Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\9d723502-bd66-4880-8bf2-2656c5bb4414\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2015-жылдын 3-апрели № 72

Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө

(КР 2016-жылдын 18-ноябрындагы № 182, 2016-жылдын 10-декабрындагы № 195 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

1-глава. Жалпы жоболор

 

1-берене. Мыйзамдын максаты жана принциптери

Мамлекеттик сатып алууларды ишке ашырууда мамлекеттик каражаттарды пайдалануунун үнөмдүүлүгүн жапа натыйжалуулугун камсыз кылуу ушул Мыйзамдын максаты болуп саналат.

Мамлекеттик сатып алууларды ишке ашыруу төмөнкүдөй принциптерге негизделет:

- берүүчүлөргө (подрядчыларга) карата айкындык, ачыктык, мыйзамдуулук жана калыстык;

- сатып алууларды ишке ашыруу процессинде берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) ортосунда катышууну кеңейтүү жана атаандаштыкты өнүктүрүү;

- мамлекеттик сатып алууларды ишке ашырууда берүүчүлөр (подрядчылар) үчүн тең жана адилет шарттарды түзүү.

 

2-берене. Жөнгө салуу предмети

1. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдар ушул Мыйзамдан жана мамлекеттик сатып алууларды жөнгө салуучу башка ченемдик укуктук актылардан, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышкан, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерден турат.

2. Ушул Мыйзам мамлекеттик сатып алуулардын жалпы укуктук жана экономикалык принциптерин белгилейт жана мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүнүн тартибин жөнгө салат.

3. Ушул Мыйзам төмөндөгүлөр менен тикелей байланышкан мамлекеттик сатып алууларды жөнгө салбайт:

1) улуттук коопсуздук;

2) коргонуу;

3) мамлекеттик жашыруун сырларды коргоо;

4) табигый кырсыктар.

Жогоруда көрсөтүлгөн мамлекеттик сатып алууларды уюштуруунун тартибин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктайт.

4. Сатып алуучу уюм мамлекеттик сатып алууларды бөлүктөргө бөлүүгө же болбосо конкурстун ушул Мыйзамда көрсөтүлгөн жол-жоболорун жүргүзүүдөн качуу үчүн сатып алуулардын наркын төмөндөтүүгө укуксуз.

5. Эгерде Кыргыз Республикасы катышкан, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген келишимде ушул Мыйзамда же сатып алуулар жөнүндө мыйзам алдындагы актыларда каралгандан башкача эрежелер белгиленсе, эл аралык уюмдар тарабынан толук же бөлүгүндө каржылануучу инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруунун алкагында иш жүзүнө ашырыла турган, товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууларга карата эл аралык келишимдин эрежелери колдонулат.

6. Ушул мыйзам төмөндөгүлөргө карата жайылтылбай:

1) майыптар коомдорунан товарларды мамлекеттик сатып алууларга;

2) ден-соолугу дене-бой жагынан чектелген жеке ишкерлерден жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууларга (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча).

 

3-берене. Ушул Мыйзамда колдонулуучу түшүнүктөр

Ушул Мыйзамда төмөнкүдөй түшүнүктөр колдонулат:

аффилирленген жак - төмөндө саналган бир же бир нече белгилерге ылайык келген жак:

мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболору боюнча чечим кабыл алууга таасир көрсөтүүчү жак;

сатып алуучу уюмдардын жетекчилери жана кызматкерлери, ошондой эле алардын жакын туугандары;

саясый мамлекеттик кызмат орундарын, саясый муниципалдык кызмат орундарын, атайын мамлекеттик кызмат орундарын ээлеп турган адамдар, алардын жакын туугандары түзүүчүлөрү жана (же) катышуучулары болгон берүүчүлөр (подрядчылар), Мында бул белгиге акционердик коомдун акцияларынын 20 пайыздан азына ээ болгон акционери (акционерлери) кирбейт;

валюта - Кыргыз Республикасынын эсептик акчалай бирдиги - сом же башка мамлекеттин эсептик акчалай бирдиги;

мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталы - мамлекеттик сатып алуулардын ачык, жеткиликтүү жана отчеттуу процессин камсыз кылуу максатында сатып алуулар боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган түзгөн мамлекеттик маалыматтык тутум;

ички берүүчүлөр (подрядчылар) - Кыргыз Республикасынын аймагында катталган жеке ишкерлер же юридикалык жактар;

мамлекеттик же муниципалдык муктаждыктар - сатып алуучу уюмдардын товарларга, жумуштарга, кызмат көрсөтүүлөргө жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөргө болгон, мамлекеттик каражаттардын эсебинен толук же бөлүгүндө канааттандырыла турган керектөөлөрү;

мамлекеттик сатып алуулар - сатып алуучу уюмдун ушул Мыйзамда белгиленген усулдар аркылуу товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик каражаттардын эсебинен толук же бөлүгүндө каржылоо менен сатып алуусу;

мамлекеттик каражаттар болуп төмөнкүлөр таанылат:

- сатып алуучу уюмдардын иш-аракетин жүзөгө ашыруу үчүн республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин каражаттары жана капиталдык салымдар;

- мамлекеттик жана муниципалдык үлүшү 50 пайыздан ашкан акционердик коомдордун, мамлекеттик каражаттардын эсебинен түзүлгөн фонддордун жана башка чарбакер субъекттердин бюджет жөнүндө мыйзамда "бюджеттен тышкаркы каражаттар" катары аныкталган каражаттары;

- эгерде келишимде каражаттарды пайдалануунун башка ыкмалары каралбаса, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин негизинде чет өлкөлүк жардам катары берилген каражаттар;

- мамлекет тарабынан кепилденген жана камсыз кылынган кредиттик каражаттар;

келишимди аткарууну кепилдик камсыз кылуу - келишим боюнча милдеттенмелерди аткаруу үчүн берүүчүгө (подрядчыга) карата конкурстук документтерде каралган талап;

конкурстук табыштаманы кепилдик камсыз кылуу – конкурстук табыштамада көрсөтүлгөн милдеттенмелерди аткаруу үчүн берүүчүгө (подрядчыга) карата конкурстук документацияда каралган талап;

конкурстук табыштаманы кепилдөөчү декларация - берүүчү (подрядчы) кол койгон, конкурстук табыштамада көрсөтүлгөн милдеттенмелерди аткарууну камсыздоонун кепили катары берүүчү (подрядчы) сатып алуучу уюмга бере турган документ;

сатып алуулар жөнүндө келишим - сатып алуучу уюмдун жана берүүчүнүн (подрядчынын) ортосундагы келишим, ал сатып алуулардын жол-жоболорунун же алкактык макулдашуунун натыйжасында түзүлөт;

сатып алуучу уюм (сатып алуучу) - юридикалык жактын статусуна ээ болгон мамлекеттик же муниципалдык уюмдар, мамлекет жана (же) жергиликтүү өз алдыча башкаруу органдары акциялардын биргелешип же өз-өзүнчө 50 жана андан көп пайызына ээлик кылган акционердик коомдор жана мамлекеттик каражаттардын эсебинен түзүлгөн башка чарбакер субъекттер;

консультант - консультациялык кызматтарды көрсөтүүчү жеке же юридикалык жак;

консультациялык кызмат көрсөтүүлөр - адистешкен кесиптик зарыл билими, тажрыйбасы жана тиешелүү квалификациясы бар консультанттар тарабынан көрсөтүлүүчү, интеллектуалдык же консультациялык мүнөздөгү кызмат көрсөтүүлөр;

конкурс - тандап алуу, ал аркылуу, ушул Мыйзамда каралган тартипте товарларды,

жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү берүүгө карата жеңүүчү аныкталат;

конкурстук табыштама - мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүгө товарларды  берүүгө,

конкурстук документация - сатып алуучу уюм конкурстук табыштаманы даярдоо үчүн берүүчүгө (подрядчыга) бере турган, конкурстарды өткөрүүнүн шарттарын, тартибин жана болочок келишимдин шарттарын камтыган документтердин пакети, буга аларга карата кайсы болбосун өзгөртүүлөр кошо кирет;

конкурстук мезгил - конкурсту өткөрүү жөнүндө кулактандыруу жарыяланган күндөн тартып конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтүнө чейинки мезгил;

баалоо критерийлери - конкурстун жеңүүчүсүн аныктоо үчүн конкурстук документацияда белгиленген объективдүү критерийлер;

лот - конкурстун өзүнчө предмети катары чыгарыла турган, сатып алуунун бөлүнбөгөн предмети, аны баалоо башка лотторго көз карандысыз түрдө жүргүзүлүүгө тийиш;

баалар мониторинги - маалыматтарды тутумдуу түрдө жыйноо, ал сатып алуулардын үнөмдүүлүгүн жана натыйжалуулугун камсыздоо максатында чечим кабыл алуу үчүн пайдаланылат;

конкурстук табыштамаларды баалоо - мыкты сунушту тандоо, сатып алуучу уюм аны Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипке ылайык ишке ашырат;

баалоо отчету - конкурстук табыштамалардын конкурстук документациянын талаптарына ылайык келүүсүн конкурстук комиссиянын баалоосунун натыйжасы;

бааланган нарк - арифметикалык каталарды оңдоолорду, колдонулган жеңилдиктерди, бардык сунуштардын бааларын бирдиктүү валютага жана конкурстук документацияда көрсөтүлгөн критерийлерге которууну эсепке алгандагы конкурстук табыштамалардын баасы;

босоголук суммалар - бир жылга чыгымдардын ар бир беренеси боюнча мамлекеттик сатып алуулардын усулун тандоо аныктала турган суммалардын өлчөмү (минимум жана максимум). Босоголук суммалардын өлчөмүн жана аларды колдонуунун ыкмасын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилейт;

берүүчү (подрядчы) - (контекстке жараша) сатып алуулардын сатып алуучу уюмдар жүргүзүүчү жол-жоболорунун кайсы болбосун тарабы же потенциалдуу тарабы;

алдын ала квалификациялоо - берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) иш тажрыйбасын, финансылык, коммерциялык, өндүрүштүк жана техникалык мүмкүнчүлүктөрүн алдын ала тартипте баалоо үчүн конкреттүү конкурстун алкагында жүргүзүлүүчү жол-жобо;

протокол - сатып алуулар процессинин бардык стадияларын чагылдырган документтүү отчет;

жумуштар - имаратты, курулманы же объектти курууга, кайра конструкциялоого, бузууга, оңдоого жана жаңылоого байланышкан бүткүл иш-аракет, буга курулуш аянтын даярдоо, котлован казуу, курулманы тургузуу, жабдууларды же материалдарды монтаждоо, ички жана тышкы жасалгалоо кирет, ошондой эле буга, эгерде мындай кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы жумуштардын өздүк наркынан ашпаса, шаар куруу жана долбоордук-сметалык документтерди даярдоо, бургулоо, геодезиялык жумуштар, спутник аркылуу сүрөткө тартуу, сейсмикалык изилдөөлөр сыяктуу коштомо кызмат көрсөтүүлөр жана сатып алуулар жөнүндө келишимге ылайык аткарылуучу башка кызмат көрсөтүүлөр да кирет;

алкактык макулдашуу - болочок келишимдин шарттары көрсөтүлүүчү конкурстук тоорук-сооданын натыйжалары боюнча кол коюлган, сатып алуучу уюмдун жана эки же андан көп берүүчүнүн (подрядчынын) ортосунда түзүлгөн макулдашуу;

сапатты башкаруу тутуму (тутумдары) - сапат жагынан уюмду жетектөө жана башкаруу үчүн тутум, ал уюштуруучулук түзүмдүн, продукцияга таандык сапатты белгилөө, кармап туруу жана өркүндөтүү үчүн зарыл болгон жоопкерчиликтик ыйгарым укуктарды бөлүштүрүүнүн, усулдардын, жол-жоболордун жана ресурстардын жыйындысын билдирет;

стандарттык конкурстук документация - алдын ала квалификациялык тандоону жана конкурсту өткөрүүдө пайдаланылуучу документтердин пакети;

маданият жана искусство жагындагы чыгармачылык иш-аракет - адамдын чындыкты таанууга жана аны кайра жаратууга жана жаңы, оригиналдуу, мурда эч качан болуп көрбөгөн маданий баалуулуктарды түзүүгө багытталган аң-сезимдүү, жигердүү ишмердүүлүгү;

маданият жана искусство жагындагы чыгармачылык долбоор - коомдук-саясий уникалдуулугу жана турмушка ашыруу мүмкүнчүлүгү менен айырмалануучу маданият жана искусство чөйрөсүндөгү туундуну же тейлөөнү түзүүгө багытталган кандайдыр бир формага камтылган ой, идея, образ;

товарлар - эмгектин кайсы түрдөгү жана сыпаттамадагы болбосун продуктылары, анын ичинде катуу, суюк же газ түрүндөгү чийки заттар, буюмдар, жабдуулар жана нерселер, электр энергиясы, ошондой эле, эгерде мындай коштомо кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы товарлардын өздөрүнүн наркынан ашпаса, товарларды берүүнү коштоочу кызмат көрсөтүүлөр;

ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ыйгарым укук берген, аткаруу бийлигинин тутумунда турган, товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу жагында мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү мамлекеттик орган;

кызмат көрсөтүүлөр - товарларды, жумуштарды кошпогондо, ченелүүчү физикалык натыйжанын майнаптуулук даражасынын негизиндеги кайсы болбосун мамлекеттик сатып алуулар, буга бургулоо, топографиялык сүрөткө тартуулар, имараттарды, станокторду жана жабдууларды жыйнап-тазалоо; ташуулар; телекоммуникациялык кызмат көрсөтүүлөр; камсыздандыруу кызмат көрсөтүүлөрү; компьютерлерди, программалык камсыз кылууну долбоорлоо, орнотуу, утурумдук техникалык колдоо; жарыя кылуу, басмаканалык кызмат көрсөтүүлөр; булганыч сууларды тазалоо; коопсуздук кызматынын кызмат көрсөтүүлөрү жана финансылык кызмат көрсөтүүлөр кирет жана ушулар менен эле чектелбейт;

сатып алуулардын электрондук форматы - сатып алууларды уюштуруунун жана жүргүзүүнүн товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү реалдуу убакыт режиминде же "офф-лайн" режиминде сатып алууну камсыз кылуучу Интернет тармагын, маалыматтык тутумдарды (веб-порталдарды) жана электрондук маалыматтык ресурстарды пайдалануу менен, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте жана шарттарда жүзөгө ашырыла турган жол-жобосу.

(КР 2016-жылдын 18-ноябрындагы № 182 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

4-берене. Ички берүүчүлөргө (подрядчыларга) берилүүчү жеңилдиктер

1. Ушул берененин 2 жана 3-бөлүктөрүн кошпогондо, ички жана чет өлкөлүк берүүчүлөргө (подрядчыларга) сатып алуу жол-жоболоруна катышуу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөр берилүүгө тийиш.

2. Ички берүүчүлөр Кыргыз Республикасында өндүрүлгөн товарларды сатып алганда, сатып алуучу уюм конкурстук табыштамаларды баалоодо сунушталган баага 20 пайызга чейин жеңилдиктерди бере алат.

3. Эгерде сатып алуулардын предмети Кыргыз Республикасынын ички подрядчылары жана чет өлкөлүк подрядчылар аткаруусу мүмкүн болгон жумуштар болсо, ички подрядчы жергиликтүү эмгек ресурстарын кеминде 70 пайыз жана жергиликтүү чийки заттарды жана материалдарды кеминде 30 пайыз пайдаланган шартта, сатып алуучу уюм ички подрядчыларга 20 пайызга чейинки өлчөмдө жеңилдиктерди бериши мүмкүн.

4. Ички берүүчүлөргө (подрядчыларга) жеңилдиктер берилген учурда, сатып алуучу уюм конкурстук документациядагы жана боло турган конкурс жөнүндө кулактандыруудагы жеңилдиктердин өлчөмүн карап чыгууга тийиш. Жеңилдиктерди берүү жөнүндө жарыяланган кулактандыруу кийин өзгөртүлүүгө жатпайт.

