Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\LSoft\CdbSearchClient\836832d9-f7d0-4485-aa04-7fce341e9da0\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2016-жылдын 16-декабры № 202

"Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

1-берене.

"Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., № 7, 761-бер.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 3-берене төмөнкүдөй мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

"Исламдык атайын финансылык компаниянын бөлүнгөн активдери - исламдык атайын финансылык компания сатып алуучу мүлк жана талап кылуу укуктары, алар боюнча түшкөн каражаттар.

Исламдык баалуу кагаздарды кармоочу - эмитенттин белгиленген менчигинде же бизнесинде ага пайызды камсыз кылуучу кеминде бир исламдык баалуу кагазы бар жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген укуктарга жана милдеттерге ээ болгон жеке же болбосо юридикалык жак.

Исламдык баалуу кагаздарды ишенимдүү башкаруу - карамагына өткөрүп берилген исламдык баалуу кагаздарды юридикалык жактын сый акы үчүн (белгилүү бир мөөнөттүн ичинде) өз атынан ишенимдүү башкарууну жүзөгө ашыруусу.

Инвестициялык долбоор - инвестициялык макулдашуунун негизинде ишке ашырылуучу, белгилүү бир мезгилдин ичинде белгиленген натыйжаларга жеткенге чейин инвестицияларды практикалык ишке ашырууну кароочу иш-чаралардын жана документтердин комплекси.

Исламдык баалуу кагаздар - эмитенттин белгиленген менчигиндеги же бизнесиндеги бөлүштүрүлгүс үлүшкө карата менчик укугун күбөлөндүрүүчү, исламдык финансылоо принциптеринин (Шарият стандарттарынын) негизинде чыгарылуучу баалуу кагаздар.

Исламдык атайын финансылык компания - Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык исламдык баалуу кагаздарды чыгарууну жүзөгө ашыруучу оригинатор түзгөн юридикалык жак.

Оригинатор - сатып алуу-сатуу келишиминин негизинде исламдык атайын финансылык компанияга активдерин же бизнесин берүүчү жана/же исламдык атайын финансылык компаниянын уюштуруучусу болуп эсептелүүчү юридикалык жак.

Исламдык баалуу кагаздарды жоюу - кармоочуга таандык исламдык баалуу кагаздардын санынын ушул чыгарылыштагы исламдык баалуу кагаздардын жалпы санына карата катышындагы пропорционалдуу үлүшкө туура келүүчү акчалай сумманы бөлүнгөн активдердин эсебинен, исламдык баалуу кагаздардын чыгарылышынын проспектинде белгиленген мөөнөттө, Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларына ылайык төлөө.

Исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын өкүлү - баалуу кагаздар рыногунун эмитент менен түзүлгөн келишимдин негизинде, исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын кызыкчылыгында аракет жүргүзүүчү кесипкөй катышуучусу.

Резервдик фонд - исламдык баалуу кагаздарды жайгаштыруудан алынган акча каражаттарын инвестициялоонун натыйжасында келип чыгуучу чыгашаларды жабууга арналган каражаттар, аларды түзүүнүн жана пайдалануунун тартиби исламдык баалуу кагаздар чыгарылышынын проспектинде аныкталат.

Шарияттык кеңеш - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык түзүлгөн, исламдык баалуу кагаздардын эмиссиясы, жүгүртүлүшү жана жоюлушу финансылоонун исламдык принциптерине ылайык келүүсүн ырастоочу көз карандысыз орган.";

2) Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 61-глава менен толукталсын:

"61-глава. Исламдык баалуу кагаздарды чыгаруунун жана жүгүртүүнүн өзгөчөлүктөрү

361-берене. Исламдык баалуу кагаздардын өзгөчөлүктөрү

1. Исламдык баалуу кагаздар эмитенттин белгилүү бир менчигиндеги же бизнесиндеги исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын алардын инвестицияларына пропорционалдуу бөлүнгүс укугун билдирет.

2. Исламдык баалуу кагаздарды чыгарууда бул кагаздардын эмитенти төмөнкүлөргө укугу жок:

1) исламдык баалуу кагаздарды кармоочуга пайыздарды төлөп берүүгө;

2) исламдык баалуу кагаздарды кармоочуга баалуу кагаздар боюнча кирешени кепилдөөгө.

3. Исламдык баалуу кагаздарды чыгаруунун жана жайгаштыруунун натыйжасында алынган каражаттар Кыргыз Республикасынын жана анын жарандарынын кызыкчылыктарына зыян алып келиши мүмкүн болгон, мыйзамда тыюу салынган иштерди финансылоого жумшалбашы керек.

362-берене. Исламдык баалуу кагаздардын түрлөрү

Кыргыз Республикасында эмитенттер төмөнкүдөй баалуу кагаздарды чыгарышы мүмкүн:

1) исламдык ижаралык сертификаттар (Сукук аль Ижара), мында оригинатор эмитентке менчик укугун же белгилүү бир активдерди пайдалануу укугун берет, ал эми эмитент исламдык баалуу кагаздардын эмиссиясынын проспектинде баяндалган шарттарда ижара акысын алуу үчүн бул активдерди кайрадан оригинаторго ижарага берет;

2) долбоордук финансылоонун исламдык сертификаттары (Сукук ал Истисна), мында эмитент оригинаторго белгилүү бир активдерди өндүрүүгө ыйгарым укук берет, ал эми активдерди өндүрүү бүткөндөн кийин эмитент исламдык баалуу кагаздардын эмиссиясынын проспектинде баяндалган шарттарда ижара акысын алуу үчүн бул активдерди оригинаторго ижарага берет;

