанын II этабы баштал-
ганга чейин  түзүлгөн ушул экономикалык округдар 2011-жылдан тартып ад-
министрациялык-башкаруу бирдиктерин  оњой ирилештирүүгө көмөк көрсөтөт,
анткени бул  мезгилге карата келечектеги администрациялык-аймактык бир-
диктер үчүн финансылык-экономикалык негиздер түзүлөт.
     Администрациялык-аймактык бирдиктерди ирилештирүү маселесинде объ-
ективдүү негиз  болуп тигил же бул региондун ресурстук потенциалын факт
жүзүндө колдонуу, финансылык жана билим берүү институттарынын бар болу-
шу, жарандар үчүн мамлекеттик же башка кызматтардын жетиштүүлүгү, реги-
ондо өнөр  жай,  өндүрүш,  социалдык жана соода инфраструктурасынын бар
болушу сыяктуу факторлорду эске алган экономикалык аймакташтыруу кызмат
кылат. Ошондой  эле  жергиликтүү  коомчулуктардын  жашоо  түрүнүн  жана
үрп-адаттардын окшоштугун, калктын жыштыгын эске алуу керек.
     Экономикалык райондоштуруу  структурасынын долбоору жана сунуштал-
ган экономикалык  округдар боюнча социалдык-экономикалык көрсөткүчтөр N
1-4-тиркемелерде берилет.
     Экономикалык округдарды түзүүнүн биринчи этабында мамлекеттин ара-
кеттери региондорду  - "өсүш точкаларын" аныктоого жана колдоого багыт-
талат. Айрым региондордун мындай тездетилген өсүш аркылуу өтүшү, эконо-
микалык жана  социалдык жогорулоону башынан өткөргөн дээрлик бардык өл-
көлөрдө болгон. Натыйжада өлкөнүн аймагында өсүштүн полюстарынын тарма-
гы пайда болушат.
     Кийин экономикалык округдар алардын функцияларын, жана ошондой эле
өнүгүү маселелерин көрсөтүү менен Кыргыз Республикасынын администрация-
лык-аймактык жањы түзүлүшүнүн негизи болуп кызмат кылышы керек.
     Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшүнүн  жањы
структурасы:
     - өздөрүнүн аймактарында товарлардын,  финансылардын, маалыматтар-
дын жана адам ресурстарынын агымдарын башкаруу борборлорун топтошу;
     - өзгөчө статуска ээ райондор боюнча кошумча  иш-чаралардын  комп-
лексин ишке ашырууну эске алуу менен Кыргыз Республикасынын тездетилген
социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүшү;
     - аймактын  жана  анын калкынын социалдык-экономикалык өсүштүн бу-
лактарына жетишүүсүн ачкан өлкөнүн инфраструктуралык, өндүрүштүк-техно-
логиялык жана социалдык-маданий биримдигин камсыз кылышы керек.
     Экономикалык округдарга төмөнкүлөрдүн эсебинен колдоо  көрсөтүлүшү
мүмкүн:
     - инфраструктуранын  түйүндөрүн  түзүү, биринчи кезекте транспорт-
тук, коммуникация системасын түзүү;
     - "өсүш точкаларында" мамлекеттик бийликтин өкүлдөрүн жайгаштыруу,
аймактарга өзгөчө укуктук режимди ыйгаруу (Кыргыз Республикасынын Конс-
титуциянын чегинде);
     - "өсүш  точкаларында"  республикалык  мааниге  ээ  болгон социал-
дык-маданий мекемелерди жайгаштыруу (жогорку окуу жайларды, ири маданий
комплекстерди, инфраструктураны  өнүктүрүү);  топ региондордун кызыкчы-
лыктарын эске алуу менен кесиптик билим берүү системасын түзүү;
     - социалдык инфраструктураны бардык багыттар жана секторлор боюнча
өнүктүрүү (саламаттыкты  сактоо,  социалдык камсыздандыруу, жумуштуулук
жана миграция, билим берүү, маданият, спорт жана башкалар);
     - бюджеттер аралык мамилелердин системасын өркүндөтүү.
 
     4.2. Экономиканын секторлорун модернизациялоо үчүн шарттарды түзүү,
          атаандаштыкка жөндөмдүү экономикалык кластерлерди колдоо жана
          өнүктүрүү
 
     Кыргыз Республикасынын  региондорунун  социалдык-экономикалык өнү-
гүүсүнүн багыттарынын  бири  экономиканын  секторлорун  модернизациялоо
шарттарын түзүү  жана  атаандаштыкка туруктуу экономикалык кластерлерди
колдоо жана өнүктүрүү болушу керек.
     Кыргыз Республикасынын региондорун өнүктүрүүнүн негизги маселелери
болуп төмөнкүлөр эсептелет:
     - өнөр  жайды диверсификациялоо, кошумча нарктын жогорку үлүшү ме-
нен продукцияны  өндүрүүчү өнөр жайдын тармактарынын ылдамдаган өнүгүү-
сү;
     - экономиканын секторлорун тездетилген модернизациялоо;
     - кластердик  өнүгүүнүн  эњ негизги түзүүчүсү катары агрардык сек-
тордо ассоциацияларды жана кењири кооперацияларды өнүктүрүү;
     - региондордун  экономикасынын структурасын өзгөртүүгө багытталган
энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды колдонуу;
     - экономиканын  бардык тармактарында эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогору-
латуу;
     - материалдык  өндүрүш  чөйрөсүндө  жеке ишкердикти өнүктүрүү үчүн
ыњгайлуу шарттарды түзүү;
     - экономиканын банк секторун өнүктүрүү.
     Заманбап экономикада  аймактын жогорку атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү
айрым кластерлердин  күчтүү  позицияларында кармалат, алар өздөрү менен
географиялык принцип  боюнча  чогулган фирмалардын, бири биринин атаан-
даштыкка жөндөмдүүлүгүнүн  өсүшүнө  өз ара көмөк көрсөткөн тыгыз байла-
ныштагы тармактардын жамаатынан турушат.
     Мында, алардын  пайда болушу Кыргыз Республикасынын узак мөөнөттүү
атаандаштыкка туруктуулугун  алуунун  шарты  болот,  жана  экономикалык
кластерлердин пайда  болушуна дем берүү региондук өнүгүүнүн мамлекеттик
саясатынын артыкчылыктарынын санына кириши керек.
     Мындан тышкары,  экономикалык  кластерлер чакан жана орто бизнести
интеграциялоонун жана  колдоонун  түрү  болушу керек. Башкача айтканда,
чакан жана  орто  бизнести өнүктүрүүгө макроэкономикалык жана тармактык
мамиле кылуу экономикалык кластерлерди түзүүдө көрүнүп турган региондук
кластер менен толукталышы керек.
     Мамлекеттик региондук кластердик саясаттын 2009-жылдан баштап ишке
ашырышы мүмкүн болгон биринчи кезектеги чараларына төмөнкүлөр кирет:
     - экономикалык кластерлер жөнүндө жобону иштеп чыгуу;
     - "Вита-Кыргызстан"  түрүндөгү кластерди түзүү жана кластердин ай-
макка жана социалдык чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо;
     - аймактык  экономикалык кластерлерди өнүктүрүү үчүн тиешелүү инс-
титуттарды түзүү. 
 
     4.3. Адам ресурстарын башкаруунун системасын түзүү (кадрларды
          даярдоо, кайрадан даярдоо жана калктын жумуштуулук дењгээлин
          жогорулатуу)
 
     Азыркы учурда  Кыргыз  Республикасында  өлкөнүн аймагы боюнча адам
капиталын бөлүштүрүү механизмдерин кайрадан аныктоо жана аны натыйжалуу
колдонууну камсыз  кылуу  зарылдыгы келип чыкты. Адам ресурстарын капи-
талдаштыруу узак мөөнөттүү келечекте региондук өнүгүүнүн негизги түзүү-
чүлөрүнүн бири болууда жана анын артыкчылыктарынын санына кириши керек.
     Бул үчүн төмөнкүлөр керек:
     - аймактардын кадрдык потенциалын жаратуу жана өнүктүрүү жана миг-
рациялык процесс  жагдайын чагылдыруу сыяктуу эмгек ресурстарынын реги-
ондук болжолдук баланстарын (тиешелүү аймактарды социалдык-экономикалык
өнүктүрүү келечеги менен байланыштырып эсептөө түрүндө) түзүү;
     - турак  жайды  сатып  алууга жана курууга карата төмөн проценттик
ставка же  проценти  жок  кредиттерди  берүүнү, отурукташкан райондорду
абаттоо, жол кире боюнча жењилдиктерди, ишкердик жүргүзүү үчүн ыњгайлуу
шарттардын саясатын  жайылтууну,  жањы  технологиялар  менен юридикалык
жактарды түзүүнүн  "пилоттук"  долбоорлорун уюштурууну, бардык багыттар
боюнча -  билим  берүү,  ишкердик, медициналык тейлөө, социалдык колдоо
ж.б.у.с. гранттарды  алууда  жардамды  караштырган  калктын миграциясын
кыскартуу программасын ишке ашыруу;
     - кесиптик  билим  берүүнү каржылоонун жањы принциптерин иштеп чы-
гууну, сунуш кылынуучу билим берүү кызматтарынын сапатын жана жетиштүү-
лүгүн жогорулатууну,  билим берүү кызмат рыногу жана эмгек рыногу орто-
сунда өз ара аракеттенүүнү, үзгүлтүксүз кесиптик билим берүү системасын
өнүктүрүү менен кошо кесиптик билим берүү системасын кайрадан уюштуруу;
     - региондун  экономикалык  багытына (кластердик экономиканын "өсүш
точкалары") ылайык  кадрларды, менеджерлерди, инженерлерди жана жогорку
квалификациядагы башка адистерди даярдоо системасын кайрадан багыттоо;
     - мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды даярдоо жана  кайра-
дан даярдоо, жарандык коомду концепцияны ишке ашыруу боюнча окутуу;
     - калктын жумуштуулугун жогорулатуу боюнча  чаралардын  комплексин
иштеп чыгуу (жумуштуулуктун реалдуу дењгээлин аныктоо,  бош орундар бо-
юнча маалымат базасын түзүү,  иш орундарды ачуу,  эмгек  рыногунда  ак-
тивдүү  чараларды жүргүзүү максатында иш менен камсыздоо боюнча ыйгарым
укуктуу мамлекеттик  органдардын, профсоюздардын жана иш берүүчүлөр ас-
социацияларынын социалдык өнүктүгү);
     - региондордун калкынын ден соолугун жакшыртууга, эмгек шарттарына
жана эмгекти коргоого багытталган чараларды ишке ашыруу (төрөттү көбөй-
түү, өндүрүштөгү  кырсыктардан  өлүмдү  жана майып болууну жана кесипке
байланыштуу ооруларды  азайтуу,  жашоо узактыгын жогорулатуу, ооруларга
профилактика жүргүзүү ж.у.с);
     - региондук  дењгээлде  эмгектик  мамилелер  чөйрөсүндө  социалдык
өнөктөштүк системасын өркүндөтүү;
     - социалдык  коргоонун  натыйжалуу  даректүү системасын түзүү жана
жакырчылыктын дењгээлин төмөндөтүү боюнча чараларды ишке ашыруу;
     - Кыргыз  Республикасынын  "Мамлекеттик  социалдык  заказ жөнүндө"
Мыйзамынын негизинде,  мамлекеттик  жана  коммерциялык эмес органдардын
өнөктөштүк өз  ара  аракеттенүүсүндө  жана кызматташтыгында мамлекеттик
жана ошондой  эле коммерциялык эмес уюмдар тарабынан көрсөтүлчү регион-
дук дењгээлдеги  социалдык  кызматтарды андан ары өнүктүрүү жана жайыл-
туу. 
 