5. Ички берүүчүлөргө (подрядчыларга) жеңилдиктер берилген учурда сатып алуучу уюм конкурстук табыштамаларды баалоодо жана салыштырууда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен усулдук нускаманы жетекчиликке алат.

 

5-берене. Ишенимсиз жана ак ниет эмес берүүчүлөрдү (подрядчыларды) мамлекеттик сатып алууларга катышуудан четтетүүнүн жана дайындар базасына киргизүүнүн шарттары

1. Ишенимсиз (ак ниет эмес) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) дайындар базасы - ишенимсиз (ак ниет эмес) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) реестри, буга алар келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарбагандыгы жана мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболоруна катышуунун эрежелерин бузгандыгы үчүн киргизилет.

2. Ишенимсиз (ак ниет эмес) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) дайындар базасына киргизилген берүүчүлөрдүн (подрядчылардын), ошондой эле түзүүчүлөрү, жетекчи курамынын мүчөлөрү сатып алуучу уюмдардын аффилирленген жактары болуп саналган берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) мамлекеттик сатып алууларга катышуусуна жол берилбейт.

3. Сатып алуучу уюм ишенимсиз (ак ниет эмес) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) дайындар базасына киргизүүнү демилгелейт, эгерде:

1) мамлекеттик сатып алуулар келишими боюнча милдеттенмелерин аткарбаган берүүчүнүн (подрядчынын) күнөөсүнөн улам келишимди бузуу демилгеленсе;

2) берүүчү (подрядчы) өзүнүн конкурстук табыштамасына карата жалган маалыматтарды берсе;

3) берүүчү (подрядчы) компаниянын жетекчиси же түзүүчүсү алдамчылык, коррупция же убадалашып алгандык үчүн сот тарабынан жоопкерчиликке тартылса;

4) конкурстук табыштаманы кепилдөөчү декларациянын шарттары берүүчү (подрядчы) тарабынан бузулса.

4. Ишенимсиз (ак ниет эмес) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) дайындар базасына киргизүүнүн тартибин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктайт.

 

6-берене. Кызыкчылыктардын кагылышы

1. Мамлекеттик, муниципалдык кызматчыларга жана сатып алуучу уюмдардын кызматкерлерине жана конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнө төмөндөгүлөргө тыюу салынат:

1) мамлекеттик сатып алуулардагы чечимге карата сатып алуулардын кайсы болбосун тарабынын кызыкчылыктарында кандайдыр бир таасир көрсөтүүгө;

2) ушул Мыйзамда жөнгө салынуучу сатып алууларда берүүчүлөр (подрядчылар) катары катышууга же аффилирленген жак катары алар менен бирге болууга;

3) аффилирленген жак болууга.

Сатып алуучу уюмдардын кызматкерлери же конкурстук комиссиянын мүчөлөрү ушул бөлүктүн жоболорун бузган учурда алар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жоопкерчиликке тартылат, ал эми сатып алуулардын жол-жоболору токтотула турат же болбосо сатып алуучу уюмдун же соттун чечими боюнча токтотулат.

2. Жак сатып алуулардын жол-жоболоруна байланышкан милдеттерди аткара албайт, эгерде ал:

1) аффилирленген жак болсо;

2) буга чейинки эки жыл ичинде сатып алуулардын жол-жоболоруна катышкан кайсы бир берүүчүнүн (подрядчынын) кызматкери болсо.

3. Эгерде берүүчүнүн уюштуруучусу (уюштуруучулары) же жетекчиси (жетекчилери) ошол эле конкурска катышкан башка берүүчүнүн (подрядчынын) уюштуруучусу (уюштуруучулары), жетекчиси (жетекчилери) болсо, сатып алуучу уюм берүүчү (подрядчы) менен сатып алуулар жөнүндө келишимди же алкактык макулдашууну түзө албайт.

4. Эгерде берүүчүнүн (подрядчынын) түзүүчүсү жана (же) катышуучусу саясый мамлекеттик, саясый муниципалдык, атайын мамлекеттик кызмат орундарын ээлеп турган адамдар, алардын жакын туугандары болсо, сатып алуучу уюм бул берүүчү (подрядчы) менен сатып алуулар жөнүндө келишимди же алкактык макулдашууну түзө албайт.

Сатып алуучу уюм берүүчүдөн (подрядчыдан) саясый мамлекеттик, саясый муниципалдык, атайын мамлекеттик кызмат орундарын ээлеп турган адамдар, алардын жакын туугандары менен аффилирленгендиги жок экендиги тууралуу жазуу жүзүндө ырастоону талап кылууга укуктуу.

5. Кызматкери адистешмелерди же конкурстук документацияны даярдоого жооптуу болгон берүүчү (подрядчы) менен, же болбосо акыркы эки жылда бул сатып алуучу уюмдун кызматчысы болгон берүүчү (подрядчы) менен сатып алуучу уюм сатып алуулар жөнүндө келишимди же алкактык макулдашууну түзө албайт.

6. Конкурстун бардык катышуучулары мамлекеттик сатып алуулар процессинде жана сатып алуулар жөнүндө келишимди аткарууда жүрүм-турум этикасынын негизги принциптерин сактоого тийиш. Катышуучулар Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинде көрсөтүлгөн коррупция, алдамчылык, убадалашып алуу жана мажбурлоо сыяктуу укукка каршы аракеттерге аралашпоосу керек.

7. Сатып алуучу уюм туунду компания болгон берүүчү (подрядчы) менен, же болбосо сатып алуулар жөнүндө келишимдин бир предметине байланышкан бирдиктүү тапшырманы аткаруу процессинде консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү берүү үчүн жалданып алынган биргелешкен кызматкерлери бар берүүчү (подрядчы) менен сатып алуулар жөнүндө келишимди же алкактык макулдашууну түзө албайт.

8. Сатып алуучу уюм ушул берененин 1-7-бөлүктөрүндө көрсөтүлгөн фактыларды айкындаган учурда мындай берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) конкурстук табыштамалары четке кагылууга жатат.

9. Ушул беренеге ылайык конкурстук табыштамаларды четке кагуу же болбосо конкурсту жокко чыгаруу жана мунун себептери сатып алуулар жол-жоболорунун протоколунда чагылдырылат.

 

7-берене. Купуялуулук принциби

1. Маалыматты жарыялабоо мыйзамга каршы келген, мыйзамдарды сактоону камсыз кылууга тоскоолдук кылган, ошондой эле мамлекеттин коопсуздук кызыкчылыктарын коргоо үчүн зарыл болгон, же маалыматты ачып берүү берүүчүнүн (подрядчынын) мыйзамдуу коммерциялык кызыкчылыктарына зыян келтирген же ак ниеттүү атаандаштыкка тоскоол болгон учурларды кошпогондо, эгерде сот маалыматты ачып берүү жөнүндө токтом кабыл албаса, сатып алуучу уюм жеңүүчү аныкталганга чейин маалыматты ачып берүүгө укуксуз.

2. Конкурстук табыштамаларды иликтөөгө, түшүндүрүүгө жана баалоого байланышкан эч кандай маалымат, ошондой эле келишимди түзүүгө карата сунуштамалар мындай түрдөгү маалыматтарды алууга расмий ыйгарым укугу болбогон адамдарга ачыкталбоого тийиш.

3. Сатып алуучу уюмдун жана берүүчүнүн (подрядчынын) ортосундагы бардык талкуулоолор, кабарлоолор же сүйлөшүүлөр купуя мүнөзгө ээ болот. Маалымат соттук териштирүүнүн предмети болуп саналган учурларды кошпогондо, тараптардын бири дагы экинчи тараптын макулдугусуз техникалык, баалык же башка маалыматты бөлөк адамдарга ачыктоого укугу жок.

 

8-берене. Билдирмелердин формасы

1. Мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболорун ишке ашырууда, анын ичинде ушул Мыйзамдын 4-главасында каралган даттануу жол-жоболоруна байланыштуу ишке ашырууда, сатып алуулардын жол-жоболору жөнүндө протоколду түзүүдө жазуу жүзүндө түзүлгөн документтер, чечимдер, арыздар жана кабарламалар гана жарактуу деп таанылат. Жогоруда көрсөтүлгөн билдирмелерди кайра чыгаруунун факсимилелик жана электрондук-санариптик ыкмаларын пайдаланууга жол берилет, мында бул ыкмалар билдирме аны жасаган тараптан чыккандыгын жана билдирменин мөөнөтүн анык белгилөөгө мүмкүндүк бериши керек.

2. Билдирмелерди алмашуу ыкмалары жана аларды жиберүүнүн мөөнөттөрү жөнүндө талаптар маалымат алууга тең укуктарга ээ болгон бардык берүүчүлөр (подрядчылар) үчүн жалпы болуп саналат.

3. Берүүчүлөрдү (подрядчыларды) сатып алуулардын жол-жоболоруна катышууга (подрядчыларды) тартууда сатып алуучу уюм төмөндөгүлөрдү көрсөтөт:

1) билдирменин формасына карата талаптар;

2) коммерциялык жашыруун сырды коргоону камсыздоо үчүн чаралар жана талаптар.

4. Сатып алуучу уюм берилген маалыматтын бүтүндүгүн жана купуялуулугун камсыз кылат.

 

9-берене. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган

1. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын негизги функциялары болуп төмөндөгүлөр саналат:

1) сатып алуулардын тартибин жана жол-жоболорун камтыган мамлекеттик сатып алуулар тутумунун иштөөсү үчүн ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу;

2) сатып алуучу уюмдардын товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууларды жүзөгө ашыруу боюнча иш-аракетин координациялоо жана жөнгө салуу;

3) мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган, аудиторлор жана башка органдар укук бузууларды айкындаган учурда, ошондой эле, ведомстволор аралык комиссияда даттанууларды кароонун жыйынтыгы боюнча айып-пулдук санкцияларды колдонуу;

4) сатып алуучу уюмдардын, мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө келишимдердин бирдиктүү республикалык реестрлерин, ишенимсиз жана ак ниет эмес берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) дайындар базасын түзүү жана жүргүзүү;

5) товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууларды жүзөгө ашырууда сатып алуучу уюмдарга көмөк көрсөтүү, консультациялык жардам берүү жана аларды окутуу;

6) каралган даттанууларды мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында жарыялоону кошуп алганда, сатып алуулардын жол-жоболорунун ачыктыгын жана айкындыгын камсыз кылуу;

7) жүргүзүлгөн мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө статистикалык жана талдоочулук маалыматтарды түзүү;

8) мамлекеттик сатып алуулар тутумуна мыкты практиканы жана инновациялык технологияларды киргизүү.

2. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын сатып алуулар жагындагы мыйзамдарын бузуулар айкындалганда төмөнкүдөй чараларды колдонууга милдеттүү:

1) сатып алуучу уюмду ушул Мыйзамга ылайык чечим кабыл алууга милдеттендирүү;

2) сатып алуучу уюмду анын мыйзамсыз чечимин кайра кароого милдеттендирүү же конкурсту жокко чыгаруу;

3) сатып алуулар процессин токтото туруу;

4) эгерде конкурстук документтер кулактандыруу менен бирдикте жайгаштырылбаса, конкурсту жокко чыгаруу;

5) сатып алуулардын жол-жоболорун токтотуу жөнүндө чечим кабыл алуу.

3. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өз компетенциясынын чегинде чыгарылган эскертме каты укук бузууларга жол берген сатып алуучу уюмдар тарабынан ушул берененин 2-бөлүгүнө ылайык аткарылууга тийиш.

4. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызматкерлери конкурстук комиссиянын курамына кирүүгө укуксуз.

 

10-берене. Сатып алуучу уюм

1. Сатып алуучу уюм сатып алууларды ишке ашыруу үчүн жоопкерчиликти өзүнүн бөлүмдөрүнүн бирине (мындан ары - сатып алуулар бөлүмү) жүктөйт жана ар бир конкурс боюнча өзүнчө конкурстук комиссия түзөт.

2. Сатып алуу бөлүмү төмөнкүдөй функцияларды ишке ашырат:

1) кезектеги финансылык жылга же пландоонун башка мезгилине карата мамлекеттик сатып алуулардын натуралай жана акчалай көрсөтүлгөн планын иштеп чыгат жана аны мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырат;

2) ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык сатып алуулардын усулун аныктайт;

3) сатып алуулардын жол-жоболорунун ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык келүүсүн камсыз кылуу максатында алардын жүргүзүлүшүн контролдоону ишке ашырат;

4) сатып алынуучу товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата баалардын мониторингин жүргүзүүнү ишке ашырат (пландоо этабында, сатып алуулар планын түзүүдө, алкактык макулдашууну түзүүдө жана келишимди тикелей түзүү усулу боюнча сатып алууда);

5) стандарттык конкурстук документтердин негизинде алдын ала квалификациялык документацияны иштеп чыгат жана алдын ала квалификациялоону өткөрөт;

6) стандарттык конкурстук документтердин негизинде конкурстук документацияны иштеп чыгат жана конкурстук комиссиянын бекитүүсүнө жөнөтөт;

7) боло турган сатып алуулар жөнүндө кулактандырууну жарыялайт;

8) берүүчүнү (подрядчыны) ушул Мыйзамдын 5 жана 6-беренелеринде каралган учурларда мамлекеттик сатып алуулар жол-жоболоруна катышуудан четтетет;

9) ишенимсиз (ак ниет эмес) берүүчүлөрдү (подрядчыларды) алардын дайындар базасына киргизүүнү демилгелейт;

10) алдын ала квалификациялык жана конкурстук документациянын түшүндүрмөлөрүн жана өзгөртүүлөрүн, конкурс алдындагы кеңешмелердин протоколун конкурстун катышуучуларына таратууну жүргүзөт;

11) алдын ала квалификациялык жана конкурстук документацияны мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырат;

12) алдын ала квалификациялык тандоого жана (же) конкурска арыз берген берүүчүлөрдү (подрядчыларды) каттоону жүргүзөт;

13) конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнө нускоо берүүнү жүргүзөт, конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуу жол-жобосуна катышкан берүүчүлөрдү (подрядчыларды) каттайт жана конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачууну уюштурат;

14) сатып алуулар жол-жоболорунун протоколун түзөт;

15) протоколдору веб-порталда тутум аркылуу автоматтык түрдө түзүлүүчү жана жайгаштырылуучу электрондук сатып алууларды кошпогондо, конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуунун протоколун, сатып алуулар жол-жоболорунун протоколун жана конкурстун натыйжалары жөнүндө маалыматты мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырат;

16) конкурстук комиссиянын чечиминин негизинде, сатып алуучу уюмдун атынан келишимди же алкактык макулдашууну жеңүүчүгө ыйгаруу жөнүндө сунуш киргизет же болбосо конкурстук комиссиянын конкурстук табыштамаларды кошумча кароосу жөнүндө чечим чыгарат;

17) келишим же алкактык макулдашуу ыйгарылгандыгы жөнүндө сатып алуулар жол-жоболорунун бардык катышуучуларына сатып алуучу уюмдун атынан кабарлама жиберет;

18) ушул Мыйзамдын 40-беренесинде каралган учурларда конкурсту жокко чыгарат;

19) товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызматтарды сатып алуулар жүргүзүлгөндүгү жөнүндө, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен форма боюнча, мезгилдүү (ар чейректик, жылдык) жыйынды отчет берет;

20) конкурстук документтерди, берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) конкурстук табыштамаларын жана башка документацияны, анын ичинде мамлекеттик сатып алууларга тиешеси бар электрондук версияларды чогултууну жана сактоону үч жыл бою камсыз кылат.