3) үлүштүк катышуунун исламдык сертификаттары (Сукук аль Мудараба), мында эмитент белгилүү бир бизнесте эмитенттин салымдарын башкаруу үчүн оригинаторду өзүнүн жоопкерчилиги чектелген өнөктөшү кылып дайындайт, ал эми пайда исламдык баалуу кагаздардын эмиссиясынын проспектинде баяндалган шарттарда бөлүнөт;

4) инвестициялык агенттиктин исламдык сертификаттары (Сукук аль Уакала Би Аль Иститмар), мында эмитент оригинаторду исламдык баалуу кагаздардын эмиссиясынын проспектинде баяндалган шарттарда эмитенттин салымдарын башкаруу үчүн өзүнүн агенти кылып бекитет;

5) өнөктөштүктүн исламдык сертификаттары (Сукук аль Мушарака), мында эмитент жана оригинатор капиталын же активдерин белгилүү бир бизнеске салат жана оригинатор бул бизнести башкаруучу болуп дайындалат, мында бул бизнестен түшкөн пайдалар исламдык баалуу кагаздардын эмиссиясынын проспектинде баяндалган шарттарда бөлүштүрүлөт.

363-берене. Исламдык баалуу кагаздарды чыгарууга карата талаптар

1. Исламдык ижаралык сертификаттар. Исламдык ижаралык сертификаттарды чыгаргандан кийин оригинатор активди (активдерди) исламдык баалуу кагаздарды чыгаруудан алынган каражаттарга карата сатуу-сатып алуу келишими боюнча эмитентке сатат. Андан кийин эмитент ижара келишиминин негизинде жана ижара акысы үчүн оригинаторго (же анын ишенимдүү адамына) бул активди (активдерди) ижарага берет. Эмитент ижара төлөмдөрүн исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын арасында бөлүштүрөт.

Исламдык ижаралык сертификаттар эмиссиянын проспектине ылайык алардын мөөнөтү бүткөнгө чейин жоюлушу же сатып алынышы керек.

Оригинатор (же анын ишенимдүү адамы) исламдык баалуу кагаздарды колдонуунун белгиленген мөөнөтү бүткөндө же милдеттенмелер аткарылбаган учурлар келип чыкканда эмитенттен активди (активдерди) сатып алууга милдеттенет.

Исламдык ижаралык сертификаттардын негизинде жаткан активдер финансылоонун исламдык принциптеринин талаптарына (Шарият стандарттарына) ылайык келиши керек. Бул активдерди пайдалануу финансылоонун ислам принциптеринин талаптарына (Шарият стандарттарына) ылайык келиши керек.

Исламдык ижаралык сертификаттардын негизинде жаткан активдер үчүн эмитенттин төлөгөн баасы бул активдердин рыноктук наркын, калдыктын наркын же чыныгы наркын чагылдырышы керек.

2. Долбоордук финансылоонун исламдык сертификаттары. Долбоордук финансылоонун исламдык сертификаттарын чыгаргандан кийин эмитент контракттын негизинде белгилүү бир активдерди өндүрүүгө оригинаторго ыйгарым укук берет. Эмитент активдерди өндүргөндүгү үчүн оригинаторго исламдык баалуу кагаздарды чыгаруудан түшкөн каражаттар менен төлөйт.

Долбоордук финансылоонун исламдык сертификаттарынын негизинде жаткан актив (активдер) финансылоонун исламдык принциптеринин талаптарына (Шарият стандарттарына) ылайык келиши керек.

Тиешелүү долбоор аяктагандан кийин оригинатор эмитентке белгилүү бир активдерге карата укукту өткөрүп берет. Долбоор аяктагандан кийин тиешелүү актив (активдер) оригинаторго (же анын ишенимдүү адамына) ижара келишиминин негизинде жана ижара акысы үчүн ижарага берилет.

Долбоордук финансылоонун исламдык сертификаттары эмиссиянын проспектине ылайык алардын мөөнөтү бүткөнгө чейин жоюлушу же сатып алынышы керек.

Оригинатор (же анын ишенимдүү адамы) исламдык баалуу кагаздарды колдонуунун белгиленген мөөнөтү бүткөндө же милдеттенмелер аткарылбаган учурлар келип чыкканда активди (активдерди) эмитенттен сатып алууга милдеттенет.

3. Үлүштүк катышуунун исламдык сертификаттары. Үлүштүк катышуунун исламдык сертификаттарын чыгаргандан кийин эмитент башкарууга карата келишимдин негизинде оригинаторду өзүнүн жоопкерчилиги чектелген өнөктөшү кылып дайындайт. Оригинатор белгилүү бир бизнесте исламдык баалуу кагаздарды чыгаруудан алынган каражаттарды башкарат, башкаруу финансылоонун исламдык принциптеринин талаптарына (Шарият стандарттарына) ылайык келиши керек.

Оригинатордон башка кайсы болбосун үчүнчү жак исламдык баалуу кагаздардан түшкөн эмиссиялык кирешелердин наркына кепилдик бере алат.

Исламдык баалуу кагаздар белгиленген мөөнөткө чейин жоюлушу керек, бирок жоюунун наркы бул кагаздардын негизинде жаткан бизнестин наркына жараша болот.

Бизнестен түшкөн кирешелер исламдык баалуу кагаздардын эмиссиясынын проспектине ылайык келген шарттарда бөлүштүрүлөт. Оригинатордун этибарга албоосунун, алдамчылыгынын же милдеттенмесин атайын аткарбагандыгынын натыйжасында зыян келтирилген учурда мындай зыяндын орду оригинатордун гана эсебинен толтурулат.