     4.4. Стратегиялык пландаштыруунун, программалык-максаттуу бюджет
          түзүүнүн куралдарын киргизүү, мамлекеттик-жеке ишкердик
          өнөктөштүктүн механизмдерин өнүктүрүү үчүн өбөлгөлөрдү түзүү
 
     Региондук өнүгүүнүн  максаттарына  жетишүү,  региондордун  социал-
дык-экономикалык өнүгүү  программасын ишке ашыруу мамлекеттик башкаруу-
нун сапатын жакшыртууну жана региондук дењгээлде бюджеттик каражаттарды
пайдалануунун натыйжалуулугун  жогорулатууну  зарыл  шарт катары белги-
лейт. Ушуну  менен,  региондук  дењгээлде программалык-максаттуу бюджет
түзүүнү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракет-
тенүүнүн жањы  механизмдерин  киргизүү, мамлекеттик-жеке ишкердик өнөк-
төштүктүн механизмдерин  өнүктүрүү Кыргыз Республикасын региондук өнүк-
түрүү стратегиясынын артыкчылыктарынын бири болууда. Региондук дењгээл-
де башкаруунун  сапатын жогорулатуунун алкагында төмөнкү иш-чаралар ат-
карылышы керек:
     - стратегиялык  пландоонун  куралдарын киргизүү үчүн шарттарды тү-
зүү, мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары-
нын ортосунда ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү боюнча функцияларды натыйжа-
луу аткаруу;
     - региондук социалдык-экономикалык көрсөткүчтөрдүн, социалдык-эко-
номикалык реформалардын жүрүшүнө мониторинг системасын түзүү;
     - бизнести жүргүзүүгө жана инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу-
га тоскоолдуктарды жоюу;
     - экономикалык өсүш точкаларын түзүү жана ири кирешелүү ишканалар-
ды түзүүгө үлүштүк катышуу кызыкчылыгында финансылык каражаттарды, кал-
ктын, анын ичинде мигранттар тарабынан которулган каражаттарды да моби-
лизациялоо механизмдерин аныктоо;
     - аткаруучу  бийликтин  региондук органдарынын жана жергиликтүү өз
алдынча башкаруу органдарынын 2009-2011-жылдарга өлкөнү өнүктүрүү стра-
тегиясынын алкагында региондорду социалдык-экономикалык өнүктүрүү стра-
тегиясын иштеп чыгууда катышуусу. 
 
                  5. Бийлик органдары жана региондук
                  саясатты ишке ашырууга катышуучулар
 
     Мамлекеттик региондук  саясат  концепциясын ишке ашыруу боюнча не-
гизги аткаруучулар жана катышуучулар:
     Кыргыз Республикасынын Өкмөтү;
     Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењеши;
     Кыргыз Республикасынын  министрликтери,  мамлекеттик  комитеттери,
администрациялык ведомстволору жана башка аткаруучу бийлик органдары;
     аткаруучу бийлик органдарынын ведомстволук жана аймактык подразде-
лениелери;
     жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары;
     жарандык коомчулук.
 
              6. Концепциянын аткарылышын укуктук колдоо
 
     Азыркы учурда  региондук  өнүгүүнү  жөнгө  салган негизги ченемдик
укуктук актылар болуп төмөнкүлөр эсептелет:
     Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
     "Кыргыз Республикасынын  администрациялык-аймактык түзүлүшү туура-
луу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
     "Жергиликтүү өз  алдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик ад-
министрация жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
     "Кыргыз Республикасынын тоолуу аймактары жөнүндө" Кыргыз Республи-
касынын Мыйзамы;
     "Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансылык-экономикалык негиз-
дери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
     Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 4-июлундагы N 333
"Кыргыз Республикасынын  администрациялык-аймактык  түзүлүш  системасын
кайра уюштурууга карата концепциялык мамиле кылуу жөнүндө" Жарлыгы;
     Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын 17-декабрындагы N
381 "Кыргыз Республикасында 2010-жылга чейин мамлекеттик башкарууну де-
централдаштыруу жана жергиликтүү  өз  алдынча  башкарууну  өнүктүрүүнүн
Улуттук стратегиясы жөнүндө" Жарлыгы.
     Кыргыз Республикасынын  администрациялык-аймактык  түзүлүшүн андан
ары реформалоодо жана Концепцияны ишке ашырууда өзгөчө көњүлдү төмөнкү-
лөргө бөлүү керек:
     - учурдун  шарттарына  жооп  берген, натыйжалуу региондук саясатты
камсыз кылган ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга, аларда региондук
өнүгүүнун максаттарын, маселелерин жана негизги багыттарын аныктоо мак-
сатка ылайыктуу;
     - республиканын региондорунда натыйжалуу саясий, экономикалык жана
финансылык децентралдаштырууну камсыз кылууга;
     - региондук  өнүгүүнүн балансын жана натыйжалуулугун камсыз кылган
бюджеттик каражаттарды түзүүгө жана чыгымдоого.
     Ушуга негизделип, биринчи кезекте төмөнкү багыттар боюнча ченемдик
укуктук актыларды кабыл алуу жана өзгөртүүлөрдү киргизүү керек:
     - ишкердик жана инновациялык иш-аракетти жөнгө салуу;
     - экономикалык өнүгүүнүн жањы методдорун жайылтуу;
     - региондордо  инвестициялык  саясатты  жакшыртуу  (инвесторлорго,
анын ичинде  ата-мекендик  инвесторлорго преференцияларды, салыктык же-
њилдиктерди берүү ж.у.с.)
     - бюджет аралык мамилелерди жөнгө салуу;
     - Кыргыз  Республикасынын  администрациялык-аймактык түзүлүшүн өз-
гөртүү. 
 
                7. Концепцияны ишке ашыруунун этаптары
 
     Кыргыз Республикасынын  региондук  саясат концепциясын ишке ашыруу
алкагында иш-аракеттер этап менен төмөнкүдөй:
     I этап (2009-2010-жылдар):
     1. Региондук саясат концепциясын ишке ашыруу үчүн уюштуруу өбөлгө-
лөрүн түзүү, айыл округдарын ирилештирүү.
     2. "Экономикалык  өсүш  точкаларын"  аныктоо жана алардын статусун
укуктук бекемдөө (экономикалык округдар жөнүндө жобону иштеп чыгуу).
     3. Чек ара жанындагы аймактар боюнча мамлекеттик саясатты реформа-
лоо (чек ара жанындагы аймактар жөнүндө мыйзамдын долбоорун даярдоо ме-
нен).
     4. Региондук  өнүктүрүүнүн  мониторингинин  мамлекеттик системасын
түзүү (региондук  өнүгүү  стратегияларынын  мониторингин иштетүү боюнча
жүргүзүлүп жаткан иштин чегинде).
     5. Региондук  өнүгүүнүн долбоорлорун финансылык камсыз кылуу меха-
низмдерин иштеп чыгуу, анын ичинде мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү колдо-
нуу менен, региондорду өнүктүрүү фонддорун түзүү менен.
     II этап (2010-2011-жылдар):
     1. 2009-2011-жылдарга  карата  облустарды  өнүктүрүү стратегиясына
киргизилген артыкчылыктуу инвестициялык долбоорлорду тандоо жана аларды
ишке ашыруу.
     2. ИРП  структурасын  сапаттык  өзгөртүүнүн механизмдерин жайылтуу
(инновациялык түзүүчүнүн үлүшүн жогорулатуу).
     3. Кластерлерди  жайылтуу  (кластерлер жөнүндө жобону иштеп чыгуу,
практикалык иш-чараларды жүргүзүү).
     4. Региондук  өнүгүүнү мамлекеттик жөнгө салуунун чаралар система-
сын түзүү.
     III этап (2011-2020-жылдар):
     1. Региондордун  жањы  администрациялык-аймактык түзүлүшүн аныктоо
жана мыйзамдуу бекитүү ("Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймак-
тык түзүлүшү  жөнүндө"  Кыргыз  Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү
киргизүү.
     2. 2012-2015-жылдарга  жана  кийинки мезгилдерге карата жањы адми-
нистрациялык-аймактык түзүлүштөрдү   социалдык-экономикалык   өнүктүрүү
стратегиясын иштеп чыгуу (3 жылдык орто мөөнөттүү болжолдоонун негизин-
де).
     3. Региондордун  жањы администрациялык-аймактык түзүлүшүнүн бийлик
органдарынын иш-аракетин  регламенттөөчү негизги ченемдик документтерди
бекитүү, жана ошондой эле тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү. 
 
