Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын 8-июнундагы
№ 2017-П-12/23-1-(НПА) токтомуна
тиркеме

"Банк ишин лицензиялоо жөнүндө"
ЖОБО

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА), 2019-жылдын 27-февралындагы № 2019-П-33/9-7-(НФКО) токтомдорунун редакцияларына ылайык)

I БӨЛҮК. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1-глава. Банк, анын уюштуруучулары (акционерлери)

1. Бул "Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жободо (мындан ары - жобо) Кыргыз Республикасынын аймагында түзүлүүчү коммерциялык банктардын (мындан ары - "банк") ишин лицензиялоо тартибин, банктын капиталына чектүү катышууга ээ болууга уруксат алуу, банктардын кызмат адамдарын макулдашуу, обочо түзүмдүк бөлүмдөрдү түзүү аркылуу банктардын иш чөйрөсүн кеңейтүү, банктардын уставына сунушталган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду макулдашуу тартиби, банктарды жана "өтмө" банк мекемелерин өзгөртүп түзүү чараларын ишке ашыруунун алкагында өзгөртүп түзүү тартиби, ошондой эле микрофинансылык компанияларды коммерциялык банкка кайра каттоо жана кадимки банкты ислам банкына өзгөртүп түзүү тартиби аныкталган.

Бул жобонун талабы Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы жөнүндө" Мыйзамында каралган өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкына да таркатылат.

Банк өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана уставга ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары - "Улуттук банк") банк операцияларын жүргүзүү укугуна берген лицензиясынын негизинде жана ушул жобого ылайык жүзөгө ашырат.

Улуттук банктын тиешелүү лицензиясы болгон шартта "ислам терезесине" ээ банк Улуттук банк тарабынан белгиленген тартипте ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банк операцияларын жүзөгө ашырууга тийиш.

Улуттук банктын тиешелүү лицензиясы болгон шартта ислам банкы Улуттук банк тарабынан белгиленген тартипте ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык гана банк операцияларын жүзөгө ашырууга тийиш.

2. Банкка лицензиянын берилишин жана анын лицензияга ылайык ишин жүзөгө ашырылышын банктын төлөөгө жөндөмдүүлүгүнө Улуттук банктын гарантиясы катары кароого болбойт.

3. Банк акционердик коом (жабык же ачык) уюштуруу-укуктук формасында гана түзүлүшү жана иш алып барышы мүмкүн.

4. Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн тартып юридикалык жак статусуна ээ болот. Юридикалык жак катары банкты мамлекеттик каттоодон өткөртүү үчүн Улуттук банктын банкты уюштурууга уруксаты сунушталууга тийиш.

5. Банк өз ишин баштоосу үчүн банктык операцияларды жүргүзүү укугуна Улуттук банктын лицензиясын алууга тийиш.

Лицензия үчүн мамлекеттик алым өлчөмү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталат.

Банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия алганга чейин банкты уюштурууга байланыштуу иштерди эске албаганда, юридикалык жак катары кандай болбосун иш менен алектенүүсүнө тыюу салынат.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 27-февралындагы № 2019-П-33/9-7-(НФКО) токтомунун редакциясына ылайык)

6. Банк өзүнүн фирмалык (расмий) аталышы катары уставында жазылган аталышты колдонот. Банк уставында көрсөтүлгөн аталыштан башка аталышты кандай болбосун документтерде, кулактандырууларда же жарнамаларда колдонууга укугу жок.

Банктын фирмалык (расмий) аталышы Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө" Мыйзамынын 78-беренесинин жана ушул жобонун 7-пунктунун талаптарына ылайык келүүгө тийиш.

7. Банктын фирмалык (расмий) аталышында чет мамлекеттердин/калктуу пункттардын аталыштарын, анын ичинде банктын чет мамлекеттерге/калктуу пункттарга толук же жарым-жартылай таандыгын билдирген сөздөрдү колдонушуна төмөнкү учурларда гана жол берилет, эгерде:

а) банктын добуш берүүгө укук чегерген кандай болбосун акцияларынын 40 жана андан көп пайызына ээ болгон банктын уюштуруучулары (акционерлери) ошол чет мамлекеттердин/калктуу пункттардын атынан, алардын мыйзамдарына ылайык кандай болбосун уюмдарда иш алып барууга/катышууга ыйгарым укуктуу болсо. Мындай учурда тиешелүү мамлекеттин фирмалык аталаштар жагында иш алып барган ыйгарым укуктуу органынын ошол мамлекеттин/калктуу пункттун (шаарлардын же кыштактардын) аталышын, анын ичинде аларга толук же жарым-жартылай таандыгын билдирген сөздөрдү, мыйзамга ылайык колдонууга уруксат берилгендигинин кат жүзүндөгү тастыктамасы же ошол органдын мыйзам талабына ылайык мындай уруксат берүү/тастыктоо талап кылынбай тургандыгы тууралуу кат жүзүндөгү тастыктамасы Улуттук банкка тапшырылууга тийиш.

б) колдонулган аталыш тиешелүү мамлекеттин мыйзамдарына ылайык каттоодон өткөн уюштуруучунун (акционердин) - юридикалык жактын фирмалык аталышына/катталган товардык белгисине дал келген шартта.

Банктын добуш берүүгө укук чегерген кандай болбосун акцияларынын 40 жана андан көп пайызына ээ болгон банктын уюштуруучуларынын (акционерлеринин) - юридикалык жактардын негизги экономикалык иши тиешелүү аймактын көпчүлүк бөлүгүндө ишке ашырылган болсо, банктын фирмалык аталышында башкача географиялык белгилерди/аталыштарды (евразиялык, европалык, азиялык жана башка) колдонууга жол берилет.

Банктын уставдык капиталында эл аралык уюмдардын жана/же эл аралык финансылык/кредиттик институттардын үлүшү 50 жана андан көп пайызды түзсө, банктын фирмалык аталышында "эл аралык" деген сөздү колдонууга жол берилет.

Банк баалуу кагаздар менен соода жүргүзүү жана/же инвестициялык долбоорлорду (тиешелүү инвестициялык саясаты болгон шартта) каржылоо боюнча инвестициялык ишти жүргүзсө жана мамлекеттик баалуу кагаздарга жана банктык жайларга инвестицияларды эске албаганда, мындай инвестициялардын үлүшү банктын таза суммардык активдеринин 60 жана андан көп пайызын ээлесе, банктын фирмалык аталышында "инвестициялык" деген сөздү колдонууга жол берилет. Мында, инвестицияларын үлүшүн эсептөөдө, анда чогуу алганда банктын таза суммардык капиталынын 20 пайызынан көбүрөөгүн түзгөн узак мөөнөткө инвестициялоо максатында уюмдардын уставдык капиталына инвестициялар да камтылышы мүмкүн.

Ушул жобонун алкагында инвестициялык долбоорлор дегенден улам, Кыргыз Республикасынын экономикалык жана социалдык абалын андан ары жакшыртуу максатында турак жайларды, социалдык мекемелерди жана жолдорду куруу, саламаттыкты сактоо, билим берүү жана башка маанилүү чөйрөлөрдү камтыган долбоорлорду өздөштүрүүнү караган иш багыттарын түшүнүү зарыл.

Эгерде банк тарабынан жеке адамдардан жана юридикалык жактардан тартылган мөөнөттүү депозиттердин үлүшү банктын тартылган милдеттенмелеринин 60 жана андан көп пайызын түзсө, банктын фирмалык аталышында "аманат" деген сөздүн колдонулушуна жол берилет.

Эгерде банк ишинде кандайдыр бир иш багыты басымдуу абалды ээлесе, б.а. анын таза суммардык активдеринин же милдеттенмелеринин 60 жана андан көп пайызын түзсө, банктын фирмалык аталышында ошол иш багыттарын мүнөздөгөн сөздөрдү колдонууга жол берилет.

Банкты уюштуруу учурунда фирмалык аталышында иш багытынын мүнөздүү өзгөчөлүгүн белгилеген көрсөтмөлөрдү колдонууда Жобонун ушул пунктунун талаптарын аткаруу банктын бизнес-планына жараша аныкталат.

Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети банктын уюштуруучуларынын (акционерлердин) курамы, статусу же уставдык капиталдагы алардын үлүшү өзгөрүп, ошондон улам, банк Жобонун ушул пунктунун талабын аткара албай калса, ошондой эле ал үч жылдан беш жылга чейинки аралыкта фирмалык аталышына ылайык келбеген ишкердикти жүргүзүп келген болсо жана/же Жобонун ушул пунктунда белгилеген чектүү маани банктын таза суммардык активдеринин жана милдеттенмелеринин 20 пайызынан азды түзгөн деңгээлге чейин төмөндөп кеткен шартта, банктын фирмалык (расмий) аталышын өзгөртүүнү талап кылууга укуктуу.

8. Жаңыдан түзүлүп жаткан банктар үчүн уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү Улуттук банк тарабынан аныкталат.

9. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аларга банк ишине катышууга тыюу салынбаган жеке адамдар жана/же юридикалык жактар (Кыргыз Республикасынын резиденттери жана резидент эместери) банктын уюштуруучусунан (акционеринен) болушу мүмкүн.

10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ыйгарым укуктуку мамлекеттик орган аркылуу банктын уюштуруучусунан (акционеринен) боло алат.

11. Төмөнкүлөр банктын уюштуруучусунан (акционеринен) боло албайт:

1) оффшордук аймактарда жашаган жана/же каттоодон өткөн же тизмеги Улуттук банк тарабынан аныкталган оффшордук аймактарда каттоодон өткөн аффилирленген жактар алардын катышуучусунан болгон жеке адамдар жана юридикалык жактар.

2) Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук Кеңеши тарабынан аларга карата эл аралык санкциялар белгиленген жеке адамдар жана юридикалык жактар, ошондой эле көрсөтүлгөн жактар менен укуктук мамилелерге тыюу салган жана Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук Кеңеши тарабынан аларга карата, Кыргыз Республикасы үчүн да милдеттүү болгон санкциялар белгиленген мамлекеттерде каттоодон өткөн жеке адамдар жана юридикалык жактар;

3) өз иши, финансылык абалы, катышуучуларынын курамы жөнүндө маалыматтарды белгиленген тартипте бербеген жана бенефициардык менчик ээлерин кошо алганда, юридикалык жактын катышуучуларын так идентификациялоого жана алар боюнча иликтөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүндүк берген кандай болбосун башка маалыматтарды жана документтерди сунуштабаган, же болбосо бенефициардык менчик ээлерин кошо алганда, юридикалык жактын катышуучуларын так идентификациялоого жана алар боюнча иликтөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүндүк бербеген маалыматтарды сунуштаган, ошондой эле өзүнүн кынтыксыз ишкердик аброюн тастыктай албаган жеке адамдар жана юридикалык жактар;

4) банктын акцияларын сатып алууга жумшалган акча каражаттарынын мыйзамдуу булактарын Улуттук банк тарабынан белгиленген тартипте тастыктай албаган жеке адамдар жана юридикалык жактар;

5) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүн кошпогондо, республикалык же жергиликтүү бюджеттерден каржылануучу юридикалык жактар;

6) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына же болбосо чет мамлекеттердин мыйзамдарына ылайык аларга карата тыюу салуулар же чектөөлөр орун алган жеке адамдар жана юридикалык жактар.

12. Банк жана/же финансылык иш менен алектенбеген юридикалык жактар өз алдынча же башка жактар менен биргеликте төмөнкүлөрдү ишке ашыра албайт:

1) кайсыл болбосун банктын добуш берүүгө ыйгарым укук чегерген акцияларынын жыйырма жана андан жогору пайызына тике же кыйыр түрдө ээлик кылууга же аларды тескөөгө алууга;

2) банк ишин контролдоого.

13. Ушул жобонун максатында эгерде, ошол юридикалык жак төмөнкүлөрдөн болуп саналса, финансылык иш жана банк жана/же финансылык ишке байланыштуу ишкердикти жүргүзгөн юридикалык жак болуп эсептелет:

а) банктык холдингдик компания (башкаруучу компания) болуп саналса жана ушул жобонун 14-пунктунда көрсөтүлгөн ишкердиктин түрүн жүзөгө ашырган банктарды жана башка компанияларды башкаруу максатында гана түзүлгөн болсо;

б) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын лицензиясынын (уруксатынын) негизинде жана ошол компания жайгашкан (каттоодон өткөн) өлкөдө консолидацияланган көзөмөл жөнүндө мыйзам иштелип чыккан шартта, ушул жобонун 14-пунктунда көрсөтүлгөн ишкердиктин кайсыл болбосун түрүн жүзөгө ашыра алат.

14. Ушул жобонун максатында төмөндө көрсөтүлгөн иш багыттары банктык жана/же финансылык иштин түрүнөн болуп саналат:

1) банк иши;

2) микрокаржылоо иши (микрокредиттерди берүү);

3) инвестициялык фондулардын иши;

4) камсыздандыруу иши;

5) лизингдик иши;

6) ипотекалык кредиттөө боюнча ишти жүзөгө ашыруу;

7) ишеним боюнча башкарууну (траст) ишке ашыруу;

8 ) аудитордук иш.

15. Уюштуруучулар (акционерлер) - банктын олуттуу катышуучуларынын финансылык абалы канааттандырарлык болууга тийиш жана алар салыктарды жана аларга теңдештирилген төлөмдөрдү төлөө боюнча өз милдеттенмелерин так аткарышы зарыл. Уюштуруучулар (акционерлер) - юридикалык жактар бекитилген мыйзамдык тартипте каттоодон өтүп, кеминде бир жыл иш алып барууга тийиш.

16. Банктын уюштуруучулары (акционерлери) ошондой эле банк менен аффилирленген жана байланыштуу жактар Улуттук банктын талабы боюнча өз иши, уюштуруучулар/акционерлер курамы тууралуу маалыматты, уюштуруу документтерин, уюштуруучулар (акционерлер) жөнүндө маалымат камтыган финансылык жана башка отчетторду, финансылык абал жана жүргүзүлүп жаткан операциялар, ошондой эле бенефициардык менчик ээлерин кошо алганда, юридикалык жактардын катышуучуларын айкын тастыктоого жана аларга иликтөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүндүк берген башка маалыматтарды жана документтерди берүүгө милдеттүү.

Уюштуруучулар (акционерлер) Улуттук банктын талабы боюнча банк жана анын уюштуруучулары (акционерлери) менен жалпы кызыкчылыгы болгон жактарга тиешелүү жогоруда көрсөтүлгөн маалыматтарды сунуштоого милдеттүү.

17. Мамлекеттик же муниципалдык кызматчылар:

1) кызматта турган учурда аларды милдеттүү түрдө ишеним боюнча тескөөгө өткөрүп берүү менен банктын жана/же банктык холдингдик компаниянын акцияларына ээ болууга;

2) алар банктын жана/же банктык холдингдик компаниянын башкаруу органдарында катыша албайт.

18. Банктык жайлар, анын ичинде филиалдардын жана аманат жана көчмө касса жайлары (касса түйүндөрүнүн, сактоо жайларынын ж.б. жайлардын жабдылышын кошо алганда) техникалык жактан жабдылышы, өрт коопсуздугунун сакталышы боюнча белгиленген талаптарга жооп берүүгө жана ал тууралуу банк менен ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ортосунда тиешелүү документтер түзүлүүгө тийиш.

Банктык жайларга карата белгиленген бул талаптар кассадагы акча каражаттарынын калдыгы 500000 сомдон ашпаган көчмө касса жайларына таркатылбайт.

19. Банкты жоюу (ишин токтотуу) Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарга ылайык ишке ашырылат.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын жоюуга карата "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы жөнүндө" Мыйзамдын 24-беренесинин талаптары колдонулат.

20. Жободо камтылган терминдер (атоолор) Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө" Мыйзамында, банктык мыйзамдарда жана Улуттук банктын банктык терминдер глоссарийинде каралган аныктамаларына ылайык колдонулат.

Бул Жободо ошондой эле, төмөнкү терминдер да колдонулат:

1) Ишеним боюнча башкаруу - бул, ишеним боюнча тескөө келишимине ылайык активдерди (акцияларды) тескөөгө алуу. Ушул жобонун максатында ошол жактын активдерин тескөөчү аны менен жалпы кызыкчылыкка ээ болууга тийиш жана:

а) ошол жак тарабынан кандай болбосун негизде контролдукка алынууга же анын активдерин тескөөдө андан көз каранды болууга тийиш эмес;

б) ошол жактын кызматкери болгон эмес жана кызматкери болуп саналбайт же иш боюнча өнөктөшү дагы эмес;

в) ошол жактын жакын тууганы эмес.

2) Чет өлкө банкы - Кыргыз Республикасынын аймагында катталбаган банк;

3) "Ислам терезесине" ээ банк - тиешелүү лицензиясы болгон шартта, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык, тиешелүү бөлүмдүн ("ислам терезесинин") алкагында кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган банк;

4) Ислам банкы - Улуттук банктын тиешелүү лицензиясынын негизинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банк ишин жүзөгө ашырган банк;

5) Банктык жай - банкка таандык болгон же финансылык ижара келишими же башка келишимдер боюнча банктын карамагында турган жана негизги каражат катары пайдаланылып жаткан/пайдаланыла турган кыймылсыз мүлк (анын ичинде курулуп/орнотулуп жаткандарын кошо алганда).

6) Шариат кеңеши - банктын саясаттарынын жана типтүү келишимдеринин Шариат стандарттарына дал келүүсү үчүн жооп берген орган.

7) Алмашуу пункту - банк операцияларын жүргүзүү укугуна берген лицензиянын негизинде нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү үчүн атайын жабдылган жай.

2-глава. Улуттук банктын кароосуна сунушталуучу документтерге карата талаптар

21. Ушул жобого ылайык Улуттук банкка сунушталуучу жана бир нече барактан турган документтердин ар бир барагына номер, кол коюлуп, талаптагыдай таризделинип көктөлүүгө тийиш. Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын талаптарына ылайык басып чыгарылуучу жылдык отчеттор (түшүндүрмөлөрдү жана чечмелөөлөрдү, консолидацияланган балансты, түшкөн пайдалар жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчетту, финансылык отчеттун башка формаларын, ошондой эле финансылык отчеттун анык жана тактыгын тастыктаган аудитордук корутундуну камтыган) типографиялык жол менен басылып чыгарылган китепче түрүндө сунушталышы мүмкүн.

22. Улуттук банкка документтин түп нускасы жана/же анын тиешелүү түрдө тастыкталган көчүрмөсү берилиши зарыл. Чет өлкөлүк уюштуруучулар (акционерлер) тарабынан берилген документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте легалдаштырылууга тийиш. Чет тилде толтурулган документтер тиешелүү негизинде күбөлөндүрүлгөн мамлекеттик жана/же расмий тилдердеги котормосу менен бирге берилиши зарыл.

Зарылчылык келип чыккан шартта, айрым документтер Улуттук банктын талабы боюнча электрондук формада берилиши мүмкүн.

23. Банк лицензиясы үчүн алдын ала уруксат алууга өтүнүч кат жана документтер кайтарылып алынган учурунда же лицензия берүүдөн, банк капиталына чектүү катышууга берилген өтүнүч катты канааттандыруудан баш тартылган шартта жана ушул жобонун алкагында ушундай башка учурларда банк жана өтүнүч ээсинин документтери Улуттук банк тарабынан кайтарылып берилбейт.

24. Ушул жободо башкача белгиленбесе, өтүнүч ээсинин документтерди кайрадан иштеп чыгууга кеткен убакыты Улуттук банктын документтерди кароого алуу мөөнөтүнө кирбейт.

25. Улуттук банкка келип түшкөн документтер ал белгилеген талаптарга жооп бербесе, документтерди кароого алуу мөөнөтү, белгиленген талаптарга жооп берген документтер алынган күнүнөн тартып эсептелинет.

II БӨЛҮК. БАНКТАРДЫ УЮШТУРУУ ЖАНА ЛИЦЕНЗИЯЛОО

3-глава. Банкты уюштуруу үчүн берилген документтер

26. Уюштуруучулар банкты уюштуруу чечимин кабыл алгандан кийин банктык операцияларды жүргүзүү укугуна уруксат алуу үчүн зарыл документтерди даярдоо максатында уюштуруучулар уюштуруу тобун түзүүгө жана документтерди карап чыгуу маселелери боюнча Улуттук банк менен байланышып туруу үчүн ыйгарым укуктуу адамды аныктоого тийиш.

27. Уюштуруучулар тарабынан Директорлор кеңешинин төрагасы же башкармасынын төрагасы кызматына шайланган/дайындалган адам ыйгарым укуктуу адам болушу мүмкүн.

28. Уюштуруучулардын өкүлү банкты уюштурууга уруксат алуу өтүнүчү берилгенге чейин эле тиешелүү кеп-кеңештерди алып, банктарды лицензиялоо жол-жоболору менен таанышуу үчүн Улуттук банкка кайрылышы мүмкүн.

29. Банкты уюштурууга уруксат алуу үчүн өтүнүч ээси төмөндө көрсөтүлгөн документтердин мамлекеттик жана/же расмий тилдеги түп нускасын же алардын талаптагыдай негизде тариздетилген көчүрмөлөрүн Улуттук банкка сунуштоого тийиш:

1) уюштуруучулардын жалпы жыйынында дайындалган ыйгарым укуктуу адамдын кол тамгасы коюлган банкты уюштурууга уруксат алуу үчүн өтүнүч катты (1-тиркемеде келтирилген форма боюнча);

2) уюштуруучулардын (жалпы) жыйынынын протоколу, - төмөнкү чечимдерди камтыган нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрдүн эки нускасы:

а) банкты уюштуруу жөнүндө;

б) анын фирмалык (расмий) аталышын бекитүү жөнүндө;

в) Директорлор кеңешинин мүчөлөрүн жана анын төрагасын шайлоо жөнүндө;

г) Директорлор кеңешинин Комитеттеринин мүчөлөрүн жана анын өкүлдөрүн шайлоо жөнүндө;

д) Башкарма мүчөлөрүн, Башкарманын төрагасын жана анын орун басарларын дайындоо, башкы бухгалтерди бекитүү жөнүндө;

е) уставды бекитүү жөнүндө;

ж) алгачкы үч жыл үчүн бизнес-планды, банктын уюштуруу түзүмүн, болжолдуу балансты, кирешелер, чыгашалар жана пайда алуу планын бекитүү жөнүндө;

з) ыйгарым укуктуу адамды бекитүү жана ага тиешелүү документтерге кол коюу укугун берүү жөнүндө;

3) уюштуруучулар кол койгон уюштуруу келишиминин эки түп нускасы. Уюштуруучулардын - юридикалык жактардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн кол тамгасы юридикалык жактын мөөрү менен тастыкталат. Уюштуруучу - жеке адамдын колтамгасы нотариус тарабынан тастыкталат. Чет өлкөлүк өтүнүч ээсинин документтери ушул жобонун 2-главасынын 2.2 пунктунун талаптарына ылайык келүүгө тийиш. Уюштуруу келишиминде (типтүү форма) чагылдырылуучу маселелер тизмеси 2-тиркемеде келтирилет;

4) банктын уставы - эки нускада.

Банк уставында (уставдын типтүү формасы 3-тиркемеде келтирилген) мыйзамда каралган маалыматтардан тышкары, милдеттүү түрдө төмөнкүлөр камтылууга тийиш:

а) уюштуруучулар жыйыны уставды бекитүү чечимин кабыл алган күн жана чечимдин номери;

б) Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө" Мыйзамынын жана ушул жобонун талаптарына ылайык келген мамлекеттик жана расмий тилдеги толук жана кыскартылган фирмалык (расмий) аталышы;

в) банктын уюштуруу-укуктук формасы жана менчик формасы боюнча маалыматтар;

г) банктын башкаруу органдары жөнүндө жоболор;

д) акционерлердин көпчүлүк добушун талап кылган маселелер тизмесин кошо алганда, банктын башкаруу органдарынын чечимдерди кабыл алуу тартиби;

е) банктын жана анын обочо жайгашкан бөлүмдөрүнүн юридикалык дареги (жайгашкан орду) жөнүндө маалымат;

ж) чет өлкө банкынын филиалын ачуу учурунда Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарынын аткарылышы жөнүндө жобо;

5) юридикалык жактарды каттоодон өткөргөн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын фирмалык аталышты колдоо боюнча корутундусунун көчүрмөсү. Улуттук банк, банкты уюштурууга уруксат берүү чечимин кабыл алганга чейин тиешелүү документтерди кайталап талап кылууга укуктуу;

6) ушул жобонун 7-пунктуна ылайык, эгерде бул зарыл болсо, банктын жарыяланган фирмалык аталышына ылайык келишин тастыктаган башка документтер;

7) банктын ырааттуу чагылдырылган уюштуруу түзүмү;

8) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө" Мыйзам талабын эске алуу менен эки нускада түзүлгөн бизнес-план;

9) 5 жана 6-тиркемеде келтирилген форма боюнча эки анык нускада түзүлгөн, Директорлор кеңешинин төрагасы кол койгон уюштуруучулар (акционерлердин) тизмеси;

10) төмөнкү маалыматтарды кошо алганда, уюштуруучуларга (акционерлерге) тиешелүү маалыматтар:

а) ар бир уюштуруучунун (акционердин) банктын капиталына катышуу үлүшү (өлчөмү);

б) банктын уставдык капиталына багытталуучу акча каражаттарынын келип чыгуу булактарына тиешелүү маалыматтар, зарыл болгон документтерди кошо тирөө менен;

в) ушул жобонун III бөлүгүнө ылайык банктын бардык уюштуруучуларына (акционерлерине) тиешелүү болгон башка маалыматтар жана документтер;

11) эгерде банк, банктык топтун бөлүгү болсо, Жобонун III бөлүгүнө ылайык кошумча маалыматтар жана документтер;

12) эгерде банк, банктык холдингдик компаниянын туунду компаниясы түрүндө түзүлсө, ушул жобонун 22-главасына ылайык тиешелүү документтер;

13) Төраганын жана орун басарларынын аты-жөнүн көрсөтүү менен Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн тизмесин жана Жобонун IV бөлүгүнө ылайык маалыматтарды/документтерди;

14) Төрагалык кылуучу адамдардын аты-жөнүн көрсөтүү менен Аудит боюнча комитеттин, Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитеттин, Дайындоо жана сый акы төлөө боюнча комитеттин мүчөлөрүнүн тизмесин жана Жобонун IV бөлүгүнө ылайык алардын төрагаларына тиешелүү маалыматтарды/документтерди;

15) ушул жобонун IV бөлүгүнө ылайык, банк башкармасынын төрагасынын, башкарманын төрагасынын орун басарларынын, башкарма мүчөлөрүнүн, башкаруучу директордун (болгон болсо), башкы бухгалтердин, банктын кредиттик ишине жооп берген түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисинин, активдердин жана пассивдердин тескөөгө алынышына жооп берген түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисинин, ошондой эле ички аудит кызматынын жетекчисинин, тобокелдикти аныктоо менеджментинин жана комплаенс-контролдун (же болбосо функционалдык милдеттери боюнча ага теңештирилген адамдын) кызмат ордуна талапкерлер жөнүндө маалыматтарды (документтерди);

16) террористик ишти каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү боюнча саясатты жана жол-жоболорду;

17) банктын Директорлор кеңеши тарабынан бекитилген жана төмөнкүлөрдү камтыган кредиттик саясатты, операциялык иш саясатын жана банктын башка негизги саясаттарын:

а) банк дуушар болушу ыктымал болгон тобокелдиктерди аныктоо, баа берүү, контролдоо жана мониторинг жүргүзүү жол-жоболору;

б) келип чыгышы мүмкүн болгон тобокелдиктерди минималдаштыруу боюнча туруктуу ишке ашырылып турган контролдук чараларын;

в) бекитилген саясатка ылайык маалымат системасы, тобокелдиктерди тескөө, ички контролдук системасы боюнча кыскача маалыматтарды;

г) террористик ишти каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү боюнча саясатты жана жол-жоболорду;

18) банкты түзүү жана анын ишин уюштуруу боюнча иш-чаралардын ырааттуу чагылдырылган планы;

19) Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо фондусуна өтүүгө билдирме;

20) Кыргыз Республикасында "Элкарт" банктык төлөм карттарын колдонуу менен нак эмес эсептешүүлөрдүн улуттук системасына туташуу/кошулуу жөнүндө милдеттенме-кат, мамлекеттик тилде ишин жүргүзүү үчүн персоналдын зарыл санын камсыз кылуу жөнүндө милдеттенме-кат жана пландаштырылып жаткан көрсөткүчтөр (региондорду кошо алганда, карттарды чыгарууну, аралыкта орнотулуучу жабдуулардын саны) чагылдырылган бизнес-план.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

30. Чет өлкө валютасында банк операцияларын жүзөгө ашыруу үчүн кошумча дагы төмөнкү талаптарды аткарууга милдеттүү:

1) болжолдонуп жактан иш багытын жөнгө салып, тобокелдиктерге баа берип, мониторинг жүргүзүүгө өбөлгө түзгөн бекитилген ички документтердин болушу.

2) жабдууларга карата талаптарды кошо алганда, банктын техникалык жактан жабдылышын камсыз кылуу жана ал ишке ашырылышы болжолдонуп жаткан операциялар чөйрөсүнө шайкеш болууга тийиш.

31. Чет өлкө валютасында банк операцияларын жүзөгө ашыруу үчүн банк ушул жобонун 29-пунктунда көрсөтүлгөн документтерге жана маалыматтарга кошумча, төмөнкү документтерди сунуштоого тийиш:

1) ишке ашыруу болжолдонуп жаткан операцияларга жана алардын банк ишине тийгизүүчү таасирине ар тараптуу талдап-иликтөөлөр жүргүзүлгөндүгү жана Директорлор кеңеши тарабынан ошол операцияларды коштогон тобокелдиктер идентификациялангандыгы тууралуу Директорлор кеңешинин билдирүүсү;

2) эгерде негизги бизнес-планда мындай жоболор караштырылбаган болсо, чет өлкө валютасында банктык операцияларды эске алуу менен иштелип чыккан бизнес-план;

3) квалификациялуу персоналдын бардыгын ырастоочу маалыматтар;

4) банктын болжолдонуп жаткан операцияларды жөнгө салуучу ички документтери (саясаттары).

32. Банктын болжолдонуп жаткан операциялар боюнча иш багытын жөнгө салган ички документтери (саясаттары) ички контролдуктун шайкеш деңгээлин камсыз кылууга жана өзүндө төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

1) болжолдонуп жаткан операцияларга байланыштуу бардык тобокелдиктерди аныктоо, ага баа берүү, мониторинг жана контролдук жүргүзүү;

2) болжолдонуп жактан операциялардын бухгалтердик эсепке алынышы жол-жобосун;

3) келип чыгышы мүмкүн болгон тобокелдиктерге бөгөт коюу боюнча контролдук чараларды;

4) Улуттук банк тарабынан белгиленген стандарттар жана эрежелер боюнча маалыматтардын берилишине техникалык жабдуулардын даярдыгы.

33. Жаңы уюштурулуп жаткан банк Башкармасынын төрагасы кызматына дайындалган адам, Кыргыз Республикасынын банктык мыйзам талаптарына ылайык он төрт күндүн ичинде мурдагы кызмат ордун бошотуп берүүгө тийиш.

4-глава. Ислам банкын уюштуруу үчүн сунушталуучу документтер

34. Уюштуруучулар тарабынан ислам банкын уюштуруу чечими кабыл алынгандан кийин, банкты уюштурууга уруксат алуу үчүн тиешелүү документтерди даярдоого, Улуттук банк менен туруктуу негизде байланышып туруучу ыйгарым укуктуу адамды аныктап, уюштуруу тобун түзө алышат.

35. Уюштуруучулар тарабынан Директорлор кеңешинин жана банк башкармасынын төрагасынын кызмат ордуна шайланган/дайындалган адам ыйгарым укуктуу адам болушу мүмкүн.

36. Уюштуруучулардын өкүлү ислам банкын уюштурууга уруксат алуу өтүнүчү берилгенге чейин эле тиешелүү кеп-кеңештерди алып, банктарды лицензиялоо жол-жоболору менен таанышуу үчүн Улуттук банкка кайрылышы мүмкүн.

37. Ислам банкын уюштурууга уруксат алуу үчүн өтүнүч ээси төмөндө көрсөтүлгөн документтердин мамлекеттик жана/же расмий тилдеги түп нускасын же алардын талаптагыдай негизде тариздетилген көчүрмөлөрүн Улуттук банкка сунуштоого тийиш:

3) уюштуруучулардын жалпы жыйынында дайындалган ыйгарым укуктуу адамдын кол тамгасы коюлган ислам банкын уюштурууга уруксат алуу үчүн өтүнүч катты (1-тиркемеде келтирилген форма боюнча);

4) уюштуруучулардын жалпы жыйынынын протоколу - төмөнкү чечимдерди камтыган нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрдүн эки нускасы:

а) ислам банкын уюштуруу;

б) банктын фирмалык (расмий) аталышын бекитүү;

в) Директорлор кеңешинин мүчөлөрүн жана анын төрагасын шайлоо;

г) Шариат кеңешинин мүчөлөрүн жана анын төрагасын шайлоо;

д) Комитеттердин, Директорлор кеңешинин мүчөлөрүн, алардын төрагаларын шайлоо;

е) башкарма мүчөлөрүн, төрагасын жана анын орун басарларын дайындоо, башкы бухгалтерди бекитүү

ж) уставды бекитүү;

з) алгачкы үч жыл үчүн бизнес-планды, ислам банкынын уюштуруу түзүмүн, болжолдуу балансты, кирешелер, чыгашалар жана пайда алуу планын бекитүү;

и) тиешелүү документтерге кол коюуга укуктуу ыйгарым укуктуу адамды бекитүү;

3) уюштуруучулар кол койгон уюштуруу келишиминин эки түп нускасы. Уюштуруучулардын - юридикалык жактардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн кол тамгасы юридикалык жактын мөөрү менен тастыкталат. Уюштуруучу - жеке адамдын колтамгасы нотариус тарабынан тастыкталат. Чет өлкөлүк өтүнүч ээсинин документтери ушул жобонун 22-пунктунун талаптарына ылайык келүүгө тийиш. Уюштуруу келишиминде (типтүү форма) чагылдырылуучу маселелер тизмеси 2-тиркемеде келтирилген;

4) банктын уставы - эки нускада. Банктын уставында (ислам банкы үчүн типтүү форма 4-тиркемеде келтирилген) мыйзамдарда каралган маалыматтардан тышкары, милдеттүү түрдө төмөнкүлөр камтылууга тийиш:

а) уюштуруучулар жыйыны уставды бекитүү чечимин кабыл алган күн жана чечимдин номери;

б) Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө" Мыйзамынын жана ушул жобонун талаптарына ылайык келген мамлекеттик жана расмий тилдеги толук жана кыскартылган фирмалык (расмий) аталышы;

в) банктын уюштуруу-укуктук формасы жана менчик формасы боюнча маалыматтар;

г) банктын башкаруу органдары жөнүндө жоболор;

д) акционерлердин көпчүлүк добушун талап кылган маселелер тизмесин кошо алганда, банктын башкаруу органдарынын чечимдерди кабыл алуу тартиби;

е) Шариат кеңеши аткаруучу милдеттер жана анын ыйгарым укуктары, ошондой эле кеңешти түзүү тартиби (кеңештин мүчөлөрү кайсыл орган тарабынан канча мөөнөткө шайланат) жана ислам каржылоо принциптери боюнча кеңештин мүчөлөрүнө карата талаптар;

ж) банктын жана анын обочо жайгашкан бөлүмдөрүнүн юридикалык дареги (жайгашкан орду) жөнүндө маалымат;

з) чет өлкө банкынын филиалын ачуу учурунда Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарынын аткарылышы жөнүндө жобо;

5) юридикалык жактарды каттоодон өткөргөн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын фирмалык аталышты колдоо боюнча корутундусунун көчүрмөсү. Улуттук банк, ислам банкын уюштурууга уруксат берүү чечимин кабыл алганга чейин тиешелүү документтерди кайталап талап кылууга укуктуу;

6) ушул жобонун 7-пунктуна ылайык, эгерде бул зарыл болсо, банктын жарыяланган фирмалык аталышына ылайык келишин тастыктаган башка документтер;

7) банктын ырааттуу чагылдырылган уюштуруу түзүмү;

8) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө" Мыйзам талабын эске алуу менен эки нускада түзүлгөн бизнес-план;

9) 5 жана 6-тиркемеде келтирилген форма боюнча эки анык нускада түзүлгөн, Директорлор кеңешинин төрагасы кол койгон уюштуруучулар (акционерлердин) тизмеси;

10) төмөнкү маалыматтарды кошо алганда, уюштуруучуларга (акционерлерге) тиешелүү маалыматтар:

а) ар бир уюштуруучунун (акционердин) ислам банкынын капиталына катышуу үлүшү (өлчөмү);

б) банктын уставдык капиталына багытталуучу акча каражаттарынын келип чыгуу булактарына тиешелүү маалыматтар, зарыл болгон документтерди кошо тирөө менен;

в) ушул жобонун III бөлүгүнө ылайык банктын бардык уюштуруучуларына (акционерлерине) тиешелүү болгон башка маалыматтар жана документтер;

11) эгерде банк, банктык топтун бөлүгү болсо, Жобонун III бөлүгүнө ылайык кошумча маалыматтар жана документтер;

12) эгерде банк, банктык холдингдик компаниянын туунду компаниясы түрүндө түзүлсө, ушул жобонун 22-главасына ылайык тиешелүү документтер;

13) Төраганын жана орун басарларынын аты-жөнүн көрсөтүү менен Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн тизмесин жана Жобонун IV бөлүгүнө ылайык маалыматтар/документтер;

14) Төрагасынын аты-жөнүн көрсөтүү менен Шариат кеңешинин мүчөлөрүнүн тизмесин жана Жобонун IV бөлүгүнө ылайык төрагага тиешелүү маалыматтар/документтер;

15) Төрагалык кылуучу адамдардын аты-жөнүн көрсөтүү менен Аудит боюнча комитеттин, Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитеттин, Дайындоо жана сый акы төлөө боюнча комитеттин мүчөлөрүнүн тизмесин жана Жобонун IV бөлүгүнө ылайык алардын төрагаларына тиешелүү маалыматтарды/документтерди;

16) ушул жобонун IV бөлүгүнө ылайык, банк башкармасынын төрагасынын, башкарманын төрагасынын орун басарларынын, башкарма мүчөлөрүнүн, башкаруучу директордун (болгон болсо), башкы бухгалтердин, банктын кредиттик ишине жооп берген түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисинин, активдердин жана пассивдердин тескөөгө алынышына жооп берген түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисинин, ошондой эле ички аудит кызматынын жетекчисинин, тобокелдикти аныктоо менеджментинин жана комплаенс-контролдун (же болбосо функционалдык милдеттери боюнча ага теңештирилген адамдын) кызмат ордуна талапкерлер жөнүндө маалыматтарды (документтерди);

17) банктын Директорлор кеңеши тарабынан бекитилген, шариат кеңеши колдоого алган жана төмөнкүлөрдү камтыган каржылоо саясатын, операциялык иш саясатын жана банктын башка негизги саясаттарын:

а) банк дуушар болушу ыктымал болгон тобокелдиктерди аныктоо, баа берүү, контролдоо жана мониторинг жүргүзүү жол-жоболору;

б) ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операциялары жүзөгө ашырууда келип чыгышы мүмкүн болгон тобокелдиктерди минималдаштыруу боюнча туруктуу ишке ашырылып турган контролдук чараларын;

в) бекитилген саясатка ылайык маалымат системасы, тобокелдиктерди тескөө, ички контролдук системасы боюнча кыскача маалыматтарды;

18) Шариат стандарттарына ылайык түзүлгөн жана банктын шариат кеңеши тарабынан жактырылган ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банк операцияларын жүзөгө ашыруу боюнча келишимдердин түптүү формалары;

19) террористик ишти каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү саясаты жана жол-жоболору;

20) ислам банкын түзүү жана анын ишин уюштуруу боюнча иш-чаралардын ырааттуу планы;

21) Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо фондусуна өтүүгө билдирме;

22) Кыргыз Республикасында "Элкарт" банктык төлөм карттарын колдонуу менен нак эмес эсептешүүлөрдүн улуттук системасына туташуу/кошулуу жөнүндө милдеттенме-кат, мамлекеттик тилде ишин жүргүзүү үчүн персоналдын зарыл санын камсыз кылуу жөнүндө милдеттенме-кат жана пландаштырылып жаткан көрсөткүчтөр (региондорду кошо алганда, карттарды чыгарууну, аралыкта орнотулуучу жабдуулардын саны) чагылдырылган бизнес-план.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

38. Чет өлкө валютасында банк операцияларын жүзөгө ашыруу үчүн кошумча дагы төмөнкү талаптарды аткарууга милдеттүү:

1) болжолдонуп жактан иш багытын жөнгө салып, тобокелдиктерге баа берип, мониторинг жүргүзүүгө өбөлгө түзгөн бекитилген ички документтердин болушу;

2) жабдууларга карата талаптарды кошо алганда, банктын техникалык жактан жабдылышын камсыз кылуу жана ал ишке ашырылышы болжолдонуп жаткан операциялар чөйрөсүнө шайкеш болууга тийиш.

39. Чет өлкө валютасында банк операцияларын жүзөгө ашыруу үчүн банк ушул жобонун 37-пунктунда көрсөтүлгөн документтерге жана маалыматтарга кошумча, төмөнкү документтерди сунуштоого тийиш:

1) ишке ашыруу болжолдонуп жаткан операцияларга жана алардын банк ишине тийгизүүчү таасирине ар тараптуу талдап-иликтөөлөр жүргүзүлгөндүгү жана Директорлор кеңеши тарабынан ошол операцияларды коштогон тобокелдиктер идентификациялангандыгы тууралуу Директорлор кеңешинин билдирүүсү;

2) эгерде негизги бизнес-планда мындай жоболор караштырылбаган болсо, чет өлкө валютасында банктык операцияларды эске алуу менен иштелип чыккан бизнес-план;

3) квалификациялуу персоналдын бардыгын ырастоочу маалыматтар;

4) банктын болжолдонуп жаткан операцияларды жөнгө салуучу ички документтери ( саясаттары).

40. Банктын болжолдонуп жаткан операциялар боюнча иш багытын жөнгө салган ички документтери (саясаттары) ички контролдуктун шайкеш деңгээлин камсыз кылууга жана өзүндө төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

1) болжолдонуп жаткан операцияларга байланыштуу бардык тобокелдиктерди аныктоо, ага баа берүү, мониторинг жана контролдук жүргүзүү;

2) болжолдонуп жаткан операциялардын бухгалтердик эсепке алынышы жол-жобосун;

3) келип чыгышы мүмкүн болгон тобокелдиктерге бөгөт коюу боюнча контролдук чараларды;

4) Улуттук банк тарабынан белгиленген стандарттар жана эрежелер боюнча маалыматтардын берилишине техникалык жабдуулардын даярдыгы.

41. Жаны уюштурулуп жаткан банктын Төрагасынын орун басарына дайындалган адам, он төрт күндүн ичинде дайындаган күндөн, мурда иштеп жаткан кызмат ордунан бошотулуш керек.

42. Ислам банкын түзүүгө уруксат берүү өтүнүчүн кароо, ислам банкын түзүүдө анын уставдык капиталын топтоо жана анын өлчөмүн кийинчерээк өзгөртүү тартиби, ислам банк иши жана каржылоо принцибине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууга банк лицензиясын алууга алдын ала уруксат берүү, банктын банк ишин жүзөгө ашырууга даярдыгын текшерүү, банк түзүүгө мурда берилген уруксатты жокко чыгаруу жана лицензия берүүдөн баш тартуу ушул жобонун 5-9-главаларында белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

5-глава. Банк түзүүгө уруксат алууга берилген өтүнүч катты кароо тартиби

43. Банк түзүүгө уруксат алууга өтүнүч кат Улуттук банк тарабынан өтүнүч кат жана талап кылынган бардык документтер келип түшкөндөн кийинки алты айдан ашпаган мөөнөттө каралууга тийиш. Эгерде документтер Улуттук банктын талаптарына жооп бербесе, кароо мөөнөтү талаптагыдай документтер алынгандан тартып башталат.

44. Өтүнүч катты кароого алуу мөөнөтү Улуттук банк Башкармасынын чечими менен дагы алты айга узартылышы мүмкүн.

Улуттук банктын кароо мөөнөтүн узартуу тууралуу чечими түзүлүп жаткан банктын ыйгарым укуктуу өкүлүнө (уюштуруу тобунун өкүлүнө) чечим кабыл алынгандан кийинки үч күн ичинде тааныштырылууга тийиш.

45. Өтүнүч катты жана ушул жобонун 3 жана 4-главаларында белгиленген, талап кылынган документтерди кароого алуунун жыйынтыгы боюнча Улуттук банк банкты түзүүгө уруксат берет же андан баш тартат.

Банк түзүүгө уруксат берүү чечими Улуттук банк Башкармасы тарабынан ушул жобонун 43 жана 44-пункттарына көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде кабыл алынат.

46. Банк түзүүгө алдын ала уруксат алууга өтүнүч катты карап чыгууда Улуттук банк уюштуруучуларга (акционерлерге), Директорлор кеңешинин, Шариат кеңешинин жана башкарманын мүчөлөрүнө жана башка кызмат адамдарына карата маалыматтарды, ошондой эле өтүнүч кат менен бирге алынган маалыматтарды топтоп, иликтөөгө алып, алардын аныктыгын текшерет.

47. Ушул жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарына талапкерлер банк түзүүгө уруксат берүүгө чейин, ушул жобонун IV бөлүгүнө ылайык Улуттук банктан макулдашуудан өтүүгө тийиш.

48. Өтүнүч кат жана аны менен бирге тапшырылган документтер түзүлүп жаткан банк өз ишин алгылыктуу жана коопсуз банктык тажрыйбанын негизинде ишке ашыруусун аныктоо максатында иликтөөгө алынат. Атап айтканда, бизнес-пландын алгылыктуулугу, капиталдык базанын шайкештиги, уюштуруучулардын (акционерлердин) ишкердик аброю, компетенттүүлүгү жана Директорлор кеңешинин, Шариат кеңешинин (болгон болсо), башкарма мүчөлөрүнө талапкерлер жана башка кызмат адамдары, пландаштырылып жаткан банк ишинин банктык мыйзамдарга ылайык келиши, монополияга каршы мыйзам талаптарынын аткарылышы, банктын пландаштырылып жаткан ишинин Кыргыз Республикасынын экономикасына жана банк тутумуна тийгизүүчү таасири кылдат иликтөөгө алынат.

49. Банкты түзүүгө уруксат берүү маселеси оң чечилген шартта, өтүнүч ээси ушул жобонун 63-пунктунун талаптарын аткаргандан кийин ага банк операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия берилет.

Уруксат алты айга чейин берилет. Ушул мезгил аралыгында уюштуруучулар түзүлгөн банкты юридикалык жак катары мамлекеттик каттоодон өткөртүүгө жана лицензия алуу өтүнүчү менен Улуттук банкка кайрылууга милдеттүү.

50. Улуттук банк Башкармасы тарабынан банкты уюштурууга уруксат берүү маселеси оң чечилген шартта, чечим кабыл алынгандан кийинки үч жумуш күнү ичинде:

1) ыйгарым укуктуу адамдын (уюштуруу тобунун өкүлүнө) же Директорлор кеңешинин төрагасынын же башкарманын төрагасынын атына - уставдык капиталды топтоо үчүн Улуттук банкта ачылган топтоо эсебинин номерин көрсөтүү менен кат жөнөтүлөт;

2) юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга - банктын уставына жана уюштуруу келишимине ылайык уставдык капиталдын өлчөмүн көрсөтүү менен Кыргыз Республикасынын мыйзам талабына ылайык банкты мамлекеттик каттоодон өткөртүү үчүн макулдук каты жөнөтүлөт;

3) баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга - банктын уставына жана уюштуруу келишимине ылайык уставдык капиталдын өлчөмүн көрсөтүү менен Кыргыз Республикасынын мыйзам талабына ылайык банкты мамлекеттик каттоодон өткөртүү жана банктын акцияларын чыгарууну (эмиссияны) мамлекеттик каттоону ишке ашыруу үчүн макулдук катынын көчүрмөсү берилүүгө тийиш.

51. Мамлекеттик каттоодон өткөндүгүн тастыктаган күбөлүктү алгандан кийинки беш жумуш күнү ичинде банк ыйгарым укуктуу адамдын (уюштуруу тобунун өкүлү) же Директорлор кеңешинин же башкарманын төрагасы кол койгон, төмөнкүлөр кошо тиркелген коштомо катты Улуттук банкка бериши зарыл:

1) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын юридикалык жак мамлекеттик каттоодон өткөртүлгөндүгүн тастыктаган күбөлүгүнүн тиешелүү негизде тастыкталган көчүрмөсүн;

2) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын банк акцияларынын чыгарылышын каттоодон өткөртүү чечиминин тиешелүү негизде тастыкталган көчүрмөсүн;

3) юридикалык жакты каттоодон өткөргөн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын штампы басылган банктын уюштуруу келишиминин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн;

4) юридикалык жакты каттоодон өткөргөн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын штампы басылган банктын уставынын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн.

52. Банкты түзүүгө уруксат берилгенден лицензия алууга чейинки мезгил ичинде банк жана анын уюштуруучулары (акционерлер) алардын негизинде уруксат берилген документтерге киргизилген кандай болбосун өзгөрүүлөр тууралуу беш жумуш күнүнөн кечиктирбестен Улуттук банкка маалымдоого тийиш.

6-глава. Банкты түзүү учурунда уставдык капиталды топтоо жана кийинчерээк анын өлчөмүн өзгөртүү тартиби

53. Банктын капиталынын негизин толугу менен төлөнгөн уставдык капитал түзөт. Банктын капиталынын курамына уюштуруучулар (акционерлер) тарабынан салынган каражаттарды кайтаруу милдеттенмеси камтылбаган, ошондой эле уставдык капитал гана кирет.

54. Банктын уставдык капиталы Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында жана уюштуруучулардын (акционерлердин) акча каражаттарынын эсебинен нак эмес формада гана топтолот.

Банктын уставдык капиталы займ (насыя) келишиминин же маңызы боюнча ушундай эле келишимдин алкагында уюштуруучулардан (акционерлерден) алынган каражаттардын эсебинен топтолсо же анын өлчөмү көбөйтүлсө, анда карыз алуучу акциялардын кыйыр ээси катары каралат. Анда мындай келишимдерде карыздык каражаттар банктын акцияларын сатып алуу үчүн гана каралгандыгы көрсөтүлүүгө тийиш. Карыздык каражатты сунуштоо/алуу карыз алуучунун финансылык абалына баа берүүдө эске алынышы зарыл.

55. Банктын уставдык капитал өлчөмүн түзүүдө же көбөйтүүдө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган банкты реструктуризациялоо же кайра өзгөртүп түзүү учурларын эске албаганда, акциялар үчүн төлөө нак эмес формадагы акча каражаттары, ошондой эле бөлүштүрүлбөгөн пайданы банктын уставдык капиталын толуктоо үчүн багыттоо аркылуу гана жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

Банктын уставдык капитал өлчөмүн негизги каражаттар, материалдык жана материалдык эмес активдер түрүндө түзүүгө же көбөйтүүгө жол берилбейт.

56. Акцияларды сатып алуу үчүн банктардан жана башка финансы-кредит уюмдарынан кредит алууга тыюу салынат. Банк сатып алууларга же банк өзү чыгарган баалуу кагаздардын кепилдиги астында кредит бере албайт.

Мыйзамдарда түздөн-түз каралган учурларды эске албаганда, уставдык капиталды мамлекеттик бюджет каражаттарынын жана мамлекеттик бюджеттен тышкаркы каражаттардын эсебинен түзүүгө жол берилбейт.

57. Банктын уюштуруучулары (акционерлери) Улуттук банкта ачылган топтоо эсебине Улуттук банк Башкармасы тарабынан банк түзүүгө уруксат берүү чечими кабыл алынган күндөн кийинки, бирок Улуттук банкка банк операцияларын жүзөгө ашыруу укугуна банктык лицензия берүү өтүнүчү менен кайрылган күндөн кечиктирбестен, алты ай ичинде уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүн салууга милдеттүү.

