Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

      КР 2012-жылдын 8-августундагы № 153 Мыйзамына ылайык
                         КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

Бишкек шаары

2003-жылдын 5-марты № 51

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ

 

                   Коррупцияга каршы курошуу жонундо

 

                        (Кыргыз Республикасынын

               2009-жылдын 26-февралындагы № 71 Мыйзамынын

                         редакциясына ылайык)

 

     Ушул Мыйзам коррупциялык укук бузууларды  табууга,  алардын  алдын

алууга жана бөгөт коюуга,  күнөөлүү адамдарды жоопко тартууга багыттал-

ган ченемдик укуктук акт болуп саналат,  ошондой эле коррупциялык  укук

бузууларга каршы күрөшүүнүн укуктук жана уюштуруучулук негиздерин анык-

тайт.

 

     1-статья. Коррупция түшүнүгү

 

     Коррупция (коррупциялык укук бузуулар) - мамлекеттик сектордо бел-

гилүү бир иш-милдеттерди аткарууда алар мамлекеттик кызматчынын статусу

боюнча өзүнө жүктөлгөн иш-милдеттерди бузууга алып келген жана өзү  ме-

нен башкалар үчүн мыйзамсыз пайда алууну максат кылуу менен коомдун жа-

на мамлекеттин таламдарына коркунуч түзгөн башка ар кандай дүнүйөкордук

жосундарды билдирет.

     Ал төмөнкүлөрдү камтыйт:

     - паракорлукту,  уурулукту,  уурдап  жок кылууну,  шалаакылык жана

кызмат адамдарынын мамлекеттик жана жеке менчикти ыйгарып алууну;

     - расмий  статусун расмий эмес пайдалануунун натыйжасында өзү жана

башкалар үчүн ар кандай мыйзамсыз пайдаларды  (жењилдиктерди,  артыкчы-

лыктарды) алуу үчүн кызмат абалынан кыянат пайдаланууну.

 

     2-статья. Ушул Мыйзамдын негизги милдеттери

 

     Ушул Мыйзамдын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

     - коррупциялык укук бузуунун алдын алуу,  ошондой эле аларды табуу

жана жоюу;

     - жарандардын укуктарын,  эркиндиктерин  жана  коомдун  таламдарын

коргоону камсыз кылуу;

     - жарандардын жана юридикалык жактардын  бузулган  укуктары  менен

мыйзамдуу таламдарын калыбына келтирүү, коррупция келтирген башка кесе-

петтерди жоюу;

     - мамлекеттин  коопсуздугун  жана  мамлекеттик бийлик органдарынын

натыйжалуу иштешин камсыз кылуу;

     - мамлекеттик кызматтын кадыр-баркын чыњдоо,  жарандарда мамлекет-

тик кызматка жана мамлекеттик кызматчыга сыйлоону калыптандыруу;

     - коррупциялык  укук  бузууларды  жасагандык  үчүн жоопкерчиликтин

кайтарымсыздыгын камсыз кылуу;

     - мамлекеттик кызматтарды аткарган адамдардын сатылбастыгын камсыз

кылуучу шарттарды түзүү.

 

     3-статья. Ушул Мыйзам колдонулуучу чөйрө

 

     Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында Кыргыз Респуб-

ликасынын  жарандарына  жана юридикалык жактарына,  анын ичинде алардын

жетекчилерине жана кызматкерлерине карата, ошондой эле Кыргыз Республи-

касынын  аймагында  жүргөн чет элдик жарандарга жана жарандыгы жок жак-

тарга карата колдонулат.

     Кыргыз Республикасынын  аймагынан  тышкары  жерлерде  ушул Мыйзам,

эгерде Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринде башкача каралба-

са,  Кыргыз Республикасынын жарандарына жана юридикалык жактарына, анын

ичинде анын жетекчилерине жана кызматкерлерине карата колдонулат.

 

     4-статья. Коррупцияга каршы күрөш жаатында укуктук жөнгө салуу

 

     1. Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы күрөшүү маселеси  Кыр-

гыз Республикасынын Конституциясынын,  ушул Мыйзамдын, Кыргыз Республи-

касынын башка ченемдик укуктук актылары жана эл  аралык  келишимдеринин

негизинде жөнгө салынат.