            8. Концепцияны ишке ашырууну каржылоо булактары
 
     Концепцияны ишке ашырууну каржылоо республикалык, жергиликтүү бюд-
жеттердин жана башка булактардын эсебинен жүргүзүлүшү керек. Жалпысынан
алганда, региондук  саясат - бул жањы чыгымдар эмес, институттук чечим-
дердин эсебинен мурдатан болуп жүргөн сарптоолордун натыйжалуулугун жо-
горулатуу. Региондук  саясаттын куралдарын айкалыштыруунун эсебинен ре-
гионго аны  өнүктүрүү  үчүн  минимум, бирок жетиштүү каражаттарды берүү
керек.
     Финансылык каражаттарды  чыгымдоонун негизги багыты катары регион-
дордун экономикалык  өсүшүнүн жакшы темптерин камсыз кылуу үчүн укуктук
жана уюштуруу-финансылык негиздерди түзүү эсептелет. 
 
          9. Концепцияны ишке ашыруудан күтүлүүчү натыйжалар
 
     Кыска мөөнөттүү келечекте төмөнкү натыйжаларга жетишилет:
     - мамлекеттик каражаттарды колдонуунун натыйжалуулугу жогорулайт;
     - региондук саясат тиешелүү ченемдик укуктук актыларда (мыйзамдар,
ченемдер жана эрежелер) жана уюмдук структураларда бекитилет;
     - региондордун инфраструктурасы олуттуу түрдө жањыланат.
     Орто мөөнөттүү келечекте төмөнкү натыйжаларга жетишүү күтүлөт:
     - экономикалык региондор түзүлөт (өсүштүн 16 точкасы);
     - мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугу жогорулайт;
     - республиканын  экономикасын  өнүктүрүүгө кластердик түр киргизи-
лет.
     Узак мөөнөттүү келечекте:
     - мамлекеттин жањы администрациялык-аймактык түзүлүшү түзүлөт;
     - мамлекеттик  башкаруунун  үч тепкичтүү структурасы ишке ашырылат
(борбордук органдар, округдар (аймактар) жана айыл округдары);
     - мамлекеттик башкарууга карата бюджеттин чыгымдарын кыскартуу иш-
ке ашырылат;
     - региондордун калкынын турмуш-шарты жакшырат;
     - региондордун текши өнүгүүсү камсыз кылынат жана региондордун до-
тациялары минимумга келтирилет. 
 
                    10. Концепцияны ишке ашыруудагы
                    коркунучтар жана тобокелдиктер
 
     Ушул концепцияны ишке ашыруудагы коркунучтар:
     - тышкы  факторлор  (энергия  ресурстарына, зарыл керек товарларга
карата дүйнөлүк  баалардын жогорулашы, дүйнөлүк экономиканын лидер мам-
лекеттеринин экономикалык  кризистери,  алдыњкы  дүйнөлүк державалардын
согуштук-саясий конфликттери ж.б.);
     - мыйзам тобокелдери;
     - чоњ табигый катаклизмдердин натыйжалары;
     - өлкөдөгү саясий туруксуздук;
     - региондук  структуралардын кызматчыларынын компетентсиздиги жана
төмөнкү квалификациясы. 
 
                    11. Концепцияга мониторинг жана
                     аны ишке ашырууну контролдоо
 
     Концепциянын чегинде  мониторинг системасын жана региондук социал-
дык-экономикалык көрсөткүчтөрдү  түзүү  пландаштырылууда. Мониторингдин
милдеттери:
     - региондордун  социалдык-экономикалык  өнүгүүсүнүн дењгээлин баа-
лоо;
     - социалдык-экономикалык жана администрациялык реформаларды жүргү-
зүү боюнча бийликтин региондук органдарынын иш-аракетин баалоо, социал-
дык-экономикалык өнүгүүнүн  региондук программаларын ишке ашырууну баа-
лоо.
     Региондук социалдык-экономикалык  көрсөткүчтөргө мониторинг систе-
масы Концепцияны  ишке  ашыруу  графигинин  аткарылышын мүнөздөгөн жана
анын натыйжалуулугун  баалаган  ишенимдүү маалыматты оперативдүү алууга
мүмкүндүк берет.
     Концепцияны биринчи этапта ишке ашыруу үчүн иш-чаралардын тиешелүү
планын түзүү  жана аны Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн дењгээлинде ка-
был алуу белгиленүүдө.
     Концепциянын аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү,
Кыргыз Республикасынын Экономикалык өнүгүү жана соода министрлиги тара-
бынан Иш-аракеттер планынын негизинде ишке ашырылат.
     Концепцияны ишке  ашыруу боюнча оперативдүү отчеттуулуктун негизги
түрү болуп  бекитилген  түрлөр боюнча кварталдык статистикалык отчеттор
эсептелет.
     Көрсөткүчтөрдүн тизмеси  жана отчетторду берүү тартиби Кыргыз Рес-
публикасынын Улуттук  статистикалык  комитети  менен  макулдашуу боюнча
Кыргыз Республикасынын Экономикалык өнүгүү жана соода министрлиги тара-
бынан белгиленет. 
 
 
                                                            N 1 тиркеме
 
                                                            1.1-таблица
 
                  Региондордун дүњ кирешесинин Кыргыз
                    Республикасынын ички дүњ сумма
                   кирешесиндеги үлүшү процент менен
 
-----------------------------------------------------------------------
|                   | 2001-ж.| 2002-ж.|2003-ж.|2004-ж.|2005-ж.|2006-ж.|
|-------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
|Баткен облусу      |  3,8   |  4,0   |  4,1  |  3,9  |  3,3  |  3,1  |
|-------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
|Жалалабат облусу   | 14,2   | 13,5   | 12,1  | 11,4  | 11,3  | 12,0  |
|-------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
|Ысык-Көл облусу    | 17,0   | 11,1   | 14,3  | 15,2  | 13,1  | 10,6  |
|-------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
|Нарын облусу       |  4,1   |  4,2   |  4,2  |  4,1  |  4,1  |  4,5  |
|-------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
|Ош облусу          | 11,7(*)| 13,6(*)| 10,4  |  9,4  |  9,8  | 10,5  |
|-------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
|Талас облусу       |  3,8   |  4,2   |  4,8  |  4,1  |  4,5  |  4,6  |
|-------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
|Чүй облусу         | 21,1   | 21,9   | 18,7  | 17,9  | 17,1  | 17,5  |
|-------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
|Бишкек шаары       | 24,3   | 27,5   | 28,3  | 30,8  | 33,1  | 33,4  |
|-------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
|Ош шаары           |        |        |  3,1  |  3,2  |  3,7  |  3,8  |
|-------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
|Кыргыз Республикасы|100,0   |100,0   |100,0  |100,0  |100,0  |100,0  |
-----------------------------------------------------------------------
     Маалымат булагы: УСК статжыйнагы
 
 
                                                            1.2-таблица
 
               2001-2006-жылдарда дүњ региондук кирешени
             өндүрүүнүн өзгөрүүсү (учурдагы баалар боюнча,
               өткөн жылга салыштырмалуу процент менен)
 
-----------------------------------------------------------------------
|                  | 2001-ж.| 2002-ж.| 2003-ж.|2004-ж.|2005-ж.|2006-ж.|
|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Баткен облусу     |110,5   | 106,8  | 115,4  | 105,4 |  91,4 | 106,7 |
|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Жалалабат облусу  | 90,2   |  97,0  |  99,8  | 105,7 | 106,9 | 118,8 |
|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Ысык-Көл облусу   |116,6   |  66,9  | 142,6  | 119,7 |  92,2 |  91,6 |
|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Нарын облусу      |100,7   | 104,7  | 110,0  | 111,2 | 106,7 | 123,6 |
|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Ош облусу         | 93,7(*)| 118,0(*| 111,3(*| 101,3 | 111,7 | 121,3 |
|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Талас облусу      |105,0   | 114,6  | 124,7  |  97,5 | 116,5 | 115,1 |
|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Чүй облусу        |122,9   | 105,8  |  95,3  | 107,8 | 101,8 | 115,3 |
|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Бишкек шаары      |139,9   | 115,3  | 114,5  | 122,3 | 115,0 | 113,7 |
|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Ош шаары          |        |        |        | 116,7 | 120,7 | 116,9 |
|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Кыргыз            |113,0   | 102,0  | 111,3  | 112,5 | 106,9 | 112,8 |
|Республикасы      |        |        |        |       |       |       |
-----------------------------------------------------------------------
     Маалымат булагы: ЭӨСМдин эсептөөлөрү
 
                                                            1.3-таблица
 
                 2001-2006-жылдарда жашоо минимумунун
                          чоњдугу, сом менен
 
-----------------------------------------------------------------------
|          |2001-ж.| 2002-ж.| 2003-ж.| 2004-ж.|2005-ж.|2006-ж.|2007-ж.|
|----------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Баткен    |1092,32| 1091,53| 1157,97| 1290,39|1339,69|1883,00|2205,03|
|облусу    |       |        |        |        |       |       |       |
|----------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Жалалабат |1251,25| 1307,88| 1445,77| 1594,39|1634,32|2101,16|2473,20|
|облусу    |       |        |        |        |       |       |       |
|----------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Ысык-Көл  |1209,56| 1271,83| 1356,34| 1513,47|1658,05|2241,58|2598,31|
|облусу    |       |        |        |        |       |       |       |
|----------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Нарын     |1148,87| 1217,76| 1301,55| 1351,85|1443,34|2119,05|2426,39|
|облусу    |       |        |        |        |       |       |       |
|----------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Ош облусу |1130,19| 1242,26| 1355,39| 1441,45|1437,85|2140,76|2645,02|
|----------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Талас     |1121,74| 1156,90| 1190,11| 1306,08|1561,24|2056,57|2464,31|
|облусу    |       |        |        |        |       |       |       |
|----------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Чүй облусу|1253,67| 1278,75| 1367,15| 1465,41|1614,02|2229,86|2604,83|
|----------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Бишкек    |1407,62| 1506,37| 1721,01| 1969,12|2017,80|2523,31|2940,89|
|шаары     |       |        |        |        |       |       |       |
|----------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Ош шаары  |1130,19| 1242,26| 1355,39| 1441,45|1437,85|2140,76|2645,02|
|----------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Кыргыз    |1316,45| 1404,78| 1540,36| 1725,93|1836,63|2377,24|2795,88|
|Республи- |       |        |        |        |       |       |       |
|касы      |       |        |        |        |       |       |       |
-----------------------------------------------------------------------
     Маалымат булагы: УСК статжыйнагы
 
