Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

Тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2018-жылдын 31-декабрындагы
№ 647
токтомуна

Ишкердик иштин субъекттеринин укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча ыйгарым укуктуу адам (Бизнес-акыйкатчы) жөнүндө
ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Жобо ишкердик иштин субъекттеринин укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча ыйгарым укуктуу адамдын (мындан ары - Бизнес-акыйкатчы) ишинин укуктук жана институттук негиздерин аныктайт.

2. Бизнес-акыйкатчы өзүнүн ишинде Конституцияны жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышкан, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Ушул Жободо колдонулуучу негизги түшүнүктөр:

Бизнес-акыйкатчы - ишкердик иштин субъекттеринин укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча ыйгарым укук берилген жана өзүнүн ишин ушул Жобого ылайык ишке ашырган ыйгарым укуктуу адам;

ишкердик иштин субъекттери - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык каттоодон өткөн жеке жактар (Кыргыз Республикасынын жарандары; жарандыгы жок жактар; эки жарандыкка ээ болгон жактар; чет өлкөлүк жарандар), ошондой эле юридикалык жактар, же тобокелдикке салып жана өзүнүн мүлкү менен жооп бере тургандай киреше алуу максатында мыйзамда тыюу салынбаган ишти уюштуруу-укуктук формасына жана менчигинин түрүнө карабай жүргүзгөн, чет мамлекеттин мыйзамдары боюнча катталган юридикалык жактар;

мамлекеттик орган - мамлекеттик бийликтин функцияларын жүзөгө ашырууга, аткаруу үчүн милдеттүү чечимдерди кабыл алууга жана алардын ишке ашырылышын камсыз кылууга ыйгарым укуктуу, Конституцияга жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык туруктуу негизде уюштурулган, республикалык бюджеттен каржылануучу орган;

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы - жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамга ылайык жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүнү камсыз кылуучу өкүлчүлүктүү, аткаруучу органдар;

мамлекеттик сектордогу ишканалар - мамлекеттик жана муниципалдык ишканалар, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер (анын ичинде, мамлекеттик бийлик же жергиликтүү өз алдынча башкаруу функцияларын аткарууга байланыштуу эмес функцияларды аткарган, анын ичинде саламаттык сактоо, билим берүү, маалыматтык, статистикалык, консультациялык, кредиттерди берүү боюнча мекемелер), ошондой эле тигил же бул жагдайлардан улам мамлекеттин же муниципалдык түзүлүштүн контролунда турган же мамлекеттин же муниципалдык түзүлүштүн катышуу үлүшү 50 пайыздан ашкан чарбалык коомдор жана башка юридикалык жактар;

катчылык - Бизнес-акыйкатчынын жумушчу аппараты, ал Бизнес-акыйкатчынын, Бизнес-акыйкатчынын орун басарларынын, адистеринин жана административдик персоналынын функцияларын жана милдеттерин ишке ашырат, ошондой эле ишин уюштуруу-техникалык жактан камсыздайт;

Байкоочу кеңеш - Бизнес-акыйкатчынын жана катчылыктын ишинде ушул Жобонун жана башка колдонулуучу ченемдердин талаптары аткарылып жатканын көзөмөлдөө, анын ичинде Бизнес-акыйкатчынын жана катчылыктын ишин пландоо жана стратегиясын иштеп чыгуу функцияларын аткаруу максатында тараптардын тобу түзгөн Бизнес-акыйкатчынын жана катчылыктын башкаруусунун жогорку коллегиялык органы;

Бизнес-акыйкатчынын чара көрүү актылары - ишкердик иштин субъекттеринин укуктары, эркиндиктери жана мыйзамдуу кызыкчылыктары бузулган учурлар белгилүү болгондо Бизнес-акыйкатчы чара көрүүчү укуктук каражат. Бизнес-акыйкатчынын чара көрүү актыларына сунуштамалар, көрсөтмө кирет;

сунуштамалар - мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, мамлекеттик сектордогу ишканага, алардын кызмат адамдарына жөнөтүлгөн Бизнес-акыйкатчынын чара көрүү актылары, ал Бизнес-акыйкатчынын ишинин жыйынтыгы боюнча белгилүү болгон ишкердик иштин субъекттеринин укуктары жана мыйзамдуу кызыкчылыктары бузулган учурларды жоюу боюнча сунуштарды камтыйт;

көрсөтмө - мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, мамлекеттик сектордогу ишканага, алардын кызмат адамдарына жөнөтүлгөн белгилүү болгон тартип бузууларга бөгөт коюуга жана келечекте алардын алдын алууга багытталган иштерди мындан ары же кошумча карап чыгуу жана кадамдарды аныктоо, анын ичинде тиешелүү кызмат адамдарына жана кызматчыларга карата администрациялык же тартиптик өндүрүштү козгоо жөнүндө Бизнес-акыйкатчынын чара көрүү актысы.

