Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\f1b73c84-ac40-429b-b57f-b9bfe5b3ccb6\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ

ТОКТОМ

2016-жылдын 5-февралы № 5/1

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/13, 2017-жылдын 31-майындагы № 21/7, 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА), 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-4-(НПА)2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-10-(НФКУ), 2018-жылдын 20-июнундагы № 2018-П-12/24-2-(НПА) токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган толуктоолор жана өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин:

- 2005-жылдын 19-мартындагы № 6/2 "Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндөгү" жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу";

- (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/25 "Кредиттик союздарды лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу";

- 2007-жылдын 31-январындагы № 5/1 "Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндөгү" жобо тууралуу";

- (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-10-(НФКУ) токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- 2011-жылдын 27-июлундагы № 40/4 "Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу";

- (абзац КР Улуттук банк Башкармалыгынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-4-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы № 21/7 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- 2006-жылдын 23-мартындагы № 7/5 "Кредиттик союздарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндөгү" жобону бекитүү тууралуу";

-  (11-абзац КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/13 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/9 "Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу";

- 2006-жылдын 8-февралындагы № 4/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан микрофинансылык компаниялардын кызмат адамдарына карата коюлуучу минималдуу квалификациялык талаптар жөнүндөгү" жобону бекитүү тууралуу";

- 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө;

- 2011-жылдын 30-мартындагы № 20/4 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобону бекитүү жөнүндө;

- (абзац КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 20-июнундагы № 2018-П-12/24-2-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- 2013-жылдын 23-декабрындагы № 52/6 "Депозиттерди тартпаган МФУлардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү" жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу";

- (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-10-(НФКУ) токтомуна ылайык күчүн жоготту)

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/13, 2017-жылдын 31-майындагы № 21/7, 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НФКУ), 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-4-(НПА), 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-10-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык)

2. Юридика башкармалыгы:

- токтомдун Улуттук банктын расмий сайтына жарыяланышын камсыз кылсын;

- расмий жарыялагандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын Мамлекеттик реестрине чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, айым Л.Дж.Орозбаевага ыйгарылсын.

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төрагасы

 

Т.Абдыгулов

 

Тиркеме

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна
ТОЛУКТООЛОР ЖАНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨР

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/13, 2017-жылдын 31-майындагы № 21/7, 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА), 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-4-(НПА), 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-10-(НФКУ), 2018-жылдын 20-июнундагы № 2018-П-12/24-2-(НПА) токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын от 19-мартындагы № 6/2 "Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндөгү" Жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндө" жобонун:

- 1.3-пунктунун экинчи абзацындагы "Төрагасынын орун басары" деген сөздөр "/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү" деген сөздөр менен толукталсын;

- 2.6-пунктунун "Улуттук банктын Төрагасынын орун басары (Комитеттин төрагасы)" деген сөздөр "Комитеттин Төрагасы" дегенге алмаштырылсын.

2. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту)

3. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/25 "Кредиттик союздарды лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Кредиттик союздарды лицензиялоо жөнүндө" жобонун:

- 18, 26, 38-пункттарындагы ар башка жөндөмөлөрдөгү "орун басары" деген сөздөр, тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү" деген сөздөр менен толукталсын.

4. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 31-январындагы № 5/1 "Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндөгү" Жобо тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндөгү" жобонун:

- 4.11, 5.2-пункттарындагы "орун басары" деген сөздөр "/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү" деген сөздөр менен толукталсын;

- 7, 8, 11 жана 12-тиркемелериндеги ар башка жөндөмөлөрдөгү "орун басары" деген сөздөр, тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү" деген сөздөр менен толукталсын.

5. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-10-(НФКУ) токтомуна ылайык күчүн жоготту)

6. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 27-июлундагы № 40/4 "Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө" жобонун:

- 33, 46-пункттарындагы ар башка жөндөмөлөрдөгү "орун басары" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү" деген сөздөр менен толукталсын.

7. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-4-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту)

8. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы № 21/7 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

9. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 23-мартындагы № 7/5 "Кредиттик союздарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндөгү" Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Кредиттик союздарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобонун:

- 4.2-пунктундагы ар башка жөндөмөлөрдөгү "орун басары" деген сөздөр, тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү" деген сөздөр менен толукталсын.

10. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/13 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

11. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/9 "Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндө" жобонун:

- 76, 82-пункттарындагы ар башка жөндөмөлөрдөгү "орун басары" деген сөздөр, тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү" деген сөздөр менен толукталсын;

- 8, 10-тиркемелердеги "Төрагасынын орун басары" деген сөздөр "/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү" деген сөздөр менен толукталсын.

12. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 8-февралындагы № 4/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан микрофинансылык компаниялардын кызмат адамдарына карата коюлуучу минималдуу квалификациялык талаптар жөнүндөгү" жобону бекитүү тууралуу токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан микрофинансылык компаниялардын кызмат адамдарына карата коюлуучу минималдуу квалификациялык талаптар жөнүндө'' жобонун:

- 5.5, 7.1, 7.2-пункттарындагы ар башка жөндөмөлөрдөгү "Төрагасынын орун басары" деген сөздөр, тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү" деген сөздөр менен толукталсын;

- 2, 3-тиркемелердеги "Төрагасынын орун басары" деген сөздөр "/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү" деген сөздөр менен толукталсын.

13. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө" жобонун:

- 4.7-пунктундагы "Төрагасынын орун басары" деген сөздөр "/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү" деген сөздөр менен толукталсын.

14. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы № 20/4 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобону бекитүү жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобонун:

- 15-пунктундагы "орун басарына" деген сөздөр "/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө" деген сөздөр менен толукталсын.

15. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 20-июнундагы № 2018-П-12/24-2-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту)

16. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы № 52/6 "Депозиттерди тартпаган МФУлардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү" жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Депозиттерди тартпаган МФУлардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө" нускоонун:

- 9, 10, 41-пункттарындагы ар башка жөндөмөлөрдөгү "орун басары" деген сөздөрдөн кийин тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү" деген сөздөр менен толукталсын:

- 2-тиркемесинин "Төрагасынын орун басары" деген сөздөр "/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү" деген сөздөр менен толукталсын.

17. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-10-(НФКУ) токтомуна ылайык күчүн жоготту)