Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a4247512-9e5b-4441-a203-b7088d5b5d20\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2016-жылдын 27-июлу № 152

"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

1-берене.

"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004-ж., № 11, 514-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 2-статьянын 3-пунктунда:

экинчи абзац "жарандар мамлекеттик" деген сөздөрдөн мурда "ушул Мыйзамды бузууга байланыштуу берилүүчү даттанууларды кошпогондо," деген сөздөр менен толукталсын;

расмий тилдеги төртүнчү абзацында "законодательством" деген сөз "законами" деген сөзгө алмаштырылсын;

2) 5-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5-статья. Маалыматтарга жетүүгө чектөөлөр

1. Маалыматтарга жетүүгө чектөөлөр төмөнкүдөй максаттарда белгиленет:

1) улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти коргоо;

2) калктын ден соолугун же адеп-ахлагын сактоо;

3) башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо.

2. Жетүүгө чектөөлөр төмөнкүдөй маалыматтарга карата белгиленет:

1) мамлекеттик сырларды коргоо жөнүндө мыйзам менен аныкталган мамлекеттик сырлар жөнүндө;

2) жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө мыйзам менен аныкталган жеке мүнөздөгү;

3) изин суутпай издөө иштери тууралуу, мыйзам менен белгиленген учурларда кылмыш-жаза иши боюнча өндүрүш жөнүндө;

4) мыйзам менен корголуучу (коммерциялык, банктык, нотариалдык, врачтык, адвокаттык жана башка) сырларды камтыган.";

3) 6-статьянын 1-пунктунун 1-пунктчасы "материалдарды" деген сөздөн кийин ", анын ичинде расмий же адистештирилген сайтта" деген сөздөр менен толукталсын;

4) 16-статьянын 2-пункту төмөнкүдөй мазмундагы 3-2-пунктча менен толукталсын:

"3-2) процесстик мыйзамдарда жана ушул Мыйзамда белгиленген талаптарды сактоо менен иштин маңызы боюнча белгиленген формада чыгарылган соттук актылардын тексттерин;";

5) 3-глава төмөнкүдөй мазмундагы 181 жана 182-статьялар менен толукталсын:

"181-статья. Соттук актыларды элге жарыялоо

1. Ар бир адам иштин маңызы боюнча белгиленген формада чыгарылган жана сот тарабынан эл алдында жарыя кылынган соттук актыларды кандай ыкма менен болсо да, анын ичинде аларды басма сөз басылмаларында, жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоо, жыйнактарды же маалыматтардын электрондук базаларын түзүү жолу менен толук же жарым-жартылай жарыя кылууга укуктуу.

2. Эгерде бул басылманын максатын актаса, соттук актылар кыскартылган түрдө жарыяланышы мүмкүн.

3. Соттук актылардын Мамлекеттик реестрине киргизилген соттук актыларды басма сөз басылмаларында жарыялоо кошумча күбөлөндүрүүсүз жүргүзүлөт.

4. Соттук актынын кандай гана болбосун цитата келтирилген тексти анын мазмунун бурмалоого тийиш эмес.

5. Соттук актылардын мамлекеттик реестрине киргизилген соттук актыларды жарыялоо ушул Мыйзамдын башка талаптарына да жооп берүүгө тийиш.

182-статья. Соттук актыларды элге жарыялоого карата негизги талаптар

1. Иштин маңызы боюнча белгиленген формада чыгарылган жана эл алдында жарыяланган соттук актылардын тексттери жалпыга жеткиликтүүлүк үчүн ачык жана ушул статьянын 2, 3, 5 жана 6-пункттарында каралган талаптарды эске алуу менен жарыяланат.

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын чечимдеринин жана корутундуларынын тексттери толук көлөмдө элге жарыяланат.

2. Жалпыга жеткиликтүүлүк үчүн ачык соттук актылардын тексттеринде жакты (жеке жана юридикалык жакты) идентификациялоого мүмкүндүк берүүчү маалыматтар жарыяланбайт. Мындай маалыматтар инициалдар, литердик же санариптик белгилер менен алмаштырылат.