     2. Эгерде Кыргыз Республикасынын  эл  аралык  келишимдеринде  ушул

Мыйзамда каралгандардан башкача жоболор белгиленген болсо,  анда Кыргыз

Республикасынын эл аралык келишимдеринин жоболору колдонулат.

     3. Тартиптик,  администрациялык, жарандык-укуктук жана жазык жооп-

керчилиги Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында  каралган  тартипте

жана шарттарда колдонулат.

 

     5-статья. Коррупцияга каршы күрөшүүнүн негизги принциптери

 

     Коррупция менен  күрөшүү  маселелерин жөнгө салуу төмөнкүдөй прин-

циптердин негизинде ишке ашырылат:

     - адамдын  жана  жарандын  Кыргыз Республикасынын Конституциясында

бекемделген укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылуу;

     - баардыгынын мыйзамдын жана соттун алдында тењдиги;

     - теги,  жынысы, расасы, улуту, тили, туткан дини, саясий жана ди-

ний ишенимдери, же кандайдыр бир жеке же коомдук мүнөздөгү шарттары жа-

на абалдары боюнча ар кандай кодулоого,  укутун  жана  эркиндигин  кем-

синтүүгө жол бербөө;

     - жеке жана юридикалык жактардын бузулган укуктарын жана мыйзамдуу

таламдарын  калыбына келтирүү,  коррупция менен байланыштуу укук бузуу-

лардын зыяндуу башка залалдарын жоюу;

     - инсандын жана жарандын аброюн,  кадыр-баркын жана ишкердик беде-

лин коргоону камсыз кылуу;

     - мамлекеттик бийлик органдарынын тутумунун иш-аракеттерин,  алар-

дын иш-аракеттеринин мыйзамдуулугун жана маалымдуулугун,  аларга мамле-

кеттик жана коомдук контролду укуктук регламенттөөнү камсыз кылуу;

     - мамлекеттик кызматчылардын укуктарын жана эркиндиктерин, мыйзам-

дуу  таламдарын коргоону камсыз кылуучу маселелерди чечүү жол-жоболорун

жана кадрлардын иштерин, мамлекеттик аппараттын түзүмдөрүн өркүндөтүү;

     - ишкердик ишти мамлекеттик жөнгө салуу жана контролдоо боюнча ый-

гарым укуктарды мындай иштерди жүзөгө ашырууга ыйгарым укук  берилбеген

жеке жана юридикалык жактарга өткөрүп берүүгө жол бербөө.

 

     6-статья. Коррупциялык укук бузуулардын субъекттери

 

     1. Ээлеген кызматына жана ал кызматка шайлоо же дайындоо тартибин-

де келгенине карабастан коррупциялык укук бузууларга жол берген  бардык

кызматчылар коррупциялык укук бузуулардын субъекттерине кирет.

     2. Иши,  ошондой эле мамлекеттик бюджеттен  каржылануучу,  болбосо

уставдык капиталында мамлекеттин үлүшү бар жана коррупциялык укук бузу-

уларга жол берген муниципалдык кызматта иш-аракетти жүзөгө ашырган  жа-

рандар,  мекемелердин, уюмдардын жана ишканалардын жетекчилери, ошондой

эле мамлекеттик кызматчыларга жана муниципалдык кызматтын  кызматкерле-

рине  материалдык жана башка жыргалчылыктарды жана артыкчылыктарды бер-

ген жеке жана юридикалык жактар коррупциялык укук бузуулардын  субъект-

теринин катарына кирет.

 

     7-статья. Коррупцияга каршы күрөш жүргүзүүчү органдар

 

     Коррупцияга каршы  күрөштү  өз  компетенцияларынын  чегинде бардык

мамлекеттик органдар менен мамлекеттик кызматчылар жүзөгө ашырууга мил-

деттүү.  Мамлекеттик  органдар менен мекемелердин жетекчилери өздөрүнүн

ыйгарым укуктарынын чегинде ушул Мыйзамдын талаптарынын аткарылышын жа-

на  Кыргыз Республикасынын ушул Мыйзамда каралган чаралардын колдонулу-

шун камсыз кылышат.  Министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, адми-

нистрациялык ведомстволордун,  жергиликтүү өз алдынча башкаруу органда-

рынын жана менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактардын жетекчиле-

ри,  ошондой эле жарандар коррупцияга каршы күрөштө ыйгарым укук берген

органдарга көмөк көрсөтүшөт жана зарыл жардамдарды беришет.