4. Инвестициялык агенттиктин исламдык сертификаттары. Инвестициялык агенттиктин исламдык сертификаттарын чыгаргандан кийин эмитент инвестициялык агенттиктин контрактынын негизинде оригинаторду өзүнүн инвестициялык агенти кылып дайындайт. Оригинатор исламдык баалуу кагаздарды чыгаруудан алынган каражаттарды белгилүү бир иш-аракетке инвестициялайт, бул иш-аракет финансылоонун исламдык принциптеринин талаптарына (Шарият стандарттарына) ылайык келиши керек.

Оригинатордон башка кайсы болбосун үчүнчү жак исламдык баалуу кагаздардан түшкөн эмиссиялык кирешелердин наркына кепилдик бере алат.

Исламдык баалуу кагаздар белгиленген мөөнөткө чейин жоюлушу керек, бирок аларды жоюунун наркы бул кагаздардын негизинде жаткан инвестициялардын наркына жараша болот.

Бизнестен түшкөн кирешелер исламдык баалуу кагаздардын эмиссиясынын проспектине ылайык келген шарттарда бөлүштүрүлөт. Оригинатордун этибарга албоосунун, алдамчылыгынын же милдеттенмесин атайын аткарбагандыгынын натыйжасында зыян келтирилген учурда мындай зыяндын орду оригинатордун гана эсебинен толтурулат.

5. Исламдык өнөктөштүк сертификаттары. Исламдык өнөктөштүк сертификаттары чыгарылгандан кийин оригинатор инвестициялык долбоорду жүзөгө ашыруу жана/же белгилүү бир башкаруучулук кызматтарды көрсөтүү үчүн мүлкүн жана/же акча каражаттарын салуу жолу менен белгилүү бир инвестициялык долбоорлорго катышат. Эмитент бул инвестициялык долбоорлорго исламдык баалуу кагаздарды чыгаруудан алынган каражаттарды салуу жолу менен катышат.

Оригинатор жана эмитент өнөктөштүк макулдашууну түзөт. Инвестициялык долбоорлордун пайдалары жана чыгашалары исламдык баалуу кагаздардын эмиссиясынын проспектинин шарттарына ылайык эмитент менен оригинатордун ортосунда бөлүштүрүлөт.

Оригинатордон башка кайсы болбосун үчүнчү жак эмитенттин инвестициялык долбоорго салымынын наркына кепилдик бере алат.

364-берене. Исламдык баалуу кагаздардын эмиссиясы

1. Исламдык баалуу кагаздардын эмиссиясы Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногу чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

Исламдык баалуу кагаздар аларды ачык сунуштоонун шарттары жана баалуу кагаздардын ушул түрү боюнча эмиссиянын проспекти катталгандан кийин гана ачык сунушталышы мүмкүн.

2. Исламдык баалуу кагаздарды жана аларды чыгаруунун жыйынтыктарын мамлекеттик каттоодо исламдык баалуу кагаздардын эмитенти Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногу чөйрөсүндөгү мыйзамдарында каралгандан башка төмөнкү документтерди кошумча түрдө берет:

1) исламдык баалуу кагаздар боюнча кирешелердин өлчөмүн аныктоонун тартибин;

2) исламдык баалуу кагаздарды кармоочуларга исламдык баалуу кагаздар боюнча кирешени төлөп берүүнүн мөөнөттөрүн жана шарттарын;

3) резервдик фондду түзүүнүн тартибин, анын ичинде бул фондду эмитенттин бөлүнгөн активдеринин курамында түзүүгө жана андан ары калыптоого багыттала турган, алынган кирешеден пайыз, ошондой эле резервдик фонддун каражаттарын пайдалануу боюнча маалыматтарды;

4) инвестициялык долбоор боюнча (катышуунун исламдык сертификаттарын чыгарууда) кирешени эмитент менен оригинатордун ортосунда бөлүштүрүүнүн тартибин жана пайыздык катышын;

5) катышуунун исламдык сертификаттарын сатып алуу же мөөнөтүнөн мурда жоюу, ошондой эле исламдык баалуу кагаздардын чыгарылыш проспектинде белгиленген учурларда эмитенттен мүлктү сатып алуу боюнча милдеттенмелерди кошо алганда, Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногу чөйрөсүндөгү мыйзамдарында жана исламдык баалуу кагаздарды чыгаруу проспектинде белгиленген милдеттенмелерди оригинатордун аткаруусунун шарттарын аныктай турган, эмитент менен оригинатордун ортосунда түзүлгөн келишимдин көчүрмөсүн;

6) исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын өкүлү менен эмитенттин ортосундагы кол коюлган контракттын көчүрмөсүн;

7) бөлүнгөн активдерди түзүүчү мүлктү ишенимдүү башкаруу келишиминин көчүрмөсүн (мүлктү ишенимдүү башкарууга берүүдө);

8) долбоордун кеңири сыпаттамасын, пландалган финансылык агымдарды, ыктымалдуу тобокелдиктерди жана жоюунун мөөнөтүн кошо алганда, инвестициялык долбоордун бизнес-планынын көчүрмөсүн;

9) бизнес-пландын, чыгарылуучу исламдык баалуу кагаздардын эмиссиясынын проспектинин жана исламдык баалуу кагаздарды ачык сунуштоонун шарттарынын финансылоонун ислам принциптерине ылайык келүүсү жөнүндө Шарияттык кеңештин корутундусун;

10) өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген учурда исламдык баалуу кагаздарды ачык сунуштоонун шарттарын жана исламдык баалуу кагаздардын эмиссиясынын проспектин Шарияттык кеңеш менен макулдашкандык жөнүндө корутундуну.

