Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\1c5bc311-d4f6-4e98-9e0e-e787f3168d23\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ

ТОКТОМ

2017-жылдын 13-декабры № 2017-П-12/51-13-(НПА)

Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин:

- Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна;

- Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартында № 20/4 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобону бекитүү жөнүндө" токтомуна;

- Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболорун бекитүү жөнүндө" токтомуна;

- Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 "Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жана "Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жоболорду бекитүү тууралуу" токтомуна.

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган, анын ичинде "ислам терезесине" ээ финансы-кредит уюмдары 2018-жылдын биринчи чейреги үчүн отчеттон тартып, кийинки отчетторун ушул токтом талабына ылайык тапшырылышын камсыз кылынсын.

4. Юридика башкармалыгы:

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

5. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен иштеп жаткан коммерциялык банктарды, микрофинансылык уюмдарды жана кредиттик союздарды, алардын бирикмелерин (ассоциацияларын), "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсын, "Ислам каржы ассоциациясы" жана "Кыргыз банктар бирлиги" юридикалык жактар бирикмелерин, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т.Джусупов мырзага жүктөлсүн.

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төрагасынын милдетин аткаруучу

 

Н.Жениш

 

 

 

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын 13-декабрындагы
№ 2017-П-12/51-13-(НПА)
токтомуна тиркеме

Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына
ӨЗГӨРТҮҮЛӨР ЖАНА ТОЛУКТООЛОР

1. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө" жобонун:

1) 1-тиркемесинин 33-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"

33

29-бөлүк

Депозиттер, кредиттер жана колдонулган пайыздык чендер жөнүндө отчет

А. "Кредиттер жана аларга теңдештирилген активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер боюнча карыз".

А-1. "Бир мезгилдин акырына карата сунушталган каржылоо"

Б. "Бир мезгил ичинде берилген кредиттер".

Б-1. Бир мезгил ичинде сунушталган каржылоо

В. "Депозиттердин көлөмү".

Г. "Бир мезгил ичинде кабыл алынган депозиттер".

Ай сайын

Отчеттук айдан кийинки айдын 5ине чейин

-

";

2-тиркеменин:

- "Депозиттер, кредиттер жана колдонулуучу пайыздык чендер жөнүндө отчет" деп аталган 29-бөлүк төмөнкү мазмундагы "Бир мезгилдин акырына карата сунушталган каржылоо" деп аталган А-1-бөлүкчөсү менен толукталсын:

"А-1. Бир мезгилдин акырына карата сунушталган каржылоо"

Тармактарды каржылоо

Валютасы

Ордун жабуу мөөнөтү

Жыйынтыгы

0-1 ай

1-3 ай

3-6 ай

6-12 ай

1-3 жыл

3 жылдан жогору

Мөөнөтү өткөрүлгөн карыз

Суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

Суммасы

Орточо алынган үстөк баа, %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

Суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

Суммасы

Орточо алынган үстөк баа, %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

Суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

Суммасы

Орточо алынган үстөк баа, %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

Суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

Суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

Өнөр жайы

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Айыл чарбасы

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Транспорт

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Байланыш

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Соода жана коммерциялык операциялар

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Даярдоо жана кайра иштетүү

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Курулуш

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Ипотека

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Жеке адамдын жеке керектөөлөрүнө

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Социалдык кызмат көрсөтүүлөр

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Жана башкаларга

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Жыйынтыгында

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Бардыгы болуп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Анын ичинде реструктуризацияланган

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызмат орду: ____________ Аты-жөнү: __________ Кол тамгасы : ______";

- төмөнкү мазмундагы "Бир мезгил ичинде сунушталган каржылоо" деп аталган Б-1 бөлүкчөсү менен толукталсын:

"Б-1. Бир мезгил ичинде сунушталган каржылоо"

Тармактарды каржылоо

Валютасы

Сунушталган мөөнөтү

Жыйынтыгында

0-1 ай

1-3 ай

3-6 ай

6-12 ай

1-3 жыл

3 жылдан жогору

Суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

Суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

Суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

Суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

Суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

Суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

Суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

Өнөр жайы

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Айыл чарбасы

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Транспорт

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Байланыш

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Соода жана коммерциялык операциялар

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Даярдоо жана кайра иштетүү

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Курулуш

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Ипотека

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Жеке адамдардын жеке керектөөлөрүнө

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Социалдык кызмат көрсөтүүлөргө

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Жана башкаларга

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Жыйынтыгында

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Бардыгы болуп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызмат орду: _________ Аты-жөнү: __________ Кол тамгасы : ___________".

2. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы № 20/4 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобону бекитүү жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобонун:

1) 2-тиркемесинин:

- "Тартылган жана жайгаштырылган акча каражаттары жана пайдалануудагы сыйакы/кошулган баалар жөнүндө отчет" деп аталган 24-бөлүгүнүн "Мезгилдин акырына карата берилген каржылоо" деп аталган А-бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:

"А. "Мезгилдин акырына карата берилген каржылоо"

Тармактарды каржылоо

Валютасы

Ордун жабуу мөөнөтү

Жыйынтыгында

0-1 ай

1-3 ай

3-6 ай

6-12 ай

1-3 жыл

3 жылдан жогору

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз

суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше %

Кирешелүүлүк коэффициенти,%

суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше%

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

Өнөр жайы

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Айыл чарбасы

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Транспорт

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Байланыш

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Соода жана коммерциялык операциялар

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Даярдоо жана кайра иштетүү

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Курулуш

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Ипотека

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Жеке адамдардын жеке керектөөлөрүнө

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Социалдык кызмат көрсөтүүлөргө

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Жана башкаларга

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Жыйынтыгында

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Бардыгы болуп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Анын ичинде, реструктуризацияланган

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызмат орду : __________ Аты-жөнү : ____________ Кол тамгасы : ________";

- "Бир мезгил ичинде сунушталган каржылоо" деп аталган Б-бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:

"Б. "Бир мезгил ичинде берилген каржылоо"

Тармактарды каржылоо

Валютасы

Сунушталган мөөнөтү

Жыйынтыгында

0-1 ай

1-3 ай

3-6 ай

6-12 ай

1-3 жыл

3 жылдан жогору

суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

суммасы

Орточо алынган үстөк баа/киреше %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

Өнөр жайы

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Айыл чарбасы

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Транспорт

Улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкө валютасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Байланыш

Улуттук валютада