Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Бишкек шаары

2003-жылдын 30-июлу № 159

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ

 

                   Кыргыз Республикасында саламаттык

                сактоону каржылоонун бирдиктүү төлөөчү

                            тутуму жөнүндө

 

                        (Кыргыз Республикасынын

    2009-жылдын 17-февралындагы № 51, 2014-жылдын 18-июлундагы № 144
                    Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

       I Глава. Жалпы жоболор

      II Глава. Бирдиктүү төлөөчүнүн укуктары жана милдеттери

     III Глава. Корутунду жоболор

 

                                I Глава

                             Жалпы жоболор

 

     Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасында саламаттык сактоону  каржылоодо

Бирдиктүү төлөөчү тутумунун иштөөсүнүн укуктук,  уюштуруу жана каржылоо

негиздерин аныктайт.

 

     1-статья. Бирдиктүү төлөөчү тутум түшүнүгү

 

     Бирдиктүү төлөөчү  тутуму  -  саламаттык  сактоо  уюмдары   калкка

көрсөткөн медициналык-санитардык жана фармацевттик кызмат көрсөтүү үчүн

эсептешүү боюнча бир каналдуу каржылоону жүргүзүү максатында  мамлекет-

тик  бюджеттин жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу каражаттарынан

саламаттык сактоонун каржы ресурстарын бириктирип топтоо.

     Бирдиктүү төлөөчү тутумунун иштеши базалык мамлекеттик медициналык

камсыздандыруунун "Саламаттык  сактоо"  жана милдеттүү медициналык кам-

сыздандыруу бөлүмү боюнча каражаттарын башкарууга ыйгарым укук берилген

Кыргыз Республикасындагы  саламаттык сактоонун бирдиктүү каржылоочу ор-

ганы катары аныктоону карайт.

 

     2-статья. Ушул Мыйзамда колдонулуучу негизги түшүнүктөр жана

               аныктамалар

 

     Медициналык-санитардык жардам менен Кыргыз Республикасында  жаран-

дарды  камсыз  кылуу боюнча Мамлекеттик кепилдиктер программасы (мындан

ары - Мамлекеттик кепилдиктер программасы) - Кыргыз Республикасында жа-

рандарга  медициналык-санитардык  жардам  көрсөтүүнүн  кепилдик көлөмү,

түрлөрү жана шарттары.

     Дарылануу учурунун  орточо  наркы - ар бир оорулуунун дарыланышына

базалык мамлекеттик  медициналык камсыздандыруунун, милдеттүү медицина-

лык камсыздандыруунун, калктын кошо төлөө каражаттарынын көлөмүн чагыл-

дырган орточо эсептешүү көрсөткүчү.

     Киши башына карата ченем - калктын жыныстык курамын, географиялык,

экономикалык жана региондук өзгөчөлүктөрүн эске алып,  түзөткүч коэффи-

центке оњдоо киргизүү менен бир тейленүүчүгө же бекитилген тургунга ал-

гачкы жана адистештирилген медициналык-санитардык жардамды  каржылоонун

орточо эсептешүү көрсөткүчү.

     Тез жардам бригадасын каржылоонун ченеми - тез жана  кечиктирилгис

жардам  көрсөтүү  боюнча орточо жыйынды чыгымдоону чагылдырган тез жар-

дамдын  бир  бригадасын  бир   жылга   каржылоонун   орточо   эсептешүү

көрсөткүчү.

     Кыргыз Республикасындагы  саламаттык сактоонун топтоштурулган бюд-

жети - базалык мамлекеттик медициналык камсыздандыруунун, милдеттүү ме-

дициналык камсыздандыруунун,  сырттан алынган жана донорлордун гранттык

жардамдарынын, ошондой  эле  атайын каражаттардын, кошо төлөөдөн түшкөн

каражаттардын саламаттык сактоо тутумундагы калктын каражаттарынын жый-

ындысы.

     Жөнөтүүчү -  түзүлгөн келишимдердин негизинде Бирдиктүү төлөөчүнүн

тутумунда медициналык жана башка кызматтарды көрсөткөн жеке же юридика-

лык жак.