                                                            1.4-таблица
 
              2001-2006-жылдары калктын жан башына туура
                  келген акча каражаттары, сом менен
 
-----------------------------------------------------------------------
|                  |2001-ж.| 2002-ж.| 2003-ж.| 2004-ж.|2005-ж.|2006-ж.|
|------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
|Баткен облусу     | 515,96|  576,16| 542,06 | 624,25 | 732,97| 1068,8|
|------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
|Жалалабат облусу  | 440,49|  541,89| 635,27 | 653,14 | 705,1 |  698,9|
|------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
|Ысык-Көл облусу   | 514,93|  614,4 | 645,4  | 618,55 |1047,2 | 1224,6|
|------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
|Нарын облусу      | 386,06|  459,07| 477,91 | 673,70 | 771,8 |  909,4|
|------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
|Талас облусу      | 385,32|  487,28| 431,03 | 659,04 | 763,7 |  887,7|
|------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
|Ош облусу(*)      | 504,65|  600,08| 669,0  | 718,79 | 902,5 | 1076,0|
|------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
|Чүй облусу        | 825,78|  945,69|1062,38 |1090,99 |1121,8 | 1427,7|
|------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
|Бишкек шаары      | 993,97| 1084,77|1193,97 |1277,18 |1368,6 | 1459,8|
|------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
|Кыргыз            | 611,97|  706,27| 772,51 | 827,38 | 955,9 | 1111,5|
|Республикасы      |       |        |        |        |       |       |
-----------------------------------------------------------------------
     Маалымат булагы: УСК статжыйнагы
 
                                                            1.5-таблица
 
                 2001-2006-жылдары ишке орноштуруунун
                мамлекеттик кызмат органдарында учетто
                турган жумушсуз калктын саны, мињ киши
 
-----------------------------------------------------------------------
|          |2001-ж.| 2002-ж.| 2003-ж.| 2004-ж.|2005-ж.|2006-ж.|2007-ж.|
|----------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Баткен    |  5,5  |  6,0   |  5,6   |   5,7  |  5,9  |  6,7  |  6,6  |
| облусу   |       |        |        |        |       |       |       |
|----------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Жалалабат | 11,3  | 10,8   | 10,4   |  10,0  | 15,7  | 21,0  | 21,3  |
|облусу    |       |        |        |        |       |       |       |
|----------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Ысык-Көл  |  5,0  |  4,9   |  4,9   |   5,0  |  5,0  |  4,8  |  4,9  |
|облусу    |       |        |        |        |       |       |       |
|----------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Нарын     |  7,1  |  8,5   |  8,4   |   8,0  |  7,8  |  7,8  |  7,4  |
|облусу    |       |        |        |        |       |       |       |
|----------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Талас     |  1,8  |  1,8   |  1,8   |   1,8  |  1,9  |  2,3  |  2,2  |
|облусу    |       |        |        |        |       |       |       |
|----------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Ош облусу |  8,6  |  9,1   |  9,3   |  10,6  | 13,2  | 13,4  | 13,8  |
|----------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Чүй облусу|  9,7  |  9,4   |  8,4   |   8,1  |  8,6  |  8,2  |  7,5  |
|----------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Бишкек ш. | 10,3  |  9,0   |  7,7   |   7,5  |  8,6  |  7,8  |  6,3  |
|----------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Ош ш.     |  1,3  |  0,7   |  0,9   |   1,5  |  1,2  |  1,5  |  1,2  |
|----------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|Кыргыз    | 60,5  | 60,2   | 57,4   |  58,2  | 68,0  | 73,4  | 71,3  |
|Республи- |       |        |        |        |       |       |       |
|касы      |       |        |        |        |       |       |       |
-----------------------------------------------------------------------
     Маалымат булагы: УСК статжыйнагы
 
     ________________________
     (*) Ош шаары менен
 
 
                                                            N 2 тиркеме
 
                    Региондор боюнча чет элдик түз
                      инвестициялардын келүүсү(1)
                           (мињ АКШ доллары)
 
-----------------------------------------------------------------------
|                                    |  2000-ж. |  2001-ж. |  2002-ж. |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
|                 1                  |    2     |     3    |     4    |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
|Баткен облусу                       |   3558,3 |     -    |    253,5 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
|Жалалабат облусу                    |  13532,8 |   4896,4 |   6641,2 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
|Ысык-Көл облусу                     |   5969,3 |  12863,5 |   8105,2 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
|Нарын облусу                        |    150,2 |      1,1 |   1060,9 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
|Ош облусу                           |   3351,2 |   8153,0 |   6991,0 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
|Талас облусу                        |     -    |      0,1 |     12,1 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
|Чүй облусу                          |   3871,4 |   7805,6 |   9640,1 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
|Бишкек шаары                        |  47223,9 |  48587,1 |  76799,6 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
|Ош шаары                            |  11950,8 |   7781,7 |   6162,5 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
|Кыргыз Республикасы                 |  89607,9 |  90088,5 | 115666,1 |
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
|   2003-ж.   |   2004-ж.   |   2005-ж.   |   2006-ж.   |    2007-ж.  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      5      |      6      |      7      |      8      |      9      |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      -      |      -      |      -      |      9350,0 |      -      |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    20825,4  |    14820,0  |   15451,8   |     29892,9 |    14143,5  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    28667,6  |    50090,8  |   27614,2   |      9124,3 |     6081,5  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      364,3  |      188,5  |     808,2   |      2151,9 |     1389,4  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     7342,6  |     2181,7  |     792,2   |       383,2 |     6101,7  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     1705,2  |    10892,2  |   12462,3   |     27132,0 |    43848,1  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     9244,5  |    19309,5  |   54252,6   |     99618,2 |   113462,2  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    71134,3  |    67833,5  |   93999,3   |    156703,1 |   250681,2  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     7671,6  |    10269,2  |    4925,6   |      1233,6 |     1114,0  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   146955,5  |   175585,4  |  210306,2   |    335589,2 |   436821,6  |
-----------------------------------------------------------------------
     (1) сыртка кеткендерди эсепке албаганда
 
 
                                                            N 3 тиркеме
 
                Айрым экономикалык көрсөткүчтөр боюнча
                   экономикалык округдардын үлүштөрү
                            
