Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
                        Кыргыз Республикасынын
                         Убактылуу Өкмөтүнүн
                        2010-жылдын 6-июнундагы
                         № 60 токтому менен
                           бекитилген

          Кыргыз Республикасынын Айыл чарба
         министрлигинин алдындагы Мамлекеттик
          ветеринария инспекциясы жөнүндө
                 ЖОБО

   I.  Жалпы жоболор
   II. Мамлекеттик ветеринария инспекциясынын милдеттери
   IV. Мамлекеттик ветеринариялык көзөмөл жүргүзүүчү кызмат
     адамдарынын укуктары
   V.  Мамлекеттик ветеринария инспекциясынын ишинин уюштурулушу
   VI. Каржылоо жана мүлк
   VII. Жоюу жана өзгөртүп уюштуруу

              I. Жалпы жоболор

   1. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы Мам-
лекеттик ветеринария инспекциясы (мындан ары - Мамлекеттик ветеринария
инспекция) Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин мамлекеттик
ветеринариялык көзөмөлдү ишке ашыруучу ведомстволук подразделениеси бо-
лот.
   2. Мамлекеттик ветеринария инспекциясы өз ишинде Кыргыз Республи-
касынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, ушул Жо-
бого, ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка нормативдик укуктук ак-
тыларына таянат.
   3. Мамлекеттик ветеринария инспекция юридикалык жак болуп эсепте-
лет, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн жана
өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган мөөрү, ошондой
эле банктарда жана казыналык системасында эсептери болот.
   4. Мамлекеттик ветеринария инспекциясы өзүнүн ишин мамлекеттик ор-
гандар, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз
алдынча башкаруу органдары менен өз ара байланышта жүргүзөт.

     II. Мамлекеттик ветеринария инспекциясынын милдеттери

   5. Мамлекеттик ветеринария инспекциясынын негизги милдеттери мал
чарбасында  эпизоотиялык  бейпилдикти  жана  жаныбарлардан  жана
өсүмдүктөрдөн алынчу тамак-аш азыктарынын коопсуздугун камсыздоо, ошон-
дой эле жаныбарлардан алынган продукцияны керектөөчүлөрдү адаштыруучу
иш-аракеттерди болтурбоо болуп эсептелет.
   6. Мамлекеттик ветеринария инспекциясынын негизги функциялары:
   - Кыргыз Республикасындагы ветеринардык ишке мамлекеттик ветерина-
риялык көзөмөл жүргүзүү (мындан ары - мамлекеттик ветеринариялык
көзөмөл);
   - Кыргыз Республикасынын аймагына жаныбарлардын жугуштуу ылањдары-
нын козгогучтары киришин болтурбоо;
   - жаныбарлардын карантиндик жана башка жугуштуу ылањдарынан сактоо
боюнча, ошондой эле өзгөчө кырдаалдардагы чаралардын ишке ашырылышына
көзөмөлдү уюштуруу;
   - ветеринария тармагындагы милдеттүү ветеринардык-санитардык та-
лаптарды жана башка нормативдик укуктук актыларды иштеп чыгууга каты-
шуу;