58. Банктык операцияларды жүзөгө ашыруу укугуна лицензия алганга чейин уюштуруучулар Улуттук банкта ачылган топтоо эсебиндеги каражаттарды кандайдыр-бир максаттарда пайдалана алышпайт. Лицензия берүүдөн баш тартылган учурда Улуттук банк уюштуруучуларга (акционерлерге) топтоо эсебиндеги бардык каражаттарды кайтарып берет.

59. Уставдык капиталды алгач түзүү учурунда сыяктуу эле, аны кийин көбөйтүүдө да башка жактардын уюштуруучулары (акционерлери) үчүн акча каражаттарын салууга жол берилбейт.

Уюштуруучунун (акционерлердин) каражаттары, анын ичинде насыя келишиминин алкагында алган же ага теңештирилген каражаттары Кыргыз Республикасына чет өлкө банктарынан чегерилген болсо (Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан туунду банктарды капиталдаштырууну жүзөгө ашырган башкы банктарды эске албаганда), мындай банктар төмөнкүдөй кредиттик рейтингдердин бирине жооп берүүгө тийиш:

- Standart & Poor's (АКШ) рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган "ВВВ" категориясынан төмөн болбогон узак мөөнөткө каралган кредиттик рейтингге,

- Moody's Investors Servise (АКШ) рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган "Ваа" категориясынан төмөн болбогон узак мөөнөткө каралган кредиттик рейтингге,

- Fitch-IBCA рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган "ВВВ" категориясынан төмөн болбогон узак мөөнөткө каралган кредиттик рейтингге,

- же Capital Intelligence, Japan Credit Rating Agency (JCR), Dominion Bond Rating Service (DBRS), Rating & Investment Information (R&I) рейтингдик агенттиктери тарабынан ыйгарылган жогоруда белгиленген кредиттик рейтингдерге барабар болсо,

- же банк-жөнөтүүчү жайгашкан өлкөнүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарында аккредитацияланган жана анын рейтинги банк-жөнөтүүчү жайгашкан өлкөнүн борбордук (улуттук) банкы тарабынан таанылган улуттук рейтингдик агенттик тарабынан ыйгарылган, жогоруда белгиленген кредиттик рейтингге барабар болсо.

Ушул пункттун максаттарында чет өлкө банктары дегенден улам банк-жөнөтүүчүлөрдү гана түшүнүү зарыл. Банк-корреспонденттер (транзиттик банктар, банк-ортомчулар) бул аныктамага кирбейт.

60. Акционерлер каттоодон өткөндөн кийинки үч жумуш күнү ичинде банк Улуттук банкка акционерлердин тиешелүү негизде тастыкталган реестрин сунуштоого милдеттүү.

Андан кийин, акционерлер курамы же акционерлер үлүшү өзгөргөн учурда, банк акционерлер реестрине өзгөртүүлөр киргизилгенден кийинки беш жумуш күнү ичинде Улуттук банкка тиешелүү негизде тастыкталган, кагаз бетине түшүрүлгөн өзгөртүүлөр киргизилген акционерлер реестрин сунуштайт.

Эгерде банкка акцияларды сатып алуу, ошондой эле чектүү маанинин өзгөрүүсүнө таасирин тийгизген санда ажыратып алуу ыкмасына көз карандысыз акцияларды өзгөртүү же ажыратып алуу фактылары маалым болсо, банк андан кийин жобонун ушул пунктуна ылайык өзгөртүүлөр киргизилген акционерлер реестрин сунуштоо менен үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен Улуттук банкка дароо билдирүүгө милдеттүү.

61. Уставдык капитал өлчөмүн өзгөртүү жобонун VI бөлүгүнө ылайык Улуттук банктан макулдук алгандан кийин жүргүзүлөт.

Банктын уставдык капитал өлчөмүнүн түзүлүшүн, көбөйтүлүшүн текшерүү Улуттук банктын комплекстүү жана максаттуу текшерүүлөрүнүн алкагында жүргүзүлүшү мүмкүн.

62. Банктын бардык катышуучуларынын (акционерлеринин) юридикалык иштерин жана банкты түзүүдө уставдык капиталды калыптандыруу, андан ары - уставдык капитал өлчөмүн (төлөм документтеринин, уставдык капитал өлчөмүн өзгөртүүгө байланыштуу чечимдеринин жана башка документтердин көчүрмөлөрүн кошо алганда), акциялар санын жана банк акционерлеринин курамын өзгөртүү боюнча баштапкы документтердин көчүрмөлөрүн банк атайы номенклатуралык номер ыйгаруу менен өзүнчө көктөмөдө сактоого жана алар туруктуу сактоо мөөнөтүнө ээ болууга тийиш. Банк бул көктөмөлөрдүн (юридикалык иштердин) талаптагыдай түзүлүшүн жана сакталышын камсыз кылган жооптуу адамды аныкташы зарыл.

Банктын уставдык капиталынын кеминде беш пайызына ээлик кылуу үлүшү менен уюштуруучулардын (акционерлердин) юридикалык иштеринде кеминде төмөнкү маалыматтар камтылууга тийиш:

- жеке адамдар боюнча - паспорттогу маалыматтарды;

- юридикалык жактар боюнча - юридикалык жактын мамлекеттик каттоодон өткөндүгүн тастыктаган күбөлүк же документ.

Банктын уставдык капиталынын беш жана андан жогору пайызына ээлик кылган акционерлердин юридикалык иштеринде байланыштуу, караштуу, туунду, аффилирленген жактар жана компаниялар/банктар боюнча маалымат ушул жобого карата 15 (жеке адамдар үчүн), 16 (юридикалык жактар үчүн) жана 17 (чет өлкө банктары үчүн) тиркемелердеги формаларда камтылууга тийиш.

7-глава. Лицензия берүү жөнүндө өтүнүч катты кароо тартиби жана банктын ишкердикти жүзөгө ашырууга даярдыгын текшерүү

63. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин, бирок банкты уюштурууга уруксат берилген күндөн тартып алты айдан кечиктирбестен Директорлор кеңеши Улуттук банкка банк операцияларын жүзөгө ашыруу укугуна лицензия берүү өтүнүчүн сунуштайт.

Өтүнүч катка төмөнкү талаптар аткарылгандыгы жөнүндө документтер жана маалыматтар кошо тиркелет:

1) мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнүн болушу;

2) минималдуу уставдык капитал өлчөмү төлөнгөндүгүн тастыктоо;

3) банк жайгашкан жайлар жана жабдуулар (касса түйүндөрүнүн жана сактоо жайынын жабдылышын жана жабдууларды кошо алганда) Улуттук банк тарабынан белгиленген техникалык жактан чыңдоо жана жабдуу, өрт коопсуздугу талаптарына ылайык келүүсү (ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын мөөрү менен тастыкталган, жайлардын талапка жооп бере тургандыгы жөнүндө актысы);

4) келерки финансалык жылга көз карандысыз тышкы аудиторду тандоо;

5) Улуттук банктын талаптарына ылайык уюштуруу түзүмүнүн, башкаруу органынын жана банк персоналынын (кызмат адамдарынын) болушу;

6) бизнес-план, негизги саясаттар, жоболор жана жол-жоболор болууга;

7) ишкердикти жүргүзүүдө Улуттук банктын капитал боюнча бардык экономикалык талаптары жана ченемдери сакталгандыгы жөнүндө маалымат;

8) ички контролдук системасынын, техникалык, маалыматтык, технологиялык коргоо, мүлктү камсыздандыруу чараларынын болушу;

9) банк ишин жүзөгө ашыруу үчүн маалымат жана коопсуздук системаларын ийгиликтүү тесттен өткөрүү;

10) лицензия үчүн төлөө;

11) банктын атынан ишеним каттын негизинде анын өкүлү иш алып барган учурда лицензия алууга анын өкүлүнө сунушталган ишеним кат;

12) Депозиттерди коргоо фондуна кирүү төлөмүн төлөө.

64. Улуттук банк лицензия берүү өтүнүчү жана бардык талапка жооп берген документтер сунушталган учурдан тартып алты айдан ашпаган мөөнөттө аларды кароого алып, анын жыйынтыгы боюнча Улуттук банк лицензия берүү же четке кагуу чечимин кабыл алат.

65. Улуттук банк банктын лицензия берүү өтүнүчүн кароого алуу учурунда минималдуу уставдык капиталды түзүү укук ченемдүү экендигин текшерет.

8-глава. Банк түзүүгө уруксат берүүнү четке кагуу, мурда берилген уруксатты жокко чыгаруу жана лицензия берүүдөн баш тартуу үчүн негиздер

66. Улуттук банк төмөнкү себептердин бири боюнча банк ачууга өтүнүч катты четке кагышы мүмкүн:

1) уруксат алуу үчүн сунушталган уюштуруу же башка документтер белгиленген талаптарга ылайык келбесе же такталбаган документтер жана маалыматтар сунушталса;

2) банктык топтун катышуучулары жөнүндө маалымат жана документтер сунушталбаса же толук эмес көлөмдө сунушталса же болбосо банктык топко же банктык топтун катышуучулары менен байланыштуу жактарга натыйжалуу банктык көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу мүмкүн эмес болсо;

3) акча каражаттарынын келип чыгуу булактары жөнүндө маалымат жана документтер сунушталбаса же толук эмес көлөмдө сунушталса:

а) сунушталган маалыматтан акча каражаттарынын келип чыгуу булактары мыйзамдуу экендигин аныктоого мүмкүн болбосо;

б) сунушталган маалыматтарга ылайык, акча каражаттарынын келип чыгуу булактары Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга жана критерийлерге ылайык келбесе;

4) минималдуу уставдык капитал өлчөмү Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга ылайык келбесе;

5) уюштуруучулар (акционерлер) жана Улуттук банк менен макулдашылууга тийиш болгон кызмат адамдары белгиленген талаптарга жооп бербесе;

6) чет өлкө банкы же финансы-кредит уюму туунду банкты ачууда чет өлкө көзөмөл органы тарабынан расмий макулдук берүү сунушталбаса же болбосо уюштуруучу катталган өлкөнүн мыйзамдарына ылайык мындай макулдук талап кылынбай тургандыгынын тастыктамасы сунушталбаса;

7) Улуттук банктын баа берүүсү боюнча чет өлкө уюштуруучу-банкка же финансы-кредит уюмуна, ошондой эле банктык топтун катышуучусу каттоодон өткөн жери боюнча жеткире көзөмөлдүккө алынбаса, анын ичинде консолидацияланган негизде.

67. Улуттук банк төмөнкү учурларда мурда банк уюштурууга берген макулдугун жокко чыгарууга укуктуу:

1) алардын негизинде уруксат берилген маалыматтарда жана документтерде такталбаган маалыматтар табылса;

2) уюштуруучулардын (акционерлердин) финансылык абалы начарласа же алардын негизинде уруксат берүүдөн баш тартылган фактылар табылса;

3) Улуттук банктын макулдугусуз уюштуруучулар (акционерлер) курамына, уюштуруу жана башка документтерге өзгөртүүлөр киргизилсе;

4) уюштуруучулар (акционерлер) банкты уюштуруудан баш тартса же тиешелүү аракеттерди көрбөсө.

68. Улуттук банк төмөнкү учурларда себептерин көрсөтүү менен лицензия берүүдөн баш тартууга укуктуу:

1) лицензия берүү жөнүндө өтүнүч кат уруксат берүү мөөнөтү өткөндөн кийин сунушталса;

2) сунушталган документтер жана маалыматтар Жобонун 63-пунктунун талаптарына ылайык келбесе;

3) Жобонун 67-пунктуна ылайык уруксатты жокко чыгаруу үчүн негиздер келип чыкса.

69. Банкты уюштурууга уруксат берүүдөн баш тартуу, мурда берилген макулдукту жокко чыгаруу, ошондой эле Жобонун ушул главасында каралган лицензияны берүүдөн баш тартуу чечимдери Улуттук банк Башкармасы тарабынан кабыл алынат жана ал Улуттук банк тарабынан ыйгарым укуктуу адамга (уюштуруу тобунун өкүлүнө) же Директорлор кеңешинин төрагасына же болбосо банк башкармасынын төрагасына чечим кабыл алынган күндөн тартып үч жумуш күнү ичинде кат жүзүндө маалымдалат.

70. Улуттук банк уруксат берүүлөр, уруксат берүүдөн баш тартуулар жана уруксатты жокко чыгаруу жөнүндө маалыматты жалпыга маалымдоо каражаттарында жана/же Улуттук банктын расмий сайтында жарыялайт.

9-глава. Банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензиялар жана аларды берүү тартиби

71. Улуттук банк тарабынан ушул жобонун алкагында сунушталуучу банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензияларды колдонуу мөөнөтү чектелбейт жана ал Кыргыз Республикасынын бүтүндөй аймагында колдонулат, ошондой эле алар өздүк (ажыратып алынгыс) болуп саналат жана аларды үчүнчү жактарга өткөрүп берүүгө жол берилбейт.

72. Банктык операциялардын бардык түрлөрү банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия болгон учурда гана жана банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензиянын ажырагыс бөлүгү болуп саналган, уруксат берилген банктык операциялардын тизмегинде түздөн-түз көрсөтүлгөн учурда жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

Банктык операцияларды Улуттук банктын лицензиясыз ишке ашырууга тыюу салынат.

73. Ушул жобонун алкагында банкка төмөнкү лицензиялар берилиши мүмкүн:

1) улуттук жана/же чет өлкө валютасында банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия (9, 10-тиркемелер);

2) банк операцияларын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык улуттук жана/же чет өлкө валюталарында жүргүзүү укугуна лицензия (11, 12-тиркемелер);

3) банк операцияларын "ислам терезеси" аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык улуттук жана/же чет өлкө валюталарында жүргүзүү укугуна лицензия (кошумча лицензия) (13, 14-тиркемелер).

Лицензиянын ажыратып алынгыс бөлүгү катары уруксат берилген банк операцияларынын тизмеси саналат. Улуттук банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык уруксат берилген операциялар тизмегин аныктайт.

74. Банк операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиялар жана аларга кошо тиркелүүчү уруксат берилген банк операцияларынын тизмеги Директорлор кеңешинин төрагасына же банк башкармасынын төрагасына же болбосо ишеним каттын негизинде ыйгарым укуктуу адамга берилет.

75. Улуттук банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, банк операцияларынын айрым түрлөрүн жүзөгө ашырууга чектөөлөрдү белгилөө чечимин кабыл алышы мүмкүн.

76. Банк операцияларын жүзөгө ашырууга чектөөлөрдү белгилөөдө же аларды алып салууда лицензияга карата уруксат берилген операциялар тизмеги алмаштырылат. Тизмекти алмаштырууда (кайра тариздөөдө) мурдагы тизмек Улуттук банкка тапшырылууга тийиш.

77. Өтмө банк түзүү аркылуу банкты кайра өзгөртүп түзүүдө же реструктуризациялоодо Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык банкты кайра каттоодон өткөртүүнү талап кылган анын аталышын же жайгашкан ордун өзгөртүүдө, ошондой эле банк жайгашкан калктуу пункттун аталышы өзгөргөн учурда, лицензия алмаштырылууга (кайра таризделүүгө) тийиш. Лицензияны алмаштыруу үчүн банк Улуттук банкка көрсөтүлгөн маалыматтарды тастыктаган тиешелүү документтерди кошо тиркөө менен лицензияны алмаштыруу (кайра тариздөө) жөнүндө өтүнүч кат сунуштайт.

78. Лицензияны алмаштыруу (кайра тариздөө) Улуттук банк тарабынан, Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында белгиленген өлчөмдө лицензия үчүн төлөнгөндүгүн тастыктаган документти кошо тиркөө менен тиешелүү өтүнүч кат жана аны алмаштыруу негиздерине байланыштуу документтер сунушталган күндөн тартып беш жумуш күнү ичинде жүзөгө ашырылат.

79. Улуттук банк лицензияга ээ банктардын реестрин жана берилген лицензиялар реестрин жүргүзөт. Лицензияга ээ банктардын реестринен жана берилген лицензиялар реестринен маалымат Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланат.

Лицензияларды алмаштырууда (кайра тариздөөдө) Улуттук банк берилген банктык лицензиялар реестрине тиешелүү жазууларды чагылдырат.

80. Банктын банк-корреспонденттерге сунуштоо үчүн талабынын негизинде Улуттук банк беш жумуш күнү ичинде лицензиялардын жана "көчүрмөсү анык" деген жазуусу менен уруксат берилген банк операцияларынын тизмегинин тастыкталган көчүрмөлөрүн берет.

10-глава. Банкка баалуу металлдар менен операцияларды жүргүзүү укугуна уруксат берүү тартиби

81. Банк баалуу металлдар (күмүш, алтын, платина жана төлөм каражаты болуп саналбаган жогору сапатка ээ металлдардан жасалган монеталар гана) менен банктык операцияларды ушул жобонун талаптарына ылайык Улуттук банктын тиешелүү уруксаты болгон учурда, лицензияга карата уруксат берилген банктык операциялар тизмегине ошол операцияларды көрсөтүү аркылуу ишке ашырышы мүмкүн.

82. Тиешелүү лицензияга карата уруксат берилген банк операцияларынын тизмегинде баалуу металл менен операциялар белгиленсе, банк төмөнкү операцияларды жүргүзүшү мүмкүн:

1) Улуттук банк тарабынан эмитирленген (чыгарылган), нак жана нак эмес формада аффинаждалган өлчөнгөн куйма түрүндөгү баалуу металлдар менен;

2) башка эмитенттердин аффинаждалган стандарттык жана өлчөнгөн куймалар жана жогору сапат белгисине ээ күмүш, алтын, платинадан монеталар түрүндөгү баалуу металлдар менен.

83. Улуттук банк тарабынан эмитирленген (чыгарылган), аффинаждалган өлчөнгөн куйма түрүндөгү баалуу металлдар менен операцияларды жүзөгө ашыруу үчүн төмөнкү талаптарды аткарууга тийиш:

1) уставдык капитал өлчөмү Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык келүүгө;

2) Улуттук банкта атайын окутуудан өткөн (Улуттук банктын каты менен тастыкталат) квалификациялуу персоналга ээ болууга;

3) Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдерди так сактоого;

4) Улуттук банк тарабынан эмитирленген (чыгарылган), аффинаждалган өлчөнгөн куймалар түрүндөгү баалуу металлдар менен операцияларды жүзөгө ашыруу боюнча бекитилген жол-жоболорго ээ болууга.

84. Банктар башка эмитенттердин стандарттык жана өлчөнгөн куймалар түрүндөгү аффинаждалган баалуу металлдар менен операцияларды жүргүзүү үчүн төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) ушул жобонун 83-пунктунун шарттарын аткарууга;

2) бул чөйрөдө кеминде бир жылдык иш тажрыйбасына ээ квалификациялуу персоналга же акыркы беш жыл ичинде бул багытта тажрыйбалык такшалуудан же окутуудан өткөндүгүн тастыктаган документи болууга;

3) баалуу металлдарды талаптагыдай сактоо жана ташып жеткирүү шарттарын камсыз кылуу үчүн банк тарабынан көрүлгөн чаралар тууралуу маалыматтарды берүү;

4) камсыздандыруу шарттары тууралуу маалымат берүү (банк камсыздандыруу келишимин түзүүгө ниеттенип жаткан компания жана анын финансылык абалы жөнүндө маалыматтарды кошо алганда);

5) Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 26-августундагы № 35/3 "Коммерциялык банктардын баалуу металлдар менен операциялары жөнүндө" Жобосунда белгиленген баалуу металлдар менен операциялар ишке ашырылгандыгы жөнүндө тастыктаманы сунуштоо;

6) "Коммерциялык банктардын баалуу металлдар менен операциялары жөнүндө" Жобонун талаптарын эске алуу менен иштелип чыккан баалуу металлдар менен операцияларды ишке ашыруу боюнча бизнес-план жана бекитилген саясат болууга.

85. Болжолдонгон операциялар боюнча ишти жөнгө салган банктын ички документтери (саясаттары) шайкеш ички контролдукту камсыз кылууга жана анда төмөнкүдөй талаптар камтылууга тийиш:

1) болжолдонгон операцияларды жүргүзүүгө байланыштуу бардык тобокелдиктерди аныктоо, ага баа берүү, мониторинг жүргүзүү жана контролдукка алуу;

2) болжолдонгон операцияларды бухгалтердик эсепке алуу жол-жобосу;

3) туруктуу негизде бардык келип чыгышы ыктымал болгон тобокелдиктерге бөгөт коюу боюнча контролдук чараларды;

4) техникалык жабдуу жана Улуттук банк тарабынан белгиленген стандарттар жана аны өткөрүп берүү эрежелери боюнча маалыматты сунуштоо даярдыгы.

86. Ушул жобонун 85-пунктунда чагылдырылган талаптардан тышкары баалуу металлдар менен операцияларды жүргүзүүнү жөнгө салган банктын ички документтеринде (саясаттарында) ишке ашырылган операциялар чөйрөсүн арттыруу үчүн металлдын жол берилген тазалыгы жана аны аныктоо тартиби, баалуу металлдарды эсепке алуу жана сактоо тартиби, баалуу металлдар менен операциялар боюнча ачык позицияларды жөнгө салуу тартиби, Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы менен өз ара иш алып баруу тартиби сыяктуу маселелер чагылдырылууга тийиш.

87. Банктар Улуттук банктан башка эмитенттердин аффинаждалган стандарттык жана өлчөнгөн куймалар түрүндөгү баалуу металлдар менен операцияларды жүргүзүүнү болжолдогон шартта кошумча төмөнкүдөй документтер сунушталат:

1) Директорлор кеңешинин болжолдонгон операцияларга ар тараптуу талдап-иликтөө жүргүзүлгөндүгү жана алардын банк ишине таасири жөнүндө, ошондой эле Директорлор кеңеши тарабынан жаңы операциялар менен коштолушу мүмкүн болгон тобокелдиктер идентификациялангандыгы жөнүндө өтүнүч каты;

2) бизнес-план;

3) баалуу металлдарды талапка ылайык сактоо жана ташып жеткирүү шарттарын камсыз кылуу үчүн банк тарабынан көрүлгөн чаралар тууралуу маалыматтарды берүү;

4) камсыздандыруу шарттары тууралуу маалымат берүү (банк камсыздандыруу келишимин түзүүгө ниеттенип жаткан компания жана анын финансылык абалы жөнүндө маалыматтарды кошо алганда).

88. Улуттук банк баалуу металлдар менен операцияларды жүргүзүү укугуна уруксат берүү өтүнүч катын жана кошо тиркелген документтерди белгиленген талаптарга жооп берген өтүнүч кат жана документтер келип түшкөн күндөн тартып эки ай ичинде кароого алып, анын жыйынтыгы боюнча уруксат берүү же аны четке кагуу чечимин кабыл алат. Кайрадан түзүлүп жаткан банктын баалуу металлдар менен операцияларды жүргүзүү укугуна уруксат берүү же аны четке кагуу чечими белгиленген талаптарга жооп берген өтүнүч кат жана документтер келип түшкөн күндөн тартып эки ай ичинде кабыл алынат, бирок банк операцияларын жүзөгө ашыруу укугуна лицензия берүү чечими кабыл алынгандан кийин гана жол берилет.

Баалуу металлдар менен банк операцияларын жүргүзүү укугуна уруксат берүү чечими Улуттук банк Башкармасы тарабынан кабыл алынат жана ал чечим кабыл алынган күндөн тартып үч жумуш күнү ичинде Улуттук банк тарабынан жазуу жүзүндө банкка тааныштырылат.

89. Улуттук банк Башкармасы тарабынан баалуу металлдар менен банк операцияларын жүргүзүү укугуна уруксат берүү чечими оң кабыл алынса, Улуттук банк мындай чечим кабыл алынгандан кийинки үч жумуш күнү ичинде лицензияга карата уруксат берилген банк операцияларынын тизмесин алмаштырат (кайрадан тариздейт). Уруксат берилген банк операцияларынын тизмеси алмаштырылган (кайрадан таризделген) шартта мурдагы тизмек Улуттук бакка тапшырылууга тийиш.

90. Улуттук банк Башкармасы тарабынан баалуу металлдар менен банк операцияларын жүргүзүү укугуна уруксат берүү чечими кабыл алынгандан кийинки үч жумуш күнү ичинде Улуттук банк бул тууралуу Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо фондуна, террористик ишти каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү иш-аракеттерди көрүү боюнча ыйгарым укуктуу органга жана иштеп жаткан коммерциялык банктарга билдирме жөнөтөт.

11-глава. Банктык операцияларды ишке ашырууга же лицензиядагы чектөөлөрдү алып салууга уруксат берүү жөнүндө өтүнүчтү кароо тартиби

91. Уруксат берилген операциялар тизмегинде көрсөтүлбөгөн банктык операцияларды жүргүзүүгө же лицензияга карата уруксат берилген банктык операциялар тизмегин алмаштырууга алып келген таасир этүү чараларын колдонуунун алкагында белгиленген банктык лицензиядагы (уруксат берилген банктык операциялардын тизмегинде) чектөөлөрдү алып салууга Улуттук банктын уруксатын алуу үчүн банк тиешелүү өтүнүч менен Улуттук банкка кайрыла алат.

92. Уруксат берилген операциялар тизмегинде көрсөтүлбөгөн банктык операцияларды жүргүзүүгө же лицензияга карата уруксат берилген банктык операциялар тизмегин алмаштырууга алып келген таасир этүү чараларын колдонуунун алкагында белгиленген банктык лицензиядагы (уруксат берилген банктык операциялардын тизмегинде) чектөөлөрдү алып салууга Улуттук банктын уруксатын алуу үчүн банк Директорлор кеңеши тарабынан тиешелүү чечим кабыл алган күндөн тартып бир ай ичинде Улуттук банкка төмөнкү документтерди жөнөтүүгө тийиш:

1) банк жүзөгө ашырууга ниеттенип жаткан операциялардын айкын тизмегин көрсөтүү менен айрым банктык операцияларды жүргүзүүгө уруксат алуу/лицензиядагы чектөөлөрдү алып салуу маселесин кароо жөнүндө Директорлор кеңешинин Төрагасынын кол тамгасы коюлган банктын өтүнүчү;

2) Директорлор кеңешинин чечимин камтыган, болжолдонуучу операцияларды жүргүзүүгө уруксат берген Директорлор кеңешинин отурумунан толтурулган протокол - банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмө;

3) Директорлор кеңеши тарабынан болжолдонуп жаткан операцияларга жана алардын банк ишине тийгизүүчү таасирин ар тараптан талдап-иликтөөлөр жүргүзүлгөндүгү жана Директорлор кеңеши тарабынан болжолдонуп жаткан операцияларда орун алышы мүмкүн болгон тобокелдиктер идентификациялангандыгын тастыктаган документ;

4) операцияларды жүргүзүүнүн/алардан чектөөлөрдү алып салуунун зарыл болгон экономикалык негиздемесин камтыган банктын болжолдонуп жаткан операциялар боюнча бекитилген бизнес-планы, иш-чараларды жүзөгө ашыруу боюнча маркетингдик план, болжолдонгон экономикалык эсептөөлөр, кредиттик стратегиясын, тобокелдиктерди тескөө стратегиясын;

5) болжолдонуп жаткан операциялар менен байланыштуу кирешелерди болжолдоо;

6) Улуттук банктын талаптарын аткаруу боюнча маалымат/Улуттук банк тарабынан аныкталган бузууларды четтетүү жөнүндө маалыматтар, ушуга байланыштуу тиешелүү банктык операцияларды жүргүзүүгө чектөөлөр белгиленген;

7) персоналдын квалификациялуу экендигин тастыктаган маалыматтар;

8) банк ишин пландаштырылып жаткан кеңейтүүгө байланыштуу кайра каралган уюштуруу түзүмүн (зарылчыкка жараша);

9) болжолдонуп жаткан операциялар боюнча ишти жөнгө салган, банктын ички документтери (саясаттары);

10) лицензия алууга ишеним каттын түп нускасы;

11) лицензияга төлөм.

Уруксат берилген операциялар тизмегинде көрсөтүлбөгөн, банктык операцияларды жүргүзүүгө Улуттук банктан уруксат алуу үчүн сунушталуучу банктык документтерге кошумча банк иши жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык кошумча банк операцияларын жүзөгө ашырууга жана бүтүмдөргө келишүүгө же болбосо лицензияга уруксат берилген банк операцияларынын тизмегин алмаштырууга алып келген таасир этүү чараларын колдонуунун алкагында белгиленген банктык лицензияга чектөөлөрдү (уруксат берилген банктык операциялар тизмегинде) алып салууга уруксат алуу үчүн банк төмөнкү документтерди берүүгө тийиш:

1) банктын Шариат кеңеши тарабынан жактырылган, Директорлор кеңеши тарабынан бекитилген жана төмөнкүлөрдү камтыган каржылоо саясатын, эсепке алуу саясатын жана банктын башка негизги саясаттарын:

а) банк ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операциялары жүзөгө ашыруунун натыйжасында дуушар болушу ыктымал болгон тобокелдиктерди аныктоо, баа берүү, контролдоо жана мониторинг жүргүзүү чаралары;

б) ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операциялары жүзөгө ашырууда келип чыгышы мүмкүн болгон тобокелдиктерди туруктуу негизде минималдаштыруу боюнча контролдук чараларын;

2) Шариат стандарттарына ылайык түзүлгөн жана банктын Шариат кеңеши тарабынан жактырылган ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банк операцияларын жүзөгө ашыруу боюнча типтүү келишимдер.

Электрондук акча чыгарууга уруксат алуу үчүн уруксат берилген операциялар тизмегинде көрсөтүлбөгөн банктык операцияларды жүргүзүүгө же лицензияга уруксат берилген операциялар тизмегин алмаштырууга алып келген таасир этүү чараларын колдонуунун алкагында белгиленген банктык лицензияда (уруксат берилген банктык операциялар тизмегинде) чектөөлөрдү алып салууга Улуттук банктын уруксатын алуу үчүн сунушталуучу банк документтерге кошумча төмөнкү документтерди берүүгө тийиш:

1) электрондук акчаны жайылтуу боюнча агент менен түзүлгөн типтүү агенттик келишимдин көчүрмөсү - эки нускада;

2) оператор менен түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү (эгерде эмитент оператор менен иш алып барган болсо) - эки нускада;

3) электрондук акча боюнча калдыктарды жана анын жүгүртүлүшү жөнүндө маалыматтар базасын күн сайын жаңыртып туруу жана сактоо, аны алуу үчүн программалык камсыздоону орнотуу боюнча актынын көчүрмөсү - эки нускада;

4) башкарманын/Директорлор кеңешинин төрагасы тарабынан кол коюлган электрондук акча системасынын иштөө эрежелери эки нускада, алар төмөнкүлөр жөнүндө жоболорду камтууга тийиш:

- банк, оператор, агенттер жана акцептанттар ортосунда операцияларды жүзөгө ашыруу тартиби, анда бардык акча жана маалыматтык агымдардын жалпы схемасы камтылууга тийиш;

- электрондук акчаны пайдалануу учурунда финансылык жана техникалык тобокелдиктерге контролдукту уюштуруу;

- электрондук акчаны пайдалануу учурунда маалыматтык ресурстардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү укугун чектөө, маалыматты коргоо жана коопсуздук системасы - эки нускада;

- лимиттерге карата белгиленген талаптарга, ошондой эле "Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө" Жободо таблица формасында көрсөтүлгөн башка талаптарга ылайык электрондук капчыктар боюнча лимиттер тууралуу маалымат;

- схема/диаграмма түрүндө электрондук акча системасынын катышуучуларынын ортосунда өз ара аракеттенүү.

Аталган процессинг, клиринг борборунун төлөм системасынын катышуучуларына үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматты (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу жана берүү боюнча ишти жүзөгө ашырууга уруксат алуу үчүн банк, уруксат берилген операциялар тизмегинде көрсөтүлбөгөн банктык операцияларды жүргүзүүгө же лицензияга уруксат берилген операциялар тизмегин алмаштырууга алып келген таасир этүү чараларын колдонуунун алкагында белгиленген банктык лицензияда (уруксат берилген банктык операциялар тизмегинде) чектөөлөрдү алып салууга Улуттук банктын уруксатын алуу үчүн сунушталуучу банк документтерге кошумча төмөнкү документтерди берүүгө тийиш:

1) банк-катышуулардын тизмеси;

2) төлөм системасында ишке ашырылган операцияларга финансылык мониторинг жүргүзүү тартибин жөнгө салган ички документтердин көчүрмөлөрү;

3) Башкарманын/Директорлор кеңешинин Төрагасы тарабынан кол коюлган жана банктын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн, төмөнкүлөр камтылууга тийиш болгон төлөм системасынын иштөө эрежелери:

а) системанын архитектурасы жана анын иш схемасы;

б) системага кирүү жана андан чыгуу жол-жоболору;

в) катышуучуну системага туташтыруу тартиби;

г) процессинг жүргүзүү тартиби;

д) төлөм системасынын катышуучулары тарабынан өз иши тууралуу маалыматтарды төлөм системасынын операторуна берүү тартиби;

е) тобокелдиктерди тескөө боюнча колдонулган моделди, тобокелдиктерди тескөө иш-чараларын жана ыкмаларын кошо алганда, төлөм системасында тобокелдиктерди тескөө системасы;

ж) маалыматтарды коргоо талаптары;

з) талаш маселелерди чечүү тартиби;

и) системада штаттык эмес жагдайлар келип чыккан шартта катышуучулардын аракеттенүү тартиби;

к) катышуучулардын укугу, милдеттери жана жоопкерчилиги;

л) жөнөтүүчүлөрдүн жана алуучулардын маалымдамасын тескөө боюнча механизмдер системасы, эл аралык уюмдар тарабынан даярдалган террористтердин тизмеси, террористтердин улуттук тизмеси жана терроризмге катыштыгы бар деген шектенүүнү жараткандардын улуттук тизмеси боюнча кардарларды текшерүү мүмкүнчүлүгүн;

4) Улуттук банктын төлөм системасынын операторлорунун ишин жөнгө салуу боюнча ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптардын аткарылышы жөнүндө маалымат.

Мында, аталган процессинг, клиринг борборунун төлөм системасынын катышуучуларына үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматты (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу жана берүү боюнча ишти жүзөгө ашыруу үчүн банк төмөнкүлөрдү аткарууга тийиш:

1) Улуттук банктын төлөм системасынын операторлорунун ишин жөнгө салуу боюнча ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарды аткарууга;

2) Улуттук банк тарабынан белгиленген бардык экономикалык ченемдерди жана талаптарды аткарууга;

3) банкка карата таасир этүү чараларын же башка санкцияларды колдонуунун натыйжасында банк иши боюнча чектөөлөр болбоого.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

93. Банктын ички саясаты ички контролдуктун талаптагыдай деңгээлин камсыз кылууга жана өзүндө төмөнкүлөр камтууга тийиш:

1) болжолдонуп жаткан операцияларды жүргүзүүгө байланыштуу бардык тобокелдиктерге көз салуусуна жана контролдукка алынышына баа берүү;

2) болжолдонуп жаткан операциялардын бухгалтердик эсепке алуу жол-жобосун;

3) бардык мүмкүн болуучу тобокелдиктерди туруктуу негизде алдын алуу боюнча контролдук чаралар;

4) техникалык жабдуунун жана Улуттук банк тарабынан белгиленген стандарттар жана аны берүү эрежелери боюнча маалыматты банк тарабынан берүү даярдыгынын сүрөттөлүшүн.

94. Улуттук банк уруксат берилген операциялар тизмегинде көрсөтүлбөгөн банктык операцияларды жүргүзүүгө же лицензияга уруксат берилген операциялар тизмегин алмаштырууга алып келген таасир этүү чараларын колдонуунун алкагында белгиленген банктык лицензияда (уруксат берилген банктык операциялар тизмегинде) чектөөлөрдү алып салууга уруксатын алуу үчүн банктын өтүнүчүн жана кошо тиркелген документтерди талаптарды канааттандырган документтер келип түшкөн күндөн тартып эки ай ичинде жана кароого алуунун жыйынтыгы боюнча өтүнүчтү канааттандыруу же андан баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат. Банк тарабынан сунушталган документтерди кароого алуунун жүрүшүндө Улуттук банк банкты белгиленген талаптарга ылайык келүүсүн тастыктоо максатында, банкты текшерүүгө укуктуу.

Улуттук банк банктын өтүнүч катын кароонун кайсыл баскычында болбосун уруксат берүүдөн төмөнкү учурларда баш тартууга укуктуу:

- банк ишинде бузууга жол берүүлөрдү аныктаган учурда, эгерде бузуулар банкта талаптагыдай ички контролдоо системасынын жоктугун түздөн-түз күбөлөндүрсө;

- террористтик ишти каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча мыйзам талаптарын же Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдерди сактоо талаптарын бузууга жол берүүлөр аныкталган шартта.

Жобонун 92-пунктуна ылайык берилген өтүнүчтү канааттандыруу же канааттандыруудан баш тартуу жөнүндө чечим Улуттук банк башкармасы тарабынан кабыл алынат жана Улуттук банк мындай чечим кабыл алынган күндөн тартып үч жумуш күн ичинде жазуу жүзүндө банктарды тааныштырууга тийиш.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

95. Лицензияга уруксат берилген банктык операциялардын тизмегин алмаштыруу Улуттук банк башкармасы тарабынан айрым банктык операцияларды жүргүзүүгө уруксат алуу/лицензияларга чектөөлөрдү алып салуу жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн кийинки үч жумуш күн ичинде жүргүзүлөт. Уруксат берилген банктык операциялар тизмегин алмаштырууну (кайра тариздөөнү) жүзөгө ашырууда уруксат берилген банктык операциялардын буга чейинки тизмеги Улуттук банкка тапшырылууга тийиш.

12-глава. "Ислам терезесин" ачуу жана ал аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык улуттук жана чет өлкө валютасында банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби

96. Банк, ушул жобонун талаптарына ылайык ислам банк иши жана каржылоо принциптеринин негизинде операцияларды жүзөгө ашыруу үчүн "ислам терезесин" ача алат.

97. "Ислам терезеси" аркылуу банктык операцияларды жүзөгө ашыруу үчүн банк "ислам терезеси" аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык улуттук жана/же чет өлкө валютасында банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия алууга тийиш.

98. Банк "ислам терезесин" ачуу үчүн төмөнкү талаптарды аткарууга тийиш:

а) Улуттук банктын талаптарына ылайык шайкеш капиталдаштырылган болуу;

б) Улуттук жана чет өлкө валютасында банктык операцияларды жүргүзүү боюнча чектөөлөрдүн болбошу;

в) Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдерди жана башка талаптарды аткаруу.

Банкка "ислам терезеси" аркылуу банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия акыркы он эки ай ичинде банкка карата мыйзам талаптарын системалуу (акыркы он эки ай ичинде эки жана андан көп жолу) бузгандыгы үчүн таасир этүү чаралары колдонулбагандыгы шартында берилиши мүмкүн.

99. "Ислам терезеси" аркылуу улуттук жана/же чет өлкө валюталарында банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензияны алуу үчүн төмөнкү документтерди сунуштоого тийиш:

1) банк жүргүзө турган операциялардын түрлөрүнүн кеңири чагылдырылышын жана операциялардын болжолдуу көлөмүн камтыган өтүнүчтү банк иш алып барууга ниет кылган операциялар түрлөрүнүн кылдат чагылдырылышын жана болжолдонуучу операциялардын көлөмүн камтыган, "ислам терезеси" аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык улуттук жана/же чет өлкө валютасындагы банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия берүү жөнүндө банктын Директорлор кеңешинин өтүнүчү;

2) банктын ыйгарым укуктуу органынын төмөнкү чечимдерди кабыл алуу жөнүндө протоколу (банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмө):

а) "ислам терезесин" ачуу жөнүндө;

б) Шариат кеңешинин мүчөлөрүн жана анын төрагасын шайлоо жөнүндө, "ислам терезесинин" жетекчисин, ислам принциптери боюнча каржылоого жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисин дайындоо жөнүндө. Шариат кеңеши кеминде үч адамдан турууга тийиш;

в) банктык операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашыруунун саясаттарын жана жол-жоболорун бекитүү жөнүндө;

3) Директорлор кеңешинин болжолдонуп жаткан операцияларга жана алардын банк ишине тийгизген таасирине ар тараптуу талдап-иликтөөлөр жүргүзүлгөндүгү жана алар тарабынан жаңы операциялар менен коштолгон тобокелдиктер идентификациялангандыгы жөнүндө билдирүүсү;

4) болжолдонуп жаткан операцияларды ишке ашырууга байланыштуу болжолдонгон кирешелүүлүктү көрсөтүү менен (кеминде келерки эки жылга) бизнес-план;

5) персоналдын квалификациялуу экендигин тастыктаган маалыматтар (көрсөтүлгөн кызматкерлер банктык/финансылык чөйрөдө кеминде бир жыл иш тажрыйбасы жана бул багыттагы атайын окутуудан өткөндүгү тууралуу тастыктаган документтери болууга тийиш);

6) банк ишинин пландаштырылып жаткан кеңейтилишине байланыштуу, банктын кайра каралып чыккан уюштуруу түзүмү;

7) Улуттук банктын ченемдик актыларында белгиленген тартипте, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктык операцияларды жүзөгө ашыруу маселесин камтыган банктын уставынын эки нускасы (банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү); Уставда Шариат кеңешинин милдеттери, функциялары жана ыйгарым укуктары, аны түзүү тартиби (кайсы орган тарабынан жана кайсы мөөнөткө кеңештин мүчөлөрү дайындалат) жана кенештин мүчөлөрүнө карата ислам каржылоо принциптери боюнча талаптары да камтылууга тийиш;

8) ушул жобонун IV бөлүгүнө ылайык, банктын Шариат кеңешинин төрагасынын жана анын мүчөлөрүнүн, "ислам терезесинин" жетекчисинин, ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча каржылоо үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисинин кызмат ордуна талапкерлер жөнүндө маалыматтар;

9) банктын Шариат кеңеши тарабынан жактырылган, банктын Директорлор кеңеши тарабынан бекитилген жана анда төмөнкүлөр камтылган банктын каржылоо боюнча саясаты, операциялык, эсепке алуу саясаттары жана башка негизги саясаттары:

а) ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктык операцияларды жүргүзүүсүнүн натыйжасында, банк дуушар болгон бардык мүмкүн болгон тобокелдиктерди аныктоо, өлчөө, контролдоо жана мониторинг жүргүзүү боюнча чаралар;

б) банк тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктык операцияларды жүргүзүүсүнүн натыйжасында, банк дуушар болгон бардык мүмкүн болгон тобокелдиктерди туруктуу негизде минималдаштыруу боюнча контролдук чаралар;

10) Шариат стандарттарына ылайык түзүлгөн жана банктын Шариат кеңеши тарабынан жактырылган, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктык операцияларды жүргүзүү боюнча типтүү келишимдер.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

100. "Ислам терезеси" аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган банктын ички саясаты ички контролдуктун талаптагыдай деңгээлин камсыз кылууга жана төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

1) болжолдонуп жаткан операцияларды жүргүзүүгө байланыштуу орун алган бардык тобокелдиктерди чагылдыруу жана аларга баа берүү ыкмалары;

2) болжолдонуучу операцияларды бухгалтердик эсепке алуу принциптери.

101. Улуттук банк банктын "ислам терезеси" аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык улуттук жана/же чет өлкө валютасында банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензияларды алуу жөнүндө өтүнүчүн жана кошо тиркелген документтерди белгиленген талаптарга ылайык келген документтер келип түшкөн күндөн тартып эки ай ичинде кароого алат жана анын жыйынтыгы боюнча лицензия берүү же берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынат.

"Ислам терезеси" аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензияларды банкка берүү чечими Улуттук банк Башкармасы тарабынан кабыл алынат жана Улуттук банк мындай чечим кабыл алынган күндөн тартып үч күндүн ичинде жазуу жүзүндө банкты маалымдоого тийиш.

Болжолдонуп жаткан бир же бир нече операциялар боюнча документтер ылайык келбеген учурда Улуттук банк Башкармасы, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына жооп берген бардык зарыл документтер тапшырылган гана операцияларды жүзөгө ашырууга уруксат берет.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

102. "Ислам терезеси" аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия Улуттук банк башкармасы тарабынан лицензия үчүн төлөм төлөнгөндүгү жөнүндө тастыктаманы сунуштаган шартта, банкка кошумча лицензия берүү чечими кабыл алынган күндөн тартып үч жумуш күнү ичинде лицензия банкка берилет.

III БӨЛҮК. БАНКТЫН КАПИТАЛЫНДА ЧЕКТҮҮ КАТЫШУУНУ САТЫП АЛУУНУ МАКУЛДАШУУ ТАРТИБИ

13-глава. Жалпы эрежелер

103. Жеке өзү же башка жактар менен биргелешип, акцияларга менчик укугуна ээ болуу ыкмасына карабастан, анын ичинде мурастап алуу же укугун калыбына келтирүүнү кошо алганда, олуттуу катышууну жана контролдукту, анын ичинде акцияларды кошумча сатып алуу аркылуу банктын капиталына чектүү катышууга ээ болууга ниеттенген кандай болбосун жеке адам же юридикалык жак Улуттук банктын кат жүзүндөгү уруксатын алууга милдеттүү.

Төмөнкүдө эскертилген ар бир учурда милдеттүү түрдө жеке адам же юридикалык жак Улуттук банктын жазма түрүндөгү уруксатын алуусу зарыл:

1) банктын олуттуу катышуучусу болгусу келсе;

2) тике же кыйыр ээлик кылууну же тескөөнү (анын ичинде ишеним боюнча тескөө келишимине ылайык ишке ашырса) каалаган учурда:

- добуш берүүгө укук чегерген акцияларынын жыйырма же андан көп пайызына,

- добуш берүүгө укук чегерген акцияларынын отуз үч же андан көп пайызына,

- добуш берүүгө укук чегерген акцияларынын элүү же андан көп пайызына,

- добуш берүүгө укук чегерген акцияларынын алтымыш жети же андан көп пайызына.

104. Банктын капиталына чектүү катышууга ээ болгон жеке өздөрү же башка жактар менен биргелешип, менчиктен ажыратып алуу ыкмасынан көз карандысыз, чектүү маанини өзгөртүүгө таасир этүүчү сандагы акцияларды ажыратып алууга ниеттенген кандай болбосун жеке адам же юридикалык жак алдын-ала, бирок бүтүм келишилгенге чейин беш жумуш күн мурда ал тууралуу Улуттук банкка маалымдоого милдеттүү.

105. Банктын капиталында чектүү катышууга ээ болууга Улуттук банктын жазуу жүзүндөгү уруксатын алуу үчүн кызыкдар жак ушул жобонун 14-главасынын талаптарына ылайык документтерди жана маалыматтарды кошо тиркөө менен жазуу жүзүндөгү өтүнүч кат менен Улуттук банкка кайрылуусу зарыл.

106. Өтүнүч ээси башка адамдар менен бирдикте иш алып барганы тууралуу маалымат болгон учурда, Улуттук банк ушул факт боюнча маалыматты ачып көрсөтүүнү өтүнүч ээсинен талап кылууга укуктуу.

107. Улуттук банк контролдоочу жактан жана банктын олуттуу катышуучуларынан, анын ичинде кыйыр түрдө ушул жобого ылайык каалаган учурда маалыматты талап кылууга укуктуу.

108. Банктын капиталында чектүү катышууга ээ болгон же башкаруу жүргүзгөн, же болбосо банктын капиталында чектүү катышууну же тескөөнү ниет кылган юридикалык жактардын кызмат адамдары (байкоо жана аткаруу органынын мүчөлөрү) ушул жобонун 119-пунктуна ылайык кынтыксыз ишкердик аброюна ээ болууга тийиш.

Кайрадан дайындалган Директорлор кеңешинин мүчөлөрү (байкоо органынын) же башкармасынын (аткаруу органынын), (юридикалык жактардын) банктын капиталында чектүү катышууга ээ болгон же тескөө жүргүзгөн, же болбосо банктын капиталында чектүү катышууну же тескөөнү ниет кылган адамдар жөнүндө маалымат 18-тиркемеге ылайык дайындалган учурдан баштап отуз жумуш күн ичинде, кайрадан дайындалган кызмат адамдарынын Улуттук банкка сунушталууга тийиш.

109. Улуттук банк банктын олуттуу катышуучусу же контролдоочу адамынан болуп калышы мүмкүн, же банкка инвестиция жумшап, анын натыйжасында банк ошол жактын компаниясына көз каранды болуп калышын шарттаган, ошол жак контролдогон юридикалык жактардан кыйыр түрдө ээлик кылуу аркылуу да бардык кошумча маалыматтарды берүүнү талап кылууга укуктуу.

110. Олуттуу катышууга же тескөөгө ээ болгон же болбосо банктын капиталында чектүү катышууну же тескөөнү ниет кылган, анын ичинде кыйыр түрдө адам же адамдардын тобу канааттандырарлык финансылык абалга ээ болушу жана банктын туруктуулугуна коркунуч келтирбөөсү зарыл.

Олуттуу катышууга же контролдукка ээ болгон, же болбосо банктын капиталында чектүү катышууну же тескөөнү ниет кылган адам же адамдардын тобу, алардын аффилирленген жактары, кызмат адамдары (байкоо жана аткаруу органдарынын мүчөлөрү), жана ошондой эле бенефициардык ээси жана банк менен байланышкан адамдар ушул жобонун 119-пунктуна ылайык кынтыксыз ишкердик аброюна ээ болууга тийиш.

111. Банктын капиталында чектүү катышууга ээ болгон Улуттук банктын уруксатын алган жактын анкетасында камтылган маалымат өзгөргөн учурда, ал жак Кыргыз Республикасынын резиденти өзгөртүүлөр киргизилген учурдан тартып отуз жумуш күн ичинде бул тууралуу Улуттук банкка кат жүзүндө билдирүүгө тийиш.

14-глава. Документтерди берүү

112. Улуттук банктын кат жүзүндө уруксатын алуу үчүн өтүнүч ээси уруксат алууга жазуу жүзүндөгү өтүнүч менен банктын капиталында чектүү катышууга ээ болууга Улуттук банктын уруксатын алууга жазуу жүзүндө өтүнүч катты Улуттук банкка берүүгө тийиш (өтүнүчтүн формасы 19-тиркемеде келтирилген).

Өтүнүч ээси тарабынан ыйгарым укуктуу адам дайындалган учурда, анын ыйгарым укуктары өтүнүч ээсинин мыйзамга ылайык тариздетилген ишеним каты (каттары) менен документтештирилүүгө тийиш.

Эгерде өтүнүч катта тике сатып алуу же банктын акциялары менен кыйыр түрдө ээлик кылуу жөнүндө эскертилсе, анда өтүнүч ээси байланыштын деңгээли ушул сатып алуу же ээлик кылуу үчүн багытталган каражаттардын булагы тууралуу маалыматты ачып көрсөтүүгө тийиш.