     Коррупциялык укук бузууларды табуу, алардын алдын алуу жана аларга

бөгөт коюу жана аларды жасагандыгы жагынан  күнөөлүү  адамдарды  өзүнүн

компетенциясынын  чегинде  жоопкерчиликке  тартуу укук коргоо органдары

тарабынан жүзөгө ашырылат.

 

     8-статья. Коррупциялык эреже бузууларды массалык маалымат

               каражаттарында чагылдыруу

 

     1. Массалык  маалымат каражаттары Кыргыз Республикасынын мыйзамда-

рына ылайык мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын  тутумунда  кор-

рупциянын алдын алууга жана адеп-ахлактык тазалык жана укуктук маданият

жагдайын түзүүгө багытталган жарандык позицияны калыптандырат.

     2. Мамлекеттик органдар коррупция көрүнүштөрүнүн фактылары жөнүндө

жарыяланган маалыматтар боюнча массалык  маалымат  каражаттары  аркылуу

коомчулукка  маалымдайт.  Мындай  маалыматтар алгачкы ирет маалымдалган

массалык маалымат каражаттарында гана жарыяланат.

     Массалык маалымат  каражаттарына  берилүүчү  маалыматтар коррупция

көрүнүшүнүн фактысын ырастаган же төгүнгө чыгарган мүнөздө болууга  ти-

йиш.

 

     9-статья. Коррупцияга каршы күрөшүүгө көмөк көрсөткөн адамды

               мамлекеттик коргоо гарантиялары

 

     1. Коррупция фактысы жөнүндө билдирген  же  кандайдыр-бир  башкача

түрдө  коррупцияга  каршы  күрөшүүгө көмөк көрсөткөн адамга мамлекеттик

коргоо камсыз кылынат.

     2. Коррупцияга каршы күрөштө көмөк көрсөткөн адам жөнүндөгү маалы-

мат мамлекеттик жашыруун сыр болуп саналат жана коррупцияга каршы күрөш

жүргүзүүгө ыйгарым укук берилген мамлекеттик органдардын же соттун Кыр-

гыз  Республикасынын   мыйзамдарында   белгиленген   тартиптеги   жазуу

жүзүндөгү суроо-талабы боюнча гана берилет.

     3. Коррупция көрүнүшүнүн фактылары жөнүндө билип туруп жалган маа-

лымат берген адам Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тар-

типте жоопкерчилик тартат.

 

     10-статья. Мамлекеттик кызматка талапкер адамдарга коюлуучу атайын

                талаптар

 

     Мамлекеттик кызматка  талапкер  Кыргыз  Республикасынын  жарандары

коррупциялык укук бузууларга жол бербөө максатында ушул  Мыйзамда  жана

башка  ченемдик укуктук актыларда белгиленген чектөөлөрдү өзүнө ыктыяр-

дуу түрдө кабыл алат.  Мында аларга тыюу салынган иш-аракеттердин укук-

тук натыйжалары жөнүндө маалымдалат.

     Чектөөлөрдү кабыл алуу жазуу жүзүндөгү милдеттенмеде чагылдырылат.

Чектөөлөрдү  (толугу  менен  же жарым-жартылай) кабыл албоо мамлекеттик

кызмат ишине кабыл алуудан баш тартууга алып келет.

 

     11-статья. Каржылык контролдоо чаралары

 

     1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматка талапкер  жарандары

мамлекеттик салык кызматынын тиешелүү органдарына, бардык кирешелер жа-

на өздөрүнө менчик укугунда таандык болгон мүлк, анын ичинде мүлккө та-

лап укугу жөнүндө маалыматтарды берет.

     2. Мамлекеттик кызматчылар,  ошондой эле муниципалдык кызматта  иш

жүргүзгөн  жарандар,  иши мамлекеттик бюджеттен каржыланган же уставдык

капиталында мамлекеттин үлүшү бар мекемелердин,  уюмдардын жана ишкана-

лардын жетекчилери Кыргыз Республикасынын же чет мамлекеттин банк меке-

месинде же каржы-кредиттик мекемелеринде жеке эсептерин ачууда өз эсеп-

теринин  номерлери жана банк мекемесинин реквизиттери жөнүндө үч күндүк

мөөнөттө жазуу жүзүндө билдирүүгө милдеттүү.

