Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

         КР 2016-жылдын 16-майындагы № 60 Мыйзамына ылайык
               2017-жылдын 1-январынан тартып
                          КҮЧҮН ЖОГОТОТ

 

Бишкек шаары, Окмот Уйу

2004-жылдын 20-июлу № 93

  

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

  

          "Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги

         принциптери жонундо" Кыргыз Республикасынын мыйзамына

                   озгортуулорду жана толуктоолорду

                           киргизуу тууралу

                                  

 (КР 2005-жылдын 9-августундагы № 144 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

   2004-жылдын 15-апрелинде      Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                 Кенешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны

                                 тарабынан кабыл алынган

  

                                 Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                 Кенешинин Эл окулдор жыйыны

                                 тарабынан каралган эмес

                                                                     

                                 1996-жылдын 16-февралындагы

                                 № 1 "Кыргыз Республикасынын

                                 Конституциясына озгортуулорду

                                 жана толуктоолорду киргизуу

                                 жонундогу", 1998-жылдын

                                 21-октябрындагы № 134

                                 "Кыргыз Республикасынын

                                 Конституциясына озгортуулорду

                                 жана толуктоолорду киргизуу

                                 жонундогу", 2001-жылдын

                                 24-декабрындагы № 112 "Кыргыз

                                 Республикасынын Конституциясынын

                                 5-статьясына озгортуулорду

                                 киргизуу жонундогу" Кыргыз

                                 Республикасынын мыйзамдарынын

                                 редакциясындагы Кыргыз

                                 Республикасынын Конституциясынын

                                 59-статьясынын 4-пунктуна ылайык

                                 жактырылган

   

   1-статья.  "Кыргыз  Республикасындагы  бюджеттик  укуктун   негизги

принциптери   жонундо"  (Кыргыз  Республикасынын   Жогорку   Кенешинин

Ведомосттору,  1998-ж., № 10 374-ст) Кыргыз Республикасынын  Мыйзамына

томондоку озгортуулор жана толуктоолор киргизилсин:

   1. 1-статья:

   биринчи болук томондогу редакцияда баяндалсын:

   "Кыргыз  Республикасынын бюджеттик тутуму  -  укуктук  ченем  менен

регламенттелуучу Кыргыз Республикасынын экономикалык мамилелерине жана

мамлекеттик  тузулушуно  негизделген  республикалык  жана  жергиликтуу

бюджеттерди,  бюджеттен тышкаркы фонддорду тузуу, кароо, бекитуу  жана

аткаруу боюнча мамилелердин тутуму.";

   учунчу жана тортунчу болуктор томондогу редакцияда баяндалсын:

   "Мамлекеттик  бийлик органдары жалпы мамлекеттик  салыктардан  жана

башка  кирешелерден  чегеруулордун жергиликтуу  бюджеттик  ченемдерин,

ошондой   эле   гранттардын  олчомдорун  сактабоо  менен   байланышкан

учурлардан   тышкары,  жергиликтуу  бюджеттерди  тузуу  жана   бекитуу

процесстерине кийлигишууго жол берилбейт.

   Ушул  Мыйзамда  каралгандан  башка  учурларда,  мамлекеттик  бийлик

органдары   жергиликтуу  оз  алдынча  башкаруунун   аткаруучу-тескоочу

органдарынын   жергиликтуу   бюджеттеринин  аткарылышынын   процессине

кийлигишууго жол берилбейт".

   2. 2-статьяда:

   биринчи болук томондогу редакцияда баяндалсын:

   "Республикалык  бюджет Кыргыз Республикасынын  Окмоту,  жергиликтуу

бюджеттер  -  жергиликтуу  оз  алдынча башкаруунун  аткаруучу-тескоочу

органдары  тарабынан  тузулот  жана  аткарылат.  Республикалык  бюджет

Кыргыз   Республикасынын  Жогорку  Кенеши,  жергиликтуу  бюджеттер   -

айылдык,  поселкалык  жана  шаардык кенештер  тарабынан  каралат  жана

бекитилет.";

   экинчи  болуктогу  "мындан  тышкары"  деген  создор  "ушул  Мыйзам,

жергиликтуу оз алдынча башкаруунун финансылык - экономикалык негиздери

жонундо"   Кыргыз   Республикасынын  Мыйзамы"   деген   создор   менен

алмаштырылсын; "тийиштуу" деген соз "айылдык, поселкалык жана шаардык"

деген создор менен алмаштырылсын.

   3.  3-статьянын  экинчи болугу "органдарынын"  деген  создон  кийин

"жана жергиликтуу оз алдынча башкаруу" деген создор менен толукталсын.

   4. 4-статьяда:

   аталышындагы "аткаруу бийлик" деген создор "мамлекеттик бийлик жана

жергиликтуу оз алдынча башкаруу" деген создор менен алмаштырылсын;

   "жергиликтуу  мамлекеттик  администрацияларга,"  жана  "жана   айыл

окмотторуно" деген создор алынып салынсын.

   5.   5-статьянын   экинчи   болугундогу  "жергиликтуу   мамлекеттик

администрациялар,"  жана  "жана айыл окмоттору"  деген  создор  алынып

салынсын.

   6. 6-статья томондогу редакцияда баяндалсын:

   "6-статья. Бюджеттердин ортосундагы оз ара мамиле

  

   Республикалык бюджет менен жергиликтуу бюджеттин ортосундагы оз ара

мамилелер ушул Мыйзам, "Жергиликтуу оз алдынча башкаруунун финансылык-

экономикалык негиздери жонундо" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, Кыргыз

Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары менен жонго салынат.".