 

     3-статья. Бирдиктүү төлөөчү тутумун киргизүүнүн максаты жана иштөө

               принциби

 

     Бирдиктүү төлөөчү тутумун киргизүүнүн максаты  Мамлекеттик  кепил-

диктер  программасынын аткарылышын жана саламаттык сактоону каржылоонун

усулдарын өркүндөтүүнү ресурстук жактан камсыз  кылуу  үчүн  саламаттык

сактоо бюджетин топтоштуруу болуп саналат.

     Бирдиктүү төлөөчү тутумунун негизги иштөө принциптери:

     - Мамлекеттик  кепилдиктер программасы боюнча медициналык-санитар-

дык жардам алууда жарандар үчүн бирдей жетимдүүлүгү;

     - саламаттык  сактоо  тармагынын  каржы  ресурстарына жөнөтүүчүлөр

үчүн бирдей жетимдүүлүгү;

     - Бирдиктүү  төлөөчүнүн жана Жөнөтүүчүнүн функциясын аткаруучу ор-

гандардын ортосундагы келишимдик мамилелери;

     - республиканын  региондорундагы  саламаттык  сактоону каржылоонун

көлөмдөрүн этап боюнча тењдештирүү;

     - көрсөтүлүүчү  кызматтарга  тарифтерди  (бааларды)  түзүүнүн бир-

диктүү усулдарынын Мамлекеттик кепилдиктеринин программасын ишке ашыру-

уда Жөнөтүүчү тарабынан пайдалануу;

     - базалык  мамлекеттик  медициналык  камсыздандыруу жана милдеттүү

медициналык камсыздандыруу  жана кошо төлөө каражаттарын колдонууда Жө-

нөтүүчүнүн экономикалык автономиясы.

     Бирдиктүү төлөөчү тутумундагы эсептешүү боюнча Жөнөтүүчү тарабынан

алынган базалык  мамлекеттик  медициналык  камсыздандыруунун, милдеттүү

медициналык камсыздандыруунун,  калктын  кошо  төлөө каражаттарына жана

атайын каражаттарга салык салынбайт жана мамлекеттик бюджетке алынбайт.

 

     4-статья. Бирдиктүү төлөөчүнүн иш-милдеттерин аткарууга ыйгарым

               укуктуу мамлекеттик орган

 

     Бирдиктүү төлөөчү тутумунда Жөнөтүүчү тарабынан көрсөтүлүүчү меди-

циналык-санитардык жардамды  базалык мамлекеттик медициналык камсыздан-

дыруу жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу каражаттарынын эсебинен

каржылоону жүргүзүүгө  ыйгарым  укуктуу мамлекеттик орган Бирдиктүү тө-

лөөчү статусун алат.

     Милдеттүү медициналык камсыздандыруу жаатындагы анын аймактык баш-

кармалары менен Кыргыз Республикасындагы  ыйгарым  укуктуу  мамлекеттик

орган Кыргыз Республикасында Бирдиктүү төлөөчү болуп саналат.

 

     5-статья. Бирдиктүү төлөөчү тутумунун иштешинин каржылык негиздери

 

     Бирдиктүү төлөөчү тутуму аймактык принцип боюнча иштейт.

     Базалык мамлекеттик медициналык камсыздандыруу каражаттары Медици-

налык камсыздандыруу  фондуна жана анын аймактык бөлүктөрүнө башкарууга

өткөрүп берилет.

     Базалык мамлекеттик медициналык камсыздандырууну башкаруу жөнөтүү-

чүлөрдүн ортосунда  бюджеттик каражатты бөлүштүрүүнү тескөөдө Бирдиктүү

төлөөчүнүн укугун карайт.

     Бирдиктүү төлөөчү Жөнөтүүчү менен түзүлгөн келишимдердин негизинде

базалык мамлекеттик  медициналык камсыздандыруу менен милдеттүү медици-

налык камсыздандыруу каражаттарынан аларды каржылоону жүзөгө ашырат.

     Бирдиктүү төлөөчү   тутумунда   жарандарга  көрсөтүлүүчү медицина-

лык-санитардык жардамдын  ченемдери  түзөткүч  коэффициенттерине  оњдоо

киргизилүү менен  базалык  мамлекеттик  медициналык камсыздандыруу жана

милдеттүү медициналык  камсыздандыруу каражаттары боюнча базалык ченем-

дерден турат.

