Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

2005-жылдын 21-февралы № 36

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

              Жамааттар жана алардын бирикмелери жөнүндө

 (КР 2014-жылдын 18-июлундагы № 144 мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

     2004-жылдын 27-декабрында          Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                        Кењешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны

                                        тарабынан кабыл алынган

 

     Ушул Мыйзам айылдарда,  шаарларда түзүлүүчү жамааттарды жана

алардын бирикмелерин түзүүнүн жана иштешинин тартибин, принцип-

терин аныктайт, ошондой эле алардын мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү

өзалдынча башкаруу органдары,  юридикалык жана жеке жактар менен болгон

мамилелерин жөнгө салат жана Кыргыз Республикасындагы социалдык мобили-

зациялоону  ишке  ашыруу  үчүн  укуктук  жана  уюштуруучулук негиздерди

түзүүгө,  жамааттарга жана алардын бирикмелерине  өзалдынча  башкарууга

мамлекеттик кепилдиктерди берүүгө багытталган.

(КР 2014-жылдын 18-июлундагы № 144 мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

                                I бөлүм

                             Жалпы жоболор

 

     1-статья. Түшүнүктөр жана терминдер

 

     Ушул Мыйзамда төмөндөгүдөй түшүнүктөр жана терминдер пайдаланылат:

     жамаат -  жергиликтүү маанидеги иштерди биргелешип жана жоопкерчи-

лигин өз мойнуна алып чечүү үчүн бир көчөнүн,  кварталдын же башка  ай-

мактык  түзүлүштөгү  айылдын  же  шаардын аймагында жашап жаткан жерги-

ликтүү жамааттардын мүчөлөрүнүн ыктыярдуу бирикмесин  билдирген  жерги-

ликтүү өзалдынча башкарууну уюштуруунун формасы;

     жамааттардын бирикмелери - өз ишин координациялоо, жалпы таламдар-

ды  коргоо  жана билдирүү,  биргелешкен долбоорлорду жүзөгө ашыруу жана

жалпы милдеттерди жана көйгөйлөрдү чечүү максатында ассоциациялар (бир-

ликтер) формасында жамааттар тарабынан түзүлүүчү ыктыярдуу түзүлүш;

     жамааттын төрагасы - жамааттын уставына ылайык анын мүчөлөрү тара-

бынан шайланган адам;

     жамааттын уставы - жамааттын ишин жөнгө салуучу, анын мүчөлөрү тарабынан

иштелип чыккан, жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилген жамааттын негизги

укуктук документи;

     жамааттын мүчөлөрүнүн жалпы чогулушу - жамаатты башкаруунун жогор-

ку органы;

     жамааттын менчиги - жамаатка тиешелүү болгон, жамааттын пайдалану-

усундагы  жана тескөөсүндөгү,  жамааттын жана жергиликтүү коомдоштуктун

мүчөлөрүнүн киреше алуусунун жана социалдык-экономикалык  жана  руханий

муктаждыктарын канааттандыруусунун булагы болуп кызмат кылган жамааттын

менчиги (акчалай жана натуралай жагынан алгандагы);

     социалдык мобилизациялоо  -  өздөрүнүн социалдык-экономикалык жана

руханий таламдарын канааттандыруу,  бири-бирине өз ара жардамдашуу, жа-

кырчылыктан чыгуу, өзүндө болгон жана дагы башка ресурстарды пайдалануу

менен  өзүнүн  өнүгүшүн  илгерилетүү  жана  алардын   жашоо   турмушуна

түздөн-түз  таасирин тийгизүүчү чечимдерди кабыл алуу процессине калкты

активдүү катыштыруу максатында өзүнүн ар түрдүү менчик уюмдарына жерги-

ликтүү тургундардын биригүү процесси;

     үй чарбачылыгы  -  турак  жай  бирдигинде  чогуу   жашап   турган,

өздөрүнүн каражаттарын толугу менен же жарым-жартылай бириктирип,  чар-

баны чогуу жүргүзүү аркылуу өздөрүн жашоо тиричиликке зарыл болгон нер-

селер менен камсыз кылышкан эки же андан ашык адамдан турган топ.

     Эскертүү: бул адамдар туугандык мамилелери же никеден келип чыгуу-

чу мамилелер менен байланышы болушу мүмкүн, же туугандык жагынан байла-

нышы болбошу да мүмкүн.

     Үй чарбачылыгы турак жай бирдигинде жашаган, өзүн жашоо тиричилик-

ке зарыл болгон бардык нерселер менен камсыз кылган бир адамдан да  ту-

рушу мүмкүн;

     өнүгүүнүн жергиликтүү фонду - жамааттар  тарабынан  түзүлгөн  жана

жамааттар менен алардын бирикмелеринин, салымдарынын, уюмдардын жана эл

аралык донорлордун,  ыктыярдуу башталыштагы демөөрчүлөрдүн төгүмдөрүнүн

эсебинен түзүлгөн коомдук фонд.