Мында акцияларга биргелешип ээлик кылган адамдар ушул Жобонун банктын капиталында чектүү катышууну сатып алуу боюнча талаптарына ылайык, Улуттук банктын талабы боюнча документтерди жана маалыматтарды берүүгө тийиш.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

113. Жобонун 112-пунктунда келтирилген билдирмеге кошумча төмөнкү документтер сунушталышы зарыл:

1) юридикалык жактар тарабынан:

а) мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүк, каттоодон өткөн устав жана/же юридикалык статусун жана юридикалык жактын келип чыгуусун тастыктаган башка документтер;

б) өзүнүн бардык акционерлери (уюштуруучулары, катышуучулары) жана контролдоочу адамдар, ушундай акционерлердин (уюштуруучулары, катышуучулары) акционерлери жөнүндө (уюштуруучулары, катышуучулары) бенефициардык ээсине чейин (анын ичинде соода реестринен көчүрмө же акционерлердин реестри), ошондой эле өзүнүн бардык акционерлери жана айкын контролдукту жүргүзгөн контролдоочу адамдар;

в) өтүнүч ээсинин ыйгарым укуктуу органынын банктын капиталында чектүү катышууга ээ болуу жөнүндө чечими (олуттуу катышууну ишке ашыруу);

г) финансылык отчеттун аныктыгын тастыктаган аудитордук уюмдун корутундусун кошо алганда, акыркы үч жыл үчүн (эгерде ишин жүзөгө ашырып жаткандыгына үч жыл толо элек болсо - отчет акыркы отчеттук жыл үчүн берилет) финансылык отчет (жылдык отчеттордун формасында (консолидацияланган балансты, түшкөн пайда жана кеткен чыгым жөнүндө отчетту, Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык финансылык отчеттун башка формаларын кошо алганда, түшүндүрмөлөр жана чечмелөөлөрү менен);

д) тастыктоочу документтерди же алардын күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн кошо тиркөө менен өтүнүч ээсинин банктын капиталында катышуу (акцияларды сатып алуу) үчүн жөнөтүлүүчү акча каражаттарынын келип чыгуусу жана анын келип чыгуу булактары тууралуу маалыматтар;

е) 16-тиркемедеги форма боюнча анкета менен ылайык келген маалыматтар (чет өлкө юридикалык жактар үчүн - 17-тиркемедеги форма боюнча);

ж) Кыргыз Республикасынын резиденттери тарабынан - Кыргыз Республикасынын бюджетинин жана салык органдарынын алдында билдирме берүү күнүнө карата бардык милдеттенмелердин аткарылышы жөнүндө мамлекеттик салык кызматынын жана социалдык фондунун органдары тарабынан берилген маалымкат же башка документ;

з) өзүнүн бардык акционерлери (уюштуруучулары, катышуучулары) жана контролдоочу адамдары боюнча төмөнкү маалыматтар:

- алардын иши жана кесиптик тажрыйбасы жөнүндө маалымат (капиталда алардын үлүшү беш жана андан көп пайызды түзгөн акционерлер, катышуучулар уюштуруучулар бөлүгүндө);

- аудитордук уюмдун отчету же финансылык абал жөнүндө башка маалымат;

- акционерлер (уюштуруучулар, акционерлер) жалпы кызыкчылыкка ээ болгон кандай болбосун жактар жөнүндө маалымат;

и) Директорлор кеңешинин (байкоо органынын) жана башкарманын (аткаруу органынын) бардык мүчөлөрүнүн ушул жобонун 108-пунктуна ылайык, Улуттук банк тарабынан белгиленген минималдык критерийлерге ылайык келишин тастыктаган маалыматты;

2) чет өлкө банктары, алардын туунду банктары жана башка чет өлкө юридикалык жактары тарабынан ушул пункттун 1-пунктчасында аталган документтерге кошумча белгиленген тартипте легалдаштырылган төмөнкү документтер сунушталууга тийиш:

а) банкка (туунду банкты түзүү же Кыргыз Республикасынын аймагында филиалды ачуу) инвестициялоо үчүн чет өлкө уюштуруучунун (акционердин) түзүлгөн (каттоодон өткөн) өлкөсүнүн тиешелүү көзөмөл органынын жазуу жүзүндөгү макулдугу, эгер ал түзүлгөн (каттоодон өткөн) өлкөнүн мыйзамдарына ылайык талап кылынса, же уюштуруучунун өлкөсүнүн мыйзамы боюнча мындай макулдук талап кылынбаса, ал тууралуу тиешелүү көзөмөл органынан, юридикалык компаниядан же башка ыйгарым укуктук жактардан жазуу жүзүндөгү тастыктоосу;

б) эгер өтүнүч ээси туулуп өскөн (каттоодон өткөн) өлкөнүн көзөмөл органы тарабынан көзөмөлдөнүүгө тийиш болсо - ал тиешелүү болгон көзөмөл режимине карата маалымат, чет өлкө юридикалык жак түзүлгөн (каттоодон өткөн) өлкөнүн көзөмөл органынын өтүнүч ээсинин финансылык, банктык же башка ишин ишке ашырууга ыйгарым укуктуу (банктарга карата - өтүнүч ээсинин ыйгарым укуктуу орган тарабынан тиешелүү банктык лицензиясы бар экендигин тастыктоо), келип чыккан (катталган) өлкөдө консолидацияланган негизде көзөмөлдөөгө тийиш экендиги жана көзөмөл органынын Улуттук банк менен туруктуу негизде кызматташуусуна даяр экендиги жөнүндө жазуу жүзүндөгү тастыктоосун кошо алганда;

в) эң акыркы (консолидацияланган - банктык топ, банктык холдинг үчүн) баланстык отчет жана түшкөн кирешелер жана кеткен чыгашалар жөнүндө отчет (маалымат өтүнүч берген күнгө чейин токсон күндөн кечиктирилбестен сунушталууга тийиш);

3) эгер банк сатып алуунун натыйжасында банктык топтун же банктык холдингдик компаниянын бөлүгү болуп калса, ал төмөнкүлөрдү кошо алганда, топ тууралуу кошумча маалыматтарды берүүсү зарыл:

а) банктык топтун түзүмү тууралуу маалымат;

б) топко кирген катышуучулардын негизги иши тууралуу маалыматтарды кошо алганда, банктык топтун катышуучулары жөнүндө маалыматтарды;

в) тобокелдиктерди тескөө жана ички контролдук боюнча банктык топтун саясатын;

г) банктык топтун катышуучуларынын контролдоочу жактары жөнүндө маалыматтарды;

д) банктык топто реалдуу контролдукту ишке ашырып жаткан жактар жөнүндө маалыматтарды;

е) топтун катышуучуларынын финансылык абалы жөнүндө маалыматтарды, анын ичинде:

- өтүнүч ээсинин жана анын башкы компаниясынын акыркы үч финансылык жылы үчүн аудиттен өткөн консолидацияланган отчету;

- эң акыркы жеткиликтүү консолидацияланган баланстык отчет жана түшкөн пайдалар жана кеткен чыгымдар жөнүндө консолидацияланган отчет (маалымат өтүнүч кат берген күнгө чейинки токсон күндөн кечиктирилбеген күнгө карата берилүүгө тийиш);

ж) төмөнкүлөрдү камтыган документтерди кийинчерээк берип туруу жөнүндө милдеттенме кат:

- ушул жобонун талаптарына ылайык, дайындалган кызмат адамдарынын ишкердик аброюна жана ишенимдүүлүгүнө тиешелүү маалыматтар менен бирге байкоо жана аткаруу органдарынын, олуттуу катышуучулардын, тике же кыйыр түрдө контролдоочу жактардын курамындагы өзгөрүүлөр тууралуу маалыматтарды;

- Улуттук банк тарабынан белгиленген форма боюнча өз алдынча сыяктуу эле, консолидацияланган негизде мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту/мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчетту. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет/мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет банктык холдингдик компания тарабынан өз алдынча Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген мөөнөттө, ал эми консолидацияланган негизде - чейрек сайын, отчеттук мезгил бүткөн күндөн кийинки 12 календардык күн ичинде Улуттук банкка берилет (мындай маалыматтар Кыргыз Республикасынын резиденттери тарабынан гана берилет);

- уюштуруу документтерине (уюштуруу келишимине, уставга) туунду же караштуу компаниялардын түзүмүнө киргизилген өзгөртүүлөр, алардын иш чөйрөсүнүн кеңейгендиги, туунду же караштуу компаниялардын кызмат адамдарынын алмашылгандыгы, ошондой эле банктын туунду компаниялары тарабынан туунду компаниялардын түзүлгөндүгү жана/же сатылып алынгандыгы тууралуу маалыматтар тиешелүү чечим кабыл алынгандан кийинки 30 күндөн кечиктирилбеген мөөнөттө берилет;

- жылдык отчет көз карандысыз аудитордук компания тарабынан тастыкталган жылдык финансылык отчет менен биргеликте өз алдынча жана консолидацияланган негизде отчеттук жыл бүткөн күндөн кийинки 180 күндөн кечиктирилбеген мөөнөттө берилет жана анда банктык топ жана банктык холдингдик компания үчүн ички контролдуктун шайкештигине баа берүүлөр да камтылат. Мындай отчеттордо ошондой эле, банктык холдингдик компаниянын бардык туунду жана караштуу компаниялары жөнүндө, алардын аталыштарын, аларга канча пайызда ээлик кылуу жана банктык топтун ар бир катышуучусу тартылган иштин түрүн көрсөтүүнү кошо алганда, банктык топтун иши жөнүндө маалыматтар да камтылууга тийиш;

- Улуттук банктан лицензия алган банктын туунду жана/же караштуу банктын ишине терс/олуттуу таасир этиши мүмкүн болгон фактылар же жагдайлардын орун алып жатышы жөнүндө кат жүзүндө билдирме, ага жол бербөө боюнча көрүлгөн чараларды көрсөтүү менен маалымдалууга тийиш. Билдирүү алгылыксыз фактылар же жагдайлар бар экендиги аныкталган учурдан кийинки беш жумуш күн ичинде Улуттук банкка берилет.

Жогоруда белгиленген документтер берилбей калган же белгиленген мөөнөттөрдү бузууга жол берүү менен берилген шартта Улуттук банк, Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан туунду жана/же караштуу банкка, анын башкы компаниясына/банктык топко же банктык холдингдик компанияга (Кыргыз Республикасынын резиденттерине) карата Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарында каралган таасир этүү чараларын колдонууга укуктуу;

4) жеке адамдар тарабынан:

а) алардын инсандыгын тастыктаган паспортунун же башка документтин көчүрмөсү;

б) аудитордук уюмдун отчету же финансылык абалы жөнүндө башка маалымат, анын ичинде билдирме берилген күнгө карата түзүлгөн (каттоодон өткөн) өлкөнүн мыйзамдарында каралган формада салыктарды толук төлөгөндүгү жана/же кирешелер жөнүндө декларация жөнүндө тастыктоосу;

в) тастыктоочу документтердин же алардын күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн кошо тиркөө менен банктын капиталында (акцияларды сатып алуу) катышуу үчүн өтүнүч ээси тарабынан жөнөтүлүүчү акча каражаттарынын келип чыгуусу жана анын келип чыгуу булактары тууралуу маалыматтар (мисалы, аманаттары жөнүндө банктан маалымкат, иш ордунан - кирешелер жөнүндө, дивиденддер же кирешелерди алууну жана банктын акцияларын сатып алууга жөнөтүлүүчү каражаттарды тастыктаган башка документтер). Эгер банктардын эсебиндеги акча каражаттары банктын акцияларын сатып алуу булагынан болсо, 20-тиркеменин формасы боюнча акча каражаттарынын бар экендигин тастыктоо үчүн катты берүүсү зарыл;

г) 15-тиркеменин формасы боюнча иш жана кесиптик тажрыйбасы жөнүндө маалымат;

5) чет өлкө жеке адамдары ушул пункттун 4-пунктчасында көрсөтүлгөн маалыматтарга кошумча, алгылыктуу ишкердик абройго ээ болгон кеминде эки көз карандысыз адам берген алардын ишкердик аброю тууралуу сунуш-көрсөтмөлөрдү беришет.

Өтүнүч ээси - чет өлкө жеке адамы, Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга жооп берген, анын банктагы эсебинде акча каражаттарынын бар экендиги жана ал сатып алган банктын акцияларынын наркын жапкан өлчөмдөгү кредитордук карызынын жок экендиги жөнүндө билдирген катын сунуштоого тийиш;

6) банктын акционеринин - жеке адамдын өлүмүнө же анын сот тарабынан каза болду деп таанылгандыгына байланыштуу акцияларды мураска алган шартта, өтүнүч ээси мураска алуу укугу чегерилген күндөн тартып он календардык күн ичинде, мураска алуу укугу жөнүндө күбөлүктүн тиешелүү негизде тастыкталган көчүрмөсүн Улуттук банкка берет;

7) банктын акцияларына ээлик кылуу укугун калыбына келтирген учурда өтүнүч ээси соттун тиешелүү чечимин Улуттук банкка кошумча сунуштайт.

15-глава. Документтерди карап чыгуу

114. Улуттук банк, банктын капиталында чектүү катышууга ээ болууга Улуттук банктын уруксатын алууга өтүнүч кат келип түшкөндөн кийин өтүнүч ээси тарабынан тапшырылган документтердин толуктугун жана жетишерлигин ушул жобонун 14-главасынын талаптарына ылайык келишин текшерип, тапшырылган документтер толук көлөмдө берилген болсо, өтүнүч ээсине өтүнүч кат кароого алынгандыгы тууралуу кат жөнөтөт.

Маалыматты берүү булагынан көз карандысыз түрдө, анын ичинде Улуттук банктын кошумча талабы боюнча Улуттук банкка бардык зарыл болгон маалымат сунушталбаса, өтүнүч кат сунушталган катары эсептелбейт.

115. Улуттук банк келип түшкөн өтүнүч кат боюнча чечимди өтүнүч кат кабыл алынгандыгы тууралуу өтүнүч ээсине билдирген күндөн тартып 60 (алтымыш) календардык күндөн кечиктирбестен кабыл алат. Улуттук банк келип түшкөн өтүнүч катты кароо мөөнөтүн 30 (отуз) календардык күнгө узартууга укуктуу. Улуттук банк өз чечимин - макул экендиги же андан баш тарткандыгы тууралуу өтүнүч ээсине кат жүзүндө ал кабыл алынгандан тартып үч жумуш күнү ичинде маалымдайт. Баш тартуу жүйөөлүү себептер менен түшүндүрүлүүгө тийиш.

Алардын натыйжасында өтүнүч ээси-жеке адам же юридикалык жак олуттуу катышуучу же банктын добуш берүүгө укук чегерген акцияларынын жыйырма же андан көп же отуз үч же андан көп пайызына тике же кыйыр түрдө ээлик кылган же аларды тескөөгө алган жак болушун шарттаган банктын капиталына чектүү катышууга ээ болууга Улуттук банктын макулдугун алууга берилген өтүнүчтү канааттандыруу/андан баш тартуу чечими Улуттук банктын Төрагасынын банктык көзөмөлдүк жана лицензиялоо маселесин түздөн-түз тескөөгө алган орун басары/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү кабыл алат.

Алардын натыйжасында өтүнүч ээси-жеке адам же юридикалык жак контролдоочу жак же банктын добуш берүүгө укук чегерген акцияларынын 50 (элүү) же андан көп же

67 (алтымыш жети) же андан көп пайызына тике же кыйыр түрдө ээлик кылган же аларды тескөөгө алган жак болушун шарттаган банктын капиталына чектүү катышууга ээ болууга Улуттук банктын макулдугун алууга берилген өтүнүчтү канааттандыруу/андан баш тартуу чечимин Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети кабыл алат.

Эгерде өтүнүч ээси банктын мыйзам талаптарына ылайык акцияларга биргелешип ээлик кылган адам болуп саналса, Улуттук банк банктын капиталына чектүү катышууга ээ болууга өтүнүч ээсине түздөн-түз таандык акциялар өлчөмүндө жана үчүнчү жактар менен биргеликте ээлик кылууга макулдугун берет.

Банктын капиталына чектүү катышууга ээ болууга Улуттук банктын макулдугун алууга өтүнүч катты канааттандыруу/канааттандыруудан баш тартуу жөнүндө Улуттук банктын чечими ошол чечим кабыл алынган күндөн тартып үч жумуш күнү ичинде жазуу жүзүндө өтүнүч ээсине маалымдалат.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

116. Улуттук банктын кошумча талабы боюнча документтер жана маалыматтар эгерде Улуттук банктын жазуу жүзүндөгү кыйла узак мөөнөт көрсөтүлбөсө, анда он беш жумуш күн ичинде, ал эми резидент эмес жактардан отуз жумуш күн ичинде сунушталууга тийиш. Эгерде документтер жана маалыматтар аталган мөөнөт ичинде тапшырылбаса, өтүнүч ээсине өтүнүч катты канааттандыруудан баш тартылышы мүмкүн.

117. Улуттук банк төмөнкү учурларда өтүнүч катты канааттандыруудан баш тартышы мүмкүн, эгерде:

1) өтүнүч катты канааттандыруу Кыргыз Республикасынын банк тутумундагы монополияга алып келиши мүмкүн болсо;

2) өтүнүч ээсинин финансылык абалы канааттандыраарлыксыз болсо;

3) өтүнүч ээсинин, анын бенефициардык менчик ээлеринин жана кызмат адамдарынын (эгерде өтүнүч ээси - юридикалык жак болсо) ишкердик аброю алгылыксыз экендигин тастыктаган фактылар болсо;

4) өтүнүч ээси бурмаланган же анык эмес (жалган) маалыматтарды берсе, анын ичинде акча каражаттарынын келип чыгуусу жана булактары боюнча толук эмес маалыматты берсе, жана эгерде:

а) көрсөтүлгөн маалыматтан акча каражаттарынын келип чыгуусун жана келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүн эмес болсо;

б) сунушталган маалыматка ылайык акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга ылайык келбесе;

5) өтүнүч ээсинин мыйзамсыз финансылык же башка иштерге катышкандыгы же катышып жаткандыгы тууралуу анык маалыматтар болсо;

6) өтүнүч ээсинин буга чейинки иши кайсы бир юридикалык жактын банкроттугуна же олуттуу финансылык чыгымга учурашы менен аяктаса же өбөлгө түзсө;

7) өтүнүч ээсинин - юридикалык жактын банктын контролдоочу адамдарынан болууга ниеттенген кызмат адамдары банктык мыйзам талаптарына ылайык келбесе;

8) банк аманатчыларынын таламдарына зыян келтирилиши мүмкүн болсо же банк менен өтүнүч ээсинин жана/же банк менен байланыштуу жактардын жана/же өтүнүч ээсинин жалпы таламдары бар компаниялардын ортосунда түзүлгөн мамилелерден улам банкка таасирдүү көзөмөл жүргүзүүгө мүмкүн болбосо;

9) өтүнүч ээсинин бенефециардык менчик ээлерин идентификациялоого мүмкүн болбосо;

10) өтүнүч ээси банк саясатынын олуттуу өзгөрүүсүн болжолдоп, ал анын финансылык туруктуулугуна, ишенимдүүлүгүнө же банк аманатчыларынын таламдарына коркунуч келтирсе, анын ичинде эгерде сунуш кылынган банктын жетекчилиги компетенциясы, тажрыйбасы, квалификациясы боюнча Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга ылайык келбесе;

11) өтүнүч ээси, туулуп-өскөн (катталган) өлкөсүнүн көзөмөл органы тарабынан көзөмөлгө алынууга тийиш болгон чет өлкө юридикалык жак болсо жана эгерде:

а) туулуп-өскөн (катталган) өлкөсүндө натыйжалуу, анын ичинде консолидацияланган негизде көзөмөл ишке ашырылгандыгын тастыктаган маалыматты Улуттук банкка сунуштабаса;

б) Улуттук банктын берген баасы боюнча өтүнүч ээсине таасирдүү көзөмөл, анын ичинде консолидацияланган негизде көзөмөл жүзөгө ашырылбаса;

в) ал өтүнүч ээси туулуп-өскөн (катталган) мамлекетинин көзөмөл органы менен кызматташууга мүмкүн болбосо жана/же натыйжалуу болбосо.

118. Улуттук банк төмөнкү белгилердин бирөөсү болгон шартта өтүнүч ээсинин финансылык абалын канааттандыраарлыксыз катары эсептеши мүмкүн:

1) өтүнүч ээси сот тарабынан төлөөгө жөндөмсүз (банкрот) катары таанылса;

2) өтүнүч ээсинин милдеттенмелери анын акыркы отчеттук күнгө карата активдеринен ашык болсо;

3) өтүнүч ээсинин баланстан тышкаркы милдеттенмелерин кошо алганда, милдеттенмелердин жалпы өлчөмү банктын туруктуулугу үчүн олуттуу коркунуч келтириши мүмкүн болсо;

4) тастыктоо алынбаса же сунушталган маалыматтар өтүнүч ээсинин зарыл болгон шартта кошумча капиталды банкка сунуштоо мүмкүнчүлүгү жоктугу тууралуу тастыктаса;

5) өтүнүч катты канааттандыруунун натыйжасында банкка же анын аманатчыларына зыян келтирүү мүмкүндүгү тууралуу тастыктаган башка негиздер боюнча, анын ичинде өтүнүч катты тапшырган күнүнө карта Кыргыз Республикасынын бюджети жана салык органдарынын алдында төлөнө элек карызынын болушу.

119. Жак (жеке адам же юридикалык) төмөнкү учурларда кынтыксыз кызматтык абройго ээ эмес же андан ажыраган деп эсептелет:

1) эгерде экономика чөйрөсүндө кылмыш жасагандыгы үчүн алып салынбаган же тындырылбаган соттуулугу бар болсо;

2) эгерде жак:

а) өзү мажбурлап жоюлууга, банкроттукка дуушар болсо;

б) сот тарабынан юридикалык жактын олуттуу катышуучусу же башкаруу органынын мүчөсү катары анын аракеттери же аракетсиздиги банкроттукту кошо алганда, мажбурлап жоюлууга алып келген деп таанылган болсо;

3) эгерде соттун чечими боюнча банктык, финансылык, аудитордук, камсыздандыруу жана инвестициялык чөйрөлөрдө ишти жүргүзүүгө укуксуз же Улуттук банктын чечими боюнча банк чөйрөсүндө иш жүргүзүүгө укугу жок болсо;

4) эгерде жак соттун чечими боюнча иштин башка чөйрөлөрүндө кынтыксыз кызматтык аброюнан ажыраса;

5) банктын кызмат адамдары үчүн - эгерде кызмат адамы Улуттук банк башкармасынын же Көзөмөл боюнча комитетинин же чет өлкөнүн банктык көзөмөл боюнча компетенттүү органынын чечими боюнча банкка карата таасир этүү чарасын колдонуу тартибинде ээлеген кызматынан бошотулса;

6) эгерде жак банктын капиталына чектүү катышуу үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын бузууга атайылап жол берсе;

7) эгерде өзүнүн финансылык милдеттенмелерин төлөө боюнча аткарылбаган соттук чечим бар болсо;

8) эгерде жак Улуттук банкка атайылап такталбаган маалыматтарды жана документтерди берсе.

120. Алгылыктуу чечим кабыл алынган учурда, Улуттук банк өтүнүч ээсинин дарегине акцияларды сатып алуу боюнча бүтүмдөрдү жүргүзүү жана кийинки каттоосу үчүн негиз болуп саналуучу өтүнүчтүн канааттандырылышы тууралуу катты жөнөтөт.

121. Эгерде жак такталбаган (жалган) маалыматтардын негизинде Улуттук банктан алынган уруксатынын негизинде банктын капиталына чектүү катышууга ээ болсо же ал Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарына ылайык уюштуруучуларга (акционерлерге) карата каралган талаптарга ылайык келбей калса, Улуттук банк ушул главага ылайык өтүнүч ээсине буга чейин акцияларды сатып алууга берген уруксатын кайтарып алат жана ушул жобонун 124-пунктунда көрсөтүлгөн кесепеттер келип чыгат.

122. Эгерде банктын капиталына чектүү катышууга Улуттук банктын уруксатысыз жол берилген болсо, мындай бүтүм жараксыз болуп саналат жана алар боюнча ушул жобонун 124-пунктунда көрсөтүлгөн кесепеттер келип чыгат.

Улуттук банк алгылыксыз бүтүмдүн жараксыздык кесепеттерин колдонуу жөнүндө талабы менен сотко кайрылууга укуктуу.

123. Эгерде тиешелүү жак мурастоо боюнча же аларга укукту калыбына келтирүү аркылуу банктын капиталына чектүү катышуу өлчөмүндө акцияларга карата менчик укугуна ээ болсо, Улуттук банктын уруксатын алууга чейин ушул жобонун 124-пунктунун биринчи абзацында көрсөтүлгөн кесепеттер келип чыгат.

Эгерде көрсөтүлгөн жактарга Улуттук банктын уруксатын берүүдөн баш тартылса, ушул жобонун 124-пунктундагы экинчи абзацында көрсөтүлгөн кесепеттер келип чыгат.

124. Жобонун 121-123-пункттарында көрсөтүлгөн учурларда мындай акциялар боюнча добуштар кворумду эсептөөдө жана чечим кабыл алууда эске алынбайт. Эгерде мындай акциялар боюнча добуштардын саны маңызы боюнча чечим кабыл алууга таасир эткен болсо, буга чейин кабыл алынган бардык чечимдер анык эмес катары эсептелинет.

Жобонун 121-пунктунда жана 123-пунктунда көрсөтүлгөн учурларда бузууларга жол берген жак акциялардын тиешелүү топтомун аны менен байланыштуу болбогон жактарга Улуттук банк тарабынан аныкталган мезгил ичинде сатууга милдеттүү. Мындай болбосо, Улуттук банк ошол жактын акцияларын мажбурлап ээликтен ажыратуу өтүнүчү менен сотко кайрылат.

125. Улуттук банк ушул жобонун 124-пунктунда көрсөтүлгөн кесепеттердин келип чыккандыгы жөнүндө банктын көз карандысыз реестр жүргүзүүчүсүнө маалымдайт.

15-1-глава.
Банк акционерлеринин кынтыксыз ишкердик аброй талаптарына жана башка милдеттүү талаптарга ылайык келүүсү тууралуу маалыматтарды берүү тартиби

(Глава КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

125-1. Банктын капиталында олуттуу катышуудан төмөн өлчөмдөгү акцияларына ээлик кылган баардык банк акционерлери Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" мыйзамынын 79-беренесинде белгиленген чектөөлөрдүн жана тыюу салуулардын жоктугун тастыктоого милдеттүү.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

125-2. Биринчи чектүү катышуу деңгээлинен (олуттуу катышуу) төмөн өлчөмдөгү акцияларды сатып алган кандай болбосун жак акцияларга менчик укугуна ээ болгондон кийинки 20 (жыйырма) жумуш күнү ичинде Улуттук банка төмөнкү документтерди сунуштоого тийиш:

1) жеке адамдар үчүн:

а) паспортунун көчүрмөсүн;

б) акча каражаттарын алуу булактары тууралуу маалыматты;

в) кредиттик бюродон же башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан мөөнөтү өтүп кеткен карызынын жоктугу жөнүндө маалымкатты (Кыргыз Республикасынын резидент эместери үчүн);

г) бюджетке (салык кызматы органдарынан жана Социалдык фонддон же банк түзүлгөн өлкөнүн ыйгарым укуктуу органдарынан) милдеттүү төлөмдөрдү төлөө боюнча милдеттенме жок экендигин тастыктаган маалымкатты же башка документти (Кыргыз Республикасынын резидент эместери үчүн);

д) соттолбогондугун тастыктаган маалымкатты же башка документти (Кыргыз Республикасынын резидент эместери үчүн);

е) негизги иши тууралуу маалыматты (эмгек китепчеси, патенти же иши тууралуу маалымат);

2) юридикалык жактар үчүн:

а) уюштуруу документтеринин көчүрмөсүн;

б) юридикалык жактын мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүн же болбосо өтүнүч ээси түзүлгөн (катталган) өлкөнүн мыйзамдарына ылайык юридикалык жак каттоодон өткөндүгүн тастыктаган документке теңештирилген башка документ;

в) кредиттик бюродон же башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан мөөнөтү өтүп кеткен карызынын жоктугу жөнүндө маалымкатты (Кыргыз Республикасынын резидент эместери үчүн);

г) бюджетке милдеттүү төлөмдөрдү төлөө тууралуу маалымкат;

д) уюштуруучулардын, акционерлердин, юридикалык жактын катышуучуларынын, аткаруу органынын жетекчисинин, башкы бухгалтеринин соттолбогондугун тастыктаган маалымкат же башка документ;

е) негизги иши тууралуу маалымат;

ж) акционерлердин, катышуучулардын реестри, ошондой эле алардын паспортторунун көчүрмөлөрү;

з) акцияларга (мүлккө, пайларга, үлүшкө) ээлик кылуу үлүшүн, негизги иши жана каттоо жери тууралуу маалымат көрсөтүү менен туунду, караштуу компаниялар тууралуу маалымат;

и) юридикалык жактын түпкү бенефициарлары (жеке адамга чейин же логикалык түпкү пайда алуучулар) тууралуу маалымат. Эгерде бенефициардык менчик ээси катары мамлекеттик орган же мамлекет иш алып барса, тиешелүү мамлекеттик орган же мамлекет көрсөтүлөт.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

125-3. Банктар акционерлер тарабынан тапшырылган маалыматты актуалдаштыруу максатында туруктуу негизде мониторинг жүргүзүүгө тийиш. Ушул Жобонун

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

125-2- пунктунда көрсөтүлгөн жактар банктардагы маалыматтар боюнча өзгөртүүлөргө мониторинг жүргүзүү максатында актуалдаштырылган маалыматты Банктын суроо-талабы боюнча туруктуу негизде берип туруулары тийиш. Өзгөртүүлөр бар болгон учурда Банк өзгөртүлгөн маалыматты алгандан кийинки 10 (он) жумуш күнүнөн кечиктирбестен, Улуттук банка жөнөтүүсү зарыл.

125-4. Банктар жыл сайын 2-чейректен кечикпей Улуттук банкка акционерлердин Банктын акцияларынын бирден жогору пайызына ээлик кылуу схемасы тууралуу маалыматты тапшырууга тийиш. Коммерциялык банктын менчик ээлеринин (түпкү пайда алуучулар) схемасын иштеп чыгуу боюнча көрсөтмөлөр ушул жобонун 31-тиркемесинде көрсөтүлгөн.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

IV БӨЛҮК. БАНКТЫН КЫЗМАТ АДАМДАРЫН МАКУЛДАШУУ ТАРТИБИ

16-глава. Жалпы жоболор

126. Талапкерлигин Улуттук банк менен милдеттүү түрдө макулдашуу талап кылынган кызмат адамдарынан болуп төмөнкүлөр саналат:

1) Директорлор кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү;

2) Шариат кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү;

3) Аудит боюнча комитеттин, Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитеттин төрагалары;

4) Башкарманын төрагасы (президент, башкы менеджер, чет өлкө банкынын филиалынын жетекчиси), анын орун басарлары (вице-президент, башкы менеджердин орун басары, чет өлкө банкынын филиалынын жетекчисинин орун басары) жана Башкарманын башка мүчөлөрү;

5) башкаруучу директор;

6) банктын кредиттик ишине жооп берген түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси;

7) банктын активдеринин жана пассивдеринин тескөөгө алынышына жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси (же функционалдык милдеттери ага теңештирилген адам);

8) башкы бухгалтер;

9) ислам принциптери боюнча каржылоо үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси;

10) "ислам терезесинин" жетекчиси;

11) ички аудит кызматынын жетекчиси;

12) тобокелдик-менеджменти кызматынын жетекчиси;

13) комплаенс-контролдук кызматынын жетекчиси.

Жогоруда аталган түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринин жана башкы бухгалтердин орун басарлары Улуттук банк менен милдеттүү түрдө макулдашылууга тийиш болгон кызмат адамдарынан болуп саналат.

Мындан тышкары, функционалдык милдеттери жогоруда аталган кызмат адамдарына теңдештирилген кайсы болбосун адамдар Улуттук банкка макулдашылууга тийиш.

Ошондой эле Жобонун ушул пунктуна ылайык жетекчилери Улуттук банк менен макулдашылууга тийиш болгон түзүмдүк бөлүмдөрдүн ишин аныктаган/тескөөгө алган кызмат адамдарынын тобу (Директорлор кеңешинин жана Шариат кеңешинин төрагаларын жана мүчөлөрүн, Аудит боюнча комитетинин төрагасын, банк Башкармасынын төрагасын жана башка мүчөлөрүн эске албаганда) макулдашылууга тийиш. Мында, банктын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишин аныктаган/тескөөгө алган кызмат адамдарына ушул Жободо тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилерине карата белгиленген минималдуу талаптар колдонулат.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

127. Жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн адамдар ушул жобонун 17-19-главаларына ылайык Улуттук банк тарабынан белгиленген минималдуу талаптарга ылайык келүүгө тийиш.

128. Кызматтык нускоого (же банктын башка ички документине) ылайык кызмат адамынын убактылуу жоктугунда ордун алмаштырган жана/же Директорлор кеңешинин, Шариат кеңешинин төрагаларын жана мүчөлөрүн жана Аудит боюнча комитетинин төрагасын эске албаганда, ушул жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат милдеттерин эки айдан ашык мөөнөткө аткаруу жүктөлгөн адам жобонун ушул бөлүгүнө ылайык макулдашылууга тийиш.

129. Жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн адамдарды макулдашуудан Улуттук банк баш тарткан учурда, көрсөтүлгөн адам макулдашуудан баш тартуу жөнүндө Улуттук банктан кат алган учурдан он жумушчу күндөн ашык эмес мөөнөттө кызмат ордунан бошотулууга тийиш. Талапкер анын негизинде Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна кабыл алынган документте Директорлор кеңешинин мүчөсүнүн ыйгарым укуктарынын (Директорлор кеңешинин мүчөсүнүн функциясын аткарууга тиешелүү) токтотуу негизи катары Улуттук банктын кызмат адамды макулдашуудан баш тартуусу көрсөтүлүүгө тийиш.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

130. Директорлор кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү, банк Башкармасынын төрагасы жана мүчөлөрү, башкы бухгалтери иштен бошотулган шартта (ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнөн токтотулушунун натыйжасында) же өз ыктыярдыгы менен иштен бошонгон учурда банк ушундай чечим кабыл алган күндөн тартып 1 (бир) жумуш күнү ичинде себебин көрсөтүү менен Улуттук банкка ал тууралуу маалымдоого милдеттүү.

Жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн калган кызмат адамдары иштен бошотулган шартта же өз ыктыяры менен иштен бошонгон учурда - 3 (үч) жумуш күнү ичинде маалымдалат. Жогоруда белгиленген талаптар өзүнүн милдеттеринен 2 (эки) айдан көп мөөнөткө убактылуу бошотулган (баланы багуу боюнча өргүү (декрет), эмгекке жарамсыздык баракчасы, убактылуу башка милдеттерди аткаруу) кызмат адамдарга да таркалат.

Банктын операцияларды жүзөгө ашырууга түздөн-түз катышкан башка кызматкерлери мыйзамдарды бузууга жол бергендигинен улам же/жана банктын демилгеси боюнча иштен бошотулган учурда, банк мындай чечим кабыл алынган күндөн тартып он жумуш күнү ичинде анын себебин көрсөтүү менен ал тууралуу Улуттук банкка билдирүүгө милдеттүү. Жобонун алкагында Банктын банктык операцияларды ишке ашырууга түздөн-түз катышкан кызматкерлери дегенден улам, кайсы гана баскычында болбосун банктык операцияларды жүргүзүүгө/ишке ашырууга тартылган банктын кайсы болбосун кызматкерлерин түшүнүүгө болот.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

131. Банктын жетекчилиги отуз календардык күндөн ашпаган мөөнөт ичинде ушул Жобонун талаптарына жооп берген талапкерди, банктын кызмат адамы иштен бошогондугуна/ыйгарым укуктары токтогондугуна/өз эрки боюнча иштен бошогондугуна/башка узак мөөнөткө (2 айдан көп) жок болгондугуна байланыштуу бош турган кызмат ордуна сунуштоого тийиш, мында Директорлор кеңешинин курамында кворумга жана милдеттүү көз карандысыз мүчөлөрүнүн санына таасир этпеген бош орун пайда болгон учурлар эске алынбайт.

Улуттук банк ушул пункттун талаптары аткарылбаган шартта банк жетекчилигине карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген таасир этүүчү чараларын колдонушу мүмкүн.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

132. Банк тарабынан иштелип чыккан талаптарга түзүмдүк бөлүмдөрдүн жана филиалдардын жетекчилеринин, ошондой эле башка кызмат адамдарынын ылайык келүүсү үчүн жоопкерчилик банк башкармасынын төрагасына жүктөлөт. Банктын ишин текшерүүнүн жүрүшүндө Улуттук банктын инспекторлоруна 24-тиркеменин формасы боюнча түзүмдүк бөлүмдөрдүн жана филиалдардын жетекчилери жана башка кызмат адамдары жөнүндө маалыматтар сунушталууга тийиш.

Башкарманын төрагасынын, анын орун басарларынын жана мүчөлөрүнүн милдеттерин алар жок болгон мезгил ичинде аткаруу, Улуттук банк менен макулдашуудан өткөн төраганын орун басарларына же банк башкармасынын башка мүчөлөрүнө жүктөлүүгө тийиш.

133. Директорлор кеңешинин, Шариат кеңешинин, Башкарманын төрагаларын жана мүчөлөрүн, банктын Аудит боюнча комитетинин, Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасын эске албаганда, ушул Жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн, акыркы 12 ай ичинде даражасы бирдей же жогору турган кызмат орундарына буга чейин макулдашуудан өткөн кызмат адамдар Улуттук банктан макулдашуудан өтпөйт жана 21-тиркемедеги форма боюнча анкетаны сунуштоо менен гана чектелишет.

Ошол эле банкта жаңы мөөнөткө кайра шайланган Директорлор кеңешинин, Шариат кеңешинин, Башкарманын төрагалары жана мүчөлөрү, банктын Аудит боюнча комитетинин, Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагалары Улуттук банктан макулдашуудан өтүшпөйт.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

17-глава. Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө жана Аудит боюнча комитеттин, Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитеттин төрагасына карата талаптар

(Главанын аталышы КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

134. Директорлор кеңешинин төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитеттин төрагасынын кызматына талапкерлер төмөнкү минималдуу талаптарга жооп берүүгө тийиш:

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому жана акыркы он жыл аралыгында экономика, банк, финансы же юридикалык маселелер чөйрөсүндө кеминде үч жылдык иш тажрыйбасы болууга;

2) кынтыксыз ишкердик абройго ээ болууга;

3) корпоративдик башкаруу жана Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдары жагында билимге ээ болууга;

4) банктын бизнес-планын жана анын өнүктүрүү стратегиясын билүүгө;

5) жобонун ушул бөлүгүнүн 20-главасынын шарттарына кирбөөгө.

Мында, Директорлор кеңешинин көпчүлүк мүчөлөрү акыркы он жыл ичинде банк жана/же финансы системасында жетектөөчү кызмат орундарда кеминде эки жылдык иш тажрыйбасына ээ болууга тийиш.

Жобонун максаттарында жетекчи кызмат орду дегенден улам, иш чөйрөсү ушул жобонун 13 жана 14-пункттарына туура келген финансы-кредит уюмунун жана/же компаниянын жана/же финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү жөнгө салуу чөйрөсүндөгү уюмдардын түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчисинен төмөн болбогон кызмат ордун түшүнүү зарыл. Мында, иш тажрыйбасына коопсуздук маселелерин жөнгө салууга жана чарбалык ишти жүзөгө ашырууга байланыштуу жогоруда аталган уюмдардын/компаниялардын бөлүмдөрүндө иштеген учурлар кошулбайт.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

135. Аудит боюнча комитеттин төрагасынын кызматына талапкер ушул жобонун 134-пунктунда көрсөтүлгөн талаптарга кошумча:

1) бухгалтердик эсепке алуу жана финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары жана эл аралык тажрыйбада кабыл алынган аудит боюнча стандарттары боюнча билиминин болушу жана аталган багыттар боюнча окуудан өткөндүгү жөнүндө сертификатына ээ болуусу зарыл;

2) Жобонун 138-пунктунун талаптарына ылайык Директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсүнөн болууга тийиш.

Мындан тышкары, ислам банкынын же "ислам терезесине" ээ банктын Аудит боюнча комитетинин төрагасы ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча кошумча билимге ээ болууга, Ислам финансы институттары (ААОIFI) үчүн бухгалтердик эсепке алууну жана аудитти уюштуруу уюмунун стандарттарын билүүгө жана бул багытта окутуудан өткөндүгүн тастыктаган сертификатын же документин сунуштоого тийиш.

Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасынын кызматына талапкерлер ушул жобонун 134-пунктунда көрсөтүлгөн талаптарга кошумча, төмөнкүлөргө жооп берүүгө тийиш:

1) тобокелдиктерди тескөө чөйрөсүндө билимге ээ болууга, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тиешелүү уруксатына/лицензиясына ээ билим берүү мекемесинен алынган багыт боюнча сертификаты же башка документи болууга;

2) ушул Жобонун 138-пунктунун талаптарына ылайык Директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү болууга.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

136. Банктын Директорлор кеңешинин кеминде бир мүчөсү мамлекеттик жана/же расмий тилди билген Кыргыз Республикасынын жараны болууга тийиш.

137. Директорлор кеңешинин төрагасын жана мүчөлөрүн шайлоо, ошондой эле, Аудит боюнча комитеттин төрагасын дайындоо Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө" Мыйзамынын 100-беренесинин талаптарын эске алуу менен жүргүзүлүүгө тийиш.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкынын Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө карата Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы жөнүндө" Мыйзамынын 21-беренесинин талаптары күчүндө болот.

Эгер Директорлор кеңешинин курамында кворумга таасир этпеген бош орун пайда болсо, Директорлор кеңешинин мүчөлөрү жетишпеген санында төмөнкү акционерлердин жалпы жыйынында шайланат.

Эгер Директорлор кеңешинин курамында кворумга таасир этпеген бош орун пайда болуп, бирок ага себептүү банк тарабынан Директорлордун кеңешинин курамында көз карандысыз мүчөлөрүнүн кеминде үчтөн бири болушу жөнүндө талап аткарылбаса, банк Директорлор кеңеши бош орун пайда болгон күндөн тартып он жумуш күн ичинде акционерлердин кезексиз жалпы жыйынын өткөрүү тууралуу чечим кабыл алуусу зарыл. Бул жыйында Директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөлөрү жетишпеген санында шайланууга тийиш.

Банктын Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнөн мурда токтотулушунун натыйжасында анын курамы белгиленген кворумга жетпеген санга чейин азайган учурда банк башкармасы Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары токтотулган күндөн тартып беш күндүн ичинде Директорлор кеңешинин жаңы курамын шайлоо үчүн банктын акционерлеринин кезексиз жалпы жыйынын чакыруу жөнүндө чечим кабыл алууга милдеттүү.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

138. Банктын Директорлор кеңешинин курамынын кеминде үчтөн бирин Директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөлөрү түзүүгө тийиш.

Директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү - бул, шайлоо учуруна карата:

1) ошол банктын кызматкери болбогон же банк менен байланыштуу кайсы болбосун юридикалык жактын акыркы беш жыл ичинде кызматкери болуп иштебеген;

2) акыркы беш жыл аралыгында тиешелүү банк башкармасынын мүчөсү болбогон жана болуп көрбөгөн же болбосо банк менен байланыштуу юридикалык жактардын башкармасынын мүчөсү болбогон;

3) Директорлор кеңешинин жыйынына катышууга байланыштуу чыгымдардын ордун толтуруп берүүнү кошпогондо, ошол банктан же банкка байланышкан жактардан же алардын атынан акыркы беш жыл ичинде тике же кыйыр түрдө эч кандай олуттуу кошумча акы, компенсацияларды, жөлөкпулдарды же ыктыярдуу жардамдарды албаган.

Жобонун ушул пунктунун алкагында олуттуу кошумча акы, компенсациялар, жөлөк пулдар жана ыктыярдуу жардамдар же башка акы катары акыркы 5 (беш) жыл ичинде 1000000 (бир миллион) сомдон жогоруну түзгөн кошумча акыны, компенсацияларды, жөлөк пулдарды же ыктыярдуу жардамдарды түшүнүүгө болот.

4) ушул банк же банк менен байланыштуу кайсы жак болбосун акыркы беш жыл аралыгында түздөн-түз же өнөктөш катары олуттуу ишкердик байланышка (насыяларды берүүнү жана алууну кошо алганда) ээ болбогон.

Жобонун ушул пункттун алкагында банк менен байланыштуу кайсы жак болбосун ишкердик байланышы коммерциялык, ишкердик же финансылык мамилелери банктын таламдарында объективдүү чечимдерди кабыл алууда ушул жактын жөндөмдүүлүгүнө таасир этпеген учурда олуттуу катары эсептелет. Мында, Директорлор кеңешинин мүчөсү:

а) чогуу алгандагы карызы банктын таза суммардык капиталынын 10% өлчөмүнөн жогору болгон, банктын карыз алуучусу болбоого;

б) чогуу алгандагы карызы банктын таза суммардык капиталынын 10% өлчөмүнөн жогору болгон, банктын карыз алуучусу болуп эсептелген, юридикалык жактын аткаруу (байкоо) органынын мүчөсүнөн болбоого тийиш;

в) банк менен жалпы таламдары болгон бир же андан көп юридикалык жакка жана/же банк менен жалпы таламдарга ээ болгон банк же юридикалык жактын алдында жалпы карызын, кредиттөө боюнча Улуттук банктын критерийлерине ылайык, бир жактын чогуу алгандагы карызы катары каралса;

г) банкка ушул жактын жылдык жалпы дүң кирешесинин 10 пайызынан жогору болбогон жалпы жылдык суммадагы товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштабоого;

д) банк алдында "жоготуулар" катары классификацияланган кредит боюнча карызы болбоого;

е) банкта кредит же банк менен жалпы таламдарга ээ болгон, "жоготуулар" катары классификацияланган кайсы болбосун юридикалык жактан алган юридикалык жактын байкоо, аткаруу органынын мүчөсүнөн болбоого тийиш;

5) ушул банктын же банк менен байланыштуу жактардын учурда иштеп жаткан же мурдагы тышкы аудиторунун акыркы беш жыл ичинде өнөктөшү же кызматкери болуп саналбаган;

6) ушул банктын ишине олуттуу катышууну же контролдоону ишке ашырбаган жана банктын ишине олуттуу катышуучу же банктын үстүнөн контролду ишке ашыруучу акционердин атынан иш алып барбаган;

7) акыркы беш жыл ичинде ушул банктын Директорлор кеңешинин курамына кирбеген;

8) Жобонун ушул пунктунун 1-7-пунктчаларында эске алынган жактар менен жакын туугандык мамиледе болбогон адам.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

139. Берилген документтер Улуттук банк тарабынан ушул жобонун 21-главасына ылайык каралат.

18-глава. Ислам банкынын жана "ислам терезесине" ээ банктын Шариат кеңешинин мүчөлөрүнө карата талаптар

140. Шариат кеңешинин мүчөсү кызматына талапкерлер төмөнкү минималдуу талаптарга жооп берүүгө тийиш:

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган дипломунун болушу;

2) Кыргыз Республикасынын ислам банк иши каржылоо принциптери боюнча банктык мыйзамдар жагында билим деңгээлине ээ болуу;

3) ушул багыт боюнча окутуудан ийгиликтүү өткөндүгүн тастыктаган документтер менен ислам банк иши жана каржылоо принциптери жагында билим деңгээлине ээ болуу;

4) Шариат кеңешинин төрагасы Шариат жагында укук жана/же соода жүргүзүү багыты боюнча жогорку билимине ээ экендиги жөнүндө диплому (жалпы таанылган жогорку окуу жайларынан алынган) жана ислам банкынын жана "ислам терезесине" ээ банктын Шариат кеңешинде же ислам финансы уюмунда кеминде 1 (бир) жылдык же банктарда 5 (беш) жылдан кем эмес, анын ичинде жетектөөчү кызматтарда бир жылдан кем эмес иш тажрыйбасы болууга тийиш.

5) Жобонун 20-главасындагы шарттарга жатпаса.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

141. Ислам банкынын жана "ислам терезесине" ээ Шариат кеңешинин мүчөлөрү банктын уюштуруучуларынын (акционерлердин) жалпы жыйынында кумулятивдик добуш берүү аркылуу шайланат.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

142. Шариат кеңешинин мүчөлөрүнө көз карандысыздыктын зарыл санын жана критерийлери бөлүгүндө банктын Директорлор кеңешинин мүчөлөрү үчүн каралган ушул жобонун 138-пунктунун талаптары таркатылат.

143. Сунушталган документтер ушул жобонун 21-главасына ылайык, Улуттук банк тарабынан кароого алынат.

19-глава. Банк башкармасынын мүчөлөрүнө, башкы бухгалтерге жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилерине карата коюлуучу талаптар

144. Банктын Директорлор кеңешинин, Шариат кеңешинин төрагаларын жана мүчөлөрүн, Аудит боюнча комитетинин төрагасын эске албаганда, Жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат ордуна талапкерлер төмөнкүдөй минималдуу талаптарга жооп берүүлөрү тийиш:

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган дипломунун болушу;

2) төмөнкү бош турган кызмат ордуна талапкерлигин коюу үчүн акыркы жети жыл ичинде төмөнкүдөй эмгек стажы (иш тажрыйбасы) болууга тийиш:

а) банк башкармасынын төрагасы, (президент, башкы менеджер, чет өлкө банкынын филиалынын жетекчиси) - банк жана/же финансы системасында кеминде беш жыл, анын ичинде жетектөөчү кызматтарда - кеминде эки жыл;

б) төраганын орун басарлары (вице-президент, башкы менеджердин орун басары, чет өлкө банкынын филиалынын жетекчисинин орун басары), башкарманын мүчөлөрү, тобокелдик-менеджментинин кызматтын жетекчиси жана комплаенс-контролдоо кызматтын жетекчиси - банк жана/же финансы системасында кеминде үч жыл;

в) ички аудит кызматтын жетекчиси жана башкы бухгалтер - банк, финансы системасында жана/же ушул жобонун 13 жана 14-пункттарында көрсөтүлгөн иштерге аудит жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүндө кеминде үч жыл;

г) банктын башкаруу директорунун, кредиттик ишине, ислам принциптери боюнча каржылоого, активдерди жана пассивдерди тескөөгө, "ислам терезесинин" жетекчиси - банк жана/же финансы системасында кеминде эки жыл.

Аудитордук уюмда банктын ички аудит кызматынын жетекчиси жана башкы бухгалтери кызмат ордунда айкалышта иштөөгө жол берилбейт;

3) Кыргыз Республикасынын банк мыйзамын чөйрөсүндө, банктык тобокелдиктерди тескөө чөйрөсүндө жана алар иш алып барууну болжолдоп жаткан чөйрөдө билиминин болушу.

Мында, ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча каржылоого жооп берген төраганын орун басары/башкарманын мүчөсү, "ислам терезесинин" жетекчиси жана ислам принциптери боюнча каржылоого жооп берген түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси тиешелүү сертификаттар жана документтер менен тастыкталган, ислам банк иши жана каржылоо принциптери жагында кошумча билимге ээ болуулары тийиш;

4) Жобонун 20-главасынын шарттарына кирбөөгө.

Түзүмдүк бөлүмдүн жетекчилерине жана башкы бухгалтерине карата талаптар алардын орун басарларына да таркалат.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

145. Башкы бухгалтер жана ички аудит кызматынын жетекчисинин кызматына талапкерлер ушул жобонун 144-пунктунда көрсөтүлгөн талаптарга кошумча төмөнкүлөрдү билүүгө тийиш:

1) башкы бухгалтер - бухгалтердик эсепке алуу жана финансы отчеттуулугунун эл аралык стандарттарын жана ал боюнча тиешелүү сертификаттарынын болуусу жана жогоруда көрсөтүлгөн багыттар боюнча курстарды ийгиликтүү аяктаганын (экзамен/тесттен өтүү) жана квалификациясын жогорулаткандыгын тастыктаган талапкерди макулдашуу тууралуу өтүнүчтүн күнүнө карата ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын уруксатына\лицензиясына ээ болгон билим берүү уюмдарынан акыркы беш жыл ичинде алынган сертификаттар же башка документтердин болуусу.

Мындан тышкары, ислам банкынын же "ислам терезесине" ээ банктын башкы бухгалтери Ислам финансы институттары үчүн Бухгалтердик эсепке алуу жана аудит уюмунун бухгалтердик эсепке алуу стандарттарын (ААОIFI) кошумча билүүгө жана жогоруда көрсөтүлгөн багыттар боюнча курстарды ийгиликтүү аяктаганын (экзамен/тесттен өтүү) жана квалификациясын жогорулаткандыгын тастыктаган талапкерди макулдашуу тууралуу өтүнүчтүн күнүнө карата ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын уруксатына\лицензиясына ээ болгон билим берүү уюмдарынан акыркы беш жыл ичинде алынган сертификаттар же башка документтердин болуусу, ошондой эле ислам каржылоо принциптери боюнча Эсептер планын билүүгө тийиш;

2) Ички аудит кызматынын жетекчиси - Кыргыз Республикасынын аудит боюнча мыйзамдарын, аудиттин эл аралык стандарттарын жана банктардагы ички аудиттин эл аралык стандарттарын билүүгө, көрсөтүлгөн багыттар боюнча тереңдетилген окутуудан өткөндүгү жөнүндө сертификаты (күбөлүгү) болууга жана жогоруда көрсөтүлгөн багыттар боюнча курстарды ийгиликтүү аяктаганын (экзамен/тесттен өтүү) жана квалификациясын жогорулаткандыгын тастыктаган талапкерди макулдашуу тууралуу өтүнүчтүн берилген күнүнө карата ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын уруксатына\лицензиясына ээ болгон билим берүү уюмдарынан акыркы беш жыл ичинде алынган сертификаттар же башка документтердин болуусу, ошондой эле тиешелүү сертификаттар менен тастыкталган (Банктык окуу борбору, Бухгалтерлер жана аудиттер бирикмеси жана башка окуу борборлору) Финансы отчеттуулугунун эл аралык стандарттарын билүү менен аны ишинде колдонуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болууга тийиш.