3. Сатып алуучу уюмдун конкурстук комиссиясы төмөнкүдөй функцияларды ишке ашырат:

1) конкурстук документацияда каралган критерийлерди бекитет;

2) конкурстук табыштамаларды ачуу конкурстук документацияда көрсөтүлгөн мөөнөттө тутум аркылуу автоматтык түрдө жүргүзүлүүчү электрондук сатып алууларды кошпогондо, конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачууну жүргүзөт;

3) конкурстук табыштамалар веб-порталда автоматтык түрдө ачылган жана конкурстук табыштамаларды ачуунун протоколу веб-порталда тутум аркылуу автоматтык түрдө түзүлгөн жана жайгаштырылган электрондук ыкма аркылуу сатып алууларды жүргүзүүнү кошпогондо, конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуунун протоколун түзөт, ага колтамга коет жана веб-порталга жайгаштыруу үчүн сатып алуу бөлүмүнө берет;

4) конкурстук документтерде каралган жол-жоболорду жана критерийлерди пайдалануу менен конкурстук табыштамаларды баалоону жүргүзөт, ушул Мыйзамга ылайык, жеңүүчүлөрдүн рейтингин көрсөтүү менен, конкурстун натыйжалары жөнүндө баалоо отчетун даярдайт;

5) жеңүүчүнү аныктоо маселеси боюнча чечимди же сатып же сатып алуулардын жол-жоболорунун натыйжалары боюнча башка чечимди чыгарат.

4. Конкурстук комиссиянын курамына кеминде үч адам кирүүгө тийиш. Конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнүн бири ырастоочу сертификаты бар, сатып алуулар боюнча адис болууга тийиш. Сатып алуучу уюмдун сатып алуу бөлүмүнүн бардык адистеринин ырастоочу сертификаты болушу керек. Сатып алуучу уюмдун сатып алуу бөлүмүнүн конкурстук комиссияга кирбеген адистери конкурстун жеңүүчүлөрүн аныктоодо чечим кабыл ала албайт.

5. Сатып алуучу уюмдун жетекчиси сатып алуучу уюмдун конкурстук комиссиясынын курамына кириши мүмкүн.

6. Сатып алуучу уюмдун жетекчиси, сатып алуу бөлүмү жана конкурстук комиссиянын мүчөлөрү ушул Мыйзамдын жоболорун, мамлекеттик сатып алуулар жагындагы ченемдик укуктук актыларды бузуулар үчүн жекече жоопкерчилик тартат.

7. Бир нече сатып алуучу уюм бирдей эле товарларды мамлекеттик сатып алууну ишке ашырууга ниеттенген учурда, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү мындай сатып алуунун тартибин жана бул сатып алуучу уюмдардын атынан сатып алууну ишке ашыруучу органды аныктайт.

8. Сатып алуучу уюм өзүнүн карамагындагы жана аймактык бөлүктөрү үчүн борборлоштурулган конкурстарды өткөрүү жагында өз карамагындагы уюмду өз алдынча аныктайт.

9. Сатып алуучу уюм электрондук форматтагы сатып алууларды Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте жүргүзөт.

2-глава. Мамлекеттик сатып алуулардын этаптары

 

11-берене. Мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүнүн жол-жоболору

Мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболору төмөнкүдөй этаптардан турат:

1) сатып алууларды пландаштыруу;

2) конкурстук комиссияны түзүү;

3) конкурстук документтерди жана алдын-ала квалификациялоо зарыл болгондо, ушул Мыйзамдын 20-беренесине ылайык алдын-ала квалификациялык документтерди иштеп чыгуу;

4) кулактандырууларды жарыялоо;

5) конкурстук мезгил (конкурстук документацияны жана алдын ала квалификациялык документтерди берүү, алдын-ала квалификациялык документтерди жана конкурстук документтерди түшүндүрүү жана өзгөртүү жана келишимди тикелей түзүү усулу аркылуу сатып алуу учурларын кошпогондо, ушул Мыйзамдын 20-беренесине ылайык конкурстук табыштамаларды жана алдын ала квалификациялоого катышууга табыштамаларды берүү);

6) конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуу (келишимди тикелей түзүү усулу аркылуу сатып алуу учурларын кошпогондо);

7) конкурстук табыштамаларды баалоо жана салыштыруу;

8) жеңүүчүнү тандоо;

9) келишимди түзүү.

 

12-берене. Сатып алууларды пландаштыруу

1. Сатып алуучу уюм республикалык бюджет бекитилгенден кийин бир айлык мөөнөттө, бюджеттин же чыгымдар сметасынын негизинде кеминде бир жылдык мезгилге мамлекеттик сатып алуулардын планын өз алдынча иштеп чыгат жана аны мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырат.

2. Сатып алуулардын планында мамлекеттик сатып алуулардын предмети, анын саны жана сатып алууларды жүргүзүүнүн болжолдуу баалары жана мөөнөттөрү жөнүндө маалыматтар камтылууга тийиш.

3. Сатып алуучу уюм мамлекеттик сатып алуулардын жылдык планына өзгөртүүлөрдү жана (же) толуктоолорду киргизүүгө укуктуу, мында киргизилген өзгөртүүлөр мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында милдеттүү түрдө жайгаштырылууга тийиш;

4. Мамлекеттик сатып алуулардын жылдык планында (мамлекеттик сатып алуулардын такталган жылдык планында) каралбаган товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга жол берилбейт.

 

13-берене. Конкурстук комиссияны түзүү

1. Сатып алуучу уюмдун конкурстук комиссиясы конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандырууну жарыялоо алдында буйрук менен түзүлөт.

2. Ырастоочу сертификаты бар, сатып алуулар боюнча адис конкурстук комиссияга бир жолудан ашык кириши мүмкүн, бирок бир эле убакта бир нече конкурстук комиссиянын мүчөсү боло албайт.

 

14-берене. Конкурстук документтерди иштеп чыгуу

1. Сатып алуучу уюм, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен стандарттык конкурстук документтерди пайдалануу менен, конкурстук документацияны өткөрүлүүчү ар бир конкурска өзүнчө иштеп чыгат.

2. Конкурстук документацияда милдеттүү түрдө төмөнкүдөй маалыматтар камтылат:

1) конкурстук табыштамаларды даярдоо боюнча нускама;

2) ушул Мыйзамдын 27-беренесине ылайык, берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) квалификациясы;

3) берүүчүлөр (подрядчылар) өздөрүнүн квалификациялык маалыматтарын ырастоо үчүн берүүгө тийиш болгон документтүү далилдер;

4) сатып алуулардын предметине, сатып алынуучу товарлардын, жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн техникалык, сапаттык мүнөздөмөлөрүнө кеңири сыпаттама, ал өзүндө курулуштун бүткүл көлөмүнө карата техникалык адистешмелерди, долбоорлук-сметалык документтерди, долбоордук-техникалык чечимдер боюнча мамлекеттик экспертизаларды, пландарды, чиймелерди жана эскиздерди, товардын санын; берилүүгө тийиш кызмат көрсөтүүлөрдү; товарлар жеткириле турган, жумуштар аткарыла турган же кызмат көрсөтүүлөр бериле турган жерди да камтууга тийиш;

5) келишимди аткаруунун мөөнөттөрү;

6) конкурстук табыштамаларды баалоодо сатып алуучу уюм пайдалануучу бардык критерийлерге сыпаттама, анда акчалай түрүндө көрсөтүлүүгө тийиш болгон бардык критерийлердин салмактуулугу жана ушул Мыйзамдын 4-беренесине ылайык жеңилдиктерди берүү кошо камтылат. Дары-дармек каражаттарын баалоонун критерийлери өзүндө пациентке болушунча чоң олуттуу клиникалык коопсуздукту жана белгиленген ыкма менен далилденген терапевтикалык натыйжалуулукту жана коштомо терс реакциялардын болушунча аз тобокелчилигин камсыз кылуучу критерийлерди да камтууга тийиш. Өмүр бою колдонула турган инсулин жана ушул сыяктуу дары-дармек каражаттары үчүн аларды организмдин жекече көтөрө алуусу кошумча түрдөгү милдеттүү критерий болуп саналат. Дары-дармек каражаттарын тандоонун башка бир маанилүү критерийи болуп дары-дармек каражаты менен дарылоонун жалпы курсунун наркынын болушунча төмөн болуусу саналат;

7) сатып алуучу уюм зарыл деп аныктоочу, жазуу жүзүндөгү келишимге киргизилүүчү жоболор;

8) эгерде берүүчүлөргө (подрядчыларга) сатып алынуучу товарлардын, жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн айрым өзүнчө лотторуна табыштамаларды берүүгө уруксат берилсе, конкурстук табыштамалар берилиши мүмкүн болгон сатып алынуучу товарлардын, жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн лотторунун сыпаттамасы;

9) сатып алынуучу товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн наркынан тышкаркы башка элементтерди - ташууларга жана камсыздандырууга, бажы алымдарын жана салыктарды төлөөгө жана башка ушул сыяктууларга кетүүчү чыгымдарды камтууга тийиш болгон баа;

10) конкурстук табыштаманын валютасы: конкурстук табыштамаларды чет өлкөлүк валютада берген учурда - чет өлкөлүк валютада көрсөтүлгөн конкурстук табыштамалардын бааларын салыштыруунун ыкмасы, алмашуу курсун аныктоонун ыкмасы;

11) конкурстук табыштаманы жана келишимдин аткарылышын кепилдик камсыз кылуунун формасы, суммасы жана башка негизги шарттары, ошондой эле мындай кепилдиктерди колдонуу мөөнөтү же конкурстук табыштаманы кепилдөөчү декларацияга кол тамга коюу жөнүндө талап;

12) конкурстук табыштамаларды берүүнүн дареги, орду жана акыркы мөөнөтү;

13) берүүчү (подрядчы) сураган, конкурстук документациянын жол-жоболоруна түшүндүрмө берүүнүн сыпаттамасы, эгерде конкурс алдындагы кеңешме өткөрүлсө, мындай кеңешмени өткөрүүнүн датасы жөнүндө маалымат;

14) конкурстук табыштамалар күчүндө болуучу мөөнөт; конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуунун так дареги, орду, датасы жана убактысы;

15) конкурстук табыштамаларды кароодо колдонулуучу жол-жоболор;

16) конкурстук табыштамалар жазылууга тийиш болгон тил же тилдер;

17) сатып алуучу уюмдун берүүчүлөр (подрядчылар) менен тикелей байланышты жүргүзүүгө ыйгарым укук берилген бир же бир нече кызмат адамдарынын же кызматчыларынын фамилиясы, ысымы, кызмат орундары жана дареги, ошондой эле байланышты кармап туруунун ыкмалары;

18) сатып алуулардын жол-жоболорун ишке ашыруунун жүрүшүндө берүүчүлөргө (подрядчыларга) сатып алуучу уюмдун чечимдерине даттануу укугу бериле тургандыгы тууралуу маалымат;

19) сатып алуулар боюнча келишимдин жалпы жана өзгөчө шарттары жана келишимдин формасы боюнча ушундай шарттар;

20) сатып алуулар жөнүндө келишим күчүнө кириши үчүн кайсы болбосун шарттар анын ичинде ушул Мыйзамдын 51-беренесине ылайык, келишимди ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда каттоонун шарттары жана каттоо үчүн талап кылынуучу болжолдуу мөөнөт.

3. Сатып алуучу уюм жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда конкурстук документтерди иштеп чыгууга чейин сатып алуулардын зарылдыгынын техникалык-экономикалык негиздемесине, же болбосо долбоордук-сметалык документтерге, же болбосо сатып алуу предметинин толук сыпаттамасы бар документтерге ээ болууга тийиш.

4. Бааны төмөндөтүү усулун колдонуу менен сатып алууларды жүргүзүүдө сатып алуучу уюм, бул берененин 2-бөлүгүндө көрсөтүлгөн маалыматтан тышкары төмөнкүдөй маалыматтарды көрсөтүүгө тийиш:

1) бааны төмөндөтүү усулун колдонуу менен катышуу үчүн катталууга тийиш болгон берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) минималдуу саны, бул сан натыйжалуу атаандаштыкты камсыздоо үчүн жетиштүү болууга, бирок үчтөн кем болбоого тийиш;

2) тийиштүү маалыматтардын, анын ичинде бааны төмөндөтүү усулу жагындагы жол-жоболорго тиешеси бар тийиштүү маалыматтардын жеткиликтүү болушунун тартиби;

3) берүүчүлөр (подрядчылар) бул конкурска катышуу үчүн катталууга тийиш болгон акыркы мөөнөт жана аларды каттоого карата талаптар;

4) конкурсту ачуунун датасы жана убактысы жана конкурстун катышуучуларын идентификациялоого карата талаптар;

5) конкурсту жабууну жөнгө салуучу критерийлер;

6) бааны төмөндөтүү усулун жүргүзүүнүн башка эрежелери, анын ичинде конкурска катышуучуларга берилүүчү маалымат, анын кайсы тилде бериле тургандыгы жана конкурстун катышуучулары өз табыштамаларын бере алуучу шарттар.

5. Сатып алуучу уюм өткөрүлүүчү конкурска карата конкурстук документациянын пакетин ушул Мыйзамдын ушул беренесине ылайык иштеп чыккандан кийин конкурс жарыялайт.

 

15-берене. Конкурс жөнүндө кулактандырууну жарыялоо, анын мазмуну

1. Сатып алуучу уюм конкурс өткөрүүдө конкурс тууралуу кулактандырууну жана конкурстук документациянын ушул Мыйзамдын 14-беренесине ылайык иштелип чыккан бүткүл пакетин мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырат.

2. Конкурстук кулактандырууда төмөнкүдөй маалыматтар камтылууга тийиш:

1) сатып алуучу уюмдун аталышы жана юридикалык дареги;

2) мамлекеттик сатып алуулардын усулу;

3) берилүүгө тийиш болгон товарлардын мүнөзү, тизмеги, саны жана жеткирилүүчү орду жана мөөнөтү, аткарылууга тийиш болгон жумуштардын мүнөзү, тизмеги, орду жана мөөнөтү, же болбосо ишке ашырылууга тийиш болгон кызмат көрсөтүүлөрдүн мүнөзү, тизмеги, орду жана мөөнөтү;

4) ушул Мыйзамдын 4-беренесине ылайык жеңилдиктерди берүү жөнүндө маалымат;

5) конкурстук табыштамаларды берүүнүн орду жана акыркы мөөнөтү;

6) конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуунун орду жана мөөнөтү.

 

16-берене. Мамлекеттик сатып алуулардын усулдары

Мамлекеттик сатып алуулар төмөнкүдөй усулдар аркылуу ишке ашырылат:

1) бир этаптуу усул;

2) эки этаптуу усул;

3) жөнөкөйлөтүлгөн усул;

4) бааны төмөндөтүү усулу;

5) келишимди тикелей түзүү усулу.

 

17-берене. Бир этаптуу усул аркылуу конкурс

1. Мамлекеттик сатып алуулардын негизги усулу болуп бир этаптуу усул саналат. Бир этаптуу усул менен конкурс өткөрүүдө сатып алуулардын жол-жоболоруна катышууну каалаган берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) саны чектелбейт.

2. Товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуунун бир этаптуу усулу аркылуу конкурс негизги усул болуп саналат жана баадан бөлөк башка критерийлерди белгилөө зарыл болгондо колдонулат.

 

18-берене. Эки этаптуу усул аркылуу конкурс

1. Эки этаптуу усул аркылуу конкурс төмөнкүдөй учурларда өткөрүлөт:

1) сатып алуучу уюм сатып алынуучу товарлардын, жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн өзгөчөлүү, техникалык мүнөздөмөлөрүн жана сапаттык көрсөткүчтөрүн күн мурдатан аныктай албаса жана сатып алууларда сатып алуучу уюмдун керектөөлөрүн болушунча канааттандыруучу чечимди табуу үчүн берүүчүлөр (подрядчылар) менен талкуулоону жүргүзүү зарыл болсо;

2) сатып алуулардын предмети болуп изилдөө, эксперимент, илимий корутунду даярдоо же башка адистешкен кызматтарды көрсөтүү саналса.