-----------------------------------------------------------------------
|   |  Аймактык    |Өнөр-жай,| Рес-  | Эт,т.  |Рес-  |  Кызмат |Рес-  |
|   |  бирдиктер   |млн.с.   | пуб-  |        |пуб-  | көрсөтүү|пуб-  |
|   |              |         | лика- |        |лика- |  млн.с. |лика- |
|   |              |         | дагы  |        |дагы  |         |дагы  |
|   |              |         | үлүш  |        |үлүш  |         |үлүш  |
|   |              |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|А  |       1      |    2    |   3   |   4    |  5   |    6    |  7   |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Кыргыз        |  59823,3|100,0  |325555,0|100,0 |  26131,3|100,0 |
|   |Республикасы  |         |       |        |      |         |      |
|   |(1)           |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|I  |Экономикалык  |         |       |        |      |         |      |
|   |округдар      |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|1  |Баткен эконом.|   1348,9|  2,3  | 26297,0|  8,1 |    430,6|  1,6 |
|   |округу        |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Баткен району |    311,6|  0,5  |  6467,0|  2,0 |     88,7|  0,3 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Кадамжай      |    597,7|  1,0  |  9363,0|  2,9 |     77,9|  0,3 |
|   |району        |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Лейлек району |     40,4|  0,1  |  9169,0|  2,8 |     54,8|  0,2 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Кызыл-Кыя ш.  |    268,7|  0,4  |   764,0|  0,2 |    167,4|  0,6 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Сүлүктү ш.    |    130,5|  0,2  |   534,0|  0,2 |     41,8|  0,2 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|2  |Жалал-Абад    |   2086,2|  3,5  | 11458,0|  3,5 |    997,8|  3,8 |
|   |экон. округу  |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Жалал-Абад ш. |   1932,2|  3,2  |   519,0|  0,2 |    792,8|  3,0 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Сузак району  |    154,0|  0,3  | 10939,0|  3,4 |    205,0|  0,8 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |анын ичинде   |     16,5|  0,0  |   315,0|  0,1 |      8,5|  0,0 |
|   |Кокжангак ш.  |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|3  |Аксы экон.    |   1026,3|  1,72 | 13484  |  4,14|    248,0|  0,95|
|   |округу        |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Таш-Көмүр ш.  |    955,7|  1,60 |   469  |  0,14|     36,5|  0,14|
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Аксы району   |     11,3|  0,02 |  6758  |  2,08|    116,3|  0,45|
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Алабука району|     59,3|  0,10 |  6257  |  1,92|     95,2|  0,36|
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|4  |Ноокен экон.  |   1652,8|  2,76 | 10917  |  3,35|    308,6|  1,18|
|   |округу        |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Майлы-Суу ш.  |    756,6|  1,3  |   554,0|  0,2 |     41,8|  0,2 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Базаркоргон   |    244,8|  0,4  |  6451,0|  2,0 |     84,3|  0,3 |
|   |району        |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Ноокен району |    651,4|  1,1  |  3912,0|  1,2 |    182,5|  0,7 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|5  |Токтогул экон.|   2016,9|  3,4  |  5276,0|  1,6 |     87,2|  0,3 |
|   |округу        |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Токтогул      |     15,5|  0,0  |  4674,0|  1,4 |     53,3|  0,2 |
|   |району        |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Кара-Көл ш.   |   2001,4|  3,3  |   602,0|  0,2 |     33,9|  0,1 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|6  |Ысык-Көл экон.|   8944,1| 15,0  | 23596,0|  7,2 |    498,5|  1,9 |
|   |округу        |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Каракол ш.    |    671,1|  1,1  |   292,0|  0,1 |    267,6|  1,0 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Аксуу району  |     85,6|  0,1  |  6554,0|  2,0 |     87,7|  0,3 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Жети-Өгүз     |   7981,5| 13,3  |  9569,0|  2,9 |     79,5|  0,3 |
|   |району        |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Түп району    |    205,9|  0,3  |  7181,0|  2,2 |     63,7|  0,2 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|7  |Ысык-Көл      |    336,8|  0,6  | 35374,0| 10,9 |   1419,3|  5,4 |
|   |боюндагы экон.|         |       |        |      |         |      |
|   |округ         |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Балыкчи ш.    |    160,4|  0,3  |   312,0|  0,1 |    126,3|  0,5 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Ысык-Көл      |     39,7|  0,1  |  7204,0|  2,2 |    953,1|  3,6 |
|   |району        |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |анын ичинде   |     10,1|  0,0  |    78,0|  0,0 |    420,2|  1,6 |
|   |Чолпон-Ата ш. |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Тоњ району    |     14,9|  0,0  |  7220,0|  2,2 |     79,9|  0,3 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Жумгал району |     61,1|  0,1  |  9080,0|  2,8 |    109,8|  0,4 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Кочкор району |     60,7|  0,1  | 11558,0|  3,6 |    150,2|  0,6 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|8  |Нарын экон.   |    511,6|  0,9  | 20385,0|  6,3 |    514,9|  2,0 |
|   |округу        |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Ат-Башы району|     21,6|  0,0  |  9172,0|  2,8 |    120,7|  0,5 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Нарын району  |    147,7|  0,2  | 10443,0|  3,2 |     74,6|  0,3 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Нарын ш.      |    342,3|  0,6  |   770,0|  0,2 |    319,6|  1,2 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|9  |Ноокат-Араван |    137,7|  0,2  | 17287,0|  5,3 |    329,1|  1,3 |
|   |экон. округу  |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Ноокат району |     88,9|  0,1  | 12295,0|  3,8 |    186,4|  0,7 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |анын ичинде   |     22,4|  0,0  |   298,0|  0,1 |         |  0,0 |
|   |Ноокат ш.     |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Араван району |     48,8|  0,1  |  4992,0|  1,5 |    142,7|  0,5 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|10 |Карасуу-Алай  |    286,9|  0,5  | 25493,0|  7,8 |    490,9|  1,9 |
|   |экон. округу  |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Кара-Суу      |    249,0|  0,4  | 17885,0|  5,5 |    453,3|  1,7 |
|   |району        |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |анын ичинде   |     10,8|  0,0  |   139,0|  0,0 |    226,0|  0,9 |
|   |Кара-Суу ш.   |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Алай району   |     37,9|  0,1  |  7608,0|  2,3 |     37,6|  0,1 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|11 |Өзгөн-Кара-   |     57,6|  0,1  | 21226,0|  6,5 |    281,8|  1,1 |
|   |кулжа экон.   |         |       |        |      |         |      |
|   |округу        |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Өзгөн району  |     52,7|  0,1  | 12975,0|  4,0 |    220,5|  0,8 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |анын ичинде   |      6,1|  0,0  |   648,0|  0,2 |    160,3|  0,6 |
|   |Өзгөн ш.      |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Кара-Кулжа    |      4,9|  0,0  |  8251,0|  2,5 |     61,3|  0,2 |
|   |району        |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|12 |Талас экон.   |    400,1|  0,7  | 22241,0|  6,8 |    449,3|  1,7 |
|   |округу        |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Бакай-Ата     |      3,2|  0,0  |  5129,0|  1,6 |     49,1|  0,2 |
|   |району        |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Кара-Буура    |     21,4|  0,0  |  6407,0|  2,0 |     76,8|  0,3 |
|   |району        |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Манас району  |      6,2|  0,0  |  3843,0|  1,2 |     34,6|  0,1 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Талас району  |     51,9|  0,1  |  6410,0|  2,0 |     56,7|  0,2 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Талас ш.      |    317,4|  0,5  |   455,0|  0,1 |    232,1|  0,9 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|13 |Кара-Балта    |   8964,8| 15,0  | 15223,0|  4,7 |    635,3|  2,4 |
|   |эконом. округу|         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Жайыл району  |   8701,5| 14,5  | 10139,0|  3,1 |    506,5|  1,9 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |анын ичинде   |   8368,8| 14,0  |   811,0|  0,2 |    275,5|  1,1 |
|   |Кара-Балта ш. |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Панфилов      |    263,3|  0,4  |  5084,0|  1,6 |    128,8|  0,5 |
|   |району        |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|14.|Сокулук эконом|   2710,1|  4,5  | 28620,0|  8,8 |    698,4|  2,7 |
|   |округу        |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Москва району |    792,4|  1,3  | 10308,0|  3,2 |    259,3|  1,0 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Сокулук району|   1917,7|  3,2  | 18312,0|  5,6 |    439,1|  1,7 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |анын ичинде   |    323,1|  0,5  |   230,0|  0,1 |    138,7|  0,5 |
|   |Шопоков ш.    |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|15 |Ысык-Ата      |   6707,5| 11,2  | 21220,0|  6,5 |   1370,0|  5,2 |
|   |эконом.округу |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Аламүдүн      |   2050,4|  3,4  |  8000,0|  2,5 |    321,9|  1,2 |
|   |району        |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Ысык-Ата      |   4657,1|  7,8  | 13220,0|  4,1 |   1048,1|  4,0 |
|   |району        |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |анын ичинде   |   3717,4|  6,2  |   403,0|  0,1 |    644,1|  2,5 |
|   |Кант ш.       |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|16 |Чүй эконом.   |   3269,5|  5,5  |  9631,0|  3,0 |    640,7|  2,5 |
|   |округу        |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Чүй району    |    110,6|  0,2  |  4990,0|  1,5 |    107,8|  0,4 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Токмок ш.     |   2967,0|  5,0  |   772,0|  0,2 |    406,6|  1,6 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Кемин району  |    191,9|  0,3  |  3869,0|  1,2 |    126,3|  0,5 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|II |Өзгөчө статусу|  17240,3| 28,8  |  2046,0|  0,6 |  16599,6| 63,5 |
|   |бар шаарлар   |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|17 |Бишкек ш.     |  15592,5| 26,1  |   703,0|  0,2 |  13109,4| 50,2 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Ленин району  |   4731,9|  7,9  |        |  0,0 |   3135,3| 12,0 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Октябрь району|   2873,4|  4,8  |        |  0,0 |   2898,2| 11,1 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Первомай      |   3820,7|  6,4  |        |  0,0 |   4114,0| 15,7 |
|   |району        |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|   |Свердлов      |   4166,5|  7,0  |        |  0,0 |   2961,9| 11,3 |
|   |району        |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|18 |Ош ш.         |   1647,8|  2,8  |  1343,0|  0,4 |   3490,2| 13,4 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|III|Өзгөчө статусу|    925,1|  1,5  | 15781,0|  4,8 |    131,3|  0,5 |
|   |бар райондор  |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|19 |Тогузторо     |    742,1|  1,2  |  2002,0|  0,6 |     11,0|  0,04|