3. Ушул статьянын 2-пунктунда көрсөтүлгөн маалыматтарга төмөнкүлөр кирет:

1) жеке адамдардын аты, атасынын аты, фамилиясы;

2) жарандардын (жеке жактардын) жашаган же турган жеринин дареги, телефондорунун же башка байланыш каражаттарынын номерлери, электрондук почтасынын даректери;

3) паспорттук маалыматтар, жеке номерлер (коддор) жана жеке жактардын жарандык абалынын актыларынын жазууларына тийиштүү маалыматтар;

4) транспорт каражаттарынын техникалык паспортунун маалыматтары;

5) ага каршы соттук талаптар сот тарабынан мыйзамсыз жана негизсиз деп таанылган юридикалык жактын аталышы жана идентификациялык номери;

6) жакты идентификациялоого мүмкүнчүлүк берүүчү башка маалымат.

4. Ушул статьянын 2 жана 3-пункттарында көрсөтүлгөн маалыматтарга төмөнкүлөр кирбейт:

1) соттук актыны кабыл алган судьянын же соттук коллегиянын курамынын фамилиясы жана инициалдары;

2) эгерде прокурор жана адвокат соттук териштирүүгө катышса, алардын фамилиялары жана инициалдары;

3) өздөрүнүн ыйгарым укуктарын аткаруу менен соттук териштирүүгө катышкан мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдарынын фамилиялары жана инициалдары;

4) кылмыш жасагандыгы үчүн күнөөлүү деп таанылган жарандардын (жеке жактардын) аты-жөнү (бар болсо), фамилиялары;

5) юридикалык жакка каршы соттук талаптар сот тарабынан мыйзамдуу жана негиздүү деп таанылган юридикалык жактын аталышы жана идентификациялык номери.

5. Соттук актылардын реквизиттерин, киришүү жана резолюциялык бөлүктөрүн кошпогондо, териштирүү жабык соттук жыйналыштарда жүргүзүлгөн иштер боюнча чыгарылган соттук актылардын тексттери элге жарыялоого жатпайт.

6. Териштирүү жарым-жартылай жабык соттук жыйналыштарда каралган иштер боюнча чыгарылган соттук актылардын тексттеринде жабык соттук жыйналыш үчүн негиз болуп саналган маалыматтар элге жарыяланбайт.";

6) 20-статьянын 1-пунктунун биринчи абзацы "Мамлекеттик орган" деген сөздөр "Соттордон тышкары, мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын;

7) 3-глава төмөнкүдөй мазмундагы 201-статья менен толукталсын:

"201-статья. Маалыматты таратууну камсыз кылуу боюнча соттордун милдеттери

1. Соттор өздөрүнүн расмий сайттарына төмөнкүлөрдү камтыган маалыматты жайгаштырат жана элге жарыялоого милдеттүү:

1) соттун ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылардын жана соттун ички ишинин маселелерин жөнгө салуучу башка актылардын тексттерин;

2) сотко кайрылууда пайдаланылуучу документтердин формасына жана мазмунуна карата коюлуучу талаптарды жана (же) бул документтердин үлгүлөрүн, көрсөтүлгөн документтерди сотко берүүнүн тартибин;

3) сотто каралууга жаткан иштердин категориялары боюнча мамлекеттик алымдардын өлчөмү жана аларды төлөө тартиби жөнүндө маалыматтарды;

4) соттук жыйналышты өткөрүү датасын, убактысын жана ордун көрсөтүү менен, сотто турган иштерди угууга дайындоо жөнүндө маалыматтарды;

5) соттук актыларга даттануу тартибин;

6) эл аралык укуктук мамилелерге байланышкан аткаруу иш-аракеттерин жасоо тартибин;

7) соттор тарабынан ишти кароонун соттук практикасынын маселелери боюнча түшүндүрмөнү, жалпылоону жана баяндамаларды, соттордун иши жөнүндө баяндамаларды;

8) Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пленумунун, илимий-консультациялык кеңештердин, Судьялардын окуу борборунун иштери жөнүндө маалыматтарды;

9) Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын басылмаларынын электрондук версияларын;

10) соттун бюджети, анын чыгымы жөнүндө маалыматтарды, ошондой эле мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө маалыматтарды;

11) соттордун жетекчилеринин жана соттордун расмий делегацияларынын расмий визиттери жана жумушчу сапарлары жөнүндө маалыматтарды.