     Мындай билдирүүнү бербегендик Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында

белгиленген тартипте жооп берүүгө алып келет.

     Ушул статьяда каралган, салык инспекциясына келип түшкөн маалымат-

тар кызматтык сырды түзөт.  Мындай маалыматтарды жарыя  кылган  адамдар

Кыргыз  Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жоопкерчилик

тартат.

 

     12-статья. Мамлекеттик функцияларды аткарууга сыйышпаган

                иш-аракеттер

 

     1. Мамлекеттик кызматчыларга төмөнкүлөргө тыюу салынат:

     - педагогикалык,  илимий жана чыгармачылыктан башка акы  төлөнүүчү

ишти аткарууга;

     - жеке ишкерлик иш иштөөгө,  ошондой эле жеке жана юридикалык жак-

тар  кандай гана формада болбосун андан сыйакы алуу менен ишкердик ишин

жүзөгө ашырууда аларга көмөк көрсөтүү үчүн өзүнүн кызмат абалынан  пай-

даланууга;

     - өзү кызматында турган,  болбосо өзүнө түздөн-түз  баш  ийген  же

контролдугунда болгон мамлекеттик органда үчүнчү жактардын иштери боюн-

ча өкүл болууга;

     - материалдык-техникалык,  каржылык  жана маалыматтык камсыз кылуу

каражаттарын,  кызматтык автотранспорт каражаттарын,  башка мамлекеттик

мүлктү жана кызматтык маалыматты кызматтык эмес максаттарда пайдалануу-

га;

     - кызматтык  ыйгарым укуктарын аткарууга байланыштуу иш-аракеттери

же аракетсиздиги үчүн жеке жана юридикалык жактардан белек түрүндө  сы-

йакыларды, акча жана кызмат көрсөтүүлөрдү алууга;

     - иш таштоолорго,  манифестацияларга катышууга жана башка  иш-ара-

кеттери менен мамлекеттик органдардын иштешине жана мамлекеттик кызмат-

чылар кызматтык ыйгарым укуктарын аткарышына тоскоолдук кылууга;

     - өзүнүн кызматтык ишине байланыштуу саясий партиялардын ишине ка-

тышууга;

     - кызматы  өзү  менен  жакын  туугандык мамиледе болгон адамдардын

(ата-энеси,   жубайы,   ага-иниси,   эже-карындаштары   жана   балдары)

түздөн-түз  баш  ийүүсү же контролдукта болушу менен байланышкан мамле-

кеттик органдарда мамлекеттик кызматта болууга.

     2. Коммерциялык уюмдардын уставдык капиталында үлүшү,  болбосо ки-

реше алуу максатында пайдаланылган башка мүлкү бар мамлекеттик кызматчы

мамлекеттик  кызматка  киргенден кийин бир айдын ичинде бул үлүштү жана

мүлктү мыйзамдарда белгиленген тартипте өзү мамлекеттик кызматта болгон

убакытка ишеничтүү башкарууга берүүгө милдеттүү.

     3. Ушул Мыйзамда жана мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамда тыюу са-

лынган иш жүргүзгөн мамлекеттик кызматчылар жооптуу болушат жана Кыргыз

Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте  ээлеген  кызматынан

бошотулууга тийиш.

 

     13-статья. Коррупция үчүн шарт түзүүчү укук бузуулар жана алар

                үчүн жоопкерчилик

 

     1. Коррупция үчүн шарт түзүүчү  укук  бузуулар  болуп  мамлекеттик

кызматчылардын төмөндөгүдөй иш-аракети же аракетсиздиги саналат:

     - мамлекеттик башка органдардын жана юридикалык жактардын  иш-ара-

кетине мыйзамсыз кийлигишүү;

     - өз ыйгарым укуктарын өздөрүнүн жеке таламдарына, жакын тууганда-

рынын же кайын-журтунун таламдарына тиешелүү маселелерди чечүүдө пайда-

лануу;

     - мамлекеттик  кызматка  кирген жаткан жана кызматынан жогорулаган

адамга мыйзамда каралбаган артыкчылыктарды берүү;