Мындан тышкары, ислам банкынын же "ислам терезесине" ээ банктын ички аудит кызматтын жетекчисинин ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча кошумча билимге ээ болуусу, Ислам финансы институттары (ААОIFI) үчүн бухгалтердик эсепти, аудитти уюштуруу уюмунун стандарттарын билүүсү жана ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча окутуудан өткөндүгүн тастыктаган сертификатынын же документинин болуусу зарыл.

146. Башкарманын төрагасынын, анын орун басарларынын, башкарманын башка мүчөлөрүнүн, ички аудит, тобокелдик-менджментинин, комплаенс-контролдоо кызматтардын жетекчилеринин Жобонун ушул главасына ылайык Улуттук банк тарабынан коюлган талаптарга ылайык келүүсү үчүн жоопкерчилик банктын Директорлор кеңеши тартат.

147. Банктын башкаруучу директорлорунун, кредиттик ишине, активдерди жана пассивдерди тескөөгө жана ислам принциптери боюнча каржылоого жооп берген түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин, башкы бухгалтердин, "ислам терезесинин" жетекчисинин талапка ылайык келүүсүнө банк башкармасынын төрагасы жооп берет.

148. Башкарманын төрагасы, башкарманын төрагасынын орун басары, башкарманын мүчөлөрү жана башкы бухгалтер, башкы бухгалтеринин орун басары алардын талапкерлиги Улуттук банк менен макулдашуу жол-жобосунан өткөнгө чейин банктын төлөм документтерине кол коюу укугу жок.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

149. Төлөм документтерине биринчи кол тамга коюу укугу менен бош кызмат ордуна талапкерлерди Улуттук банк менен макулдашуу учурунда, кол коюу укугу төраганын орун басарынын же башкарманын мүчөсүнүн кызмат ордуна макулдашуу жол-жобосунан өткөн адамга ыйгарылышы мүмкүн.

20-глава. Талапкерлерди макулдашуудан баш тартуу үчүн негиздемелер

150. Улуттук банк ушул жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат ордуна талапкерлерди (мындан ары - талапкерлер) макулдашуудан баш тартууга милдеттүү, эгерде:

1) Жобонун 119-пунктунда көрсөтүлгөн учурларда жак кынтыксыз кызматтык абройго ээ эмес же андан ажыраган деп эсептелет;

2) талапкерлерге карата экономика, финансы чөйрөсүндө жана банк ишинде кылмыш жасагандыгы, ошондой эле кызматтык иш боюнча кылмыш үчүн жол бергендиги үчүн айыптоочу өкүм чыгарылган болсо;

3) эгерде, алар буга чейин: мажбурлоо тартибинде банкрот катары таанылып, алардын аракеттенүүсү (аракеттенбей коюусу) банктан/финансы-кредит уюмунан лицензиянын (эсептик каттоо тууралуу күбөлүгүнүн) кайтарылып алынышына алып келгендигин тастыктоолор болгон финансы-кредит уюмунун Директорлор кеңешинин төрагасы же мүчөлөрү, аудит боюнча комитеттин төрагасы, башкарманын төрагасы, анын мүчөлөрү, башкы бухгалтери, ички аудит, тобокелдик-менеджмент кызматынын жетекчиси кызмат ордун ээлеген болсо;

4) талапкерлер төмөнкүлөр үчүн коюлган талаптарга жооп бербесе:

а) банктын төрагасы жана Директорлор кеңешинин мүчөсү, банктын аудит боюнча комитетинин төрагасы - ушул жобонун 17-главасынын; башкарманын төрагасы жана башкарманын мүчөсү - "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Мыйзамдын 100-беренесинин 3-бөлүгүндөгү;

б) банктын Шариат кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү үчүн - ушул жобонун 18-главасындагы;

в) Директорлор кеңешинин, Шариат кеңешинин төрагасын жана мүчөлөрүн, ошондой эле аудит боюнча комитеттин төрагасын эске албаганда, банктын ушул жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат адамдары үчүн - ушул жобонун 19-главасындагы; башкарманын төрагасы жана башкарманын мүчөсү - "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Мыйзамдын 104-беренесинин 7-бөлүгүндөгү;

5) Улуттук банктын (Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитеттин чечими, жазма буйруусу, текшерүү боюнча отчеттор ж.б.) талапкерлерди төмөнкүлөргө катыштыгы бар деп тааныган корутундусу, чечими же башка актылары болсо:

а) анын натыйжасында банктын/финансылык кредиттик уюмдардын лицензиясы (эсептик каттоо күбөлүгү) кайтарылып алынган же банкка убактылуу администрациялоо режими киргизилген аракеттерге (аракеттенбей коюуларга);

б) алгылыксыз жана/же коопсуз эмес банктык тажрыйба катары классификацияланган аракеттерге;

в) Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын бузууга жол берсе;

6) жөнгө салуучу органдар тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүлөр боюнча, талапкер жоопкерчиликтүү болгон участкаларда финансылык же административдик көйгөйлөрдүн орун алгандыгын тастыктаган материалдар бар болсо.

Мында, эгерде талапкер жол берген мыйзам бузуу олуттуу финансылык чыгымды/кирешенин алынбай калышын, банк/финансы-кредит уюму үчүн олуттуу тобокелдиктерди шарттабаса, системалуу мүнөзгө ээ болбосо жана Улуттук банктын баа берүүсү боюнча анчалык олуттуу болбосо, ушул пункттун 5 "в" жана 6-пунктчаларындагы негиздер макулдашылууга тийиш болгон кызмат ордуна талапкерге карата колдонулбашы мүмкүн.

Улуттук банк төмөнкү учурларда ушул жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат ордуна талапкерлерди (мындан ары - талапкерлер) макулдашуудан баш тартууга укуктуу:

а) талапкердин буга чейинки иши, ал кызмат ордун ээлеген уюмдун олуттуу чыгым тартуусуна байланыштуу болгондугу тууралуу тастыкталган маалымат болсо;

б) талапкер тобокелдиктүү, негизсиз же уюмдун ички жол-жоболорун бузуу менен системалуу иш алып баргандыгы жөнүндө тастыкталган маалымат болсо;

в) Улуттук банктын баа берүүсү боюнча талапкер негизги милдеттерди аткаруу үчүн дайындалбаса (номиналдуу дайындалса). Бул Жобонун алкагында номиналдуу дайындоо дегенден улам, тиешелүү кызмат орду үчүн каралган функцияларды аткарууга убактысынын аздыгында талапкердин дайындалышын; ага жүктөлгөн функцияларды өз алдынча же бүтүндөй банктын таламында иш алып барууга мүмкүндүк бербеген үчүнчү жактар менен байланыштуулугун/көз карандылыгын тастыктаган фактылардын болушун, Улуттук банкка макулдашуу жол-жобосун өтүүдө талапкерге жүктөлгөн функциялардын аткарылбашын түшүнүүгө болот.

г) Улуттук банктын баа берүүсү боюнча талапкерди макулдашуу таламдардын каршы келип калышын шарттаса;

Ушул Жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарына талапкерлерди макулдашуудан баш тартуу үчүн жогоруда көрсөтүлгөн негиздемелер, талапкерлердин квалификациясына баа берүүнүн кошумча критерийи болуп эсептелет.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

151. Талапкер, төмөнкү пункттарда берилген фактылардын орун алышы шартында, банктарда ушул Жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарын ээлөөгө укугу жок:

- Жобонун 150-пунктунун 2-пунктчасында жана 119-пунктунун 2 "б" пунктчасында - соттолгондугу алынып салынган же тындырылган күндөн тартып

7 (жети) жыл бою;

- 150-пунктунун 3 жана 5 "а" пунктчаларында жана 119-пункутунун 6-пунктчасында - бузууга жол берүү фактысы боюнча чечим кабыл алынган күндөн тартып 7 (жети) жыл бою;

- 119-пунктунун 4-пунктчасында - тиешелүү чечим күчүнө кирген күндөн тартып 5 (беш) жыл бою;

- 150-пунктунун 5 "б" пунктчасында жана 119-пунктунун 5-пунктчасында - бузууга жол берүү фактысы боюнча чечим кабыл алынган күндөн кийинки 5 (беш) жыл бою;

- 150-пунктунун 5 "в" пунктчасында - бузууга жол берүү фактысы боюнча чечим кабыл алынган күндөн тартып 3 (үч) жыл ичинде;

- 150-пунктунун 6-пунктчасында - бузууга жол берүү фактысы аныкталган учурдан кийинки 3 (үч) жыл бою;

- 119-пунктунун 7, 8-пунктчаларында - бузууга жол берүү фактысы аныкталган учурдан тартып бир жыл бою.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

152. Жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн адамдарды Улуттук банк менен макулдашуу, алардын кылмыш иши боюнча шектүү/айыпталуучу катары ишке тартылгандыгы тууралуу Улуттук банк маалымат алган учурдан баштап, убактылуу токтотулат.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

153. Банк жана/же ушул жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн адамдар кайсы болбосун такталбаган, толук эмес маалыматтарды (маалыматтар жана/же документтер) сунуштаса же маалыматты атайын бурмалоо же ката кетирүү менен сунуштаган болсо, Улуттук банк документтерди кароодон жана аны макулдашуудан баш тартууга укуктуу.

154. Улуттук банк талапкерликти макулдашуу мезгил аралыгында ушул Жобонун 150-153-пункттарында көрсөтүлгөн негиздер жол берилип, бирок макулдашуу учурунда Улуттук банкка маалым болбосо, Улуттук банк талапкерлерди макулдашуу жөнүндө чечимин жокко чыгарууга жана алардын четке кагылышын талап кылууга укуктуу. Талапкерди макулдашуу жөнүндө чечимди жокко чыгаруу тууралуу чечим талапкерлерди макулдашуу жөнүндө чечим кабыл алган орган/кызмат адам тарабынан кабыл алынат. Талапкерди макулдашуу жөнүндө чечимдин жокко чыгарылышы Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында белгиленген, талапкерди макулдашуудан баш тартуу үчүн каралган натыйжаларга алып келет.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

155. Улуттук банк, банктын ишенимдүү жана туруктуу иш алып баруусуна коркунуч жараткан, ошондой эле ушул жобонун 150-пунктунда көрсөтүлгөн фактылар аныкталган учурда банктын кызмат адамдарынын ыйгарым укуктарын токтотууну талап кылууга укуктуу.

156. Жобонун 154 жана 155-пункттарында каралган банктын кызмат адамдарынын иштен четтетүү же ыйгарым укуктарын токтотуу жөнүндө Улуттук банктын талабы талапкерди макулдашуу чечимин кабыл алган Улуттук банктын кызмат адамы/органы же болбосо Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарына ылайык таасир этүү чараларынын колдонуунун алкагында кабыл алынат.

21-глава. Банктын кызмат адамдарын макулдашуу тартиби

157. Банк, ушул жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн адамдар шайланган/дайындалган күндөн тартып 3 жумуш күнү ичинде кызмат адамдардын курамындагы өзгөрүүлөр жөнүндө тиешелүү жазуу жүзүндөгү маалыматты Улуттук банкка берүүгө тийиш.

158. Банк, 10 (он) жумуш күнү ичинде, ал эми резидент эмести шайлаган/дайындаган шартта - талапкер шайланган/дайындалган күндөн кийинки 30 (отуз) календардык күн ичинде төмөнкү документтерди кошо тиркөө менен талапкерлерди макулдашуу жөнүндө өтүнүчтү Улуттук банкка берүүгө тийиш:

1) талапкерди шайлоо/дайындоо жөнүндө чечим кабыл алган ыйгарым укуктуу башкаруу органынын отурумунан толтурулган протоколдун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн (эмгек келишиминин);

2) кызмат ордуна дайындоо тууралуу буйруктун (токтомдун, буйруунун) күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн;

3) 21-тиркеменин формасы боюнча анкеталар, кийин ушул анкетада чагылдырылган маалымат өзгөргөн шартта, кызмат адамы - Кыргыз Республикасынын резиденти 10 (он) жумуш күнү ичинде, ал эми Кыргыз Республикасынын резидент эмеси өзгөртүү киргизилген учурдан тартып 20 (жыйырма) жумуш күнү ичинде Улуттук банкка бул тууралуу кат жүзүндө билдирүүгө тийиш.

4) кеминде эки сунуш-көрсөтмө (ушул Жобонун 159-161-пункттарынын талаптарын эске алуу менен);

5) банк тарабынан тиешелүү негизде тариздетилген жана күбөлөндүрүлгөн функционалдык милдеттердин тизмеси;

6) Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык мындай уруксат алуу милдеттүү болгон шартта, чет элдик жарандарга эмгек же башка ишкердикти жүзөгө ашырууга уруксат;

7) эмгек китепчесинин көчүрмөсү (болгон болсо);

8) ушул Жобого карата 21-тиркеменин формасы боюнча анкетада көрсөтүлгөн паспорттун көчүрмөсү;

9) ушул Жобого карата 32-тиркемеге ылайык банктын талапкерге карата өтүнүчү. Бул талап Директорлор кеңешинин төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, ошондой эле Шариат кеңешинин төрагасынын жана мүчөлөрүнүн кызмат ордундарына талапкерлерге таркатылбайт.

Жобонун ушул пунктунун 2 жана 5-пунктчаларында көрсөтүлгөн документтер Директорлор кеңешинин, Шариат кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү, ошондой эле Аудит боюнча комитеттин төрагасы тарабынан сунушталбайт.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

159. Сунуштамалар талапкер мурда иштеген же болбосо ал менен ишкердик мамиле түзгөн кеминде эки адам тарабынан сунушталат.

Эгерде талапкер тапшырган сунуштама-каттар чечим кабыл алуу үчүн жетишсиз болсо, Улуттук банк кошумча сунуштама-каттарды, анын ичинде талапкер акыркы мезгил ичинде иштеген жерден талап кылууга, ошондой эле буга чейинки сунуштама-кат берген адамдар тууралуу жазуу же оозеки түрдө түшүндүрмө берүүнү талап кылууга укуктуу. Сунуштама берген адам түшүндүрмө бербеген учурда, ал сунуштама-катты кабыл албоо үчүн негиз катары кызмат кылышы мүмкүн.

Талапкер акыркы иштеген жерден сунуштама-катты алып келүү мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда, ал себептерин көрсөтүү менен түшүндүрмө берүүгө тийиш.

Сунуштама-катта сунуштатам берген адамдын аты-жөнү, иштеген жери, кызматы, телефону, факсы, электрондук почта дареги, ошондой эле сунуштама-катка кол коюлган күн көрсөтүлүүгө тийиш. Мында, төмөнкүлөрдөн сунуштама-кат алууга жол берилбейт:

1) Улуттук банктын кызматкерлеринен;

2) кайсы болбосун туугандарынан;

3) талапкерди макулдашуу жөнүндө өтүнүч берген банктын жетекчилеринен жана кызматкерлеринен;

4) өтүнүч берип жаткан банктын аффирленген компанияларынын кызмат адамдарынан;

5) алгылыксыз жана/же кооптуу банктык тажрыйбага кирген ишкердикти жүзөгө ашырууга катыштыгы бар адамдардан.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

160. Сунуш-көрсөтмөдө төмөнкү учурлар (формасы 22-тиркемеде келтирилген) чагылдырылууга тийиш:

1) талапкердин иш аброю;

2) моралдык сапаттары;

3) кайда жана качан бирге иштеген, же болбосо, сунуш-көрсөтмө берүүчү менен иш боюнча байланышы, талапкер менен кайсы убактан бери тааныш;

4) сунуш-көрсөтмө берүүчү маанилүү деп эсептеген башка маалыматтар.

161. Банктык жана/же финансылык чөйрөдө иштеп кеткен же иштеп жаткан адамдар гана сунуштама-кат берүүчү боло алат.

Жогоруда көрсөтүлгөн чектөөлөр талапкердин акыркы иштеген жеринен сунушталган сунуштама-катка таркатылбайт.

Сунуштама-кат берген адамдын кол тамгасынын аныктыгы анын иш орду боюнча же болбосо нотариус тарабынан тастыкталууга тийиш. Бул талап, эгерде сунуштама-кат уюмдун фирмалык бланкында сунушталса жана уюмдун мөөрү басылган шартта милдеттүү болуп саналбайт.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

162. Зарыл болгон учурда, Улуттук банк берилген маалыматты чечим кабыл үчүн жетишсиз деп эсептесе, ал банктан, талапкерден жана/же үчүнчү жактардан кошумча маалыматты талап кыла алат.

163. Чет тилде берилүүчү документтер Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана/же расмий тилдерине которулуп, белгиленген тартипте тастыкталууга тийиш.

164. Сунушталган документтерде толук маалымат берилиши, анкеталардын так толтурулушу жана талапкердин ушул Жободо белгиленген талаптарга ылайык келиши кароого алынат.

Документтерди карап чыгууда Улуттук банк талапкердин мурда иштеген ордун, банктык/финансылык чөйрөдө иштөө тажрыйбасынын болушун жана банктык/финансылык чөйрөгө байланыштуу багытта иштегендигин, тиешелүү документтер менен тастыкталган адистештирилген билиминин болушун эске алат.

Эгерде сунушталган документтерге карата сын-пикирлер болсо же талапкерлердин иш тажрыйбасы (стажы), билими жана милдеттүү сертификаттары белгиленген талаптарга жооп бербесе Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмү аларды жеткире иштеп чыгуу же талапкерди макулдашуудан баш тартуу жөнүндө кат жөнөткөнгө укуктуу.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

165. Документтердин белгиленген талаптарга ылайык келбеген жана документтерин толук эмес топтомун сунуштаган учурда, жеткире иштеп чыгуу жана сын-пикирлерди четтетүү зарылчылыгы тууралуу банкка кат жөнөтүлөт. Банк сын-пикирлерди эске алуу менен жеткире иштелип чыккан документтерди жыйырма календардык күндөн кечиктирбестен, Кыргыз Республикасынын резидент эместери менен учурда отуз календардык күндөн кечиктирбестен Улуттук банкка сунуштоого тийиш. Жобонун талаптарына ылайык келбеген же толук эмес көлөмдө эки жолдон ашык же болбосо белгиленген мөөнөт ичинде документтерди сунуштабаган учурда, талапкердин документтери Улуттук банк тарабынан кароого алынбайт.

166. Талапкерлерди макулдашуу үчүн документтерди сунуштаган күндөн тартып отуз иш күн ичинде макулдашуу тууралуу чечим кабыл алынат. Кошумча маалыматтарды же документтерди алуу зарыл болсо Улуттук банк талапкердин документтерин кароо мөөнөтүн жыйырма иш күнгө чейин созууга укугу бар.

Талапкерлерди кызмат ордуна макулдашуу тууралуу чечим:

- Директорлор кеңешинин, Шариат кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү, Аудит боюнча комитеттин, Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы, башкарманын төрагасы, банктын кредиттик ишине жана ислам принциптери боюнча каржылоого жооп берген башкарманын төрагасынын орун басары/башкарманын мүчөсү (эгерде, башкаруучу директор банктын кредиттик ишине жана ислам принциптери боюнча каржылоого жооп берген башкарманын төрагасынын орун басарынын алдында болбосо), ички аудит кызматынын жетекчиси, банктын башкы бухгалтери боюнча Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети тарабынан кабыл алынат;

- төраганын орун басары жана башка Башкарманын мүчөлөрү, башкаруучу директору, комплаенс-контролдоо кызматтарынын жетекчилери, тобокелдик-менеджменти жана "ислам терезесинин" жетекчиси боюнча, Улуттук банктын Төрагасынын банктык көзөмөл жана лицензиялоо маселелерин түздөн-түз тескөөгө алган орун басары/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү тарабынан кабыл алынат;

- ислам принциптери боюнча каржылоого, активдерди жана пассивдерди тескөөгө, банктын кредиттик иштерине жооп берген түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери боюнча, Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмүнүн начальниги тарабынан кабыл алынат.

Банктын башка кызматтык адамдардын макулдашуу боюнча чечим Көзөмөл боюнча комитети, Төраганын орун басары/Улуттук банктын банктык көзөмөл жана лицензиялоо маселелерин түздөн-түз тескөөгө алган Башкарманын мүчөсү же Улуттук банктын Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмүнүн начальниги тарабынан, кызматтык адамдын функционалдык милдеттерине жараша кабыл алынат.

Түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринин орун басарларын/башкы бухгалтерди макулдашуу жөнүндө чечим түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилерин/башкы бухгалтерди макулдашуу жөнүндө чечим кабыл алган орган/кызмат адамы тарабынан кабыл алынат.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

167. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети, Төраганын орун басары/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү жана/же Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчиси талапкерлерди маектешүүгө чакырууга укуктуу. Маектешүү үчүн Улуттук банктын башка түзүмдүк бөлүмдөрүнөн кызматкерлер чакыртылышы мүмкүн. Маектешүүнүн жүрүшүндө протокол толтурулат, ага Улуттук банктын өкүлдөрү кол коёт жана ал талапкерди макулдашуудан баш тартуу үчүн негиз катары кызмат кылышы да мүмкүн. Маектешүүнүн жүрүшүндө аудио жана видео каражаттар колдонулушу мүмкүн.

Талапкер маектешүүгө келбеген учурда, документтер кароого алынбайт. Эгерде талапкер экиден көп жолу жүйөлүү себептерсиз (ооруп калса, иш сапарында болсо ж.б.) маектешүүгө келбесе, Улуттук банк аны макулдашуудан баш тартышы мүмкүн.

Маектешүүнүн жүрүшүндө талапкерге анын банктык мыйзам талаптарын, банк иши жөнүндө билим деңгээлине баа берүү үчүн, ошондой эле төмөнкүлөрдү кошо алганда, бирок талапкердин ишкердик аброю, анын мурдагы иши, ишкердик жана тууганчылыгы жөнүндө маселелер менен гана чектелбестен, талапкерди кызмат ордуна макулдашуу процессине тиешелүү кайсыл болбосун башка багыттар боюнча суроолор берилет.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

168. Талапкерлерди карап чыгууда инспектордук текшерүүнүн, ошондой эле кайсы болбосун мамлекеттик же жөнгө салуучу орган тарабынан жүргүзүлүүчү текшерүүнүн жүрүшүндө алынган маалыматтар эске алынат.

169. Талапкерлерди кароонун жыйынтыгы талапкерлер боюнча чечим кабыл алынган күндөн тартып үч жумуш күн ичинде Улуттук банк тарабынан банкка жазуу жүзүндө кат жөнөтүлөт.

V БӨЛҮМ. ОБОЧОЛОНГОН БӨЛҮМДӨРДҮ ТҮЗҮҮ ЖОЛУ МЕНЕН БАНКТЫН ИШИН КЕҢЕЙТҮҮ ТАРТИБИ

170. Банк филиалдар, өкүлчүлүктөр, сактык жана көчмө кассалары, акча алмаштыруу пункттары түрүндө обочолонгон бөлүмдөрүн, ошондой эле консультация берүү кызматтарын жана банктык кызматтарды сунуштоо боюнча билдирмелерди кабыл алуу боюнча кызматтарды жүзөгө ашыруу укугу менен кардарларды тейлөө пункттарын ача алат. Банк Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарын жана ушул жобонун талаптарын аткарган шартта өзүнүн обочолонгон түзүмдүк бөлүмдөрүн ачышы мүмкүн.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

22-глава. Туунду банкты түзүүнүн өзгөчөлүктөрү

171. Туунду банк өз алдынча юридикалык жак болуп саналат. Кыргыз Республикасынын аймагында туунду банкты түзүү Улуттук банктын жазуу жүзүндөгү уруксатынын негизинде жана төмөнкү шарттарда гана мүмкүн:

1) туунду банктын жана башкы банктын менчигинин жана башкаруу түзүмү, финансылык мүмкүнчүлүктөрү Улуттук банк белгилеген критерийлерге ылайык келсе;

2) туунду банктын ишинен улам, башкы банкта келип чыккан тобокелдиктерди контролдукка алуу жол-жобосу жана башкы жана туунду банктын корпоративдик өз алдынчалыгын колдоого багытталган жол-жоболор иштелип чыкса;

3) туунду банкты түзүү же сатып алуу башкы банктын финансылык туруктуулугуна олуттуу деле тобокелдиктерди алып келбесе;

4) Улуттук банк тарабынан белгиленген башка талаптар аткарылса.

172. Чет өлкө башкы банкы Кыргыз Республикасынын аймагындагы туунду банкка карата чет өлкөдөгү банктар болушу мүмкүн, алар төмөнкү кредиттик рейтингдердин бирине ылайык келүүгө тийиш:

- "Standard & Poor's", "Investors Service", "Fitch-IBCA" (АКШ) рейтингдик агенттиктер тарабынан ыйгарылган "В" категориясынан төмөн болбогон узак мөөнөттүү кредиттик рейтингине,

- же "Capital Intelligence", "Japan Credit Rating Agency (JCR)", "Dominion Bond Rating Service (DBRS)", "Rating & Investment Information (R&I)" рейтингдик агенттиктер тарабынан ыйгарылган ушундай эле деңгээлдеги кредиттик рейтингине.

173. Туунду банкты түзүүгө уруксат алуу үчүн ушул жобонун II жана III бөлүктөрүнө ылайык берилүүчү документтерге кошумча түрдө төмөндөгүлөр сунушталууга тийиш:

1) Кыргыз Республикасынын аймагында туунду банкты ачуу (сатып алуу) жөнүндө өтүнүч ээсинин тийиштүү (ыйгарым укуктуу) органынын чечими;

2) туунду банктын ишинен улам өтүнүч ээсинен келип чыгуучу тобокелдиктерди көзөмөлдөө үчүн түзүлгөн жол-жоболор;

3) туунду банктын ишинин өтүнүч ээсинин (башка компаниянын) финансылык абалына мүмкүн болуучу таасирин талдап-иликтөө;

4) өтүнүч ээсинин туунду банкка салуучу инвестициянын суммасы жана анын өтүнүч ээсинин өз капиталына карата пайыздык катышы тууралуу маалыматтар;

5) өтүнүч ээсинин жайгашкан (катталган) өлкөнүн көзөмөлдөөчү органынын төмөндөгүлөр тууралуу жазуу жүзүндөгү тастыктоосу:

а) Кыргыз Республикасынын аймагында туунду банкты түзүүгө (сатып алууга) макулдук же мындай уруксат өтүнүч ээсинин жайгашкан өлкөнүн мыйзамдары боюнча талап кылынбай тургандыгы тууралуу тастыктоо жөнүндө;

б) өтүнүч ээси ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген тийиштүү лицензияга ээ экендиги жөнүндө;

в) Базель принциптерине ылайык консолидацияланган негизде банк тобуна көзөмөлдүн жүзөгө ашырылышы жөнүндө;

г) туруктуу негизде Улуттук банк менен кызматташууга даяр экендиги жана туунду банкка көзөмөлдүк кылууга жана өтүнүч ээсинин финансылык абалына жана аброюна тийиштүү бардык учурларга байланышкан маалыматтарды оперативдүү түрдө сунуштоо жөнүндө.

174. Улуттук банктын лицензиясынын негизинде иш алып барган банктын акциялары ага туунду банктын статусун берүү менен башка юридикалык жак тарабынан сатылып алынса, ушул жобонун 173-пунктунда көрсөтүлгөн документтерге кошумча төмөндөгүлөр берилүүгө тийиш:

1) банктын уставына сунушталуучу өзгөртүүлөр;

2) банктын башкаруу түзүмүнө сунушталган өзгөртүүлөр, анын ичинде кызмат орундарына сунушталган жаңы талапкерлер;

3) банктын кредиттик саясатындагы жана башка негизги саясаттарындагы өзгөртүүлөрдү кошо алганда, банктын сунушталуучу жаңы стратегиясы;

4) банктын болжолдонуучу эсептешүү балансын кошо алганда, финансылык болжолдоо;

5) активдерди сатуу, иш-аракетти кошуу, кеңейтүү, активдерди кыскартуу (көбөйтүү), филиалдардын тармагын кыскартуу (кеңейтүү) ж.б. жагындагы башка пландар менен сунуштар.

175. Улуттук банктын лицензиясынын негизинде иш алып барган банк туунду банкты түзүүгө же туунду банктын статусун берүү менен башка банкта контролдукка ээ болууга уруксат алуу үчүн төмөндөгү талаптарды аткарууга тийиш:

1) Улуттук банктын талаптарына ылайык "шайкеш капиталдашуусун" критерийлерине туура келиши;

2) жаңы банкты түзүүнүн ушул жободо туунду банкка карата каралган бардык шарттарынын аткарылышы;

3) туунду банктын ишинен улам өтүнүч ээсинин келип чыгуучу тобокелдиктерди контролдоо жол-жобосунун Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга жана эл аралык тажрыйбада кабыл алынган стандарттарга туура келиши;

4) туунду банкка ээлик кылуунун өтүнүч ээсинин финансылык туруктуулугуна алгылыксыз таасиринин жоктугу;

5) Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туунду банкты түзгөн учурда - консолидацияланган негиздеги көзөмөлдү кошо алганда, туунду банк жайгашуучу өлкөдөгү (кабыл алуучу өлкөдөгү) көзөмөлдүн сапатынын, ошондой эле, кабыл алуучу өлкөнүн көзөмөл органы менен натыйжалуу кызматташуунун жана маалымат алмашуунун келечегинин Улуттук банк үчүн ылайыктуулугу.

176. Банктын туунду компаниялары өзүнүн банктык жана/же финансылык ишин, ошондой эле банктык жана/же финансылык иш менен байланышкан ишти Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарында белгиленген негизде жана тартипте жүзөгө ашырат.

177. Туунду банкты түзүүгө макулдук берүү тууралуу чечим кабыл алууда төмөндөгү факторлор эске алынышы мүмкүн:

а) башкы банк түзүлгөн (каттоодон өткөн) же туунду банкты кабыл алуучу өлкөдө депозиттерди камсыздандыруу системасынын болушу;

б) башкы банк түзүлгөн (каттоодон өткөн) же туунду банкты кабыл алуучу өлкөдөгү экономикалык жагдай.

178. Өтүнүч ээсинин өтүнүч катын жана финансылык абалын баа берүүдө Улуттук банк өтүнүч ээси туулуп өскөн (каттоодон өткөн) өлкөнүн көзөмөл органынын маалыматына жана пикирине таянышы мүмкүн.

179. Улуттук банк туунду банкты сатып алууга карата же түзүүгө өтүнүч катты кароо үчүн зарыл болгон кошумча маалыматты талап кыла алат.

23-глава. Банктын филиалын ачуу тартиби

180. Юридикалык жак болуп саналбаган, банктын жайгашкан жерден тышкаркы жайгашкан, банктын атынан банктык операциялардын бардыгын же бөлүгүн банк тарабынан бекитилген Филиал жөнүндө жобонун негизинде жүзөгө ашырган жана банк тарабынан ага берилген ыйгарым укуктардын чегинде иш алып барган анын обочолонгон бөлүмү банктын филиалы болуп саналат.

Филиал банк бөлүп берген мүлккө, банк менен бирдиктүү баланска, ошондой эле "филиал" деген сөздөр кошулган банктын аталышына толук дал келген аталышка ээ болот.

Филиалдын жетекчиси банктын уставы боюнча ыйгарым укук берилген башкаруу органы тарабынан дайындалат жана белгиленген тартипте аларга берилген ишеним каттын негизинде иш алып барат. Ишеним катта операциялардын тизмеги жана филиалдын жетекчисинин башка ыйгарым укуктары көрсөтүлүүгө тийиш

181. Банктын филиалы тууралуу маалыматтар банктын уставында камтылууга тийиш. Банк, филиалдын ачылышынан/жабылышынан кийин өткөрүлгөн акционерлердин биринчи жалпы жыйынында банктын уставына тиешелүү өзгөртүүлөрдү/толуктоолорду Банктын уставына бекитүүгө милдеттүү.

182. Улуттук банк берген тиешелүү банктык лицензиянын негизинде иш алып барган банк төмөндөгү шартта Кыргыз Республикасынын аймагында өзүнүн филиалдарын ача алат:

1) банктын абалынын начарлашынан улам Улуттук банктын өзгөчө көзөмөлдүгүнө алынбаса;

2) банк, филиал ачуу өтүнүчү келип түшкөнгө чейинки иш жыйынтыгы боюнча акыркы эки жылдын аралыгында чыгашасыз болсо. Жаңыдан түзүлгөн банктар үчүн лицензия алган учурдан тартып алардын иш алып баруу мөөнөтү кеминде үч жылды түзсө, финансылык жыл пайда алуу менен аякташы зарыл;

3) филиал ачууга тыюу салуу аркылуу банктын ишинин кеңейтилишине Улуттук банк тарабынан чектөөлөр киргизилбесе;

4) Улуттук банктын талаптарына ылайык, банк "шайкеш капиталдаштырылса";

5) банктын ишине инспектордук текшерүүнүн жана күндөлүк көзөмөлдүктүн жыйынтыгы боюнча Улуттук банктын сунуш-көрсөтмөлөрү жана талаптары аткарылса;

6) филиал жана касса түйүнү жайгашкан жай ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын тиешелүү актылары менен тастыкталган техникалык жактан жабдылышы, күзөт-өрт жана коркунуч билдирүүчү сигналдар менен жабдылышы боюнча талаптарга жооп берсе;

7) филиалдын жетекчиси жана башкы бухгалтери төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш:

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому болууга;

2) акыркы он жыл ичинде банктарда жана/же башка финансы-кредит уюмдарда кеминде эки жыл иш тажрыйбасына ээ болууга.

183. Банктын филиалы Улуттук банктын алдын ала жазуу жүзүндөгү макулдугу менен ачылат:

Филиалды ачуу жана мамлекеттик каттоодон өткөрүүгө макулдук-катын алуу үчүн Улуттук банкка төмөнкү документтер берилет:

1) филиалды ачылышын макулдашуу өтүнүчү (23-тиркеме);

2) банктын уставына ылайык филиалды ачуу жөнүндө банктын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын чечими (банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн жыйындан толтурулган протоколдун көчүрмөсү же протоколунан көчүрмө);

3) филиал жөнүндө жобо (эки нускада), анда төмөндөгүлөр көрсөтүлүүгө тийиш: "филиал" деген сөздөр кошулган банктын аталышына толук дал келген филиалдын аталышы, юридикалык дареги, филиал жүзөгө ашырууга укуктуу банктык операциялар тизмеги, пландаштырылуучу операциялардын көлөмү жана мүнөзү, филиалдын жетекчисинин ыйгарым укуктары жана иш-милдеттери, башкы банк тарабынан натыйжалуу контролдукту жүзөгө ашыруу каралууга тийиш болгон анын укуктары менен милдеттери;

4) филиалдын жетекчиси жана башкы бухгалтери тууралуу маалымат (24-тиркеме) эмгек китепчесинин көчүрмөсү, кредиттик бюродон маалымкат;

5) жүзөгө ашырууга ыйгарым укук берилген операцияларды жана бүтүмдөрдү көрсөтүү менен филиалдын жетекчисине берилген ишеним каттын банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

6) банктын стратегиялык максаттарына жетишүү жана банктын болжолдонуучу кирешелүүлүгү боюнча филиалдын ишине таасир этүү көз карашынан филиалдын келечектеги ишине баа берүү;

7) филиал жайгашкан жайдын техникалык жактан жабдылышы боюнча белгиленген талаптарга ылайык келүүсү жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тиешелүү мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн анын корутундусу;

8) банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн филиал жайгаштырылуучу жайга менчик укугун тастыктаган ижара келишиминин же документтин көчүрмөсү.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

184. Талаптагыдай тариздетилген документтерди алган күндөн тартып он жумуш күнү ичинде, ошондой эле баш тартуу үчүн негиз жок болгон шартта Улуттук банк, Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмүнүн ишин түздөн-түз тескөөгө алган Улуттук банктын Төрагасынын орун басарынын/Башкарма мүчөсүнүн колу коюлган макулдашуу катын юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укук чегерилген мамлекеттик органга филиалды мыйзамдарда белгиленген тартипте каттоо үчүн негиз болуп саналган "Филиал жөнүндө" жобонун эки нускасын кошо тиркөө менен жөнөтөт.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

185. Жобонун 182 жана 183-пункттарында көрсөтүлгөн талаптар жана шарттар банк тарабынан сакталбагандыгы аныкталган учурда, Улуттук банктын Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмү банктын дарегине филиалды ачуу үчүн белгиленген талаптары аткарылбагандыгы жөнүндө кат жөнөтөт.

Банк филиал ачуу боюнча сын-пикирлерди четтеткенден же документтерди жеткире иштеп чыккандан кийин макулдашуу жөнүндө кайра өтүнүч менен кайрылууга укуктуу.

186. Банктын филиалы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан каттоодон өткөртүлгөндөн кийин беш жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөттө, филиалды мамлекеттик каттоо тууралуу күбөлүктүн банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн жана мамлекеттик каттоо тууралуу белгиси менен "Филиал жөнүндө" жобонун талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн кошо тиркөө менен тиешелүү жазуу жүзүндө билдирүү берүүгө милдеттүү.

187. Улуттук банк, банктардын филиалдарынын реестрин электрондук түрдө жүргүзөт.

Реестр, календардык жыл аяктагандан кийин белгиленген тартипте кагаз жүзүндө архивделет.

188. Банк документтерди ушул жобонун 186-пунктунда каралган документтерди сунуштаган күндөн тартып беш жумуш күн ичинде Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмү төмөндөгүлөрдү жүзөгө ашырат:

1) банктардын филиалдарынын реестрине жазуу киргизет;

2) банктын филиалын ачуу жана банктардын филиалдарынын реестрине тиешелүү жазууларды киргизилгендиги тууралуу катты филиалдын жетекчисин жана башкы бухгалтерин, ыйгарылган БИКти көрсөтүү менен жөнөтөт;

а) Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүнө, областтык башкармалыктарына жана өкүлчүлүгүнө;

б) коммерциялык банктарга;

в) Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгына.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

189. Банктын филиалы банктардын филиалдарынын реестрине жазуу киргизилгендиги тууралуу Улуттук банктын билдирүүсүн алган күндөн тартып банктык операцияларды жүргүзүүгө укуктуу.

190. Филиалга жаңы жетекчи жана/же башкы бухгалтер дайындалган учурда банк, ал тууралуу Улуттук банкты жазуу жүзүндө билдирүүгө жана филиалдын жетекчиси жана/же башкы бухгалтери жөнүндө маалыматтарды белгиленген форма боюнча (24-тиркемеге ылайык) эмгек китепчесинин көчүрмөсү, кредиттик бюродон маалымкат дайындалган күндөн тартып он жумуш күн ичинде сунуштоого милдеттүү. Билдирүүдө ошондой эле, банктын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын филиалдын жетекчисинин же башкы бухгалтеринин кызмат ордун буга чейин ээлеген адамдын иштен бошотуу, иштен бошотуу (четтетүү) себептери тууралуу чечиминин күнү жана номери боюнча маалымат сунушталууга тийиш.

Филиалдын жетекчиси жана башкы бухгалтери кынтыксыз ишкердик аброй критерийлерине туура келүүгө тийиш.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

191. Анын мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүү талап кылынбаган филиалдын жайгашкан орду өзгөргөн шартта, банк бул тууралуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын филиал жайгашуучу жай техникалык жактан жабдылышы боюнча белгиленген талаптарга жооп бере тургандыгы тууралуу актысын алган күндөн тартып беш жумуш күн ичинде Улуттук банкка жазуу жүзүндө билдирүүгө милдеттүү.

Жобонун ушул пунктунда көрсөтүлгөн билдирүүгө кошумча төмөнкү документтер кошо тиркелүүгө тийиш:

1) банктын уставына ылайык ыйгарым укуктуу башкаруу органынын филиалдын жайгашкан жеринин дарегинин өзгөргөндүгү тууралуу чечими (банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү);

2) ижаралоо келишиминин же жаңы жайга укук белгилөөчү документтин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

3) филиал жайгашкан жайдын техникалык жактан жабдылышы боюнча белгиленген талаптарга ылайык келүүсү жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тиешелүү мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн анын актысы.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

192. Жобонун 191-пунктунда каралган талаптарды канааттандырган документтерди банк алып келген учурда, Улуттук банк банктардын филиалынын реестрине тийиштүү жазууну киргизип, банктын филиалын жаңы дареги боюнча банктардын филиалынын реестрине киргизүү жөнүндө он күндүн ичинде банктын дарегине кат жөнөтөт.

Банктын филиалы жобонун ушул пунктунда каралган банктардын филиалдар реестрине филиалдын жаңы дареги катталгандыгы жөнүндө Улуттук банктан билдирме алгандан кийин гана жаңы дареги боюнча банк операцияларын жүргүзүүнү баштоого укуктуу.

193. Филиалды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүү зарылчылыгы келип чыккан шартта банк, банктын филиалын мамлекеттик кайра каттоо үчүн макулдук-катын алууга Улуттук банкка өтүнүч-кат жөнөтөт. Өтүнүч катка төмөнкүдөй документтер кошо тиркелүүгө тийиш:

1) банктын уставына ылайык ыйгарым укуктуу башкаруу органынын филиалды мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүү тууралуу чечими филиалына тиешелүү себептерин көрсөтүү менен/кайра каттоо үчүн негиздери менен (банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү) өткөрүү жөнүндө чечим;

2) эгерде жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилүүдө "Филиал жөнүндө" жобонун жаңы редакциясындагы же болбосо киргизилген өзгөртүүлөрү жана толуктоолору менен эки нускасын;

3) ушул жобонун 191-пунктунун 1 жана 2-пунктчаларында каралган документтер - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык анын мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүү талап кылынбаган филиалдын жайгашкан жеринин өзгөртүлгөн учурда,.

194. Талаптагыдай тариздетилген документтерди алган күндөн тартып он жумуш күнү ичинде Улуттук банк, Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмүнүн ишин түздөн-түз тескөөгө алган Улуттук банктын Төрагасынын орун басарынын/башкарма мүчөсүнүн колу коюлган макулдашуу катын юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укук чегерилген мамлекеттик органга филиалды мыйзамдарда белгиленген тартипте каттоо үчүн негиз болуп саналган "Филиал жөнүндө" жобонун эки нускасын кошо тиркөө менен жөнөтөт.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

195. "Филиал жөнүндө" жобого сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор банктык мыйзам талаптарына ылайык келбеген учурда, Улуттук банк банктын филиалын мамлекеттик кайра каттоого макулдук-катын берүүдөн баш тартышы мүмкүн.

196. Банктын филиалы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан кайра каттоодон өткөртүлгөндөн кийин беш жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөттө, филиалды мамлекеттик кайра каттоо тууралуу күбөлүктүн банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн жана мамлекеттик каттоо тууралуу белгиси менен "Филиал жөнүндө" жобонун талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн кошо тиркөө менен тиешелүү жазуу жүзүндө билдирүү берүүгө милдеттүү.

197. Банк документтерди ушул жобонун 196-пунктунда каралган документтерди сунуштаган күндөн тартып үч жумуш күн ичинде Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмү төмөндөгүлөрдү жүзөгө ашырат:

1) банктардын филиалдарынын реестрине жазууларды киргизет;

2) эгерде филиалдын аталышы, дарегинин анын мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүү талап кылган жайгашкан жери өзгөрүлгөндө, ал тууралуу тиешелүү макулдук-кат жөнөтөт;

а) Улуттук банктын тийиштүү түзүмдүк бөлүмдөрүнө, областтык башкармалыктарына жана өкүлчүлүгүнө;

б) коммерциялык банктарга;

в) Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгына.

Банктын филиалынын жайгашкан жери өзгөргөн учурда филиал, Улуттук банктын филиалдын жаңы дареги тууралуу жазууну банктардын филиалдарынын реестрине киргизүү жөнүндө билдирүүсүн алган күндөн тартып жаңы дарек боюнча банктык операцияларды ишке ашырууну баштоого укуктуу.

198. Филиалды жабуу жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып беш жумуш күн ичинде банк Улуттук банкка төмөнкүлөрдү сунуштоого милдеттүү:

1) филиалды жабуу жөнүндө билдирүү (25-тиркеме);

2) банктын Директорлор кеңешинин филиалды жабуу жөнүндө чечими (жыйындан толтурулган протоколунун банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү же протоколунан көчүрмө).

199. Филиалды жабуу жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып беш жумушчу күндөн кечиктирилбестен банк, бул тууралуу бардык кардарларды билдирүүгө жана аларга банктын аларды тейлей турган жакын арадагы филиалынын жайгашкан жери тууралуу маалымат берүүгө милдеттүү.

200. Банктын филиалынын ишин токтотууну юридикалык жактарды каттоодон өткөрүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарда каттаган күндөн тартып беш жумуш күн ичинде банк бул тууралуу Улуттук банкты жазуу түрүндө билдирет. Билдирүүгө юридикалык жактарды каттоодон өткөрүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын филиалдын ишин токтотууну мамлекеттик каттоо тууралуу чечиминин көчүрмөсү кошо тиркелүүгө тийиш.

201. Банк документтерди ушул жобонун 200-пунктунда каралган документтерди сунуштаган күндөн тартып үч жумуш күн ичинде Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмү төмөндөгүлөрдү жүзөгө ашырат:

1) банктардын филиалдарынын реестрине жазууларды киргизет;

2) филиалды жабуу жана банктардын филиалдарынын реестрине тиешелүү жазууларды киргизүү чечимин жөнөтөт;

а) Улуттук банктын тийиштүү түзүмдүк бөлүмдөрүнө, областтык башкармалыктарына жана өкүлчүлүгүнө;

б) коммерциялык банктарга;

в) Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгына кат жөнөтөт.

202. Улуттук банктын тиешелүү банктык лицензиянын негизинде иш алып барган банк өз филиалдарын Улуттук банктын уруксаты менен гана чет өлкөлөрдө ача алат.

203. Чет өлкөдө филиалды ачуу үчүн банк, ушул жобонун 182-пунктунун 1-5 жана 7-пунктчаларында көрсөтүлгөн шарттарды аткарып, ушул жобонун 183-пунктунун 2-6 жана 8-пунктчаларында каралган чет өлкөдө филиалды ачууну макулдашуу жөнүндө өтүнүчтү, филиалды ачуу боюнча документтерди жана маалыматтарды жана ошондой эле кабыл алуучу өлкөдөгү көзөмөл режимине боюнча кошумча маалыматты сунуштоого тийиш.

204. Чет өлкөдө филиалды ачууну макулдашуу жөнүндө банктын өтүнүчү жана кошо тиркелген документтер Улуттук банк тарабынан талаптарды канааттандырган документтерди толук көлөмдө сунуштаган күндөн тартып бир айдын ичинде кароого алынат. Кароого алуунун жыйынтыгы боюнча банктык көзөмөл жана лицензиялоо ишин түздөн-түз тескөөгө алган Улуттук банктын Төрагасынын орун басары/Башкарма мүчөсү банктын чет өлкөнүн аймагында филиалын ачууга уруксат берүү же андан баш тартуу чечимин кабыл алат.

205. Улуттук банк ушул жобонун 182-пунктунда көрсөтүлгөн шарттарды банк тарабынан так сакталбаганда, ушул жобонун 203-пунктунда көрсөтүлгөн документтер берилбегенде, ошондой эле төмөндөгүлөрдү аныктаган учурда банкка чет өлкөдө филиалын ачуудан баш тартышы мүмкүн:

1) кабыл алуучу өлкөдө натыйжалуу жана жетиштүү банктык көзөмөлдү камсыз кылынбаган учурда, ошондой эле консолидацияланган негизде;

2) кабыл алуучу өлкөнүн көзөмөлдөөчү органдары менен маалымат алмашуу мүмкүнчүлүгүн кошо алганда, натыйжалуу кызматташууга мүмкүнчүлүгү жок болгондо.

206. Банктын филиалы чет мамлекеттин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органында эсептик каттоодон өткөндөн кийин банк, он жумушчу күндүн ичинде Улуттук банкка филиалды эсептик каттоо жөнүндө документтин банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн жана эсептик каттоодон өткөндүгү белгиси менен "Филиал жөнүндө" жобонун көчүрмөсүн (эки нускада) кошо тиркөө менен тиешелүү жазуу жүзүндө билдирүүгө милдеттүү.

207. Кийинчерээк чет өлкөдөгү филиалдан жетекчиси же/жана башкы бухгалтери, филиалдын жайгашкан дареги өзгөрүлгөн шартта, ошондой эле "Филиал жөнүндө жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген учурда жана/же филиал тарабынан ишке ашырылган банктык операциялар тизмегинде өзгөрүүлөр орун алган учурда, банк ал тууралуу банктын ыйгарым укуктуу башкаруу органы тарабынан тиешелүү чечим кабыл алынган күндөн тартып беш жумуш күндүн ичинде Улуттук банкка кат жүзүндө билдирет.

Чет өлкөдөгү банктын филиалынын ишинде болжолдонгон өзгөртүүлөр Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарына ылайык келбеген учурда, Улуттук банк ишин Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарына ылайык келтирүү талабын банкка жөнөтүүгө укуктуу.

24-глава. Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкө банкынын филиалын ачуу тартиби

208. Кыргыз Республикасынын аймагында финансылык бекем абалга кынтыксыз ишкердик абройго ээ болгон чет өлкөлүк банктар, чет өлкөлүк банк катталган өлкөнүн көзөмөл органы менен Улуттук банктын ортосунда кызматташуу жөнүндө келишим түзүлгөн шартта филиалдарын ача алышат.

Чет өлкөлүк банктардын филиалдары Улуттук банктын банктык операцияларды жүргүзүү укугуна тиешелүү лицензиясынын негизинде иш алып барат.

209. Чет өлкөлүк банктын филиалы "филиал" деген сөздү кошуу менен банктын аталышына толук дал келген аталышка ээ болууга тийиш.

210. Чет өлкөлүк банктар өз филиалдарына Улуттук банктын банк капиталына карата талаптарына ылайык келген өлчөмдө кайтарылып алынгыс жана мөөнөтсүз акча каражаттарын бөлүп берет. Чет өлкөлүк банкынын филиалынын капиталы Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарында белгиленген экономикалык ченемдерди эсептөө үчүн негиз болуп саналат жана Улуттук банк тарабынан белгиленген эрежелерге ылайык формада жана өлчөмдө депозит катары Улуттук банкта жайгаштырылат.

211. Кыргыз Республикасынын аймагында филиалын ачып жаткан чет өлкөлүк банк төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш:

1) тийиштүү мамлекеттин рыногунда кеминде беш жыл иш алып баруусу;

2) түзүлгөн мамлекеттин борбордук (улуттук) банкынын/көзөмөл органынын ченемдик актыларын так сакташы;

3) банктык операцияларды ишке ашырууга кандайдыр бир чектөөлөрдүн болбошу;

4) төмөнкү кредиттик рейтингдердин бирине ылайык келүүсү:

а) "Standard & Poor's", "Moody's Investors Service", "Fitch-IBCA" (АКШ) рейтингдик агенттиктер тарабынан ыйгарылган "В" категориясынан төмөн болбогон узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге же "Capital Intelligence", "Japan Credit Rating Agency (JCR)", "Dominion Bond Rating Service (DBRS)", "Rating & Investment Information (R&I)" рейтингдик агенттиктери тарабынан ыйгарылган ушундай эле кредиттик рейтингге ээ болушу.

Рейтинг тууралуу маалымат жыл сайын жана ар бир өзгөрүү болгондон кийин жыйырма жумуш күнү ичинде Улуттук банкка сунушталууга тийиш.