   7. 7-статьяда:

   биринчи    болуктогу   "тиешеси   бар"   деген   создордон    кийин

"республикалык" деген соз менен толукталсын;

   экинчи болук томондогу редакцияда баяндалсын:

   "Бюджетке   жана   финансыга  тиешелуу  маселелер  жагынан   Кыргыз

Республикасынын ченемдик укуктук актылары ушул Мыйзамга,  "Жергиликтуу

оз  алдынча  башкаруунун  финансылык-экономикалык  негиздери  жонундо"

Кыргыз  Республикасынын  Мыйзамына жана республикалык  бюджет  жонундо

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык келууго тийиш.".

   8. 8-статьянын бешинчи болугу томондогу редакцияда баяндалсын:

   "Бюджеттик    комиссиянын   курамында   кимдер   болоорун    Кыргыз

Республикасынын   Окмоту   бекитет.   Комиссиянын   курамына    Кыргыз

Республикасынын  Жогорку  Кенешинин,  Кыргыз  Республикасынын  Улуттук

Банкынын  окулдору, областтардын жергиликтуу оз алдынча  башкаруусунун

жана  Бишкек менен Ош шаарларынын жергиликтуу оз алдынча башкаруусунун

бирден окулдору да кирет".

   9. 9-статьянын жетинчи болугундогу "каржыланган" деген создон кийин

"республикалык" деген соз менен толукталсын.

   10. 12-статьяда:

   биринчи болуктогу "баардык денгээлдеги жергиликтуу кенештер"  деген

создор "айылдык, поселкалык жана шаардык кенештер" деген создор  менен

алмаштырылсын;

   экинчи  болуктогу  "жергиликтуу кенештердин"  деген  соз  "айылдык,

поселкалык жана шаардык кенештердин" деген создор менен алмаштырылсын;

"чечимдери"  деген  создон  кийин "айылдык, поселкалык  жана  шаардык"

деген создор менен толукталсын.

   11. 13-статьяда:

   статьянын аталышы томондогу редакцияда берилсин:

   "Мамлекеттик (бириккен) бюджетти жана анын аткарылышы жонундогу

                   отчетторду беруунун мооноттору";

   биринчи  жана  экинчи  болуктогу  "областтардын,  Бишкек  жана   Ош

шаарларынын  бюджеттери"  деген создор "жергиликтуу  бюджеттер"  деген

создор менен алмаштырылсын.

   12. 15-статьяда:

   аталышындагы    "аткаруу   бийлик   органдарынын"   деген    создор

"мамлекеттик бийлик жана жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдарынын"

деген создор менен алмаштырылсын;

   биринчи   болуктогу  "тийиштуу  жергиликтуу  кенештер   жана   айыл

окмоттору"  деген  создор "айылдык, поселкалык жана шаардык  кенештер"

деген создор менен алмаштырылсын;

   экинчи болуктогу "жергиликтуу" деген соз "айылдык, поселкалык  жана

шаардык" деген создор менен алмаштырылсын;

   алтынчы болук томондогу редакцияда баяндалсын:

   "Муниципалдык  ишканаларга жана мекемелерге  жергиликтуу  бюджеттен

ссуда  беруу  жонундогу  чечимди жергиликтуу  оз  алдынча  башкаруунун

аткаруучу-тескоочу  органдары  кабыл алат  жана  жергиликтуу  бюджетте

корсотулгон  максаттарга  каралган каражаттардын  чектеринде  айылдык,

поселкалык жана шаардык кенештер тарабынан бекитилет.";

   жетинчи болукто:

   биринчи  суйломдогу  "Окмоту" деген создон кийин  томондогу  создор

менен толукталсын ", ал эми жергиликтуу бюджеттерден берилген ссудалар

боюнча   карыздарды   эсептен  чыгаруу  жонундогу  чечимдер   айылдык,

поселкалык  жана шаардык кенештердин макулдугу боюнча  жергиликтуу  оз

алдынча башкаруунун аткаруучу-тескоочу органдары.";

   экинчи  суйломдогу  "Кыргыз Республикасынын  Окмоту"  деген  создор

"республикалык  бюджеттен  берилген, ал эми  жергиликтуу  бюджеттерден

берилген   ссудалар   боюнча  -  айылдык,  поселкалык   жана   шаардык

кенештердин   макулдугу  боюнча  жергиликтуу  оз  алдынча  башкаруунун

аткаруучу-тескоочу органдары" деген создор менен алмаштырылсын;

   сегизинчи  болуктогу  "жергиликтуу оз алдынча  башкаруу  органдары"

деген  создор  алынып  салынсын; "жергиликтуу бюджетти"  деген  создор

"республикалык бюджетти" деген создор менен алмаштырылсын;

   тогузунчу  болуктогу  ", жергиликтуу мамлекеттик  администрациялар,

жергиликтуу  оз  алдынча башкаруу органдары жана айыл окмоттор"  деген

создор   алынып   салынсын;  "башкаруу"  деген  создон   кийин   "жана

жергиликтуу оз алдынча башкаруу" деген создор менен толукталсын; "жана

жергиликтуу кенештер" деген создор алынып салынсын;

   он  биринчи  болуктогу "жергиликтуу" деген соз "айылдык, поселкалык

жана   шаардык"  деген  создор  менен  алмаштырылсын;  ",  жергиликтуу

мамлекеттик администрациялардын," жана "жана айыл окмотторунун"  деген

создор  алынып  салынсын;  "Кыргыз  Республикасынын  Окмотунун"  деген

создон кийин "жана" деген байламта менен толукталсын.

