Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\21e8abba-b128-4e7d-95df-207a5be01ec5\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ

ТОКТОМ

2017-жылдын 15-июну № 2017-П-12/25-4-(НПА)

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобо тууралуу

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдору күчүн жоготкон катары таанылсын:

- 2005-жылдын 19-майындагы № 16/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу";

- 2006-жылдын 6-сентябрындагы № 25/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит мекемелерине карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу";

- 2006-жылдын 29-ноябрындагы № 37/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит мекемелерине карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу";

- 2007-жылдын 28-мартындагы № 16/4 "Улуттук банк Башкармасынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтомго карата тиркеменин III пункту;

- 2008-жылдын 23-декабрындагы № 49/6 "Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-майындагы № 16/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө";

- 2010-жылдын 31-мартындагы № 9/2 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 24-июнунда 78-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 16/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит мекемелерине карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө";

- 2010-жылдын 16-декабрындагы № 91/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтомунун 4-пункту жана ушул токтомго карата тиркеменин 4-пункту;

- 2012-жылдын 25-апрелиндеги № 18/9 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтомго карата тиркеменин 8-пункту;

- 2012-жылдын 16-ноябрындагы № 43/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтомго карата тиркеменин 6-пункту;

- 2012-жылдын 21-декабрындагы № 50/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтомдун 1-пунктунун экинчи абзацы жана ушул токтомго карата тиркеменин 1-пункту;

- 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/16 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтомго карата тиркеменин 4-пункту;

- 2014-жылдын 19-февралындагы № 4/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтомдун 1-пунктунун экинчи абзацы жана ушул токтомго карата тиркеменин 1-пункту;

- 2015-жылдын 24-июнундагы № 35/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтомдун 1-пунктунун экинчи абзацы жана ушул токтомго карата тиркеменин 1-пункту;

- 2016-жылдын 5-февралындагы № 5/1 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтомдун 1-пунктунун сегизинчи абзацы жана ушул токтомго карата тиркеменин 7-пункту;

- 2016-жылдын 10-февралындагы № 7/2 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтомдун 1-пунктунун он бешинчи абзацы жана ушул токтомго карата тиркеменин 14-пункту;

- 2016-жылдын 27-апрелиндеги № 19/5 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтомдун 1-пунктунун экинчи абзацы жана ушул токтомго карата тиркеменин 1-пункту.

3. Токтом 2017-жылдын 22-июнунан тартып күчүнө кирет.

4. Юридика башкармалыгы:

- токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

5. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, Адистештирилген финансы-кредит мекемеси - "Кредиттик союздардын каржы компаниясы" ААКсын, Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т.Дж.Джусупов мырзага жүктөлсүн.

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төрагасы

 

Т.Абдыгулов