Чет өлкөлүк банкынын жогоруда аталган агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган рейтингинин начарлоо жагына карай өзгөрүлүшү анын филиалына айрым банктык операциялары боюнча чектөөлөрдү киргизүү же уруксатты (лицензияны) кайтарып алуу үчүн негиз болушу мүмкүн.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

212. Филиалды ачууга уруксат (лицензия) алуу үчүн чет өлкөлүк банк Улуттук банкка төмөнкү документтердин түп нускаларын же тиешелүү негизде күбөлөндүрүлгөн алардын кыргыз жана/же орус тилдериндеги көчүрмөлөрүн сунуштоого тийиш, Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык легалдаштырылган төмөндөгү документтерди берет:

1) филиалды ачуу тууралуу өтүнүч (26-тиркемедеги форма боюнча) жана 17-тиркемеде берилген формадагы анкетага жараша маалыматтар:

2) банк ыйгарым укуктуу башкаруу органынын-өтүнүч ээсинин Кыргыз Республикасынын аймагында филиал ачуу тууралуу чечими жана ал жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу болгон операциялар менен бүтүмдөрдү көрсөтүү менен филиалдын жетекчисине берилген ишеним каттын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

3) өтүнүч менен кайрылган банктын уюштуруу документтери;

4) өтүнүч менен кайрылган банктын банк операцияларын жүргүзүү укугуна берилген лицензиясы;

5) өтүнүч менен кайрылган банктын өткөн үч жыл үчүн отчету (консолидацияланган балансты, түшкөн пайда жана кеткен чыгымдар тууралуу отчетту кошо алганда), ал эл аралык абройго ээ аудитордук уюм тарабынан тастыкталган жана күбөлөндүрүлгөн жылдык отчету;

6) банк, анын уюштуруучу түзүмү, жетекчилери (Директорлор кеңешинин (байкоо органынын), Шариат кеңешинин мүчөлөрү, зарыл болгон шартта, башкарманын (аткаруу органынын) мүчөлөрү), акционерлер тууралуу жалпы маалыматтар (5 жана 6-тиркемелердин формасы боюнча - ар бири 2 түп нускада). Эгерде банк топтун бөлүгү болуп саналса, анда ушул топ жана ага кирген компаниялар, алардын негизги иши, ошондой эле алардын акыркы финансылык жыл үчүн финансылык абалы жөнүндө маалыматтар сунушталууга тийиш;

7) филиалдын жакынкы үч жылга карата түзүлгөн жана банктын филиалын түзүү үчүн экономикалык негиздемени камтыган бизнес планы;

8) банктын филиалы жөнүндө жобо, анда филиал жүргүзүүгө укуктуу банк операцияларынын тизмеси жана өтүнүч менен кайрылган банк (чет өлкөлүк банктын башкы офиси) тарабынан филиалга шайкеш көзөмөл жүргүзүүнү камсыз кылуучу жол-жоболор кошо каралууга тийиш;

9) террористик ишти каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү жөнүндө саясат жана жол-жоболор;

10) өтүнүч менен кайрылган банктын филиалынын кредиттик саясаты, операциялык саясаты жана башка негизги саясаттары, анда төмөнкүлөр каралган;

а) банк дуушарланышы мүмкүн болгон бардык тобокелдиктерди аныктоо, баа берүү, контролдоо жана мониторинг жүргүзүү жол-жоболору;

б) бардык мүмкүн болгон тобокелдиктерди минималдаштыруу боюнча контролдук чаралар;

в) бекитилген саясатка ылайык маалымат системасын, тобокелдиктерди тескөө системасын жана ички контролдук системасын чагылдыруу;

11) башкы банк түзүлгөн (каттоодон өткөн) өлкөнүн банктык көзөмөл органынын өтүнүч менен кайрылган банк ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген тийиштүү банктык лицензияга жана Кыргыз Республикасынын аймагында филиалды ачуу укугуна башкы банк түзүлгөн (каттоодон өткөн) өлкөнүн банктык көзөмөл органынын макулдугуна ээ экендиги тууралуу жазуу жүзүндөгү тастыктоосу, анда өтүнүч менен кайрылган банкка консолидацияланган негизде көзөмөлдү жүзөгө ашырган банктык көзөмөл органы көрсөтүлөт;

12) филиалдын кызмат адамдарынын Улуттук банк тарабынан ушул жобонун IV бөлүгүнө ылайык келишин тастыктаган маалыматтар;

13) өтүнүч менен кайрылган банктын башкаруунун байкоо жана аткаруу органдарынын жетекчилерин кошо алганда, өтүнүч менен кайрылган банктын ыйгарым укуктуу кызмат адамдарынын койгон кол тамгаларынын үлгүлөрүнүн нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн карточкасы.

Улуттук банк өтүнүч менен кайрылган банк жөнүндө кошумча маалыматтарды жана документтерди берүүнү талап кыла алат.

213. Чет өлкөлүк банктын филиалды ачууга өтүнүчү жана кошо тиркелген документтер Улуттук банк тарабынан талаптарды канааттандырган документтер толук көлөмдө сунушталган күндөн тартып алты айдын ичинде кароого алынат. Эгерде берилген документтер Улуттук банктын талаптарына ылайык келбесе, кароо мөөнөтү Улуттук банктын талаптарына ылайык келген документтердин толук топтому алынган күндөн тартып эсептелинет.

 Улуттук банк башкармасы өтүнүчтү кароо мөөнөтүн алты айга узартышы мүмкүн. Өтүнүчтүн кароо мөөнөтүн узартуу чечими Улуттук банк тарабынан мындай чечим кабыл алынган күндөн тартып үч жумуш күн ичинде чет өлкөнүн банкын кат жүзүндө тааныштырылат.

214. Чет өлкөлүк банктын филиалды ачууга өтүнүчү жана кошо тиркелген документтер белгиленген тартипте карап чыгылат, ушул жобонун II бөлүгүнө ылайык банкты ачуу үчүн белгиленген тартипте жобонун ушул главасынын талаптарын эске алуу менен кароого алынат.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

215. Чет өлкөлүк банктын филиалы филиал ачууга уруксат (тиешелүү банктык лицензия) берүү байланыштуу же ага тиешелүү болгон бардык өзгөрүүлөр тууралуу Улуттук банкка дароо маалымдоого милдеттүү.

216. Улуттук банк чет өлкөлүк банктын филиалынын банктык лицензиясында чет өлкөлүк банктын филиалы Кыргыз Республикасынын аймагында жүзөгө ашыра ала турган операциялардын тизмегин аныктайт.

217. Чет өлкөлүк банктын филиалына лицензия берүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылышы мүмкүн:

1) уюштуруу жана башка документтер Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарынын талаптарына ылайык келбесе, ошондой эле толук эмес маалыматтар же анык эмес документтер берилген учурда;

2) чет өлкөлүк башкы банк Улуттук банк тарабынан белгиленген кынтыксыз ишкердик аброй жана финансылык туруктуулук критерийлерине ылайык келбесе;

3) чет өлкөлүк башкы банктын анын уюштуруучуларына (акционерлерине) карата коюлган ушул жобонун талаптарына ылайык келбесе;

4) эгерде башкы банк тарабынан бөлүнгөн акча каражаттары белгиленген талаптарга ылайык келбесе;

5) эгерде филиалда кызмат ордун ээлөөгө талапкер адамдар (кызмат адамдары) ушул жободо белгиленген талаптарга ылайык келбесе;

6) эгерде филиалдын жайы жана жабдуулары, ички контролдук системасы, техникалык, маалымат жана коопсуздук системалары белгиленген талаптарга ылайык келбесе;

7) эгерде чет өлкөлүк банк катталган өлкөнүн көзөмөл режими таасирдүү банктык көзөмөлдү, анын ичинде консолидацияланган негизде, ошондой эле маалымат алмашууну кошо алганда, аны менен талаптагыдай кызматташуу жөнгө салынбаса.

218. Улуттук банк лицензия берүү, берүүдөн баш тартуу негиздери жана чет өлкөлүк банктын филиалынан лицензияны кайтарып алуу тууралуу маалыматты расмий басылмаларына жана расмий сайтына жарыялайт.

219. Кыргыз Республикасынын аймагында бир филиалды ачууга уруксатына (лицензиясына) ээ болгон чет өлкөлүк банк кошумча филиалдарын ачууга ниеттенген шартта, Кыргыз Республикасында ар бир филиалын ачуу үчүн Улуттук банктын уруксатын (лицензиясын) өзүнчө алууга тийиш.

220. Башкы банктын (өтүнүч менен кайрылган банктын) аталышын өзгөртүү Кыргыз Республикасынын аймагында анын филиалынын (филиалдарынын) да аталышын өзгөртүүгө алып келет. Банктын аталышы, жайгашкан жери өзгөргөн учурда, филиал ал тууралуу башкы банк тарабынан тиешелүү чечим кабыл алынган учурдан тартып эки жумуш күн ичинде Улуттук банкты маалымдоого тийиш.

25-глава. Банктын өкүлчүлүгүн ачуу тартиби

221. Юридикалык жак болуп саналбаган, банктын таламында өкүлчүлүктү ишке ашырган, ошондой эле Улуттук банктын тиешелүү банктык лицензиясын алууну талап кылбаган банктык операцияларды эске албаганда, анын атынан бүтүмдөрдү же башка уруксат берилген аракеттерди жасаган банктын өзүнчө бөлүмү өкүлчүлүк болуп саналат.

Өкүлчүлүккө банктын мүлкү берилет, ал банк менен бирдиктүү баланска, ошондой эле "өкүлчүлүк" деген сөздү кошуу менен банктын фирмалык (расмий) аталышына толук дал келген аталышка ээ болот.

222. Банктын өкүлчүлүгү тууралуу маалыматтар (аталышы, ал жайгашкан мамлекеттин жана калктуу пункттун аталыштары) банктын уставында камтылууга тийиш. Банк өкүлчүлүктүн ачылышынан/жабылышынан кийин өткөрүлгөн акционерлердин кезектеги жалпы жыйынында банктын уставына сунушталган тиешелүү өзгөртүүлөрдү/толуктоолорду бекитүүгө милдеттүү.

223. Банктын Кыргыз Республикасынын аймагындагы жана анын чегинен тышкары жайгашкан өкүлчүлүгү Улуттук банктын алдын ала уруксаты менен ачылат.

224. Кыргыз Республикасынын аймагында өкүлчүлүктү ачуу жана мамлекеттик каттоодон өткөртүүгө макулдук-кат алуу үчүн Улуттук банкка төмөнкү документтер сунушталат:

1) өкүлчүлүктү ачууну макулдашуу өтүнүчү (27-тиркеме);

2) банктын Директорлор кеңешинин өкүлчүлүктү ачуу жөнүндөгү чечими (жыйындан толтурулган протоколунун банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү же протоколунан көчүрмө) жана өкүлчүлүктүн жетекчисин дайындоо жөнүндө буйрук (аты жөнүн көрсөтүү менен);

3) өкүлчүлүк тууралуу жобо (эки нускада), мында аны түзүүнүн максаты, ачылган күнү, ишинин түрлөрү, жайгашкан жери жана аталышы камтылат.

225. Ушул жобонун 224-пунктуна ылайык тиешелүү түрдө таризделген документтерди алган күндөн тартып он жумуш күнү ичинде Улуттук банк юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укук чегерилген мамлекеттик органга Улуттук банктын Төрагасынын банктык көзөмөл жана лицензиялоо ишин түздөн-түз тескөөгө алган орун басарынын/башкарма мүчөсүнүн колу коюлган макулдашуу катын Өкүлчүлүк жөнүндө жобонун эки нускасын тиркөө менен жөнөтөт, бул өкүлчүлүктү мыйзамдарда белгиленген тартипте каттоо үчүн негиз болуп саналат.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

226. Банк өкүлчүлүгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда каттоодон өткөндөн кийин беш жумуш күнү ичинде өкүлчүлүктүн мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн банк тарабынан тастыкталган көчүрмөсү жана мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу белги коюлган Өкүлчүлүк жөнүндө жобонун нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү кошо тиркелген тиешелүү билдирүү катты Улуттук банкка сунуштоого тийиш.

227. Улуттук банк Банктардын өкүлчүлүктөрүнүн реестрин электрондук түрдө жүргүзөт.

Календардык жылдын бүтүшүндө реестр белгиленген тартипте кагаз жүзүндө кошумча архивделет.

228. Банк тарабынан ушул жобонун 226-пунктунда каралган документтер сунушталган күндөн тартып үч жумуш күнү ичинде Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмү төмөнкүлөрдү жүзөгө ашырат:

1) Банктардын өкүлчүлүктөрүнүн реестрине жазууларды киргизет;

2) банк өкүлчүлүгүнүн ачылгандыгы жана реестрге тиешелүү жазуулар киргизилгендиги тууралуу жана жетекчисинин аты-жөнүн көрсөтүлгөн катты:

а) Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүнө, областтык башкармалыктарына жана өкүлчүлүгүнө;

б) коммерциялык банктарга жөнөтөт.

229. Өкүлчүлүктүн жаңы жетекчиси дайындалса же жайгашкан жери өзгөрсө жана мында мамлекеттик кайра каттоодон өтүү талап кылынбаса банк, чечим кабыл алынган күндөн тартып беш жумуш күнү ичинде Директорлор кеңешинин тиешелүү чечиминин (банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн отурумдун протоколу же протоколдон көчүрмө) жана 27-тиркемедеги форма боюнча жетекчи жөнүндө маалыматтын көчүрмөлөрүн кошо тиркөө менен бул тууралуу Улуттук банкка кат жүзүндө маалымдоого милдеттүү.

230. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык өкүлчүлүктү мамлекеттик кайра каттоо зарыл болгон учурда банк Улуттук банкка банктын өкүлчүлүгүн мамлекеттик кайра каттоодон өткөрүү үчүн макулдук катын берүү тууралуу өтүнүч жөнөтөт. Өтүнүч катка төмөнкү документтер тиркелүүгө тийиш:

1) Директорлор кеңешинин өкүлчүлүктү мамлекеттик кайра каттоодон өткөрүү жөнүндө анын тиешелүү себептери/негиздери көрсөтүлгөн (отурумдун банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн протоколу же протоколдон көчүрмө) чечими;

2) Өкүлчүлүк жөнүндө жобонун жаңы редакциясы же өкүлчүлүктүн жана/же банктын аталышынын, өкүлчүлүктүн мамлекеттик кайра каттоодон өтүшүн талап кылган, анын жайгашкан дарегинин өзгөргөндүгүнө байланыштуу жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген учурда, ошондой эле өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген башка учурларда (жаңы редакциясы бекитилсе) - жобонун өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген редакциясы, эки нускада.

231. Жобонун 230-пунктуна ылайык тиешелүү негизде тариздетилген документтерди алган күндөн тартып он жумуш күнү ичинде Улуттук банк, юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укук чегерилген мамлекеттик органга Улуттук банктын төрагасынын банктык көзөмөл жана лицензиялоо ишин түздөн-түз тескөөгө алган орун басарынын/башкарма мүчөсүнүн колу коюлган макулдук катын Өкүлчүлүк жөнүндө жобонун эки нускасын кошо тиркөө менен жөнөтөт. Бул кат өкүлчүлүктү мыйзамдарда белгиленген тартипте кайра каттоо үчүн негиз болуп саналат.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

232. Банктын өкүлчүлүгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда кайра каттоодон өткөндөн кийин, банк беш жумуш күнү ичинде өкүлчүлүктүн мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн банк тарабынан тастыкталган көчүрмөсү жана мамлекеттик каттоодон өткөндүгү көрсөтүлгөн Өкүлчүлүк жөнүндө жобонун нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү кошо тиркелген тиешелүү билдирүү катты Улуттук банкка сунуштоого тийиш.

Банктын өкүлчүлүгүн жабуу.

233. Өкүлчүлүктү жабуу жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып беш жумуш күнү ичинде банк Улуттук банкка төмөнкүлөрдү берүүгө милдеттүү:

1) өкүлчүлүктүн жабылышы тууралуу билдирүү;

2) банктын Директорлор кеңешинин өкүлчүлүктү жабуу жөнүндө чечими (банк отурумунан толтурулган протоколдун банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү же протоколдон көчүрмө).

234. Юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда банк өкүлчүлүгүнүн иши токтотулгандыгы мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн тартып беш жумуш күнү ичинде банк Улуттук банкка бул тууралуу кат жүзүндө билдирет. Билдирүүгө ыйгарым укуктуу мамлекеттик каттоо органынын өкүлчүлүктүн иши токтотулгандыгын мамлекеттик каттоодон өткөрүү жөнүндө чечиминин көчүрмөсү кошо тиркелүүгө тийиш.

235. Жобонун 234-пунктунда каралган документтер банк тарабынан сунушталган күндөн тартып үч жумуш күнү ичинде Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмү:

1) Банктардын өкүлчүлүктөрүнүн реестрине тиешелүү жазууларды киргизет;

2) өкүлчүлүктүн жабылгандыгы жана Банктардын өкүлчүлүктөрүнүн реестрине тиешелүү жазуулар киргизилгендиги тууралуу:

а) Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүнө, областтык башкармалыктарына жана өкүлчүлүгүнө;

б) коммерциялык банктарга кат жөнөтөт.

Көңүл буруңуздар! 235-пунктта "жана коммерциялык банктар" деген сөздөр жок болгондуктан КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтому менен берилген өзгөртүүлөр киргизилген жок.

236. Улуттук банктын тиешелүү банктык лицензиясынын негизинде иш жүргүзгөн банк чет өлкөлөрдө өз өкүлчүлүктөрүн Улуттук банктын уруксаты менен гана ача алат.

237. Банк чет өлкөдө өкүлчүлүк ачуу үчүн ушул жобонун 224-пунктунун 2-3-пунктчаларында көрсөтүлгөн, чет өлкөдө өкүлчүлүктү ачууну макулдашуу тууралуу өтүнүчүн жана өкүлчүлүктү ачуу боюнча маалыматтарды Улуттук банкка сунуштайт.

238. Чет өлкөдө өкүлчүлүк ачууну макулдашуу жөнүндө банктын өтүнүчү жана кошо тиркелген документтер Улуттук банк тарабынан анын талаптарын канааттандырган документтер толук көлөмдө сунушталган күндөн тартып бир ай ичинде каралат. Кароонун жыйынтыгы боюнча Улуттук банктын Төрагасынын банктык көзөмөл жана лицензиялоо ишин түздөн-түз тескөөгө алган орун басары/башкарма мүчөсү чет өлкөдө банктын өкүлчүлүгүн ачууга уруксат берүү же баш тартуу чечимин кабыл алат.

239. Эгерде өкүлчүлүктүн болжолдонгон иши Кыргыз Республикасынын банктык мыйзам талаптарына каршы келе турган болсо, Улуттук банк чет өлкөдө өкүлчүлүктү ачуудан баш тарта алат.

240. Банктын өкүлчүлүгү чет өлкөнүн ыйгарым укуктуу органынан эсептик каттоосунан өткөндөн кийин, банк он жумуш күнү ичинде Улуттук банкка өкүлчүлүктүн эсептик каттоодон өткөндүгү тууралуу документтин банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн жана Өкүлчүлүк жөнүндө жобонун эсептик каттоодон өткөндүгү көрсөтүлгөн көчүрмөсүн кошо тиркөө менен кат жүзүндө тиешелүү билдирүүнү жөнөтөт.

241. Кийинчерээк өкүлчүлүктүн жайгашкан жери боюнча дареги өзгөргөн, жетекчиси алмашкан, ошондой эле Өкүлчүлүк жөнүңдө жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген жана/же ишке ашырылган бүтүмдөрдүн тизмеси (жүргүзгөн ишинде) өзгөргөн учурда, банктын ыйгарым укуктуу башкаруу органы тарабынан тиешелүү чечим кабыл алынган күндөн тартып беш жумуш күнү ичинде, банк бул тууралуу Улуттук банкка кат жүзүндө маалымдайт.

Эгерде Кыргыз Республикасынын банктык мыйзам талаптарына банктын чет өлкөдөгү өкүлчүлүгүнүн ишине киргизилүүчү өзгөртүүлөр жана/же толуктоолор ылайык келбесе, Улуттук банк бул өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду жокко чыгарууну банктан талап кылуу менен кошумча маалымат сураганга укуктуу.

26-глава. Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкө банкынын өкүлчүлүгүн ачуу тартиби

242. Банктын өкүлчүлүгү тууралуу маалыматтар банктын уставында камтылууга тийиш. Банк акционерлердин өкүлчүлүк ачылгандан/жабылгандан кийин өткөрүлгөн биринчи жалпы жыйынында банктын уставына сунушталган тиешелүү өзгөртүүлөрдү/толуктоолорду бекитүүгө милдеттүү.

243. Чет өлкө банкынын Кыргыз Республикасынын аймагындагы өкүлчүлүгү Улуттук банктын алдын ала уруксаты менен ачылат. Чет өлкө банкынын өкүлчүлүгүнө банктык операцияларды жүргүзүүгө тыюу салынат.

244. Кыргыз Республикасынын аймагында өкүлчүлүк ачууга ниеттенген чет өлкө банкы өкүлчүлүк ачууну макулдашуу жана уруксат берүү тууралуу тиешелүү өтүнүч катты Улуттук банкка сунуштаганга чейин эки ай мурун бул тууралуу Улуттук банкка маалымдоого тийиш.

245. Кыргыз Республикасынын аймагында өкүлчүлүгүн ачуу жана аны мамлекеттик каттоодон өткөрүүгө макулдашуу катын алуу үчүн чет өлкө банкы Улуттук банка төмөнкү документтерди сунуштайт:

1) өкүлчүлүктү ачууга макулдашуу боюнча өтүнүч (28-тиркеме);

2) өтүнүч менен кайрылган банктын уюштуруучу документтеринин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

3) өкүлчүлүк жүргүзүүчү иштин түрлөрүнүн тизмеси камтылган, Өкүлчүлүк жөнүндө жобо (эки нускада);

4) ыйгарым укуктарын көрсөтүү менен өкүлчүлүктүн жетекчисине берилген ишеним кат;

5) тиешелүү мамлекеттин банктык көзөмөл органынын өтүнүч менен кайрылган банктын банк ишин жүргүзүүгө берилген лицензияга ээ экендигин кат жүзүндө тастыктоосу;

6) өтүнүч менен кайрылган банктын жетекчилеринин кол тамгаларынын үлгүлөрү чагылдырылган нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлгөн карточкалар (банктын байкоочу жана аткаруу органдарынын төрагалары);

7) өтүнүч менен кайрылган банктын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын Кыргыз Республикасынын аймагында өкүлчүлүгүн ачуу жөнүндө чечими;

8) өтүнүч менен кайрылган банктын аудитордук уюм тарабынан тастыкталган, акыркы финансылык жыл үчүн жылдык отчету (консолидацияланган балансты, тапкан пайда жана кеткен чыгым тууралуу отчетту кошо алганда);

9) өтүнүч менен кайрылган банктын банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензияларынын тиешелүү негизде күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү.

246. Ушул жобонун 245-пунктуна ылайык тиешелүү түрдө таризделген документтерди алгандан кийинки бир ай ичинде Улуттук банк Төраганын банктык көзөмөл жана лицензиялоо ишин түздөн-түз тескөөгө алган орун басарынын/башкарма мүчөсүнүн колу коюлган макулдашуу катты Өкүлчүлүк жөнүндө жобонун эки нускасын кошо тиркөө менен юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын дарегине жөнөтөт, бул өкүлчүлүктү мыйзамдарда белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөрүү үчүн негиз болуп саналат.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

247. Улуттук банк чет өлкө банкынын өкүлчүлүгүн ачууга төмөнкү себептерден улам уруксат берүүдөн баш тарта алат:

1) сунушталган документтер белгиленген талаптарга жооп бербесе;

2) банк оффшордук аймактарда, ошондой эле жеңилдетилген салык режими киргизилген жана (же) банктык көзөмөл органдарына маалыматтардын ачыкка чыгарылышы жана (же) сунушталышы каралбаган мамлекеттерде же аймактарда катталган болсо;

3) банк отчеттук күнгө карата күндөлүк зыян тартууларга дуушар болгон болсо.

248. Банктын өкүлчүлүгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин банк, беш жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөттө, өкүлчүлүк мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн банк тарабынан тастыкталган көчүрмөсүн жана Өкүлчүлүк жөнүндө жобонун мамлекеттик каттоодон өткөндүгү көрсөтүлгөн, нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн Улуттук банкка берүүгө милдеттүү.

249. Банк тарабынан ушул жобонун 248-пунктунда каралган документтер сунушталган күндөн тартып үч жумуш күнү ичинде Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмү төмөндөгүлөрдү жүзөгө ашырат:

1) Банктын өкүлчүлүктөрүнүн реестрине жазууларды киргизет;

2) банктын өкүлчүлүгүнүн ачылгандыгы жана Банктардын өкүлчүлүктөрүнүн реестрине тиешелүү жазуулар киргизилгендиги тууралуу жана жетекчисинин аты-жөнүн көрсөтүлгөн катты төмөнкүлөргө жөнөтөт;

а) Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүнө, областтык башкармалыктарына жана өкүлчүлүгүнө;

б) коммерциялык банктарга;

3) Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкө банкынын өкүлчүлүгүнүн ачылышы тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарына жана Улуттук банктын расмий сайтына жарыялайт.

250. Банк өкүлчүлүгү өз ишин Улуттук банктын ушул жобонун 249-пунктунун "б" пунктчасында көрсөтүлгөн, Банктардын өкүлчүлүктөрүнүн реестрине жазуулардын киргизилгендиги тууралуу билдирүүсүн алгандан кийин баштоого укуктуу.

251. Өкүлчүлүктүн жаңы жетекчиси дайындалса же өкүлчүлүктүн жайгашкан жери өзгөрсө жана мында мамлекеттик кайра каттоодон өтүү талап кылынбаса, банк чечим кабыл алынган күндөн тартып беш жумуш күнү ичинде чет өлкө банкынын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын тиешелүү чечиминин (банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн отурумдун протоколу же протоколдон көчүрмө) жана 28-тиркемедеги форма боюнча жетекчи жөнүндө маалыматтын көчүрмөлөрүн кошо тиркөө менен Улуттук банкка кат жүзүндө маалымдоого милдеттүү.

252. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык чет өлкө банкынын өкүлчүлүгүн мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүү зарыл болгон учурда банк Улуттук банкка банктын өкүлчүлүгүн мамлекеттик кайра каттоодон өткөрүү үчүн макулдук катын берүү тууралуу өтүнүч жөнөтөт. Өтүнүч катка төмөнкү документтер тиркелүүгө тийиш:

1) банктын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын өкүлчүлүктү мамлекеттик кайра каттоодон өткөрүүнүн тиешелүү себептери/негиздери көрсөтүлгөн (чечимдин банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү) чечими;

2) Өкүлчүлүк жөнүндө жобонун жаңы же өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген редакциясы, эки нускада.

253. Жобонун 252-пунктуна ылайык тиешелүү негизде тариздетилген документтерди алган күндөн тартып бир ай ичинде Улуттук банк, юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укук чегерилген мамлекеттик органга Улуттук банктын төрагасынын банктык көзөмөл жана лицензиялоо ишин түздөн-түз тескөөгө алган орун басарынын/башкарма мүчөсүнүн колу коюлган макулдук катын Өкүлчүлүк жөнүндө жобонун эки нускасын кошо тиркөө менен жөнөтөт. Бул кат чет өлкө банкынын өкүлчүлүктү мыйзамдарда белгиленген тартипте кайра каттоо үчүн негиз болуп саналат.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

254. Чет өлкө банкынын өкүлчүлүгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда кайра каттоодон өткөндөн кийин, банк беш жумуш күнү ичинде өкүлчүлүктүн мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн банк тарабынан тастыкталган көчүрмөсү жана мамлекеттик каттоодон өткөндүгү көрсөтүлгөн Өкүлчүлүк жөнүндө жобонун нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү кошо тиркелген тиешелүү билдирүү катты Улуттук банкка сунуштоого тийиш.

255. Өкүлчүлүктү жабуу жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып беш жумуш күнү ичинде банк Улуттук банкка төмөндөгүлөрдү берүүгө милдеттүү:

1) Өкүлчүлүктү жабуу жөнүндө билдирүү;

2) чет өлкө банкынын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын өкүлчүлүктү жабуу жөнүндө чечими (чечимдин банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү).

256. Юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда чет өлкө банкынын өкүлчүлүгүнүн иши токтотулгандыгы мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн тартып беш жумуш күнү ичинде банк, Улуттук банкка бул тууралуу кат жүзүндө билдирет. Билдирүүгө ыйгарым укуктуу мамлекеттик каттоо органынын өкүлчүлүктүн иши токтотулгандыгын мамлекеттик каттоодон өткөрүү жөнүндө чечиминин көчүрмөсү кошо тиркелүүгө тийиш.

257. Жобонун 256-пунктунда каралган документтер банк тарабынан сунушталган күндөн тартып үч жумуш күнүн ичинде Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмү:

1) Банктардын өкүлчүлүктөрүнүн реестрине тиешелүү жазууларды киргизет;

2) төмөнкүлөргө өкүлчүлүктүн жабылгандыгы жана Банктардын өкүлчүлүктөрүнүн реестрине тиешелүү жазуулар киргизилгендиги тууралуу кат жөнөтөт:

а) Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүнө, областтык башкармалыктарына жана өкүлчүлүгүнө

б) коммерциялык банктарга.

27-глава. Банктын аманат жана көчмө кассаларын ачуу

258. Банк Кыргыз Республикасынын аймагында банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо максатында аманат кассаларын жана/же көчмө кассаларды ача алат.

Аманат кассасы - бул банктын башкы офисине же филиалына караштуу болгон банктын обочолонгон түзүмдүк бөлүмү, ал техникалык жактан чыңдоо жагында белгиленген талаптарга ылайык жабдылган, банк ижарага алган же менчик укугу боюнча ага тиешелүү болгон стационардык жайда жайгаштырылып, банктык операциялардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн айрым түрлөрүн жүзөгө ашырат.

Көчмө касса - бул, банктын башкы офисине же филиалына караштуу болгон түзүмдүк бөлүм, ал техникалык жактан чыңдоо жагында белгиленген талаптарга ылайык жабдылган, банк ижарага алган же менчик укугунда ага тиешелүү болгон стационардык жайлардын бирине же бир канчасына башкы офистен/филиалдан баруу аркылуу, жүгүртүү каражаттарынын жобонун ушул главасында белгиленген чектүү суммасынын чегинде банктык операциялардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн айрым түрлөрүн жүзөгө ашырат.

Сактык жана көчмө кассаларынын ишин убактылуу токтотуу жана кайра баштоо, аларды ачуу жана жабуу үчүн каралган эрежелерге ылайык ишке ашырылат.

Бир даректе бирден көп сактык кассасын ачууга тыюу салынат.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

259. Улуттук банк банктардын аманат жана көчмө кассаларынын реестрин электрондук түрдө жүргүзөт.

Реестр, календардык жылдын акырында белгиленген тартипте кагаз жүзүндө кошумча архивделет.

260. Банктын аманат жана көчмө кассалары уставга ылайык банктын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын чечиминин негизинде ачылат жана жабылат.

261. Аманат/көчмө кассалар банктын банк операцияларын жүргүзүү укугуна берген лицензиясында көрсөтүлгөн операциялар боюнча чектөөлөр болбосо, ушул жобонун 262 жана 272-пункттарында көрсөтүлгөн операцияларды жүргүзүүгө укуктуу.

262. Аманат кассасы тиешелүү лицензиясы болгон шартта, ага берилген ишеним каттын чегинде төмөнкү операцияларды жүргүзүүгө укуктуу:

1) жеке адамдарды тейлөө:

а) типтүү депозит келишимине ылайык жеке адамдардан депозиттерди кабыл алуу;

б) бюджетке төлөмдөрдү жана сунушталган кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөлөрдү кабыл алуу;

в) пенсияларды жана жөлөк пулдарды берүү;

г) мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуу жана сатуу;

д) нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү;

е) аралыкта орнотулган тиешелүү жабдуулары болгон шартта, (терминал, банкомат, автоматташтырылган тейлөө терминалы, же банктык төлөм карттарын кабыл алуу же тейлөө боюнча техникалык инфраструктураны түзгөн башка жабдуулар), банктык төлөм карттары боюнча операцияларды жүргүзүү;

ж) жеке адамдар үчүн акча которууларды жүргүзүү;

з) алынган кредиттерди төлөөнүн эсебине банк кардарларынан төлөмдөрдү кабыл алуу;

и) банктын башкы офисинде же филиалдарында бекитилген кредиттер боюнча акча каражаттарынын берилиши;

к) электрондук акча менен операцияларды жүргүзүү.

2) юридикалык жакты түзүүсүз, эсеп ачуусуз эле юридикалык жактарды жана жеке ишкерлерди төмөнкү операциялар боюнча тейлөө:

а) Кыргыз Республикасынын бюджетине төлөмдөрдү нак акча каражаттары менен кабыл алуу;

б) коммуналдык кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөрдү кабыл алуу;

в) эсептешүү-кассалык тейлөө;

г) электрондук акчалар менен операцияларды жүргүзүү.

3) Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы N 5/6 токтому менен бекитилген белгилүү бир критерийлерге жооп берген, кредиттерди атайын классификациялоону колдонуу тартибинин 2-пунктундагы критерийлерге туура келген кредиттерди берүү боюнча (ислам принциптерине ылайык каржылоо);

4) консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

263. Банк, банктын ыйгарым укуктуу башкаруу органы сактык кассасын ачуу жөнүндө чечим кабыл алган жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан сактык касса жайгашкан жайдын белгиленген техникалык бекемдөө талаптарына жооп бергендиги тууралуу актыны алгандан тартып беш жумуш күнүнөн кечиктирбеген мөөнөттө, Улуттук банкка сактык кассанын ачылгандыгы тууралуу кат жүзүндө билдирет.

Жобонун ушул пунктунда каралган билдирүүгө кошумча Улуттук банкка тиешелүү түрдө бекитилген жана күбөлөндүрүлгөн төмөнкү документтер берилүүгө тийиш:

1) аманат кассасы ачылгандыгы жөнүндө (29-тиркемедеги форма боюнча) анын жетекчисинин аты-жөнү көрсөтүлгөн билдирме;

2) банктын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын аманат кассасын ачуу жөнүндөгү чечими (банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү);

3) ижара келишими же аманат кассасы жайгашкан жайга банктын менчик укугун тастыктаган документ (банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмө);

4) аманат кассасы жайгашкан жайдын белгиленген техникалык чыңдоо талаптарына жооп берээри тууралуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тиешелүү кызмат адамынын кол тамгасы жана мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн актысы.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

264. Банктын аманат кассасы жобонун ушул главасына ылайык милдеттүү түрдө Улуттук банкта катталууга тийиш.

Улуттук банктын Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмү ушул жобонун 263-пунктунда көрсөтүлгөн тиешелүү документтерди алган учурдан кийинки он жумуш күнүнөн кечиктирбеген мөөнөттө аманат кассаларын каттоого тийиш.

Улуттук банктын Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмү аманат кассаларды каттоо учурунда, аларга каттоо номерин ыйгаруу менен алар банктардын аманат кассаларынын реестрине киргизилгендиги жөнүндө банкка кат жөнөтөт.

265. Улуттук банктан каттоодон өтүү аманат кассалардын ишин баштоо үчүн негиз болуп саналат.

Каттоодон өткөндүгү тууралуу катты алганга чейин аманат кассасы операцияларды жүргүзүүгө укугу жок.

266. Аманат кассасынын жетекчиси банк башкармасынын төрагасынын буйругу менен дайындалып, белгиленген тартипте берилген ишеним каттын чегинде иш алып барат. Ишеним катта аманат кассасы жетекчиси банк атынан жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу болгон операциялардын тизмеги берилиши зарыл.

Улуттук банк төмөнкү учурларда аманат кассасынын жетекчисин алмаштырууну банктан талап кылууга укуктуу:

1) ага карата соттун финансы-кредит системасында иштөөгө тыюу салган айыптоо өкүмү чыгарылган болсо;

2) экономика, финансы жана банк иш чөйрөсүндө кылмыштуулукка, ошондой эле кызматтык кылмыштуулукка жол бергендиги үчүн ага карата айыптоо өкүмү чыгарылган болсо;

3) жөнгө салуучу органдардын ал жоопкерчиликтүү болгон иш чөйрөсүндө финансылык же административдик көйгөйлөрдүн орун алгандыгын тастыктаган материалдары болсо.

267. Улуттук банктын Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмү тапшырылган документтер коюлган талаптарга жооп бербеген шартта жана банк ишинде ушул жобонун 262-пунктунда көрсөтүлгөн операциялар боюнча чектөөлөр болгон болсо банктын аманат кассаларын каттоодон баш тартууга укуктуу.

268. Сактык кассасынын дареги өзгөргөн учурда банк, банктын ыйгарым укуктуу башкаруу органы сактык кассасынын дарегин өзгөртүү жөнүндө чечим кабыл алган жана ыйгарым укуктуу органдын сактык кассасынын жайлары белгиленген техникалык бекемдөө талаптарына ылайык келе тургандыгы тууралуу актысын алган күндөн тартып үч жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөт ичинде, ушул жобонун 263-пунктунун 3 жана 4-пунктчаларында каралган документтерди жана банктын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын сактык кассасынын дарегин өзгөртүү чечиминин банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн кошо тиркөө менен Улуттук банкка кат жүзүндө билдирүүгө милдеттүү.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

269. Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмү ушул жобонун 268-пунктунда көрсөтүлгөн тиешелүү документтерди алган учурдан кийинки он жумуш күнүнөн кечиктирбестен аманат кассаларын жаңы дарек менен каттоого тийиш жана банкка Банктардын аманат кассаларынын реестрине маалыматтын киргизилгендиги тууралуу кат жиберет.

Аманат кассасынын жаңы дарек боюнча каттоодон өткөндүгү тууралуу катты алганга чейин аманат кассасы операцияларды жаңы дарек менен жүргүзүүгө укугу жок.

270. Аманат кассасынын ведомствого караштуулугу өзгөргөн учурда банк мындай чечим кабыл алынган күндөн тартып үч жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөттө аманат кассасынын ведомствого караштуулугун өзгөртүү тууралуу ыйгарым укуктуу органдын чечиминин банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн кошо тиркөө менен Улуттук банкка билдирүүгө милдеттүү.

271. Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмү ушул жобонун 270-пунктунда көрсөтүлгөн документтерди алган күндөн тартып он жумуш күнүнөн кечиктирбестен ведомствого караштуулугу боюнча тиешелүү өзгөртүүлөрдү Аманат кассаларынын реестрине киргизет жана банкка аманат кассаларынын ведомствого караштуулугу өзгөргөндүгүнө байланыштуу алардын каттоо номеринин да өзгөргөндүгү тууралуу кат жиберет.

272. Банктын тиешелүү лицензиясы болгон шартта, көчмө кассалар, берилген ишеним каттын чегинде төмөнкү операцияларды жүргүзгөнгө укуктуу:

1) жеке адамдарды тейлөө:

а) бюджетке төлөмдөрдү жана сунушталган кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөлөрдү кабыл алуу;

б) жеке адамдар үчүн акча которууларды жүзөгө ашыруу;

в) алынган кредиттерди төлөө эсебине банк кардарларынан төлөмдөрдү кабыл алуу;

г) банктын тиешелүү лицензиясы болгон шартта, нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү;

д) аралыкта орнотулган тиешелүү жабдуулары болгон шартта, (терминал, банкомат, автоматташтырылган тейлөө терминалы, же банктык төлөм карттарын кабыл алуу же тейлөө боюнча техникалык инфраструктураны түзгөн башка жабдуулар), банктык төлөм карттары боюнча операцияларды жүргүзүү;

е) пенсияларды жана жөлөк пулдарды берүү;

ж) банктын башкы офисинде же филиалдарында бекитилген кредиттер боюнча акча каражаттарын ушул жобонун 273-пунктунда белгиленген жалпы лимиттин чегинде берүү;

з) электрондук акча менен операцияларды жүргүзүү;

2) юридикалык жакты түзүүсүз, эсеп ачуусуз эле юридикалык жактарды жана жеке ишкерлерди төмөнкү операциялар боюнча тейлөө:

а) Кыргыз Республикасынын бюджетине төлөмдөрдү нак акча каражаттары менен кабыл алуу;

б) банктын тиешелүү лицензия болгон шартта, нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү;

в) электрондук акча менен операцияларды жүргүзүү;

3) консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо.

273. Көчмө кассанын ишин жүргүзүүгө байланыштуу келип чыгышы мүмкүн болгон тобокелдиктерди азайтуу максатында, кассада турууга тийиш болгон нак акча каражаттарынын жалпы суммасы 1000000,00 (бир миллион) сомдон ашпоого тийиш. Бул суммадан ашкан акча каражаты көчмө касса бекитилген банктын филиалынын кассасына, же болбосо банктын жакын жайгашкан аманат кассасына инкассацияланып, ал боюнча тиешелүү акт түзүлүүгө тийиш.

Кассада калган акча каражаттарынын калдыгы 500000 сомдон ашпаган көчмө кассаларга карата касса жайларын техникалык жактан чыңдоо талаптары коюлбайт.

274. Банк көчмө кассаны ачуу чечими кабыл алынган күндөн тартып үч жумуш күнү ичинде банктын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын чечиминин тиешелүү түрдө күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн кошо тиркөө менен Улуттук банкка кат жүзүндө маалымдайт.

275. Банк, көчмө кассанын дареги өзгөргөн шартта, үч жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөттө анын жаңы дарегин көрсөтүү менен Улуттук банкка бул тууралуу маалымдоого милдеттүү.

276. Банк жетекчилиги алар тарабынан ачылып жаткан аманат/көчмө кассанын ишине толугу менен жооп берет.

277. Банк аманат/көчмө кассаларынын жабылгандыгы (ишин токтоткондугу) тууралуу тиешелүү чечим кабыл алынган күндөн тартып үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен, банктын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын чечиминин тиешелүү түрдө күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн кошо тиркөө менен Улуттук банкка кат жүзүндө маалымдайт.

Банк, билдирмеде чагылдырылган маалыматтардын аныктыгы үчүн жооп берет. Билдирмени бербей койгондугу же белгиленген мөөнөттөрдү бузуу менен бергендиги үчүн Улуттук банк банкка карата тиешелүү мыйзам актыларында каралган таасир этүү чараларды колдонууга укуктуу.

278. Улуттук банк текшерүүгө ыйгарым укугун тастыктаган тиешелүү документти көрсөтүү аркылуу аманат жана көчмө кассалардын ишин текшерүүгө укуктуу. Аманат/көчмө кассалар тарабынан Улуттук банк белгилеген операцияларды жүргүзүү тартибин бузууга жол берилген шартта, Улуттук банк аныкталган кемчиликтер жөнүндө банк жетекчилигине билдирүү менен аларды четтетүү мөөнөтүн белгилейт. Кемчиликтердин түрүнө жараша банкка карата мыйзам актыларына жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык чаралар жана санкциялар колдонушу мүмкүн.

279. Аманат жана көчмө кассаларда операцияларды жүргүзүү тартиби жана шарттары банктын ыйгарым укуктуу башкаруу органдары тарабынан бекитилген "Банктын аманат кассасы жөнүндө" жана "Банктын көчмө кассасы жөнүндө" типтүү жоболордо камтылууга тийиш. Аманат жана көчмө кассалары тарабынан операцияларды жүргүзүүнүн жалпы шарттары ачык айкын маалымат болуп саналат жана эч кандай коммерциялык же банктык сырды камтыбайт. Аманат/көчмө кассалардын иш ыргагы, кызматкерлеринин саны жана аткаруучу милдеттеринин чөйрөсү банк жетекчилиги тарабынан бекитилген, ички тартип эрежелерине ылайык белгиленет.

280. Аманат жана көчмө кассалар акча каражаттарын жана документтерди сактоо үчүн темир шкафтар менен жабдылууга тийиш.

281. Аманат жана көчмө кассалары тарабынан нак чет өлкө валюталары менен алмашуу операциялары жүргүзүлгөн учурда, алар акча белгилеринин аныктыгын текшерген техникалык каражаттары (ультра кызгылт лампа-детектор, чоңойтуп көрсөткөн каражат ж.б.) телефон менен жабдылууга тийиш. Алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 30-ноябрындагы токтому менен бекитилген, "Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобого ылайык ишке ашырылат.

282. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту)

283. Ар бир аманат жана көчмө кассаларында кардарлар үчүн көрүнүктүү жерде төмөнкү маалыматтар илинүүгө тийиш:

1) көрнөктө милдеттүү түрдө көрсөтүлүүгө тийиш болгон банктын аталышы банктын уставында көрсөтүлгөн аталышка дал келүүгө тийиш. Банктын аталышынан кийин ошол эле жерде майда тамгалар менен аманат кассасынын каттоо номери көрсөтүлүшү зарыл (№ ­__ аманат кассасы);

2) аманат/көчмө кассалардын иш ыргагы;

3) кардарлар үчүн маалыматтар жана аларды тейлөө тартиби.

284. Аманат кассасы кеминде депозиттер боюнча пайыздык чендер, нак чет өлкө валюталарын сатып алуу, сатуу жана алмашуу курстары жөнүндө маалыматтар чагылдырылган стенд менен жабдылууга тийиш (өлчөмү кеминде 40x60 см).

285. Иш күнүнүн акырында көчмө кассасынын бардык акча каражаттары, бардык документтери жана банкка тиешелүү мөөр жана башка баалуулуктар көчмө касса ага тиешелүү болгон банктын филиалына же болбосо жакын жайгашкан аманат кассасына тапшырылууга тийиш. Албетте ал жай техникалык жабдылышы жагынан белгиленген талаптарга ылайык келген болсо. Бул тууралуу тиешелүү акт түзүлөт.

286. Көчмө кассалардын ишин жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон акча каражаттарын ташып жеткирүү шарттары жана тартиби банк мыйзам актыларынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарынын негизинде иштелип чыккан, каражаттарды ташып жеткирүү тартибин жөнгө салган банктын ченемдик актысында чагылдырылууга тийиш.

28-глава. Алмашуу пункттарын жана кардарларды тейлөө пункттарын ачуу

(Главанын аталышы КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

287. Банк Кыргыз Республикасынын аймагында алмашуу пункттарын жана кардарларды тейлөө пункттарын ача алат.

Банк, чет өлкө валютасында банктык операцияларды жүргүзүүгө укук берген банктык лицензияга ылайык, Кыргыз Республикасынын аймагында нак чет өлкө валютасын алмашуу операцияларын жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо максатында, алмашуу пункттарын ача алат.

Банк, башкы офистен өзүнчө, сыртта жайгашкан филиалдарды, сактык кассаларын, ошондой эле консультация берүүгө жана банк тарабынан сунушталуучу банктык кызмат көрсөтүүлөр боюнча билдирмелерди кабыл алууга гана жана башкы офиске, банктын филиалына гана караштуу кардарларды тейлөө пункттарын ачууга укуктуу.

Банк жетекчилиги алар тарабынан ачылып жаткан алмашуу пункттарынын жана кардарларды тейлөө пункттарынын иши жана алардын Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык келүүсү үчүн толугу менен жоопкерчилик тартат.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

288. Банктын алмашуу пункту банктын буйругунун негизинде ачылат. Алмашуу пункту өз ишин "Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобого ылайык уюштурат.

Кардарларды тейлөө пункту банктын аткаруу органынын чечиминин негизинде ачылат.

Банкта милдеттүү түрдө кардарларды тейлөө пунктун ачуу жана ишкердигин жүргүзүү тартибин жөнгө салган ички документ болууга тийиш.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

289. Банк, алмашуу пунктун же кардарларды тейлөө пунктун ачуу тууралуу чечим кабыл алган учурдан тартып үч жумуш күнү ичинде алмашуу пунктунун жана/же кардарларды тейлөө пунктунун дарегин көрсөтүү менен бул тууралуу Улуттук банкка кат жүзүндө маалымдайт.

Билдирүүгө, алмашуу пунктун/кардарларды тейлөө пунктун ачуу жөнүндө ыйгарым укуктуу органдын буйругу/чечими кошо тиркелүүгө тийиш.

Алмашуу пунктунун/кардарларды тейлөө пунктунун иши банктын аткаруу органынын чечиминин негизинде токтотулат. Банк, алмашуу пунктунун/кардарларды тейлөө пунктунун ишин токтотуу тууралуу чечим кабыл алынган күндөн кийинки үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен Улуттук банкка аны жабуу жөнүндө кат жүзүндө билдирет. Билдирмеде алмашуу пунктунун/кардарларды тейлөө пунктунун дареги көрсөтүлүүгө тийиш.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

290. Алмашуу пунктунун/кардарларды тейлөө пунктунун дареги өзгөргөн учурда банк 3 (үч) жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөт ичинде алмашуу пунктунун/кардаларды тейлөө пунктунун жаңы дареги тууралуу Улуттук банкка кат жүзүндө маалымдоого милдеттүү.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

291. Улуттук банк банктын алмашуу пунктунун/кардарларды тейлөө пунктунун ишин алдын ала эскертүүсүз, текшерүү үчүн негиз болгон тиешелүү документти көрсөтүү менен текшерүүгө укуктуу.

Алмашуу пункту Улуттук банк тарабынан белгиленген алмашуу операцияларын жүргүзүү тартибин бузган учурда, Улуттук банк аныкталган бузууга жол берүүлөр тууралуу банктын жетекчилигине билдирет жана бузууга жол берүүнүн түрүнө жараша аларды жоюу мөөнөтүн белгилейт жана/же мыйзам талаптарына жана Улуттук банктын ченемдик актыларына ылайык тиешелүү чараларды жана санкцияларды колдонушу мүмкүн.

Эгерде кардарларды тейлөө пункту Улуттук банк тарабынан аныкталган талаптарды бузууга жол берсе, Улуттук банк аныкталган бузууга жол берүүлөр тууралуу банктын жетекчилигине билдирет жана кардарларды тейлөө пунктун жабуу талабын кошо алганда, мыйзам талаптарына жана Улуттук банктын ченемдик актыларына ылайык тиешелүү чараларды жана санкцияларды колдонушу мүмкүн.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

292. Алмашуу пункттарынын иштөө шарттары жана тартиби:

1) банктын, соода уюмунун, мейманкананын, аэропорттун жана башкалардын жайларында жайгашкан алмашуу пункттарынын касса жайлары персоналдар менен кардарлардан өзүнчө жайгаштырылууга, ал эми кардарларды тейлөө иши кассалык терезе аркылуу гана жүзөгө ашырылууга тийиш;

2) өзүнчө бир жайды, турак жай болуп саналбаган имараттарда өзүнчө эшиги менен жайды же турак жайдагы батирди ижарага алган же ээлеген банктын алмашуу пункттарынын жайларында эшиктер менен терезелер металл торлор менен тосулууга тийиш. Кардарларды тейлөө касса терезеси аркылуу гана жүргүзүлүүгө тийиш;

3) алмаштыруу пункттарында акчаларды жана документтерди сактоо үчүн металл шкафтардын болушу зарыл. Кассирлердин өз акчалары, сырткы кийимдери жана башка буюмдары кассалардан тышкары жайгаштырылган атайын бөлүнгөн бөлмөлөрдө же шкафтарда сакталууга тийиш;

4) алмашуу пункттары акча белгилеринин аныктыгын аныктоо үчүн техникалык каражаттар (ультракызгылт көк лампа-детектору, лупа ж.б.) жабдылууга тийиш;

5) нак чет өлкө валюта менен алмашуу операцияларын жүргүзгөндө алмашуу пункттары алар жайгашкан жерге көз карандысыз түрдө салык органдарында катталган фискалдык маалыматы бар контролдоо-кассалык аппараттарды же фискалдык карталар менен жабдылган компьютерлерди колдонууга тийиш;

6) Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2000-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган № 42/2 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө" жобого карата 8 жана 9-тиркемелерге ылайык, кардарлар үчүн маалыматтар жана аларды тейлөөгө алуу тартиби кардарлар үчүн көрүнүктүү жерде жайгаштырылууга тийиш.

292-1. Кардарларды тейлөө пунктунун иштөө шарттары:

Ар бир кардарларды тейлөө пункттарында кардарлар үчүн көрүнүктүү жерде төмөнкү маалымат болушу зарыл:

1) банктын көрнөктө милдеттүү түрдө көрсөтүлүүгө жана банктын уставында көрсөтүлгөн аталышына шайкеш келүүгө тийиш болгон аталышы;

2) ошол кардарларды тейлөө пункту сунуштай алган кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмегин кошо тиркөө менен кардарлар үчүн маалымат жана аларды тейлөө тартиби;

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

293. Алмашуу пункттарындагы иштөө режими, кызматкерлердин саны, кызматтык милдеттери банк Башкармасынын Төрагасы тарабынан бекитилген ички тартип эрежелерине ылайык белгиленет.