3. Исламдык баалуу кагаздардын эмиссиясынын проспектинде төмөнкүлөр камтылышы керек:

1) исламдык баалуу кагаздар тууралуу маалыматтар:

а) исламдык баалуу кагаздардын түрлөрү;

б) чыгарылуучу исламдык баалуу кагаздардын саны;

в) бир исламдык баалуу кагаздын номиналдык наркы;

г) номиналдык наркы боюнча исламдык баалуу кагаздарды чыгаруунун жалпы көлөмү;

д) исламдык баалуу кагаздардын кирешелеринин өлчөмүн аныктоонун тартиби;

е) исламдык баалуу кагаздар боюнча кирешени исламдык баалуу кагаздарды кармоочуларга төлөөнүн мөөнөттөрү жана шарттары;

ж) резервдик фондду түзүүнүн тартиби, анын ичинде алынган кирешеден эмитенттин бөлүнгөн активдеринин курамында бул фондду түзүүгө жана андан ары калыптоого багыттала турган пайыз, ошондой эле резервдик фонддун каражаттарын пайдалануу боюнча маалыматтар;

з) эмитент менен оригинатордун ортосунда инвестициялык долбоор боюнча (катышуунун исламдык сертификаттарын чыгарууда) кирешени бөлүштүрүүнүн тартиби жана пайыздык катышы;

и) бөлүнгөн активдерди ишенимдүү башкаруучуга (оригинаторго) төлөнө турган комиссиялык сый акынын өлчөмү;

к) финансылоонун объектине карата коюлуучу талаптар (катышуунун исламдык сертификаттарын чыгарууда);

л) исламдык баалуу кагаздарды жайгаштыруу, жүгүртүү жана жоюштуруу жөнүндө маалыматтар, төмөнкүлөрдү көрсөтүү менен:

- исламдык баалуу кагаздарды жайгаштыруунун мөөнөтүн (жайгаштыруу башталган жана аяктаган датаны);

- исламдык баалуу кагаздарды жүгүртүүнүн мөөнөтүн (жүгүртүү башталган жана аяктаган датаны);

- исламдык баалуу кагаздарды жоюунун датасын жана шарттарын;

- исламдык баалуу кагаздар жоюла турган жерди (жерлерди);

- исламдык баалуу кагаздарды жоюунун ыкмасын;

м) исламдык баалуу кагаздарды төлөөнүн шарттары жана тартиби, эсептешүүнүн ыкмалары;

н) эмитенттин жана оригинатордун укуктарын жана милдеттерин;

о) ар бир исламдык баалуу кагаз аркылуу кармоочуга берилүүчү укуктар, төмөнкүлөрдү көрсөтүү менен:

- исламдык баалуу кагаздарды мөөнөтүнөн мурда жоюунун жана сатып алуунун тартибин (исламдык баалуу кагаздарды жоюунун жана сатып алуунун шарттарын, учурларын, мөөнөттөрүн);

- исламдык баалуу кагаздарды кармоочуларга эмитенттин жана оригинатордун иши жөнүндө маалыматтарды, анын ичинде исламдык баалуу кагаздарды кармоочулар үчүн маалыматтар чагылдырыла турган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө маалыматтарды кошуп алганда, эмитенттин жана оригинатордун финансылык отчетун берүүнүн тартибин;

- финансылоо үчүн инвестициялык долбоорлорду тандап алууда (катышуунун исламдык сертификаттарын чыгарууда) оригинатор менен бирдикте чечим кабыл алууга укукту жүзөгө ашыруунун жол-жоболорун;

- келип чыккан мезгилде исламдык баалуу кагаздар боюнча дефолт жарыяланууга тийиш болгон учурларды;

п) исламдык баалуу кагаздар боюнча дефолт болгон учурда эмитент менен оригинатор көрүүчү чаралар, ошондой эле исламдык баалуу кагаздарды жоюштуруу боюнча милдеттенмелер аткарылбаганда же талаптагыдай эмес аткарылганда исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын укуктарын коргоонун жол-жоболору;

р) каттоочунун аталышын, анын жайгашкан ордун, телефон номерин, келишимдин номерин жана датасын көрсөтүү менен исламдык баалуу кагаздар боюнча укуктарды эсепке алуунун тартиби;

с) төлөмдүк агент жөнүндө маалыматтар (аталышы, жайгашкан орду, телефон номери, тиешелүү келишимдин датасы жана номери);

2) исламдык баалуу кагаздарды жайгаштыруудан алынган акчаларды пайдалануу.

Исламдык баалуу кагаздарды жайгаштыруудан алынган акчаларды инвестициялоонун тартиби жана шарттары көрсөтүлөт, ошондой эле келип чыккан учурларда алынган акчанын пландаштырылган бөлүштүрүлүүсүндө өзгөрүүлөр болушу мүмкүн болгон шарттар, мындай өзгөрүүлөрдү, исламдык баалуу кагаздарды чыгаруудан жана жайгаштыруудан алынган каражаттардын эсебинен сатып алынуучу мүлктү баалоонун тартибин жана мөөнөтүн көрсөтүү менен көрсөтүлөт;

3) бөлүнгөн активдер боюнча келип түшкөн убактылуу бош каражаттарды инвестициялоонун тартиби;

4) оригинатор жөнүндө маалыматтар:

а) оригинатор жөнүндө жалпы маалыматтар, мында төмөнкүлөр кошо алынат:

- аталышы жана дареги, анын ичинде алардын филиалдарынын жана өкүлчүлүктөрүнүн аталышы жана дареги;

- бардык мамлекеттик каттоолор жөнүндө маалыматтар (кайра каттоону кошо алганда);

- ишинин түрлөрү;

- аудиторлорунун толук расмий аталышы;

- өнөр жайлык, банктык жана финансылык топторго жана башка бирикмелерге катышуусу;

б) оригинатордун кызмат адамдары жөнүндө маалыматтар:

- оригинатордун башкаруу органдарынын түзүмү жана компетенциясы жөнүндө маалыматтар;