     - чечимдерди даярдоодо жана кабыл алууда жеке жана юридикалык жак-

тарга мыйзамсыз артыкчылыктарды берүү;

     - өздөрү кызматта турган же аларга баш ийген, контролундагы же от-

чет бере турган мамлекеттик органдардын,  мамлекеттик  ишканалар  менен

мекемелердин иштери боюнча жеке жана юридикалык жактарга ишенимдүү адам

катары катышуу;

     - расмий  түрдө жайылтууга тийиш эмес жана мамлекеттик иш-милдетти

аткаруу учурунда алынган маалыматты жеке же топтук таламдар үчүн пайда-

лануу;

     - берилиши ченемдик жана укуктук актыларда каралган маалыматты же-

ке  жана юридикалык жактарга берүүдөн негизсиз баш тартуу,  аны өз уба-

ганда бербөө, такталбаган, болбосо толук эмес маалыматты берүү;

     - жеке  жана  юридикалык  жактардан мыйзамда каралбаган маалыматты

талап кылуу;

     - мамлекеттик  же  коммуналдык каржылык жана башка материалдык ре-

сурстарды  талапкерлердин  жана  коомдук  уюмдардын  шайлоо  фонддоруна

берүү, ошондой эле аларды жарандарга жана юридикалык жактарга мыйзамсыз

берип жиберүү;

     - жеке жана юридикалык жактардын кайрылууларын кароонун жана алар-

дын компетенциясына кирген маселелерди  чечүүнүн  мыйзамда  белгиленген

тартибин бузуу;

     - протоколдук жана башка расмий иш-чараларды өткөрүүдө жогору тур-

ган  расмий адамдарга кызматтан тышкары учурларда ызаат көрсөтүү катары

берилүүчү символдук белгилерден жана символдук сувенирлерден башка  бе-

лектер берүү,  материалдык жана башка убай көрсөтүү, иштен тышкары кыз-

мат көрсөтүү;

     - жеке  жана  юридикалык жактар өздөрүнүн укуктары менен мыйзамдуу

таламдарын ишке ашырууга тоскоолдук кылуу;

     - жогору же төмөн турган, болбосо кызмат же иш боюнча дагы башкача

көз карандылыкта турган кызмат адамдары менен акчалай же мүлктүн  башка

мүнөздөгү кумар оюндарына катышуу;

     - ишкерчиликти мамлекеттик жөнгө салуу үчүн ушундай ишти,  ошондой

эле ага контролду жүзөгө ашыруучу жеке жана юридикалык жактарга, эгерде

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкача каралбаса,  ыйгарым  укук-

тардын бир бөлүгүн берүү;

     2. Мамлекеттик кызматчылар тарабынан  ушул  статьянын  1-пунктунда

көрсөтүлгөн  кандайдыр бир укук бузуулардын жасалышы,  эгерде ал кылмыш

катары жазалана турган жосундун белгилерин  камтыбаса,  тартиптик  жаза

тартууга,  ошону менен бирге мамлекеттик кызматтан четтетүү менен ээле-

ген кызмат ордунан бошотулушуна алып келет.

 

     14-статья. Коррупциялык укук бузуулар

 

     1. Коррупциялык укук бузуулар болуп төмөндөгүдөй жосундар саналат:

     а) адам тиешелүү иш-милдетин аткарбаган уюмдардан, ошондой эле жа-

рандардан, эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкача каралба-

са, өз иш милдеттерин аткаргандыгы үчүн башка жеке жана юридикалык жак-

тардын кызыкчылыгын көздөп акча,  кызмат көрсөтүү түрүндө ар кандай сы-

йакыларды кабыл алуу;

     б) өз иш милдеттерин аткаргандыгы үчүн белектерди  алуу  же  жалпы

кабыл  алынган ызаат көрсөтүү ченемдерине ылайык,  болбосо протоколдук,

дагы башка расмий иш чараларды өткөрүү учурунда берилген символдук  су-

венирлерди  эсепке  албаганда,  кызматы  боюнча  көз каранды адамдардан

ошондой белектерди алуу;