   13. 16-статьяда:

   аталышындагы "Ар кандай денгээлдеги" деген создор алынып салынсын;

   биринчи   болуктогу   "жана  жогору  турган  аймактык   денгээлдеги

кенештердин  бюджетинен,  ал  эми жергиликтуу  бюджеттердин  чыгымдары

азайып  же  кирешелери кобойсо, тийиштуу сумма республикалык  бюджетке

жана  жогору турган аймактык денгээлдеги кенештердин бюджетине"  деген

создор алынып салынсын;

   экинчи  болуктогу  "областтардын Бишкек жана Ош шаарларынын"  деген

создор алынып салынсын;

   экинчи суйлом алынып салынсын.

   14. 17-статьяда:

   статьянын  аталышындагы "аткаруу бийлик органдарынын" деген  создор

"мамлекеттик бийлик жана жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдарынын"

деген создор менен алмаштырылсын;

   - биринчи болуктогу ", жергиликтуу мамлекеттик администрациялардын"

жана  "жана  айыл окмотторунун" деген создор алынып салынсын;  "Кыргыз

Республикасынын  Окмотунун" деген создордон  кийин  "жана"  байламтасы

менен толукталсын; "жергиликтуу мамлекеттик администрациялардын" деген

создор  "айылдык,  поселкалык жана шаардык кенештердин"  деген  создор

менен  алмаштырылсын; "чыгымдарын" деген создон кийин  "тийиштуулугуно

жараша" деген создор менен толукталсын;

   - болук томондогу мазмундагы суйлом менен толукталсын:

   "Ушул  Мыйзамдын 31-статьясында корсотулгон жалпы мамлекеттик салык

же  киреше боюнча (мурдагы жылдагы салык калдыгын толоо боюнча  планды

эске  алуу  менен) пландуу корсоткучтор ашыгы менен аткарылган  учурда

ошол  жалпы мамлекеттик салык же киреше боюнча пландуу корсоткучтордун

ашык   аткарылган  суммасы  Кыргыз  Республикасынын   Жогорку   Кенеши

белгилеген   ченемдер  боюнча  ашык  аткарылган  суммада   жергиликтуу

бюджетке чегерилет".;

   -  экинчи  болуктогу "бюджетти" деген соз "республикалык  бюджетти"

деген создор менен алмаштырылсын.

   15. 18-статья томондогу редакцияда баяндалсын:

   "18-статья. Бюджетти бекитууго чейин жумшалган чыгымдар

  

   Эгерде   устудогу  жылдын  аягына  чейин  кийинки  жылга  бюджеттин

долбоору  бекитиле  элек  болсо, Кыргыз  Республикасынын  Окмоту  жана

жергиликтуу  оз  алдынча  башкаруу  органдары  ал  бекитилгенге  чейин

жергиликтуу  оз  алдынча  башкаруунун аткаруучу-тескоочу  органдары  -

айылдык,  поселкалык  жана  шаардык кенештери  Кыргыз  Республикасынын

Жогорку  Кенешинин кароосуна Кыргыз Республикасынын  Окмоту  тарабынан

киргизилген  келээрки жылга бюджеттин долбоорунда каралган чыгымдардын

жылдык  суммасынын он экиден бир болугунун чегинде ай сайын чыгымдоого

укугу бар.";

   16. 19-статьяда:

   биринчи болуктогу "мамлекеттик" деген соз алынып салынсын;

   "салыктардан," деген создон кийин "салыктык эмес" деген  соз  менен

толукталсын;

   биринчи  суйломдун экинчи болугу "жана жергиликтуу  бюджет  жонундо

айылдык,   поселкалык  жана  шаардык  кенештердин   ченемдик   укуктук

актыларында" деген создор менен толукталсын.

   учунчу болук томондогу редакцияда баяндалсын:

   "Салык   эмес  кирешелер  -  Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарында

каралган  жыйымдар, толомдор жана башка салык эмес  кирешелер  турундо

Кыргыз  Республикасынын республикалык жана жергиликтуу бюджетке тушкон

акча  каражаттары,  ошондой  эле Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарына

ылайык   мамлекеттик  бийлик  жана  жергиликтуу  оз  алдынча  башкаруу

органдарына   кызмат  корсотуудон  жана  иш  аткаруудан  тушкон   акча

каражаттары".

   17. 20-статьяда:

   учунчу  болуктогу  "баардык денгээлдеги бюджеттерди"  деген  создор

"республикалык  жана  жергиликтуу  бюджеттерди"  деген  создор   менен

алмаштырылсын;   "жергиликтуу  бийлик   органдарынын"   деген   создор

"жергиликтуу оз алдынча башкаруу" деген создор менен алмаштырылсын;

   тортунчу болук томондогу редакцияда баяндалсын:

   "Бюджеттердин  сарптоо  болугу озгочо  учурларда  мамлекеттин  жана

жергиликтуу  оз  алдынча башкаруунун иш милдеттерин  жана  милдеттерин

аткарууну камсыз кылуу учун юридикалык жактарга субсидияларды  камтышы

мумкун";.

   жетинчи болукто:

   - биринчи суйлом томондогу редакцияда баяндалсын:

   "Республикалык бюджеттен капиталдык салымдарды пландаштыруу  Кыргыз

Республикасынын  финансы  министрлиги, ал  эми  жергиликтуу  бюджеттен

капиталдык   салымдарды   пландаштыруу  -   жергиликтуу   оз   алдынча

башкаруунун аткаруучу-тескоочу органдары тарабынан жузого ашырылат.";

   - экинчи суйломдогу "мамлекеттик" деген соз алынып салынсын;

   18.   21-статьянын  экинчи  болугундогу  "жергиликтуу   мамлекеттик

администрациялардын,", "жана айыл окмотторунун"  деген  создор  алынып

салынсын.