   - мамлекеттик ветеринардык көзөмөлдө контролго алынчу товарларды
(жүктөрдү) өндүрүүдө, кайра иштетүүдө, ташууда, утилдештирүүдө техника-
лык регламенттердин, ветеринардык-санитардык талаптардын жана эрежелер-
дин аткарылышына мамлекеттик ветеринариялык көзөмөл жүргүзүү;
   - ата мекендик жана импорттук өндүрүштүн ветеринардык арналыштагы
дары каражаттарын өндүрүү жана жүгүртүү чөйрөсүндө мамлекеттик ветери-
нариялык көзөмөл жүргүзүү;
   - министрликтердин, ведомстволордун, жергиликтүү мамлекеттик адми-
нистрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, менчиги-
нин формасына карабастан чарбакер субъекттердин ветеринария тармагында-
гы нормативдик укуктук актыларды аткарышын контролдоо;
   - мамлекеттик  ветеринариялык  көзөмөлгө  алынчу  товарлардын
(жүктөрдүн) экспортунда, импортунда жана транзитинде ветеринардык-сани-
тардык талаптардын аткарылышына көзөмөлдү жана контролду камсыздоо;
   - мамлекеттик  ветеринариялык  көзөмөлгө  алынчу  товарларды
(жүктөрдү) алып кирүүгө, алып чыгууга, импорттоого, экспорттоого, эл
аралык транзиттөөгө, башка дарекке жиберүүдө ветеринардык коштоочу до-
кументтерди берүү;
   - соода объекттеринде жаныбарлардан алынчу продуктуларды сатууга
көзөмөлдү ишке ашыруу, ошондой эле базарларда, ярмаркаларда жана аукци-
ондордо үй жаныбарларын, декоративдүү жана башка жаныбарларды сатуучу
жерлердин абалына көзөмөл жүргүзүү;
   - жаныбарлардын, канаттуулардын, балыктардын, аарылардын ылањда-
рын, анын ичинде адам жана жаныбарлар үчүн жалпы болгон оорулардын ал-
дын алуу жана жоюу боюнча белгиленген тартипте бекитилген эпизоотияга
каршы, чектөөчү жана карантиндик иш-чаралар пландарынын аткарылышына
көзөмөл жүргүзүү;
   - жаныбарлардын өзгөчө опурталдуу жугуштуу ылањдарынын чыгышынын
алдын алуу жана жоюу боюнча мамлекеттик программалардын аткарылышын
контролдоо;
   - ветеринария боюнча илимий-изилдөө иштеринин артыкчылыктуу багыт-
тарын аныктоого катышуу жана ветеринариялык адистерди даярдоо жана ква-
лификациясын жогорулатуу боюнча программаларды иштеп чыгууга катышуу;
   - эл аралык уюмдарда мамлекеттин кызыкчылыгын көрсөтүү жана белги-
ленген тартипте өзүнүн иш багыты боюнча чет мамлекеттердин ветеринария-
лык кызматтары менен кызматташуу;
   - мал чарба объекттерин, мал союучу пункттарды, жаныбарлардан
алынчу продуктуларды жана сырьелорду даярдоо жана кайра иштетүү боюнча
ишканаларды, мал базарларды технологиялык долбоорлоо нормаларын иштеп
чыгууга катышуу, ошондой эле куруу жана пайдалануу процессинде аларды
сактоого көзөмөлдү ишке ашыруу;
   - этти, эт продуктуларын, сүттү, сүт продукцияларын жана жаныбар-
лардан алынчу продукцияларды, ошондой эле тоютту жана тоют кошундуларын
өндүрүү, сактоо жана сатуу боюнча ишканаларга ветеринариялык-санитария-
лык көзөмөлдөө жүргүзүү жана аларды каттоо.