- оригинатордун башкаруу органдарынын курамына кирүүчү адамдардын тизмеси, оригинатордун башкаруу органдарына кирүүчү адамдардын ортосундагы аффилирленген байланыштардын мүнөзү;

- оригинатордун жана анын туунду жана көз каранды коомдорунун акцияларынын (үлүштөрүнүн) кызмат адамдарына таандык саны;

в) оригинатордун акционерлери (катышуучулары) жана аффилирленген адамдары жөнүндө маалыматтар;

г) оригинатордун тиешелүү исламдык баалуу кагаздарга чейин чыгарган баалуу кагаздары жөнүндө маалыматтар;

д) оригинатордун акыркы 2 финансылык жылга жылдык финансылык отчету (жаңы түзүлгөн оригинаторлорду кошпогондо);

е) исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын өкүлү жөнүндө маалыматтар:

- аталышы, жайгашкан орду, байланыш телефондору;

- башкаруу органдары жана кызмат адамдары жөнүндө маалыматтар;

- баалуу кагаздар рыногунда брокердик жана дилерлик ишти жүзөгө ашырууга исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын өкүлүнүн лицензиясынын датасы жана номери;

- исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын өкүлдөрүнүн исламдык баалуу кагаздарды кармоочуларга жана эмитенттерге карата укуктары жана милдеттери;

- исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын алдында эмитенттин өз милдеттенмелерин аткаргандыгы жөнүндө эмитенттин отчетун өкүлдүн алуусунун тартиби жана мөөнөттөрү;

- финансылоонун объекти жөнүндө документтерди жана маалыматтарды өкүлдүн алуусунун тартиби жана мөөнөттөрү;

- финансылоонун объектинин исламдык баалуу кагаздарды чыгаруунун шарттарына туура келбегендигинен улам исламдык баалуу кагаздарды мөөнөтүнөн мурда жоюу жөнүндө өкүлдүн эмитентке же оригинаторго талаптарды жөнөтүүсүнүн тартиби жана мөөнөттөрү;

ж) оригинатордун учурдук милдеттенмелери жөнүндө маалыматтар.

4. Исламдык ижаралык сертификаттарды чыгарууда исламдык баалуу кагаздардын эмиссиясынын проспектинде төмөнкүлөр кошумча түрдө көрсөтүлөт:

1) колдонуудагы ижара (финансылык лизинг) келишими ажыратылган учурда жаңы ижара келишимин (финансылык лизингди) түзүүнүн шарттары жана мөөнөттөрү;

2) ижара (финансылык лизинг) келишими түзүлгөндүгүнүн (бузулгандыгынын) фактысы жөнүндө исламдык ижаралык сертификаттарды кармоочуларды жана (же) алардын өкүлүн кабардар кылуунун тартиби жана мөөнөттөрү;

3) бөлүнгөн активдерди түзгөн мүлктү ижарага берүү (финансылык лизинг) келишими боюнча түшкөн төлөмдөрдү бөлүштүрүүнүн тартиби жана мөөнөттөрү;

4) бөлүнгөн активдердин курамына кире турган мүлктөр жана талап кылуу укуктары жөнүндө маалыматтар, ошондой эле аларды алуунун шарттары, тартиби жана мөөнөттөрү.

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү документтерге жана аларды жол-жоболоштурууга карата кошумча талаптарды белгилөөгө укуктуу.

6. Эгерде өзгөртүүлөр исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын укуктарын жана кызыкчылыктарын буза турган болсо, эмитент жана оригинатор исламдык баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана жоюу шарттарын өзгөртүүгө укугу жок.

7. Эмитент жана оригинатор исламдык баалуу кагаздарды кармоочуларга жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу үчүн белгилеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга төмөнкүлөрдү билдирүүгө милдеттүү:

1) исламдык баалуу кагаздарга карата дефолттун пайда болгондугу тууралуу;

2) исламдык баалуу кагаздарды сатып алуунун жана жокко чыгаруунун кайсы болбосун планы жөнүндө;

3) исламдык баалуу кагаздар боюнча пайданы төлөбөө тууралуу кайсы болбосун чечими жөнүндө;

4) жаңы исламдык баалуу кагаздарды чыгаруу боюнча кайсы болбосун сунуштар жөнүндө.

365-берене. Жоюу

1. Оригинатор төмөнкүдөй учурлардын кайсынысында болбосун тиешелүү исламдык баалуу кагаздарды жоёт же сатып алат:

1) исламдык баалуу кагаздардын эмиссиясынын проспектинде белгиленген учурларда;

2) контракттын шарттарында каралган учурларда;

3) Исламдык атайын финансылык компанияны жоюу жөнүндө чечим кабыл алынганда;

4) үлүштүк катышуунун исламдык сертификаттарын, инвестициялык агенттиктин сертификаттарын же өнөктөштүк сертификаттарын чыгарууда - инвестициялык долбоор аяктаган учурда.

2. Инвестициялык долбоор аяктады деп эсептелет:

1) инвестициялык долбоордун мөөнөтү бүткөн учурда;

2) исламдык баалуу кагаздардын эмиссиясынын проспектине ылайык.

3. Исламдык баалуу кагаздарды мөөнөтүнөн мурда жойгон учурда оригинатор исламдык баалуу кагаздар боюнча милдеттенмелерди аткаруу үчүн жетиштүү акчанын суммасын Исламдык атайын финансылык компаниянын бөлүнгөн активдерине которот (өткөрүп берет).

Исламдык атайын финансылык компания исламдык баалуу кагаздарды кармоочулар менен эсептешүүнү бөлүнгөн активдерге кирген каражаттардын эсебинен жүзөгө ашырат.