294. Алмашуу пункту кеминде нак чет өлкө валютасын сатып алуу, сатуу жана алмашуу курстары тууралуу маалыматтарды камтыган такта (стенд) (кеминде 40x60 см өлчөмүндө) менен жабдылышы зарыл.

Ар бир алмашуу пунктунда ар бир кардар үчүн көрүнүктүү жерде төмөндөгү маалымат илинип турууга тийиш:

1) Көрнөктө милдеттүү түрдө көрсөтүлгөн банктын аталышы банктын уставындагы аталышка дал келүүгө тийиш. Банктын аталышынан кийин алмашуу пунктунун каттоо номери майда шрифт менен көрсөтүлүүгө тийиш (№ ___ алмашуу пункту);

2) алмашуу пунктунун иштөө режими;

3) кардарлар үчүн маалымат жана аларды тейлөө тартиби.

VI БӨЛҮМ. УСТАВГА СУНУШТАЛГАН ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ ЖАНА ТОЛУКТООЛОРДУ МАКУЛДАШУУ

29-глава. Жалпы жоболор

295. Банктын уставына аталыштын, башкаруу органдарынын, уставдык капиталдын өзгөрүүсүнө, банктын кайра өзгөртүп түзүлүшүнө, банктын жайгашкан жеринин дарегинин өзгөрүүсүнө, филиалдарды жана/же өкүлчүлүктөрдү каттоо/кайра каттоо менен байланыштуу сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор, ошондой эле башка өзгөртүүлөр жана толуктоолор Улуттук банк менен алдын ала макулдашылууга тийиш.

296. Банк уставга киргизиле турган бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор тууралуу Улуттук банкка, тиешелүү чечим кабыл алынган учурга чейинки он беш жумуш күнү мурда уставдын жаңы редакциясын жана уставга киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор текстин 30-тиркемеге ылайык формада жөнөтүү менен билдирүүгө милдеттүү. Улуттук банк сунушталган документтерди он жумуш күнү ичинде карап чыгып, кароого алуунун жыйынтыгы боюнча аларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келтирүү үчүн сын-пикирлерди жана сунуштарды берүүгө укуктуу.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

297. Банк, банк акционерлеринин жалпы жыйыны өткөрүлгөн күндөн тартып бир ай ичинде Улуттук банкка жалпы жыйындын күн тартибиндеги ар бир маселе боюнча кабыл алынган чечимдери менен көз карандысыз каттоочу (регистратор) тарабынан күбөлөндүрүлгөн банк акционерлеринин жалпы жыйынынын протоколун сунуштоого тийиш.

298. Өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизиле турган банктын уставы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик каттоодон өткөрүлүүгө тийиш. Банк капиталынын өлчөмү жана түзүмү боюнча өзгөртүүлөрдөн тышкары, банктын уставына киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө жана толуктоолорго Улуттук банктын кат жүзүндө макулдугу, макулдашуудан баш тартуу үчүн негиз болбогон учурда жана банктын талаптагыдай таризделген документтери менен тиешелүү өтүнүч берилген күндөн тартып бир айдан кечиктирбестен берилет.

Банктын капиталына тиешелүү өзгөртүүлөр үч ай ичинде макулдашууга тийиш. Зарылчылык келип чыккан шартта, документтерди кароо мөөнөтү Улуттук банктын банктын уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду макулдашуу/макулдашпай коюу чечимине таасир этиши мүмкүн болгон кошумча маалыматтарды же документтерди алуу он жумуш күнүнө узартылышы мүмкүн.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

299. Улуттук банк тарабынан банктын уставына сунуш кылынган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду макулдашуудан төмөнкү учурларда баш тартуусу мүмкүн:

1) коюлган талаптарга берилген документтердин ылайык келбеши же болбосо туура эмес документтер жана маалымат берилген учурда;

2) эгерде акционерлердин жалпы жыйынындагы чечими Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын бузуу менен кабыл алынса;

3) эгерде уставдык капиталдын же жеке капиталдын өлчөмү белгиленген минималдуу өлчөмдөн төмөн болсо;

4) эгерде өткөн эмиссия боюнча акцияга жазылуу жүргүзүлбөсө, белгиленген мөөнөттө алардын толук наркы төлөнбөсө же болбосо акциялар Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын бузуу менен чыгарылган жана төлөнгөн болсо, же болбосо акцияны сатып алууга багытталган акча каражатынын келип чыгуу булагынын мыйзамдуулугу тастыкталбаса;

5) ушул жобого ылайык, банктын капиталында катышууга Улуттук банктын уруксаты берилбеген учурда;

6) эгерде бул банк ишинин туруктуулугуна жана коопсуздугуна коркунуч келтирсе.

300. Киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен банк уставынын жаңы редакциясы Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте банкты мамлекеттик кайра каттоодон өткөргөн күндөн тартып күчүнө кирет.

30-глава. Уставга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

301. Банк уставдын жаңы редакциясын макулдашуу максатында акционерлердин жалпы жыйынында тиешелүү чечим кабыл алынган күндөн тартып бир ай ичинде Улуттук банкка төмөнкү документтерди жөнөтөт:

1) уставдын жаңы редакциясын кароого алуу өтүнүчүн;

2) акционерлердин жалпы жыйынында уставдын жаңы редакциясын кабыл алуу (бекитүү) чечими, акционерлер же акционерлер жыйынына катышкан алардын өкүлдөрү тууралуу маалымат камтылган, банк тарабынан талапка ылайык күбөлөндүрүлгөн протоколу же анын көчүрмөсүн (2 нускада);

3) 30-тиркемеге ылайык белгиленген формада уставга киргизилүүчү өзгөртүүлөрдүн жана толуктоолордун тексти (2 түп нускада);

4) уставдын жаңы редакциясы (2 түп нускада);

5) жобонун ушул бөлүктө каралган башка документтери.

302. Улуттук банк бир ай ичинде, уставдык капиталдын түзүмү жана өлчөмү өзгөргөн учурда - үч ай ичинде, берилген өтүнүчтү жана ага тиркелген документтерди кароого алат жана эгерде алар ушул жобонун талаптарына туура келсе, ошондой эле макулдашуудан баш тартууга негиз жок болсо, банк уставынын жаңы редакциясынын эки түп нускасын тиркөө менен юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга банкты мамлекеттик каттоодон кайра өткөрүү макулдугу жөнүндө кат жөнөтөт, ал эми уставдык капитал өлчөмүн көбөйтүүдө баалуу кагаздар рыногун жөнгө салган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга каттын көчүрмөсүн жөнөтөт.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

303. Банк туура эмес берилген маалыматтар үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

304. Банк мамлекеттик каттоодон кайра өткөндүгү жөнүндө күбөлүктү алган күндөн тартып Улуттук банкка беш жумуш күн ичинде төмөнкүлөрдү берүүгө милдеттүү:

1) мамлекеттик кайра каттоодон өтүү жөнүндө күбөлүктүн талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн;

2) уставдын юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө белги коюлган жаңы редакциясынын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.

31-глава. Уставдык капиталдын түзүмүнүн жана өлчөмүнүн өзгөрүүсү

305. Банк акционерлердин жалпы жыйынын чечими боюнча кошумча акцияларды чыгаруу аркылуу жүгүртүлүүчү акциялардын санын көбөйтүү жолу менен уставдык капитал өлчөмүн көбөйтүү жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу.

Акцияларды чыгаруу жыйынтыгы катталганга жана акциялардын мурдагы эмиссиясы жайгаштырылганга чейин банк тарабынан кошумча акциялардын чыгарылышына жана жайгаштырылышына жол берилбейт.

306. Акционерлердин жалпы жыйынын чечими боюнча банк жүгүртүлүүчү акциялардын санын аларды консолидациялоо жолу менен азайтуу же болбосо бөлүү жолу аркылуу жүгүртүлүүчү акциялардын санын көбөйтүү жөнүндө чечимди кабыл алууга укуктуу.

307. Уставга уставдык капиталдын түзүмү жана өлчөмү боюнча өзгөртүүлөрдү киргизген учурда банк Улуттук банкка ушул жобонун 301-пунктунда көрсөтүлгөн документтерге кошумча төмөнкүлөрдү сунуштайт:

1) 5 жана 6-тиркемелердин формасы боюнча акционерлердин тизмесин (2 түп нускада);

2) мурдагы эмиссиянын (чыгарылыштын) акцияларын чыгаруу жыйынтыгынын мамлекеттик каттоодон өткөндүгүн тастыктаган жана банк тарабынан талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн баалуу кагаздар рыногун жөнгө салган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилген документтин көчүрмөсүн (2 нускада).

308. Банктын уставдык капиталынын өлчөмүн көбөйтүүнү макулдашууда Улуттук банк жаңыдан түзүлгөн банктар үчүн каралган тартипте маалыматтарды берүүнү, ошондой эле банктын акционерлеринин финансылык абалына жана алар тараптан жүргүзүлгөн операцияларга тиешелүү кошумча маалыматты, акционерлердин уюштуруу документтерин жана алардын финансылык жана башка отчетторун берүүнү талап кыла алат.

309. Уставга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү макулдашылган учурда, акционерлер, ошондой эле банктын акциясын сатып алып, жыйынтыгында банктын капиталында чектүү катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууну пландаган башка жеке адамдар жана/же юридикалык жактар Улуттук банкка банктын капиталында чектүү катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга карата өтүнүч катын жана ушул жобонун III бөлүгүндөгү талапка жана тартипке ылайык башка маалыматтарды берүүсү зарыл.

310. Берилген документтер Улуттук банкта ушул жобонун 302-пунктуна ылайык каралат.

311. Банк мыйзамдарда белгиленген тартипте мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүлгөндөн кийин ушул жобонун 304-пунктунда каралган документтерге кошумча Баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилген, талаптагыдай негизде тариздетилген акциялардын чыгарылышынын мамлекеттик каттоодон өткөндүгүн тастыктаган документтин көчүрмөсү.

312. Банк баалуу кагаздарды чыгаруу өткөрүлгөн катары таанылып, анын жыйынтыгы катталгандан кийинки бир ай ичинде баалуу кагаздар жөнүндө мыйзамдарга ылайык банктын баалуу кагаздарынын эмиссиясынын жыйынтыктап каттоодон өткөндүгү тууралуу Улуттук банкка кат жүзүндө маалымдоого милдеттүү. Билдирүүгө кошумча төмөндөгү документтер берилүүгө тийиш:

1) акциялар чыгарылышы жыйынтыгы каттоодон өткөндүгүн тастыктаган жана банк тарабынан талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн баалуу кагаздар рыногун жөнгө салган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилген документтин көчүрмөсү;

2) акционерлер реестринен реестр кармоочулардын жүргүзүлгөн өзгөрүүлөр же акционерлердин жаңы реестри жөнүндө кол коюу менен маалымат;

3) 5-тиркеменин формасы боюнча акционерлер тизмеси;

4) 6-тиркеменин формасы боюнча маалыматтар.

32-глава. Банктын фирмалык (расмий) аталышын өзгөртүү

313. Өзүнүн фирмалык (расмий) аталышын өзгөртүүнү каалаган банк банктын аталышына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүүгө чейин Улуттук банктан алдын ала макулдук алууга милдеттүү. Банктын аталышын өзгөртүүдө банктык операцияларды жүргүзүүгө укук берген лицензия алмаштырылууга (кайра таризделүүгө) тийиш.

314. Банктын болжолдонуп жаткан жаңы аталышын Улуттук банк менен макулдашуу үчүн банк Улуттук банкка төмөндөгүлөрдү берет:

1) болжолдуу толук жана кыскартылган фирмалык (расмий) аталышын макулдашуу тууралуу өтүнүчүн;

2) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын юридикалык жактын фирмалык аталышын колдоо жана резервге алууну каттоо боюнча корутундусунун көчүрмөсү;

3) эгерде бул ушул жобонун 7-пунктунун талабына ылайык зарыл болсо, банктын фирмалык аталышына ылайык келишин тастыктаган башка документтер.

315. Банктын жаңы фирмалык (расмий) аталышын алдын ала макулдашуу/макулдашуудан баш тартуу жөнүндө чечим, Улуттук банктын талаптарына ылайык келген документтер келип түшкөн учурдан тартып бир ай ичинде Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети тарабынан кабыл алынат. Банктын жаңы фирмалык (расмий) аталышын алдын ала макулдашуу/макулдашуудан баш тартуу жөнүндө чечими банкка Улуттук банк тарабынан үч жумуш күн ичинде маалымдалат.

316. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети банктын жаңы фирмалык (расмий) аталышын макулдашуу тууралуу оң чечим кабыл алган учурда жана жалпыга маалымдоо каражаттарында аталышты өзгөртүү тууралуу маалымат жарыялангандан тарта бир айдан кийин банк Улуттук банкка ушул жобонун 301-пунктунда көрсөтүлгөн документтерди сунуштайт.

317. Сунушталган документтер Улуттук банкта жобонун 302-пунктуна ылайык каралат.

318. Банк банктык лицензияны алмаштыруу (кайрадан тариздетүү) үчүн ушул жобонун 304-пунктунда көрсөтүлгөн документтерге кошумча Улуттук банкка жаңы фирмалык (расмий) аталышы көрсөтүлгөн банктык лицензияны алмаштыруу тууралуу өтүнүчтү жана лицензия үчүн төлөм жүргүзгөндүгүн тастыктаган баракчаны берүүгө милдеттүү.

319. Банк тарабынан ушул жобонун 318-пунктунда көрсөтүлгөн талаптар аткарылгандан кийин үч жумуш күн ичинде Улуттук банк лицензияны алмаштырат (кайрадан тариздейт). Банктык лицензияны алмаштырууда (кайрадан тариздөөдө) банк Улуттук банкка эски фирмалык аталыштагы банктык лицензияны өткөрүп берет (кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча).

320. Банкка жаңы аталыштагы лицензия берилгенден кийин үч жумуш күн ичинде Улуттук банк тарабынан Берилген банктык лицензиялар реестрине лицензияны алмаштыруу (кайра тариздөө) жөнүндө тиешелүү жазуу жүргүзүлөт.

321. Банктын аталышы өзгөргөндүгүнө байланыштуу лицензия алмаштырылган күндөн тартып беш жумуш күн ичинде банк банктын жаңы фирмалык (расмий) аталышын көрсөтүү менен банктын аталышы өзгөргөндүгү жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу маалымдоого тийиш.

33-глава. Банктын жайгашкан жерин өзгөртүү

322. Банктын жайгашкан жерин (почталык дарегин) өзгөртүү калктуу пункттун, көчөнүн аталышынын, үйдүн номеринин өзгөргөндүгүнө, банктын башка даректеги жайга көчүп кеткендигине байланыштуу болот.

323. Банктын бир эле калктуу пункттун ичинде ордун өзгөртүүсү анын лицензиясын өзгөртүүгө (кайра тариздөөгө) алып келбейт.

324. Банк жыйырма календардык күндөн мурда алдын ала Улуттук банкка жайгашкан жеринин өзгөргөндүгү тууралуу билдирүүгө тийиш. Эгерде жайгашкан жери банктын кассалык түйүнүн жаңы имаратка которуу менен өзгөртүлсө кошумча түрдө менчик укугун тастыктоочу документтер же банк жайгаша турган имаратка карата ижара келишими (субаренда) берилет.

325. Касса түйүнүнүн которулушуна байланыштуу жайгашкан жери өзгөргөндүгү тууралуу билдирме жөнөткөндөн кийинки он жумуш күн ичинде банк имараттын (жайгашкан жайдын) банктык жайдын жана касса түйүнүнүн техникалык жактан жабдылышы, өрттүн чыгышы жана башка кооптуу жагдайлар боюнча белги берген сигнализациясынын орнотулушуна карата белгиленген талаптарга жооп бергендиги тууралуу тиешелүү документтерди ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга сунуштоого тийиш.

326. Жайгашкан жери (почталык дареги) анык өзгөргөндөн кийин эки жумуш күн ичинде банк төмөндөгүлөрдү жүзөгө ашырууга тийиш:

1) Улуттук банкка кат жүзүндө билдирүүгө;

2) банктын жайгашкан жеринин (почталык дарегинин) өзгөргөндүгү жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоого.

327. Банктын мамлекеттик кайра каттоодон өтүү зарылчылыгын пайда кылган, банктын жайгашкан жеринин өзгөргөндүгүнө байланыштуу уставга өзгөртүүлөр жана толуктоолор ушул жобонун 30-главасында каралган тартипте киргизилет.

328. Калктуу пункттун аталышынын, өзгөрүшү менен банктын жайгашкан жеринин дареги өзгөргөн учурда ушул жобонун 318-321-пункттарына ылайык банктын лицензиясы алмаштырылат (кайра таризделет).

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

328-1. Банктын башкы офиси бир нече аймактарда жайгашышы мүмкүн. Мында, башкы офистин кошумча аймактарына кардарларды операциялык тейлөөгө жол берилбейт жана алар персоналды жайгаштыруу үчүн гана түзүлүшү мүмкүн. Башкы офистин кошумча аймактарынын ачылгандыгы жөнүндө маалымат, ыйгарым укуктуу органдын чечимин, башкы офистин кошумча аймагында жайгаштырылуучу бөлүмдөрдүн тизмесин жана дарегин кошо тиркөө менен 3 (үч) жумуш күнү ичинде Улуттук банкка жөнөтүлүүгө тийиш.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

VII БӨЛҮК. БАНКТАРДЫ КАЙРА ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ

34-глава. Жалпы жоболор

329. Банк бириктирүү, кошуу, бөлүп чыгаруу, бөлүү формасында кайра өзгөртүлүп түзүлүшү мүмкүн.

Жаңы юридикалык жакты түзүү менен банкты кайрадан өзгөртүп түзүүдө Улуттук банк банктык операцияларды жүргүзүүгө карата жаңы лицензияларды берүү маселесин кароого алат. Ошол эле учурда, кайрадан өзгөртүп түзүлгөн банктардын иш алып барган лицензиялары эске алынат.

Мамлекеттик өнүктүрүү банкын кайра өзгөртүп түзүүдө "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы жөнүндө" Мыйзамынын 24-беренесинин талаптары колдонулат.

Бул жободо банктарды мажбурлап өзгөртүп түзүү жол-жобосу каралбайт.

330. Банкты кайра өзгөртүп түзүү иши Улуттук банк менен алдын ала макулдашылгандан кийин башталышы мүмкүн. Банк Улуттук банкка тиешелүү чечим кабыл алынган күндөн тартып, он жумуш күн ичинде кайра өзгөртүп түзүү ишин баштоо ниетин билдирет.

331. Банкты кайра өзгөртүп түзүү иши мыйзамдарга, ушул жобого жана кайра өзгөртүп түзүүгө тийиштүү банктын уюштуруу документтерине ылайык жүзөгө ашырылат.

332. Банктарды кайра өзгөртүп түзүү ишин макулдашууда Улуттук банк чечим кабыл алуу үчүн зарыл болгон маалыматтарды, кайрадан түзүлгөн банктар үчүн каралган тартипте сыяктуу эле, кошумча маалыматтарды талап кылышы мүмкүн. Банктарды кайра өзгөртүп түзүүдө документтер кайрадан түзүлгөн банктар үчүн каралган тартипте каралышы мүмкүн.

333. Кайра өзгөртүп түзүүгө тийиштүү Банктардын директорлор кеңеши тарабынан кайра өзгөртүп түзүү ишин жүргүзүү маселелери боюнча Улуттук банк менен байланыш түзүү үчүн жооптуу уюштуруу тобу түзүлөт.

334. Банктардын кайрадан өзгөртүп түзүү процесси ал тууралуу билдирме жалпы маалымдоо каражаттарында жарыялангандан кийин кеминде эки айдан соң башталат.

335. Обочолонгон түзүмдүк бөлүмдөрдү обочолонгон түзүмдүк бөлүмдөрүнө кайра тариздөө иши кайра каттоо үчүн зарыл болгон документтерди эске албаганда, көрсөтүлгөн бөлүмдөрдү ачуу үчүн документтерди кайталап сунуштоосуз, кайра өзгөртүп түзүлгөн банктын башкаруу органынын тиешелүү чечиминин талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн тиркөө менен банктын билдирүүсү боюнча жүзөгө ашырылат.

336. Банктарды кайра өзгөртүп түзүүдө бухгалтердик эсепке алууну жүргүзүү иши бухгалтердик эсепке алуунун эл аралык стандарттарына ылайык жүзөгө ашырылат.

337. Улуттук банк жалпыга маалымдоо каражаттарында банктын кайра өзгөртүп түзүлүшү жана анын ишинин токтотулушу жөнүндө жарыялайт.

35-глава. Банктарды бириктирүү

338. Банктарды кайра өзгөртүп түзүүнүн бир формасы катары бириктирүү дегенден улам, бириктирүүнүн жыйынтыгында түзүлгөн жаңы банкка өткөрүп берүү актысына ылайык алардын укуктары (активдери) жана милдеттери (милдеттенмелери) өтүшү менен эки же андан көп банктардын ишинин токтотулушун түшүнүүгө болот.

339. Бириктирүү формасында кайра өзгөртүп түзүү иши кайра өзгөртүүгө тийиштүү банктардын акционерлеринин жалпы жыйынынын ыктыярдуу чечиминин негизинде жүзөгө ашырылат, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларда мажбурлоо түрүндө жүзөгө ашырылат.

340. Бириктирүү формасында кайра өзгөртүп түзүүнүн натыйжасында түзүлгөн банктардын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү боюнча талаптар Улуттук банктын кайрадан түзүлгөн банктардын уставдык капиталына карата талаптарына ылайык өлчөмдө белгиленет.

341. Бириктирүү формасында кайра өзгөртүп түзүүгө уруксат алуу максатында банктар ушул жобонун 39-главасына ылайык документтерди Улуттук банкка тапшырууга тийиш.

36-глава. Банкты кошуу

342. Банктарды кайра өзгөртүп түзүүнүн бир формасы катары кошуу дегенден улам, башка банкка (кошулуучу банкка) өткөрүп берүү актысына ылайык алардын укуктары (активдери) жана милдеттери (милдеттенмелери) өтүшү менен бир же бир нече банктардын (кошулуп жаткан банктар) ишинин токтотулушун түшүнүүгө болот. Кошулуп жаткан банктарды кайра өзгөртүп түзүү процесси аяктары менен банктар юридикалык жак статусун жоготот.

343. Кошуу формасында кайра өзгөртүп түзүү иши кайра өзгөртүүгө тийиштүү банктардын акционерлеринин жалпы жыйынынын ыктыярдуу чечиминин негизинде жүзөгө ашырылат, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларда мажбурлоо түрүндө жүзөгө ашырылат.

344. Кошуу формасында кайра өзгөртүп түзүүгө уруксат алуу максатында банктар ушул жобонун 39-главасына ылайык документтерди Улуттук банкка тапшырууга тийиш.

37-глава. Банкты бөлүү

345. Бөлүүнүн натыйжасында кайра өзгөртүп түзүлгөн банктарды каттоодон өткөртүү үчүн документтер ушул жобонун 39-главасынын талаптарын эске алуу менен Улуттук банкка сунушталат.

346. Жобонун 345-пунктунда көрсөтүлгөн документтерге кошумча төмөнкү документтер сунушталат:

1) Директорлор кеңешинин төрагасынын кол тамгасын коюлган, бөлүү формасында кайра өзгөртүүнү макулдашууга тиешелүү өтүнүч кат;

2) бөлүү формасында кайра өзгөртүп түзүүгө экономикалык негиздеме берүү;

3) төмөнкүлөрдү камтыган кайра өзгөртүп түзүлгөн банктын катышуучуларынын жалпы жыйынында толтурулган протокол:

а) бөлүү формасында кайра өзгөртүп түзүү жөнүндө чечим;

б) бөлүү балансын бекитүү жөнүндө чечим;

в) кайра өзгөртүп түзүү тартиби жана шарттары;

г) жаңы банктарды түзүү жана кайра өзгөртүлүп түзүлгөн банктын акцияларын конвертациялоо тартиби жөнүндө;

4) бөлүү балансы;

5) банк өз кредиторлоруна кайра өзгөртүп түзүү жөнүндө маалымдагандыгын тастыктаган документтер;

6) бөлүү чечимин кабыл алуу күнүнө карата кайра өзгөртүп түзүлгөн банктын балансы;

7) ар бир жаңыдан түзүлгөн банктын акционерлеринин жалпы жыйынында Уставды бекитүү жана башкаруу органын дайындоо жөнүндө чечими;

8) ар бир жаңыдан түзүлгөн банк боюнча ушул жобонун II бөлүгүнө ылайык документтер топтому.

347. Сунушталган документтерди кароонун жыйынтыгы боюнча Улуттук банк кайра өзгөртүп түзүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө корутунду даярдайт, анда банктын финансылык абалы, алардын негизинде иш алып барган банктык операцияларды жүргүзүүгө лицензиялардын түрлөрү жөнүндө маалыматтар камтылат.

348. Сунушталган документтерди кароонун жыйынтыгы боюнча Банктарга берилген лицензиялардын реестрине кайра өзгөртүлүп түзүлгөн банктын иши токтотулгандыгы (укугу өткөндөрдү жана кайра өзгөртүп түзүү формасын көрсөтүү менен) жана банктык операцияларды жүзөгө ашырууга жаңы лицензияларды берүү жөнүндө маалыматтар жазылат.

349. Банктын уюштуруу документтеринин бир нускасы Улуттук банкта банктын юридикалык көктөмөсүндө сакталат.

350. Банкты бөлүүнүн натыйжасында түзүлгөн банктар жана кайра өзгөртүп түзүлгөн банктын иши токтотулгандыгы жөнүндө маалымат жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат.

38-глава. Банкты бөлүп алуу

351. Бөлүп алуунун натыйжасында түзүлгөн банк банктык операцияларды жүргүзүүгө лицензия алуу үчүн Улуттук банкка ушул жобонун 39-главасында каралган документтерди сунуштайт:

352. Ушул Жобонун 351-пунктунда көрсөтүлгөн документтерге кошумча төмөнкү документтер сунушталат:

1) төмөнкүдөй чечимдерди камтыган кайра өзгөртүп түзүлгөн банктын катышуучуларынын жалпы жыйынында толтурулган протокол:

а) иштеп жаткан банктан жаңы банкты бөлүү формасында кайра өзгөртүп түзүү жөнүндө;

б) бөлүү балансын бекитүү жөнүндө;

в) бөлүүнү жүзөгө ашыруу тартиби жана шарттары жөнүндө;

г) жаңы коомду түзүү жана банктын акцияларын конвертациялоо тартиби жөнүндө;

2) банк өз кредиторлоруна кайра өзгөртүп түзүү жөнүндө маалымдагандыгын тастыктаган документтер;

3) банктын бөлүү балансы;

4) мыйзамдардын жана Улуттук банктын ченемдик актыларынын талаптарына ылайык кайра өзгөртүлүп түзүлгөн банктын уюштуруу документтерине банкты бөлүү формасында кайра өзгөртүп түзүү жана анын натыйжасында банктын азайтылган уставдык капиталы жөнүндө маалыматты камтыган өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен салыштырма таблица;

5) уюштуруучулардын (акционерлердин) Директорлор кеңешинин төрагасы тарабынан кол коюлган 5 жана 6-тиркемелерге ылайык тизмеси - ар бири эки түп нускада даярдалат.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

353. Сунушталган документтерди кароонун жыйынтыгы боюнча бөлүп алуу формасында банкты кайра өзгөртүп түзүү мүмкүнчүлүгү, анын финансылык абалы, анын негизинде иш алып барган банктык операцияларды жүргүзүүгө лицензиялардын түрлөрү жөнүндө корутунду даярдалат.

354. Документтерди кароонун жыйынтыгында Улуттук банк Берилген банктык лицензиялар реестрине бөлүп алуунун натыйжасында түзүлгөн банк тууралуу жазууларды чагылдырылат (бөлүп алуу ишке ашырылган банкты көрсөтүү менен).

355. Бөлүп алуунун натыйжасында кайра өзгөртүп түзүлгөн банк банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензиянын бир нускасын алат.

356. Бөлүп алуунун натыйжасында кайра өзгөртүп түзүлгөн банк жөнүндө маалымат банк тарабынан жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат.

39-глава. Банктарды кайра өзгөртүп түзүүнүн негизги эрежелери жана жол-жоболору

357. Бириктирүү формасында кайра өзгөртүп түзүү процессин жүзөгө ашыруу үчүн банктардын Директорлор кеңеши тарабынан Улуттук банк менен кайра өзгөртүп түзүү маселелери боюнча байланыш үчүн жооптуу уюштуруу тобу түзүлөт.

358. Кайра өзгөртүп түзүүгө уруксат алуу үчүн банктар ушул жобого ылайык ар бир кайра өзгөртүп түзүү үчүн талап кылынган документтерге кошумча Улуттук банкка уруксат алуу жөнүндө өтүнүч катты, Директорлор кеңеши жана акционерлердин жалпы жыйыны тарабынан бекитилген кайра өзгөртүп түзүү (кошуу, бириктирүү формасында кайра өзгөртүп түзүүдө) жөнүндө келишим долбоорун жана анын экономикалык негиздемесин сунуштоого тийиш.

359. Улуттук банктан кайра өзгөртүп түзүүгө уруксат алуу жөнүндө өтүнүч катка кайра өзгөртүп түзүлүүгө тийиш болгон банктардын Директорлор кеңешинин төрагалары тарабынан кол коюлат.

360. Кайра өзгөртүп түзүүнүн натыйжасында банктын уюштуруу статусуна ээ келишиминде төмөнкү маселелер эске алынууга тийиш:

а) кайра өзгөртүп түзүү тартиби жана шарттары;

б) кайра өзгөртүп түзүлүүгө тийиш болгон банктын акцияларын конвертациялоо тартиби;

в) кайра өзгөртүп түзүлүүгө тийиш болгон банктардын бардык акцияларына ээлик кылуучулардын укуктары;

г) акционерлердин жалпы жыйынында катышуу укугуна ээ, кайра өзгөртүп түзүлүүгө тийиш болгон банк акционерлеринин тизмеси 5 жана 6-тиркемелерге ылайык электрондук формада жана Директорлор кеңешинин төрагасы тарабынан кол коюлган кагаз жүзүндө - ар бири эки түп нускада;

д) кайра өзгөртүп түзүлгөн банктын өткөрүп берүү актысына ылайык кайра өзгөртүп түзүлүүгө тийиш болгон ар бир банктын кредиторлору алдында бардык милдеттенмелерге жана карызгерлерине карата талаптарга укугу өткөндүгү жөнүндө жобо.

361. Кайра өзгөртүп түзүүгө экономикалык негиздеме берүүдө кайра өзгөртүп түзүү процессин ишке ашырууга банкка (банктарга) түрткү берген таасирлер, ошондой эле кайра өзгөртүп түзүү максаты ачык жана так чагылдырылууга тийиш. Мындан тышкары, негиздемеде кайра өзгөртүп түзүлүүгө тийиш болгон банктардын финансылык абалына толук талдап-иликтөө камтылууга тийиш.

Негиздемеде банктардын банк секторундагы ролу жана орду, алардын артыкчылыктуу жана алгылыксыз жактары, жаңы банктын негизги иш багыттары, ишке ашыруу болжолдонгон финансылык операциялар ж.б. маселелер чагылдырылышы зарыл. Мындан тышкары, төмөнкүлөр берилүүгө тийиш:

а) өтүп жаткан айдын бирине карата банктардын бухгалтердик баланстары;

б) аудитордук корутундусу менен акыркы отчеттук жыл үчүн банктардын финансылык отчеттору;

в) жаңы банктын уюштуруу түзүмүнүн болжолдуу схемасы;

г) жаңы банктын (банктардын) активдеринин, милдеттенмелеринин жана капиталынын болжолдуу түзүмү;

д) жаңы банктын (банктардын) экономикалык ченемдеринин болжолдуу маанилери;

е) кредиторлордун коомго карата тиешелүү милдеттенмелерди мөөнөтүнөн мурда токтотуу же аткаруу жана алардын талаптарын канааттандыруу талаптары жөнүндө маалымат;

ж) ар бир жаңы банктын жакынкы эки жылга каралган бизнес-планы - "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө" Мыйзамынын 88-беренесинин талаптарын эске алуу менен эки нускада түзүлгөн (маселелердин тизмеси 7-тиркемеде келтирилген).

362. Улуттук банк өтүнүч катты жана ушул жобонун 359-361-пункттарында белгиленген талаптарды эске алуу менен жобонун 358-пунктунда келтирилген документтерди алгандан кийинки үч ай ичинде аларды кароого алып, кайра өзгөртүп түзүүгө уруксат берүү чечимин кабыл алат же болбосо себебин көрсөтүү менен кайра өзгөртүп түзүү жөнүндө өтүнүч катты четке кагат.

Кайра өзгөртүп түзүү өтүнүчүнө уруксат берүү же аны четке кагуу чечими Улуттук банк Башкармасы тарабынан кабыл алынат.

363. Улуттук банк төмөнкү себептер боюнча банктарды кайра өзгөртүп түзүү өтүнүчүн четке кагышы мүмкүн:

а) банктарды кайра өзгөртүп түзүүдө жаңы банк (банктар) банк рыногунда монополиялык жагдайдын келип чыгышына өбөлгө түзүшү мүмкүн болсо же финансылык кызматтардан керектөөчүлөрдүн таламына коркунуч жаратышы мүмкүн болсо;

б) жаңы банктын (банктардын) финансылык абалы кайра өзгөртүп түзүлүүгө тийиш болгон банк аманатчыларынын таламдарына кыйла коркунучтарды жаратса;

в) кайра өзгөртүп түзүүгө уруксат алуу үчүн Улуттук банкка сунушталган документтерде анык эмес маалыматтар табылса;

г) финансы-экономикалык негиздеме анчалык ишеним жаратпаса;

д) кайра өзгөртүп түзүү процессинде түзүлгөн банк (банктар) банк операцияларын ишке ашыруу укугуна лицензияларды алуу үчүн зарыл талаптарды аткарбаса.

364. Ушул жобонун 362-пунктунда көрсөтүлгөн документтерди кароо мөөнөтү аяктагандан кийин Улуттук банк үч күн ичинде уюштуруу тобуна кабыл алынган чечим тууралуу маалымдайт.

365. Кайра өзгөртүп түзүлүүгө тийиш болгон банк акционерлеринин жалпы жыйыны мыйзам талаптарына жана алардын уюштуруу документтерине ылайык өткөрүлөт. Ар бир банк акционерлеринин жалпы жыйынында толтурулган протоколдордо кеминде төмөнкү маселелер камтылууга тийиш:

а) Улуттук банк менен макулдашылган формада кайра өзгөртүп түзүү чечимин кабыл алуу жана келишим түзүү;

б) кайра өзгөртүп түзүлгөн банктын (банктардын) Уставынын долбоорун жактыруу жөнүндө;

в) өткөрүп берүү актынын (актыларынын) долбоорун бекитүү жөнүндө;

г) регламенттин долбоорун жактыруу жана кайра өзгөртүп түзүлүүгө тийиш болгон банк акционерлеринин (бириктирүү, кошуу формасында кайра өзгөртүп түзүүдө) биргелешкен жыйынында добуш берүү тартиби жөнүндө.

366. Кайра өзгөртүп түзүү процессинде катышкан ар бир банктын добуш берүүгө укук чегерген акциялардын кеминде 2/3 ээлик кылган акционерлери аны кабыл алууга добуш беришсе келишим долбоору бекитилген катары эсептелинет.

367. Ар бир банктын акционерлеринин жалпы жыйынында кайра өзгөртүп түзүү чечими кабыл алынган күндөн тартып бир ай ичинде банктар өз кредиторлоруна кабыл алынган чечим жөнүндө жазуу жүзүндө билдирет.

368. Кайра өзгөртүп түзүү процессинде катышкан ар бир банктын акционерлеринин жалпы жыйынында кайра өзгөртүп түзүү келишиминин долбоорун жактырууда банк акционерлеринин биргелешкен жыйыны өткөрүлөт. Жыйын банктарды кайра өзгөртүп түзүү жөнүндө билдирүү республикалык деңгээлдеги эки газетада мамлекеттик жана расмий тилдерде жарыялангандан кийинки эки ай өткөндөн кийин өткөрүлөт. Жыйын мыйзамга жана биргелешкен жалпы регламентке ылайык өткөрүлөт.

Биргелешкен жыйында толтурулган протоколдо кеминде төмөнкү маселелер чагылдырылууга тийиш:

а) кайра өзгөртүп түзүлүүгө тийиш болгон банктардын биргелешкен жыйынын өткөрүү регламентин бекитүү жөнүндө;

б) кайра өзгөртүп түзүлгөн банктын (банктардын) Уставын бекитүү жөнүндө;

в) кайра өзгөртүп түзүлгөн банктын (банктардын) Директорлор кеңешин шайлоо жөнүндө;

г) кайра өзгөртүп түзүлгөн банктын (банктардын) аткаруу органдарын шайлоо жөнүндө;

д) кайра өзгөртүп түзүлүүгө тийиш болгон банктын акционерлеринин добуш берүү тартиби жөнүндө;

е) акцияларды чыгаруу/конвертациялоо жана акциялардын чыгарылышын каттоо маселесин кароо үчүн зарыл болгон документтерди бекитүү, кайра өзгөртүп түзүлгөн банктын (банктардын) жыйынтык же бөлүштүрүү балансын бекитүү чечимдерин кабыл алуу жөнүндө.

369. Банктын акционерлеринин биргелешкен жыйынында ыйгарым укук берилген уюштуруу тобу жыйын өткөрүлгөн күндөн тартып бир ай ичинде Улуттук банкка ушул жободо жана башка ченемдик актыларда каралган документтерди жөнөтөт. Буларга кошумча төмөнкү документтер сунушталат:

а) кайра өзгөртүп түзүлүүгө тийиш болгон банктын акционерлеринин жалпы жыйынында бекитилген кайра өзгөртүп түзүү жөнүндө келишим;

б) анда кайра өзгөртүп түзүү жөнүндө келишим жана өткөрүп берүү актысы бекитилген кайра өзгөртүп түзүлүүгө тийиш болгон банктын акционерлеринин жалпы жыйынында толтурулган протоколдор;

в) кайра өзгөртүп түзүлүүгө тийиш болгон банктардын өткөрүп берүү актылары;

г) кайра өзгөртүп түзүү чечими кабыл алынган күнгө карата банктардын бухгалтердик баланстары.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер белгиленген мөөнөттө сунушталбаса, Улуттук банктын кайра өзгөртүп түзүүгө уруксат берүү чечими өз күчүн жоготот.

370. Юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда банкты өзгөртүп түзүү фактысын мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүүгө макулдук берүү чечими жобонун 369-пунктунда белгиленген, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына жооп берген документтердин толук топтому сунушталгандан кийинки жыйырма беш календардык күн ичинде Улуттук банктын банктык көзөмөл жана лицензиялоо боюнча маселелерин түздөн-түз тескөөгө алган Төрагасынын орун басары/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү тарабынан кабыл алынат.

371. Банктарды кайра өзгөртүп түзүү процесси банк (банктар) мыйзамдарда белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөн учурдан тартып аяктаган катары эсептелет.

372. Юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда жаңы банкты (банктарды) мамлекеттик каттоодон тартып үч жумуш күнү ичинде кайра өзгөртүп түзүү процессине катышкан банктар Улуттук банкка банктык операцияны ишке ашырууга лицензиясын өткөрүп, жаңы банктарга берилүүчү лицензияны алышат. Жаңы лицензияны берүүдө алардын негизинде кайра өзгөртүп түзүлгөн банк (банктар) иш алып барган лицензияларга (белгиленген чектөөлөрдү кошо алганда) көңүл бурулат.

373. Жаңы банкты (банктарды) мамлекеттик каттоо жөнүндө билдирүүнү алган күндөн тартып үч жумуш күн ичинде Улуттук банк Банктарга берилген лицензиялар реестрине укугу өткөндөрдү жана кайра өзгөртүп түзүү формасын көрсөтүү менен бул банкка лицензия берилгендиги, ошондой эле кайра өзгөртүп түзүү процессине катышкан банктан (банктардан) лицензияларды кайтарып алуу жөнүндө жазууну чагылдырат.

374. Берилген банктык лицензиялар реестрине жаңы банкка (банктарга) лицензия берилгендиги жөнүндө жазуу чагылдырылгандан кийинки үч жумуш күнү ичинде кайра өзгөртүп түзүү процессине катышкан банктардын Улуттук банктагы корреспонденттик эсептери жабылып, ошол эле учурда жаңы корреспонденттик эсептер ачылат, ага жабылган эсептердеги каражат калдыктары которулат. Кайра өзгөртүп түзүү процессине катышкан банктардын бул күнгө карата төлөнбөгөн эсептик документтери жаңы банкка өткөрүлүп берилет.

375. Кайра өзгөртүп түзүү процессине катышкан банктардын депондоштурулган милдеттүү камдары жаңы банкка (банктарга) кайра таризделет.

376. Кайра өзгөртүп түзүү процессине катышкан банктарга карата козголгон бардык сот өндүрүштөрү жаңы банктын (банктардын) катышуусу менен улантылат.

377. Кайра өзгөртүп түзүлгөн банк Улуттук банкта корреспонденттик эсеп ачкандан кийинки жети жумуш күнү ичинде бардык кредиторлоруна жаңы банктык реквизиттер жөнүндө маалымдайт.

378. Кайра өзгөртүп түзүлгөн банк юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийинки жети жумуш күнү ичинде банк жалпыга маалымдоо каражаттарында кыргыз жана орус тилдеринде кайра өзгөртүп түзүү жана анын натыйжасы, б.а. кайра өзгөртүп түзүү процессине катышкан банктын (банктардын) иши токтотулгандыгы жана жаңы банк (банктар) өз ишин баштагандыгы жөнүндө жарыялайт.

379. Кайра өзгөртүп түзүлгөн банк Улуттук банк тарабынан белгиленген бардык экономикалык ченемдерди жана башка талаптарды аткарууга тийиш.

380. Банктарды кайра өзгөртүп түзүүдө жөнөкөй жана банктардын эмиссия проспектине ылайык жөнөкөйлөргө конвертирленүүчү артыкчылык берилген акцияларды башка жөнөкөй мүлккө же мүлктүк укукка алмашууга жол берилбейт.

40-глава. Бириктирүү жана кошуу формасында банктарды кайра өзгөртүп түзүүдө акцияларды конвертациялоо жана акциялар чыгарылышын каттоо тартиби

381. Акцияларды конвертациялоо (алмаштыруу) Кыргыз Республикасынын "Акционердик коом жөнүндө" Мыйзамында белгиленген тартипте ишке ашырылат.

382. Кайра өзгөртүп түзүлгөн банк баалуу кагаздар рыногу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда акциялар чыгарылышын каттоого милдеттүү.

383. Кайра өзгөртүп түзүлгөн банктын биринчи чыгарылыштагы акцияларын каттоо документтери Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык даярдалат.

384. Кайра өзгөртүп түзүү процессинде катышкан банктардын акцияларын кайра өзгөртүп түзүлгөн банктын акцияларына конвертациялоо баалуу кагаздар рыногу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда акцияларды чыгаруу жыйынтыктары жөнүндө отчет мамлекеттик каттоодон өткөн учурда аяктаган катары эсептелет.

VIII БӨЛҮК. БАНКТЫ КАЙРА ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ ЖОЛ-ЖОБОСУНУН АЛКАГЫНДА "ӨТМӨ" БАНКТЫ ТҮЗҮҮ

41-глава. Банкты кайра өзгөртүп түзүү жол-жобосунун алкагында "өтмө" банкты түзүү тартиби

385. Кайра өзгөртүп түзүлгөн банктын активдерин сактоо жана банк ишинин тескөөгө алынышын камсыз кылуу максатында, убактылуу администратор активдерди жана милдеттенмелерди Улуттук банктан лицензия алган "өтмө" банкка бере алат. Мындай өткөрүп берүү кайра өзгөртүлүп түзүлүп жаткан банктын же анын органдарынын биринин, анын кредиторлорунун же уюштуруучуларынын макулдугун талап кылбайт.

386. Убактылуу администратор жаңы түзүлгөн банктын уюштуруучусу катары иш алып барат жана Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык төлөөлөрдү эске албаганда, дивиденддерди жана башка жеке пайда алууга укугу жок.

387. "Өтмө" банк юридикалык жак катары Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө" Мыйзамына ылайык ага өткөрүлүп берилген милдеттенмелерден тышкары, кайра өзгөртүп түзүлүп жаткан банктын укугу өткөндөрдөн болуп саналбайт жана анын кандайдыр-бир башка милдеттенмелери үчүн жоопкерчилик тартпайт. Убактылуу администратор тарабынан "өтмө" банкка өткөрүлүп берилбеген активдер жана милдеттенмелер кайра өзгөртүп түзүлүп жаткан банкта калат.

388. "Өтмө" банк түзүлгөн шартта, он эки ай ичинде ага Улуттук банктын жаңы түзүлгөн банктар үчүн белгиленген уставдык капиталды түзүү боюнча талаптары, ошондой эле банктын капиталынын негизинде эсептелген, экономикалык ченемдерди аткаруу боюнча талаптар таркатылбайт.

42-глава. "Өтмө банкты" түзүүгө уруксат алуу үчүн документтерди сунуштоо жана аларды кароо тартиби

389. Убактылуу администратор "өтмө" банкты уюштуруу жөнүндө чечим кабыл алгандан кийин банк операцияларын жүзөгө ашыруу укугуна лицензия алуу үчүн зарыл документтерди даярдоо, ошондой эле Улуттук банк менен байланышуу үчүн ыйгарым укуктуу адам аныкталууга тийиш.

390. Банкты кайра өзгөртүп түзүү жол-жобосунун алкагында "өтмө" банкты түзүүгө Улуттук банктан уруксат алуу үчүн ыйгарым укук чегерилген адам Улуттук банкка төмөнкү документтердин түп нускаларын же тиешелүү негизде күбөлөндүрүлгөн алардын кыргыз жана/же орус тилдериндеги көчүрмөлөрүн сунуштоого тийиш:

1) ыйгарым укук чегерилген адамдын кол тамгасы коюлган, "өтмө" банкты түзүүгө уруксат берүү жөнүндө 1-тиркемеге ылайык өтүнүч кат;

2) Убактылуу администратордун чечими - төмөнкү чечимдерди камтыган, нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү эки нускада:

а) банкты түзүү жөнүндө;

б) банктын фирмалык (расмий) аталышын бекитүү жөнүндө;

в) Директорлор кеңешинин мүчөлөрүн жана анын төрагасын шайлоо жөнүндө;

г) Башкарма мүчөлөрүн, Башкарма төрагасын жана анын орун басарларын дайындоо, башкы бухгалтерди бекитүү жөнүндө;

д) уставды бекитүү жөнүндө;

е) банктын бизнес-планын, уюштуруу түзүмүн, болжолдуу балансын жана алгачкы үч иш жылга кирешелер, чыгашалар жана пайда алуу планын бекитүү жөнүндө;

ж) кайра өзгөртүп түзүлүп жаткан банктын жана "өтмө" банктын бөлүштүрүү балансын бекитүү;

3) "өтмө" банкты түзүү боюнча иш-чаралар планы;

4) убактылуу администратор тарабынан бекитилген кайра өзгөртүп түзүлүп жаткан банктын жана "өтмө банктын" бөлүштүрүү балансы;

5) көз карандысыз аудитордук уюмдун бөлүштүрүү балансында камтылган маалыматтардын аныктыгын тастыктаган корутундусу;

6) банктын уставы эки нускада (типтүү форма 3-тиркемеде келтирилген), анда мыйзам актыларында камтылган маалыматтардан тышкары, милдеттүү түрдө төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

а) убактылуу администратордун уставды бекитүү тууралуу чечими кабыл алынган күн жана анын номери;

б) банк мыйзамдарында белгиленген талаптарга жооп берген мамлекеттик жана расмий тилдерде кыргыз жана орус тилдеринде толук жана кыскартылган фирмалык (расмий) аталышы;

в) банктын уюштуруу-укуктук формасы жана менчик формасы жөнүндө маалыматтар;

г) банктын башкаруу органдары жөнүндө жоболор;

д) алар боюнча акционерлердин квалификациялуу көпчүлүк добушу зарыл болгон маселелердин тизмегин кошо алганда, банктын башкаруу органдарынын чечимдерди кабыл алуу тартиби;

е) банктын жана анын обочолонгон бөлүмдөрүнүн юридикалык дареги (жайгашкан орду) жөнүндө маалыматтар;

7) юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын маалымдалган фирмалык аталышты жактыруу жана пайдалануу жөнүндө алдын ала макулдугу тууралуу корутундунун көчүрмөсү;

8) банктын толук уюштуруу түзүмү;

9) банктын бизнес-планы - Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө" Мыйзамынын 88-беренесинин талаптарын эске алуу менен иштелип чыккан бизнес-пландын эки түп нускасы (суроолор тизмеги 7-тиркемеде келтирилген);

10) террористик ишти каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү көрүү жөнүндө саясат жана жол-жоболор;

11) банктын убактылуу администратору тарабынан бекитилген жана анда төмөнкүлөр каралган кредиттик, операциялык жана башка негизги саясаттар:

а) банк дуушар болушу ыктымал болгон бардык мүмкүн болуучу тобокелдиктерди аныктоо, өлчөө, контролдоо жана мониторинг жүргүзүү боюнча жол-жоболор;

б) туруктуу негизде келип чыгышы мүмкүн болгон тобокелдиктерди кыскартуу боюнча контролдук чаралар;

в) бекитилген саясатка ылайык маалымат системаларын, тобокелдиктерди тескөө системаларын жана ички контролдук системаларын чагылдыруу;

12) ушул жобонун IV бөлүгүнө ылайык төрагалык кылуучу жакты жана анын орун басарын (орун басарларын) көрсөтүү менен Директорлор кенешинин мүчөлөрүнүн тизмеси жана маалыматтар/документтер;

13) ушул жобонун IV бөлүгүнө ылайык төрагалык кылуучу жакты жана анын орун басарын (орун басарларын) көрсөтүү менен комитеттердин мүчөлөрүнүн тизмеси, төрагага тиешелүү маалыматтар/документтер;

14) ушул жобонун IV бөлүгүнө ылайык Башкарманын төрагасы, анын орун басары (орун басарлары) жана Башкарманын башка мүчөлөрү, башкаруучу директору (болгон болсо), башкы бухгалтери кызмат орундарына талапкерлер тууралуу маалымат (иш кагаздары).

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

391. Банкты түзүүгө уруксат берүү жөнүндө өтүнүч кат жана ага кошо тиркелген документтер Улуттук банк тарабынан өтүнүч катты алган учурдан кийинки жыйырма жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөттө кароого алынат. Сунушталган документтерди кароонун жыйынтыгы боюнча Улуттук банк Башкармасы түзүлгөн "өтмө" банктын уставынын эки нускасын кошо тиркөө менен юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органда каттоодон өтүүсүнө уруксат бере алат.

Ушул жобонун 390-пунктунда көрсөтүлгөн документтер Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык келбеген шартта, Улуттук банк уруксат берүүдөн баш тартышы мүмкүн.

392. Улуттук банк "өтмө банкты" түзүүгө уруксат берүү жөнүндө өтүнүч катты кароодо сунушталган маалыматтарды топтоп, алардын аныктыгына талдап-иликтөөлөрдү жүргүзөт жана текшерет. Кайсы болбосун такталбаган маалымат же маалыматты жашыруу аныкталса өтүнүч катты четке кагуу жана "өтмө" банкты түзүүгө уруксат берүүдөн баш тартуу үчүн негиз болуп саналат.