   19. 22-статьяда:

   аталышы томондогу редакцияда баяндалсын:

   "Мамлекеттик бийлик жана жергиликтуу оз алдынча башкаруу

        органдарынын бюджетинин балансташпагандыгы, ошондой эле

        мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин бюджетти

           талаптагыдай аткарбагандыгы жана финансы тартибин

                    бузгандыгы учун жоопкерчилиги";

   биринчи болуктогу "жергиликтуу мамлекеттик администрациялар", "жана

айыл  окмоттору" деген создор алынып салынсын; "Кыргыз Республикасынын

Окмоту" деген создордон кийин "жана" деген байламта менен толукталсын;

   экинчи болуктогу "мамлекеттик" жана "жана айыл окмотторунун"  деген

создор алынып салынсын;

   учунчу  болуктогу  "тартипти бузуу", "жана жергиликтуу  оз  алдынча

башкаруу органдарынын" деген создор алынып салынсын.

   20. 23-статьядагы "жергиликтуу" деген соз "айылдык, поселкалык жана

шаардык" деген создор менен алмаштырылсын.

   21.  30-статьядагы  "жана айыл окмотторунун"  деген  создор  алынып

салынсын.

   22. 31-статьяда:

   биринчи болукто:

   -   болук   томондогу  маанидеги  "г"  жана  "д"  пункттары   менен

толукталсын:

   "г) чакан ишкердиктин субъектилери учун бирдиктуу салык;

   д) милдеттуу патент беруудон тушкон кирешелер";

   "г"  пункту  "е"  пункту деп эсептелсин жана "толомдор"  деген  соз

"кирешелер" деген создор менен алмаштырылсын;

   статья томондогу мазмундагы экинчи болук менен толукталсын:

   "Салык эмес кирешелерге томондогулор кирет:

   а) мамлекеттик же муниципалдык менчикте турган мулкту пайдалануудан

тушкон кирешелер;

   б)  мамлекеттик же муниципалдык менчикте турган мулкту сатуудан  же

башка акы толонуп менчиктен ажыратуудан тушкон кирешелер;

   в)  мамлекеттик  органдарга жана жергиликтуу  оз  алдынча  башкаруу

органдарына,  ошондой эле Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарына  ылайык

бюджеттик мекемелерге, аткаруу бийлигинин жана жергиликтуу оз  алдынча

башкаруунун  ведомствого  караштуу  органдарына  акы  толотуп   кызмат

корсотуудон жана иш аткаруудан тушкон кирешелер;

   г)  материалдык, администрациялык жана кылмыш жаза жоопкерчилигинин

чаралары,    атап    айтканда:    айып    салууну    конфискациялоону,

компенсациялоону колдонуунун натыйжасында тушкон каражаттар;

   д)  Кыргыз  Республикасынын Мыйзамында каралган  салык  эмес  башка

каражаттар";

   экинчи  болук учунчу болук деп эсептелсин жана "салык" деген создон

кийин  "жана  башка кирешелер" деген создор менен толукталсын;  экинчи

суйлом алынып салынсын;

   учунчу болук алынып салынсын.

   23. 32-статья томондогу редакцияда баяндалсын:

   "32-статья. Республикалык бюджеттин кирешелери

  

   Республикалык бюджетке томондогулордон киреше тушот:

   а)   жалпы   мамлекеттик   салыктардан  жана   башка   кирешелерден

чегеруулор;

   б) кошумча нарк салыгы;

   в) импорттук продукцияга акциздик салык;

   г)  автомобиль  жолдорун пайдалангандыгы учун юридикалык  жактардан

алынуучу салык;

   д) импорттук жана экспорттук бажы алымдары;

   е) озгочо кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу учун чегеруулор;

   е) минералдык-чийки зат базасын онуктурууго жана кайталап ондурууго

чегеруулор;

   ж)  республикалык  бюджеттен берилуучу кредиттер (ссудалар)  боюнча

пайыздар;

   з)  адиске  баалуу  кагаздар менен операцияларды  жургузуу  укугуна

куболук бергендиги учун жыйым;

   и)  баалуу  кагаздардын эмиссияларын каттагандыгы учун комиссиондук

жыйым;

   к)  куроону  каттагандык, Бирдиктуу мамлекеттик  реестрден  кочурмо

алгандык жана куроо боюнча кошумча кабар бергендик учун жыйымдар;

   л)    транспорт   каражаттарын   каттоодон   откоргондугу    (кайра

каттагандыгы) учун жыйымдар;

   м) консулдук жыйымдар;

   н)   туристтик  жана  альпинисттик  ишти  жузого  ашыргандыгы  учун

жыйымдар жана чегеруулор;

   о) мыйзамсыз, анын ичинен лицензиялык тартип менен белгиленген ишти

лицензиясы жок жузого ашыруудан тушкон кирешелер;

   п)  республикалык лотереяларды (лоторея боюнча ишти жузого ашырууга

укук бергендиги учун толоо) откоруудон тушкон кирешелер;

   р) баалуу мателлдардан жасалган зергер (турмуш-тиричилик) буюмдарын

сыныктан откоргондук жана энтамга баскандыгы учун толоо;

   с)  мамлекеттик менчикте турган объектилерди ижарага беруудон  жана

менчиктештируудон тушкон кирешелер;

   т)  концессиондук (чет олколук инвесторго мулкту, жерди  жана  анын

кен байлыктарын ижарага беруудо) кирешелер жана роялти;

   у) айлана чойрону (булгоочу заттардын агындылары, саркындылары жана

калдыктарды  таштоочу  жай учун толоолорду кошо  алганда)  булгагандык

учун толоо;

   ф)   Кыргыз   Республикасынын  Окмоту  бекиткен   реестрге   ылайык

мамлекеттик уюмдарга акы толотуп кызмат корсотуудон жана иш аткаруудан

тушкон кирешелер;

   х) альтернативалуу (аскердик эмес) кызмат отоодон тушкон кирешелер;