     Базалык мамлекеттик  медициналык камсыздандыруу жана милдеттүү ме-

дициналык камсыздандыруу  каражаттарынан  каржылоонун базалык ченемдери

медициналык-санитардык жардамдын көлөмдөрү жана каржылоо боюнча болжол-

дуу көрсөткүчтөрдү эске алуу менен медициналык-санитардык жардамдын тү-

рү боюнча аныкталат.

     Саламаттык сактоо  бюджетин  түзүүдө  жана  Жөнөтүүчү  менен эсеп-

тешүүлөрдү жүргүзүүдө каржылоонун төмөнкүдөй ченемдери пайдаланылат:

     - медициналык  кечиктирилгис  тез жардам - бир жылга бир бригаданы

күтүү ченеми боюнча;

     - алгачкы  медициналык-санитардык жардам - бекитилген бир тургунга

киши башына карата ченем боюнча;

     - амбулаториялык  шарттарда адистештирилген медициналык-санитардык

жардам - тейленүүчү региондун бир тургунунун киши башына  карата  ченем

боюнча;

     - жалпы профилдеги  стационарлардын  амбулаториялык-диагностикалык

бөлүмдөрү  көрсөтүүчү  адистештирилген  медициналык-санитардык жардам -

тейленүүчү региондун бир тургунуна киши башына карата ченем боюнча;

     - стационардык адистештирилген медициналык-санитардык жардам - да-

рылануу учурунун орточо наркы боюнча;

     - санитардык-гигиеналык  жана  эпидемияга  каршы иш-чаралар - тей-

ленүүчү региондун бир тургунуна киши башына карата ченем боюнча;

     - медициналык-социалдык жардам көрсөтүү, медициналык реабилитация-

лоо жана ооруканада узакка жаткандарды тейлөө  -  чыгымдарды  бюджеттик

классификация статьялары боюнча аларды күтүүгө каражаттардын көлөмүндө.

     Саламаттык сактоонун башка мамлекеттик уюмдарын каржылоо  чыгымда-

рын  бюджеттик классификация көрсөткүчтөрү боюнча аларды күтүү каражат-

тарынын көлөмүндө жүргүзүлөт.

     Бирдиктүү төлөөчү калктын кошо төлөө каражаттары боюнча саламаттык

сактоо уюмдарынын отчетторунун негизинде  кошмо  маалыматтарды  жыйнайт

жана  аларды Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоонун топтоштурулган

бюджетин түзүүдө пайдаланат.

     (КР 2009-жылдын 17-февралындагы № 51 Мыйзамынын редакциясына ылай-

ык)

 

     6-статья. Аткаруу бийлик органдары менен Бирдиктүү төлөөчүнүн

               ортосундагы өз ара мамилелер

 

     Бирдиктүү төлөөчү тутуму аркылуу Кыргыз Республикасынын саламаттык

сактоосун каржылоо шартында саламаттык сактоону  каржылоо  үчүн  жерги-

ликтүү бюджеттин чыгашаларды Бишкек менен Ош шаарларынын жергиликтүү

кеңештери аныктаган чегерүү ченемдери боюнча белгиленет.

     Саламаттык сактоону  каржылоонун пландаштырылган көлөмүндө Бирдик-

түү төлөөчү  чыгашалардын  бюджеттик классификациядагы параграфына жана

статьясына ылайык чыгаша сметасын түзөт.

     Кыргыз Республикасынын  Финансы министрлиги, Бишкек  жана Ош

шаарларынын мэриялары иш жүзүндө түшкөн кирешенин  көлөмүндө бекитилген

чыгаша сметаларына ылайык Бирдиктүү төлөөчү аркылуу каржылоо жүргүзүшөт.

     Бишкек жана Ош шаарларынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары

Бирдиктүү төлөөчүнүн ишин контролдоо максатында төмөнкүлөргө укуктуу:

     - саламаттык  сактоону  каржылоо,  базалык мамлекеттик медициналык

камсыздандыруунун каражаттарын колдонуу боюнча маалымат, отчет алууга;

     - саламаттык  сактоо жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу бо-

юнча  Байкоочу  кењештин  жыйналышында  Бирдиктүү  төлөөчү  тутумундагы

жөнөтүүчүлөрдүн ишиндеги маселелерин,  ошондой эле Кыргыз Республикасы-

нын мыйзамдарына каршы келбеген башка маселелерди кароого.