2. Эки этаптуу усул аркылуу конкурс эки этапта жүргүзүлөт, мында:

1) биринчи этапта конкурстук документацияда берүүчүлөргө (попрядчыларга), алардын конкурстук табыштаманын баасы көрсөтүлбөгөн сунуштарын камтыган баштапкы конкурстук табыштамаларды берүү сунуш кылынат. Конкурстук документация сатып алуулардын предметинин техникалык, сапаттык же эксплуатациялык мүнөздөмөлөрүнөн гана, ошондой эле берүүнүн келишимдик шарттарынан жана берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) квалификациялык дайындарынан турууга тийиш;

2) биринчи этапта сатып алуучу уюм баштапкы конкурстук табыштамалары ушул Мыйзамдын жоболоруна ылайык четтетилбеген берүүчүлөр (подрядчылар) менен алардын баштапкы конкурстук табыштамаларынын кайсы болбосун аспекттери боюнча талкуулоолорду жүргүзүшү мүмкүн. Эгерде сатып алуучу уюм кандайдыр бир берүүчү (подрядчы) менен талкуулоону өзүнчө же биргелешип жүргүзсө, ал мындай талкуулоолорго ушундай эле шарттарда катышууну бардык берүүчүлөргө (подрядчыларга) карата камсыздайт. Эгерде биргелешкен талкуулоолорду жүргүзүү берүүчүнүн (подрядчынын) мыйзамдуу коммерциялык кызыкчылыктарына зыян келтирсе же ак ниет атаандаштыкка тоскоол болсо гана, ар бир берүүчү (подрядчы) менен өзүнчө талкуулоого уруксат берилет;

3) биринчи этаптын натыйжалары боюнча протокол түзүлөт, анда эки этаптуу конкурстун биринчи этабын жүргүзүүнүн орду, датасы жана убактысы жөнүндө маалыматтар, катышуучунун аталышы (юридикалык жак үчүн), фамилиясы, ысымы жана (болсо) атасынын аты (жеке жак үчүн) жана ар бир катышуучунун дареги көрсөтүлөт;

4) биринчи этапта табыштама берүүнүн мөөнөтү бүткөндөн кийин бир гана табыштама берилген же бир дагы табыштама берилбеген учурда, эки этаптуу конкурс өткөрүлгөн жок деп таанылат;

5) эки этаптуу конкурстун жол-жоболорунун экинчи этабында сатып алуучу уюм баштапкы конкурстук табыштамалары биринчи этапта четтетилбеген бардык берүүчүлөргө (подрядчыларга) сатып алуулардын кайра каралган шарттарын эсепке алуу менен баалары көрсөтүлгөн акыркы конкурстук табыштамаларын берүүнү сунуштайт;

6) сатып алуучу уюмга сатып алуу предметин алмаштырууга тыюу салынат, бирок сатып алуу предметинин сыпаттамасынын аспекттерин төмөнкүдөй жолдор аркылуу тактоого уруксат берилет:

а) сатып алуу предметинин техникалык, сапаттык же эксплуатациялык мүнөздөмөлөрүндөгү баштапкы көрсөтүлгөн кайсы болбосун аспектти алым салуу же өзгөртүү же ушул Мыйзамдын талаптарына жооп берген кайсы болбосун талаптарга жооп берүүчү жаңы мүнөздөмөлөр менен толуктоо;

б) эгерде бул критерийлер сатып алуулардын предметинин техникалык, сапаттык же эксплуатациялык мүнөздөмөлөрүн өзгөртүүгө тиешелүү болсо, ушул Мыйзамдын талаптарына жооп берген жаңы критерийлерди кошуп алганда, конкурстук табыштамаларды кароо же баалоо үчүн баштапкы көрсөтүлгөн кайсы болбосун критерийди алып салуу же өзгөртүү;

в) кайсы болбосун алып салуулар, өзгөртүүлөр же киргизүүлөр жөнүндө берүүчүлөргө (подрядчыларга) акыркы конкурстук табыштамаларды берүүгө чакыруу катта билдирүү.

3. Конкурстун катышуучуларына карата бирдиктүү талаптар коюлат. Эки этапта катышкан жана келишимди аткаруунун мыкты шарттарын сунуштаган конкурстук табыштама конкурстун жеңүүчүсү деп таанылат.

4. Эки этаптуу усулга катышууга акыркы табыштаманы берүү мөөнөтү аяктагандан кийин бир эле табыштама берилген же бир дагы табыштама берилбеген учурда же болбосо бир эле табыштама ушул Мыйзамдын жана конкурстук документациянын талаптарына ылайык келет деп таанылган учурда, же болбосо конкурстук комиссия бардык табыштамаларды четке каккан учурда, эки этаптуу конкурс өткөрүлгөн жок деп таанылат.

 

19-берене. Жөнөкөйлөтүлгөн усул аркылуу конкурс

1. Жөнөкөйлөтүлгөн усул аркылуу конкурс максималдуу, атайын даярдоону талап кылбаган даяр товарларды, конкреттүү сыпаттамасы бар жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү максималдуу босоголук суммадан төмөн суммада сатып алууну ишке ашырган учурда пайдаланылат.

2. Атаандаштыкты жана натыйжалуу тандоону камсыздоо үчүн жөнөкөйлөтүлгөн усул аркылуу конкурсту өткөрүүдө сатып алуучу уюм экиден кем эмес берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө болгон конкурстук табыштамаларын карайт. Ар бир берүүчүгө (подрядчыга) бир гана конкурстук табыштаманы, берүүгө уруксат берилет жана аны алмаштырууга уруксат берилбейт. Сатып алуучу уюмдун жана берүүчүнүн (подрядчынын) ортосунда ушул берүүчү (подрядчы) тапшырган конкурстук табыштамага карата эч кандай сүйлөшүүлөр жүргүзүлбөйт. Сатып алуучу уюмдун керектөөлөрүн канааттандырган, эң төмөнкү бааны сунуштаган алгылыктуу конкурстук табыштама жеңип чыккан конкурстук табыштама деп эсептелет.

 

20-берене. Бааны төмөндөтүү усулу аркылуу конкурс

1. Бааны төмөндөтүү усулу аркылуу конкурс өткөрүүнүн тартибин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктайт.

2. Сатып алуучу уюм бааны төмөндөтүү усулу аркылуу товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну төмөнкүдөй учурларда жүргүзө алат:

1) эгерде товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр белгиленген сапат стандарттарына жана кызмат көрсөтүүлөрдүн конкреттүү сыпаттамасына ээ болсо;

2) эгерде натыйжалуу атаандаштыкты камсыздоо үчүн үчтөн кем эмес берүүчүлөрдөн турган атаандаштык рыногу болсо.

3. Бааны төмөндөтүү усулу аркылуу конкурс мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында реалдуу режимде өткөрүлөт, анда товар же кызмат көрсөтүү үчүн сатып алуучу уюм өзү төлөөгө даяр баштапкы бааны белгилейт, ал эми берүүчүлөр болсо баанын деңгээлин улам азайтуу менен өз сунуштарын беришет.

4. Конкурстун жеңүүчүсүн аныктоодо сатып алуучу уюм пайдалануучу критерийлер сандык жана акчалай түрдө көрсөтүлүүгө тийиш.

5. Бааны төмөндөтүү усулу аркылуу конкурстун жеңүүчүсү болуп эң төмөнкү бааны сунуштаган берүүчү саналат. Бир нече берүүчү эң төмөнкү бааны сунуштаган учурда башка берүүчүлөрдөн мурда сунуш берген берүүчү жеңүүчү деп таанылат.

 

21-берене. Келишимди тикелей түзүү усулу аркылуу сатып алуулар

1. Келишимди тикелей түзүү усулу аркылуу сатып алуулар - сатып алуучу уюм конкурсту өткөрбөстөн, бааларга мониторинг жүргүзгөндөн кийин, сатып алуулар жөнүндө келишимге кол коюучу мамлекеттик сатып алуулардын жол-жобосу. Берүүчү ушул Мыйзамдын 27-беренесинде каралган квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө тийиш.

2. Келишимди тикелей түзүү усулу аркылуу сатып алууларды жүргүзгөнгө чейин сатып алуучу уюм кеминде эки жумуш күн мурда мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына төмөнкүдөй маалыматтар камтылган кабарды жайгаштырат:

1) сатып алуунун предмети жана көлөмү;

2) сатып алуунун жалпы суммасы.

3. Сатып алуучу уюм келишим түзгөндөн кийин эки жумуш күндөн кечиктирбестен мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына келишимди тикелей түзүү усулу аркылуу сатып алуулар жүргүзүлгөндүгү жөнүндө кабарды жайгаштырат, анда төмөнкүдөй маалыматтар камтылат:

1) берүүчүнүн (подрядчынын) аталышы жана юридикалык дареги;

2) сатып алуунун предмети жана көлөмү;

3) сатып алуунун жалпы суммасы.

4. Сатып алуучу уюм келишимди тикелей түзүү усулу аркылуу сатып алууларды төмөнкүдөй учурларда өз алдынча жүргүзүүгө укуктуу:

1) бааларды жана техникалык адистешмелерди сактоо менен жүргүзүлгөн конкурстун негизинде түзүлгөн келишимдин наркынын 15 пайызынан ашпаган товарларды кошумча сатып алууну ишке ашырганда;

2) мурда башталган жумуштарды кеңейтүүгө же болбосо алардын көлөмүнүн чоңоюшуна байланышкан конкурстун негизинде түзүлгөн келишимдин наркынын 25 пайызынан ашпаган кошумча курулуш жумуштары же кызмат көрсөтүүлөрү ишке ашырылганда, ал эми ошол эле берүүчүнү (подрядчыны) ишке тартуу мурда аткарылган жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына карата натыйжалардын үнөмдүүлүгүн жана шайкештигин камсыз кылганда;

3) жылына бир жолу, чыгымдардын ар бир беренеси боюнча, минималдуу босоголук суммага чейинки өлчөмдө товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү, сатып алганда;

4) жазыктык-аткаруу тутумундагы (пенитенциардык) ишканалардан жана мекемелерден товарларды сатып алганда;

5) товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү алардын өндүрүүчүлөрүнөн же бул товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата интеллектуалдык же айрыкча укуктарга ээ болгон конкреттүү берүүчүдөн сатып алганда жана сатып алуунун бөлөк усулун колдонуу мүмкүнчүлүгү болбогондо;

51) искусство жана маданият жагындагы чыгармачылык долбоорду же болбосо чыгармачылык иш-аракет үчүн сатып алууларды жүзөгө ашырууга;

6) форс-мажордук жагдайлардын токтоосуз калыбына келтирүүнү талап кылуучу кесепеттерин локалдаштыруу үчүн товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алганда;

7) жүргүзүлгөн конкурстар өткөн жок деп таанылганда жана конкурстук документациянын кайра каралган талаптарын эсепке алуу менен конкурсту кайрадан өткөрүү келишим түзүүгө алып келбегенде;

8) сатып алуучу уюм алдын ала билбеген жагдайларга байланыштуу күнүмдүк керектелүүчү товарларды сатып алууну жүргүзүүгө шашылыш зарылдык келип чыкканда, көрсөтүлгөн жагдайлар пайда болгон күндөн тартып бир айдын ичинде милдеттүү түрдө конкурс өткөрүү шарты менен;

9) мөөнөтүнөн мурда шайлоолорду же референдумдарды өткөргөндө;

10) чет мамлекеттин аймагында өзүнүн иш-аракетин камсыздоо үчүн Кыргыз Республикасынын чет өлкөлүк мекемелери товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алганда;

11) Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин иш-аракетин камсыз кылуу, анын ичинде аталган жактардын катышуусу менен жүргүзүлүүчү иш-чараларды камсыз кылуу үчүн товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алганда, ошондой эле мамлекет башчыларынын, өкмөт башчыларынын, парламент спикерлеринин, тышкы саясый ведомство жетекчилеринин, эл аралык уюмдардын жетекчилеринин, ошондой эле аларга теңдештирилген жактардын деңгээлиндеги чет өлкөлүк делегациялардын визиттерин камсыз кылууга байланышкан (турмуш-тирликтик, мейманканалык, транспорттук тейлөө, компьютердик жабдууларды пайдалануу, санитардык-эпидемиологиялык жайлуулук, коопсуз тамактандыруу) сатып алууларды жүргүзгөндө.

(КР 2016-жылдын 18-ноябрындагы № 182, 2016-жылдын 10-декабрындагы № 195 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

22-берене. Алкактык макулдашууну пайдалануунун шарттары жана тартиби

1. Сатып алуучу уюм конкурстардын натыйжалары боюнча төмөнкүдөй учурларда алкактык макулдашууга кол кое алат:

1) эгерде убакыттын кандайдыр бир конкреттүү мезгилинин ичинде белгисиз же көп иреттик негизде сатып алуулардын предметин сатып алуунун зарылдыгы келип чыкса;

2) эгерде сатып алуулардын предметинин өзгөчө мүнөзүнөн улам убакыттын кандайдыр бир конкреттүү мезгилинин ичинде бул предметтин зарылдыгы шашылыш тартипте келип чыгуусу мүмкүн болсо.

2. Алкактык макулдашууга кол коюу үчүн конкурс жүргүзүүдө сатып алуучу уюм кулактандырууда төмөнкүдөй маалыматтарды көрсөтүүгө тийиш:

1) алкактык макулдашууну түзүү үчүн конкурс өткөрүлө тургандыгын;

2) алкактык макулдашуу эки же андан көп берүүчү (подрядчы) менен түзүлө тургандыгын.

3. Борборлоштурулган сатып алууларды жүргүзгөн учурда алкактык макулдашууну түзүү үчүн конкурс өткөргөн сатып алуучу уюмдун аталышын жана дарегин, түзүлгөн алкактык макулдашуунун негизинде сатып алуулар жөнүндө келишимдерди түзүү жөнүндө чечим кабыл алуу укугуна ээ болгон башка сатып алуучу уюмдардын даректерин көрсөтүү зарыл.

4. Алкактык макулдашуу жазуу формасында түзүлөт жана анда төмөнкүдөй маалыматтар камтылууга тийиш:

1) алкактык макулдашуунун колдонулуу мөөнөтү;

2) предметтин сыпаттамасы;

3) келишимге кол коюу учуруна карата кандай шарттар тактала тургандыгы;

4) сатып алуулар жөнүндө келишимди түзүү тууралуу чечимди кабыл алуунун жүрүшүндө колдонулуучу жол-жоболор жана критерийлер.

5. Сатып алуучу уюм алкактык макулдашуунун шарттарына ылайык, бул алкактык макулдашуунун тарабы болгон берүүчүлөр (подрядчылар) менен келишим түзөт.

6. Эгерде алкактык макулдашууга ушул берененин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык кол коюлса, берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) саны алар белгиленген критерийлерге ылайык келген шартта экиден кем болбоого тийиш.

7. Сатып алуучу уюм алынган бардык конкурстук табыштамаларды баалоону жүргүзөт, берүүчүнүн (подрядчынын) акыркы конкурстук табыштаманы берүүсү жөнүндө суроо-талапта баяндалган жол-жоболорго жана критерийлерге ылайык жеңүүчүнү аныктайт, сатып алуулар жол-жоболорунун протоколун түзөт, аны мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырат.

8. Алкактык макулдашуунун жол-жоболорун пайдалануунун тартибин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитет.

 

23-берене. Конкурстук мезгил. Конкурстук документацияны берүү, түшүндүрүү жана өзгөртүү

1. Сатып алуучу уюм иштелип чыккан конкурстук документтердин пакетин конкурс жөнүндө кулактандыруу менен бирге мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырууга милдеттүү.

2. Алдын ала квалификациялоо жол-жоболору жүргүзүлгөн учурда конкурстук документация тандалып алынган бардык берүүчүлөргө (подрядчыларга) таратылат.

3. Конкурстук документацияны берүү акысыз негизде ишке ашырылууга тийиш.

4. Берүүчүлөр (подрядчылар) конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү бүткөнгө чейин кеминде беш жумуш күн мурда сатып алуучу уюмдан конкурстук документациянын жоболорунун түшүндүрмөсүн сурай алат. Сатып алуучу уюм мындай суроо-талапка үч жумуш күндөн кечиктирбестен жооп берүүгө жана суроо-талаптын булагын жарыялабастан, жоболордун түшүндүрмө маалыматын мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырууга тийиш. Алдын ала квалификациялоо жол жоболору жүргүзүлгөн учурда, ошол эле мөөнөттөрдө, сатып алуучу уюм суроо-талаптын булагын жарыялабастан, конкурстук документация берилген бардык берүүчүлөргө (подрядчыларга) жоболорду түшүндүрүп берүүгө тийиш.

