Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2014-жылдын
18-мартындагы № 160 токтомунун
2-тиркемеси

 

Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жана башка юридикалык жактардын Борбордук эксперттик комиссиясы жөнүндө болжолдуу
ЖОБО

1. Жалпы жоболор

 

1. Борбордук эксперттик комиссия (мындан ары - БЭК) ведомстволук мекемелери бар мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жана башка юридикалык жактардын (мындан ары - мекемелер) кеңешчи органы болуп саналат.

2. БЭК төмөнкү максатта түзүлөт:

- мекемеде сактоодо турган, Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фондусунун документтерин, анын ичинде башкаруу, илимий-техникалык, аудиовизуалдык, машина аркылуу окулуучу жана башка атайын документтерди мамлекеттик сактоого өткөрүүгө тандоо жана даярдоо, документтердин баалуулугун экспертизалоо боюнча методикалык жана практикалык иштерди уюштуруу жана жүргүзүү үчүн;

- ведомстволук мекемелердин эксперттик комиссияларынын (мындан ары - ЭК) ишине методикалык жетекчиликти жана координациялоону ишке ашыруу үчүн.

3. БЭКтин чечимдери мекеменин жетекчилиги тарабынан бекитилгенден кийин күчүнө кирет. Ушул Болжолдуу жобонун 7- пунктунун "ж)", "з)", "и)" пунктчаларында белгиленген учурларда БЭКтин чечимдери, алар мамлекеттик архив менен макулдашылгандан кийин күчүнө кирет.

4. БЭКтин персоналдык курамы жетекчинин орун басарларынын биринин төрагалыгында, квалификациялуу кызматкерлердин ичинен мекеменин ведомстволук ички актысы менен аныкталат.

БЭКтин курамына архивариус же мекеменин архиви үчүн жооптуу адам жана мекеменин иш кагаздарын жүргүзүү кызматынын өкүлү кирет.

Комиссиянын ишине эксперт жана консультант катары илимий, коомдук жана башка уюмдардын адистери, комплектөө булагы болгон мекеменин мамлекеттик архивинин өкүлү ишке тартылышы мүмкүн.

5. Ушул Болжолдуу жобого ылайык мекеме өзүнүн БЭКи жөнүндөгү жобону иштеп чыгат, тийиштүү мамлекеттик архив менен макулдашылгандан кийин БЭКтин персоналдык курамы менен бирге мекеменин ведомстволук ички актысы менен бекитилет.

6. БЭК өзүнүн ишинде "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын архивдик иш жана иш кагаздарын жүргүзүү чөйрөсүндөгү башка ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат.

2. Борбордук эксперттик комиссиянын функциялары

 

7. БЭК төмөнкү функцияларды ишке ашырат:

а) мекеменин жана анын тармактык тутумунун ведомстволук мекемелеринин иш процессинде түзүлгөн, Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фондусунун документтеринин курамын оптималдаштыруу боюнча сунуштарды жана сунуштамаларды киргизет;

б) документтердин сактоо тартибин өзгөртүү, ошондой эле документтердин сактоо мөөнөттөрүн белгилөө жөнүндө сунуштарды карап чыгат;

в) түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн жана өзүнүн тармактык тутумунун ведомстволук мекемелеринин (алар болсо) ЭКнын иштерине методикалык жетекчиликти ишке ашырат;

г) документтердин баалуулугун экспертизалоонун методикалык, ошондой эле практикалык маселелери боюнча сунуштарды карайт жана сунуштамаларды иштеп чыгат;

д) документтердин баалуулугун жана аларды мамлекеттик сактоого берүү үчүн тандоо, мөөнөтүн аныктоо, ошондой эле мекемелердеги документтердин баалуулугун экспертизалоону жүргүзүүдө методикалык жардам көрсөтүү жана контролдоо боюнча ишти уюштурат жана жүргүзөт;

е) төмөнкүлөрдү карап чыгып, жактыруу тууралуу чечим чыгарат:

- туруктуу сакталуучу көктөмөлөрдүн жыйынды тизмелеништерин;

- туруктуу сакталуучу илимий-техникалык документтердин долбоорлорунун, маселелеринин (темаларынын) тизмегин;

- сактоо мөөнөттөрү бүткөн документтерди жок кылууга бөлүп чыгаруу жөнүндөгү  актыларды;

- туруктуу жана узак мөөнөттө сакталуучу документтердин, жекече курам боюнча документтердин жоголгондугу, же оңолбогондой бузулгандыгы жөнүндө актыларды;

- жекече курам боюнча документтердин тизмелеништерин;

- документтерди мамлекеттик сактоого даярдоо жана өткөрүү графиктерин;

- иш кагаздарын жүргүзүүдө жана мекемелердин архивдеринин ишинде документтерди уюштуруу маселелери боюнча ченемдик документтерди жана методикалык иштеп чыгууларды (иш номенклатураларын, ЭК жана мекемелердин архиви жөнүндө жоболор);

- ж) архив ишин башкаруунун республикалык органынын кароосуна төмөнкүлөрдү берет:

- айрым категориядагы документтерди сактоо мөөнөттөрүн белгилөө, тактоо же өзгөртүү жөнүндө БЭКтин сунуштарын;

- документтердин сактоо мөөнөттөрү көрсөтүлгөн тизмегин;

