Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском
                       Кыргыз Республикасынын
      2011-жылдын 8-августундагы № 149 Мыйзамына ылайык
                          КҮЧҮН ЖОГОТТУ
 
Бишкек шаары, Окмот Уйу
2004-жылдын 10-декабры, № 190
 
                  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
 
 «КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ТАБИГЫЙ ЖАНА УРУКСАТ БЕРИЛГЕН МОНОПОЛИЯЛАР
                               ЖОНУНДО»
     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫНА ОЗГОРТУУЛОР ЖАНА ТОЛУКТООЛОР
                           КИРГИЗУУ ТУУРАЛУ
 
 
2004 —жылдын 11 — ноябрында  Киргиз Республикасынын Жогорку
                             Кенешинии Мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан
                             кабыл алынган
   
   
   1—статья.  «Кыргыз Республикасындагы табигый жана уруксат  берилген
монополиялар   жонундо»  Кыргыз  Республикасынын   Мыйзамына   (Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кенешинни Жарчысы, 2000 —ж.,  №  2,  97  —ст.)
томондогудой озгортуулор жана толуктоолор киргизилсин:
   
   1. 3 — статъяда:
   статья томондогудой мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:
   «монополияга каршы органдар  (монополияга  каршы орган)   —   бул
товарлардын  рыногун жана атаандаштыкты онуктуруу,  монополиялык  ишти
чектоо  жана  акыйкатсыз атаандаштыкка тыюу салуу  боюнча  мамлекеттик
саясатты жургузуучу мамлекеттик органдар.
   Энергетика жана байланыш тармактарында бул тармактардагы ишти жонго
салуучу  мамлекеттик органдар, башкача айтканда Кыргыз Республикасынын
Окметунун  алдындагы  Энергетика боюнча  мамлекеттик  агентство  менен
тиешелуу  турдо Кыргыз Республикасынын Окмотунун алдындагы Байланыштын
мамлекеттик агентствосу монополияга каршы орган болуп саналат;»;
   экинчи  —  он  учунчу абзацтар тиешелуу турдо учунчу  —он  тортунчу
абзацтар деп эсептелсин;
   он   тортунчу   абзацтагы  «монополияга  каршы  органдардын   конул
буруусун»  деген  создор «тиешелуу мамлекеттик  жонго  салууну»  деген
создор менен алмаштырылсын;
   статья томондогудой мазмундагы он бешинчи абзац менен толукталсын:
   «мамлекеттик   жонго   салуунун  тармактык   органдары   —   Кыргыз
Республикасынын  мыйзамдары менен аныкталган чойролордогу,  энергетика
жана  байланыш  секторлорун кошпогондо, табигый жана уруксат  берилген
монополиялардын субъекттеринин иштерин жонго салууну жана контролдоону
ишке ашыруучу мамлекеттик органдар.».
   
   2. 5 — статьяда:
   биринчи абзац томондогудой редакцияда баяндалсын:
   «Ушул  Мыйзам колдонула турган чойродогу монополияга каршы органдар
жана  мамлекеттик  жонго  салуунун тармактык  органдары  тарабынан  оз
компетенциясынын чегинде табигый жана уруксат борилген монополиялардын
субъекттеринин  иштерин жонго салуунун томондогудой  усулдары  (мындан
ары — жонго салуу усулдары) колдонулат.».
   
   3. б — статьяда:
   статьянын  аталышы  «чойролорундо» деген создон кийин  «монополияга
каршы   орган   тарабынан  жузого  ашырылуучу»  деген   создор   мечен
толукталсын;
   статья томондогудой мазмундагы 5 —пункт менен толукталсын:
   «5. Эгерде ушул статьянын 2 жана 4 — пункттарында корсотулгон иш; —
аракеттер  табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъектеринин
катышуусу  менен же аларга карата жасалып, жонго салуу жана контролдоо
иши  мамлекеттик  жонго  салуулун тармактык  органы  тарабынан  жузого
ашырылса,  анда  монополияга каршы орган 30 кундук моонотто  ушул  иш—
аракеттер   жонундо  мамлекеттик  жонго  салуунун  тиешелуу  тармактык
органына билдирет.».
   
   4. 7 —статья томондогудой мазмундагы 3—пункт менен толукталсын:
   «3. Табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъекттеринин иш
чойросундо томондогулорго жол берилбейт:
   -  товарларды ондурууну жана жонотууну токтото турууга  же  рынокто
жасалма  тартыштыкты  тузуу максатында кызмат  корсотууго  жо  болбосо
табигый же уруксат берилген монополиянын субъекти учунчу жактын  ишине
таасир эте тургандай шарттарды тузууго;
   —   мамлекеттик  жонго  салуу  чойросуно  тиешелуу   болгон   иштен
алынунуучу   кирешелердин   эсебинен  алына   турган,   атаандаштыктын
шарттарында жузого ашырылуучу товар ондурууну жана жонотууну же кызмат
корсотуулорду субсидиялоого.».
   