   ц)  жаратылыш ресурстарын жана кен байлыктарды пайдалануудан тушкон

кирешелер;

   ч)   конфискацияланган  мулкту,  белгиленген  тартипте  мамлекеттин

менчигине   биротоло   откон  мулкту,  анын  ичинен   бажы   режиминде

мамлекеттин  пайдасына баш тартуу жол-жоболоштурулган товарларды  жана

транспорт каражаттарын сатып откоруудон тушкон кирешелер;

   ш)   Кыргыз  Республикасынын  улуттук  банкынын  пайдасынан  тушкон

кирешелер;

   щ)   акциялардын   мамлекеттик   пакетине   дивиденддерден   тушкон

кирешелер;

   ы)   Кыргыз   Республикасынын  мыйзамдарына  ылайык   республикалык

бюджетке алынуучу мамлекеттик алым;

   э) жазык - аткаруу инспекцияларынын кирешелери;

   ю)  материалдык булактардын уурдалышына жана кем чыгышына  куноолуу

адамдан    толотулуп   алынуучу   суммалар,   Кыргыз   Республикасынын

мыйзамдарында  каралган мамлекеттик органдардан жана алардын  аймактык

болумдорунон алынуучу администрациялык айыптар жана санкциялар;

   я)  Кыргыз  Республикасынын Мыйзамында каралган башка  салык  эмес,

болок кирешелер".

   24. 33-статья томондогу редакцияда баяндалсын:

   "33-статья. Жергиликтуу бюджеттин кирешелери

  

   Жергиликтуу бюджетке томондогулор:

   а)   жалпы   мамлекеттик   салыктардан  жана   башка   кирешелерден

чегеруулор;

   б) муниципалдык мулкту башкаруудан жана тескоодон тушкон кирешелер;

   в) жер салыгы;

   г)  айыл  чарбасына  жарактуу жерлерди кайра болуштуруу  фондусунун

жерлерин пайдалануу укугу учун алынуучу жер учун ижара акысы;

   д)  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жергиликтуу бюджетке

алынуучу мамлекеттик алым;

   е)  Кыргыз  Республикасынын Салык Кодексинин "Жергиликтуу  салыктар

жана  жыйымдар" деген VIII болумуно ылайык жергиликтуу  салыктар  жана

жыйымдар;

   е)  айылдык,  поселкалык  жана шаардык кенештер  бекиткен  реестрге

ылайык  кызмат  корсотуулорго жана аткарылган иштерге акы  тологондугу

учун муниципалдык мекемелердин кирешелери;

   ж) администрациялык айыптар жана башка санкциялар;

   з) гранттар, трансферттер, ыктыярдуу толомдор;

   и) Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган башка салык эмес жана

болок кирешелер тушот.".

   25. 34-статьяда:

   статьянын  аталышындагы жана текстин ичиндеги "бардык  денгээлдеги"

деген создор алынып салынсын.

   биринчи болуктогу "баардык турлорунон" деген создор алынып салынып,

ушул  создордун алды жагындагы "кирешелердин" деген соз "кирешелерден"

деп ондолуп жазылсын;

   экинчи жана учунчу болуктор томондогу редакцияда баяндалсын:

   "Жалпы    мамлекеттик    салыктардан   жана   башка    кирешелерден

чегеруулордун   ченемдери   Кыргыз  Республикасынын   Жогорку   Кенеши

тарабынан  бекитилет жана уч жыл боюу озгортулбойт. Жалпы  мамлекеттик

салыктардан  жана башка кирешелерден тушкон каражаттарды республикалар

аралык  жана  жергиликтуу бюджеттерге болуштуруу республикалык  бюджет

жонундогу мыйзам тарабынан белгиленет.

   Кыргыз   Республикасынын   финансы   министрлиги   бекиткен   жаллы

мамлекеттик   салыктардан   жана  башка   кирешелерден   чегеруулордун

ченемдери жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдарына жиберилет".

   26. 35-статья томондогу редакцияда баяндалсын:

   "35-статья. Кыргыз Республикасынын бюджеттик тутумдагы

             категориялык, тендештируучу жана дем беруучу

                          (улуштук) гранттар

  

   "Категориялык  гранттар  -  мамлекет  тарабынан  кепилдик  берилген

жергиликтуу  бюджеттин  чыгымдарынын айрым  турлорун  финансылоо  учун

акысыз  жана  кайтарымсыз  негизде республикалык  бюджеттен  берилуучу

трансферттер.

   Категориялык    гранттар   жергиликтуу   денгээлдеги    мамлекеттик

программаларды  финансылоонун  керектоолоруно  эсептелген   формуланын

негизинде  жергиликтуу  оз  алдынча  башкаруу  органына  республикалык

бюджеттен  берилет. Категориялык гранттарды эсептоонун  ыкмалары  жана

формуласы Кыргыз Республикасынын Окмоту тарабынан аныкталат.

   Категориялык  гранттар  белгиленген ыкмага  жана  формулага  ылайык

жергиликтуу   бюджеттен  Кыргыз  Республикасынын  финансы  министрлиги

тарабынан болуштурулот.

   Тендештируучу  гранттар - стабилдуу социалдык  экономикалык  абалга

колдоо    корсотуу   максатында   минималдуу   мамлекеттик   социалдык

стандарттарга ылайык жергиликтуу бюджеттердин чыгымдарын  финансылоону

камсыз кылуу учун республикалык бюджеттен берилуучу трансферттер.

   Тендештируучу   гранттар   жергиликтуу   коомдоштуктун   чыгымдарын

финансылоодо  кирешелердин  потенциалынын жана  жергиликтуу  бюджеттин

керектуулорунун ортосундагы финансылык ажырымды эске алуу менен Кыргыз

Республикасынын Окмоту бекиткен формуланын негизинде эсептелинет  жана

болуштурулот.

