Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a0661c4f-bcfa-4046-a34a-20af536022eb\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2017-жылдын 20-июлу № 129

"Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

2017-жылдын 15-июнунда

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

 

1-берене.

"Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 4, 340-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 2-статьяда:

а) 1-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Ушул Мыйзамдын колдонулушу жеке мүнөздөгү маалыматты иштеп чыгууда маалыматтык технологияларды пайдаланууну кошкондо, колдонулган каражаттарга карабастан ошол маалымат менен иштегенде пайда болгон мамилелерге жайылтылат.";

б) 2-бөлүк "күчү" деген сөздөн кийин ", эгерде жеке мүнөздөгү маалымат субъекттеринин укуктары бузулбаса, анда" деген сөздөр менен толукталсын;

2) 3-статьяда:

а) онунчу абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) - жеке маалыматтарды иштеп чыгууну ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык келтирүүнү, жеке маалыматтардын субъекттеринин (субъекттердин) укуктарын коргоону, жеке маалыматтардын массивин кармоочуларды (ээлерин) каттоону, Жеке маалыматтардын массивин кармоочулардын реестрин жүргүзүүнү, ушул Мыйзамда көрсөтүлгөн башка милдеттерди, функцияларды жана ыйгарым укуктарды камсыз кылуу боюнча функцияларды жана ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруучу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан ыйгарым укук берилген мамлекеттик орган.";

б) он бешинчи абзацтагы "адамдын ар кандай" деген сөздөр "ушул Мыйзамда каралган формада адамдын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

в) статья төмөнкүдөй мазмундагы жыйырма экинчи абзац менен толукталсын:

"Жеке маалыматтардын тутуму - маалымат базасында сакталган жеке маалыматтардын жана аларды иштетүүнү камсыз кылуучу маалымат технологияларынын жана техникалык каражаттардын жыйындысы.";

3) 8-статьянын 2-бөлүгүнүн "б" пунктчасы "зарыл болсо" деген сөздөрдөн кийин "жана жеке маалыматтардын субъектинин макулдугун алуу мүмкүн болбосо" деген сөздөр менен толукталсын;

4) 9-статьяда:

а) статьянын аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "9-статья. Жеке маалыматтардын субъектинин анын жеке маалыматтарын берүүгө жана иштетүүгө макулдугу";

б) 1-бөлүгүндө:

биринчи сүйлөмдөгү "чечет" деген сөздөн кийин "жана аны алуу фактысы далилдене тургандай таризде аны иштетүүгө эркин түрдө, билип туруп аң-сезими менен макулдугун берет" деген сөздөр менен толукталсын;

в) бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Субъекттин макулдугу кагаз жүзүндө жазуу түрүндө же болбосо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык электрондук кол тамга коюлган электрондук документ таризинде билдирилиши керек.";

г) статья төмөнкүдөй мазмундагы 5 жана 6-бөлүктөр менен толукталсын:

"5. Жеке маалыматтардын субъектинен жеке маалыматтарды топтоого жана иштеп чыгууга анын макулдук бергендигин далилдеп берүү же ушул Мыйзамдын 8-статьясынын 2-бөлүгүндөгү "б" пунктчасында, 15-статьясынын 1-бөлүгүнүн 1 жана 2-пункттарында көрсөтүлгөн негиздердин болгондугунун далилдеп берүү милдеттенмеси жеке маалыматтар массивин кармоочуга (ээсине) жүктөлөт.

6. Жеке маалыматтардын субъектинен анын жеке маалыматтарын топтоого жана иштетүүгө, аны менен бирге мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү максаттарын кошкондо, электрондук документ таризинде макулдугун алуу тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.";

5) 10-статья төмөнкүдөй мазмундагы 11-бөлүк менен толукталсын:

"11. Ошону менен бирге жеке маалыматтардын субъекти өзүнө тийиштүү жеке маалыматтарды кармоочудан (ээсинен) анын жеке маалыматтарын иштетүү тууралуу маалыматтарды, анын ичинде төмөнкүлөр камтылган маалыматтарды алууга укугу бар:

а) жеке маалыматтардын массивин кармоочудан (ээсинен) жеке маалыматтардын иштетилгендиги фактысын далилдеп берүүсүн;

б) жеке маалыматтарды иштетүүнүн укуктук негиздерин жана максаттарын;

в) максаттарын жана жеке маалыматтардын массивин кармоочу (ээси) жеке маалыматтарды иштетүүдө колдонгон ыкмаларды;

г) жеке маалыматтардын массивин кармоочунун (ээсинин) аталышы жана жайгашкан жери, жеке маалыматтарга жетүүгө укугу бар же болбосо жеке маалыматтардын массивин кармоочу (ээси) менен болгон келишимдин жана мыйзамдын негизинде жеке маалыматтар берилиши мүмкүн болгон адамдар (кармоочунун (ээсинин) кызматкерлерин эсептебегенде) тууралуу маалыматтар;

д) жеке маалыматтардын субъектине караштуу иштетилип жаткан жеке маалыматтар, аларды алуучу булак;

е) жеке маалыматтарды иштетүү мөөнөтү, аны менен катар аларды сактоо мөөнөтү;

ж) жеке маалыматтардын субъекти тарабынан ушул Мыйзамда каралган өз укуктарын ишке ашыруу тартиби;

з) жеке маалыматтардын трансчекара аркылуу өткөрүлүп берилгендиги же жүргүзүлүшү мүмкүн экендиги тууралуу маалыматтар;

и) ушул Мыйзамда жана (же) башка ченемдик укуктук актыларда каралган башка маалыматтар.";

6) 16-статьянын 3-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

7) 18-статьяда:

а) 2-бөлүктүн биринчи сүйлөмүндөгү "жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик бийлик органы" деген сөздөр "ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын; "ал орган" деген сөздөр "ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 4-бөлүктөгү "ыйгарым укуктуу мамлекеттик бийлик органы" деген сөздөр "ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын;

8) 21-статьяда:

а) 1-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Жеке маалыматтар массивин кармоочу (ээси) жана иштеп чыгуучу жеке маалыматтарды коргоо үчүн зарыл болгон укуктук, уюштуруу жана техникалык чараларды көрүүгө жана (же) алардын кабыл алуусун камсыз кылууга, жеке маалыматтарга мыйзамсыз же капыстан жетүүдөн, өзгөртүүдөн, жабуудан, көчүрүүдөн, башка бирөөгө берүүдөн, жеке маалыматтарды жайылтуудан, ошондой эле жеке маалыматтарга карата башка мыйзамсыз аракеттерден коргоону камсыз кылууга милдеттүү.";

б) 2-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы онунчу-он экинчи абзацтар менен толукталсын:

"- жеке маалыматтардын маалымат тутумдарында иштетилип жаткан жеке маалыматтарды коргоо боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген талаптардын аткарылышын камсыз кылуу, алардын аткарылышы жеке маалыматтардын корголушунун белгиленген деңгээлин камсыз кылат;

- жеке маалыматтарды алып жүрүүчү машиналардын эсебин каттоо;

- мыйзамсыз кирүүнүн кесепетинен өзгөртүлгөн же жок кылынган жеке маалыматтарды калыбына келтирүүнү камсыз кылуу.";

в) статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жеке маалыматтарды маалымат тутумдарында иштетүү учурунда алардын корголушунун деңгээлин, жеке маалыматтардын маалымат тутумдарында аларды иштетүүдө жеке маалыматтардын коопсуздугун камсыз кылуу жана коргоо боюнча талаптарды белгилейт, алардын аткарылышы жеке маалыматтардын корголушун белгиленген деңгээлде камсыз кылат.";

9) 22-статьяда:

а) 1-бөлүк "мүмкүн" деген сөздөн кийин ", мында жеке маалыматтар менен ишти жүзөгө ашырууга укуктук негиздер болгондо жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген ыйгарым укуктарынын жана милдеттеринин алкагында гана ушул Мыйзамда белгиленген тийиштүү талаптарга ылайык жеке маалыматтардын маалымат тутумдарын жаратууга укуктуу." деген сөздөр менен толукталсын;

б) 2-бөлүк "массивдерин" деген сөздөн кийин "жана маалымат тутумдарын" деген сөздөр менен толукталсын;

в) 3-бөлүк "ылайык" деген сөздөн кийин "мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган," деген сөздөр менен толукталсын;

10) 23-статья күчүн жоготту деп таанылсын;

11) 24-статьянын 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: "Жеке маалымат субъектине анын жеке маалыматтары үчүнчү тарапка өткөрүлүп берилгендиги жөнүндө маалыматты билдирүүнүн тартиби жана таризи Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.";

12) 25-статьянын 3-бөлүгүнүн үчүнчү абзацындагы "өтө маанилүү" деген сөздөр алып салынсын;

13) 27-статьянын 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Тарыхый, социологиялык, медициналык жана башка илимий максаттарда айрым субъекттердин жеке маалыматтарынын маанилүүлүгүнө карап, аларды жок кылуунун ордуна Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте массив кармоочу (ээси) тарабынан мындай жеке маалыматтарды ээсиздендирүүгө жол берилет.";

14) 28-статьянын 1-бөлүгүнүн үчүнчү абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

15) Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 291-статья менен толукталсын:

"291-статья. Ыйгарым укуктуу орган

1. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жеке маалыматтарды иштетүү ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык келишин контролдоону, жеке маалыматтардын субъекттеринин укуктарын коргоону камсыз кылуу жүктөлөт.

2. Ыйгарым укуктуу орган чет мамлекеттердеги жеке маалыматтарды коргоо чөйрөсүндөгү, атап айтканда жеке маалыматтардын субъекттеринин укуктарын коргоо боюнча маалыматтарды эл аралык деңгээлде алмашуу жаатындагы ыйгарым укуктуу органдар менен кызматташууну жүзөгө ашырат.

3. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жеке маалыматтардын субъекттеринин укуктарын коргоо боюнча чечимдери "Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган тартипте даттанылышы мүмкүн.

4. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тууралуу жобо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.";

16) 30-статьяда:

а) 1-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы он экинчи жана он үчүнчү абзацтар менен толукталсын:

"- маалыматтар берилиши мүмкүн болгон алуучулар же алуучулардын категориясы;

- болжолдуу түрдө жеке маалыматтарды трансчекаралар аркылуу берүү.";

б) 4-бөлүк "жарыялайт" деген сөздөн кийин ", ошондой эле интернеттеги расмий сайтында Жеке маалыматтардын массивдерин кармоочулардын (ээлеринин) реестринин актуалдуу редакциясын жайгаштырат" деген сөздөр менен толукталсын;

в) статья төмөнкүдөй мазмундагы 5-бөлүк менен толукталсын;

"5. Жеке маалыматтардын массивдерин жана кармоочуларын (ээлерин) каттоо жана Жеке маалыматтардын массивдерин кармоочулардын (ээлеринин) реестрин жүргүзүү жана жарыялоо тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленилет.".

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2017-жылдын 25-июлунда № 84-85 (2809-2810) жарыяланды

3-берене.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү алты айдын ичинде өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

        Президенти

 

А.Ш. Атамбаев