4. Бизнес-акыйкатчы ишкердик иштин субъекттеринин укуктарынын, эркиндиктеринин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын бузулушуна жана/же коррупциялык аракеттерге жол бербөө максатында мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик сектордогу ишканалардын ишинин ачык болушуна көмөктөшөт.

5. Бизнес-акыйкатчы ушул Жободо каралган тартипте 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Бир эле адам катары менен эки мөөнөттөн ашык Бизнес-акыйкатчынын кызматын ээлей албайт.

6. Бизнес-акыйкатчы жана катчылык өзүнүн ишин укуктук үстөмдүк принциптеринин, адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндигин урматтоо, мыйзамдуулукту, калыстыкты, көз карандысыздыкты, саясий бейтараптыкты, ачыктыкты жана айкындуулукту сактоо, даттанууларды акысыз кароо негизинде ишке ашырат.

7. Бизнес-акыйкатчы жана катчылыктын жумушчулары мамлекеттик же муниципалдык кызматкер болуп саналбайт жана өзүнүн ишин мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, мамлекеттик сектордогу ишканага, алардын кызмат адамдарына көз карандысыз жүргүзөт, аларга баш ийбейт жана отчёт беришпейт. Алардын ишине кийлигишүү, алардын ишине кандайдыр бир таасир этүү же ишине ар түрдүү тоскоолдук жаратууга тыюу салынат.

2. Бизнес-акыйкатчынын милдеттери

8. Бизнес-акыйкатчынын милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

1) ушул Жобого жана Иш регламентине ылайык ишкердик иштин субъекттеринен мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик сектордогу ишканалардын, алардын кызмат адамдарынын аракетине же аракетсиздигине (анын ичинде чечимине) карата даттанууларын кабыл алуу жана карап чыгуу, тиешелүү мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, мамлекеттик сектордогу ишканага сунуштамаларды жана көрсөтмөлөрдү жөнөтүү;

2) тиешелүү мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, мамлекеттик сектордогу ишканаларга ишкердик ишти жүзөгө ашыруу шарттарын өркүндөтүү жана жакшыртуу, коррупциялык аракеттерди, ишкердик иштин субъекттеринин башка укуктарын жана/же мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузууну болтурбоо максатында ишкердик иштер чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты калыптандыруу жана ишке ашыруу боюнча сунуштамаларды жөнөтүү;

3) мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, мамлекеттик сектордогу ишканаларга өзүнүн ыйгарым укуктарын, ишкердик жана башка иштерди ишке ашыруу жол-жоболорун жана/же ыкмаларын өркүндөтүү же оптималдаштыруу боюнча сунуштарын берүү.

3. Бизнес-акыйкатчынын ишинин негизги багыттары

9. Бизнес-акыйкатчы жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

1) ишкердик иштин субъекттеринен мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик сектордогу ишканалар, алардын кызмат адамдары тарабынан ишкерлердин укуктары, эркиндиги жана/же мыйзамдуу кызыкчылыктары бузулганы боюнча даттанууларын  карап чыгат;

2) мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, мамлекеттик сектордогу ишканаларга суроо талаптар менен кайрылат;

3) ишкердик иштин субъекттеринин каралып жаткан даттануулары боюнча маалыматты чогултат, иштеп чыгат жана системага келтирет;

4) жалпыга маалымдоо каражаттарында жана Бизнес-акыйкатчынын веб-сайтында өзүнүн иши жөнүндө мезгилдүү отчётторун, анын ичинде коррупциялык аракеттер, ишкердик иштин субъекттеринин укуктарын, эркиндиктерин жана башка мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузууга тиешелүү иштерди карап чыгуунун жыйынтыктарын жарыялайт;

5) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине, Кыргыз Республикасынын Президентине мамлекеттик органдардын коррупциялык аракеттеринен жана/же башка бузууларынан ишкердик иштин субъекттеринин укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо максатында ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштарын жөнөтөт;

6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана башка мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана мамлекеттик сектордогу ишканалар менен Бизнес-акыйкатчыга жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн өз ара аракеттенүү жөнүндө меморандумду түзөт;

7) ушул Жобого ылайык тараптардын топтору түзгөн Байкоочу кеңешке өзүнүн иши жөнүндө отчётту үзгүлтүксүз берип турат.