|   |району        |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|20 |Чаткал району |    167,7|  0,3  |  2244,0|  0,7 |     24,9|  0,1 |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|21 |Чоњ-Алай      |      1,7|  0,003|  4586,0|  1,4 |     25,4|  0,1 |
|   |району        |         |       |        |      |         |      |
|---|--------------|---------|-------|--------|------|---------|------|
|22 |Ак-Талаа      |     13,6|  0,02 |  6949,0|  2,1 |     70,0|  0,3 |
|   |району        |         |       |        |      |         |      |
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
|  Айыл чарба |Республикадагы|           Алардын ичинде:              |
|   жерлери,  |    үлүш      |----------------------------------------|
|   бардыгы   |              |    Айдоо жерлер   |   Көп    |Жайыттар |
|             |              |-------------------|  жылдык  |         |
|             |              | суулуу  |  кайрак |өсүмдүктөр|         |
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|       8     |       9      |     10  |    11   |    12    |    13   |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|   10765254,0|      100,0   | 864055,0| 416103,0|   73742,0|9174528,0|
|             |              |         |         |          |         |
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|             |              |         |         |          |         |
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     696982,0|        6,5   |  35820,0|  37956,0|   17354,0| 590063,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     217272,0|        2,0   |   7092,0|   4959,0|    6452,0| 196817,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     220232,0|        2,0   |  17873,0|   8321,0|    6732,0| 182463,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     253015,0|        2,4   |   9155,0|  24146,0|    3832,0| 207100,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|       5467,0|        0,1   |   1700,0|    503,0|     313,0|   2768,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|        996,0|        0,01  |         |     27,0|      25,0|    915,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     210103,0|        2,0   |  27057,0|  18952,0|    3132,0| 146576,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|       5476,0|        0,1   |   1313,0|    136,0|     339,0|   2964,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     204627,0|        1,9   |  25744,0|  18816,0|    2793,0| 143612,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|             |              |         |         |          |         |
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     359143  |        3,34  |  23636,0|  16349,0|    3398,0| 307959,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|       1971  |        0,02  |   1027,0|     91,0|      91,0|    741,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     204283  |        1,90  |   8652,0|  10166,0|    1800,0| 177392,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     152889  |        1,42  |  13957,0|   6092,0|    1507,0| 129826,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     249520  |        2,32  |  34220  |   8524  |    1986  | 193710  |
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|       7401,0|        0,1   |     75,0|     63,0|      10,0|   7116,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     107157,0|        1,0   |  14781,0|   6814,0|    1246,0|  76284,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     134962,0|        1,3   |  19364,0|   1647,0|     730,0| 110310,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     470389,0|        4,4   |   9137,0|  10467,0|     498,0| 437491,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     454357,0|        4,2   |   8904,0|  10387,0|     422,0| 421941,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|      16032,0|        0,1   |    233,0|     80,0|      76,0|  15550,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|    1026199,0|        9,5   |  96208,0|  47524,0|    4729,0| 870244,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|       1973,0|        0,0   |    700,0|     22,0|     999,0|    189,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     354199,0|        3,3   |  36088,0|  12079,0|    1005,0| 302379,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     509357,0|        4,7   |  37960,0|   4528,0|    2008,0| 463955,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     160670,0|        1,5   |  21460,0|  30895,0|     717,0| 103721,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|    1408083,0|       13,1   |  86669,0|   9567,0|    4683,0|1292731,0|
|             |              |         |         |          |         |
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|       1317,0|        0,0   |    241,0|     13,0|      91 0|    915,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     203167,0|        1,9   |  25099,0|   1932,0|    3470,0| 170131,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|             |        0,0   |         |         |          |         |
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     398341,0|        3,7   |  15388,0|   4503,0|     966,0| 370853,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     363348,0|        3,4   |  16409,0|   1754,0|      77,0| 340537,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     441910,0|        4,1   |  29532,0|   1365,0|      79,0| 410295,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|    1526579,0|       14,2   |  50082,0|   5338,0|      67,0|1458104,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     840046,0|        7,8   |  28467,0|   4203,0|          | 799669,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     682565,0|        6,3   |  21604,0|   1125,0|      66,0| 654489,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|       3968,0|        0,0   |     11,0|     10,0|       1,0|   3946,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     238159,0|        2,2   |  32794,0|  24631,0|    6569,0| 166612,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     167987,0|        1,6   |  16565,0|  21002,0|    4071,0| 120203,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|             |        0,0   |         |         |          |         |
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|      70172,0|        0,7   |  16229,0|   3629,0|    2498,0|  46409,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     590481,0|        5,5   |  34369,0|  22567,0|    4480,0| 502116,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     229581,0|        2,1   |  30760,0|  18683,0|    4219,0| 166169,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|             |        0,0   |         |         |          |         |
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     360900,0|        3,4   |   3609,0|   3884,0|     261,0| 335947,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     605938,0|        5,6   |  20453,0|  40313,0|    3291,0| 496897,0|
|             |              |         |         |          |         |
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     255814,0|        2,4   |  15323,0|  30569,0|    2669,0| 179182,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|             |        0,0   |         |         |          |         |
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     350124,0|        3,3   |   5130,0|   9744,0|     622,0| 317715,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     830191,0|        7,7   |  94971,0|  24603,0|    3975,0| 701548,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     148165,0|        1,4   |  24396,0|    110,0|     657,0| 122704,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     261189,0|        2,4   |  25765,0|  13288,0|     876,0| 219968,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|      93637,0|        0,9   |  16091,0|   6226,0|     326,0|  69961,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     326727,0|        3,0   |  28505,0|   4979,0|    1857,0| 288915,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|        473,0|        0,0   |    214,0|         |     259,0|         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     428638,0|        4,0   |  67078,0|  52998,0|    2003,0| 295157,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     252082,0|        2,3   |  40844,0|  29415,0|    1404,0| 171941,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|             |        0,0   |         |         |          |         |
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     176556,0|        1,6   |  26234,0|  23583,0|     599,0| 123216,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     329567,0|        3,1   |  89851,0|  51031,0|    3352,0| 174421,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     142075,0|        1,3   |  40006,0|  20654,0|    1145,0|  77628,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     187492,0|        1,7   |  49845,0|  30377,0|    2207,0|  96793,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|             |        0,0   |         |         |          |         |
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     251479,0|        2,3   |  74298,0|  25372,0|    5164,0| 136831,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|      92118,0|        0,9   |  23296,0|  12856,0|    2756,0|  48047,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     159361,0|        1,5   |  51002,0|  12516,0|    2408,0|  88784,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|             |        0,0   |         |         |          |         |
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     331426,0|        3,1   |  52202,0|   5253,0|    3974,0| 258740,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     113976,0|        1,1   |  26939,0|   1819,0|    1912,0|  78894,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|        877,0|        0,0   |    326,0|     26,0|     491,0|     28,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     216573,0|        2,0   |  24937,0|   3408,0|    1571,0| 179818,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|       9074,0|        0,1   |   3384,0|   2123,0|    4907,0|   4366,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|       6164,0|              |   1799,0|         |    4208,0|    116,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|             |              |         |         |          |         |
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|             |              |         |         |          |         |
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|       9074,0|        0,1   |   1585,0|   2123,0|     699,0|   4250,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|    1197139,0|       11,1   |  31826,0|  12535,0|     180,0|1140962,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     249668,0|        2,3   |   3301,0|   8277,0|      16,0| 235264,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     267750,0|        2,5   |   4367,0|   2844,0|     153,0| 256486,0|
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     243056,0|        2,3   |   9865,0|    122,0|       2,0| 231948,0|
|             |              |         |         |          |         |
|-------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
|     436665,0|        4,1   |  14293,0|   1292,0|       9,0| 417264,0|
|             |              |         |         |          |         |
-----------------------------------------------------------------------
 