5. Сатып алуучу уюм техникалык адистешмелер же негизги талаптар өзгөргөндө сатып алуулардын предметин өзгөртпөстөн конкурстук документацияга өзгөртүү киргизе алат, мында ал конкурстук документацияга киргизилген өзгөртүүлөрдү өз убагында эсепке алууга берүүчүлөргө (подрядчыларга) мүмкүндүк берген мөөнөттөрдө, бирок кайсы учурда болбосун конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү бүткөнгө чейин үч жумуш күндөн кечиктирбестен толуктоолорду киргизүүгө тийиш, берүүчүлөр (подрядчылар) болсо бул мөөнөттөрдө өз конкурстук табыштамаларын даярдоого жана конкурстук табыштамаларды берүүгө мүмкүндүк алышы керек. Конкурстук документацияны өзгөртүү тууралуу маалымат, конкурстун бардык катышуучуларына милдеттүү түрдө кабардама берүү менен, мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында жарыяланат жана катышуучулар үчүн милдеттүү күчкө ээ болот.

6. Эгерде сатып алуучу уюм конкурстук документацияга тиешеси бар кандайдыр бир маселелерди түшүндүрүү үчүн берүүчүлөр (подрядчылар) менен конкурс алдындагы кеңешме өткөрсө, ушул кеңешменин жүрүшүндө билдирилген конкурстук документтерди түшүндүрүү жөнүндө суроо-талаптарды, ошондой эле алардын булагын көрсөтпөстөн бул суроо-талаптарга жоопторду камтыган протоколду түзөт. Конкурс алдындагы кеңешме өткөрүлүүчү мөөнөт берүүчүлөргө (подрядчыларга) өздөрүнүн конкурстук табыштамаларын даярдоодо конкурс алдындагы кеңешменин протоколун өз учурунда эсепке алууга жана конкурстук табыштамаларды берүүгө мүмкүндүк бериши керек, бирок, кайсы учурда болбосун, конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү бүткөнгө чейин беш жумуш күндөн кечиктирилбөөсү зарыл. Конкурс алдындагы кеңешменин протоколу мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына токтоосуз жайгаштырылат. Алдын ала квалификациялоо жол-жоболору жүргүзүлгөн учурда конкурс алдындагы кеңешменин протоколу конкурстук документацияны алган бардык берүүчүлөргө (подрядчыларга) токтоосуз берилет.

 

24-берене. Конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү, формасы жана ыкмалары. Конкурстук табыштамаларды колдонуунун, өзгөртүүнүн жана кайра артка салуунун мөөнөтү

1. Сатып алуучу уюм конкурстук документацияда конкурстук табыштамаларды берүү үчүн так датаны жана акыркы мөөнөттүн убактысын белгилейт. Конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү бүткөндөн кийин алынган конкурстук табыштама ачылбайт жана аны берген берүүчүгө (подрядчыга) кайтарылып берилет.

2. Сатып алуучу уюм конкурстук табыштамаларды берүү үчүн акыркы мөөнөттү белгилейт, ал төмөнкүдөй түрдө түзүлүүгө тийиш:

1) бир этаптуу жана эки этаптуу усул аркылуу конкурстардын жол-жоболорун ишке ашырууда - боло турган конкурс жөнүндө кулактандыруу жарыялангандан кийин кеминде 3 жума;

2) жөнөкөйлөтүлгөн усул жана бааны төмөндөтүү усулу аркылуу конкурстардын жол жоболорун ишке ашырууда - боло турган конкурс жөнүндө кулактандыруу жарыялангандан кийин кеминде 1 жума.

3. Конкурстук табыштамаларды берүүнүн усулу же усулдары конкурстук документацияда сатып алуучу уюм тарабынан белгиленет.

4. Конкурстук табыштамалар төмөнкүдөй түрдө берилет:

1) колтамга коюу менен жазуу жүзүндө;

2) кагаз жүзүндөгү формада берилген учурда - мөөр коюлуп, чапталган конвертте;

3) электрондук формада берилген учурда - жөнөтүүчү уюм тийиштүү маалыматынын аныктыгын, бүтүндүгүн жана купуялуулугун камсыздоого тийиш.

5. Сатып алуучу уюм конкурстук табыштамаларды ушул Мыйзамда белгиленген мөөнөттө кабыл алууга милдеттүү.

6. Сатып алуучу уюм конкурстук табыштамалардын корголгондугун, бүтүндүгүн жана купуялуулугун камсыз кылууга жана аны ушул Мыйзамга ылайык кароону конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачкандан кийин гана камсыздоого тийиш.

7. Ушул Мыйзамдын 23-беренесинин 5-бөлүгүндө каралган учурларда, сатып алуучу уюм конкурстук документтерге өзгөртүүлөрдү киргизгенде, киргизилген өзгөртүүлөрдү өз конкурстук табыштамаларында эсепке алуу үчүн берүүчүлөргө (подрядчыларга) убакыт берүү менен, сатып алуучу уюм конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтүн узартууга тийиш.

8. Конкурстук табыштамалар конкурстук документацияда көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде күчүндө болот. Бул мөөнөттү эсептөө конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачкан күндөн тартып башталат.

9. Конкурстук табыштамалардын колдонулуу мөөнөтү бүткөнгө чейин конкурстук табыштамаларга баа берүү үчүн убакыт жетишсиз болгон өзгөчө учурларда, сатып алуучу уюм берүүчүлөрдөн (подрядчылардан) бул мөөнөттү убакыттын конкреттүү мезгилине узартууну сурана алат.

10. Сатып алуучу уюмдун мындай суроо-талабы четке кагылган учурда, берүүчү (подрядчы) өзүнүн конкурстук табыштамасын кепилдик камсыз кылууну кайтарып алуу укугун жоготпойт.

11. Өздөрүнүн конкурстук табыштамаларынын колдонулуу мөөнөтүн узартууга макул болгон берүүчүлөр (подрядчылар) конкурстук табыштамаларды кепилдик камсыз кылууну колдонуунун мөөнөтүн узартат, банктык кепилдиктер берилген учурда өздөрүнүн конкурстук табыштамаларын колдонуунун узартылган мөөнөтүн жабуу үчүн конкурсту табыштамаларга жаңы кепилдик камсыз кылууну берет.

12. Берүүчү (подрядчы) конкурстук табыштама берүүнүн акыркы мөөнөтү бүткөнгө чейин өзүнүн конкурстук табыштамасын өзгөртүүгө же кайра артка алууга укуктуу, мында ал өзүнүн конкурстук табыштамасын кепилдик камсыз кылууну кайтарып алуу укугун жоготпойт.

 

25-берене. Алдын ала квалификациялоо жол-жоболору

1. Сатып алуучу уюм товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн татаал, кымбат түрлөрүн же кууш адистешкен түрлөрүн мамлекеттик сатып алуу учурларында сатып алуулардын жол-жоболорун жүргүзүүдө алдын ала квалификациялоо жол-жоболорун жүргүзүүгө укуктуу.

2. Алдын ала квалификациялоо жол-жоболорун жүргүзүүдө сатып алуучу уюм мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында алдын ала квалификациялык тандоону өткөрүү жөнүндө кулактандыруу жарыялайт жана алдын ала квалификациялык тандоого табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтүн белгилейт, бул мөөнөт алдын ала квалификациялык тандоону өткөрүү жөнүндө кулактандыруу жарыяланган күндөн тартып кеминде төрт жума болот.

3. Сатып алуучу уюм стандарттык конкурстук документтерди пайдалануу менен алдын ала квалификациялык документтерди иштеп чыгат. Алдын ала квалификациялык тандоону өткөрүү жөнүндө кулактандырууда милдеттүү тартипте төмөнкүдөй маалыматтар камтылат:

1) сатып алуучу уюмдун аталышы жана дареги;

2) берилүүгө тийиш болгон товарлардын мүнөзү, саны жана жеткириле турган жери; аткарылууга тийиш жумуштардын мүнөзү, саны жана жасала турган жери же болбосо кызмат көрсөтүүлөрдүн мүнөзү жана алар ишке ашырыла турган жер;

3) катышуучулардын квалификациялык дайындарын аныктоодогу критерийлер жана жол-жоболор;

4) ушул Мыйзамдын 4-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык, ички берүүчүлөргө (подрядчыларга) жеңилдиктер бериле тургандыгы жөнүндө билдирме;

5) товарларды берүүнүн же жумуштарды бүткөрүүнүн алгылыктуу же талап кылынуучу мөөнөттөрү, же болбосо кызмат көрсөтүүлөрдүн графиги;

6) алдын ала квалификациялык тандоого табыштамалар бериле турган жер жана акыркы мөөнөт;

7) конкурстук табыштаманын текстин түзүүдө алдын ала квалификациялык жол-жоболордо пайдаланыла турган тил (тилдер).

4. Сатып алуучу уюм мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында алдын ала квалификациялык тандоону өткөрүү жөнүндө кулактандыруу менен бирге алдын ала квалификациялык документация жөнүндө маалыматты, анын ичинде ушул берененин 3-бөлүгүндө белгиленген маалыматты, ошондой эле төмөндөгүлөрдү жайгаштырууга тийиш:

1) алдын ала квалификациялык тандоого катышуу үчүн табыштамаларды даярдоо жана берүү боюнча нускама;

2) ушул Мыйзамдын 27-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык, берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) квалификациялык дайындарын баалоонун критерийлеринин жана жол жоболорунун сыпаттамасы;

3) берүүчүлөр (подрядчылар) өздөрүнүн белгиленген квалификациялык талаптарга туура келерин ырастоо үчүн бериши керек болгон документтүү далилдерге карата талаптар;

4) берүүчүлөр (подрядчылар) менен тикелей байланышта болууга ыйгарым укуктар берилген, сатып алууларды жүргүзүүгө жооптуу болгон адамдардын ысымдары, кызмат орундары жана алар менен байланышуу ыкмалары.

5. Берүүчүлөр (подрядчылар) сатып алуучу уюмдан алдын ала квалификациялык документациянын жоболоруна түшүндүрмө берүүнү сурай алат. Сатып алуучу уюм суроо талап алынган күндөн тартып үч жумуш күндөн кечиктирбестен алдын ала квалификациялык документациянын жоболоруна түшүндүрмө берет жана түшүндүрмөнү суроо-талаптын булагын жарыялабастан мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырат.

6. Сатып алуучу уюм берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) сатып алуулар жол жоболоруна андан ары катышуусу үчүн аларды квалификациялык тандоону алдын ала квалификациялык документацияда аныкталган шарттардын негизинде гана жүргүзөт.

7. Алдын ала квалификациялык тандоодон өткөн берүүчүгө (подрядчыга) гана мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболоруна андан ары катышууга жол берилет.

8. Сатып алуучу уюм чечим кабыл алынган күндөн тартып 3 жумуш күндөн кечиктирбестен ар бир берүүчүгө (подрядчыга) алдын ала квалификациялык тандоодон өткөрүүнүн натыйжалары жөнүндө кабарлама берет.

 

26-берене. Конкурстук табыштамаларды кепилдик камсыз кылуу

1. Сатып алуучу уюм конкурстук табыштаманы кепилдик камсыз кылуунун өлчөмүн белгилейт, бул өлчөм берүүчү (подрядчы) өз конкурстук табыштамасында сунуш кылуучу товарлардын, жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн наркынын 2 пайызынан ашпайт. Конкурстук табыштаманы кепилдик камсыз кылуунун колдонулуу мөөнөтү конкурстук табыштаманын колдонулуу мөөнөтүнө дал келүүгө тийиш.

2. Конкурстук табыштаманы берүүдө берүүчү (подрядчы) конкурстук табыштаманы кепилдик камсыз кылууну конкурстук документацияда каралган өлчөмдө жана формада киргизүүгө тийиш.

3. Конкурстук табыштаманы кепилдик камсыз кылуу акчалай каражат, облигациялар, банк кепилдиктеринин депозиттери, көрсөтүүчүгө депозиттик сертификаттар түрүндө болушу мүмкүн.

4. Конкурстук табыштамаларды кепилдик камсыз кылуу төмөнкүдөй учурларда үч жумуш күндөн кечиктирилбестен кайтарылып берилет:

1) конкурстук табыштаманын конкурстук документацияда көрсөтүлгөн колдонулуу мөөнөтү бүткөндө;

2) эгерде конкурстук документацияда мындай кепилдик камсыз кылууну берүү каралса, мамлекеттик сатып алуу келишими түзүлгөндө жана бул келишимди аткаруу кепилденип камсыз кылынганда;

3) конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү бүткөнгө чейин конкурстук табыштама кайра артка алынганда;

4) сатып алуулардын жол-жоболору мамлекеттик сатып алуу келишими түзүлбөстөн токтотулганда.

5. Сатып алуучу уюм конкурстук табыштаманы кепилдик камсыз кылууну төмөнкүдөй учурларда гана кармап калат:

1) жеңүүчү өз конкурстук табыштамасында каралган шарттарда келишимге кол коюудан баш тартканда;

2) келишимди аткарууну кепилдик камсыз кылууну берүүдөн баш тартканда;

3) конкурстук табыштаманы ачкандан кийин жана анын колдонулуу мөөнөтү бүткөнгө чейин ал кайра артка алынганда;

4) конкурстук табыштаманын шарттары конкурстук табыштама бар конверттер ачылгандан кийин өзгөртүлгөндө.

6. Сатып алуучу уюм конкурстук табыштаманы кепилдик камсыз кылуу жөнүндө талаптын ордуна берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) конкурстук табыштаманы кепилдеген декларацияга кол коюусу жөнүндө талапты белгилей алат. Берүүчүлөр (подрядчылар) бул декларацияны бузганда, сатып алуучу уюм аларды ишенимсиз (ак ниет эмес) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) дайындар базасына киргизүү жөнүндөгү сунушту демилгелейт.

 

27-берене. Берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) квалификациялык дайындары

1. Сатып алуучу уюм келишим түзүү боюнча юридикалык укуктуулуктан тышкары мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен стандарттык конкурстук документтерди пайдалануу менен, конкурстук документтерде берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) квалификациясынын деңгээлине карата төмөнкүдөй талаптарды белгилейт:

1) иш тажрыйбасы жана товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү берүүнүн аткарылган көлөмү;

2) финансылык мүмкүнчүлүктөрүнүн болушу, чыгаша тартууларынын болбошу, жетишерлик жүгүртүү каражаттарынын болушу;

3) техникалык мүмкүнчүлүктөрү, зарыл жабдуулардын, квалификациялуу кадрлардын, лицензиялардын (эгерде иш-аракет лицензияланса) болушу;

4) Кыргыз Республикасында салыктарды жана камсыздандыруу салымдарын төлөө боюнча карыздары жөнүндө маалымат.

2. Берүүчүлөр (подрядчылар) ушул берененин 1-бөлүгүндө баяндалган критерийлерге ылайык квалификациялык дайындарын күбөлөндүргөн документтик далилдерди же бөлөк маалыматты берүүгө тийиш. Айрым учурларда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча конкурска катышканда берүүчүлөр (подрядчылар) үчүн ушул берененин 1-бөлүмүнүн 4-пунктунда белгиленген талап алып салынат.

3. Ушул беренеге ылайык белгиленген кайсы болбосун талап алдын ала квалификациялык документацияда жана/же конкурстук документацияда баяндалат, бардык берүүчүлөргө (подрядчыларга) карата бирдей даражада колдонулат. Сатып алуучу уюм берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) квалификациялык дайындарына карата ушул Мыйзамда каралгандан тышкары эч кандай башка критерийлерди, талаптарды же жол-жоболорду белгилебейт. Сатып алуучу уюм берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) квалификациялык дайындарын баалоону алдын ала квалификациялык жана/же конкурстук документацияда баяндалган квалификациялык критерийлерге жана жол-жоболорго ылайык жүргүзөт.