393. Улуттук банк Башкармасы тарабынан "өтмө" банкты түзүүгө уруксат берүү жөнүндө маселе боюнча алгылыктуу чечим кабыл алынган шартта, чечим кабыл алынган учурдан тартып үч жумуш күнү ичинде Улуттук банкка төмөнкүлөр жөнөтүлөт:

1) юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга - өтмө банкты мыйзам талаптарына ылайык мамлекеттик каттоодон өткөртүү үчүн түзүлүп жаткан "өтмө" банкты каттоого уруксат берүү жөнүндө кат;

2) "өтмө" банкты түзүү жагында ыйгарым укук чегерилген жактын атына - уставдык капиталды түзүү үчүн Улуттук банкта ачылган топтоо эсебинин номерин көрсөтүү менен кат;

3) баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укук чегерилген мамлекеттик органга - банкты түзүүгө уруксат берүү жана банктарды кайра өзгөртүп түзүү аркылуу уюшулган банктын акцияларынын чыгарылышын (эмиссиясын) мамлекеттик каттоодон өткөртүүнү жүзөгө ашыруу үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык, банктын уставында көрсөтүлгөн уставдык капитал өлчөмүн макулдашуу жөнүндө кат.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

43-глава. Банкты кайра өзгөртүп түзүү ыкмасында уюшулган банкка банктык лицензияларды берүү

394. Улуттук жана чет өлкө валюталарында операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия алуу үчүн ыйгарым укук чегерилген жак тарабынан Улуттук банкка төмөнкү документтер сунушталууга тийиш:

1) убактылуу администратордун кол тамгасы коюлган лицензия берүү жөнүндө өтүнүч кат;

2) ыйгарым укуктуу органдын юридикалык жактын мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнүн тиешелүү негизде тастыкталган көчүрмөсү;

3) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын банктын акцияларын каттоо жөнүндө чечиминин тиешелүү негизде тастыкталган көчүрмөсү;

4) банктын юридикалык жактарды мамлекеттик каттоодон өткөрүүнү жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын штампы басылган уставынын (банк жактан тастыкталган) көчүрмөсү;

5) банктын жарыяланган уставдык капиталдын толук көлөмдө төлөнгөндүгүн тастыктаган документи;

6) банк жайгашкан имаратка менчик укугун тастыктаган ижара келишиминин же документтин тиешелүү негизде тастыкталган көчүрмөсү жана имараттын (банктык жайдын) төмөнкүлөргө ылайык келүүсүн тастыктоо:

а) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тиешелүү документтери менен тастыкталган техникалык жактан чыңдоо жана жабдуу талаптарына (касса түйүнүн, сактоо жайын жана башка жайларды жабдуу);

б) өрт коопсуздугу боюнча талаптарга;

7) маалымат системаларынын банк ишин жүзөгө ашыруу үчүн тесттен ийгиликтүү өткөндүгүн тастыктаган корутундуну кошо алганда, банк операцияларын жүзөгө ашыруу үчүн зарыл жабдуулар жана техникалык каражаттар бар экендигин тастыктаган документтер;

8) лицензия үчүн мыйзам талаптарында белгиленген өлчөмдө төлөнгөндүгүн тастыктаган документ.

395. Банк операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия, ушул жобонун 394-пунктунда көрсөтүлгөн жана тиешелүү негизде тариздетилген документтер толук көлөмдө берилгенден кийин гана Улуттук банкка кайрылган учурдан тартып жетимиш эки саат ичинде өтүнүч ээсине берилет.

396. Банк операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия алган учурдан тартып бир ай ичинде "өтмө" банк, буга чейин Улуттук банк менен макулдашуудан өткөн банктын кызмат адамдарын эске албаганда, ушул жобонун IV бөлүгүнө ылайык Улуттук банк менен макулдашуу жол-жоболорун өткөрүү үчүн "өтмө" банктын кызмат адамдары боюнча документтерди Улуттук банкка берүүгө тийиш.

397. Эгерде банк ушул жобонун 396-пунктунда көрсөтүлгөн талаптарды белгиленген мөөнөттө аткарбаса, анда Улуттук банк тарабынан банкка карата банктык мыйзамдарда белгиленген чаралар колдонулушу мүмкүн.

44-глава. Кайра өзгөртүп түзүлүп жаткан банктын филиалдарын "өтмө" банктын филиалдары катары кайра тариздөө боюнча документтерди сунуштоо жана кароо тартиби

398. Убактылуу администратор кайра өзгөртүп түзүлүп жаткан банктын филиалдарын "өтмө" банктын филиалдары катары кайра тариздөөгө укуктуу.

399. Кайра өзгөртүп түзүлүп жаткан банктын филиалдарын "өтмө" банктын филиалдары катары кайра тариздөө Улуттук банктын Төрагасынын банктык көзөмөл жана лицензиялоо боюнча маселелерди түздөн-түз тескөөгө алган орун басарынын/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнүн уруксаты менен жүзөгө ашырылат.

400. Убактылуу администратор банктык лицензия алууга уруксат берүү жөнүндө өтүнүч кат менен бирге кайра таризделүүчү филиалдар тизмесин кошо тиркөө менен "өтмө" банктын филиалдары катары кайра өзгөртүп түзүлүп жаткан банктын филиалдарын кайра тариздөө жөнүндө өтүнүч катты Улуттук банкка берүүгө укуктуу. Филиалдардын тизмесинде алардын жайгашкан орду, жетекчилери жана башкы бухгалтери тууралуу маалыматтар көрсөтүлүүгө тийиш.

401. Улуттук банк убактылуу администратордун кайра өзгөртүп түзүлүп жаткан банктын филиалдарын "өтмө" банктын филиалдары катары кайра тариздөө жөнүндө өтүнүчүн жана ага кошо тиркелген документтерди кароого алгандан кийин, ошондой эле алар боюнча сын-пикирлер жок учурда, "өтмө" банкты түзүүгө уруксат берүү менен бирге банктын филиалдарын кайра тариздөөгө уруксатты бериши мүмкүн.

402. Улуттук банк кайра өзгөртүп түзүлүп жаткан банктын филиалдарын "өтмө" банктын филиалдары катары кайра тариздөөгө уруксатты өтүнүч катты алган учурдан тартып жыйырма жумуш күнү ичинде, бирок "өтмө" банкты түзүүгө уруксат алгандан кийин гана берилиши мүмкүн.

403. Банктын кайра тариздетилген филиалдарын каттоо ушул жобонун 186-пунктуна ылайык жүзөгө ашырылат.

404. Филиалдардын жайгашкан ордунун өзгөрүүсү, алардын жетекчилеринин жана башкы бухгалтеринин алмашуусу ушул жобонун 23-главасына ылайык каралат.

IX БӨЛҮК. МИКРОФИНАНСЫЛЫК КОМПАНИЯНЫ (МФК) КОММЕРЦИЯЛЫК БАНККА КАЙРА КАТТОО. КАДИМКИ БАНКТЫ ИСЛАМ БАНКЫНА КАЙРА ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ

45-глава. Банкка кайра каттоо үчүн МФКларга карата коюлуучу талаптар. МФКлардын банктык лицензияларды алуу үчүн документтерди сунуштоо тартиби

405. Банк катары кайра каттоодон өтүүчү МФК төмөнкүлөргө ээ болууга тийиш:

1) акционердик коомдун уюштуруу-укуктук формасына;

2) банкка кайра каттоо үчүн өтүнүч кат берилген күнгө карата Улуттук банк тарабынан жаңыдан түзүлүп жаткан банктар үчүн белгиленген өлчөмдөгү уставдык капиталга (мурда түзүлгөн жана кошумча салынган капитал);

3) кеминде он жыл микрофинансылык уюм катары иш алып барган жана акыркы беш жыл ичинде лицензиянын негизинде депозиттерди тартуу операцияларын жүргүзгөн;

4) акыркы эки жыл ичинде Улуттук банк тарабынан кандайдыр бир таасир этүү чаралары жана санкциялар колдонулбаган;

5) банкка кайра каттоо үчүн өтүнүч кат берилген күнгө карата Улуттук банк тарабынан бардык иштеп жаткан банктар үчүн белгиленген экономикалык ченемдерди жана башка талаптарды аткарууга;

6) көз карандысыз аудитордук компаниянын МФК банк түзүүгө алдын ала уруксат берүү өтүнүчүн берген күнгө карата анын финансылык отчету так экендигин тастыктаган корутундусу.

406. МФКнын акционерлери банкка кайра каттоо чечимин кабыл алгандан кийин банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия алуу максатында зарыл документтерди даярдоо үчүн уюштуруу тобун түзүп, документтерди кароо маселелери боюнча Улуттук банк менен байланышуу үчүн ыйгарым укуктуу адамды аныкташы мүмкүн.

407. Ыйгарым укуктуу жак консультация алуу жана өтүнүч каттарды сунуштоо жана кароо жол-жоболору, ошондой эле лицензиялоо жол-жоболору менен таанышуу үчүн банкка кайра каттоо өтүнүчү МФКга берилгенге чейин Улуттук банкка кайрылышы мүмкүн.

408. МФК банк түзүүгө уруксат алуу үчүн документтердин түп нускасын же тиешелүү негизде тастыкталган алардын мамлекеттик жана/же расмий тилдердеги көчүрмөлөрүн ушул жобонун 29-32-пункттарына ылайык Улуттук банкка сунуштайт.

409. Банкты түзүүгө уруксат алууга өтүнүч кат менен бирге МФК учурда иштеп жаткан филиалдарды банктын филиалдары катары кайра тариздөөгө өтүнүч катты ушул жобонун 183-пунктуна ылайык документтерди кошо тиркөө менен Улуттук банкка тапшырууга укуктуу.

410. МФКларга банктык лицензияларды берүүдө Улуттук банк банк ишине мүнөздүү тобокелдиктерди алдын алуу максатында, банктык операциялардын айрым түрлөрүнө чектөөлөрдү белгилеши мүмкүн.

46-глава. МФКнын банкты түзүүгө уруксат берүү жөнүндө өтүнүчүн кароо тартиби

411. МФКнын банкты түзүүгө уруксат берүү өтүнүчү Улуттук банк тарабынан өтүнүчтү жана уруксат берүү үчүн зарыл болгон бардык тиешелүү документтер талапка ылайык сунушталгандан кийинки алты айдан ашпаган мөөнөттө каралат.

412. МФКга лицензия берүү өтүнүчүн кароо мөөнөтү алты ай.

Өтүнүч катты кароо мөөнөтү узартылгандыгы тууралуу чечим жөнүндө Улуттук банк чечим кабыл алынгандан кийинки үч жумуш күнү ичинде МФКга кат жүзүндө маалымдайт.

413. МФКны банкка кайра каттоодо ушул жобонун 12-пунктунун талаптары анын акционерлерине таркатылбайт.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

414. Өтүнүч катты алгандан кийин Улуттук банк ал берилген күнгө карата абал боюнча МФКнын ишине комплекстүү текшерүү жүргүзөт, мындан тышкары анын милдетине Улуттук банк тарабынан жаңыдан түзүлгөн банктар үчүн белгиленген уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү боюнча талаптарга ылайык келген өлчөмдөгү уставдык капиталга ээ экендигин тастыктоо жана уставдык капиталды түзүүгө багытталган каражаттардын келип чыгуу булактарын текшерүү да кирет.

415. Ушул жобонун 408-пунктуна ылайык сунушталган документтерди кароого алгандан кийин, ошондой эле ушул жобонун 414-пунктунда каралган МФКнын ишин комплекстүү текшерүү жыйынтыктарын эске алуу менен Улуттук банк МФКга банкты түзүүгө уруксат бериши мүмкүн. Банкты түзүүгө уруксат берүү чечими Улуттук банк Башкармасы тарабынан ушул жобонун 411 жана 412-пункттарында көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде кабыл алынат.

Банк түзүүгө уруксат берүү менен катар эле Улуттук банк МФКнын учурда иштеп жаткан филиалдарын банктын филиалдары катары кайра тариздөө боюнча өтүнүчүн жана ага кошо тиркелген документтерди кароого алгандан кийин сын-пикирлер жок болсо, юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органдарда кайра каттоодон өтүү үчүн МФКнын филиалдарын банктын филиалдары катары кайра тариздөөгө уруксат бере алат.

416. Банк түзүүгө уруксат алуу өтүнүчүн жана документтерди андан ары кароо ушул жобонун 46-49-пункттарында каралган тартипте жүзөгө ашырылат.

417. Улуттук банк Башкармасы тарабынан банкты түзүүгө уруксат берүү чечими кабыл алынган шартта чечим кабыл алынган учурдан тартып үч жумуш күнү ичинде төмөнкүлөр ишке ашырылууга тийиш:

1) юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга - мыйзам талаптарына ылайык, МФКны банкка мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүү үчүн банк түзүүгө уруксат берүү жөнүндө кат, ага банктын уставы эки нускада кошо тиркелет.

МФКга банкты түзүүгө уруксат менен катар эле анын филиалдарын банктын филиалдары катары кайра тариздөөгө уруксат берилген учурда, Улуттук банк юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органдарга Улуттук банк Башкармасынын төрагасынын банктык көзөмөл боюнча орун басары кол койгон макулдук катты;

2) баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга - МФКны банкка өзгөртүп түзүүгө уруксат берүү жана банктын акцияларынын чыгарылышын (эмиссиясын) мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүү үчүн уюштуруу келишиминде жана банктын уставында көрсөтүлгөн уставдык капитал өлчөмүн макулдашуу жөнүндө каттын көчүрмөсүн жөнөтөт.

418. Юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда мамлекеттик кайра каттоо жүзөгө ашырылган күндөн тартып беш жумуш күнү ичинде банк ыйгарым укуктуу жактын же Директорлор кеңешинин төрагасынын же башкарманын төрагасынын кол тамгасы коюлган катты Улуттук банкка төмөнкүлөрдү тиркөө менен сунуштоого тийиш:

1) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын юридикалык жак (анын ичинде филиалдардын) мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнүн, тиешелүү негизде тастыкталган көчүрмөсү;

2) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын банктын акцияларынын чыгарылышы кайра каттоодон өткөндүгү тууралуу чечиминин нотариалдык жактан тастыкталган көчүрмөсү;

3) юридикалык жакты кайра каттоону жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын штампы басылган уставдын нотариалдык жактан тастыкталган көчүрмөсү;

4) электрондук формасын тиркөө менен банк акционерлеринин тиешелүү түрдө тастыкталган реестри. Кийинчерээк, акционерлердин курамына кандайдыр бир өзгөрүүлөр киргизилсе, өзгөрүү киргизилген учурдан тартып 5 жумуш күнү ичинде банктын акционерлеринин өзгөртүүлөр киргизилген реестри кагаз жүзүндө жана электрондук формада Улуттук банкка берилет.

419. Банкка кайра өзгөртүп түзүлгөн шартта (филиалдарын жана өкүлчүлүктөрүн кошо алганда) МФК банктык лицензия алганга чейин өз ишин МФК катары улантышы мүмкүн.

47-глава. Кадимки банкты ислам банкына кайра өзгөртүп түзүү тартиби

420. Кадимки банк, эгерде ошол банк "ислам терезесине" ээ болгон шартта же болбосо банк операцияларын пилоттук долбоордун алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган учурда, ислам банкына кайра өзгөртүлүшү мүмкүн.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

421. Кайра өзгөртүп түзүү болжолдонгон күнгө чейинки кеминде бир жыл мурда банк бул тууралуу Улуттук банкка маалымдоо менен Шариат стандарттарына ылайык түзүлгөн, банктын Директорлор кеңеши тарабынан бекитилген жана Шариат кеңеши тарабынан жактырылган, аны ислам банкына кайра өзгөртүп түзүү боюнча кеңири планды сунуштоосу зарыл. Пилоттук долбоордун алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банк операцияларын жүзөгө ашырган банктар үчүн билдирүү мөөнөтү кайра өзгөртүп түзүүгө чейинки бир жылдан азды түзүшү мүмкүн.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

422. Банк тарабынан сунушталган документтердин Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына жана Шариат стандарттарына ылайык келүүсүн кароого алгандан кийин Улуттук банк банкты ислам банкына кайра өзгөртүп түзүүгө ага уруксат бериши мүмкүн. Банкты ислам банкына кайра өзгөртүп түзүүгө уруксат берүү чечими Улуттук банк Башкармасы тарабынан ушул жобонун 421-пунктунда көрсөтүлгөн документтер сунушталган учурдан кийинки бир календардык ай ичинде кабыл алынат.

423. Банкты ислам банкына кайра өзгөртүп түзүү планында каралган иш-чаралар аткарылгандан кийинки үч жумуш күнү ичинде банк бул тууралуу Улуттук банкка расмий билдирүү жөнөтөт, ага банкты ислам банкына кайра каттоо боюнча иш-чаралар планы аткарылгандыгы жөнүндө толук отчет жана банктын акыркы күнгө карата абал боюнча кеңири балансы кошо тиркелет.

424. Ушул жобонун 423-пунктунда көрсөтүлгөн документтердин тиешелүү негизде тариздетилген топтому сунушталган учурдан кийинки бир календардык ай ичинде Төраганын банктык көзөмөл жана лицензиялоо маселелерин түздөн-түз тескөөгө алган орун басарынын/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнүн атына банкка банктык операцияларды улуттук жана чет өлкө валюталарында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашыруу укугуна лицензия берүү мүмкүнчүлүгү тууралуу корутунду даярдалат.

425. Банкка лицензия берүү жөнүндө чечим кабыл алынгандан кийин ага мурунку банктык лицензияларынын ордуна банктык операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашыруу укугуна лицензия берилет.

426. Ушул жобонун 423-пунктунда көрсөтүлгөн документтер Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын жана Шариат стандарттарынын талаптарына ылайык келбеген шартта, банктын мурдагы лицензиясынын ордуна банктык операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашыруу укугуна негизги лицензия берүүдөн баш тартуу үчүн негиз болуп саналат.

427. Банктык операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашыруу укугуна банктык лицензия алган учурдан тартып бир календардык жыл ичинде ислам банкына кайра өзгөртүп түзүлгөн банктын Директорлор кеңешинин мүчөлөрү ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча тиешелүү билим алып, аны тастыктаган документтерди Улуттук банкка сунуштоого тийиш.

X БӨЛҮК. УЛУТТУК БАНКТЫН ЧЕЧИМДЕРИНЕ ДАТТАНУУ

48-глава. Улуттук банктын чечимдерине даттануу менен кайрылуу тартиби

428. Улуттук банк тарабынан ушул жобонун алкагында кабыл алынган чечимдерге Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктар, банктык операциялардын айрым түрлөрүн жүзөгө ашырган уюмдар жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө" жобосуна ылайык даттануу менен кайрылууга жол берилет.

429. Улуттук банк тарабынан ушул Жобонун алкагында кабыл алынган актыларды (Улуттук банк Башкармасынын жана Көзөмөл боюнча комитетинин токтомдорун эске албаганда) мөөр менен тастыктоо талап кылынбайт. Ушул Жобого ылайык кабыл алынган чечимдер Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмдөрүнө кат жөнөтүү аркылуу тиешелүү адамдарга (өтүнүч ээлерине) маалымдалышы мүмкүн.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

 

 

 

"Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобого карата
1-тиркеме

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасына

Банкты уюштурууга уруксат берүү жөнүндө
ӨТҮНҮЧ

Ушул аркылуу ____________________________ (банктын толук аталышы) төмөндө белгиленген реквизиттер менен банкты уюштурууга уруксат берүүнү өтүнөбүз:

1. Фирмалык (расмий) аталышы.

2. Жайгашкан жеринин толук юридикалык дареги.

3. Улуттук банк менен байланыш түзүү үчүн ыйгарым укуктуу адамдын жана/же уюштуруу тобунун өкүлүнүн аты-жөнү.

Улуттук банк менен байланыш түзүү үчүн ыйгарым укуктуу адамдын жана/же уюштуруу тобунун өкүлүнүн дареги

Телефону: _________________ Факсы: ____________________

Электрондук дареги: _________________________

4. Акционердик коомдун түрү (ачык же жабык акционердик коом).

5. Холдинг компаниясы (банктык топ) менен байланышы (ооба, жок). Болгон болсо, холдинг компаниясынын (банктык топтун) толук аталышы ______________________________________.

6. Болжолдонгон капитал түзүмү:

- акциялардын саны (жөнөкөй, артыкчылык берилген);

- чыгарылуучу акциялардын жалпы наркы.

7. Банк жүзөгө ашырууну болжолдогон банктык операциялардын толук тизмеги.

Уюштуруучулар сунушталган маалыматтын тактыгы үчүн толук жоопкерчилик тартат.

________ барактан турган уюштуруу документтеринин ар бир барагы өзүнчө берилип, көктөлүп, номер коюлуп, талапка ылайык тастыкталган.

Уюштуруучулардын жалпы жыйынында дайындалган уюштуруучунун/ыйгарым укуктуу адамдын аты-жөнү, кол тамгасы жана күнү.

 

 

 

"Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобого карата
2-тиркеме

Банкты уюштуруу жөнүндө
УЮШТУРУУ КЕЛИШИМИ
(типтүү форма)

_____________________________________________________________________
(банктын уюштуруу-укуктук формасын көрсөтүү менен толук фирмалык
(расмий) аталышы көрсөтүлөт)

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

Шаар ____________

 

20___-жыл

 

(Уюштуруу келишиминде ушул типтүү формада көрсөтүлгөн минималдуу талаптардан тышкары, уюштуруучулар тарабынан мыйзам чегинде каралган башка маалыматтар да камтылышы мүмкүн).

Бул уюштуруу келишими төмөнкүлөр ортосунда түзүлгөн:

1.

2.

_____________________________________________________________________________________________________

              (эгерде уюштуруучу жеке адам болсо, туруктуу жашаган дарегин кошо көрсөтүү менен аты-жөнү,

                                                                                 паспорттук маалыматтары жана

_____________________________________________________________________________________________________

эгерде уюштуруучу юридикалык жак болсо, уюштуруучунун толук аталышы, юридикалык дареги)

мындан ары "Уюштуруучулар" деп аталуучулар төмөнкүлөр боюнча ушул келишимди түзүштү:

_____________________________________________________________________________________________________

1. Жалпы жоболор

1.1. Уюштуруучулар өз каражаттарын ыктыярдуу бириктирүүнүн негизинде акционердик коом (ачык же жабык) түрүндөгү уюштуруу-укуктук формага ээ _______________ банк (толук фирмалык (расмий) аталышы) (мындан ары - "Банк") түзүүгө келишишти.

_________________________ банкын (толук фирмалык (расмий) аталышы) түзүү боюнча уюштуруучулардын иш тартиби ушул уюштуруу документинде аныкталат.

2. Банкты түзүү максаттары

2.1. Банк төмөнкү максаттарда түзүлөт:

3. Банкты уюштурууга байланыштуу маселелер

3.1. Банк акционердик коом түрүндө (ачык же жабык) түзүлөт жана ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн тартып юридикалык жак укугуна ээ болот.

3.2. Банк өз милдеттенмелери үчүн ага таандык болгон бардык мүлкү менен жооп берет, өз атынан мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктарга ээ болуп, аларды жүзөгө ашыра алат, милдеттенмелер үчүн жоопкерчилик тартат, сот ишинде доочу жана жоопкер катары болушу мүмкүн.

Банк акционерлери банктын милдеттенмелери үчүн жооп беришпейт жана аларга таандык акциялар наркынын чегинде ишине байланыштуу чыгым тобокелдиктерине дуушар болот. Акцияларды толук төлөбөгөн акционерлер аларга таандык акциялардын наркынын төлөнбөгөн бөлүгүнүн чегинде банктын милдеттенмелери боюнча чогуу жоопкерчилик тартышат.

Банк өз акционерлеринин, мамлекеттин жана анын органдарынын милдеттенмелери үчүн жоопкерчилик тартпайт. Милдеттенмелерди өзүнө алган учурларды эске албаганда, мамлекет Банктын милдеттенмелери үчүн жоопкерчиликтүү эмес.

3.3. Банк өз ишинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, Улуттук банктын ченемдик актыларынын, ошондой эле Банктын Уставынын талаптарынын сакталышын камсыз кылат.

3.4. Банктын иштөө мөөнөтү чектелбейт жана ал өз ишин Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилген лицензиянын негизинде жүзөгө ашырат.

3.5. Банкты түзүү үчүн тиешелүү материалдарды, документтерди, талаптарды жана башка зарыл болгон актыларды даярдоо максатында, ыйгарым укуктуу адам дайындалат (уюштуруу тобу түзүлөт). Ыйгарым укуктуу адам бардык тиешелүү аракеттерди көрүүгө, банкты түзүүгө байланыштуу жолугушууларга катышууга жана иш-чараларды жүзөгө ашырууга укуктуу.

3.6. Уюштуруучулар банкты мамлекеттик каттоодон өткөртүүгө чейин келип чыккан милдеттенмелер үчүн чогуу жоопкерчилик тартышат.

4. Банктын уставдык капиталы

4.1. Банктын уставдык капиталы ___________ сом өлчөмүндө аныкталган.

4.2. Банк уставдык капиталды түзүү үчүн _______________ даана ______________ сом номиналдык нарктагы акцияларды (өздүк жөнөкөй жана/же артыкчылык берилген, канча жана кандай акциялар экендигин так көрсөтүү зарыл) чыгарат.

4.3. Банктын уюштуруу учуруна карата уставдык капиталы уюштуруучулар ортосунда төмөнкү өлчөмдө толугу менен бөлүштүрүлөт:

Катар №

Уюштуруучунун аталышы (аты-жөнү)

миң сом

 

 

 

 

 

 

4.4. Кыргыз Республикасынын банктык мыйзам талаптарына ылайык келген банктын минималдуу уставдык капиталынын өлчөмүндөгү акча каражаттары ушул Уюштуруу келишиминин 4.3-пунктунда белгиленген өлчөмдө банктын Улуттук банкта ачылган топтоо эсебине чегерилет.

Акча каражаттары Улуттук банктан банкты уюштурууга уруксат алган күндөн тартып ___________ ичинде чегерилет. Мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин акча каражаттары банктын Улуттук банкта ачылган корреспонденттик эсебине чегерилет.

4.5. Банктын уставдык капиталынын өлчөмү акциялардын номиналдык наркын жогорулатуу же кошумча акцияларды чыгаруу менен жүгүртүүдөгү акциялардын санын көбөйтүү аркылуу жогорулатылышы мүмкүн.

5. Банкты уюштуруучулардын (акционерлердин) укуктары жана милдеттери

5.1. Банктын уюштуруучулары (акционерлери) төмөнкүдөй укуктарга ээ:

5.2. Уюштуруучулар төмөнкүлөргө милдеттүү:

6. Банктын акциялары

6.1. Банктын акциялары ______________________________________________________________________________________________ өздүк болуп саналат.

(жөнөкөй жана артыкчылык берилген, алардын катышын так көрсөтүү зарыл)

Бир жөнөкөй акция акционерге жалпы жыйында маселелерди чечүүдө бир добушка ээ болууга, чектөөлөр белгиленбеген учурда, банктын пайдасынын бир бөлүгүн дивиденд түрүндө алууга жана банк жоюлган шартта анын мүлкүнүн бир бөлүгүн алууга укук чегерет.

Артыкчылык берилген акциянын ээси (эгерде болгон болсо) гарантияланган дивиденд алууга укуктуу, бирок банктын Уставында жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкасы каралбаса, акционерге добуш берүү укугу берилбейт.

Акционер башка акционерлердин макулдугун алуусуз ага тиешелүү акцияларды сатууга же башка ыкмада укукту ыйгарып өткөрүп берүүгө укуктуу (эгерде банк жабык акционердик коом түрүндө уюштурулган болсо аталган пункттун мазмуну өзгөрөт). Мында банктын төлөнгөн акцияларын гана ажыратып алууга жол берилет.

6.2. Ар бир уюштуруучуга (акционерге) анын акцияларын тастыктаган жана анын уставдык капиталга толук көлөмдө салынган аманатына ылайык келген суммадагы уставдык капиталдагы үлүшүн чагылдырган тиешелүү документтер (зарыл учурларда) берилет.

6.3. Банк Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар жөнүндө мыйзамдарында каралган облигацияларды, депозиттик, сактык сертификаттарды жана башка баалуу кагаздарды чыгарууга (жайгаштырууга) укуктуу.

6.4. Банк (же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ыйгарым укуктуу адистештирилген реестр жүргүзүүчү, так көрсөтүү зарыл) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларда, ал мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийинки үч айдан кечиктирбестен, акционерлер реестринин жүргүзүлүшүн жана сактоого алынышын камсыз кылат. Банк акционерлердин санына же фондулук биржада өз баалуу кагаздарын жайгаштыргандыгына карабастан, кошумча эмиссия учурунда, ошондой эле мыйзамдарда белгиленгендерден башка учурларда, адистештирилген реестр жүргүзүүчү менен келишим түзүүгө милдеттүү.

7. Банктын башкаруу органдары

7.1. Банктын жогорку башкаруу органы катары банк акционерлеринин жалпы жыйыны саналат. Акционерлердин жалпы жыйынынын ыйгарым укуктары жана компетенциялары Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын эске алуу менен Уставда аныкталат.

7.2. Банкта Директорлор кеңеши түзүлөт, ал банк акционерлеринин жалпы жыйыны ортосундагы мезгил аралыгында банкка жалпы жетекчиликти жүзөгө ашырат. Банктын Директорлор кеңеши ________________ (беш мүчөдөн кем эмес) турат, анын курамына банктын акционерлери сыяктуу эле, кынтыксыз ишкердик абройго ээ жана экономика, финансы, монетардык же юридикалык маселелер боюнча кесиптик тажрыйбага ээ башка адис-эксперттер кириши мүмкүн.

Директорлор кеңешинин кеминде бир мүчөсү мамлекеттик жана/же расмий тилди билген Кыргыз Республикасынын жараны болууга тийиш.

Директорлор кеңешинин ыйгарым укуктары, чектөөлөрү жана компетенциялары Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын эске алуу менен Уставда аныкталат.

7.3. Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө өз ишин Банктын Башкармасынын иши менен айкалышта же тескерисинче, ошондой эле Банктын башка кызматтары менен айкалышта жүзөгө ашырууга жол берилбейт.

Директорлор кеңешинин курамынын кеминде үчтөн бири көз карандысыз мүчө болууга тийиш.

7.4. Банктын Башкармасы банктын аткаруу органы болуп саналат. Банктын Башкармасы ________________ (беш мүчөдөн кем эмес) турат. Анын курамына банк, финансы, инвестициялык жана юридикалык маселелер жагында кесипкөй тажрыйбага ээ адистер кирет.

Банктын Башкармасынын мүчөлөрүнө Директорлор кеңешинин мүчөсү же Улуттук банктын көзөмөлдүгүнө алынган башка финансы-кредит уюмунун кызмат адамы катары иш алып барууга жол берилбейт.

Банктын капиталында олуттуу үлүшкө ээ акционер же Улуттук банктын көзөмөлдүгүнө алынган башка финансы-кредит уюмунун олуттуу акционери болуп саналган адам Банктын Башкармасынын мүчөсү боло албайт.

Банктын Башкармасынын мүчөлөрү өз милдеттерин аткарууда биринчи кезекте, банктын таламын коргоого, акыл ченемдүү жана алгылыктуу банктык тажрыйбаны жүргүзүүгө жана камсыз кылууга милдеттүү.

Банктын Башкармасынын мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары жана компетенциясы Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын эске алуу менен банктын уставында аныкталат.

Банктын Башкармасынын төрагасы жана мүчөлөрү жыйында кабыл алынган чечимдер үчүн жеке жоопкерчилик тартышат. Эгерде Башкарманын мүчөсү Банкта кабыл алынган чечим анын финансылык туруктуулугуна, кредиторлордун укуктарына жана мыйзамдуу таламдарына кооптуу жагдайды жаратышы мүмкүн деп эсептесе, анда ал Директорлор кеңешине бул тууралуу маалымдоого милдеттүү. Эгерде Директорлор кеңеши тарабынан мындай маселеге көңүл бурулбаса, Банктын Башкармасынын мүчөсү бул жөнүндө Улуттук банкка билдирүүгө укуктуу.

7.5. Банкта Тобокелдиктерди тескөө комитети, Дайындоо жана сый акы төлөө комитети жана Аудит боюнча комитет түзүлөт.

8. Банкты кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу

9. Ар башка маселелер

9.1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган салыктарды төлөөдөн кийин белгиленген тартипте түзүлгөн банктын пайдасы Уставда белгиленген тартипте акционерлер ортосунда бөлүштүрүлүүгө тийиш.

9.2. Банк ишине байланыштуу келип чыгышы ыктымал болгон жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарында белгиленген өлчөмдө жана тартипте түзүлөт.

9.3. Уюштуруу келишими ага кол койгон күндөн тартып күчүнө кирет жана уюштуруучулар өз милдеттерин ушул Уюштуруу келишимине ылайык толук аткарганга чейин колдонулат.

9.4. Ушул Уюштуруу келишиминин бир же бир нече жоболору күчүн жоготкон учурда, анын калган башка жоболору күчүндө калат, ал эми уюштуруучулар (акционерлер) келишимге ондоолорду киргизүү жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт.

9.5. Уюштуруу келишими Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына дал келүүгө жана аларга ылайык түшүндүрүлүп берилүүгө тийиш.

9.6. Уюштуруу келишими _______ нускада ар бир тарап үчүн бирден түзүлгөн.

____________________________ (уюштуруучунун аталышы (юридикалык жактар үчүн) ______________, аты-жөнү (юридикалык жактар үчүн - кызмат ордун көрсөтүү менен ыйгарым укуктуу өкүлдүн аты-жөнү, кол тамгасы, мөөрү (юридикалык жактар үчүн), дареги (жайгашкан жери)).

Эскертүү: Банк жабык акционердик коом түрүндө түзүлгөн учурда төмөнкүлөр көрсөтүлүүгө тийиш:

- андан чыгуу жана жаңы акционерлерди кабыл алуу тартиби;

- уюштуруучулар же алдын ала аныкталган адамдар ортосунда акцияларды бөлүштүрүү тартиби (акцияларга жана баалуу кагаздарга жабык түрдө жазылуу), мында акцияларга ачык жазылууга жол берилбей тургандыгы көрсөтүлөт;

- акцияларды сатуу өзгөчөлүгү.

Уюштуруучунун/уюштуруучулардын  аталышы (аты-жөнү), кол тамгасы жана күнү.

 

 

 

"Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобого карата
3-тиркеме

 

 

 

Банк акционерлеринин жалпы (уюштуруу) жыйынынын
20__-жылдын "___"_______ № _________
протоколу менен бекитилген

УСТАВ
(типтүү форма)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(банктын уюштуруу-укуктук формасын көрсөтүү менен толук
фирмалык (расмий) аталышы)

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

___________ шаары

 

20__-жыл

 

Уставда ушул типтүү формада көрсөтүлгөн минималдуу талаптардан тышкары, мыйзамдарда же уюштуруучулар тарабынан каралган башка жоболор да камтылышы мүмкүн.

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1.1. Мындан ары "Банк" деп аталуучу ачык же жабык акционердик коом "______________________________" (уюштуруу-укуктук формасын көрсөтүү менен банктын толук аталышы) уюштуруучулардын чечими боюнча түзүлгөн (20__-жылдын "__" ________ № ________ протоколу) финансы-кредит уюму болуп саналат.

1.2. Банк _____________ болуп саналат (иштин түрү көрсөтүлөт), ал Кыргыз Республикасынын банк тутумуна кирет жана өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул уставдын талаптарына ылайык жүзөгө ашырат.

1.3. Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юридикалык жак болуп саналат жана ага акцияларды төлөө эсебине менчигине өткөрүлүп берилген акча каражаттарын кошо алганда, жеке балансында чагылдырылган обочолонгон мүлккө ээ.

1.4. Банк өз атынан мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктарга ээ болуп, аларды жүзөгө ашыра алат, милдеттенмелер үчүн жоопкерчилик тартат, сот ишинде доочу жана жоопкер катары болушу мүмкүн.

1.5. Мамлекет мындай милдеттенмелерди өзүнө алган учурларды эске албаганда, Кыргыз Республикасы банктын милдеттенмелери үчүн сыяктуу эле, банк да Кыргыз Республикасынын милдеттенмелери үчүн жоопкерчилик тартпайт.

Банк Улуттук банктын милдеттенмелери үчүн сыяктуу эле, Улуттук банк да банктын милдеттенмелери үчүн жоопкерчилик тартпайт.

1.6. Банк чектелбеген мөөнөткө (ачык же жабык) акционердик коом түрүндө түзүлөт жана өз ишин Улуттук банк тарабынан берилген банктык операцияларды жүзөгө ашыруу укугуна лицензиянын негизинде ишке ашырат.

Банк чечимдерди кабыл алууда мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдарынан көз карандысыз болуп саналат.

1.7. Банк кыргыз, орус жана англис тилдеринде толук фирмалык (расмий) аталышы түшүрүлгөн тегерек мөөргө ээ.

Банк анын жайгашкан дареги, белгиленген тартипте каттоодон өткөрүлгөн товардык белгиси жана визуалдык идентификациянын башка каражаттары көрсөтүлгөн өз фирмалык аталышы түшүрүлгөн штампка жана бланкка ээ болууга укуктуу.

1.8. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды эске албаганда, банктын ишине мамлекеттик органдардын, алардын кызмат адамдарынын, коомдук жана башка уюмдардын кандай гана болбосун түрдө кийлигишүүсүнө жол берилбейт.

1.9. Банк өз алдынча, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын сактоо менен Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен тышкары жайгашкан башка банктар менен корреспонденттик мамилелерди түзүүгө укуктуу.

1.10. Банк Кыргыз Республикасынын жана тиешелүү чет мамлекеттин мыйзамдарына ылайык, Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен тышкары жайгашкан башка коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдарда өз алдынча же юридикалык жактар жана жеке адамдар менен биргеликте катышууга укуктуу.

2. БАНКТЫН ФИРМАЛЫК (РАСМИЙ) АТАЛЫШЫ ЖАНА ЖАЙГАШКАН ДАРЕГИ

2.1. Банктын толук фирмалык (расмий) аталышы:

кыргыз тилинде:

"_____________________________________________________________________________________________________"

ачык (жабык) акционердик коому;

орус тилинде

Открытое (закрытое) акционерное общество

"_____________________________________________________________________________________________________";

англис тилинде:

The open (closed) joint-stock company

"_____________________________________________________________________________________________________";

2.2. Банктын кыскартылган фирмалык аталышы:

Кыргыз тилинде:

"________________________________________________________________________________________" ААКсы (ЖАК);

орус тилинде:

ОАО (ЗАО) "___________________________________________________________________________________________";

англис тилинде

OJSC (CJSC) "__________________________________________________________________________________________".

Банк белгиленген тартипте каттоодон өткөндөн кийин өз фирмалык аталышын пайдалануу боюнча өзгөчө укукка ээ.

2.3. Банктын дареги: индекси ___________________, Кыргыз Республикасы, _______________ шаары, ________________

көчөсү, № ________________________.

2.4. Филиалдардын жана өкүлчүлүктөрдүн жайгашкан дареги (өлкөнү жана калктуу пунктту көрсөтүү зарыл):

_______________________________________________________________________________________________________,

________________________________________________________________________________________________________.

3. БАНКТЫН ИШ МАКСАТЫ ЖАНА ПРЕДМЕТИ

3.1. Банк пайда алуу максатын көздөө менен иш алып барат, ошондой эле:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

3.2. Банк ишинин предметинен болуп Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилген лицензияга
ылайык банктык кызмат көрсөтүү саналат.

4. БАНКТЫН ФИЛИАЛДАРЫ ЖАНА ӨКҮЛЧҮЛҮКТӨРҮ

4.1. Эгерде эл аралык келишимдерде башкасы каралбаса, Банк Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын, филиалдар жана өкүлчүлүктөр жайгашкан чет мамлекеттердин мыйзамдарын да сактоо менен Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен тышкары филиалдарды түзүп, өкүлчүлүктөрдү ача алат.

Филиалдар жана өкүлчүлүктөр өз ишин алардын иши үчүн толук жоопкерчиликтүү болгон Банктын атынан жүзөгө ашырышат.

4.2. Филиалдар жана өкүлчүлүктөр өз алдынча юридикалык жак болуп саналбайт, аларга Банкка тиешелүү мүлктүн эсебинен негизги жана жүгүртүү каражаттары бөлүп берилет, ал тарабынан бекитилген жобонун негизинде иш алып барышат жана өз ишин жободо аныкталган ыйгарым укуктардын чегинде Банктын атынан жүзөгө ашырат.

4.3. Филиалдарды түзүү жана өкүлчүлүктөрдү ачуу, аларды жоюу, ошондой эле филиалдар жана өкүлчүлүктөр жөнүндө жобону бекитүү тууралуу чечимдер Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына, ошондой эле филиалдар жана өкүлчүлүктөр түзүлгөн өлкөнүн мыйзамдарына ылайык Банктын Директорлор кеңеши тарабынан кабыл алынат.

4.4. Филиалдардын жана өкүлчүлүктөрдүн жетекчилери Банктын Башкармасы тарабынан Директорлор кеңеши менен макулдашуу боюнча дайындалат жана Банк тарабынан берилген ишеним каттын негизинде иш алып барышат.

5. БАНКТЫК ОПЕРАЦИЯЛАР ЖАНА БАШКА БҮТҮМДӨР

5.1. Банк аларды лицензияда көрсөтүү менен банктык операциялардын төмөнкүдөй түрлөрүн жүзөгө ашырышы мүмкүн:

1) келишим шарттарында өз атынан аманаттарды тартуу;

2) келишим шарттарында өздүк жана/же тартылган каражаттарды өз атынан жайгаштыруу;

3) эсеп ачуу жана жүргүзүү;

4) кардарлардын жана банк-корреспонденттердин тапшыруусу боюнча эсептешүүлөрдү жана төлөмдөрдү жүргүзүү жана аларды кассалык тейлөө;

5) кредиттик жана төлөм карточкаларын кошо алганда, төлөм документтерин (чектерди, аккредитивдерди, векселдерди жана башка документтерди) чыгаруу, сатып алуу, төлөө, кабыл алуу, сактоо жана тастыктоо;

6) үчүнчү жактардан милдеттенмелерди акчалай түрдө (факторинг) аткарууну талап кылуу укугуна ээ болуу;

7) жөнөкөй жана которулма векселдерди (форфейтинг) сатып алуу аркылуу карыз милдеттенмесин төлөө;

8) карыздык баалуу кагаздарды чыгаруу жана жайгаштыруу;

9) банктык гарантияларды берүү;

10) кардарлардын акча которууларын, анын ичинде эсеп ачуусуз жүзөгө ашыруу;

11) Кыргыз Республикасынын банк-резидент эместери үчүн корреспонденттик эсептерди ачуу жана жүргүзүү;

12) кардарлар үчүн чет өлкө валютасындагы эсептер боюнча операцияларды жүргүзүү жана кардардын атынан чет өлкө валютасын сатып алуу (алмашуу) операцияларын ишке ашыруу;

13) өз атынан чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу (алмаштыруу);

14) баалуу металлдар менен операцияларды ишке ашыруу (банктык алтын, күмүш, платина жана жогору сапат белгисине ээ ушул металлдардан жасалган монеталар менен гана);

15) туунду финансылык инструменттер (деривативдер) менен операцияларды ишке ашыруу;

16) электрондук акчаларды чыгаруу;

17) үчүнчү жактардын пайдасына өз иш натыйжасынан болбогон товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизделген төлөм системалары аркылуу кабыл алуу жана жүргүзүү;

18) үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу жана ушул процессинг, клиринг борборунун төлөм системасынын катышуучуларына (процессинг, клиринг) сунуштоо.

5.2. Банк төмөнкүдөй иш-аракеттерди жана бүтүмдөрдү ишке ашырууга укуктуу:

1) үчүнчү жактар үчүн кепилдик жана башка милдеттенмелерди берүү;

2) баалуу кагаздарды чыгаруу, сатып алуу, сатуу, тейлөө, ошондой эле депозитарий кызмат көрсөтүүлөрү;

3) жеке адам жана юридикалык жактар менен келишим боюнча мүлктөрдү (акча каражаттарынан тышкары) ишенимдүү башкаруу;

4) жеке адамдарга жана юридикалык жактарга баалуулуктарды сактоо үчүн сейфтерди ижарага берүү;

5) банк алдындагы милдеттенмелердин ордун жабуу үчүн күрөөлүк мүлктү сатуу;

6) инвестициялык кызмат көрсөтүүлөр;

7) банк ишине байланыштуу консультациялык кызмат көрсөтүүлөр;

8) финансылык лизинг боюнча бүтүмдөр;

9) финансылык агент катары кызмат көрсөтүүлөр.

Эгерде бул Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарына каршы келбесе, анда Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка иштерди жүзөгө ашырат. Банк анын негизги ишин камсыз кылуу үчүн зарыл болгон же банк ишине байланыштуу иштерди гана жүргүзө алат.

5.3. Банк Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын макулдугу менен лицензиялануучу иштин башка түрлөрүн жүргүзүүгө укуктуу.

6. БАНКТЫН КАПИТАЛЫ

6.1. Банктын капиталы банк ишине мүнөздүү болгон потенциалдуу жоготуулардын ордун жабуу үчүн пайда алууну жана туруктуу өсүштү камсыз кылат, кардардын банкка карата ишенимин гарантиялайт жана Банк ишин жүзөгө ашырууда келип чыгышы ыктымал болгон тобокелдиктерден коргоо чарасы катары колдонулат.

6.2. Банктын Уставдык капиталы:

6.2.1. Банк капиталынын негизин толук төлөнгөн уставдык капитал түзөт, ага карата Банк уюштуруучулар (акционерлер) тарабынан салынган каражаттарды кайтарып берүү милдеттенмесине ээ эмес жана ал Улуттук банктын талабына жооп берет.

6.2.2. Уставдык капитал уюштуруучулардын (акционерлердин) акча каражаттарынын эсебинен гана төлөнөт жана Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында нак эмес формада түзүлөт.

6.3. Уставдык капиталдын өлчөмү:

6.3.1. Банктын уставдык капиталы ______________________ (_________________) сомду түзөт. Ал _______________________ (___________________) жөнөкөй өздүк (артыкчылык берилген) акциялардан турат.

6.4. Банктын уставдык капиталын көбөйтүү жана азайтуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте жүргүзүлөт.

6.5. Камдар:

6.5.1. Банк ишин жүзөгө ашырууга байланыштуу чыгымдын ордун өз убагында жабуу, ошондой эле тиешелүү контролдукту жана ишенимдүүлүктү камсыз кылуу максатында Банк тиешелүү кам түзөт. Кам түзүү тартиби жана аларды эсептөө ыкмалары Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актыларында белгиленген.

7. БАНКТЫН АКЦИЯЛАРЫ. АКЦИОНЕРЛЕРДИН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

(Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, акциялардын түрлөрү боюнча жоболор, акционерлердин укуктары жана милдеттери көрсөтүлөт)

8. БАНКТЫН АКЦИЯЛАРЫН ЖАНА БАШКА БААЛУУ КАГАЗДАРЫН ЖАЙГАШТЫРУУ

(Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, акцияларды жана башка баалуу кагаздарды жайгаштыруу тартиби жана ыкмалары көрсөтүлөт)

9. ДИВИДЕНДДЕР

(дивиденддерди төлөө тартиби, мөөнөттөрү жана башка талаптары, ошондой эле мыйзамдарда белгиленген дивиденддерди төлөөгө чектөөлөр көрсөтүлөт)

10. БАНКТЫН КАРДАРЛАР МЕНЕН ӨЗ АРА МАМИЛЕСИ

10.1. Юридикалык жактарга жана жеке адамдарга банктык кызмат көрсөтүүлөр Банк тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жоболорду эске алуу менен келишимдин негизинде жүзөгө ашырылат.

10.2. Банктык тейлөөнүн жалпы шарттары ачык маалымат болуп саналат, ал купуя мүнөзгө ээ эмес жана кардардын биринчи талабы боюнча сунушталат.

Банктык тейлөө шарттары өзгөргөн учурда Банк бул тууралуу кардарга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте же банк менен кардар ортосунда түзүлгөн келишим шарттарына ылайык маалымдайт.

10.3. Банк анын кардарлары жана корреспонденттери тарабынан ага ишенип берилген акча каражаттарынын жана башка баалуулуктардын сакталышын камсыз кылат. Алардын сакталышы Банктын бардык кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрү менен гарантияланат.

10.4. Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык эл аралык банк тажрыйбасында колдонулуучу кайсы болбосун эсептешүү системасын пайдаланууга укуктуу.

10.5. Банк өзүнө алган милдеттенмелерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленген милдеттүү ченемдерге ылайык өз балансынын түзүмүн жөнгө салуу аркылуу өз убагында жана толук аткарууга даяр болууга тийиш.

10.6. Банк операциялар, эсептер жана аманаттар, ошондой эле кардарларга жана корреспонденттерге тиешелүү башка маалыматтарга таандык купуя маалыматтардын сакталышын гарантиялайт. Банк акционерлери, Директорлор кеңешинин жана Башкарманын мүчөлөрү, банк кызматкерлери, ошондой эле Банк менен келишимдик жана башка мамилелер боюнча байланыштуу болгон башка адамдар купуя маалыматты үчүнчү жактарга таркатпоого жана аларга ишеним менен маалымдалган же алар Банк менен кардар, ошондой эле Банк менен корреспонденттер ортосунда өз ара иш алып баруу процессинде пайдаланган маалыматтарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негиздерден башка учурларда пайдаланууга жол берилбейт.

10.7. Банктык сырды камтыган маалыматтар үчүнчү жактарга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сунушталат.

11. БАШКАРУУ ЖАНА КОНТРОЛДОО ОРГАНДАРЫНЫН ТҮЗҮМҮ

Банктын башкаруу органдары болуп төмөнкүлөр саналат:

Жогорку башкаруу органы - Банк акционерлеринин жалпы жыйыны;

Байкоо органы - Банктын Директорлор кеңеши;

Аткаруу органы - Банктын Башкармасы.

Банкта ички аудит, комплаенс-контроль жана тобокелдик менеджменти кызматтары иш алып барат.

12. БАНК АКЦИОНЕРЛЕРИНИН ЖАЛПЫ ЖЫЙЫНЫ

(акционерлердин кезексиз жалпы жыйыны милдеттүү түрдө өткөрүлгөн учурларда, жалпы жыйындын ыйгарым укуктары, анын чакырылышы, добуш берүү тартиби жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген башка жоболор көрсөтүлөт)

13. БАНКТЫН ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИ

(Банктын Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары, аларга карата талаптар жана чектөөлөр, отурумдарды өткөрүү тартиби жана талаптары, ошондой эле Директорлор кеңешинин төрагасынын ыйгарым укуктары жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка жоболор көрсөтүлөт)

14. БАНКТЫН БАШКАРМАСЫ

(Банктын Башкармасынын мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары, аларга карата талаптар жана чектөөлөр, ошондой эле отурумдарды өткөрүү тартиби жана талаптары, Башкарманын төрагасынын ыйгарым укуктары жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка жоболор көрсөтүлөт).

15. БАНКТЫН КОМИТЕТТЕРИ

(Аудит боюнча комитет, Дайындоо жана сый акы төлөө боюнча комитет, Тобокелдиктерди тескөө комитети)

15.1. __________________________________ (бардык комитеттер жөнүндө маалымат, алардын аталышы, сандык курамы жана комитеттердин мүчөлөрүнө карата талаптар, дайындоо тартиби, негизги милдеттери, укуктары жана милдеттенмелери, отчет берүүсү көрсөтүлүүгө тийиш)

16. АКЦИОНЕРЛЕРДИН РЕЕСТРИ

16.1. Банк көз карандысыз реестр жүргүзүүчү менен катар акционерлердин реестрин жүргүзөт.

16.2. Акционерлер реестринде ар бир катталган адам (акционер же акциялардын номиналдык ээси) жөнүндө маалыматтар, алардын реквизиттери (юридикалык жак- акционерлер жайгашкан жерин жана эсептешүү эсебин, ал эми жеке адам-акционерлер паспорттук маалыматтарын жана жашаган жерин көрсөтөт), ар бир катталган адамдын атына жазылган акциялардын саны жана категориялары, аларды сатып алуу күнү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка маалыматтар көрсөтүлөт.

Акциялар күрөөсүнүн пайда болушу жана токтотулушу, күрөө предметинен болгон акциялар санынын өзгөрүүсү жана/же алардын категориялары, банкка сунушталган документтер боюнча реквизиттери акцияларга карата күрөө укугуна ээ болгон адамдардын реквизиттери да акционердин күрөөгө коюлган акциялар боюнча добуш берүү укугу бар же жок экендигин көрсөтүү менен реестрде чагылдырылат.

16.3. Банк жана акционерлер реестрин жүргүзүүчү болуп саналган адистештирилген реестр жүргүзүүчү ушул уставдын жана Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык, акционер же акцияларга номиналдык ээлик кылуучу тарабынан акционерлер реестринде катталууга тийиш болгон маалымат өзгөргөндүгү жөнүндө Банк акционерлеринин реестрин түзүүчүгө маалымдалбагандыгынын натыйжасында келип чыккан жагдайлар үчүн жоопкерчилик тартпайт.