     Саламаттык сактоонун топтоштурулган бюджетин азайтууга алып келүү-

чү бекитилген  республикалык  жана жергиликтүү бюджеттерге, ошондой эле

Кыргыз Республикасынын  Медициналык  камсыздандыруу  фондунун бюджетине

өзгөртүүлөр  Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларына  караштуу саламаттык

сактоо боюнча Байкоочу кењештердин, ошондой  эле  саламаттык  сактоону

реформалоо жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча Байкоочу

кењештин макулдугу менен гана киргизилиши мүмкүн.

(КР 2009-жылдын 17-февралындагы № 51, 2014-жылдын 18-июлундагы № 144
Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

                               II Глава

            Бирдиктүү төлөөчүнүн укуктары жана милдеттери

 

     7-статья. Бирдиктүү төлөөчүнүн укуктары

 

     Бирдиктүү төлөөчү төмөндөгүдөй укуктарга ээ:

     - республикалык  жана  жергиликтүү бюджеттин каражаттарын башкаруу

үчүн алууга;

     - бюджеттик стратегияны иштеп чыгууга катышууга;

     - базалык мамлекеттик медициналык камсыздандыруунун жана милдеттүү

медициналык камсыздандыруунун  каражаттарынан  Мамлекеттик  кепилдиктер

программасын каржылык  камсыз кылуу боюнча жыл сайын эсептешүүнү жүргү-

зүүгө;

     - Мамлекеттик кепилдиктер программасын иштеп чыгууга катышууга;

     - саламаттык  сактоону бюджеттик каржылоо же Мамлекеттик кепилдик-

тер программасын толук эмес каржылык камсыз кылуу маселелери боюнча ти-

ешелүү органдарга кайрылууга;

     - милдеттүүлүгү  боюнча  медициналык  камсыздандыруу республикалык

жана жергиликтүү бюджет толук эмес аткарылганда Мамлекеттик кепилдиктер

программасын кайра кароо сунушун киргизүүгө;

     - базалык мамлекеттик медициналык камсыздандыруунун, милдеттүү ме-

дициналык камсыздандыруунун,  кошо төлөө каражаттарын Жөнөтүүчү тарабы-

нан пайдаланылышына контролдук кылууга;

     - Бирдиктүү  төлөөчү тутумундагы медициналык жана башка кызматтар-

дын сапатына контролдукту камсыз кылууга.

     (КР 2009-жылдын 17-февралындагы № 51 Мыйзамынын редакциясына ылай-

ык)

 

     8-статья. Бирдиктүү төлөөчүнүн милдеттери

 

     Бирдиктүү төлөөчү төмөнкүлөргө милдеттүү:

     - мамлекеттик  бюджеттин жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу

каражаттарынын майнаптуулугун жана максаттуу пайдаланылышын камсыз  кы-

лууга;

     - базалык  мамлекеттик  медициналык камсыздандыруунун каражаттарын

колдонуу жана  саламаттык сактоону каржылоо жөнүндө саламаттык сактоону

жана милдеттүү  медициналык  камсыздандырууну  реформалоо боюнча Кыргыз

Республикасынын Финансы министрлигине, жергиликтүү мамлекеттик админис-

трацияларга жана  жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, Байкоочу

кењешке отчет берүүгө;

     - республикалык,  жергиликтүү бюджеттен жаыа милдеттүү медициналык

камсыздандыруудан түшкөн каражаттардан каржылоонун көлөмүндө  Мамлекет-

тик  кепилдиктер программасын жана башка тармактык өнүктүрүү программа-

ларын аткаруу үчүн Жөнөтүүчү менен өз убагында эсептешүүнү жүргүзүүгө;

     - Жөнөтүүчүнүн койгон дооматтарын өз убагында кароого.

 

                              III Глава

                          Корутунду жоболор

 

     9-статья. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши

 

     Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

     Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн  ченемдик  укуктук  актыларын

ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

     Кыргыз Республикасынын Президенти               А.Акаев

 

     2003-жылдын 24-июнунда             Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                        Кењешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны

                                        тарабынан кабыл алынган