4. Сатып алуучу уюм берүүчүлөрдү (подрядчыларды) басмырлоону билдирүүчү критерийлерди, талаптарды жана жол-жоболорду белгилөөгө тийиш эмес.

 

28-берене. Конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуу

1. Конкурстук табыштамалар бар конверттер конкурстук табыштамаларды тапшыруунун акыркы мөөнөтү бүткөндөн кийин жана конкурстук документацияда көрсөтүлгөн жерде токтоосуз ачылат. Конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү узартылган учурда конверттерди ачуу тийиштүү күнү жүргүзүлөт.

2. Ачуу жол-жобосу веб-порталда автоматтык түрдө жүргүзүлгөн сатып алуулардын электрондук формасын кошпогондо, сатып алуучу уюм кызыкдар тараптардын катышуусунда конкурстук табыштамаларды ачууну жүргүзөт.

3. Конкурстук табыштамаларды ачууга бардык каалоочуларга катышууга уруксат берилет. Аудиожазууларды жана видеотартууларды жүргүзүүгө уруксат берилет. Конкурстук табыштамалар бар конверттерди сатып алуучу уюмдардын режимдик, аскердик же жашыруун объекттеринде ачкан учурда, сатып алуучу уюмдун макулдугу боюнча аудиожазууну жана видеотартууну жүргүзүүгө мүмкүн.

4. Конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуунун жол-жобосуна катышкан адамдар конкурстук комиссиянын ишине кийлигишүүгө укуксуз.

5. Конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуунун жол-жобосун жүргүзүүдө конкурстук табыштамалардын жоболорун түшүндүрүп берүүсү үчүн берүүчүлөргө (подрядчыларга) кайрылууга, ошондой эле катышуучулардын берилген табыштамаларга карата суроолоруна жооп берүүгө тыюу салынат.

6. Конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуунун жол-жобосун жүргүзүүдө жеңүүчүнү баалоо жана аныктоо өткөрүлбөйт.

7. Конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуунун жол-жобосун жүргүзүүдө төмөнкүдөй маалыматтар угуза окулат жана/же тастыкталат:

1) табыштамасы ачылган ар бир берүүчүнүн (подрядчынын) аталышы жана дареги;

2) конкурстук табыштаманын баасы жана валютасы, сунуш кылынган арзандатуу жөнүндө маалымат, эгерде сатып алуунун предмети лотторго бөлүнсө - ар бир лоттун баасы;

3) конкурстук табыштамаларды кепилдик камсыз кылуунун формасы, өлчөмү;

4) сунуштардын колдонулуу мөөнөтү;

5) Кыргыз Республикасындагы салыктар жана камсыздандыруу салымдары боюнча карыздары тууралуу маалымкатты берген уюмдун аталышы, маалымкаттын номери.

8. Конкурстук комиссия конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуу жол жобосун жүргүзүүдө ачылбаган жана угуза окулбаган конкурстук табыштамаларды жана аларга карата өзгөртүүлөрдү кабыл алууга жана андан ары баалоого тийиш эмес.

9. Конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуу жол-жобосун жүргүзүүдө окулган маалыматтар конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуунун протоколунда тастыкталат жана ачууга катышкан бардык берүүчүлөр (подрядчылар) жана конкурстук комиссиянын мүчөлөрү тарабынан колтамга коюлат. Конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуунун протоколу конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачкандан кийин бир күндүн ичинде мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырылат.

10. Электрондук ыкма менен сатып алууда конкурстук табыштамаларды ачуунун протоколун тутум автоматтык түрдө түзөт жана веб-порталга жайгаштырат.

 

29-берене. Конкурстук табыштамаларга баа берүү жана аларды салыштыруу, жеңүүчүнү аныктоо

1. Конкурстук табыштамаларга баа берүүдө жана аларды салыштырууда ушул Мыйзамга жана конкурстук документацияга ылайык жол-жоболор жама критерийлер гана пайдаланылат.

2. Сатып алуучу уюм конкурстук табыштамаларга баа берүүнүн жана аларды салыштыруунун жүрүшүндө берүүчүлөрдөн (подрядчылардан) өз конкурстук табыштамаларына түшүндүрмө берүүсүн сурай алат. Түшүндүрмө берүү жөнүндө бардык суроо-талаптар жана аларга жооптор жазуу жүзүндө берилүүгө тийиш. Конкурстук табыштаманын маңызын өзгөртүү максатындагы эч кандай суроо-талаптарга, сунуштарга, сүйлөшүүлөргө же уруксат берүүлөргө жол коюлбайт. Конкурстук документациянын талаптарына жооп бербеген конкурстук табыштаманы андан кийин бул талаптарга жооп бергендей жасоого багытталган өзгөртүүлөргө жол коюлбайт. Конкурстук документацияга ылайык талап кылынган, жетишпей жаткан документтерди катышуучудан суроого тыюу салынат.

3. Сатып алуучу уюм берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) квалификациялык дайындарына конкурстук документацияда баяндалган квалификациялык талаптарга ылайык баа берет.

4. Сатып алуучу уюм конкурстук табыштаманы кароонун жүрүшүндө табылгам арифметикалык каталарды конкурстук табыштаманы берген берүүчүнүн (подрядчынын) макулдугу менен оңдойт.

5. Эгерде конкурстук табыштамалардын баасы эки же андан көп валюталарда көрсөтүлсө, бардык конкурстук табыштамалардын баалары конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачкан күндөгү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсу боюнча улуттук валютада кайра эсептелет.

6. Эгерде конкурстук табыштамада баяндалган мүнөздөмөлөрдө, шарттарда жана башка талаптарда аларды олуттуу өзгөртпөгөн же алардан олуттуу четтөө болуп саналбаган орчундуу эмес туура келбегендиктер болсо, сатып алуучу уюм бул конкурстук табыштаманы талаптарга жооп берген катары карай алат.

Кабыл алынышы төмөнкүдөй натыйжаларга алып келиши мүмкүн болгон четтөөлөр, эскертмелер жана жетишпеген маалыматтар жана документтер олуттуу деп эсептелет:

1) берүүнүн же жумуштардын предметине же көлөмүнө же сапатына же конкурстук документтерди аткарууга олуттуу таасирин тийгизиши мүмкүн болгон;

2) сатып алуучу уюмдун келишимде каралган укуктарын же конкурска катышуучунун милдеттерин конкурстук документациянын жоболоруна каршы түрдө олуттуу өлчөмдө чектеши мүмкүн болгон;

3) белгиленген талаптарга олуттуу өлчөмдө туура келген табыштамаларды берген конкурстун башка катышуучуларын тең эмес шарттарга коюшу мүмкүн болгон.

7. Сатып алуучу уюм баалоонун жүрүшүндө конкурстук табыштаманы төмөнкүдөй учурларда четке кагат:

1) бул конкурстук табыштаманы берген берүүчү (подрядчы) конкурстук документацияда белгиленген квалификациялык талаптарга жооп бербесе;

2) берүүчүлөр (подрядчылар) табыштаманы кепилдеген декларацияга кол койбосо же конкурстук табыштаманы кепилдик камсыз кылууну бербесе (эгерде конкурстук документациянын шарты боюнча талап кылынса);

3) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) салыктар же мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу салымдары боюнча же социалдык төлөөлөр боюнча карыздары болсо;

4) конкурстук табыштамада сунушталган техникалык параметрлер конкурстук документациянын техникалык адистешмелерине туура келбесе;

5) бул конкурстук табыштама маңызы боюнча конкурстук документациянын талаптарына жооп бербесе.

8. Эгерде сатып алуучу уюм конкурстук табыштаманын баасы сатып алуунун предметине карата алганда өтө эле төмөндөтүлгөнүн аныктаса жана анда конкурстук табыштама берген берүүчүнүн (подрядчынын) сатып алуулар жөнүндө келишимди аткарууга жарамдуулугуна шек жаралса, берүүчүдөн (подрядчыдан) анын келишимди аткарууга жарамдуулугуна шек жаралган позициялар боюнча конкурстук табыштамага карата такталган маалыматты берүүнү (жазуу жүзүндө) сатып алуучу уюм сураган шартта сатып алуучу уюм конкурстук табыштаманы четке кагат. Сатып алуучу уюмдун конкурстук табыштаманы четке кагуу жөнүндөгү ушул беренеге ылайык чечими, мындай чечимдин себептери сатып алуунун жол-жоболорунун протоколуна киргизилет.

9. Конкурстук комиссия конкурстук документациянын талаптарына маңызы боюнча жооп берген, жеңип чыккан конкурстук табыштаманы төмөнкүлөргө жараша аныктайт:

1) эгерде баа бирден-бир критерий болуп саналса, эң төмөнкү баага;

2) эгерде конкурстук документацияда баа менен бир катарда баа берүүнүн башка критерийлери каралса, белгиленген критерийлерди эсепке алуу менен кыйла төмөн бааланган наркка.

10. Конкурстун катышуучулары конкурстук табыштамаларды конкурстук документациянын талаптарына туура келген бирдей шарттар менен берген учурда, башка сертификаттардан тышкары сапатты башкаруу тутумунун сертификаты бар берүүчүнүн (подрядчынын) табыштамасы жеңип чыккан конкурстук табыштама деп эсептелет.

11. Ар бир сатып алууну уюм конкурстун жеңүүчүсү менен сатып алуулар жөнүндө келишим түзөөрдүн алдында, эгерде бир конкурстун сатып алууларынын суммасы (бардык лоттордун жалпы суммасын эсепке алуу менен) максималдуу босоголук суммалардын беш эселенген өлчөмүнөн ашып кетсе, сатып алуулардын ушул Мыйзамда жана мамлекеттик сатып алууларды жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарга ылайык келүүсүн аныктоо үчүн аудит жүргүзүүгө милдеттүү.

 

30-берене. Сатып алуулардын жол-жоболорунун протоколу

1. Сатып алуулардын жол-жоболорун жүргүзүүдө сатып алуучу уюм сатып алуулардын жол-жоболорунун протоколун түзөт, анда төмөнкүдөй маалыматтар чагылдырылууга тийиш:

1) ар бир лот боюнча сатып алуулардын предметинин сыпаттамасы;

2) мамлекеттик сатып алуулардын усулу жана аны тандоо үчүн негиздер, алкактык макулдашуунун жол-жоболору колдонулган учурда - алкактык макулдашуунун жол-жоболорун колдонууда сатып алуучу уюм жетекчиликке алган себептердин жана жагдайлардын баяндалышы;

3) конкурстук табыштамаларды берген берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) аталыштары жана даректери;

4) сатып алуулар жөнүндө келишимди түзүүдө берүүчүлөргө (подрядчыларга) карата конкурстук документацияда коюлуучу талаптар;

5) алдын ала квалификациялоо жол-жоболорун жүргүзүү жана анын натыйжалары жөнүндө маалымат;

6) конкурстук табыштамаларды берген берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) квалификациялык дайындары жөнүндө маалымат;

7) конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу жөнүндө маалымат;

8) ар бир конкурстук табыштаманын баалары жана башка негизги шарттары;

9) берилген конкурстук табыштамаларды тандоо үчүн баалоо критерийлеринин жана негиздеринин баяндалышы;

10) конкурстук табыштамалардын колдонулуу мөөнөттөрүн узартуу жөнүндө маалымат;

11) бардык конкурстук табыштамалар четке кагылган учурда, аларды четтетүүнүн негиздери тууралуу маалымат;

12) эгерде сатып алуулардын жол-жоболорунун натыйжасында сатып алуулар жөнүндө келишим түзүлбөсө, келишимге кол коюлбагандыктын негиздемеси;

13) ички берүүчүлөргө (подрядчыларга) жеңилдиктерди берүү үчүн негиздеме;

14) алдын ала квалификациялык же конкурстук документациянын жоболоруна түшүндүрмө берүү боюнча суроо-талаптардын жана аларга берилген жооптордун жалпыланган баяндалышы, ошондой эле мындай документтерди кайсы болбосун өзгөртүүнүн кыскача баяндалышы;

15) коюлган даттануулар жана аларды чечүүнүн ыкмалары жөнүндө маалымат;

16) жол-жоболорду токтото туруу жана жаңыртуу жөнүндө маалымат;

17) эксперттерди тартуу жөнүндө маалымат;

18) жеңүүчү деп жарыяланган берүүчүнүн (подрядчынын) аталышы жана дареги сатып алуулар жөнүндө келишимдеги баа жана башка негизги шарттар (алкактык макулдашуунун жол-жоболору учурунда - алкактык макулдашуунун негизги шарттары тууралуу кошумча кыскача маалымат);

19) конкурстун жеңүүчүсүнүн рейтинги (конкурста биринчи, экинчи жана үчүнчү орундарды ээлеген катышуучуларды көрсөтүү);

20) өтө төмөн баа камтылган конкурстук табыштамаларды ушул Мыйзамдын 29-беренесине ылайык четке кагуунун себеби;

21) ушул Мыйзамдын 32-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык, сатып алуулар жөнүндө келишимди түзүү жөнүндө чечим;

22) ушул Мыйзамдын жоболоруна же мыйзам алдындагы актыларга ылайык сатып алуулар жол-жоболорунун протоколуна киргизилиши зарыл башка маалыматтар.

2. Сатып алуулар жол-жобосунун протоколуна конкурстук комиссиянын бардык мүчөлөрүнүн колтамгалары коюлат жана ал сатып алуу бөлүмүнө берилет.

3. Келишимди тикелей түзүү усулу менен сатып алууда сатып алуу бөлүмү ушул Мыйзамдын 21-беренесинин 1 жана 2-бөлүктөрүнөн сырткары сатып алуулар жол жоболорунун протоколун түзөт, анда төмөнкүдөй маалыматтар камтылат:

1) сатып алуу предметинин сыпаттамасы;

2) усулду тандоо үчүн негиз;

3) мониторингдин натыйжалары;

4) берүүчүнүн (подрядчынын) аталышы жана дареги;

5) берүүчүнүн (подрядчынын) квалификациясы жөнүндө маалымат;

6) сунуштун баасы;

7) экспертти тартуу жөнүндө маалымат (эгерде ал тартылган болсо).

4. Сатып алуучу уюм сатып алуулар жол-жоболорунун протоколун түзөт жана аны үч жумуш күндүн ичинде мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырат, купуя маалыматтарды кошпогондо, анда сатып алуулар жол-жоболоруна тиешеси бар маалыматтар камтылат. Электрондук сатып алууларды жүргүзүүдө протокол тутум аркылуу өз алдынча түрдө, мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында түзүлөт.

 

31-берене. Конкурсту жокко чыгаруу же конкурсту өткөрүлгөн жок деп таануу

1. Сатып алуучу уюм, эгерде андан ары сатып алуунун зарылчылыгы болбой калса, келишимди түзгөнгө чейин кайсы болбосун убакта мамлекеттик сатып алуулардын жол-жобосун жокко чыгарышы мүмкүн.

2. Сатып алуучу уюм төмөнкүдөй учурларда конкурсту өткөрүлгөн жок деп тааныйт:

1) бардык табыштамалар четке кагылганда;

2) конкурстук табыштамалардын минималдуу баасы сатып алуучу уюм сатып алууларды жүргүзүүгө болгон суммадан ашып кеткенде.

3. Сатып алуучу уюм конкурсту жокко чыгаруу же конкурсту өткөрүлгөн жок деп таануу тууралуу маалыматты бир жумуш күндүн ичинде мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында жарыялайт.

4. Ушул берененин 2-бөлүгүнө ылайык конкурс өткөрүлгөн жок деп таанылган учурда сатып алуучу уюм баалоо критерийлерин, техникалык адистешмелерди, квалификациялык талаптарды кайра карап чыгууга жана кайрадан конкурс өткөрүүгө тийиш. Эгерде бул жол-жобо келишимди түзүүгө алып келбесе, сатып алуучу уюм ушул Мыйзамдын 21-беренесинин 4-бөлүгүнүн 8-пунктуна ылайык мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүшү мүмкүн.