 
-----------------------------------------------------------------------
| АЧЖКБ  |  Иште- |      Буудай       |     Күрүч      |Бардык түрдөгү|
| Фнын   |тилбеген|  (даярдалгандан   |(даярдалгандан  |  каймак май, |
|жерлери |  айдоо | кийинки салмагы), |     кийинки    |    мињ тн    |
|        | жерлер,|     мињ тн        |салмагы), мињ тн|              |
|        |   га   |                   |                |              |
|--------|--------|-------------------|----------------|--------------|
|        | 2007   |2005  |2006  |2007 |2005|2006 |2007 | 2005 |  2006 |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|   14   |   15   | 16   | 17   | 18  | 20 | 21  | 22  |  24  |   25  |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|228138,0|144993,0|950,1 |840,2 |708,9|17,0|18,7 |17,3 |3967,0|12246,3|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |        |      |      |     |    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
| 15652,0| 20302,0| 42,7 | 35,6 | 32,6| 5,5| 5,6 | 5,0 |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  2556,0|  3733,0|  6,9 |  7,0 |  6,0| 1,3| 0,9 | 0,9 |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  5996,0|  4832,0| 19,5 | 15,0 | 15,7| 2,9| 3,4 | 2,9 |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  6736,0| 11641,0| 13,7 | 10,8 |  8,7| 1,3| 1,3 | 1,2 |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|   364,0|    96,0|  2,6 |  2,7 |  2,2|    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |        | 0,03 |  0,02| 0,03|    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
| 11148,0|  2490,0| 38,1 | 25,4 | 29,3| 4,9| 5,1 | 5,1 |   0,3|       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|   434,0|    32,0|  1,9 |  1,3 |  1,5|    |     |     |   0,3|       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
| 10714,0|  2458,0| 36,2 | 24,1 | 27,8| 4,9| 5,1 | 5,1 |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |        |      |      |     |    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  9584,0|  4921,0| 20,9 | 21,7 | 22,6| 0,1| 0,1 | 0,4 |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|   211,0|    70,0|      |      |     |    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  4769,0|  2191,0|  5,7 |  5,8 |  4,8|0,07|0,08 | 0,4 |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  4604,0|  2660,0| 15,2 | 15,9 | 17,8|0,01|0,01 |0,01 |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  8561  |  2740,0| 23,5 | 22,66| 25,5|1,2 |1,7  |1,961|      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |    66,0|      |      |     |    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  4181,0|  1299,0| 15,2 |  9,6 | 10,6|0,5 |0,6  |0,8  |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  4380,0|  1375,0|  8,3 | 13,1 | 14,9|0,7 |1,1  |1,1  |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  7014,0|  8203,0|  2,2 |  1,8 |  1,3|    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  6952,0|  8067,0|  2,2 |  1,8 |  1,3|    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|    62,0|   136,0|      |      |     |    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
| 26844,0|  6944,0|121,3 |108,6 | 96,0|    |     |     | 488,3|  494,0|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|   654,0|    24,0|  0,3 |  0,2 |  0,3|    |     |     | 101,9|   90,1|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  7654,0|  2794,0| 37,0 | 36,2 | 35,1|    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  8376,0|  3124,0| 27,3 | 26,6 | 18,3|    |     |     | 277,0|  309,5|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
| 10160,0|  1002,0| 56,7 | 45,6 | 42,3|    |     |     | 109,4|   94,4|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  6500,0| 14772,0| 64,4 | 49,2 | 51,6|    |     |     |  23,9|   30,2|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |   238,0|      |      |     |    |     |     |  -   |   -   |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  1904,0|  3468,0| 22,3 | 19,9 | 18,7|    |     |     |  11,3|   17,3|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |        |  0,1 | 0,06 | 0,02|    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  4596,0|  1434,0| 14,7 | 12,7 | 11,9|    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |  3861,0| 13,3 |  6,2 |  9,5|    |     |     |   3,9|    4,5|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |  5771,0| 14,1 | 10,4 | 11,5|    |     |     |   8,7|    8,4|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        | 12562,0| 15,5 | 10,7 | 10,4|    |     |     |   7,9|    8,2|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |  7419,0|  4,7 |  3,1 |  2,6|    |     |     |   3,8|    4,0|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |  5122,0| 10,8 |  7,6 |  7,8|    |     |     |   4,1|    4,2|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |    21,0|0,002 | 0,001|0,001|    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
| 11973,0|  8434,0| 60,5 | 54,8 | 52,5|0,9 | 1,3 |0,6  |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  8291,0|  4917,0| 40,3 | 37,3 | 36,3|    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |        |      |      |     |    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  3682,0|  3517,0| 20,2 | 17,5 | 16,2| 0,9| 1,3 |0,6  |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
| 18241,0|  5019,0| 64,5 | 60,7 | 54,5| 0,1| 0,3 |0,3  |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
| 16321,0|  3794,0| 62,2 | 59,2 | 53,7| 0,1| 0,3 |0,3  |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |        |      |      |1 0,0|    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  1920,0|  1225,0|  2,3 |  1,5 |  0,8|    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
| 23970,0|  4127,0| 56,3 | 50,7 | 48,2| 4,3| 4,6 |3,9  |   0,0|    0,0|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
| 17849,0|  1422,0| 47,6 | 46,0 | 45,3| 4,2| 4,5 |3,8  |   0,0|       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |        |      |      |     |    |     |3,8  |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  6121,0|  2705,0|  8,7 |  4,7 |  2,9| 0,1| 0,1 |0,1  |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
| 26150,0| 19081,0| 59,6 | 39,3 | 17,6|    |     |     | 472,9|  462,7|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |   407,0| 19,7 | 13,3 |  4,6|    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |  6939,0| 17,9 | 10,2 |  3,9|    |     |     | 140,5|   97,4|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |  5981,0| 13,4 |  9,3 |  6,8|    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |  5731,0|  8,6 |  6,5 |  2,3|    |     |     |  57,5|   58,5|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |   23,0 |      |      |     |    |     |     | 274,9|  306,8|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
| 23556,0| 13446,0|102,9 | 97,3 | 62,0|    |     |     |   4,1|    0,8|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
| 14069,0|  7711,0| 66,5 | 59,7 | 37,5|    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |        |      |      |     |    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  9487,0|  5735,0| 36,4 | 37,6 | 24,3|    |     |     |   4,1|    0,8|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
| 29023,0|  6769,0|133,7 |132,2 |101,3|0,01| 0,02|  0,0| 461,3|  399,2|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
| 13884,0|  5581,0| 51,8 | 55,0 | 43,6|0,01| 0,02|  0,0| 433,5|  332,8|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
| 15139,0|  1188,0| 81,9 | 77,2 | 57,7|    |     |     |  27,8|   66,4|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |        |  0,01|  0,01|     |    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
| 16364,0|  2697,0| 77,3 | 69,9 | 57,8|    |  0,0|     | 176,2|  121,1|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  2736,0|   810,0| 25,2 | 23,9 | 20,2|    |0,007|     |  71,7|       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
| 13628,0|  1887,0| 52,1 | 46,0 | 37,6|    |     |     | 104,5|  121,1|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
| 10695,0|  1990,0| 41,6 | 40,8 | 31,4|    |     |     |1837,6|10351,8|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  4855,0|  1076,0| 21,0 | 20,1 | 15,5|    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  4025,0|   116,0|      |      |     |    |     |     |1837,6|10351,8|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  5840,0|   798,0| 20,6 | 20,7 | 15,9|    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|   300,0|  2212,0|  4,7 |  2,4 |  0,6|    |     |     | 492,5|  377,0|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |  1063,0|  0,02| 0,003|     |    |     |     | 481,6|  369,7|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |        |      |      |     |    |     |     |  69,5|   54,2|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |        |      |      |     |    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |        |      |      |     |    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |        |      |      |     |    |     |     | 412,1|  315,5|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|   300,0|  1149,0|   4,7|   2,4|  0,6|    |     |     |  10,9|    7,3|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  9013,0|  8284,0|  20,4|  16,4| 13,7|    |     |     |   2,0|    1,3|
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  3678,0|  4473,0|   1,3|   0,5|  0,2|    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  2830,0|  1853,0|   2,2|   1,5|  0,7|    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|  2505,0|   847,0|   4,4|   4,4|  4,4|    |     |     |      |       |
|--------|--------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-------|
|        |  1111,0|  12,5|  10,0|  8,4|    |     |     |   2,0|    1,3|
-----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
|       | Сырлардын бардык   |  Даярдалган суюк     |Май өсүмдүктөрү,   |
|       |  түрлөрү, мињ, тн  |    сүт мињ, тн       |     м ињ, тн      |
|       |                    |                      |                   |
|       |                    |                      |                   |
|       |                    |                      |                   |
|-------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 2007  | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006  | 2007  |2005 | 2006 | 2007 |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|  26   |  28  |  29  |  30  |  32  |  33   |  36   |37   |  38  |  39  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|12336,3|3002,1|3238,0|3121,6|9930,5|12569,0|16696,8|87,5 | 78,5 |75,3  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |     |      |      |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |5,3  | 4,7  | 4,2  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |1,0  | 0,6  | 0,5  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |2,1  | 2,4  | 2    |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |2,1  | 1,6  | 1,6  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |0,1  | 0,1  | 0,08 |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       | 0,01| 0,002| 0,009|
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |   5,3|   15,4|       |12,6 | 9,8  |10,5  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |   5,3|   15,4|       |0,4  | 0,5  | 0,4  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |12,2 | 9,3  |10,1  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |0,1  | 0,1  | 0,1  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |9,1  | 8,9  | 9,2  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |0,01 | 0,02 | 0,001|
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |5,3  | 4,8  | 4,7  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |3,8  | 4,1  | 4,5  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|    0,7|      |      |      |  26,6|   29,4|   22,8|7,1  | 6,3  | 4,9  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |0,001|      | 0,001|
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|    0,7|      |      |      |      |    1,4|       |6,5  | 5,8  | 4,4  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |  26,6|   28,0|   22,8|0,6  | 0,5  | 0,5  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |3,7  | 4,0  | 4,0  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |3,7  | 4,0  | 4,0  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |0,003| 0,002|      |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|  381,8|1555,0|1427,6|1518,7|  95,8|  113,7|  184,2|0,4  | 0,2  |0,2   |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|   24,9| 232,3|  75,0|  49,1|   3,2|    3,3|    3,5|     |      |      |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |  46,1|   42,0|   47,6|0,2  | 0,07 | 0,02 |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|  277,5| 704,8| 774,8| 835,5|  46,5|   67,5|  133,0|0,2  | 0,09 | 0,08 |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|   79,4| 617,9| 577,8| 634,1|      |    0,9|    0,1|0,04 | 0,07 | 0,07 |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|   14,1|  34,3|  30,8|   5,6|   0,3|    1,9|       |0,4  | 0,5  | 0,4  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |   -  |      |      |  -   |   -   |       |     |      |      |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |  34,3|  29,5|      |   0,3|    1,9|       |0,1  | 0,1  | 0,06 |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |     |      |      |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |0,1  | 0,1  | 0,1  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|    6,5|      |      |      |      |       |       |0,04 | 0,03 | 0,02 |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|    7,6|      |   1,3|   5,6|      |       |       |0,2  |  0,3 | 0,2  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|    8,9|      |      |      |      |       |       |     |      |      |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|    4,7|      |      |      |      |       |       |     |      |      |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|    4,2|      |      |      |      |       |       |     |      |      |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |     |      |      |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |5,6  |  4,7 | 4,8  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |2,4  |  2,1 | 2,1  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |     |      |      |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |3,2  |  2,6 | 2,7  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |   0,9|       |       |6,3  |  6,5 | 6,8  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |   0,9|  -    |       |5,9  |  6,1 | 6,4  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |     |      |      |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |0,4  |  0,4 | 0,4  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |15,8 | 114,9|15,8  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |12,5 | 111,3|12,7  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |     |      |      |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |3,4  |  3,6 | 3,1  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|  518,0| 661,7| 806,4| 958,0|   1,6|   10,4|   56,9|4,0  |  2,7 | 2,6  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |1,0  |  0,8 | 0,6  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|   99,7| 531,6| 550,1| 555,2|      |       |       |1,2  |  1,0 | 0,9  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |0,4  |  0,3 | 0,7  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|   69,4| 130,1| 179,5| 304,5|      |       |       |1,4  |  0,7 | 0,4  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|  348,9|  76,8|  98,3|   1,6|  10,4|   56,9|       |     |      |      |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|    1,7|   0,3|   0,3|  11,9|      |       |       |4,2  |  3,3 | 2,8  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |   2,2|      |       |       |2,2  |  1,5 | 1,0  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |0,002| 0,003|      |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|    1,7|   0,3|   0,3|   9,7|      |       |       |2,0  |  1,8 | 1,8  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|  233,9| 571,9| 631,0| 267,5| 339,0|  207,5|   97,5|3,5  |  2,6 | 1,9  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|  231,8| 541,0| 552,4| 243,9|  62,0|   54,0|   37,5|2,6  |  1,8 | 1,2  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|    2,1|  30,9|  78,6|  23,6| 277,0|  153,5|   60,0|0,9  |  0,9 | 0,7  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |     |      |      |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|  304,0|   0,9|   3,0|   8,6| 178,9|  725,9| 2399,7|3,8  |  3,5 | 2,6  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|  184,3|   0,9|   3,0|   8,6|   9,1|  240,0| 1545,5|1,6  |  1,5 | 1,0  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|  119,7|      |      |      | 169,8|  485,9|  854,2|2,3  |  2,1 | 1,6  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|10529,9|   3,5| 126,3| 141,9|      |       |       |5,0  |  5,1 | 3,7  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |   3,5|   6,0|   6,0|      |       |       |3,1  |  2,9 | 2,0  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|10529,9|      | 120,3| 135,9|      |       |       |     |      |      |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |1,8  |  2,2 | 1,7  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|  342,2| 174,5| 212,6| 209,4|9282,1|11464,8|13935,7|0,2  |  0,1 | 0,1  |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|  336,2| 174,5|      |      |9254,9|11369,8|13790,6|0,001|0,0002|0,0001|
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|   90,4| 134,5| 166,6| 176,7| 232,2|  254,2|  232,6|     |      |      |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |  46,0|  32,7|      |       |       |     |      |      |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |     |      |      |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|  245,8|  40,0|      |      |9022,7|11115,6|13558,0|     |      |      |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|    6,0|      |      |      |  27,2|   95,0|  145,1|  0,2|   0,1|   0,1|
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|    1,1|      |      |      |      |       |       |  0,5|   0,7|   0,8|
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |  0,3|   0,4|   0,4|
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |  0,2|   0,3|   0,4|
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|       |      |      |      |      |       |       |     |      |      |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
|    1,1|      |      |      |      |       |       |0,008| 0,003| 0,005|
-------------------------------------------------------------------------
     (1) Республика  боюнча  (облустарда  да)  өнөр  жай продукциясынын
көлөмү көмүскө өндүрүштүн көлөмүн эсепке алуу менен көрсөтүлгөн.
     Райондор боюнча көмүскө өндүрүштүн көлөмү бөлүнбөйт.
 