2. Соттун расмий сайтында, ал эми ал болбогон учурда Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун расмий сайтында сот адилеттигин жүзөгө ашыруу боюнча судьянын ишине ар кандай кийлигишүү, анын ичинде судьяга кандай формада болбосун сатып алуу, коркутуу, ошондой эле процесстен тышкары кайрылуунун башка формаларында кысым көрсөтүү жолу менен кийлигишүү жөнүндө маалымат жайгаштырылат.

Конкреттүү соттук иш же соттун (судьянын) өндүрүшүндө турган материал боюнча соттун төрагасына, анын орун басарына же судьяга жазуу жүзүндө же оозеки формада келип түшкөн кайрылуу, соттук териштирүүнүн катышуучулары болуп саналбаган мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын, башка органдын, уюмдун, кызмат адамынын же жарандын кайрылуусу же болбосо соттук териштирүүнүн катышуучуларынын процесстик мыйзамдарда каралбаган формадагы кайрылуусу процесстен тышкары кайрылуу деп түшүнүлөт.

Процесстен тышкары кайрылуулар жөнүндө маалыматты элге жарыялоо тартиби Судьялар кеңеши тарабынан аныкталат.";

8) 26-статья төмөнкүдөй мазмундагы 4-пункт менен толукталсын;

"4. Соттук жыйналыштарга кирүү процесстик мыйзамдарда же соттордун ички ишинин маселелерин жөнгө салуучу актыларда каралган тартипте камсыз кылынат.";

9) 27-статьянын 1-пункту "жалпыга маалымдоо каражаттарына" деген сөздөрдөн кийин "же өзүнүн расмий сайтына" деген сөздөр менен толукталсын;

10) 29-статьяда:

а) 1-пунктта "Мамлекеттик органдардын" деген сөздөр "Соттук жыйналыштарды кошпогондо, мамлекеттик органдардын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 2-пунктунда "Жыйналышка" деген сөздөн кийин "соттук жыйналыштарды кошпогондо," деген сөздөр менен толукталсын;

11) 32-статья төмөнкүдөй мазмундагы 4-5-пункттар менен толукталсын:

"4. Иштин маңызы боюнча белгиленген формада чыгарылган бардык соттук актылар жарыяланган күндөн тартып жергиликтүү соттор үчүн он күндүн ичинде жана Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы үчүн он беш күндүн ичинде Соттук актылардын мамлекеттик реестрине киргизилет.

5. Жетүүсү чектелген соттук актыларды кошпогондо, Соттук актылардын мамлекеттик реестрине киргизилген соттук актылар, адистештирилген сайтта күнү-түнү акысыз жетүү үчүн ачык болуп саналат.";

12) 33-статьяда:

а) биринчи абзацта "Мамлекеттик" деген сөз "1. Мамлекеттик" деген сөзгө алмаштырылсын;

б) статья төмөнкүдөй мазмундагы 2-пункт менен толукталсын:

"2. Соттордун карамагында турган маалыматка жетүүнү камсыз кылууну контролдоону соттордун төрагалары өз ыйгарым укуктарынын чектеринде жүзөгө ашырат. Маалыматка жетүүнү камсыз кылууну контролдоону жүзөгө ашыруу тартиби соттордун ички ишинин маселелерин жөнгө салган актылар менен белгиленет.";

13) 35-статья "аракеттерине" деген сөздөн кийин "(аракетсиздигине)" деген сөз менен толукталсын.

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

           Президенти

 

А.Ш. Атамбаев