 

32-берене. Конкурстун жыйынтыктарын жалпыга жарыялоо жана келишимди түзүү

1. Сатып алуучу уюм жүргүзүлгөн тандоо жөнүндө маалыматты мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына үч жумуш күндүн ичинде жайгаштырат, мында конкурста жеңип чыккан берүүчүнүн (подрядчынын) аталышы жана ал берген табыштаманын баасы көрсөтүлөт.

2. Эгерде сатып алуулар жол-жоболору ушул Мыйзамдын 4-главасына ылайык ведомстволор аралык көз карандысыз комиссиянын чечими боюнча токтотолуп коюлбаса, сатып алуучу уюм жеңип чыккан берүүчү (подрядчы) менен келишимге кол коюуну жүргүзүлгөн тандоо жөнүндө маалымат мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырып ап күндөн тартып төмөнкүдөй мөөнөттөрдө ишке ашырат:

1) бир этаптуу жана эки этаптуу усул аркылуу конкурстарды өткөрүүдө 7 жумуш күндөн кийин;

2) жөнөкөйлөтүлгөн усул аркылуу жана бааны төмөндөтүү усулу аркылуу конкурстарды өткөрүүдө 2 жумуш күндөн кийин.

3. Конкурстук табыштамасы жеңип чыкты деп таанылган берүүчү (подрядчы) менен конкурстук табыштаманын шарттарына ылайык (конкурстук табыштаманын колдонулуу мөөнөтүнө), ушул берененин 2-бөлүгүндө белгиленген талаптарды эсепке алуу менен, мамлекеттик сатып алуулар келишими түзүлөт.

4. Тандалып алынган берүүчү (подрядчы) сатып алуулар жөнүндө келишимге кол койбогон учурда, ушул Мыйзамдын 30-беренесинин 1-бөлүгүнүн 19-пунктуна ылайык, конкурстун жеңүүчүлөрүнүн рейтингинде экинчи орунду ээлеген берүүчү (подрядчы) менен келишим түзүлөт.

3-глава. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу

 

33-берене. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү ишке ашыруу

Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү тийиштүү квалификациясы бар юридикалык же жеке жактар ишке ашырат.

 

34-берене. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү тандоо усулдары

1. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуулар төмөнкүдөй усулдар менен жүргүзүлөт:

1) сапаты жана наркы боюнча тандоо;

2) сапаты боюнча тандоо;

3) тастыкталган бюджеттин шартында тандоо;

4) эң төмөн баа боюнча тандоо;

5) консультанттардын квалификациясы боюнча тандоо;

6) келишимди тикелей түзүү аркылуу тандоо.

2. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү тандоонун негизги усулу болуп сапаты жана наркы боюнча тандоо усулу саналат.

3. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сапаты жана наркы боюнча тандоо усулун кошпогондо, усулдарды колдонуунун шарттарын жана өткөрүүнүн тартибин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктайт.

 

35-берене. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуунун жол-жобосу

1. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуунун жол-жобосунда төмөнкүдөй этаптар камтылат:

1) техникалык тапшырманы даярдоо;

2) чыгымдар сметасын (бюджетти) даярдоо;

3) кулактандырууларды жайгаштыруу;

4) билдирилген жааттагы иштөө тажрыйбасы тууралуу берилген маалыматын негизинде консультанттардын кыскача тизмесин түзүү;

5) конкурстук документацияны даярдоо;

6) сунуштарды алуу;

7) техникалык сунуштарды баалоо;

8) финансылык сунуштарды баалоо;

9) сапатын жана наркын акыркы баалоо;

10) сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана келишим түзүү.

 

36-берене. Техникалык тапшырманы даярдоо

1. Техникалык тапшырмада тапшырманын максаттары, милдеттери, көлөмү, талаптардын сыпаттамасы жана отчетторду берүүнүн мөөнөттөрү, билме маалыматтар, анын ичинде тиешелүү изилдөөлөрдүн тизмеги көрсөтүлөт.

2. Эгерде техникалык тапшырмамын максаты билимдерди берүүдө же кадрларды даярдоону жүргүзүүдө турса, бул маалымат өзүнчө көрсөтүлүүгө тийиш, мында консультанттар кызмат көрсөтүүлөрдүн зарыл көлөмүн баалай алуусу үчүн окутулуудан өткөрүлүүгө тийиш болгон кызматкерлердин саны тууралуу кеңири маалымат кошо көрсөтүлүшү керек.

3. Техникалык тапшырмада аны аткарууга зарыл кызмат көрсөтүүлөр жана иликтөөлөр, болжолдуу жыйынтык документтер саналып көрсөтүлүшү керек, ошондой эле сатып алуучу уюмдун жана консультанттардын милдеттери так аныкталууга тийиш.

 

37-берене. Чыгымдардын сметасын (бюджетти) даярдоо

1. Сатып алуучу уюм чыгымдардын сметасын (бюджетти) түзөт, анда тапшырманы аткарууга зарыл болгон чыгымдар: кызматтарды көрсөтүү убактынын мезгили, уюштуруучулук-техникалык колдоо жана баштапкы материалдык-техникалык ресурстар камтылат.

2. Чыгымдардын сметасы (бюджет) үч бөлүмдөн турат:

1) кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөө же сый акы;

2) орду толтурулуучу чыгымдар (тиешелүү түрдө чет өлкөлүк жана жергиликтүү деп бөлүнөт);

3) материалдык-техникалык колдоого чыгымдар.

 

38-берене. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу жөнүндө кулактандыруу

1. Потенциалдуу консультанттардан алардын кызыкдардыгы жөнүндө катты алуу үчүн сатып алуучу уюм консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу жөнүндө кулактандырууну мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында жарыялоого тийиш.

2. Консультанттардын алардын кызыкдардыгы жөнүндө катты алуу үчүн сатып алуучу уюм өзүнүн чакыруу катында мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында кулактандыруу жарыяланган күндөн тартып 10 күндөн кем эмес мөөнөттү белгилейт.

 

39-берене. Консультанттардын кыскача тизмесин түзүү

Сатып алуучу уюм консультанттардын кыскача тизмесин түзүүгө милдеттүү ага тийиштүү конкурстарга катышууга кызыкдар экендиги жөнүндө кат жөнөткөн консультанттар киргизилет. Кыскача тизмеге үчтөн кем эмес консультанттар киргизилүүгө тийиш.

 

40-берене. Конкурстук документациянын мазмуну

1. Конкурстук документацияда милдеттүү тартипте төмөнкүдөй маалыматтар камтылууга тийиш:

1) сатып алуулар, сунуштардын колдонулуу мөөнөтү, ошондой эле сунуштар берилүүчү дата, убакыт, дарек жөнүндө маалыматтарды камтыган чакыруу кат;

2) консультанттар үчүн маалымат;

3) техникалык тапшырма;

4) келишимдин шарттары.

 

41-берене. Консультанттар үчүн маалымат

1. Консультанттар үчүн маалыматта төмөнкүдөй кабарлар камтылууга тийиш:

1) тапшырманын кыскача сыпаттамасы, техникалык жана финансылык сунуштардын типтүү формалары;

2) сатып алуучу уюмдардын консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга жооптуу кызматкерлеринин фамилиялары, ысымдары, атасынын ысымдары координаттары;

3) техникалык баалоонун критерийлерин саноону, финансылык баа берүүнүн кеңири сыпаттамасын, сапаты боюнча минималдуу өткөрмө баллды жана финансылык сунуштардын жалпыга жарыя ачылышы жөнүндө маалыматтарды кошуп алганда маалыматтарды тандоонун колдонулуучу жол-жобосунун кеңири сыпаттамасы;

4) негизги кызматкерлердин тапшырмаларды аткаруусу үчүн убакыттын эсептик сарптоолору;

5) сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтү;

6) ушул Мыйзамдын 6-беренесине ылайык, кызмат көрсөтүүлөргө келишим түзүлгөндөн кийин кызыкчылыктардын кагылышуусу тастыкталганда консультант жана анын кайсы болбосун туунду ишканасы сатып алуулардын жол-жоболоруна катышууга укугу болбой тургандыгы тууралуу билдирүү;

7) техникалык жана финансылык сунуштарды электрондук ыкма менен же мөөр коюлуп, чапталган өзүнчө конверттерде берүү жөнүндөгү талаптарды кошуп алганда сунуштарды берүүнүн ыкмасы;

8) консультанттар үчүн алар чакыруу катын алгандыгын ырастоосунун жана өз сунуштары тууралуу сатып алуучу уюмга билдирүүсүнүн зарылдыгы жөнүндө маалымат;

9) сунуштардын колдонулуу мөөнөтүнүн ичинде консультанттар негизги кызматкерлердин сунушталган курамына өзгөртүү киргизүүгө укуксуз экендиги жана сунуш кылынган коюмдарды жана жалпы бааны кармоого тийиш экендиги жөнүндө билдирүү;

10) консультант тапшырманы аткарууга кирише турган болжолдуу дата;

11) сатып алуучу уюм берүүгө тийиш болгон кызмат көрсөтүүлөр, орун-жайлар жабдуулар жана кызматкерлер тууралуу толук маалыматтар;

12) тапшырманын этаптарынын сыпатталышы, эгерде зарыл болсо, тапшырманы улантуунун ыктымалдыгы;

13) чакыруу катта көрсөтүлгөн маалыматка түшүндүрмө берүү жөнүндө суроо-талап берүүнүн тартиби;

14) тапшырманын бөлүгүнө субподряд келишимин түзүүнүн шарттары.

2. Сатып алуучу уюм консультанттар үчүн маалыматка кошумча кабарларды киргизе алат.

 

42-берене. Сунуштар бар конверттерди берүү жана ачуу

1. Сатып алуучу уюм сунуштарды берүү үчүн акыркы мөөнөттүн так датасын жана убактысын белгилейт, бул мөөнөт чакыруу кат жөнөтүлгөн датадан тартып кеминде 4 жума мезгилди камтыйт.

2. Сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтүнө 5 жумуш күн калганга чейин консультант сатып алуучу уюмдан чакыруу катта келтирилген маалыматтар боюнча түшүндүрмө берүүнү сурай алат.

3. Сатып алуучу уюм сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтүнө чейин 3 жумуш күндөн кечиктирбестен консультанттын суроо-талабына жооп берүүгө жана берилген түшүндүрмөлөрдүн көчүрмөсүн кыскача тизмеге киргизилген бардык консультанттарга жөнөтүүгө тийиш. Зарыл болгон учурда сатып алуучу уюм сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтүн узарта алат.

4. Сунуштарды берүүнүн мөөнөтү бүткөндөн кийин техникалык жана финансылык сунуштарга карата түзөтүүлөр кабыл алынбайт. Техникалык жана финансылык сунуштар төмөнкүдөй учурларда жазуу жүзүндө берилүүгө тийиш:

1) эгерде конкурстук табыштама кагаз түрүндө берилсе, бир эле убакта мөөр коюлуп, чапталган өзүнчө конверттерде берилет;

2) эгерде конкурстук табыштама электрондук түрдө берилсе, аны жиберип жаткан уюм техникалык жана финансылык сунуштарга тиешеси бар маалыматтын аныктыгын, бүтүндүгүн жана купуялуулугун камсыз кылууга тийиш.

5. Техникалык сунуштар бар конверттер сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтү бүткөндөн кийин дароо эле конкурстук документацияда көрсөтүлгөн белгилүү бир жерде ачылат. Сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтү узартылган учурда сунуштар бар конверттерди ачуу тийиштүү күндө жүргүзүлөт. Конверттерди ачуунун протоколу тутум аркылуу автоматтык түрдө түзүлүүчү электрондук ыкма менен сатып алууну кошпогондо конкурстук комиссия конверттерди ачканда ачуунун протоколуна консультант тууралуу негизги маалыматтар киргизилет. Ачуунун протоколу конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачкан күндөн кийин бир күндүн ичинде мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырылат.

6. Финансылык сунуштар конвертте мөөр коюлуп, чапталган түрүндө болот жана сатып алуулар бөлүмүнө берилет, бул жерде алар ачылуучу учурга чейин сакталат.

7. Сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтү бүткөндөн кийин алынган, сунуштар бар конверттер ачылбайт жана консультанттарга кайтарылып берилет.

 

43-берене. Сунуштарды баалоонун этаптары

Сунуштарды баалоо эки этапта жүргүзүлөт.

Адегенде чакыруу катта көрсөтүлгөн минималдуу талаптагы өткөрмө баллды топтогон сунуштарды аныктоо үчүн техникалык сунуштар (финансылык сунуштар эсепке алынбайт, алар ачылбастан калтырылат) бааланат.

Техникалык сунуштарды баалоодон кийин, техникалык сунуштары кеминде минималдуу өткөрмө баллды алган консультанттардын финансылык сунуштары бар конверттери кызыкдар тараптардын катышуусунда жалпыга жарыя ачылат.

Баалоо конкурстук документациянын талаптарынын негизинде жүргүзүлүүгө тийиш.

 

44-берене. Техникалык сунуштарды баалоо

1. Сатып алуучу уюм консультанттардын техникалык сунуштарын конкурстук документация да көрсөтүлгөн төмөнкүдөй критерийлердин жана баллдардын негизинде баалайт:

1) консультанттын ушул жааттагы тажрыйбасы;

2) кызмат көрсөтүүлөрдү ишке ашыруунун сунуш кылынган усулунун сапаты;

3) сунуш кылынган негизги персоналдын квалификациясы;

4) билимдерди берүү;

5) консультанттардын негизги персоналынын курамында Кыргыз Республикасынын жарандарынын болуусу.

2. Сатып алуучу уюм ар бир сунушту квалификациялык талаптарга жана техникалык тапшырмага ылайык келиши жагынан баалайт. Табыштаманы баалоону конкурстук комиссия ишке ашырат, ал квалификациялык талаптарга жана техникалык тапшырмага ылайык келүүнү аныктайт жана тийиштүү баллды чыгарат.

3. Эгерде консультанттын сунушу конкурстук документацияда көрсөтүлгөн минималдуу өткөрмө баллды ала албаса, бул сунуш четке кагылат, бул консультанттардын финансылык сунуштары бар конверттер ачылбастан кайра кайтарылат.

4. Сатып алуучу уюм техникалык сунуштарды баалоонун натыйжалары жөнүндө баалоо отчетун түзөт.

 

45-берене. Финансылык сунуштарды баалоо

1. Сатып алуучу уюм техникалык сунуштарды баалоонун жыйынтыктары жөнүндө кабарламаны бардык консультанттарга жиберет. Сунуштары минималдуу өткөрмө баллды алган консультанттарга финансылык сунуштар бар конверттерди ачуунун жол-жобосуна катышууга чакыруу жиберилет, мында анын мөөнөтү (ачуунун убактысы жана датасы) көрсөтүлөт, бул мөөнөт аталган кабардама жиберилген күндөн тартып кеминде 1 жума болот.

2. Финансылык сунуштар бар конверттер сатып алуучу уюмдун кабардамасында көрсөтүлгөн мөөнөттө жана белгилүү бир жерде, финансылык сунуштар бар конверттерди ачуу жол-жобосуна катышууну каалаган консультанттардын өкүлдөрүнүн катышуусунда, жалпыга жарыя ачылат.

3. Консультанттын аталышы жана дареги, техникалык сунушу жана конкурстук табыштамасынын баасы боюнча алган баллы жөнүндө маалымат угуза окулат, финансылык сунуштар бар конверттерди ачуунун протоколуна киргизилет жана финансылык сунуштар бар конверттерди ачкандан кийин бир күндүн ичинде мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырылат.

4. Сатып алуучу уюм финансылык сунуштардын толуктугуна жана анда арифметикалык каталардын жоктугуна текшерүү жүргүзөт, ал эми сунуштарды өз ара салыштыруу үчүн алардын наркы конкурстук документацияда көрсөтүлгөн бирдиктүү валютага которулат.

 

41-берене. Техникалык жана финансылык сунуштарды бирдикте баалоо

1. Сатып алуучу уюм жалпы баллды алуу максатында консультанттардын техникалык жана финансылык баалоолор үчүн алган баллдарын суммалайт. Жүргүзүлгөн баалоонун негизинде сатып алуулар жол-жоболорунун протоколу түзүлөт, ал үч жумуш күндүн ичинде мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырылат.

