Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2008-жылдын 16-январындагы
N 3/3
токтому менен
бекитилген

Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө
ЖОБО

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 16-декабрындагы N 49/17, 2012-жылдын 18-январындагы N 2/2, 2012-жылдын 25-апрелиндеги N 18/9, 2013-жылдын 24-апрелиндеги N 13/10, 2018-жылдын 15-августундагы №2018-П-33/33-8-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1.1. Бул Жобо "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Мыйзамга жана "Кредиттик союздар жөнүндө" мыйзамга ылайык иштелип чыккан жана" кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун (мындан ары текст боюнча - ММРО) бирдиктүү формасын аныктайт.

1.2. "Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобонун аракети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан (мындан ары текст боюнча - Улуттук банк) лицензия алышкан бардык кредиттик союздарга жайылтылат.

1.3. ММР0 кредиттик союздун бухгалтердик эсепке алуу жана системадан тышкары эсепке алуунун маалыматтарынын негизинде түзүлөт.

2. Максаттары жана милдеттери

2.1. ММРО төмөнкүлөргө анализ жүргүзүү максатында түзүлөт:

а) Улуттук банк тарабынан Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" жана "Кредиттик союздар жөнүндө" мыйзамдарында бекитилген функцияларды аткаруунун алкагында кредиттик союздун финансылык абалына;

б) Кредиттик союздун жетекчилеринин ликвиддүүлүктү, төлөө жөндөмдүүлүгүн жана кирешелүүлүктү камсыз кылуу боюнча чечимдерди кабыл алуусу үчүн кредиттик союздун ишине.

2.2. ММРОнун башкы милдети - ушул Жобонун 2.1. пунктунда көрсөтүлгөн максаттардын аткарылышын камсыз кылуу үчүн кредиттик союздардын экономикалык жана чарбалык иши тууралуу так жана толук маалымат берүү.

3. ММРОнун мазмуну жана аны берүү мезгил аралыгы

3.1. ММР0 өзүндө кредиттик союздун белгилүү бир мезгил ичинде аткарган ишин чагылдырган, белгиленген формадагы жана белгиленген мөөнөттө берилүүчү отчетту түшүндүрөт.

3.2. Отчеттун жыйынтыкталган курамы, алардын кыскача мазмуну жана отчетторду берүү мөөнөттөрү ушул Жобонун 1-тиркемесинде келтирилген.

3.3. 4-чейрек үчүн ММРО жылдык отчет болуп саналат жана отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралынан кечиктирилбестен Улуттук банкка берилет.

3.4. ММРО 7 формадан турат.

4. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту берүү тартиби

4.1. Ар бир кредиттик союзда ММРОнун мазмунун толуктугу, берүү мөөнөттөрүнүн сакталышы жана туура толтурулушу үчүн жооп берген кызматкер дайындалууга тийиш. Ал кызматкерге ММРОдо камтылган маалыматка тиешелүү бардык маселелер боюнча Улуттук банк менен өзара иш алып баруу жоопкерчилиги жүктөлөт.

4.2. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет Улуттук банкка ушул жобого карата 2-тиркемеге ылайык формада, ар бир отчет үчүн белгиленген мөөнөттөрдө кагазга чыгарылып жана электрондук түрдө Улуттук банкка сунушталат. Бул отчеттун электрондук түрү Улуттук банк тарабынан белгиленгендерге ылайык түзүлүүгө тийиш.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 24-апрелиндеги N 13/10 токтомунун редакциясына ылайык)

4.3. Чүй областында жана Бишкек шаарында жайгашкан кредиттик союздар Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту Улуттук банктын жалпы бөлүмүнө кагазга чыгарылып, конвертке салынып, чапталган түрүндө берилүүгө тийиш.