- көктөмөлөрдүн болжолдуу жана типтүү номенклатураларын;

- иш кагаздарды жүргүзүү боюнча тармактык нускамаларды;

з) тийиштүү мамлекеттик архивге төмөнкүлөрдү макулдашууга берет:

- туруктуу сакталуучу көктөмөлөрдүн тизмеленишин (башкаруу жана өзгөчөлөнүп түзүлгөн документтер);

- туруктуу сакталуучу илимий-техникалык документтердин маселелеринин (темаларынын) тизмегин;

- жекече курам боюнча көктөмөлөрдүн тизмегин;

- мамлекеттик архивге өткөрүлүүчү документтердин тизмегин;

- сактоо мөөнөтү бүтүп, "ЭТК" (эксперттик-текшерүү комиссиясы) белгиси коюлган документтерди жок кылууга бөлүү тууралуу актыларды;

и) тийиштүү мамлекеттик архивге төмөнкүлөрдү макулдашууга берет:

- БЭК жана мекеменин архиви тууралуу жобону;

- мекеменин көктөмөлөрүнүн номенклатурасын;

к) мамлекеттик архивдердин комплектөө булактарынын тизмесине кирбеген ведомстволук мекемелердин документтеринин сакталышын контролдоону ишке ашырат;

л) иш кагаздарын жүргүзүү жана кадр кызматтары менен бирдикте мекеменин борбордук аппаратынын жана ведомстволук мекемелердин кызматкерлери үчүн документтер менен иштөө маселелери боюнча консультацияларды уюштурат, аларга методикалык жардам көрсөтөт, алардын квалификациялык деңгээлин жогорулатуу боюнча иш-чараларды даярдоого жана өткөрүүгө катышат.

3. Борбордук эксперттик комиссиянын укуктары

 

8. БЭК төмөнкү укуктарга ээ болот:

- өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде мекеменин түзүмдүк бөлүнүштөрүнө жана ведомстволук мекемелерге көктөмөлөрдүн номенклатураларын иштеп чыгуу жана көктөмөлөрдү түзүү, документтердин баалуулугун экспертизалоо, сактоодо туруп жоголгон туруктуу сакталуучу жана жекече курам боюнча көктөмөлөрдү издөө, документтерди иретке келтирүү жана тариздөө тартиптери жана башка маселелер боюнча сунуштарды берүү;

- мекеменин түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн жана ведомстволук мекемелердин жетекчилеринен туруктуу жана узак мөөнөткө сакталуучу документтердин, анын ичинде жекече курам боюнча документтердин жоголуп, бузулуп, мыйзамсыз жок кылынышынын себептери тууралуу кат жүзүндөгү түшүндүрмөлөрдү талап кылуу;

- мекеменин түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн жана ведомстволук мекемелердин жетекчилеринен документтердин сактоо мөөнөттөрүн аныктоо үчүн зарыл болгон документтерди талап кылуу;

- өзүнүн жыйындарында мекеменин түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн жана ведомстволук мекемелердин жетекчилеринин архивдик сактоого даярдалган документтердин сапаты жана даярдоо мөөнөттөрү, документтерди сактоонун шарттары жана сакталышын камсыз кылуу, документтердин жоголуусунун себептери жөнүндө маалыматын угуу;

 - комиссиянын жыйынына консультанттар жана эксперттер катары түзүмдүк бөлүнүштөрдүн, ведомстволук мекемелердин адистерин, ошондой эле тийиштүү мамлекеттик архивдин өкүлдөрүн чакыруу;

- мекеменин жетекчилигине өз компетенциясынын маселелери боюнча маалымат берүү;

- мамлекеттик архив кызматтары органдарында мекеменин өкүлү катары чыгууга.

4. Борбордук эксперттик комиссиянын ишин уюштуруу

 

9. Мекеменин БЭКи мамлекеттик архив кызматы менен байланышта иштейт.

10. БЭК мекеменин жетекчилиги тарабынан бекитилген план боюнча иштейт.

11. БЭКтин өз компетенциясына кирген маселелер зарылдыгына жараша жүргүзүлгөн жыйындарда каралат. Бардык жыйындар протоколдоштурулат.

12. БЭКтин жыйыны жана анда кабыл алынган чечимдер БЭКтин мүчөлөрүнүн кеминде 2\3 бөлүгү добуш берүүгө катышса укук ченемдүү деп эсептелинет. БЭКтин мүчөлөрү чечүүчү добушка ээ болот. Чакырылган консультанттар жана эксперттер кеңеш берүү укугуна гана ээ болушуп, добуш берүүгө катышпайт.

13. Чечим БЭКтин жыйынга катышкан мүчөлөрүнүн жалпы санынын жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Добуштар бирдей болуп калса, БЭКтин төрагасынын чечими кабыл алынат.

14. БЭКтин төрагасынын атынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Типтүү нускамасынын талаптарын бузуу менен даярдалган документтерди кароого кабыл албай, бышыктап иштеп чыгууга кайтарууга укуктуу.

15. БЭКтин иш кагаздарын жүргүзүүсү, анын документтерин сактоо жана пайдалануу, алардын сакталышына жоопкерчилик БЭКтин катчысына жүктөлөт.

16. БЭКтин чечимдеринин аткарылышын контролдоо БЭКтин төрагасына жүктөлөт.