2. Эң көп балл алган консультант сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө чакырылат.

 

47-берене. Сүйлөшүүлөр жана келишимди түзүү

1. Баалоо процесси аяктагандан кийин 3 жумуш күндүн ичинде сатып алуучу уюм эң көп балл алган консультантты келишим түзүү үчүн сүйлөшүүлөргө чакырат.

2. Консультант менен сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө усулдарга, персоналга, кызмат көрсөтүүлөрдүн мөөнөттөрүнө, сатып алуучу уюм берүүчү материалдык-техникалык ресурстарга жана келишимдин шарттарына тиешеси бар маселелер талкууланат. Консультациялык кызматтарды көрсөткөндүгү үчүн консультанттарга төлөнүүчү сый акы жөнүндө маселе консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда талкууга алынбайт.

3. Сүйлөшүүлөр техникалык тапшырманын же келишимдин шарттарынын баштапкы вариантын олуттуу өзгөртүүгө алып келбөөгө тийиш, бул болсо алардын кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына, наркына жана баштапкы баалоонун маанисине таасир тийгизбөөсү үчүн керек. Техникалык тапшырманын акыркы варианты жана макулдашылган усулдары келишимдин бөлүгү болуп эсептелген милдеттер чөйрөсүнө киргизилет.

4. Сунуштардын колдонулуу мөөнөтү бүткөнгө чейинки сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө сатып алуучу уюм консультанттан бул мөөнөттү убакыттын конкреттүү мезгилине узартуу жөнүндө сурай алат.

Өз сунуштарынын колдонулуу мөөнөтүн узартууга макул болгон консультант сатып алуучу уюм менен макулдашуу боюнча, негизги персоналды квалификациясы тең маанидеги башка персоналга алмаштырууга укуктуу.

5. Эгерде негизги персоналды алмаштыруу катары берилген персонал тажрыйбасы жана квалификациясы жагынан ылайык келбесе, сатып алуучу уюм консультантты дисквалификациялашы мүмкүн, ал эми тандоо процессинин өзү болсо чоңдугу боюнча экинчи рейтингге ээ болгон консультантты ишке тартуу менен улантылат же жаңы конкурс өткөрүлөт.

6. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар келишим түзүү жөнүндө келише албаган учурда, сатып алуучу уюм мындай сүйлөшүүлөрдү токтотот жана сүйлөшүүгө рейтингдин чоңдугу боюнча кийинки турган консультантты сүйлөшүүгө чакырат же консультанттарды кайрадан тандоону өткөрөт.

7. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча жеңүүчү аныкталган күндөн тартып жумуш күн өткөндөн кийин келишимге кол коюлат.

8. Сатып алуучу уюм түзүлгөн келишим жөнүндө маалыматты мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырууга тийиш.

4-глава. Даттануунун тартиби

 

48-берене. Даттанууга укук

1. Берүүчүлөр сатып алуулардын жол-жобосунун бардык этаптарында, конкурстун жол-жоболорун ведомстволор аралык көз карандысыз комиссияга мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталы аркылуу даттанууга укуктуу.

2. Төмөнкүлөр даттануунун предмети боло албайт:

1) ички берүүчүлөргө (подрядчыларга) ушул Мыйзамдын 4-беренесине ылайык жеңилдиктерди берүү;

2) сатып алуучу уюм ушул Мыйзамдын 31-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык кабыл алган чечим.

3. Даттануунун натыйжасында кызыкчылыктары бузулган же бузулушу мүмкүн болгон конкурс катышуучусу даттануунун жол-жоболоруна катышууга укуктуу. Даттануу жөнүндө билдирүү алган, бирок мындай жол-жобого катышпаган конкурс катышуучусу кийин ушул эле маселе боюнча даттануу берүү укугунан ажырайт.

 

49-берене. Даттанууларды кароо боюнча орган жана даттанууну кароонун жол-жобосу

1. Даттанууларды объективдүү кароо үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү даттанууларды жана нааразылыктарды кароо боюнча ведомстволор аралык көз карандысыз комиссияны (мындан ары - ведомстволор аралык көз карандысыз комиссия) түзөт, ал коомчулуктун, мамлекеттик сатып алуулар жагында сертификацияланган адистердин өкүлдөрүнөн турат. Ведомстволор аралык көз карандысыз комиссия Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен жобону жетекчиликке алат.

2. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ведомстволор аралык көз карандысыз комиссиянын катчылыгы катары иш алып барат.

3. Ведомстволор аралык көз карандысыз комиссия даттанууларды алгандыгы тууралуу сатып алуучу уюмга токтоосуз кабарлайт жана сатып алуулардын жол-жобосун 10 күнгө токтотот. Ведомстволор аралык көз карандысыз комиссия даттанууну сатып алуучу уюмдун жана даттанууну берген катышуучунун катышуусунда карайт. Ведомстволор аралык көз карандысыз комиссия 7 жумуш күндүн ичимде жазуу жүзүндөгү жүйөлөнгөн чечим чыгарат жана мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырат, чечимде төмөнкүлөр камтылат:

1) чечимди кабыл алуунун жүйөлөрүнүн негиздемеси;

2) даттануу толук же бөлүгүндө канааттандырылган учурда, баяндалган талаптарды канааттандырууга багытталган чаралар.

4. Эгерде сот маалыматтарды ачуу жөнүндө токтом кабыл албаса, маалыматтарды ачуу берүүчүнүн (подрядчынын) мыйзамдуу коммерциялык кызыкчылыктарына зыян келтирген же ак ниеттүү атаандаштыкка тоскоолдук кылган учурда, кабыл алынган чечимде мындай маалыматтар камтылууга тийиш эмес.

5. Эгерде берүүчүнүн (подрядчынын) даттануусу негиздүү болсо, ведомстволор аралык көз карандысыз комиссия укуктук коргоонун бир же бир нече төмөнкүдөй каражаттарын көрсөтүүгө тийиш:

1) сатып алуучу уюмдун мыйзамсыз аракеттерди жасоосуна же мыйзамсыз чечимдерди кабыл алуусуна же мыйзамсыз жол-жоболорду колдонуусуна тыюу салуу;

2) сатып алуучу уюмдун мыйзамсыз чечимин толук же бөлүгүндө жокко чыгаруу;

3) конкурстун жол-жобосунун шарттарын бузган сатып алуучу уюмдун чечимин жокко чыгаруу;

4) сатып алуулардын жол-жоболорун токтотуу жөнүндө чечим чыгаруу.

6. Даттануу боюнча чечим, эгерде ал ушул Мыйзамдын 49-беренесине ылайык сот тартибинде даттанылбаса, акыркы чечим болуп эсептелет.

7. Ведомстволор аралык көз карандысыз комиссия сатып алуулар жөнүндө келишим түзүлгөндөн кийин да мамлекеттик сатып алуулар жагында мыйзамдардын талаптарын сактоо предметине карата даттанууну карай алат. Мындай учурларда ведомстволор аралык көз карандысыз комиссия ушул Мыйзамдын талаптарын сактоо предметине карата даттанууну кароо үчүн бул келишимди аткарууну 7 календардык күнгө чейинки мөөнөткө токтотот. Эгерде ведомстволор аралык көз карандысыз комиссия сатып алуу ушул Мыйзамдын талаптарын бузуу менен жүргүзүлгөн деп тааныса, даттануунун негиздүүлүгү тууралуу корутунду чыгарат, катышуучу аны менен сотко конкурсту жараксыз деп таануу үчүн кайрыла алат.

 

50-берене. Сот тартибинде даттануу

1. Берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) жана сатып алуучу уюмдун ортосунда сатып алуу жол-жоболорун жүзөгө ашырууда келип чыгуучу талаштар, ошондой эле сатып алуучу уюмдун, көз карандысыз ведомстволор аралык комиссиянын ушул Мыйзамдын 48-беренесине ылайык кабыл алган чечимдери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жалпы юрисдикциядагы сотко даттанылат.

2. Ушул главанын жоболору пикир келишпестиктерди ушул Мыйзамга ылайык алды ала чечпей туруп сотко кайрылууга берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) укугун чектөө катары каралышы мүмкүн эмес.

5-глава. Мамлекеттик сатып алуулар келишими

 

51-берене. Мамлекеттик сатып алуулар келишими

1. Бюджеттик мекемелердин мамлекеттик бюджеттен каржылануучу, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен Нускамага ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда катталган күндөн тартып түзүлдү деп эсептелинүүчү келишимдерин кошпогондо, мамлекеттик сатып алуулар келишими жазуу жүзүндө түзүлөт жана ага тараптар кол койгон датадан тартып күчүнө кирет.

2. Сатып алуучу уюм келишимге кол коюлган күндөн тартып 5 жумуш күндүн ичинде төмөнкүлөрдү камтыган маалыматты мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырууга тийиш:

1) берүүчүнүн (подрядчынын) аталышы жана юридикалык дареги;

2) конкурсту өткөрүүнүн датасы;

3) мамлекеттик сатып алуунун предмети;

4) товардын бирдиги үчүн баа;

5) келишим боюнча сатып алуулардын жалпы суммасы.

3. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө келишимдерге карата Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин ченемдери колдонулат.

4. Ушул Мыйзамдын 21-беренесинде каралган учурларды кошпогондо, мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболорун жүргүзбөстөн, минималдуу босоголук суммадан жогору түзүлгөн мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө келишим жараксыз деп таанылат жана бул келишим боюнча төлөнгөн бардык чыгымдардын орду сатып алуучу уюмдардын ушундай чечим кабыл алган жетекчилеринин эсебинен толтурулууга жатат.

5. Эгерде сатып алуучу уюм катары мамлекеттик же муниципалдык ишкана, мамлекет же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы акциялардын 50% жана андан көп үлүшүнө ээлик кылган акционердик коом иш алып барса, берүүчү (подрядчы) келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарган учурдан тартып үч айдан кечиктирбестен, сатып алуучу уюм келишимдин аткарылган жумуштардын тийиштүү актысы менен ырасталган наркын төлөп берүүгө милдеттүү. Сатып алуучу уюмда акчалай каражаттар болгондо, төлөп берүүдөн баш тартылган же төлөп берүүнүн конкурстук документтерде эскертилген мөөнөтү же графиги бузулган учурда, сатып алуучу уюмдун биринчи жетекчиси жекече жоопкерчилик тартат.

6. Сатып алуучу уюмдун мурда аткарылган келишимдер боюнча карыздары болгон учурда келишим боюнча төлөөгө жол берилбейт. Сатып алуучу уюм келишимдер боюнча төлөөнү кызмат көрсөтүүлөрдүн актысынын датасына жараша кезек менен жүргүзөт.

 

52-берене. Келишимди аткарууну кепилдик камсыз кылуу

1. Сатып алуучу уюм берүүчүдөн (подрядчыдан) келишимди аткарууну кепилдик камсыз кылууну сурай алат.

2. Ушул берененин 1-бөлүгүндө белгиленген кепилдик камсыз кылуу акчалай каражаттардагы депозиттер, казыналык облигациялар, банк кепилдиктери, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы көрсөтүүчүгө карата депозиттик сертификаттар катары чыгарган же камсыз кылган баалуу кагаздар, жеке же юридикалык жактар берген кепилдик, күрөөлүк камсыздоо түрүндө берилиши мүмкүн Сатып алуучу уюм келишимди аткарууну кепилдик камсыз кылуу катары аткарылган иштин актысынын жыйынтыгы боюнча ар бир төлөмдөн 10 пайызга чейин кармап калуу шартын келишимге киргизе алат. Кепилдик камсыз кылуу келишимде каралган айыппулдардын эки эселенген өлчөмүнөн ашуусу же келишимдин наркынын 10 пайызынан жогору болуусу мүмкүн эмес. Кепилдик камсыз кылуу келишим боюнча милдеттенмелер аткарылган күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде берүүчүгө (подрядчыга) кайтарылат.

 

53-берене. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө түзүлгөн келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн негиздери

1. Берүүчүнү (подрядчыны) тандоо үчүн негиз болуп эсептелген сапаттар жана башка шарттар өзгөрүлбөгөн шартта, эгерде мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө келишимди аткаруу процессинде сатып алынуучу окшош товарлардын, жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн баалары азаюу жагына өзгөрүлсө, мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө түзүлгөн келишимдин товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө бааны төмөндөтүү, демек, келишимдеги сумманы төмөндөтүү бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүүгө тараптардын өз ара макулдугу боюнча жол берилет.

2. Сатып алуучу уюм кол коюлган келишимге ушул Мыйзамдын 21-беренесинин 1, 2 жана 4-бөлүктөрүнө ылайык товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмүн көбөйтүү же азайтуу бөлүгүндө өзгөртүү киргизе алат.

3. Конкурсту өткөрүүдө берүүчүлөрдү (подрядчыларды) тандоо үчүн критерий болуп саналуучу өзгөртүүлөрдү мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө түзүлгөн келишимге киргизүүгө жол берилбейт.

4. Эгерде келишимге кол коюу датасынан кийин Кыргыз Республикасынын салыктарга, жыйымдарга же милдеттүү төлөмдөргө тиешеси бар мыйзамдарында товарлардын. жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын көбөйтүүгө же азайтууга алып келүүчү кандайдыр бир өзгөрүү болсо, сатып алуучу уюм келишимдин наркын тийиштүү түрдө көбөйтүүгө же азайтууга тийиш.

 

54-берене. Келишимдин колдонулушун токтотуу

Келишимдин колдонулушун токтотуу төмөнкүдөй учурларда жүргүзүлөт:

1) келишимди түзүүдө тараптар негизденген жагдайлар олуттуу өзгөргөндө жана келишим түзүү учурунда бул өзгөрүүнү алдын ала билүүгө мүмкүн болбогондо жана эгерде мында келишимди аткаруу мамлекеттик кызыкчылыктарга каршы келсе, сатып алуучу тарап мындай жагдайлар белгилүү болгондон кийин 2 жуманын ичинде келишимди бузат. Бул ченем мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө түзүлүүчү келишимде чагылдырылууга тийиш;

2) эгерде келишим ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн жагдайларда бузулса, тараптар сарптаган чыгымдардын ордун толтуруу Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине ылайык жүргүзүлөт;

3) келишим боюнча бардык милдеттенмелер аткарылганда.

 

55-берене. Келишим боюнча талаштар

1. Түзүлгөн келишимди аткарууга байланыштуу талаштар жана пикир келишпестиктер келип чыккан учурда келишимдин тараптары себептерди көрсөтүү менен бири бирине дооматтарды коюуга укуктуу.

2. Башка тараптын дооматын алган тарап аны кароого жана доомат коюлган күндөн тартып он жумуш күндүн ичинде жазуу жүзүндө жооп берүүгө милдеттүү.

3. Доомат четке кагылган же ушул берененин 2-бөлүгүндө каралган мөөнөттүн ичинде ага жооп берилбеген учурда, кызыкдар тарап сотко кайрылууга укуктуу.

6. Корутунду жоболор

 

56-берене. Ушул Мыйзамды колдонууга киргизүүнүн тартиби

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 30 календардык күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

3. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

- "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 24-майындагы № 69 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004-жыл, № 9, 409-бер.);

- "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралу" Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 28-июлундагы № 172 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-жыл, № 6/2, 636-бер);

- "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 20-июлундагы № 236 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-жыл, № 7, 746-бер.);

- "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-жыл, № 7. 991-бер.);

- "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 12-декабрындагы № 235 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2012-жыл, № 11, 1675-бер.);

- "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 10-августундагы № 164 Мыйзамынын 11-беренеси (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2012-жыл, № 7, 2775-бер.);

- "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 30-майындагы № 84 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2013-жыл, № 5, 481-бер.);

- "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 17-июлундагы № 147 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2013-жыл, № 7, 904-бер.);

- "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2014-жылдын 17-майындагы № 70 Мыйзамынын 1-беренеси ("Эркин Тоо" газетасы, 2014-жыл, 23-май, № 39).

 

         Президент

Кыргызской Республики

 

А.Атамбаев