4. Бизнес-акыйкатчынын укуктары жана ыйгарым укуктары

10. Бизнес-акыйкатчы төмөнкүлөргө укуктуу:

1) мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, мамлекеттик сектордогу ишканаларга жана ишкердик иштин субъекттерине суроо-талаптарды жөнөтүүгө жана өз учурунда (15 жумуш күнгө чейинки мөөнөттө), ал эми Бизнес-акыйкатчы тиешелүү көрсөтмө берсе - тез тартипте (5 жумуш күнгө чейинки мөөнөттө) алууга, анын ичинде даттанууларды карап чыгуу жана Бизнес-акыйкатчы карап жаткан иштерге тиешелүү маселелерди чечүү үчүн зарыл болгон же пайдалуу маалыматтар, документтер жана башка материалдар, маалыматтар, тиешелүү кызмат адамы менен жеке маектешүү аркылуу;

2) мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, мамлекеттик сектордогу ишканаларга, алардын кызмат адамдарына ишкердик иштин субъекттеринин укуктары, эркиндиктери жана мыйзамдуу кызыкчылыктары бузулган учурлар жана мүмкүн болуучу укуктук кесепеттер жөнүндө маалыматты жөнөтүүгө. Эгерде Бизнес-акыйкатчыда мындай бузуулар орун алганы тууралуу негиздер болсо, сунуштаманы жана көрсөтмөнү мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, мамлекеттик сектордогу ишканаларга, алардын кызмат адамдарына берүүгө;

3) мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, мамлекеттик сектордогу ишканалардан Бизнес-акыйкатчынын сунуштамаларында жана көрсөтмөлөрүндө чагылдырылган маселелерди чечүү боюнча көрүлгөн чараларды жана кароонун жүрүшүн деталдуу түшүндүрүү менен жоопторду (жазуу жүзүндө) өз учурунда (15 жумуш күнгө чейинки мөөнөттө), ал эми Бизнес-акыйкатчы тиешелүү көрсөтмө берсе - тез тартипте (5 жумуш күнгө чейинки мөөнөттө) алууга;

4) мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик сектордогу ишканалардын кызмат адамдарын, жарандардын бирикмелерин, менчиктин түрүнө карабай ишканаларды, мекемелерди жана уюмдарды (алардын макулдугу менен) Бизнес-акыйкатчынын ыйгарым укуктарына тиешелүү маселелерди чечүү үчүн тартууга;

5) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине, Кыргыз Республикасынын Президентине ишкердик ишти жүргүзүү шарттарын жакшыртуу жана коррупция менен күрөшүү маселеси боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун даярдоо максатында жумушчу топторду түзүү үчүн эксперттердин талапкерлерине карата сунуштарды жөнөтүүгө;

6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине, Кыргыз Республикасынын Президентине, анын ичинде жеке жолугушуулардын алкагында ишкердик иштин субъекттеринин укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузуунун системалуу себептерин жоюуга карата сунуштарды жана көрсөтмөлөрдү жөнөтүүгө;

7) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин жыйындарына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте катышууга;

8) Бизнес-акыйкатчынын ишинин жүрүшүндө мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик сектордогу ишканалар тарабынан коррупциялык аракеттер жүргүзүлгөнү жана/же башка бузуулары жөнүндө аныкталган маалыматтарды, анын ичинде жылдык отчёттор формасында, Бизнес-акыйкатчы тарабынан каралган даттануулар жөнүндө маалыматты, даттанууга карата Бизнес-акыйкатчынын тыянактары жана зарыл учурларда даттанууну карап чыгуу, ошондой эле жөнөтүлгөн сунуштамаларды жана көрсөтмөлөрдү аткаруу маселеси боюнча тиешелүү мамлекеттик жана муниципалдык түзүмдөрдүн чара көрүшү жөнүндө маалыматты жалпыга жарыялоого;

9) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана башка мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик сектордогу ишканалар менен өз ара аракеттенүү, ошондой эле Бизнес-акыйкатчынын ишкердик ишти жүргүзүү шарттарын жакшыртуу жана/же коррупция менен күрөшүү максатындагы ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун жана башка демилгелерди даярдоого катышуусу жөнүндө маалыматтарды жарыялоого;