(КР 2014-жылдын 18-июлундагы № 144 мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

     2-статья. Жамааттын иштеринин максаттары

 

     Жамааттын иштеринин максаттары болуп төмөнкүлөр саналат:

     - жергиликтүү маанидеги иштерди биргелешип жана жоопкерчиликти  өз

мойнуна  алып чечүү үчүн жамааттын мүчөлөрүндө бир коомдоштукка таандык

болуу сезимин өнүктүрүү;

     - жамааттын  жана  жергиликтүү  коомдоштуктун  мүчөлөрүнүн социал-

дык-экономикалык жана руханий муктаждыктарын канааттандыруу;

     - жамааттын мүчөлөрүн жамаатты жана жергиликтүү коомдоштуктун ишин

башкарууга катышууга тартуу;

     - жамааттын мүчөлөрүнө өз ара жардам көрсөтүү;

     - социалдык мобилизациялоо боюнча калктын активдүүлүгүн  жогорула-

туу.

(КР 2014-жылдын 18-июлундагы № 144 мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

     3-статья. Жамаатты түзүүнүн жана иштешинин принциптери

 

     Жамааттын иши төмөндөгү принциптерде жүзөгө ашырылат:

     - мыйзамдуулук жана социалдык адилеттүүлүк;

     - ыктыярдуу мүчөлүк;

     - демократия,  айкындуулук,  ачыктык жана коомдук  пикирди  эсепке

алуу;

     - социалдык-коомдук,   экологиялык,   турак-жай   жана   жамааттын

мүчөлөрүнүн  таламдарын  козгой турган дагы башка маселелерди чечүүдөгү

коллегиалдуулук, эркин талкуулоо;

     - экономикалык  жана чарбалык өзалдынчалыктын негизиндеги өзүн өзү

аныктоо, өзүн өзү жөнгө салуу жана өзүн өзү каржылоо;

     - үй чарбачылыгындагы бирдей өкүлчүлүктү камсыз кылуу;

     - жамааттын мүчөлөрүнүн таламдарынын жалпылыгы;

     - жашаган жери боюнча аймакташтык.

 

     4-статья. Жамааттын көз карандысыздыгы

 

     1. Жамаат өз ишин ушул Мыйзам,  башка ченемдик укуктук актылар жана

 жамааттын уставы менен  белгиленген  компетенциясынын чектеринде

өзалдынча уюштурат жана жүэөгө ашырат.

     2. Жамаат  Кыргыз  Республикасынын мамлекеттик башкаруу органдары-

нын, ошондой эле жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын милдеттери

боюнча  жооп бербейт,  ага тете эле алар да,  тараптар өздөрүнө ушундай

милдеттенмелерди ыктыярдуу түрдө кабыл алган учурларды кошпогондо,  жа-

мааттардын жана алардын бирикмелеринин милдеттенмелери боюнча жооп бер-

бейт.

(КР 2014-жылдын 18-июлундагы № 144 мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

     5-статья. Жамааттын укуктук статусу

 

     1. Жамааттын иштерин укуктук жөнгө  салуу  Кыргыз  Республикасынын

Конституциясынын, жергиликтүү өз алдынча башкарууну уюштуруу чөйрөсүн жөнгө

салуучу мыйзамдын ушул Мыйзамдын,  Кыргыз Республикасынын дагы башка

ченемдик укуктук актыларынын,  ошондой эле жамааттын уставдарынын негизинде

жүзөгө ашырылат.

     2. Жамаат - коммерциялык эмес уюм болуп саналат.

     3. Жамаат өз мүчөлөрүнүн арыздарынын, жалпы чогулушунун протоколу-

нун жана уставынын негизинде аны юридикалык жактарды каттоону жүзөгө ашыруучу

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда каттаган учурдан тартып юридикалык

жактын статусун алат.

     4. Жамаат ушул Мыйзамга жана Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарына

карама-каршы келбеген, жамааттын уставына ылайык ага таандык болгон фи-

нансы каражаттарына,  кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрүнө ээлик  кылат,

пайдаланат жана тескейт.

     5. Жамаат мүлктү сатып алууга,  жамааттын менчигинде болгон мүлктү

ижарага берүүгө,  пайдаланууга, кайра берүүгө, күрөөлүккө коюуга, сатып

өткөрүүгө, консультациялык жана маалыматтык кызматтарды көрсөтүүгө, жа-

мааттын иштери менен байланышкан окуу семинарларын жана практикалык са-

бактарды уюштурууга жана өткөрүүтө, ошондой эле өзүнүн максаттарын жана

милдеттерин натыйжалуу жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон дагы башка ыйга-

рым укуктарды жүзөгө ашырууга укуктуу.

(КР 2014-жылдын 18-июлундагы № 144 мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

                               II бөлүм

               Жамаатты түзүү, мүчөлүк жана анын иштеши

 

     6-статья. Жамааттын уюмдаштыруучулары

 

     1. 10дон кем эмес үй чарбачылыгынын өкүлдөрү жамааттын уюмдаштыру-

учулары болуп саналышат, алар ыктыярдуу негизде биригишет.