     в) чет өлкөлүк жеке жана юридикалык жактардын,  Кыргыз Республика-

сынын жеке жана юридикалык жактарынын эсебинен  мамлекеттик  ички  жана

тышкы туристтик,  дарылоо-ден соолукту чыњдоо жана башка сапарларга ча-

кырууларды кабыл алууда ага төмөндөгүдөй сапарга баруу кирбейт:

     - жакын туугандарынын чакыруусу боюнча алардын эсебинен;

     - эгерде мамилеси чакыргандардын кызматтык ишинин маселелерине ти-

ешеси жок болсо, дагы башка жеке жактардан алган чакыруу боюнча;

     - Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине ылайык же  Кыргыз

Республикасынын мамлекеттик органдары менен чет өлкөлүк мамлекеттик ор-

гандардын ортосундагы келишимдер боюнча өз ара негизде тиешелүү  мамле-

кеттик  органдардын жана (же) эл аралык уюмдардын каражаттарынын эсеби-

нен жүзөгө ашырылуучу сапарлар;

     - коомдук   бирикмелердин   уставдык  иш-аракеттеринин  чектеринде

жүзөгө ашырылуучу эл аралык илимий,  спорттук,  чыгармачылык, кесиптик,

адамынын,  болбосо  коллегиялуу  башкаруу органынын макулдугу менен чет

өлкөлүк өнөктөрдүн чакыруусу боюнча жана алардын эсебинен жүзөгө ашыры-

луучу сапарлар;

     г) аларга өзүнүн иш-милдеттерин жүзөгө ашыруу үчүн берилген транс-

порт жана байланыш каражаттарын,  электрондук-эсептөө техникасын,  акча

каражаттарын,  кыймылсыз жана башка мүлктү жеке, топтук жана башка кыз-

маттык таламдар үчүн пайдалануу.

     2. Мамлекеттик  кызматкер  тарабынан  ушул  статьянын  1-пунктунда

көрсөтүлгөн коррупциялык укук бузуулардын кайсы биринин жасалышы, эгер-

де анда кылмыштык жазаланууга тийиш болгон иштердин белгиси жок  болсо,

тартиптик жаза тартууга алып келет,  ошону менен бирге акырында кызмат-

тан четтетүү менен ээлеген кызмат ордунан бошотулат.

     3. Коррупциялык укук бузуучу субъекттин эсебине келип түшкөн акча-

лай каражаттар,  ошондой эле ушул статьянын 1-пунктунун "а"  пунктчасын

бузуу менен алар алган каражаттар,  алар табылгандан кийин мындай кара-

жаттардын келип түшкөн жагдайлары жөнүндө  түшүндүрмө  берүү  менен  он

күндүн ичинде мамлекеттин бюджетине которулууга тийиш.

     Көрсөтүлгөн адамга айтылбай түшкөн белектер,  ошондой  эле  өзүнүн

иш-милдеттерин  аткарууга  байланыштуу 1-пунктунун "б" пунктчасын бузуу

менен ал алган белектер он күндүк мөөнөттө атайын мамлекеттик фондго же

ушул эле мөөнөттө белектердин рыноктук баасына тењдеш сумма мамлекеттик

бюджетке которулат.

     Мыйзамсыз кабыл  алынган  белектер  жана акчалай каражаттар соттун

чечими  менен  конфискацияланууга  тийиш.   Мыйзамсыз   кабыл   алынган

тейлөөнүн  наркы  соттун  чечими  менен күнөөлүү адамдан төлөтүлөт жана

мамлекеттик бюджеттин эсебине чегерилет.

 

     15-статья. Жеке жана юридикалык жактардын кызматтык иш-милдеттерди

                аткарууга ыйгарым укук берилген адамдарга мыйзамсыз

                сыйакы төлөгөндүгү үчүн жоопкерчилиги

 

     Мамлекеттик кызматчыларга мыйзамсыз материалдык сыйакы, белек-беч-

кек,  жењилдиктер берген, болбосо кызмат көрсөткөн жарандар жана юриди-

калык жактардын жетекчилери,  эгерде ушул ишинде кылмыш катары жазалана

турган  жосундун  белгилери болбосо,  эгерде анда опуза талап коюлбаса,

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык администрациялык  жоопкерчи-

ликке тартылат.