16.4. Банк акционерлеринин реестрине жазууларды чагылдыруу акционердин же акциялардын номиналдык ээсинин талабы боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган документтер берилген учурдан тартып үч күндөн кечиктирилбестен жүзөгө ашырылат.

16.5. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды эске албаганда, банк акционерлеринин реестрине жазууларды чагылдыруудан баш тартууга жол берилбейт. Банк акционерлеринин реестрине жазууларды чагылдыруудан баш тарткан учурда, аталган реестр жүргүзүүчү талап келип түшкөн учурдан тартып үч күндөн кечиктирбестен, жазууларды киргизүүнү талап кылган адамга баш тартуу себебин көрсөтүү менен билдирүү жөнөтөт.

Банк акционерлеринин реестрине жазууларды чагылдыруудан баш тартууга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте даттануу менен кайрылууга жол берилет.

16.6. Акционерлердин же алардын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн, банктын же анын расмий өкүлүнүн талабы боюнча реестр жүргүзүүчү талап келип түшкөн учурдан тартып, беш жумуш күнү ичинде бул же тигил банкка тиешелүү акциялардын санын көрсөтүү менен реестрден көчүрмөнү, ошондой эле зарыл учурда, бул акционерлер тарабынан мурда келишилген бүтүмдөр жөнүндө маалыматты берүүгө милдеттүү. Банк акционеринин реестринен алынган көчүрмө баалуу кагаз болуп саналбайт, бирок акционердин акция берилген учурдан тартып аларга ээлик кылуу укугун тастыктайт.

16.7. Банк акционеринин реестринен маалымат реестр жүргүзүүчү тарабынан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын биринчи эле талабы боюнча берилет.

17. ЭСЕПКЕ АЛУУ ЖАНА ОТЧЕТ БЕРҮҮ

17.1. Банк бухгалтердик эсепке алууну жүргүзүүгө жана финансылык отчетту сунуштоого милдеттүү, аны берүү мүнөзү, көлөмү, тизмеги жана тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленет.

17.2. Бухгалтердик жана башка отчетторду уюштуруу, анын абалы, тактыгы, жылдык отчетту жана башка финансылык отчетту тиешелүү органдарга өз убагында берүү, ошондой эле банк иши жөнүндө акционерлерге, кредиторлорго берилүүчү жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялануучу маалымат үчүн Банк Башкармасы жоопкерчилик тартат.

17.3. Эсептик саясат, банкта, анын филиалдарында жана өкүлчүлүктөрүндө документ жүргүзүүнү уюштуруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Банк Башкармасынын чечимдери аркылуу белгиленет.

17.4. Банктын финансылык жылы 1-январдан тартып 31-декабрын кошо алгандагы мезгил аралыгын камтыйт.

Банктын жылдык отчету акционерлердин жылдык жалпы жыйынын өткөрүү жөнүндө акционерлерге маалымдоо күнүнө чейин банктын тышкы аудитору тарабынан бекитилүүгө тийиш.

17.5. Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, милдеттүү түрдө жарыялана турган маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоого милдеттүү.

18. БАНКТЫ АУДИТОРДУК ТЕКШЕРҮҮ

18.1. Банкты аудитордук текшерүү ушул уставга, "Ички аудит кызматы жөнүндө" жобого жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ички аудит кызматы жана көз карандысыз тышкы аудитор тарабынан жүзөгө ашырылат.

18.2. Ички аудит кызматынын компетенциясына төмөнкүлөр кирет:

18.2.1. Банкта ички контролдук системасынын шайкештигин жана натыйжалуулугун текшерүү жана баа берүү.

18.2.2. Банкта Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана ченемдик актыларынын талаптарын сактоо деңгээлин аныктоо.

18.2.3. Банкта шайкеш эсепке алуунун жүргүзүлүшүнө баа берүү.

18.2.4. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, ушул уставга жана "Ички аудит кызматы жөнүндө" жобого ылайык анын компетенциясына тиешелүү башка маселелер.

18.3. Ички аудит кызматынын сандык жана персоналдык курамы Банктын Директорлор кеңеши тарабынан "Ички аудит кызматы жөнүндө" жобого жана ушул уставга ылайык аныкталат.

18.4. Банк финансылык отчетту текшерүү жана анын тактыгын тастыктоо үчүн жыл сайын Банк, анын акционерлери же кызмат адамдары менен жалпы мүлктүк кызыкчылыктарга ээ болбогон кесипкөй көз карандысыз аудиторду (тышкы аудитор) ишке тартат. Банктын аудити Улуттук банк тарабынан аудитордук текшерүү үчүн белгиленген минималдуу критерийлерге ылайык келүүгө тийиш.

18.5. Тышкы аудитор Банк акционерлеринин жалпы жыйынында бекитилет.

18.6. Тышкы аудитор өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын сактоо менен жана акционерлердин жалпы жыйынында тышкы аудиторду бекитүү жөнүндө чечиминин негизинде, Банктын Башкармасынын төрагасы тарабынан кол коюлган келишимге ылайык, Банктын финансылык отчетунун аныктыгын тастыктайт. Аудитордук фирма бекитилген уставга, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына жана банк менен түзүлгөн келишимге ылайык, ага жүктөлгөн милдеттенменин так аткарылышы үчүн жоопкерчилик тартат.

18.7. Тышкы аудитор Банкты тышкы аудитордук текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык корутунду даярдайт.

19. БАНКТЫ КАЙРА ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ

(Банкты кайра өзгөртүп түзүүгө байланыштуу негизги жоболор же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына шилтеме көрсөтүлөт)

20. БАНКТЫ ЖОЮУ ТАРТИБИ

20.1. Банкты жоюу Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарына ылайык ыктыярдуу жана мажбурлоо аркылуу жүзөгө ашырылат.

Банктын Башкармасынын төрагасы ____________________________ аты-жөнү, кол тамгасы

 

 

 

"Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобого карата
4-тиркеме

 

 

 

Банк акционерлеринин жалпы (уюштуруу) жыйынынын
20__-жылдын "___"_______
№ _________ протоколу менен
бекитилген

УСТАВ
(ислам банкы үчүн типтүү форма)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(уюштуруу-укуктук формасын көрсөтүү менен ислам банкынын
фирмалык толук (расмий) аталышы)

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

 

Бишкек шаары - 20__-жыл

 

Уставда анын ушул типтүү формасында көрсөтүлгөн минималдык талаптардан тышкары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында же уюштуруучулар тарабынан каралган башка жоболор да камтылышы мүмкүн.

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1.1. Мындан ары "Банк" деп аталуучу ачык же жабык акционердик коом "__________________________________________________________________" (уюштуруу-укуктук формасын көрсөтүү менен банктын толук аталышы) ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган жана уюштуруучулардын чечими боюнча түзүлгөн (20__-жылдын "__" _______________ № _____________ протоколу) финансы-кредит уюму болуп саналат.

1.2. Банк _____________ (иштин түрү көрсөтүлөт) болуп саналат, Кыргыз Республикасынын банк тутумуна кирет жана өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул уставдын талаптарына ылайык жүзөгө ашырат.

1.3. Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юридикалык жак болуп саналат жана ага акцияларды төлөө эсебине менчигине өткөрүлүп берилген акча каражаттарын кошо алганда, жеке балансында чагылдырылган обочолонгон мүлккө ээ.

1.4. Банк өз атынан мүлктүк жана жеке мүлктүк эмес укуктарга ээ болуп, аларды жүзөгө ашыра алат, жүктөлгөн милдеттерди аткарып, сот ишинде доочу жана жоопкер боло алат.

1.5. Мамлекет мындай милдеттенмелерди өзүнө алган учурларды эске албаганда, Кыргыз Республикасы банктын милдеттенмелери үчүн сыяктуу эле, банк да Кыргыз Республикасынын милдеттенмелери үчүн жоопкерчилик тартпайт.

Банк Улуттук банктын милдеттенмелери үчүн сыяктуу эле, Улуттук банк да банктын милдеттенмелери үчүн жоопкерчилик тартпайт.

1.6. Банк ачык же жабык акционердик коом түрүндө чектелбеген мөөнөткө түзүлөт жана ишин Улуттук банк тарабынан берилүүчү банк операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиянын негизинде жүзөгө ашырат.

Банк чечимдерди кабыл алууда мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдарынан көз карандысыз болуп саналат.

1.7. Банк анын кыргыз, орус жана англис тилдеринде фирмалык (расмий) толук аталышын камтыган тегерек мөөргө ээ.

Банк анын жайгашкан дарегин, белгиленген тартипте каттоодон өткөрүлгөн товардык белгиси жана визуалдык идентификациянын башка каражаттары көрсөтүлгөн өзүнүн фирмалык аталышы менен штампка жана бланкка ээ болууга укуктуу.

1.8. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды эске албаганда, Банктын ишине мамлекеттик органдар, алардын кызмат адамдары, коомдук жана башка уюмдар тарабынан кайсы түрдө болбосун кийлигишүүсүнө жол берилбейт.

1.9. Банк өз алдынча, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын сактоо менен Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен тышкары жайгашкан башка банктар менен корреспонденттик мамилелерди түзө алат.

1.10. Банк Кыргыз Республикасынын жана тиешелүү чет мамлекеттердин мыйзамдарына ылайык, өз алдынча же башка юридикалык жактар жана жеке адамдар менен биргеликте Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен тышкары жайгашкан коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдардын ишине катышууга укуктуу.

2. БАНКТЫН ФИРМАЛЫК (РАСМИЙ) АТАЛЫШЫ ЖАНА ЖАЙГАШКАН ДАРЕГИ

2.1. Банктын толук фирмалык аталышы:

кыргыз тилинде:

"_________________________________________________________________________" ачык (жабык) акционердик коому;

орус тилинде

Открытое (закрытое) акционерное общество

"_____________________________________________________________________________________________________";

англис тилинде:

The open (closed) joint-stock company "______________________________________________________________________";

2.2. Банктын кыскартылган фирмалык аталышы:

кыргыз тилинде:

ААК (ЖАК) "____________________________________________________________________________________________";

орус тилинде:

ОАО (ЗАО) "____________________________________________________________________________________________";

англис тилинде

OJSC (CJSC) "_________________________________________________________________________________________".

Банк белгиленген тартипте каттоодон өткөндөн кийин өзүнүн фирмалык аталышын пайдалануу боюнча өзгөчө укукка ээ.

2.3. Банктын жайгашкан дареги: индекси ___________________, Кыргыз Республикасы, _______________ шаары,

___________________ көчөсү, № __________________________________.

2.4. Филиалдардын жана өкүлчүлүктөрдүн жайгашкан дареги (өлкөнү жана калк отурукташкан пункту жазуу зарыл):

______________________________________________________________________________________________________,

______________________________________________________________________________________________________.

3. БАНК ИШИНИН МАКСАТЫ ЖАНА ПРЕДМЕТИ

3.1. Банк пайда табуу максатын көздөйт, ошондой эле:

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

3.2. Банк ишинин предметинен болуп Улуттук банк тарабынан берилген лицензияга ылайык, ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо саналат.

4. БАНКТЫН ФИЛИАЛДАРЫ ЖАНА ӨКҮЛЧҮЛҮКТӨРҮ

4.1. Эгерде эл аралык келишимдерде башкасы каралбаса, Банк Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын, филиалдар жана өкүлчүлүктөр жайгашкан чет мамлекеттердин мыйзамдарын да сактоо менен Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен тышкары филиалдарды түзүп, өкүлчүлүктөрдү ача алат.

Филиалдар жана өкүлчүлүктөр өз ишин алардын иши үчүн толук жоопкерчиликтүү болгон Банктын атынан жүзөгө ашырышат.

4.2. Филиалдар жана өкүлчүлүктөр өз алдынча юридикалык жак болуп саналбайт, банктын мүлкүнүн эсебинен негизги жана жүгүртүү каражаттарына ээ болушат, ал тарабынан бекитилген жоболордун негизинде иш алып барат жана банктын атынан жободо аныкталган ыйгарым укуктардын чегинде ишин жүзөгө ашырат.

4.3. Филиалдарды түзүү жана өкүлчүлүктөрдү ачуу жана аларды жоюу, филиалдар жана өкүлчүлүктөр жөнүндө жоболорду бекитүү тууралуу чечимдер Банктын Директорлор кеңеши тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына, ошондой эле филиалдар жана өкүлчүлүктөр түзүлгөн өлкөнүн мыйзамдарына ылайык кабыл алынат. 4.4. Филиалдардын жана өкүлчүлүктөрдүн жетекчилери Директорлор кеңешине макулдашуу аркылуу дайындалышат жана банк тарабынан берилген ишеним каттын негизинде иш алып барышат.

5. БАНК ОПЕРАЦИЯЛАРЫ ЖАНА БАШКА БҮТҮМДӨР

5.1. Банк алар жөнүндө лицензияда атайын көрсөтүү менен ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча банк операцияларынын төмөндөгү түрлөрүн жүзөгө ашыра алат (болжолдуу тизмеги Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдүн киргизилгенине жараша өзгөртүлүшү мүмкүн):

1.1. "Мудараба" бүтүмдөрү;

1.2. "Шарика/Мушарака" бүтүмдөрү;

1.3. "Мурабаха" бүтүмдөрү;

1.4. "Иджара жана Иджара Мунтахийя Биттамлик" бүтүмдөрү;

1.5. "Кард Хасан" бүтүмдөрү;

1.6. "Истиснаа жана параллель Истиснаа" бүтүмдөрү;

1.7. "Гарантиялар" бүтүмдөрү;

1.8. "Салам/Параллель салам бүтүмдөрү;

1.9. "Документардык аккредитив" бүтүмдөрү;

1.10. ишеним көрсөтүлгөн жана гарантияланган сактоо бүтүмдөрү;

1.11. эсептерди ачуу жана жүргүзүү;

1.12. кардарлардын жана банк-корреспонденттердин тапшыруусу боюнча эсептешүүлөрдү жана төлөмдөрдү жүргүзүү жана аларды кассалык тейлөө;

1.13. төлөм карточкаларын кошо алганда, төлөм документтерин (чектерди, аккредитивдерди, векселдерди жана башка документтерди) чыгаруу, сатып алуу, төлөө, кабыл алуу, сактоо жана тастыктоо;

1.14. ислам баалуу кагаздарын чыгаруу жана жайгаштыруу;

1.15. кардарлардын акча которууларын, анын ичинде эсеп ачуусуз жүзөгө ашыруу;

1.16. Кыргыз Республикасынын резидент эмес банктары үчүн корреспонденттик эсептерди ачуу жана жүргүзүү;

1.17. кардарлар үчүн чет өлкө валютасындагы эсептер боюнча жана кардардын атынан чет өлкө валюталарын сатып алуу (алмашуу) операцияларын ишке ашыруу;

1.18. өз атынан чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу (алмаштыруу);

1.19. баалуу металлдар менен (банк алтыны, күмүшү, платина жана жогорку сапат белгисине ээ металлдардан жасалган монеталар менен гана) операцияларды жүзөгө ашыруу;

1.20. ислам туунду финансылык инструменттер (ислам деривативдери) менен операцияларды жүзөгө ашыруу;

1.21. электрондук акча чыгаруу;

1.22. маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизделген төлөм системалары аркылуу өз ишинин жыйынтыгы болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн үчүнчү жактардын пайдасына төлөмдөрдү кабыл алуу жана эсептешүүлөрдү жүргүзүү;

1.23. ушул процессинг, клиринг борборунун төлөм системасынын катышуучуларына үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу жана берүү.

5.2. Банк төмөнкүдөй иш-аракеттерди жана бүтүмдөрдү ишке ашырууга укуктуу:

1) үчүнчү жактар үчүн кепилдик жана башка милдеттенмелерди берүү;

2) баалуу кагаздарды чыгаруу, сатып алуу, сатуу, тейлөө, ошондой эле депозитарий кызмат көрсөтүүлөрү;

3) жеке адамдар жана юридикалык жактар менен келишим боюнча мүлктөрдү (акча каражаттарын кошпогондо) ишеним боюнча тескөө;

4) жеке адамдарга жана юридикалык жактарга баалуулуктарды сактоо үчүн сейфтерди ижарага берүү;

5) банк алдындагы милдеттенмелердин ордун жабуу үчүн күрөөлүк мүлктөрдү сатуу;

6) инвестициялык кызмат көрсөтүүлөр;

7) банк ишине байланыштуу консультациялык кызмат көрсөтүүлөр;

8) финансылык лизинг боюнча бүтүмдөр;

9) финансылык агент катары кызмат көрсөтүүлөр.

Банктар, эгерде бул Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарына каршы келбесе, мыйзам талаптарына ылайык башка иштерди жүзөгө ашырышат. Банк анын негизги ишин камсыз кылуу үчүн зарыл болгон же банк ишине байланыштуу иштерди гана жүзөгө ашыра алат.

5.3. Банк лицензиялануучу иштин башка түрлөрүн Улуттук банктын макулдугу менен жүргүзүүгө укуктуу.

6. БАНК КАПИТАЛЫ

6.1. Банк капиталы банк ишине таандык болгон потенциалдуу жоготуулардын ордун жабуу үчүн банктын пайдалуу жана туруктуу өсүшүн камсыз кылат жана банк кардарына ишеним берүү кепилдиги жана банк ишин жүзөгө ашырууда келип чыгышы мүмкүн болгон тобокелдиктерден коргоо чарасы катары саналат.

6.2. Банктын Уставдык капиталы:

6.2.1. Банк капиталынын негизин толук төлөнгөн уставдык капитал түзөт, ага карата уюштуруучулар (акционерлер) тарабынан салынган каражаттарды кайтаруу боюнча милдеттенме жүктөлгөн эмес жана Улуттук банктын талаптарына ылайык келет.

6.2.2. Уставдык капитал уюштуруучулардын (акционерлердин) акча каражаттарынын эсебинен гана төлөнөт жана Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында, нак эмес формада түзүлөт.

6.3. Уставдык капиталдын өлчөмү:

6.3.1. Банктын Уставдык капиталы ______________________ (_________________) сомду түзөт. Ал _______________________ (___________________) жеке таандык жөнөкөй (артыкчылык берилген) акциялардан түзүлөт.

6.4. Банктын уставдык капиталын көбөйтүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте жүргүзүлөт.

6.5. Камдар:

6.5.1. Банк ишин жүзөгө ашырууга байланыштуу чыгымдын ордун өз убагында жабуу, ошондой эле тиешелүү контролдукту жана ишенимдүүлүктү камсыз кылуу максатында тиешелүү кам түзөт. Банк тарабынан түптөлгөн кам түзүү тартиби жана эсептөө ыкмалары Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленет.

7. БАНК АКЦИЯЛАРЫ. АКЦИОНЕРЛЕРДИН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

(акция түрлөрү боюнча талаптар, акционерлердин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык укуктары жана милдеттери көрсөтүлөт)

8. БАНК АКЦИЯЛАРЫН ЖАНА БАШКА ИСЛАМ БААЛУУ КАГАЗДАРЫН ЖАЙГАШТЫРУУ

(Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык акцияларды жана башка баалуу кагаздарды жайгаштыруу тартиби жана ыкмалары көрсөтүлөт)

9. ДИВИДЕНДДЕР

(дивиденддерди төлөө тартиби, мөөнөттөрү жана башка талаптары, ошондой эле мыйзамдарда аныкталган дивиденддерди төлөөгө карата чектөөлөр көрсөтүлөт)

10. БАНКТЫН КАРДАРЛАР МЕНЕН МАМИЛЕСИ

10.1. Банк юридикалык жактарга жана жеке адамдарга банктык кызмат көрсөтүүлөрдү Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын эске алуу менен келишимдин негизинде жүзөгө ашырат.

10.2. Банктык тейлөөнүн жалпы шарттары ачык маалымат болуп саналат, купуя мүнөзгө ээ эмес жана банк тарабынан кардардын биринчи талабы боюнча берилет.

Банктык тейлөө шарттары өзгөргөн учурда, банк бул тууралуу мыйзамдарда же банк менен кардар ортосунда түзүлгөн келишим шарттарында белгиленген тартипте кардарларга маалымдайт.

10.3. Банк анын кардарлары жана корреспонденттери тарабынан ага ишенип берилген акча каражаттарынын жана башка баалуулуктардын сакталышын камсыз кылат. Аларды сактоо банктын бардык кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрү менен гарантияланат.

10.4. Банк Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык эл аралык ислам банктык тажрыйбада колдонулуучу кайсыл болбосун эсептешүүлөр системасын пайдаланууга укуктуу.

10.5. Банк милдеттенмелерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган, Улуттук банк тарабынан белгиленген милдеттүү ченемдерге ылайык өз балансынын түзүмүн жөнгө салуу аркылуу өз убагында жана толугу менен аткарууга даяр болууга тийиш.

10.6. Банк операциялар, эсептер жана аманаттар, ошондой эле кардарларга жана корреспонденттерге тиешелүү башка маалыматтардын купуя сакталышын камсыз кылууга кепилдик берет. Банк акционерлери, Директорлор кеңеши, Башкарманын мүчөлөрү, банк кызматкерлери, ошондой эле келишимдик жана башка мамилелерден улам банк менен байланыштуу болгон адамдар аларга ишенип берген же банк менен кардар, ошондой эле банк менен корреспонденттер ортосундагы мамилелерден улам маалым болгон кайсы болбосун маалыматты үчүнчү жактарга ачыкка чыгарбоого же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган гана негизде пайдаланууга милдеттүү.

10.7. Банктык сырды камтыган маалыматтар үчүнчү жактарга мыйзам талаптарына ылайык гана берилет.

11. БАШКАРУУ ЖАНА КОНТРОЛДОО ОРГАНДАРЫНЫН ТҮЗҮМҮ

Банктын башкаруу органы болуп төмөнкүлөр саналат:

Жогорку башкаруу органы - Банк акционерлеринин жалпы жыйыны;

Байкоо органы - Банктын Директорлор кеңеши;

Аткаруу органы - Банк башкармасы.

Банктын Шариат кеңеши

Банкта ички аудит, комплаенс-контролдук жана тобокелдик менеджментинин кызматтары иштейт.

12. БАНК АКЦИОНЕРЛЕРИНИН ЖАЛПЫ ЖЫЙЫНЫ

(Банк акционерлеринин жалпы жыйынынын ыйгарым укуктары, кезексиз жалпы жыйынды милдеттүү өткөрүүдө аны чакыртуу, добуш берүү тартиби жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жоболор көрсөтүлөт)

13. БАНКТЫН ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИ

(Банктын Директорлор кеңешинин мүчөлөрү үчүн ыйгарым укуктар, талаптар жана чектөөлөр, отурумдарды өткөрүү тартиби жана талаптары, Директорлор кеңешинин төрагасынын ыйгарым укуктары жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка жоболор көрсөтүлөт)

14. БАНКТЫН ШАРИАТ КЕҢЕШИ

14.1. Шариат кеңеши - банк саясаттарынын, типтүү келишимдеринин, бүтүмдөрүнүн жана продукттарынын шарттарынын Шариат стандарттарына шайкеш келишине жооптуу орган.

14.2. Шариат кеңешинин курамына Улуттук банк белгилеген талаптарга жооп берген адамдар кире алышат.

14.3. Банктын Шариат кеңешинин статусу, максаттары, милдеттери, функциялары, ыйгарым укуктары жана жоопкерчилиги банк акционерлеринин жалпы жыйынында бекитилген Шариат кеңеши жөнүндө жободо белгиленет.

14.4. Шариат кеңеши тарабынан кабыл алынган чечимдер банктын кардарына сыяктуу эле, калайык-калк үчүн да жарыялоолор жана башка байланыш каналдары аркылуу жеткиликтүү болууга тийиш. Банк кардардын талабы боюнча Шариат кеңешинин кайсы болбосун чечими боюнча түшүндүрмө берүүгө милдеттүү. Мында түшүндүрмө берүүлөр Шариат кеңеши менен алдын ала макулдашылууга тийиш.

14.5. Банкта ички аудит, комплаенс-контролдук жана тобокелдик менеджменти кызматтары түзүлүүгө тийиш, алар Шариат стандарттарынын сакталышына мониторингдин жүргүзүлүшү үчүн жоопкерчиликтүү болушат.

14.6. Шариат стандарттарынын сакталышына мониторингдин жүргүзүлүшү үчүн жоопкерчиликтүү кызматтардын иши (максаттары, милдеттери, функциялары, ыйгарым укуктары жана жоопкерчиликтери) банктын Директорлор кеңеши жана Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен жөнгө салынат.

15. БАНК БАШКАРМАСЫ

(Банк Башкармасынын мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары, талаптары жана чектөөлөр, отурумдарды өткөрүү тартиби жана талаптары, Директорлор кеңешинин төрагасынын ыйгарым укуктары жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка жоболор көрсөтүлөт)

16. БАНКТЫН КОМИТЕТТЕРИ

(Аудит боюнча комитет, Дайындоолор жана сый акылар боюнча комитет, Тобокелдиктерди тескөө комитети)

16.1. _________________________________ (бардык милдеттүү комитеттер тууралуу маалыматтар, алардын аталышы, сандык курамы жана комитеттин мүчөлөрүнө карата талаптар, дайындоо тартиби, негизги функциялары, укуктары жана милдеттери, отчеттуулугу көрсөтүлүүгө тийиш).

17. АКЦИОНЕРЛЕР РЕЕСТРИ

17.1. Банк көз карандысыз реестр жүргүзүүчүлөр менен бирге акционерлердин реестрин жүргүзөт.

17.2. Банктын акционерлеринин реестринде ар бир катталган адам (акционер же акцияларга номиналдуу ээлик кылуучулар) жөнүндө маалыматтар алардын реквизиттерин (акционерлер - юридикалык жактар үчүн жайгашкан жери жана эсептешүү эсеби, акционерлер - жеке адамдар үчүн паспорттогу маалыматтар жана жашаган жери) ар бир катталган адамдын атына жазылган акциялардын саны жана категориялары, аларды сатып алуу күнү, ошондой эле мыйзам талаптарында каралган башка маалыматтар чагылдырылат.

Акциялардын күрөөсүнүн пайда болушу жана токтотулушу, күрөө предмети болуп саналган акциялардын санынын жана/же алардын категорияларынын өзгөрүшү, банкка берилген документтер боюнча акцияларга карата күрөө укугуна ээ адамдардын реквизиттери да акционер күрөөгө коюлган акциялар боюнча добуш берүү укугуна ээ экендигин көрсөтүү менен реестрге жазылат.

17.3. Банк жана акционерлердин реестрин жүргүзүүчү болуп саналган адистештирилген реестр жүргүзүүчү ушул Уставга жана мыйзам талаптарына ылайык акционерлердин реестрине жазылууга тийиш болгон маалыматтардын өзгөргөндүгү тууралуу акционер же акцияларга номиналдуу ээлик кылуучу акционерлердин реестрин жүргүзүүчүгө маалымдабагандыгынын натыйжасында келип чыккан кесепеттер үчүн жоопкерчилик тартпайт.

17.4. Банк акционерлеринин реестрине жазууларды киргизүү акционердин же акцияларга номиналдуу ээлик кылуучулардын талаптары боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган документтер берилген учурдан тартып 3 (үч) күндөн кечиктирилбестен жүзөгө ашырылат.

17.5. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды эске албаганда, Банк акционерлеринин реестрине жазууларды киргизүүдөн баш тартууга жол берилбейт. Акционерлердин реестрине жазууларды киргизүүдөн баш тартылган учурда реестр жүргүзүүчү акционерлердин реестрине жазууларды киргизүү жөнүндө талап коюлган учурдан тартып 3 (үч) күндөн кечиктирбестен жазууну киргизүүнү талап кылган адамга баш тартуунун жүйөлүү себептерин көрсөтүү менен билдирүү жөнөтөт.

Банк акционерлеринин реестрине жазууларды киргизүүдөн баш тартууга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте даттануу менен кайрылууга болот.

17.6. Акционердин же алардын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн, банктын же анын расмий өкүлүнүн талабы боюнча реестр жүргүзүүчү талап келип түшкөн учурдан тартып 5 (беш) жумуш күнү ичинде бул же тигил банкка тиешелүү акциялардын санын көрсөтүү менен реестрден маалыматты, ошондой эле зарыл учурда, ошол акционер тарабынан мурда жүргүзүлгөн бүтүмдөр жөнүндө маалыматты берүүгө милдеттүү. Банк акционерлеринин реестринен көчүрмө баалуу кагаз болуп саналбайт, бирок ал берилген учурдан тартып акционердин акцияларга ээлик кылуу укугун тастыктайт.

17.7. Банк акционерлеринин реестринен көчүрмө Улуттук банктын биринчи талабы боюнча реестр жүргүзүүчү тарабынан берилет.

18. ЭСЕПКЕ АЛУУ ЖАНА ОТЧЕТТУУЛУК

18.1. Банк бухгалтердик эсепке алууну жүргүзүүгө жана финансылык отчетту сунуштоого милдеттүү, аны берүү мүнөзү, көлөмү, тизмеги жана тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленет.

18.2. Бухгалтердик жана башка отчетторду уюштуруу, анын абалы, тактыгы, жылдык отчетту жана башка финансылык отчетту тиешелүү органдарга өз убагында берүү, ошондой эле банк иши жөнүндө акционерлерге, кредиторлорго берилүүчү жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялануучу маалымат үчүн Банк Башкармасы жоопкерчилик тартат.

18.3. Эсептик саясат, банкта, анын филиалдарында жана өкүлчүлүктөрүндө документ жүргүзүүнү уюштуруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Банк Башкармасынын чечимдери аркылуу белгиленет.

18.4. Банктын финансылык жылы 1-январдан тартып 31-декабрын кошо алгандагы мезгил аралыгын камтыйт.

Банктын жылдык отчету акционерлердин жылдык жалпы жыйынын өткөрүү жөнүндө акционерлерге маалымдоо күнүнө чейин банктын тышкы аудитору тарабынан бекитилүүгө тийиш.

18.5. Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, милдеттүү түрдө жарыялана турган маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоого милдеттүү.

19. БАНКТЫ АУДИТОРДУК ТЕКШЕРҮҮ

19.1. Банкты аудитордук текшерүү ушул уставга, "Ички аудит кызматы жөнүндө" жобого жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ички аудит кызматы жана көз карандысыз тышкы аудитор тарабынан жүзөгө ашырылат.

19.2. Ички аудит кызматынын компетенциясына төмөнкүлөр кирет:

19.2.1. Банкта ички контролдук системасынын шайкештигин жана натыйжалуулугун текшерүү жана баа берүү.

19.2.2. Банкта Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана ченемдик актыларынын талаптарын сактоо деңгээлин аныктоо.

19.2.3. Банкта шайкеш эсепке алуунун жүргүзүлүшүнө баа берүү.

19.2.4. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, ушул уставга жана "Ички аудит кызматы жөнүндө" жобого ылайык анын компетенциясына тиешелүү башка маселелер.

19.3. Ички аудит кызматынын сандык жана персоналдык курамы Банктын Директорлор кеңеши тарабынан "Ички аудит кызматы жөнүндө" жобого жана ушул уставга ылайык аныкталат.

19.4. Банк финансылык отчетту текшерүү жана анын тактыгын тастыктоо үчүн жыл сайын Банк, анын акционерлери же кызмат адамдары менен жалпы мүлктүк кызыкчылыктарга ээ болбогон кесипкөй көз карандысыз аудиторду (тышкы аудитор) ишке тартат. Банктын аудити Улуттук банк тарабынан аудитордук текшерүү үчүн белгиленген минималдуу критерийлерге ылайык келүүгө тийиш.

19.5. Тышкы аудитор Банк акционерлеринин жалпы жыйынында бекитилет.

19.6. Тышкы аудитор өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын сактоо менен жана акционерлердин жалпы жыйынында тышкы аудиторду бекитүү жөнүндө чечиминин негизинде, Банктын Башкармасынын төрагасы тарабынан кол коюлган келишимге ылайык, Банктын финансылык отчетунун аныктыгын тастыктайт. Аудитордук фирма бекитилген уставга, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына жана банк менен түзүлгөн келишимге ылайык, ага жүктөлгөн милдеттенменин так аткарылышы үчүн жоопкерчилик тартат.

19.7. Тышкы аудитор Банкты тышкы аудитордук текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык корутунду даярдайт.

20. БАНКТЫ КАЙРА ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ

(Банкты кайра өзгөртүп түзүүгө байланыштуу негизги жоболор же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына шилтеме көрсөтүлөт)

21. БАНКТЫ ЖОЮУ ТАРТИБИ

21.1. Банкты жоюу Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарына ылайык ыктыярдуу жана мажбурлоо тартибинде жүзөгө ашырылат.

Банк Башкармасынын төрагасы ____________________________ аты-жөнү, кол тамга

 

 

 

"Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобого карата
5-тиркеме

Уюштуруучулардын (акционерлердин)
ТИЗМЕСИ

___________________________________________________________________________________

(банктын бекитилген уставга ылайык аталышы)

_________________________________________________________ карата абал боюнча

Ир №

Юридикалык жактар үчүн

Почта индекси, дареги, телефон, факс

Банктын жарыяланган уставдык капиталы

Банктын 20__ _________ төлөнгөн уставдык капиталы

 

Юридикалык жактын толук аталышы

Юридикалык жактын жетекчисинин (уюштуруучу, акционердин) аты-жөнү

Катталган (келип чыккан) өлкө

миң сом

Уставдык капиталга (пайыздарда) катышуу

миң сом салынды

Уставдык капиталга (пайыздарда) катышуунун өлчөмү

 

Жеке адамдар үчүн

 

Аты-жөнү (чет өлкө жарандары үчүн аты-жөнүн кошумча англис тилинде көрсөтүү)

Паспорттогу маалыматтар (паспорттун №, берүү датасы, аракеттенүү мөөнөтү, ким тарабынан берилгендиги)

Жарандыгы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Жыйынтыгы

 

 

 

 

 

 

 

 

Директорлор кеңешинин төрагасы

__________________

_______________________________

 

(кол тамга)

(аты-жөнү)

 

Мөөр (жаңы түзүлгөн банк үчүн - Директорлор кеңешинин төрагасы дайындалган юридикалык жактын мөөрү; иштеп жаткан банк үчүн - банктын мөөрү).

 

(*) Эскертүү.

1) лицензия алуу үчүн 1ден 7ге чейинки графалар толтурулат;

2) иштеп жаткан банктын уставдык капиталынын өлчөмүн өзгөртүүдө бардык графалар толтурулат;

3) акционерлер алфавиттик тартипте көрсөтүлүүгө тийиш.

 

 

 

Банк ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата
6-тиркеме

_________________________________________________ банктын олуттуу
(банктын бекитилген уставы боюнча банктын толук аталышы)
катышуучулары жөнүндө
МААЛЫМАТ

______________________________________ карата абал боюнча
(маалыматтарды түзүү күнү)

Юридикалык жактын толук аталышы же жеке адамдын - банктын олуттуу катышуучусунун аты-жөнү

Юридикалык жактын толук аталышы же 1-графада көрсөтүлгөн юридикалык жактын олуттуу катышуучусунун аты-жөнү

Акция ээлери 1-графада көрсөтүлгөн адамдар болуп саналган юридикалык жактын толук аталышы

1

2

 

 

3

 

 

Аталышы(*) (аты-жөнү)

Төлөмдүн суммасы (сом)

Ээлик кылуу үлүшү (%)

Аталышы(*) (аты-жөнү)

Төлөмдүн суммасы (сом)

Ээлик кылуу үлүшү (%)

Аталышы(*) (аты-жөнү)

Төлөмдүн суммасы (сом)

Ээлик кылуу үлүшү (%)

 

Директорлор кеңешинин төрагасы

___________________

______________________________

 

(кол тамга)

(аты-жөнү)

 

Мөөр (жаңы түзүлгөн банк үчүн - андан Директорлор кеңешинин төрагасы дайындалган юридикалык жактын мөөрү (мындай бар болсо); иштеп жаткан банк үчүн - банктын мөөрү).

 

(*) Эскертүү. Мында, толук аталыштан (аты-жөнү) башка төмөндөгүлөр көрсөтүлөт:

1) Юридикалык жак боюнча - почта дареги, телефон, эсептешүү эсебинин (эсептеринин) номери эсеп ачылган финансы-кредиттик уюмдун (уюмдарынын) аталышын көрсөтүү менен;

2) Жеке адамдар боюнча - паспорттогу маалыматтар, үй дареги.

 

 

 

"Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобого карата
7-тиркеме

Бизнес-пландын болжолдуу схемасы жана бизнес-планда чагылдырылууга тийиш болгон негизги маселелер

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

I. Киришүү бөлүгү

Бизнес-план банктын иш стратегиясын, иш багытын жана масштабын жана банк алдыдагы үч жыл ичинде коюлган максаттарга жетүү үчүн жүзөгө ашыра турган операцияларды аныктоочу жана төмөнкүлөргө баа берүүгө өбөлгө түзгөн негизги документ болуп саналат:

а) банктын финансылык туруктуулукту камсыз кылуу, Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдерди, милдеттүү камдык талаптарды аткаруу жана мыйзам талаптарын сактоо жөндөмдүүлүгүнө;

б) банктын пайда таап иштеген финансылык уюм катары узак мөөнөткө иштөө жөндөмдүүлүгүнө;

в) банк тарабынан кабыл алынган тобокелдикти тескөө системасынын шайкештиги;

Бизнес-план төмөнкүлөрдү эске алуу менен түзүлүүгө тийиш:

1) эсептешүүлөр жана болжолдоолор банк иштей турган рынок сегментинин реалдуу экономикалык шарттарын эске алуу менен түзүлүүгө тийиш;

2) банк операцияларынын региондун жана өлкөнүн экономикасын жакшыртууга тийгизген таасирине түшүндүрмө берилүүгө тийиш;

3) шарттар жана болжолдоолор айкын болууга жана сапаттуу, текшерилген маалыматтын негизинде түзүлүүгө тийиш;

4) бизнес-план банктын ылайыктуу убакыт аралыгындагы алгылыктуу кирешелүүлүгүн чагылдырууга тийиш;

5) банк капиталынын шайкештиги Улуттук банк белгилеген капиталдын шайкештик стандартынын талаптарына ылайык келүүгө жана активдердин болжолдуу өсүшүн жана банк ишин уюштурууга байланыштуу алгачкы чыгашаларды колдоо үчүн жетиштүү болууга тийиш. Бул, банк ишин уюштуруу жана ачуу боюнча бардык чыгашаларды жана жоготууларды эсептеп алып салгандан кийинки капиталдын деңгээли Улуттук банк тарабынан белгиленгенден аз болбоого тийиш экендигин билдирет.

Бизнес план милдеттүү түрдө төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

1) банкты түзүүнүн экономикалык негиздемеси жана банк ишинин финансылык перспективасы (болжолдуу бюджет: баланстык отчет, тапкан пайда жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет, капиталдын шайкештиги);

2) банкты башкаруу жана ички контролдук системасынын түзүмү;

3) банктын кредиттик саясаты (кредиттерди берүүдө тобокелдиктерге баа берүүнүн, берилген кредиттерди жана тобокелдиктердин бардык түрлөрүн үзгүлтүксүз контролдоо механизмдери, ошондой эле банктын кредиттик саясатына байланыштуу болгон башка маселелер);

4) кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) же террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү максатында болжолдонгон чаралар;

5) банктын кадрларды тартуу жана кадрлар базасын түзүү планы;

6) кадрларды тартуу жана кадр саясатын жүргүзүү планы;

7) активдерди жана пассивдерди тескөө;

8) банктын талаптагыдай уюштурулушу жана иштешине байланыштуу башка аспектилер.

 Бизнес-пландын болжолдуу схемасы

1. Жалпы маалымат

Банктын аталышын, жайгашкан жерин көрсөтүңүз. Банк банктык холдинг компаниясына же банк тобуна кирээрин жана кимисине анык таандык боло тургандыгын көрсөтүңүз.

Ыйгарым укуктуу өкүлдүн аты-жөнүн, дарегин, телефон номерин көрсөтүңүз.

Бизнес-пландын кыскача мазмунун жана аны түзүүнүн кыскача максатын көрсөткүлө.

2. Банкты түзүүнүн максаты жана милдеттери

Максаттарды жана милдеттери аныктоодо банк банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда ролун жана ордун узак мөөнөткө болжолдоосун чагылдырууга тийиш.

3. Рынокко жана маркетингге талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү

Пландаштырылган маркетингдик иш рыноктун болжолдонгон үлүшүн кантип камсыз кыла тургандыгын чагылдыруу зарыл. Экономикалык көрсөткүчтөрдүн жана финансылык рынокту мүнөздөөчү көрсөткүчтөрдүн өнүгүү динамикасынын негизги иш багытына, анын ичинде негизги банктык продукттарга жана кызмат көрсөтүүлөргө жана региондордо ишкер активдүүлүктүн өнүгүүсүнө тийгизген таасирине баа берүүңүздү, банк операцияларынын региондун жана өлкөнүн экономикасын жакшыртууга таасирин, ошондой эле төмөнкүлөрдү көрсөтүңүз:

1) банк тутумунун мүнөздөмөсү;

2) банк иши, банк иштей турган рыноктун болжолдуу аймагы банктык жана финансылык кызмат көрсөтүүлөр рыногунун кайсы максаттуу сегменттерине багытталарын, рынокту ээлөө үчүн өнүгүүнүн болжолдуу динамикасы, мүмкүнчүлүктөр жана чектөөлөр кандай;

3) банк операцияларынын региондун жана өлкөнүн экономикасын жакшыртууга таасири;

4) банктын рыноктогу продукттардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты, баасы, тейлениши ж.б. боюнча позицияланышына тиешелүү пландарды, бөлүштүрүү, жылдыруу жана жарнамалоо, баа саясаты (тарифтердин келечекте пландаштырылган деңгээлин кошо алганда, суроо-талаптын же чыгымдардын негизинде тарифтерди белгилөө), кардарларды тейлөө, географиялык экспансия (ички рынокто, чет өлкөдө), банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда өз ордун табуусуна тиешелүү иш-чаралар боюнча пландарды;

5) алардын жана сиздердин алгылыктуу жана чабал жактарыңыздарга объективдүү баа берүү менен учурдагы жана келечектеги атаандаштарды, анын ичинде банк кандай орунду ээлей тургандыгын, рынокто банктын пайда болуусуна канчалык маани беришет, банк ийгиликке кантип жетише алат?

4. Банк иши

Банк ишине тиешелүү маселелерди чагылдыруу менен, банк рынокко ыңгайлашууга б.а. республикадагы саясий, социалдык, юридикалык жана экономикалык кырдаалды эске алуу менен өз ишин аныктоо жана өз атаандаштарына туура баа берүүгө тийиш экендигин эске алуу зарыл. Белгилүү бир банк операцияларын жүзөгө ашырууну сунуштоо менен, банк келечектеги кардарлар чөйрөсүн жана алардын өзгөчөлүктөрүн билүүгө тийиш.

Банк ишинин негизги багыттарын сүрөттөп, алардын көлөмүн, кирешелердин болжолдуу көлөмүн жана башка экономикалык көрсөткүчтөрдү, рыноктун өсүшүн, пайыздык чендерди көрсөтүңүз. Активдер жана пассивдер түзүмүн чагылдырыңыз. Болжолдуу баланстык отчет жана тапкан пайдалар жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет активдердин жана пассивдердин өзгөрүүлөрүн, кызмат көрсөтүүлөрдүн ар бир түрү үчүн көлөмүн, ошондой эле кызмат адамдарына жана персоналдарга эмгек акыларды чагылдырууга тийиш.

Рынокто каралуучу өзгөрүүлөр, бул өзгөрүүлөргө таасир этүүчү факторлор жана алардын банк ишине тийгизген таасири.

Болжолдонгон кредиттик саясатты (кредиттерди берүүдө тобокелдикке баа берүү механизми, берилген кредиттерди үзгүлтүксүз контролдоо механизми, болжолдуу кредиттик саясатка байланыштуу башка маселелер), депозиттик кызмат көрсөтүүлөр, ошондой эле түзүлүүчү банк үчүн биринчи кезекте жүргүзүлө турган башка банктык операциялар боюнча саясатты көрсөтүңүз.

Кредиттердин концентрациясын чагылдырууда, банк кредиттерди берүү учурунда өздүк каражаттарын эске алуусу, экономиканын белгилүү бир секторуна, бир карыз алуучуга, бири-бири менен байланыштуу болгон карыз алуучулар тобуна, , аффилирленген жактарга кредит берүүгө кандайдыр бир чектөөлөр белгиленгендигин көрсөтүүсү зарыл.

Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашыруу) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттерди көрүү үчүн кабыл алына турган чаралардын системасын көрсөткүлө.

Жаңы банкты көз карандысыз тышкы аудитор менен камсыз кылууга тиешелүү планды чагылдыргыла.

Ички контролдук системасын, анын ичинде ички аудит, тобокелдик менеджменти жана комплаенс-контролдук кызматтарынын сандык жана персоналдык курамын; Аудит, тобокелдиктерди тескөө жана дайындоолор жана сый акылар боюнча комитеттердин ишин, Аудит боюнча комитеттердин сандык курамын, банктын Улуттук банктын ченемдик талаптарынын сактоо, активдердин, кассадагы нак акчалардын сакталышын, сапатына мониторингди камсыз кылуу ж.б. ишине контролдук кандайча жүзөгө ашырылаары жана текшерүүнүн материалдары боюнча андан аркы иштер кандайча жүргүзүлө тургандыгын чагылдыруу зарыл.

Банктын өз милдеттенмелерин аткаруу жөндөмдүүлүгүн камсыз кылуу максатында, ошондой эле кредитке карата суроо-талапты канааттандыруу үчүн ликвиддүүлүктү тескөө саясатын чагылдыргыла.

Мындан тышкары, банк тарабынан потенциалдуу чыгым тартуулардын ордун жабууга кам түзүлүшүн, активдердин болжолдуу классификациясын көрсөтүү зарыл.

Кандай саясаттар жана жол-жоболор кандай мөөнөттө иштелип чыга тургандыгы көрсөтүлүүгө тийиш.

Банк ишин имарат, офистик жана банктык жабдуулар, транспорт каражаттары менен камсыз кылуу, ошондой эле маалыматтарды санкциясыз пайдалануудан коргоонун программалык каражаттарын кошо алганда, коопсуздук системасы, өрткө каршы коопсуздук системасы менен камсыз кылуу тууралуу маалыматтарды чагылдыргыла.

5. Жетекчилик жана башкаруу

Банктын уюштуруу түзүмүн, структуралык бөлүмдөрдүн отчеттуулугун жана функцияларын кошо алганда, башкаруу функцияларын банктын башкаруу органдары ортосунда бөлүштүрүү принциптерин жана башкарманын төрагаларынын жана мүчөлөрүнүн милдеттенмелерин көрсөткүлө. Банк ишинин ар бир түрү боюнча, банк жетекчилигинин мүчөлөрүнүн милдеттерин, алардын ыйгарым укуктарын (мисалы, кредиттерди берүү жөнүндө чечимдерди кабыл алуу маселеси боюнча), иштин бардык негиздери боюнча туруктуу негизде тобокелдиктерди тескөө системасын так көрсөтүү зарыл.

Болжолдонуп жаткан банк ишине байланыштуу зарыл болгон болжолдуу штаттык тизимди (түзүмдүк бөлүмдөрдүн персоналынын саны), кадрларды тартуу жана банктын кадрдык саясатын жүргүзүү планын, болжолдуу сый акылар жана башка сыйлыктар жөнүндө маалыматтарды кошо алганда, персоналдарды ишке тартууга жана сактоого жана алардын эмгек акыларына тиешелүү пландарды, персоналга кеткен жалпы чыгашалардын болжолдуу сметасын көрсөтүңүз. Банктын уюштуруу түзүмү банктын бардык деңгээлдеринин ортосунда маалыматтарды таркатуу механизмин б.а. Директорлор кеңешинин, башкарманын жана комитеттердин отурумдары жетекчиликтин башка отурумдары/жыйналыштары кандай мөөнөттө өткөрүлө тургандыгын, кайсы маалымат банктын Директорлор кеңешине жана башка башкаруу органдарына кандай мезгил аралыгында бериле тургандыгын камтуусу зарыл.

Банктын Директорлор кеңешинин төрагасы жана Башкарманын төрагасы кызматына жана башка жетекчилерге сунушталып жаткан талапкерлерди, ошондой эле бул ишке кабыл алына турган жетекчилер ээ боло турган сапатты көрсөткүлө. Банктын максаттарына жетүү үчүн алар ээ болууга тийиш болгон критерийлерди көрсөткүлө.

Негизги түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери үчүн негизги критерийлерди, аларды бекитүү жол-жоболорду көрсөткүлө. Банк ишинин алгачкы үч жылы ичинде кызматкерлердин пландаштырылган өсүшүн чагылдыргыла.

Банктын корпоративдик тескөө принциптерин жайылтуу жана колдоо жана бул маселе кандай ички ченемдик документтер менен жөнгө салына тургандыгы тууралуу саясат.

6. Капитал

Негизги уюштуруучуларды (акционерлерди), контролдукту жүзөгө ашыра турган олуттуу катышуучуларды жана/же адамдарды, уюштуруучулар ортосундагы байланыштын мүнөзүн, акыркы үч жыл ичинде уюштуруучулардын (акционерлердин) финансылык абалын, анын ичинде баланс сунуштала турган күнгө маалыматтарды, негизги иш багыттары, жетекчилер (директорлор кеңешинин/байкоо органынын жана башкарманын/аткаруу органынын мүчөлөрү) жөнүндө маалыматтарды көрсөткүлө. Эгерде банк банктык топтун же банктык холдинг компаниясынын курамына кирсе, банктык топтун же банктык холдинг компаниясынын финансылык абалы жөнүндө маалымат. Кошумча капиталдын зарылчылыгы учурунда уюштуруучулардын (акционерлердин) финансылык мүмкүнчүлүгү. Ар бир уюштуруучунун банк тарабынан чыгарылуучу акциялардын жалпы көлөмүнө карата ээлик кылуу үлүшүнүн пайыздык катышын көрсөткүлө.

Капиталдын болжолдуу түзүмүн, банк капиталды кандайча колдой тургандыгын чагылдырып, Улуттук банктын ченемдик документтерине ылайык активдердин тобокелдиктин деңгээли боюнча салмактанып алынуусун, болжолдуу багытты жана банктын негизги операцияларын эске алуу менен болжолдуу капиталдын шайкештигине, Улуттук банк тарабынан белгиленген өздүк (жөнгө салуучу) капиталдын жетиштүүлүгү ченемин аткарууну камсыз кылуу кандайча пландаштырылып жаткандыгына баа бериңиз. Чыгарылуучу акциялардын санын жана классын көрсөтүңүз.

 

 

 

Бизнес-планга карата
1-тиркеме

Болжолдонгон баланстык отчет (5-карагыла)
(ар бир жылдын акырына карата маалыматтарды көрсөтүү менен иштин алгачкы үч жылы үчүн түзүлөт)

______________________________________________________________________________________

(банктын бекитилген уставына ылайык банктын аталышы)

 

Өлчөө бирдиги: миң сом

Аталышы

1-жыл

2-жыл

3-жыл

 

АКТИВДЕР

 

 

 

1

Акча каражаттар

 

 

 

2

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы корреспонденттик эсеп

 

 

 

3

Башка банктарда жана финансы-кредит мекемелеринде корреспонденттик эсептер жана депозиттер

 

 

 

4

Баалуу кагаздар

 

 

 

5

РЕПОну кошо алганда, кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар

 

 

 

6

Финансы-кредит мекемелерине кредиттер

 

 

 

7

Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара

 

 

 

8

минус: Потенциалдуу кредиттик жана лизингдик жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам

 

 

 

9

Бардыгы болуп таза кредиттер 12-14 саптардын суммасы

 

 

 

10

Банктын негизги каражаттары

 

 

 

11

Банктын башка менчиги

 

 

 

12

Инвестициялар жана финансылык катышуу

 

 

 

13

Башка активдер

 

 

 

14

Бардыгы болуп: Активдер 7-14, 16-21 саптардын суммасы

 

 

 

 

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР

 

 

 

15

Калктын жана ишканалардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери

 

 

 

16

Аманат депозиттери