4. Оригинатор жоюлган учурда инвестициялык долбоорго катыштырылган кайсы болбосун мүлк исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын өкүлү тарабынан сатылат жана сатуудан түшкөн кирешелер исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын ортосунда алардын үлүштөрүнө ылайык бөлүштүрүлөт.

366-берене. Исламдык атайын финансылык компания (ИАФК)

1. Исламдык атайын финансы компаниясынын уюштуруучулук-укуктук формасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

Исламдык атайын финансылык компания оригинатор тарабынан түзүлөт. Исламдык атайын финансылык компанияны түзүү, иштетүү жана жоюу боюнча чыгымдарды оригинатор тартат. Исламдык атайын финансылык компаниянын түзүлүүсүнө жана ишине байланышкан талаптар Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногу чөйрөсүндөгү мыйзамдарында белгиленет.

2. Исламдык атайын финансылык компаниянын уставдык капиталы акчалай каражаттардын эсебинен гана түзүлөт. Исламдык баалуу кагаздарды чыгаруу жана жайгаштыруу уюштуруучулар компаниянын акцияларын (уставдык капиталдагы катышуу үлүштөрүн) төлөгөндөн кийин жүзөгө ашырылат.

3. Исламдык атайын финансылык компания чыгарган колдонуудагы исламдык баалуу кагаздар толук көлөмдө жоюлмайынча Исламдык атайын финансылык компания кошумча баалуу кагаздарды чыгара албайт.

4. Исламдык атайын финансылык компания тарабынан исламдык баалуу кагаздардын чыгарылышы Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногу чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык катталат.

5. Исламдык атайын финансылык компанияны ыктыярдуу кайра уюштуруу жана жоюу исламдык атайын финансылык компания чыгарган исламдык баалуу кагаздардын жоюлгандыгы же сатып алынгандыгы толук ырасталгандан кийин Кыргыз Республикасынын юридикалык жактарды каттоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарында белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

Иштеп жаткан исламдык атайын финансылык компаниядагы кайсы болбосун кайра уюштуруулар (кошуу, бөлүү, кошулуу, бөлүнүү, кайра түзүү) Кыргыз Республикасынын юридикалык жактарды каттоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

6. Исламдык атайын финансылык компания исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын алдындагы кайсы болбосун милдеттенмелерин аткаруу үчүн өз активдерин пайдаланат жана тиешелүү баалуу кагаздар үчүн кайсы болбосун резервдик фондду түзө алат.

Исламдык атайын финансылык компаниянын исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын алдындагы кайсы болбосун милдеттенмелери баалуу кагаздарды чыгарууга тиешеси бар кызмат көрсөтүүлөр үчүн кайсы болбосун төлөмдөрдү исламдык атайын финансылык компания жүргүзөрдөн мурда аткарылат.

7. Өндүрүп алууну исламдык баалуу кагаздардын чыгарылышын исламдык атайын финансылык компания тарабынан камсыздоо болуп саналган бөлүнгөн активдерге багыттоо исламдык атайын финансылык компаниянын милдеттенмелерин аткаруу үчүн гана жүргүзүлүшү мүмкүн.

8. Исламдык ижаралык сертификаттарды чыгарууну жүзөгө ашыруучу исламдык атайын финансылык компаниянын бөлүнгөн активдеринин курамына мүлктүн төмөнкүдөй түрлөрү кирет:

1) ижарага (финансылык лизингге) берилүүчү кыймылсыз жана башка мүлктөр;

2) түзүлгөн ижара (финансылык лизинг) келишими боюнча талап кылуу укугу;

3) ижара (финансылык лизинг) келишими боюнча алынган, ошондой эле кирешени төлөп берүүгө багытталган акча;

4) резервдик фонддун курамына алынган финансылык инструменттер;

5) исламдык ижаралык сертификаттардын чыгарылышынын проспектинде каралган башка активдер.

Исламдык атайын финансылык компания исламдык ижаралык сертификаттардын чыгарылыш проспектинде белгиленген тартипте жана мөөнөттө исламдык ижаралык сертификаттарды жайгаштыруудан алынган акчага тиешелүү мүлктү жана талап кылуу укугун сатып алат.

9. Исламдык ижаралык сертификаттарды жүгүртүү исламдык атайын финансылык компаниянын бөлүнгөн активине кирүүчү мүлккө ижара (финансылык лизинг) келишимин (келишимдерин) түзгөндөн кийин гана мүмкүн.

Исламдык атайын финансылык компаниянын бөлүнгөн активине кирүүчү мүлккө ижара (финансылык лизинг) келишими бузулган учурда жана исламдык ижаралык сертификаттардын чыгарылыш проспектинде белгиленген мөөнөттө башка ижарачы (лизинг алуучу) менен жаңы келишим түзүлбөгөн учурда оригинатор бөлүнгөн активдерди түзүүчү мүлктү сатып алат. Мында исламдык атайын финансылык компания исламдык ижаралык сертификаттар мөөнөтүнөн мурда жоюлгандыгын жарыялайт.

10. Исламдык атайын финансылык компания компаниянын бөлүнгөн активдерине кирген мүлккө ижара (финансылык лизинг) келишими түзүлгөндүгүнүн (бузулгандыгынын) фактысы жөнүндө исламдык ижаралык сертификаттардын чыгарылыш проспектинде жана исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын кызыкчылыктарын коргоо жөнүндө исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын өкүлү менен түзүлгөн келишимде каралган тартипте жана мөөнөттө исламдык ижаралык сертификаттарды кармоочуларга жана/же алардын өкүлүнө кабарлайт.

11. Бөлүнгөн активдерди түзүүчү мүлккө ижара (финансылык лизинг) келишими боюнча келип түшкөн төлөмдөрдү исламдык атайын финансылык компания исламдык ижаралык сертификаттардын чыгарылыш проспектинде каралган мөөнөттө жана тартипте бөлүштүрөт.