   Тендештируучу  гранттар  белгиленген  ыкма  жана  формулага  ылайык

жергиликтуу   бюджетке  Кыргыз  Республикасынын  финансы   министрлиги

тарабынан болуштурулот.

   Улуштук   (дем   беруучу)   гранттар  -   бюджеттик   каражаттарды,

мамлекеттик    артыкчылыктуу   программалардын   жана    долбоорлордун

каражаттарын натыйжалуу чыгымдоого дем беруу, жергиликтуу бюджеттердин

кирешелерин  кобойтуу жана жергиликтуу кирешелердин  булактарын  кыйла

толугу менен мобилизациялоо максатында жергиликтуу оз алдынча башкаруу

органдарына республикалык бюджеттен берилуучу трансферттер.

   Улуштук  (дем  беруучу) гранттар жергиликтуу  оз  алдынча  башкаруу

органдарына  конкурстук  негизде  берилет.  Жергиликтуу   оз   алдынча

башкаруу  органдары  Кыргыз Республикасынын Окмоту бекиткен  шарттарга

ылайык  улуштук  (дем  беруучу) гранттарды  алууга  талаптама  берууго

укуктуу.

   Гранттардын  олчомдору  жана алардын тизмеси  республикалык  бюджет

жонундогу   мыйзамда  жыл  сайын  каралып  турушу  мумкун.  Гранттарды

беруунун   ыкмасы,  эсептоо  формуласы  жана  шарттары  уч  жыл   боюу

озгортулууго тийиш эмес.".

   27. 36-статьяда:

   биринчи болук томондогу редакцияда баяндалсын:

   "Кыргыз   Республикасынын  Финансы  министрлиги  жалпы  мамлекеттик

салыктардын,   салык   эмес   жана  бюджеттердин   ортосундагы   башка

кирешелердин туура болуштурулушуно, гранттардын туура эсеп  кылынышына

жана максаттуу пайдаланылышына контролдукту жузого ашырат.".

   экинчи  болуктогу  "салыктарды," деген создон  кийин  "салык  эмес"

деген  создор менен толукталсын; "укуктуу" деген соз "укугу бар" деген

создор менен алмаштырылсын.

   учунчу болук томондогу редакцияда баяндалсын:

   "Гранттарды   эсептоонун  тартибине  жоопкер   мамлекеттик   бийлик

органдарынын кызмат адамдары анын туура эсептелишине жеке жоопкерчилик

тартат.".

   28.  IV  болумдун аталышындагы "ар турдуу денгээлдеги" деген создор

алынып салынсын.

   29. 37-статьяда:

   биринчи   болукто  "жергиликтуу  мамлекеттик  администрациялардын",

"жана  айыл  окмотторунун"  жана "тийиштуу денгээлдеги"  деген  создор

алынып салынсын;

   экинчи болукто:

   -  экинчи  абзацтагы "(жергиликтуу мамлекеттик администрациялардын,

жергиликтуу  оз алдынча башкаруу органдарынын, айыл окмотторунун  жана

кенештердин   аппараттарынан  тышкары)"  деген   создор   "мамлекеттик

бийликке"  деген  создор менен алмаштырылсын; "(региондук  архивдерден

тышкары)" деген создор алынып салынсын;

   -   тортунчу  абзацтагы  "республикага  баш  ийген"  деген   создор

"мамлекеттик"  деген  соз менен алмаштырылсын;  "уюмдарын"  деген  соз

алынып салынсын;

   болук томондогу мазмундагы тогузунчу абзац менен толукталсын:

   "-   жергиликтуу   мамлекеттик   администрациялардын,   регионалдык

архивдердин аппараттарын кутууго.";

   тортунчу болук томондогу редакцияда баяндалсын:

   "Жергиликтуу  бюджеттердин  каражаттары  жергиликтуу   оз   алдынча

башкаруу   органдарынын  жергиликтуу  маанидеги   иштерин   буткорууго

багытталат.";

   бешинчи болукто:

   - экинчи абзац томондогу редакцияда баяндалсын:

   "-  аймактардын жашоо турмушун камсыз кылуу тутумунун иштешин  жана

онугушун уюштурууга;";

   -  учунчу  абзацтагы: "жергиликтуу мамлекеттик администрациялардын,

жергиликтуу  оз  алдынча  башкаруу органдарынын  жана  айыл  окмотунун

карамагында  болгон"  деген  создор  "муниципалдык"  деген  соз  менен

алмаштырылсын; "жана уюмдардын" деген соз алынып салынсын;

   -  тортунчу абзацтагы "жергиликтуу мамлекеттик администрациялардын"

жана "жана айыл окмотторунун" деген создор алынып салынсын;

   -  бешинчи  абзацтагы "негизги топко кирбеген"  жана  "мамлекеттик"

деген  создор тийиштуулугуно жараша " мыйзам же жергиликтуу  бюджеттен

финансыланууга   тийиш   болгон  жергиликтуу   оз   алдынча   башкаруу

органдарынын   ченемдик  укуктук  актылары  менен   аныкталган"   жана

"муниципалдык" деген создор менен алмаштырылсын";

   алтынчы болук алынып салынсын.

   30. 38-статьяда:

   биринчи  болуктогу  "ар  турдуу  денгээлдеги  мамлекеттик  башкаруу

органдарынын"  деген  создор "мамлекеттик бийлик жана  жергиликтуу  оз

алдынча башкаруу органдарынын" деген создор менен алмаштырылсын;

   экинчи  болуктогу "Кыргыз Республикасынын Окмотунун же  жергиликтуу

мамлекеттик  администрациялардын"  деген  создор  "мамлекеттик  бийлик

органдарынын" деген создор менен алмаштырылсын.