 

     16-статья. Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча

                башкаруу органдарынын жана юридикалык жактардын

                мыйзамсыз ишкерчилиги жана мыйзамсыз кирешеси үчүн

                жоопкерчилиги

 

     1. Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган-

дарынын,  юридикалык  жактардын  өздөрүнө  мыйзамдар  аркылуу жүктөлгөн

иш-милдеттерден тышкары ишкерчилик жүргүзгөнү, болбосо белгиленген кар-

жы булактарынан тышкары материалдык,  дагы ар кандай убай көргөнү, кыз-

мат көрсөтүүлөрдөн пайдаланганы ушул  органдардын  жетекчилерин  Кыргыз

Республикасынын  мыйзамдарына ылайык администрациялык жоопкерчилик тар-

тышына алып келет.

     2. Ушул статьянын 1-пунктунда каралган укук бузуунун кайра жасалы-

шы аталган органдардын күнөөлүү жетекчисин ээлеген  кызмат  ордунан  же

кызматтык иш-милдеттерин аткаруудан бошотулушуна алып келет.

 

     17-статья. Мыйзамсыз алынган мүлктү же мыйзамсыз көрүлгөн кызмат

                тейлөөлөрүнүн наркын төлөтүп алуу

 

     1. Укук бузуулардан улам  мыйзамсыз  байыган  учурларда  мыйзамсыз

алынган   мүлк   -  жүгүртүлүүгө,  ал  эми  мыйзамсыз  көрүлгөн  кызмат

тейлөөлөрүнүн наркы - колдонуудагы мыйзамдардын негизинде соттун чечими

боюнча мамлекеттин кирешесине кириш кылынууга тийиш.

     2. Эгерде коррупциялык укук  бузууга  жол  берген  адам  мыйзамсыз

алынган  мүлктү ыктыярдуу өткөрүүдөн,  болбосо анын наркын же мыйзамсыз

алынган тейлөөнүн наркын мамлекетке төлөп берүүдөн баш тартса, бул мүлк

жана  тиешелүү нарк укук коргоо органдарынын доосу боюнча сот тарабынан

мамлекеттин кирешесине алып коюлууга тийиш.

     Укук коргоо  органдары  жарандык сот өндүрүшүнүн тартибинде соттун

чечими чыкканга чейин мүлктү,  акча каражаттарын жана укук бузуучуларга

таандык дагы башка дөөлөттөрдү камакка алууга укуктуу.

 

     18-статья. Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча

                башкаруу органдарынын жетекчилеринин, юридикалык

                жактардын коррупцияга каршы күрөш боюнча чара

                көрбөгөндүгү үчүн жоопкерчилиги

 

     Коррупцияга байланыштуу  укук  бузууларды  жасаган   карамагындагы

күнөөлүү адамдарга карата Кыргыз Республикасынын ушул Мыйзамында карал-

ган чараларды  өз  ыйгарым  укуктарынын  чегинде  колдонбогон,  болбосо

көрсөтүлгөн  чараларды  ушул Мыйзамды бузуу менен колдонгон мамлекеттик

органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын  жетекчи-

лери  жана юридикалык жактар укук коргоо органдарынын сунушу боюнча сот

тарабынан администрациялык тартипте жазаланат.

 

     19-статья. Ушул Мыйзамдын аткарылышына контролдук жана көзөмөлдүк

                кылуу

 

     Ушул Мыйзамдын иш-жүзүнө ашырылышына Кыргыз Республикасынын Жогор-

ку Кењешинин тиешелүү комитеттери жана комиссиялары контролдук кылышат.

     Ушул Мыйзамдын так жана бирдей аткарылышына көзөмөлдү Кыргыз  Рес-

публикасынын  Прокуратура  органдары  өз  компетенциясынын чегинде ишке

ашырат.

     (КР 2009-жылдын 26-февралындагы № 71 Мыйзамынын редакциясына ылай-

ык)

 

     20-статья. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши

 

     1. Ушул Мыйзам жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

     2. Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтү алты айлык мөөнөт ичинде белги-

ленген тартипте ушул Мыйзамдан келип чыккан тиешелүү мыйзам  долбоорло-

рун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин кароосуна киргизсин.

 

     Кыргыз Республикасынын Президенти               А.Акаев

 

     2003-жылдын 30-январында           Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                        Кењешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны

                                        тарабынан кабыл алынган