12. Исламдык атайын финансылык компания катышуунун исламдык сертификаттарын жайгаштыруудан түшкөн акча каражаттарын жаңы инвестициялык долбоорду уюштуруу, жүргүзүлүп жаткан инвестициялык долбоорду өнүктүрүү же жөнөкөй шериктештик келишиминин негизинде же болбосо акционердик коомдун же жоопкерчилиги чектелген коомдун уюштуруу-укуктук формасында юридикалык жакты түзүү менен ишкердик ишти финансылоо үчүн пайдаланат.

Оригинатор инвестициялык долбоорго төмөндөгүлөр катары катышат:

жогоруда аталган юридикалык жактын акционери (катышуучусу);

жоопкерчилиги чектелген коомдун катышуучусу;

инвестициялык долбоорду ишенимдүү башкаруучу.

13. Исламдык атайын финансылык компаниянын инвестициялык долбоордогу акциялары (катышуу үлүшү) инвестициялык долбоор түзүлгөн учурдан баштап же болбосо катышуунун исламдык сертификаттарынын чыгарылыш проспектинде каралган мөөнөттө оригинаторго ишенимдүү башкарууга берилиши мүмкүн.

14. Эгерде исламдык атайын финансылык компания инвестициялык долбоорду жүзөгө ашыруучу уюмдун акционери болсо, исламдык атайын финансылык компанияга артыкчылыктуу сатып алуу укугун берүүдө акцияларды төлөө үчүн каражаттарды алуу максатында, катышуунун исламдык сертификаттарынын чыгарылган санын көбөйтүүгө жол берилет.

Катышуунун исламдык сертификаттарынын чыгарылган саны көбөйгөндө исламдык атайын финансылык компаниянын ички документтеринде катышуунун исламдык сертификаттарынын чыгарылыш проспектине киргизилген өзгөртүүлөр мамлекеттик катталган датага карата катышуунун исламдык сертификаттарынын кармоочусу болуп саналган жактардын катышуунун исламдык сертификаттарын сатып алуу мүмкүнчүлүгү каралат.

Мындай укукту ишке ашыруунун тартиби исламдык атайын финансылык компаниянын ички документтеринде белгиленет.

15. Инвестициялык долбоорду ишке ашыруу башталган учурда исламдык атайын финансылык компания катышуунун исламдык сертификаттарынын чыгарылыш проспектинде каралган жалпыга маалымдоо каражаттарында 3 жумушчу күндүн ичинде билдирүүнү жарыялоо аркылуу аталган сертификаттарды жүгүртүүнүн мүмкүндүгү тууралуу катышуунун исламдык сертификаттарын кармоочуларга маалымдайт.

16. Инвестициялык долбоор боюнча киреше катышуунун исламдык сертификаттарынын чыгарылыш проспектинин шарттарына ылайык исламдык атайын финансылык компания менен оригинатордун ортосунда бөлүштүрүлөт.

17. Оригинатор жоюлган учурда:

1) коом менен келишим өзүнүн күчүн токтотот. Бул инвестициялык долбоорду түзүүчү мүлк катышуунун исламдык сертификаттарын кармоочулардын өкүлү тарабынан сатылууга жатат, аталган мүлктү сатуудан алынган акча катышуунун исламдык сертификаттарын кармоочуларга алардын үлүштөрүнө ылайык, катышуунун исламдык сертификаттарын чыгаруунун көлөмүндө төлөнөт;

2) инвестициялык долбоордогу акцияларды (катышуу үлүштөрүн) исламдык атайын финансылык компания кийин сатуу жана катышуунун исламдык сертификаттарын кармоочулар менен эсептешүү үчүн исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын өкүлүнө берет.

18. Исламдык атайын финансылык компания өзүнүн бухгалтердик эсебин жүргүзөт жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте өздүк активдери жана бөлүнгөн активдер боюнча өз-өзүнчө финансылык отчет берет. Исламдык атайын финансылык компаниянын бухгалтердик эсепти жана финансылык отчет берүүнү жүргүзүүсүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын бухгалтердик эсепке алуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

19. Исламдык атайын финансылык компания исламдык баалуу кагаздардын исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын активдерине жана өздүк активдерине өз-өзүнчө бөлүп эсеп жүргүзөт.

20. Исламдык атайын финансылык компания өзүнүн ишин жүзөгө ашырууда финансылоонун ислам принциптеринин талаптарына (Шарият стандарттарына) ылайык келүүсү жана оригинатор койгон талаптарды жетекчиликке алуусу керек.

21. Исламдык атайын финансылык компаниянын аталышы анын иш-аракетине ылайык келиши керек жана "ISFC" ("ИАФК") аббревиатурасын камтууга тийиш.

22. Исламдык атайын финансылык компания катары Кыргыз Республикасында каттоодон өтпөгөн субъекттер өз аталышында "ISFC" ("ИАФК") аббревиатурасын пайдаланууга укугу жок.

23. Исламдык атайын финансылык компания жана анын кызмат адамдары мыйзамга каршы кайсы болбосун аракеттери үчүн Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык толук жоопкерчилик тартат.

367-берене. Исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын өкүлү

1. Исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын өкүлү оригинатордун, эмитенттин жана үчүнчү жактын алдында кармоочулардын кызыкчылыктарын коргоону камсыз кылат.

2. Эмитент исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын өкүлүн баалуу кагаздар рыногунун брокерлик жана дилердик ишти жүзөгө ашыруучу кесипкөй катышуучуларынын ичинен дайындайт.

3. Исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын өкүлү эмитенттин же оригинатордун аффилирленген адамы болбошу керек.