Отчеттун электрондук түрү Улуттук банктын Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгынын Статистикалык базаны техникалык колдоо бөлүмүнө электрондук почта аркылуу жөнөтүлүшү зарыл. Кредиттик союздун электрондук почтасы жок болсо, отчетторду жазып алуучу башка жабдуулар (USB - флэш маалымат сактоочу) аркылуу берилиши зарыл.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 24-апрелиндеги N 13/10 токтомунун редакциясына ылайык)

4.3-1. Республиканын башка областтарында жайгашкан кредиттик союздар Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетторун Улуттук банктын тиешелүү областтык башкармалыгына/Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө кагазга чыгарылган түрүндө жана электрондук түрдө берүүгө тийиш.

Улуттук банктын областтык башкармалыктары жана Баткен областындагы өкүлчүлүгү бул отчетторду Улуттук банктын Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгына агрегирленген түрдө жөнөтөт.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 24-апрелиндеги N 13/10 токтомунун редакциясына ылайык)

4.4. ММРОдо кандайдыр бир дал келбестиктер, каталар кездешип, толук эмес түрдө берилген, же болбосо формалары туура эмес толтурулган учурларда Улуттук банктын Тышкы көзөмөл башкармалыгы, областтык башкармалыктары же Баткен областындагы өкүлчүлүгү кредиттик союзга документтер Улуттук банкка келип түшкөн күндөн баштап, 10 жумуш күнү ичинде оңдолгон отчетту финансылык отчетунда чагылдыруу менен берүү зарылдыгы жөнүндө кат жөнөтөт;

Оңдолгон отчеттор кредиттик союздун коштомо каты менен бирге Улуттук банктын катын алгандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде Улуттук банкка берилүүгө тийиш.

4.5. Улуттук банктын ММРО боюнча сын-пикирлери болбогон же отчет Улуттук банктын сын-пикирлерине ылайык оңдолуп жана кредиттик союздун каты менен тастыкталгандан кийин ММРО Улуттук банк тарабынан кабыл алынган катары эсептелет.

4.6. ММРО белгиленген формада: коштомо кат менен бирге, ар бир формага кредиттик союздун төрагасынын жана башкы бухгалтеринин коюлган колтамгасы менен берилүүгө тийиш. ММРО отчеттук күнгө карата кредиттик союздун иш абалы тууралуу так маалыматты камтууга тийиш.

5. Корутунду жобо

5.1. Маалыматтардын өз учурунда берилбеши жана/же так эмес маалыматтардын берилиши, ошондой эле ММРОнун туура эмес толтургандыгы үчүн кредиттик союз Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

5.2. Кредиттик союздар Улуттук банкка берилген ММРОнун экинчи нускаларынын сакталышын камсыз кылууга тийиш.

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2008-жылдын 16-январындагы
N 3/3 токтому менен бекитилген "Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобого
1-тиркеме

Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун
КУРАМЫ

Форманын N

Аталышы

Мезгилдүүлүгү

Берүү мөөнөттөрү

1-1

Баланстык отчет (Активдер)

Чейрек сайын

1, 2 жана 3-чейректер үчүн отчеттор отчеттук мезгил аралыгы аяктаган күндөн тартып, 12 календардык күн ичинде. 4-чейрек үчүн отчет отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралынан кечиктирбестен.

1-2

Баланстык отчет (Милдеттенмелер жана капитал)

2

Түшкөн пайда жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет

3

Кредиттик портфель боюнча маалымат

4

Кредиттик союздун насыя алуучулары жөнүндө билдирүү

5

Кредиттик союздун аманат (депозиттик) операциялары боюнча отчету

6

Жана башка маалыматтар

7

Экономикалык ченемдердин сакталышы жөнүндө маалымат

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2008-жылдын 16-январындагы
N 3/3 токтому менен бекитилген "Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобого
2-тиркеме

Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү
РЕГУЛЯТИВДИК ОТЧЕТУ

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 18-январындагы N 2/2, 2016-жылдын 20-январындагы №4/5, 2017-жылдын 16-августундагы №2017-П-12/34-1, 2018-жылдын 30-майындагы №2018-П-12/20-2, 2018-жылдын 15-августундагы №2018-П-33/33-8 токтомдорунун редакцияларына ылайык)