   5.  8  —статьянын 2 — пунктунун учунчу абзацы «орган» деген  создон
кийин  «жана  тиешелуу  турдогу мамлекеттик жонго  салуунун  тармактык
органы» деген создор менен толукталсын.
   
   6. 10 —статьяда:
   1 — пункттун биринчи абзацы томондогудой редакцияда баяндалсын:
   «—жонго салууну киргизуу, озгортуу же токтотуу жонундо табигый жана
уруксат  берилген  монополиялардын субъкттери  учун  милдеттуу  болгон
чечимди  кабыл  алууга.  Мында ушул Мыйзамда каралган  жонго  салуунун
усулдарын  колдонуу жонундогу чечим оз копетенциясынын  чегинде  кабыл
алынат;»;
   2 — пунктта:
    — пункт томондогудой мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:
   —«—   табигый  жана  уруксат  берилген  монополиялардын  субъектине
жазапул салуу жонундо чечим кабыл алууга;»;
   —  бешинчи  жана  алтынчы  абзацтар  тиешелуу  турдо  алтынчы  жана
жетинчи абзацтар деп эсептелсин;
   —  жетинчи  абзац  «милдеттер» деген  создон  кийин  «табигый  жана
уруксат  берилген  монополиялардын субъекттерин»  деген  создор  менен
толукталсын.
   
   7.11— статъяда:
   статьянын аталышындагы «тийштуу» деген соз алып салынсын;
   2 — пункттагы «тийштуу» деген соз менен «тармактык» алмаштырылсын.
   
   8. 12 — статъяда:
   1—пункттагы  «тийиштуу»  деген  соз  «тармактык»  деген  сез  менен
алмаштырылсын;
   2 — пунктгагы:
   —  биринчи  абзацтагы  «тийиштуу» деген соз «тармактык»  деген  соз
менен алштырылсын;
   —  зкинчи  абзац  «орган» деген создон кийин «же мамлекеттик  жонго
салуунун тармактык органы» деген создор менен толукталсын.
   
   9. 13 — статьяда:
   статьянын аталышы томондогудой редакцияда баяндалсын:
   «Монополияга   каршы  органдын  жана  мамлекеттик  жонго   салуунун
тармактык  органынын  алар  тарабынан кабыл алынган  чечимдер  жонундо
билдируусу»;
   Биринчи  жана  экинчи  болуктордо «орган»  деген  соз  «орган  жана
мамлекеттик  жонго  салуунун тармактык органдары» деген  создор  менен
алмаштырылсын.
   
   10. 17 — статья да:
   аталышындагы  «тийштуу»  деген  соз  «тармактык»  деген  сез  менен
алмаштырылсын;
   статьянын  текстиндегн «жана тийиштуу» деген создор  «же тармактык»
деген создор менен алмаштырылсын.
   11. 19-статья томондогудой редакцияда баяндалсын:
   
   «19 — статья. Монополияга каршы органдын табигый жана уруксат
          берилген монополиялардын субъекттеринин иштерин жонго
          салууну киргизуу, озгортуу же токтотуу жонундо чечим
          кабыл алышы
   
   Табигый   жопа   уруксат  берилген  монополиялардын  субъекттеринин
нштерин  жонго салууну киргизуунун, киргизуунун же токтотуунун  бардык
маселелери  боюнча  чечим  монополияга  каршы  орган  тарабынан  кабыл
алынат.  Ушул  Мыйзам  менен каралган жонго салуу  усулдарын  колдонуу
боюнча  чечим монополияга каршы орган жана мамлекеттик жонго  салуунун
тармактык органдары тарабынан оздорунун компетенциясынын чегинде кабыл
алынат.  Киргизилген сунушту кабыл алулуудан баш  тартуунун  (жарым  —
жартылай) жуйосу келтирилууго тийиш.».
   
   12. 21 — статъяда:
   статьянын  ааталышындагы  жана  текстиндеги  «тийиштуу»  деген  соз
«тармактык» деген соз «тармактык» менен алмаштырылсын;
   3  —  пункттагы  «тийиштуу  мамлекеттик жонго,  органдарынын  арызы
боюнча»   деген  создор  менен тармактык  орган»  деген  создор  менен
алмаштырылсын.
   
   13.  22  —статьянын аталышындагы жана буткул текстиндеги «тийиштуу»
деген   соз  «тармактык»   деген  соз  «тармактык»  деген  соз   менен
алмаштырылсын.
   
   2—статья.  Кыргыз  Республикасынын Окмоту озунун  ченемдик  укуктук
актыларын ушуул Мыйзамга ылайык келтирилсин.
   
   3-статья.  Ушул  Мыйзам расмий жарыяланган   кундон  тартып  кучуно
кирет.
 
Кыргыз Республиксынын Президенти                             А.Акаев