4. Эмитенттин жана исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын өкүлүнүн ортосунда контракт түзүлөт. Контракт төмөнкүдөй жоболорду камтышы керек:

1) келишимдин предмети;

2) тараптардын укуктары жана милдеттери;

3) исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын кызыкчылыктарын коргоо жөнүндө келишимге ылайык милдеттерин жана функцияларын аткаруу үчүн зарыл болгон маалыматты өкүлгө эмитент жана оригинатор тарабынан берүүнүн тартиби;

4) эмитентке, исламдык баалуу кагаздарды кармоочуларга өкүлдүн отчет берүүсүнүн тартиби;

5) контракттын шарттарын бузгандык үчүн оригинатордун, эмитенттин жана өкүлдүн жоопкерчилиги;

6) өкүл ишке ашырган кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы төлөөнүн өлчөмү жана тартиби;

7) өкүлдүн ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуунун тартиби жана учурлары;

8) келишимдин колдонулуу мөөнөтү жана аны бузуунун тартиби.

5. Өкүлгө анын милдеттенмелерин жана функцияларын аткаруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды берүүнүн тартибинде оригинатор менен эмитент тарабынан өкүлгө төмөнкүдөй маалыматтарды берүүнүн формасы жана шарттары жөнүндө маалыматтар камтылышы керек:

1) исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын укуктары жана кызыкчылыктары маселелерине карата эмитенттин жана оригинатордун башкаруу органдары мурда кабыл алган тиешелүү чечимдерди;

2) оригинатор менен эмитенттин исламдык баалуу кагаздардын эмиссиясынын проспектинде белгиленген милдеттенмелерин аткаргандыгы боюнча отчетторун, анын ичинде төмөнкүлөр жөнүндө отчетторду:

а) исламдык баалуу кагаздардын негизинде жаткан кайсы болбосун активдердин/бизнестин кирешелерин бөлүштүрүү жана исламдык баалуу кагаздар үчүн тиешелүү резервдик фонддорду түзүү жөнүндө;

б) исламдык сертификаттарды жайгаштыруудан алынган каражаттарды пайдалануу жөнүндө;

в) исламдык баалуу кагаздардын эмиссиясынын проспектинде белгиленген тартипте эмитент менен оригинатордун жылдык финансылык отчетторунун маселелери боюнча;

г) кайсы болбосун инвестициялык долбоорлор боюнча, исламдык баалуу кагаздарды кармоочулар үчүн зарыл болгон тактыктарда.

6. Исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын өкүлү төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

1) исламдык баалуу кагаздардын эмиссиясынын проспектине ылайык эмитенттин жана оригинатордун милдеттенмелерин аткаруусун контролдоо;

2) исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо максатында чараларды көрүү;

3) исламдык баалуу кагаздарды жайгаштыруудан алынган каражаттардын эсебинен сатып алынган кайсы болбосун активдерге мониторинг жүргүзүү;

4) исламдык баалуу кагаздарды кармоочуларга бардык аракеттер жана алардын жыйынтыктары жөнүндө ушул бөлүккө ылайык маалымдоо.

7. Исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоону камсыз кылуу үчүн өкүл төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын укуктарын жана кызыкчылыктарын бузууга алып келүүчү жагдайларды аныктоого жана бул жөнүндө мындай жагдайлар келип чыккан учурдан тартып 3 календарлык күндүн ичинде аларга маалымдоого;

2) эмитент менен кол коюлган контракт бузулган датадан тартып 3 календарлык күндүн ичинде өзүнүн өкүл катары ыйгарым укуктары токтотулгандыгы тууралуу баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жана исламдык баалуу кагаздарды кармоочуларга билдирүүгө;

3) исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын өкүлү катары өзүнүн ишине тиешелүү маалыматты жана документтерди алардын суроо-талабы боюнча берүүгө;

4) купуя маалыматтарды ачыкка чыгарбоого.

8. Өкүл исламдык баалуу кагаздарды чыгаруунун шарттарынын кайсы болбосун сакталбагандыгы жөнүндө маалыматты мындай туура келбестиктер табылган датадан тартып 3 календарлык күндүн ичинде, исламдык баалуу кагаздардын эмиссиясынын проспектине ылайык, жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялайт.

9. Өкүл исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын тапшырмасы боюнча мындай тапшырманы алгандан кийин 3 календарлык күндүн ичинде, исламдык баалуу кагаздарды чыгаруунун шарттарынын сакталбагандыгына байланыштуу исламдык баалуу кагаздарды мөөнөтүнөн мурда жоюу же сатып алуу тууралуу табыштаманы эмитентке же оригинаторго берет.

10. Исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын өкүлүнүн ыйгарым укуктары төмөнкүдөй учурлардын кайсынысында болбосун 7 күндүн ичинде токтотулат:

1) өкүлдүн баалуу кагаздар рыногунда дилердик же брокердик ишти жүзөгө ашыруу укугуна лицензиясынын колдонулушу 3 айга чейинки мөөнөткө токтото турулганда;

2) кайра уюштуруу, жоюлуу себептери боюнча өкүлдүн иш-аракети Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык токтотулганда;

3) тараптардын макулдашуусу боюнча;

4) исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардын 10 пайызы же андан көбү эмитентке өкүлдү алмаштыруу өтүнүчү менен кайрылган учурда же болбосо эмитент исламдык баалуу кагаздарды кармоочулардан алардын өкүлү өз милдеттерин аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы тууралуу маалымат алган учурда, эмитенттин тапшырмасы боюнча;

5) өкүлдүн келишиминин колдонулушун токтотуу жөнүндө соттун чечиминин негизинде.".

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып эки айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

           Президенти

 

А.Ш. Атамбаев