 
                                                            N 4 тиркеме
 
                   Кыргыз Республикасын экономикалык
                 округдарга бөлүштүрүүнүн сунушталган
                              СТРУКТУРАСЫ
 
     "Токтом" МБнын эскертүүсү:  "Кыргыз Республикасын экономикалык ок-
ругдарга бөлүштүрүүнүн структурасы" "Токтом" МБда кагаз түрүндө бар.
 
 
                                                            N 5 тиркеме
 
              Мамлекеттик региондук саясат концепциясынын
              долбооруна карата терминдердин жана негизги
                  түшүнүктөрдүн сөздүгү (глоссарийи)
 
-----------------------------------------------------------------------
| N   |       Терминдер      |      Аныктама (терминди түшүндүрүү)    |
|п./п.|                      |                                        |
|-----|----------------------|----------------------------------------|
|1    |Ички дүњ киреше (ИДК) |Өлкөнүн бардык жарандарынын, анын ичинде|
|     |                      |чет өлкөдөгү өндүрүш факторлорунан      |
|     |                      |аларга таандык жыйынды кирешеси         |
|-----|----------------------|----------------------------------------|
|2    |Дүњ региондук киреше  |Өлкөнүн конкреттүү администрациялык     |
|     |(ДРК)                 |регионунун бардык жарандарынын, анын    |
|     |                      |ичинде региондун чегинен тышкары өндүрүш|
|     |                      |факторлорунан аларга таандык жыйынды    |
|     |                      |кирешеси                                |
|-----|----------------------|----------------------------------------|
|3    |Дотациялуулук         |Бекер жана кайтарылбас негизде сунуш    |
|     |                      |кылынган акча каражаттарын күндөлүк     |
|     |                      |чыгымдарды жабуу үчүн колдонуу          |
|-----|----------------------|----------------------------------------|
|4    |Инвестициялык саясат  |Белгилүү бир чөйрөдө өндүрүштү          |
|     |                      |өнүктүрүүгө капитал салымынын,          |
|     |                      |топтолгон капиталды көбөйтүү үчүн       |
|     |                      |ишканалар тарабынан сатып алынган       |
|     |                      |товарлардын жыйындысын сатып алуунун    |
|     |                      |саясаты                                 |
|-----|----------------------|----------------------------------------|
|5    |Инвесторлор           |Белгилүү бир чөйрөдө өндүрүштү          |
|     |                      |өнүктүрүүгө инвестицияларды             |
|     |                      |берүүчү субъекттер                      |
|-----|----------------------|----------------------------------------|
|6    |Интеграция            |Мамлекеттер аралык экономиканы          |
|     |                      |жана саясатты жүргүзүү же               |
|     |                      |макулдашууга негизделген терењ          |
|     |                      |жана туруктуу өз ара мамилелерди        |
|     |                      |өнүктүрүү процесси                      |
|-----|----------------------|----------------------------------------|
|7    |Инфраструктура        |Көйгөйлөрдү (маселелерди) чечүү         |
|     |                      |үчүн негизди түзүүчү жана/же камсыз     |
|     |                      |кылуучу өз ара байланыштагы тейлөөчү    |
|     |                      |структуралардын комплекси               |
|-----|----------------------|----------------------------------------|
|8    |Катаклизмдер          |Табигый кыйраткыч катастрофалар         |
|-----|----------------------|----------------------------------------|
|9    |Кластерлер            |Бири бирине географиялык жакын жайгашкан|
|     |                      |жана атаандаштыкта артыкчылыктарды алуу,|
|     |                      |илимге сыйымдуу жана жогорку            |
|     |                      |технологиядагы продукцияны түзүү        |
|     |                      |максатында бирге аракеттенген өндүрүш   |
|     |                      |компанияларынын, илимий-изилдөөчү жана  |
|     |                      |билим берүүчү мекемелердин, жабдууларды |
|     |                      |берүүчүлөрдүн жана кызмат               |
|     |                      |көрсөтүүчүлөрдүн бирикмеси              |
|-----|----------------------|----------------------------------------|
|10   |Атаандаштыкка         |Өзүнүн иш-аракетин ишке ашырууда рынокто|
|     |жөндөмдүүлүк          |орун алган жактарда же ишканаларда      |
|     |                      |шарттардын жыйындысынын бар болуусу,    |
|     |                      |ушул агенттердин ар биринин жүрүш-турушу|
|     |                      |алардын санынын ошончолук көптүгүнөн    |
|     |                      |баалардын дењгээлине таасирин тийгизбейт|
|-----|----------------------|----------------------------------------|
|11   |Концепция             |Окуялардын, багыттардын жыйындысын      |
|     |                      |талкуулоону түшүнүү ыкмасы, негизги     |
|     |                      |көз караш, жетекчи көздөм, аларды       |
|     |                      |баяндоо үчүн жетекчилик кылуучу идея    |
|-----|----------------------|----------------------------------------|
|12   |Калктын миграциясы,   |Миграция - орун которуштуруу, көчүү,    |
|     |мигрант               |Мигрант - миграцияны ишке ашырган жак   |
|-----|----------------------|----------------------------------------|
|13   |Мобилизация           |Кимдир бирөөнү же бир нерсени активдүү  |
|     |                      |абалга келтирүү жана максаттарга жетишүү|
|     |                      |үчүн күчтөрдү жана каражаттарды топтоо  |
|-----|----------------------|----------------------------------------|
|14   |Өндүрүштү жањылаштыруу|Инновациялык технологиялардын жогорку   |
|     |                      |класстагы параметрлери менен жањы       |
|     |                      |жабдууну колдонуу, башкаруунун          |
|     |                      |оптималдуу структурасы жана жогорку     |
|     |                      |кесиптик дењгээли менен кадр            |
|     |                      |потенциалын тартуу менен өндүрүштү      |
|     |                      |өркүндөтүү боюнча чаралардын            |
|     |                      |комплексин ишке ашыруу                  |
|-----|----------------------|----------------------------------------|
|15   |Артыкчылык            |Багыттын артыкчылыктуу биринчилиги      |
|-----|----------------------|----------------------------------------|
|16   |Жењилдиктер           |Айрым өлкөлөрдүн бир катар товарлары    |
|     |                      |үчүн мамлекет тарабынан орнотулган      |
|     |                      |жана башка өлкөлөрдүн товарларына       |
|     |                      |таркалбаган жењилдетилген бажы алымдары |
|-----|----------------------|----------------------------------------|
|17   |Өлкөнү өнүктүрүү      |Өлкөнү өнүктүрүү стратегиясы -          |
|     |стратегиясы           |2007-2010-жылдарга (2011-жылга чейин    |
|     |                      |өзгөртүү киргизилүүдө) өлкөнү           |
|     |                      |өнүктүрүүнүн негизги багыттарын жана    |
|     |                      |иш-аракетин аныктоочу Кыргыз            |
|     |                      |Республикасынын орто мөөнөттү көрүнүшүн |
|     |                      |чагылдыруучу эњ негизги концепциялык    |
|     |                      |документ                                |
|-----|----------------------|----------------------------------------|
|18   |Өзгөчө статустуу      |Мындай райондордун категориясына эсепке |
|     |райондор              |алынуучу мезгилде (мүмкүн туруктуу)     |
|     |                      |коомчулуктан көз каранды эмес           |
|     |                      |катаклизмдердин (селдер, жер титирөөлөр,|
|     |                      |бузулуулар) же башка жагдайлардын       |
|     |                      |натыйжасында бузулууларга дуушар болгон |
|     |                      |аймактар киргизилиши мүмкүн. Ошондой эле|
|     |                      |экологиялык абалдын бузулушунун         |
|     |                      |(радиацияга кабылган, сазга айланган,   |
|     |                      |кургак жана шор баскан аймактар ж.б.)   |
|     |                      |жогорку дењгээли менен райондор же бийик|
|     |                      |тоолуу же жетүүсү кыйын зоналарда       |
|     |                      |жайгашкан калктуу пункттар киргизилиши  |
|     |                      |керек (мындай факторлор бир катар       |
|     |                      |райондордо алардын өнүгүүсүнө таасирин  |
|     |                      |тийгизбеши жана өзгөчө статусун         |
|     |                      |аныктабашы мүмкүн). Бул категорияга     |
|     |                      |социалдык-экономикалык өнүгүүнүн        |
|     |                      |дењгээлине таасирин тийгизген өзгөчө    |
|     |                      |шарттуу райондор кириши мүмкүн (ресурс  |
|     |                      |менен камсыздануунун төмөнкү дењгээли,  |
|     |                      |калк өтө көбөйүп, тарчылык болуп        |
|     |                      |кеткендиги, табигый-климаттык жана      |
|     |                      |физикалык-географиялык катуу шарттар,   |
|     |                      |чек ара жанындагы зонадагы участкалардын|
|     |                      |көйгөйлөрү). Өзгөчө статустуу райондорду|
|     |                      |аныктоо убактылуу көрсөткүчтөрдөн көз   |
|     |                      |каранды, башкача айтканда убакыттын     |
|     |                      |конкреттүү мезгилине карата региондун   |
|     |                      |абалы, ал эми жагдай өзгөрүп кетиши     |
|     |                      |мүмкүн                                  |
-----------------------------------------------------------------------