   31.  39-статьядагы  биринчи  болугундогу  ",  ошондой  эле  ар  бир

область, Бишкек жана Ош шаарлары боюнча" деген создор алынып салынсын.

   32. 40-статьяда:

   учунчу болуктогу "борбордук" деген соз алынып салынсын.

   тортунчу болук алынып салынсын;

   алтынчы  болуктун  3-пунктундагы  "жактардан"  деген  создон  кийин

"чакан  ишкердиктин  субъектилери учун милдеттуу оноктоштуктон  тушкон

кирешелерге   бирдиктуу   салык"  деген  создор   менен   толукталсын;

"толомдордун"   деген  соз  "башка  кирешелердин"  деген   соз   менен

алмаштырылсын; "областтардын, Бишкек жана Ош шаарларынын бюджеттерине"

деген   создор   "жергиликтуу   бюджеттерине"   деген   создор   менен

алмаштырылсын.

   33. 41-статьяда:

   аталышындагы жана статьянын бардык текстиндеги ар турдуу  жондомодо

турган "жана комиссиялары" деген создор алынып салынсын.

   биринчи  болуктун экинчи абзацындагы "областтардын, Бишкек жана  Ош

шаарларынын жергиликтуу мамлекеттик администрацияларынын" деген создор

алынып салынсын.

   34. 42-статьяда:

   экинчи болуктун а) пунктунун тортунчу абзацындагы "жактардан" деген

создон   кийин   "чакан   ишкердиктин  субъектилери   учун   милдеттуу

оноктоштуктон тушкон кирешелерден бирдиктуу салык" деген создор  менен

толукталсын;  "областтардын, Бишкек жана Ош шаарларынын  бюджеттерине"

деген   создор   "жергиликтуу   бюджеттерине"   деген   создор   менен

алмаштырылсын;

   тортунчу   болуктогу  "областтардын,  Бишкек  жана  Ош  шаарларынын

аймактар"  деген  создор "жергиликтуу бюджеттер"  деген  создор  менен

алмаштырылсын.

   35. VI болумдун аталышы томонку редакцияда баяндалсын:

   "Жергиликтуу   бюджеттерди  тузуу  жана  аткаруу   боюнча   иштерди

уюштуруу".

   36. 46-53-статьялар томонку редакцияда баяндалсын:

   "46-статья. Жергиликтуу бюджет

  

   Жергиликтуу    бюджет   -   айылдын,   поселканын   жана    шаардын

коомдоштугунун  жергиликтуу  бюджети,  аны  тузууну,  бекитууну   жана

аткарууну жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдары жузого ашырат.

  

   47-статья. Жергиликтуу бюджеттердин долбоорлорун тузуунун жана

             бюджеттик маалыматтарды беруунун тартиби жана

                                мооноту

  

   Кыргыз  Республикасынын Финансы министрлиги  тийиштуу  структуралык

болумдор  аркылуу  устудогу  жылдын 30-майына  чейин  айыл  окмотунун,

поселоктордун,  шаар  башкармаларынын  жана  шаарлардын   мэрияларынын

финансылык  органдарына  бюджетти,  календарлык  планды  тузуу,  жалпы

мамлекеттик  салыктардан  чегеруулордун болжолдонгон  ченемдерин  жана

жергиликтуу  бюджеттер болуштурулуучу категориялык жана  тендештируучу

гранттардын болжолдонгон олчомдору боюнча нускамаларды таратат.

   Жергиликтуу бюджетгердин долбоорлорун озулорунун финансы  органдары

аркылуу   жергиликтуу   оз   алдынча  башкаруунун   аткаруучу-тескоочу

органдары тузот.

   Жергиликтуу  бюджеттин  алгачкы  долбоору  жергиликтуу  оз  алдынча

башкаруунун аткаруучу-тескоочу органы айылдык, поселкалык жана шаардык

кенештер менен макулдашат.

   Макулдашылган   жергиликтуу  бюджеттин  алгачкы   долбоору   Кыргыз

Республикасынын Финансы министрлигинин тийиштуу тузумдук  болумдоруно,

ал  эми  Бишкек  жана  Ош шаарлары - туздон-туз Кыргыз  Республикасыны

Финансы министрлигине берилет.

   Жергиликтуу    бюджеттин   киреше   болугунун    долбоору    Кыргыз

Республикасынын Финансы министрлигине устудогу жылдын  1-июлуна  чейин

берилет.  Жергиликтуу  бюджеттин чыгымдоо  болугунун  долбоору  Кыргыз

Республикасынын  Финансы министрлигине устубуздогу  жылдын  1-августна

чейин  берилет. Кыргыз Республикасынын Окмоту республикалык  бюджеттин

долбоорун  Кыргыз  Республикасынын Жогорку  Кенешине  бергенден  кийин

Кыргыз   Республикасынын   Финансы   министрлиги   жалпы   мамлекеттик

салыктарды   чегеруулордун   ченемдерин  жана   жергиликтуу   бюджетте

болуштурулуучу  категориялык жана тендештируучу гранттардын  такталган

олчомдорун   жергиликтуу  оз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу-тескоочу

органдарына берет.

   Жергиликтуу  оз  алдынча  башкаруунун аткаруучу-тескоочу  органдары

жаллы мамлекеттик салыктардан чегеруулордун такталган ченемдерин  жана

жергиликтуу  бюджетте болуштурулуучу категориялык  жана  тендештируучу

гранттардын  олчомдорун алгандан кийин жергиликтуу  бюджеттин  алгачкы

долбоорун  тактайт  жана  бекитуу учун аны  айылдык,  поселкалык  жана

шаардык кенешке сунуш кылат.