10) Бизнес-акыйкатчыга жүктөлгөн милдеттерди аткаруу, анын ичинде изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн контракттык негизде эксперттерди, окумуштууларды, адистерди, компанияларды, анын ичинде чет өлкөлүк компанияларды тартууга;

11) Бизнес-акыйкатчы карап чыккан даттанууларга тиешелүү маселелерди карап чыгууда сот органдарынын жыйындарына катышууга укуктуу;

12) ушул Жобо менен жүктөлгөн милдеттерди жана ыйгарым укуктарды аткаруу максатында мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик сектордогу ишканалардын имараттарына кызматтык күбөлүгүн (паспортун, ким экенин күбөлөндүргөн документти) көрсөтүү менен кирүүгө.

11. Бизнес-акыйкатчынын ишине көмөктөшүү.

Бизнес-акыйкатчынын ишинин натыйжалуулугу үчүн мамлекеттик органдар, ошондой эле Бизнес-акыйкатчы менен өз ара аракеттенген кызматтык адамдар Бизнес-акыйкатчынын, анын орун басарларынын жана катчылыктын адистеринин ишине көмөктөшүүгө, анын ичинде өз учурунда (15 жумуш күнгө чейинки мөөнөттө), ал эми Бизнес-акыйкатчы тиешелүү көрсөтмө берсе - тез тартипте (5 жумуш күнгө чейинки мөөнөттө) Бизнес-акыйкатчынын маалымат берүү жөнүндө суроо-талабына, башка суроо-талаптарга, ошондой эле сунуштамаларына жана көрсөтмөлөрүнө чара көрүүгө милдеттүү.

Маалымат берүү боюнча милдеттердин аткарылбаганы жана же талаптагыдай эмес аткарылганы үчүн күнөөлү адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылат.

5. Бизнес-акыйкатчынын ишин уюштуруу

12. Бизнес-акыйкатчынын ишинин регламенти.

Бизнес-акыйкатчы Байкоочу кеңештин бекитүүсүнө Бизнес-акыйкатчынын ишинин регламентин сунуштайт, ал ишкердик иштин субъекттеринен даттанууларды берүүнүн, кабыл алуунун жана карап чыгуунун тартибин, ошондой эле ишкердик иштин субъекттери менен Бизнес-акыйкатчынын ортосундагы коммуникациянын тартибин аныктайт. Регламент Бизнес-акыйкатчынын расмий веб-сайтында жарыяланат.

13. Бизнес-акыйкатчынын штаты төмөнкүлөрдөн турат:

1) Бизнес-акыйкатчыдан;

2) катчылыктан, ага төмөнкүлөр кирет:

а) Бизнес-акыйкатчынын эки орун басары;

б) Бизнес-акыйкатчы ишке Бизнес-акыйкатчынын иш регламентине ылайык жалдай ала турган адистер;

в) Бизнес-акыйкатчынын, анын орун басарларынын жана катчылыктын адистеринин ишин камсыздаган административдик-техникалык персонал.

14. Катчылыктын ыйгарым укуктары:

Бизнес-акыйкатчынын орун басарлары жана катчылыктын адистери ушул Жобого, Бизнес-акыйкатчынын ишинин регламентине ылайык ыйгарым укуктарга, укуктарга жана милдеттерге ээ.

15. Бизнес-акыйкатчы:

1) катчылыкты башкарат жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына жана ушул Жобого ылайык ишинин стратегиясын ишке ашырууну аныктайт;

2) келип түшкөн даттанууларды Бизнес-акыйкатчынын ишинин регламентине ылайык кароого кабыл алуу жөнүндө чечимди кабыл алат;

3) Байкоочу кеңеш менен өз ара аракеттенет жана үчүнчү жактар менен өз ара аракеттенүүдө катчылыктын атынан иштейт;

4) жасалган иштери жөнүндө Байкоочу кеңешке отчёт берет;

5) Бизнес-акыйкатчыга жүктөлгөн милдеттерди аткаруу максатында изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн контракттык негизде эксперттерди, окумуштууларды, адистерди, компанияларды, анын ичинде чет өлкөлүк компанияларды тартуу боюнча чечимди кабыл алат;

6) орун басарларынын жана катчылыктын ишин контролдойт;