        IV. Мамлекеттик ветеринариялык көзөмөл
        жүргүзүүчү кызмат адамдарынын укуктары

   7. Мамлекеттик ветеринариялык көзөмөл жүргүзүүчү кызмат адамдары
төмөнкүлөргө укуктуу:
   - жаныбарлардан алынган продукцияны жана жаныбарлардан алынган
сырьену өндүрүү, сактоо, камдоо, сатуу жана утилдештирүү боюнча ишкана-
ларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте тоско-
олдуксуз изилдөөгө;
   - мамлекеттик бийлик органдарынан, жергиликтүү мамлекеттик адми-
нистрациялардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, юридика-
лык жана жеке жактардан эпизоотиялык абал, жаныбарлардын ылањдашынын
себептери жөнүндө зарыл маалыматтарды алууга;
   - ишканаларга, мекемелерге, уюмдарга жана жарандарга эпизоотияга
каршы, ветеринардык-санитардык жана башка иш-чараларды жүргүзүү, вете-
ринардык эрежелердин бузулушун жоюу жөнүндө талаптарды коюу жана ал та-
лаптардын аткарылышын контролдоо;
   - белгиленген тартипте администрациялык жазаларды колдонуу;
   - белгиленген учурларда материалдарды укук коргоо органдарына Кыр-
гыз Республикасынын ветеринариялык мыйзамдарын одоно бузгандык үчүн
кылмыштык иш козгоо үчүн өткөрүү;
   - жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга жана жергиликтүү өз
алдынча башкаруу органдарына белгиленген тартипте эпизоотияга каршы
өзгөчө комиссияларды түзүү жөнүндө сунуштарды киргизүү;
   - тийиштүү министрликтердин, ведомстволордун, юридикалык жана жеке
жактардын ветеринария тармагындагы мыйзамдардын талаптарын аткаруу жа-
гындагы мамлекеттик жөнгө салуучу иштерин контролдоо;
   - жаныбарлардын ылањдарынын чордондорунда диагноздук изилдөөлөрдү,
дезинфекциялоону, дезинсекциялоону, дератизациялоону жана эпизоотиялык
көрсөткүчтөр боюнча вакцинациялоону жүргүзүү жөнүндө приказдарды, буй-
руктарды, көрсөтмөлөрдү чыгарууга;
   - соода жайларында, азык-түлүк базарларында жаныбарлардан алынган
продуктуларга, сырьего коопсуздук көрсөткүчтөрү боюнча контролдук сыно-
олорду жүргүзүүгө;
   - эпизоотияга каршы иш-чаралардын пландары аткарылышын контролдоо-
го;
   - менчигинин формасына карабастан ветеринариялык клиникалардын,
пункттардын, дарыканалардын, диагноздук жана башка сыноочу лаборатория-
лардын иштерин көзөмөлдөөгө;
   - жаныбарлардын,  канаттуулардын,  балыктын,  аарынын жугуштуу
ылањдары чыккан учурларда Мамлекеттик ветеринариялык инспекциянын, жер-
гиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча
башкаруу органдарынын чектөөчү, карантиндик жана башка чараларын кир-
гизүү (алып салуу) боюнча чечимдери аткарылышын контролдоого;
   - зарыл учурда кошумча ветеринариялык-санитариялык  экспертиза
үчүн, ошондой эле жаныбарлардын, канаттуулардын, балыктардын, аарылар-
дын ылањдарынын алдын алууга жана дарылоого арналган дары-дармек кара-
жаттарынын үлгүлөрүн изилдөө үчүн жаныбарлардан жана өсүмдүктөрдөн
алынчу продуктулардан, тоюттардан, тоют кошундуларынан сынамык алууга;
   - ташылып жаткан жаныбарларга, жаныбарлардан алынчу продуктуларга,
тоюттарга жана тоют кошундуларына ветеринардык-санитардык талаптарга
ылайыктыгын аныктоо максатында кароо жүргүзүүгө;
   - жаныбарлардын өзгөчө опурталдуу жана башка ылањдары пайда болуу
жана таралуу коркунучу жаралганда жеке жана юридикалык жактардын чарба-
лык ишин белгиленген тартипте токтотууга;
   - жаныбарлардын жана адамдын ден соолугу үчүн өзгөчө коркунуч кел-
тирген, ошондой эле аларга ветеринариялык коштоочу документтери жок
болгон учурда жаныбарларды, жаныбарлардан алынчу продуктуларды, сырь-
елорду конфискациялоого;
   - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда жаныбар-
ларды, жаныбарлардан алынчу продуктуларды жана сырьелорду, тоюттарды
жана башка ветеринариялык кызмат контролдоочу жүктөрдү ветеринариялык
коштоочу документтерсиз республиканын ичинде ташууга, республиканын ай-
магына алып келүүгө, транзиттөөгө жана республиканын чегинен сыртка
алып чыгууга тыюу салууга;
   - мамлекеттик ветеринариялык кызмат контролдоочу, Кыргыз Республи-
касынын мыйзамдарынын талаптарына шайкеш келбеген жүктөрдү кайра иш-
тетүүгө, зыянсыздандырууга жиберүүгө;
   - тиешелүү ветеринариялык түзүмдөрдөн документтерди, ошондой эле
өздөрү тейлеген аймактардын эпизоотиялык абалы, жаныбарлардын ылањдары-
нын алдын алуу жана жоюу боюнча жүргүзүлгөн иштер жөнүндө маалыматтарды
берүүнү талап кылууга;
   - тийиштүү министрликтердин жана ведомстволордун макулдугу менен
мал чарбаларга, аскердик бөлүктөрдүн, күчтүк структуралардын азык-түлүк
кампаларына барып маалыматтарды жана башка документтерди алууга;
   - атайын бөлүнгөндөн башка жерде мал союуга, жаныбарларды жана жа-
ныбарлардан алынган продуктуларды тыюу салууга.