  

   48-статья. Жергиликтуу бюджеттердин каралышы

  

   Айылдык,  поселкалык жана шаардык кенештердин бюджеттик  комиссиясы

башкармалыктардын  жана жергиликтуу оз алдынча  башкаруу  органдарынын

болумдорунун,    муниципалдык    ишканалардын    жана     мекемелердин

жетекчилеринин  баяндамаларын алдын ала угат, бюджеттин  кирешелеринин

жана чыгашаларынын озгоруулоруно тиешелуу сунуштарды карайт, бюджеттин

долбоору   боюнча   айылдык,  поселкалык  жана   шаардык   кенештердин

корутундуларын тузот жана сунуш кылат.

   Айылдык,  поселкалык жана шаардык кенештер жергиликтуу  оз  алдынча

башкаруунун    аткаруучу-тескоочу    органдарынын    жана    бюджеттик

комиссияларынын  баяндамаларын  угат жана  келерки  жылга  жергиликтуу

бюджеттердин долбоорлорун карайт.

  

   49-статья. Жергиликтуу бюджеттерди бекитуу

  

   Айылдык, поселкалык жана шаардык кенештер:

   жергиликтуу бюджеттерди кирешелердин жалпы суммасында жана учурдагы

чыгымдарда бюджетти болуунун чыгымдарынын жалды суммасы жана  бюджетти

онуктуруунун,    ошондой   эле   зарылчылык   болгондо    кирешелердин

чыгашалардан ашып кеткен олчомдорун;

   бюджеттик    квалификацияга    ылайык   жергиликтуу    бюджеттердин

кирешелеринин булактарын жана чыгымдардын багытын;

   жергиликтуу   бюджет  боюнча  жылдын  аягындагы   кассалык   акчаны

жугуртуунун олчомун бекитет.

  

   50-статья. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине

               бекитилген жергиликтуу бюджеттерди беруу

  

   Белгиленген   тартипте   бекитилген   жергиликтуу   бюджет   Кыргыз

Республикасынын   Финансы   министрлигине  республиканын   мамлекеттик

(бириктирилген)  бюджетине кошуу учун Кыргыз  Республикасынын  Жогорку

Кенеши   республикалык   бюджетти   бекиткенден   кийин   эки    айдан

кечиктирбестен берилет.

   Кыргыз   Республикасынын  Финансы  министрлиги  жалпы   мамлекеттик

салыктардын  (суммардык  турдогу  жана  ченемдер  боюнча)  олчомдорун,

республикалык   бюджет  жонундо  мыйзамда  белгиленген   категориялык,

тендештируучу,  дем  беруучу  (улуштук)  гранттардын  корсоткучторунун

бекитилген  жергиликтуу  бюджетке дал  келишин  текшерет.  Жергиликтуу

бюджетте   каралган  кошумча  чыгымдар,  эгерде   ал   жекече   киреше

булактарынын  эсебинен  жабылса  Кыргыз  Республикасынын   мамлекеттик

(бириктирилген) бюджетине кабыл алынат жана киргизет.

   Республикалык бюджеттен тушуучу жергиликтуу бюджеттердин кирешелери

боюнча   озгортуулор   жана  тактоолор  бир   жылдын   ичинде   Кыргыз

Республикасынын   Финансы   министрлиги   менен   негизделууго    жана

макулдашылууга тийиш.

   51-статья. Жергиликтуу бюджеттерди аткаруу

  

   Жергиликтуу   бюджеттердин   аткарылышы   бекитилген   бюджеттердин

негизинде  тузулгон, кол коюлган кирешелерге жана  чыгашаларга  ылайык

казыналыктын  регионалдык  болумдору жана салык  кызматынын  органдары

аркылуу  жергиликтуу оз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескоочу  органы

тарабынан жузого ашырылат.

  

   52-статья. Жергиликтуу бюджеттердин аткарылышы жонундо

                     отчетторду тузуу жана бекитуу

  

   Жергиликтуу  бюджеттердин  аткарылышы  жонундогу  отчетту,   эгерде

мыйзамда  башкача  белгиленбесе  жергиликтуу  оз  алдынча  башкаруунун

тийиштуу аткаруучу-тескоочу органы жылына бир жолу тузот.

   Айылдык, поселкалык жана шаардык кенештердин бюджеттик комиссиялары

бюджеттин аткарылышы жонундогу отчетту карашат,, корутунду тузот  жана

аны тийиштуу кенешке берет.

   Айылдык,  поселкалык жана шаардык кенештер жергиликтуу  оз  алдынча

башкаруунун    аткаруучу-тескоочу    органдарынын    жана    бюджеттик

комиссиялардын баяндамаларын угат, бюджеттик комиссиянын  корутундусун

карайт  жана жергиликтуу бюджеттердин аткарылышы жонундогу  отчетторду

бекитет.

   Жергиликтуу  бюджеттердин  аткарылышы  жонундогу  отчеттор  кийинки

отчеттук  жылдын  1-мартынан кеч эмес моонотто Кыргыз  Республикасынын

Финансы министрлигине берилет.

  

   53-статья. Жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдарынын заемдору

  

   Жергиликтуу   оз  алдынча  башкаруу  органдарынын  зайымын   жузого

ашыруунун  тартиби  "Жергиликтуу  оз алдынча  башкаруунун  финансылык-

экономикалык  негиздери  жана  Кыргыз Республикасынын  башка  ченемдик

укуктук актылары жонундо" мыйзамы менен аныкталат.".

   37. 54-57-статьялар алынып салынсын.

  

   2-статья. Ушул Мыйзам 2006-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

 

   (КР 2005-жылдын 9-августундагы № 144 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

   Кыргыз Республикасынын Президенти                          А.Акаев