7) Бизнес-акыйкатчынын ишинин регламентине ылайык өзүнүн ыйгарым укуктарын орун басарларына жана катчылыктын адистерине өткөрүп берет;

8) Бизнес-акыйкатчынын ишинин регламентинде каралган, же Байкоочу кеңештин чечимине ылайык тапшырылган башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

16. Бизнес-акыйкатчынын орун басарлары Бизнес-акыйкатчыга баш ийишет. Бизнес-акыйкатчынын орун басарлары Бизнес-акыйкатчынын ишинин регламентине ылайык Бизнес-акыйкатчы тарабынан берилген же жүктөлгөн ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

17. Бизнес-акыйкатчынын жетектөөчү органы болуп Байкоочу кеңеш саналат. Байкоочу кеңеш үч тараптын (биргеликте - тараптардын тобу) ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнөн турат:

1-тарап - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү;

2-тарап - өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштөр;

3-тарап - бизнес-ассоциациялар.

1-тараптын курамын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктайт. Байкоочу кеңештеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн өкүлүн дайындоо жана бошотуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругу менен ишке ашырылат. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн өкүлү болуп экономика чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органынын жетекчиси же анын орун басары саналат.

2-тараптын курамы Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы жүргүзүүчү, өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштөрдүн ортосунда консультация жүргүзүүнүн жыйынтыктары боюнча аныкталат.

3-тараптын курамына туруктуу негизде төмөнкүлөргө ээ болгон 5 бизнес-ассоциация кирет:

- Кыргыз Республикасында ишкердик иштин субъекттеринин көбүн камтыган;

- бизнес-ассоциациялардын мүчөлөрү эң көп салыктык чегерүүлөрдү жасаган;

- бизнес-ассоциациясына мүчө болуу төгүмүн төлөгөн, мүчөлөрүнүн саны 50дөн кем болбогон;

- 3-тарапты түзүү учурунда 5 жылдан узак иштеп жаткан.

Ошондой эле 3-тараптын курамына кирүү ниетин билдирген, жогоруда аталган критерийлерге жооп бербеген бизнес-ассоциациялардын ичинен эки бизнес-ассоциация жыл сайын ротациялык негизде 3-тараптын курамына кириши мүмкүн.

Эгерде тараптардын тобуна кирүүгө бардык тараптар макулдугун беришсе, 2 жана 3-тараптардын курамына (ротациялык негизде 3-тараптын курамына кирген бизнес-ассоциациялардан башкасы) жаңы мүчөлөр кириши мүмкүн.

Байкоочу кеңештин чечими тараптардын добуш берүүсү менен кабыл алынат. Байкоочу кеңештеги ар бир Тарап бир добушка ээ.

Бизнес-акыйкатчыны жана анын орун басарларын кызматка дайындоо жана бошотуу боюнча Байкоочу кеңештин чечими бардык үч тарап менен бирдей кабыл алынат жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругу менен бекитүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жөнөтүлөт.

Эгерде Байкоочу кеңеш, Бизнес-акыйкатчыны жана анын орун басарларын кызматка дайындоодон жана бошотуудан тышкары, ар кандай башка маселе боюнча бирдей добушка жетишпесе, мындай маселе боюнча чечим көпчүлүк добуш менен кабыл алынат.

Ар бир тарап чечимди, 1-тарапты (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн өкүлүн) кошпогондо, анын катышуучуларынын жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алат. Добуш берүүгө карата башка жол-жоболук маселелерди тараптардын тобу аныктайт.

Ар бир тарап Байкоочу кеңештин жыйынына катышууга Байкоочу кеңештин курамына кирбеген мамлекеттик органдардын (1-тарап үчүн), өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштөрдүн (2-тарап үчүн) жана бизнес-ассоциациялардын (3-тарап үчүн) өкүлдөрүн байкоочу катары чакыра алышат.

18. Байкоочу кеңеш төмөнкүлөргө укуктуу:

1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Бизнес-акыйкатчыны жана анын орун басарларын кызматка дайындоо жана бошотуу боюнча сунуштама жөнөтүүгө;

2) Бизнес-акыйкатчынын ишинин регламентин бекитүүгө жана ага өзгөртүүлөрдү киргизүүгө;

3) Бизнес-акыйкатчынын ишине көзөмөл жүргүзүүгө;

4) Бизнес-акыйкатчынын ишинин стратегиясын жана пландоону аныктоого;

5) Бизнес-акыйкатчынын жана катчылыктын ишине тиешелүү башка маселелерди карап чыгууга.