        V. Мамлекеттик ветеринария инспекциясынын
             ишинин уюштурулушу

   8. Мамлекеттик ветеринария инспекциясын Кыргыз Республикасынын
Айыл чарба министрлигинин алдындагы Мамлекеттик ветеринария инспекция-
сынын директору башкарат.
   9. Мамлекеттик ветеринария инспекциясы төмөнкүдөй бөлүктөрдөн ту-
рат:
   - Мамлекеттик ветеринария инспекциясынын бөлүмдөрү;
   - зоналык мамлекеттик ветеринария инспекциялары;
   - Мамлекеттик чек арадагы жана транспорттогу мамлекеттик ветерина-
риялык көзөмөлдүн башкы башкармасы;
   - Ветеринардык препараттарды контролдоо жана сертификаттоо борбо-
ру.
   10. Мамлекеттик ветеринардык көзөмөлдү төмөнкүдөй кызмат адамдары
ишке ашырышат:
   - Мамлекеттик ветеринария инспекциясынын директору, аны кызматка
Кыргыз Республикасынын Премьер-министри Кыргыз Республикасынын айыл
чарба министринин сунушу боюнча дайындайт жана бошотот;
   - Мамлекеттик ветеринария инспекциясынын директорунун орун басар-
лары, аларды кызматка айыл чарба министри мыйзамда белгиленген тартипте
Мамлекеттик ветеринария инспекциясынын директорунун сунушу боюнча да-
йындайт жана бошотот;
   - зоналык мамлекеттик ветеринария инспекцияларынын начальниктери,
алар ошол эле учурда мамлекеттик ветеринардык инспекторлор болуп эсеп-
телишет, кызматка Айыл чарба министри тарабынан, Мамлекеттик ветерина-
рия инспекциясынын директорунун сунушу боюнча дайындалышат жана бошоту-
лушат;
   - зоналык мамлекеттик ветеринариялык инспекциялардын жана Мамле-
кеттик ветеринария инспекциясынын бөлүмдөрүнүн ошол эле учурда мамле-
кеттик ветеринардык инспектор болуп эсептелишкен адистери, аларды кыз-
матка Мамлекеттик ветеринария инспекциясынын директору дайындайт жана
бошотот;
   - Мамлекеттик чек арадагы жана транспорттогу мамлекеттик ветерина-
риялык көзөмөлдүн башкы башкармасынын начальниги, ал ошол эле учурда
мамлекеттик ветеринардык инспектор болуп эсептелинет, кызматка Кыргыз
Республикасынын айыл чарба министри тарабынан Мамлекеттик ветеринария
инспекциясынын директорунун сунушу боюнча дайындалат жана бошотулат;
   - Мамлекеттик чек арадагы жана транспорттогу мамлекеттик ветерина-
риялык көзөмөлдүн башкы башкармасынын начальнигинин орун басары, ал
ошол эле учурда мамлекеттик ветеринардык инспектор болуп эсептелинет,
кызматка Кыргыз Республикасынын айыл чарба министри тарабынан Мамлекет-
тик ветеринария инспекциясынын директорунун сунушу боюнча дайындалат
жана бошотулат;
   - Мамлекеттик чек арадагы жана транспорттогу мамлекеттик ветерина-
риялык көзөмөлдүн башкы башкармасынын начальнигинин орун басары -
Түштүк регион боюнча башкарманын начальниги, кызматка Кыргыз Республи-
касынын айыл чарба министри тарабынан мамлекеттик ветеринария инспекци-
ясынын директорунун сунушу боюнча дайындалат жана бошотулат;
   - "Торугарт", "Эркечтам", "Манас" аэропорту, "Бишкек темир жолу"
чек аралык ветеринардык-контролдоочу пункттардын (ЧВКП) начальниктери,
алар ошол эле учурда мамлекеттик ветеринардык инспектор болуп эсептели-
шет, кызматка Кыргыз Республикасынын айыл чарба министри тарабынан Мам-
лекеттик ветеринария инспекциясынын директорунун сунушу боюнча дайында-
лат жана бошотулат;
   - Мамлекеттик чек арадагы жана транспорттогу мамлекеттик ветерина-
риялык көзөмөлдүн башкы башкармасынын ошол эле учурда мамлекеттик вете-
ринардык инспектор болуп эсептелүүчү начальниктери жана адистери, кыз-
матка Мамлекеттик чек арадагы жана транспорттогу мамлекеттик ветерина-
риялык көзөмөлдүн башкы башкармасынын начальниги тарабынан дайындалышат
жана бошотулушат.
   11. Ветеринардык препараттарды контролдоо жана сертификаттоо бор-
борунун начальниги кызматка Мамлекеттик ветеринария инспекциясынын ди-
ректорунун сунушу боюнча айыл чарба министри тарабынан дайындалат жана
бошотулат.