19. Байкоочу кеңеш кварталына бир жолудан кем эмес, ошондой эле зарылдыгына жараша тараптардын биринин демилгеси боюнча чогулушат.

20. Бизнес-акыйкатчы жана Бизнес-акыйкатчынын орун басары катары ак ниет иш беделине, жогорку моралдык сапатка, жогорку билимге ээ болгон, соттолбогон, коррупциялык аракеттерге жана териштирүүлөргө катышпаган, чарбалык, коомдук көйгөйлөрдү билген, Бизнес-акыйкатчынын же Байкоочу кеңештин ишинин регламенти менен аныкталган критерийлерге ылайык Кыргыз Республикасында мамлекеттик башкаруудагы жана ишкердик ишти жүргүзүүгө байланыштуу көйгөйлөр менен тааныш болгон Кыргыз Республикасынын жараны же чет өлкөлүк жаран боло алат.

21. Бизнес-акыйкатчы жана Бизнес-акыйкатчынын орун басары төмөнкүлөргө укугу жок:

- мамлекеттик түзүмдөрдө кандайдыр бир шайлануучу же башка кызмат орундарын ээлөөгө;

- мамлекеттик түзүмдөрдө, ишкердик иштин субъекттеринде, ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда акы төлөнүүчү же акы төлөнбөөчү кандайдыр-бир жумуштарды аткарууга;

- ишкердик иштин субъекттеринин, ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын жана менчиктин түрүнө карабай башка юридикалык жактардын уюштуруучусу болууга жана алардын ишине финансылык же кандайдыр бир башкача катышууга;

- Кыргыз Республикасында кандайдыр бир саясий партиялардын мүчөсү болууга же ишине башкача катышууга;

- Бизнес-акыйкатчынын милдеттерин калыс аткаруу принциптерине каршы келген ишкердик же башка иштерди жүргүзүүгө.

Ушул пунктта каралган чектөөлөр жана тыюу салуулар окутуучулук жана илимий иштерге жайылтылбайт.

22. Бизнес-акыйкатчынын ыйгарым укуктары төмөнкү учурларда токтотулат:

1) Бизнес-акыйкатчы жеке каалоосу боюнча бошотулса;

2) Байкоочу кеңеш Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитиле турган тиешелүү чечимди кабыл алса;

3) Бизнес-акыйкатчынын кызмат ордун ээлеген адам каза болсо.

23. Бизнес-акыйкатчынын орун басарларынын ыйгарым укуктары ушул Жобонун 22-пунктунда каралган негиздер боюнча токтотулат.

Бизнес-акыйкатчынын ыйгарым укуктарын токтотуу, анын орун басарларынын ыйгарым укуктарын токтотууга себеп болбошу керек.

24. Бизнес-акыйкатчынын ишин Бизнес-акыйкатчынын ишинин регламентине ылайык камсыздоо үчүн катчылык түзүлөт. Катчылык юридикалык жак түрүндө түзүлүшү мүмкүн. Ушул юридикалык жактын уюштуруу документтерин Байкоочу кеңеш бекитет. Катчылыктын персоналдык курамын аныктоо жана бекитүү, аларга өзгөртүү киргизүү Бизнес-акыйкатчынын ишинин регламентине ылайык Бизнес-акыйкатчы тарабынан ишке ашырылат. Бизнес-акыйкатчы катчылыктын иши үчүн Байкоочу кеңештин алдында жооптуу болот.

25. Катчылыктын кызматчылары ушул Жобонун 21-пунктунда каралган талаптарды сактоого жана аларга жооп берүүгө милдеттүү.

26. Бизнес-акыйкатчынын ишин каржылоо финансылык иштери өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштөрдүн каражаттарынын эсебинен жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактардын эсебинен ишке ашырылат. Байкоочу кеңештин чечимине карабастан, бир да субъект анын ачык айтылган макулдугу болмоюнча каржылоого милдеттүү болуп саналбайт.

27. Бизнес-акыйкатчы жыл сайын Бизнес-акыйкатчынын ишинин регламентинде белгиленген тартипте жана мөөнөттө Байкоочу кеңешке бекитүү үчүн чыгымдардын (бюджеттин) сметасын жана өткөн финансылык мезгил үчүн бекитилген чыгымдардын (бюджеттин) сметасынын аткарылышы жөнүндө дыкат отчётту сунуштайт.