   12. Ветеринардык препараттарды контролдоо жана сертификаттоо бор-
борунун бөлүм башчылары жана адистери кызматка Ветеринардык препарат-
тарды контролдоо жана сертификаттоо борборунун начальнигинин сунушу бо-
юнча Мамлекеттик ветеринария инспекциясынын директорунун сунушу боюнча
дайындалышат жана бошотулушат.
   13. Мамлекеттик ветеринардык инспекторлор белгиленген тартипте ат-
тестациядан өтүшөт, Мамлекеттик ветеринария инспекциясы берүүчү бирдей
үлгүдөгү күбөлүктөрү, аты жазылган мөөрү жана форма кийими болот.
   14. Мамлекеттик ветеринардык көзөмөл жүргүзүүчү кызмат адамдары өз
ишинде ветеринария жөнүндө мыйзамга таянышат, мамлекеттин коргоосунда
болушат.
   15. Мамлекеттик ветеринария инспекциясынын директорунун төмөнкүдөй
кошумча укуктары болот:
   - ылањ чыгуу коркунучу аныкталганда Кыргыз Республикасынын айма-
гында карантин, өзгөчө карантиндик режим, жаныбарлардын пайда болгон
жугуштуу ылањдарынын чордондорун жоюуга же алардын жаралышын жана тара-
лышын болтурбоого багытталган башка чектөөлөрдү киргизүү (алып салуу)
жөнүндө Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине сунуштарды кир-
гизүүгө;
   - Мамлекеттик ветеринария инспекциясын бир жетекчиликтин негизинде
жалпы жетектөөгө;
   - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте сыйлоо
жана тартиптик жазалоо чараларын колдонууга;
   - Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине Мамлекеттик ве-
теринария инспекциясынын кызматкерлерин өкмөттүк сыйлыктар менен сыйло-
ого көрсөтүүгө;
   - оперативдүү жана учурдагы башка маселелер боюнча Кыргыз Респуб-
ликасынын мыйзамдарына каршы келбеген приказдарды, көрсөтмөлөрдү чыга-
рууга жана чечимдерди кабыл алууга;
   - тийиштүү укуктар өткөрүп берилгенде ветеринария тармагындагы эл
аралык келишимдерге кол коюуда Кыргыз Республикасынын атынан катышууга;
   - мамлекеттик ветеринария көзөмөлгө алуучу товарларды (жүктөрдү)
алып келүүгө, алып чыгууга, транзиттөөгө уруксат берүү (тыюу салуу)
жөнүндө жүйөлүү чечим кабыл алууга.
   16. Мамлекеттик ветеринардык көзөмөл жүргүзүүчү кызмат адамдары
төмөнкүлөргө милдеттүү:
   - тапшырылган милдеттерди ушул Жобо менен берилген мамлекеттик ве-
теринардын инспекторлордун укуктарын жана ыйгарым укуктарын пайдалануу
менен аткарууга;
   - көзөмөл жүргүзүүдө аларга белгилүү болушу мүмкүн болгон мамле-
кеттик, аскердик жана коммерциялык сырды, маалыматтарды ачыкка чыгарбо-
ого;
   - жаныбарлардын жугуштуу жана жугуштуу эмес жапырт ылањдары чыгы-
шынын себептерин жана шарттарын аныктоого;
   - ветеринардык-санитардык жактан опурталдуу, жаныбарлардан алынчу
продуктулардын, тоюттардын, тоютка кошундулардын, ветеринардык дары ка-
ражаттардын жана биопрепараттардын өндүрүлүшүн жана пайдаланышын конт-
ролдоого жана аларды жоюу боюнча чараларды көрүүгө;
   - мамлекеттик бийликтин, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун орган-
дарына жана калкка ветеринардык-санитардык абал жана жаныбарлардын жу-
гуштуу ооруларынын чыгышын болтурбоо, жоюу боюнча ветеринария кызматта-
ры көрүп жаткан чаралар жөнүндө маалымдоого.

            VI. Каржылоо жана мүлк

   17. Мамлекеттик ветеринария инспекциясы төмөнкүдөй каржыланат:
   - республикалык бюджеттен;
   - донор уюмдардын Республиканын ветеринария секторуна мамлекеттик
инвестициялар программасын колдоо боюнча каражаттарынан.
   Мамлекеттик ветеринария инспекциясынын сарптоолорун өз убагында
ишке ашыруу үчүн акча каражаттардын бардык жүгүртүлүшү казыналык систе-
масы аркылуу башкарылат жана контролдонот.
   18. Мамлекеттик ветеринария инспекциянын карамагындагы мүлк ага
оперативдүү башкаруу укугунда бекитилип берилет.

          VII. Жоюу жана өзгөртүп уюштуруу

   19. Мамлекеттик ветеринария инспекциясын жоюу жана өзгөртүп уюшту-
руу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.