     2. Жамааттын уюмдаштыруучулары жалпы чогулушта:

     - жамааттын иштерин жөнгө салуучу уставды кабыл алат;

     - жамааттын төрагасын шайлайт,

 

     7-статья. Жамааттын уставы

 

     1. Устав жамааттын негизги укуктук документи болуп устав саналат.

     2. Жамааттын уставы төмөндөгүлөрдү камтууга тийиш:

     -  жамааттын толук жана кыскартылган аталышын;

     - жамааттын  мүчөлөрүнүн укуктары менен милдеттери жөнүндөгү жобо-

ну;

     - жамааттын мүчөлүгүнө кабыл алуу жана андан чыгуу (чыгаруу) шарт-

тарын жана тартибин;

     - жамаатка  кирүүнүн жана мүчөлүк акынын белгиленген эњ аз өлчөмүн

жана аларды төгүүнүн тартибин жана шарттарын;

     - жамааттын   төрагасынын   ыйгарым  укуктары  жана  иш-милдеттери

жөнүндө жобону;

     - жамааттын  башкаруу органдары тарабынан чечимдерди кабыл алуунун

тартибин;

     - жамааттын иштеринин регламентин;

     - жамааттын төрагасын шайлоонун жана бошотуунун тартибин;

     - жамааттын каражаттарын түзүү жана аларды пайдалануу тартибин;

     - жамааттын уставына  өзгөртүүлөрдү  жана  толуктоолорду  киргизүү

тартибин;

     - жамааттын ишинин эсебинин, аудитинин тартибин;

     - жаматтын ишин токтотуунун (кайра уюштуруунун жана жоюунун) шарт-

тарын:

     - Кыргыз  Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген жама-

аттын иштеринин өзгөчөлүктөрү менен байланышкан башка жоболорду.

     3. Жамааттын жетекчилиги жамааттын ар бир мүчөсүнө жамааттын уста-

вына киргизилүүчү бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор жөнүндө алар  ка-

был алынганга чейин бир ай мурда билдирүүгө милдеттүү.

     4. Жамааттын уставы жалпы чогулушта жыйналышка катышкан  уюмдашты-

руучулардын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

 

     8-статья. Жамааттын аталышы

 

     1. Кыргыз  Республикасынын мыйзамдарына ылайык жамаат өзүнүн уста-

вында жана башка уюмдаштыруу документтеринде көрсөтүлгөн аталышты  гана

пайдалана алат.

     2. Тиешелүү аймактагы мурда түзүлгөн жамааттын аталышы менен алар-

дын  жайгаштырылышы  жагынан бирдей же окшош белгилердин аталышы катары

пайдаланууга жол берилбейт.

 

     9-статья. Жамааттын мүчөлөрү жана алардын укуктары

 

     1. Жамааттын уставына ылайык,  жергиликтүү коомдоштуктун  тиешелүү

аймагында туруктуу жашаган,  мүчөлүк акыларды төлөгөн,  жамаат менен өз

ара таламдары боюнча байланышкан,  бир үй чарбачылыгынын  таламын  бил-

дирүүчү адам жамааттын мүчөсү болушу мүмкүн.

     2. Жамааттын уставына ылайык, жамаатка мүчө болуу жана андан чыгуу

ыктыярдуу болуп саналат.

     3. Жамааттын мүчөлөрү жамааттык менчикти бирдей пайдалана алышат.

     4. Жамааттын мүчөсү уставдын жоболорун жана ченемдерин сактабаган-

дыгы жана/же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн чыгарылышы мүмкүн.

     5. Жамааттын  мүчөсүн  андан чыгаруу ага алдынала 30 күн мурда ка-

барлангандан жана жамааттын жалпы чогулушунда чыгып сүйлөө укугу берил-

генден кийин гана жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

     Жамааттын мүчөсү аны чыгаруу жөнүндөгү жалпы  чогулуштун  чечимине

макул болбогондо,  чечим Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгилен-

ген тартипте даттанылышы мүмкүн.

 

     10-статья. Жамааттын мамлекеттик органдар жана жергиликтүү

                өзалдынча башкаруу органдары тарабынан колдоого алынышы

 

     1. Мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органда-

ры:

     - жамаатты түзүүгө жана өнүктүрүүгө зарыл болгон укуктук, уюштуруу

шарттарын түзүүгө;

     - жамаатты түзүү жана өнүктүрүү, анын өзалдынча башкаруу укуктарын

жүзөгө ашыруу үчүн инвестицияларды,  гранттарды  жана  микрокредиттерди

тартууга көмөк көрсөтүшөт.

     2. Жамааттын таламдарын козгоочу маселелер боюнча чечимдерди даяр-

доодо  жана кабыл алууда мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча

башкаруу органдары жамааттык уюмдар менен консультацияларды өткөрөт.

     3. Жамааттын  алардын  таламдарын козгоочу маселелер боюнча мамле-

кеттик бийлик жана жергиликтүү  өзалдынча  башкаруу  органдарына  жибе-

рилүүчү  расмий кайрылуулары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык

милдеттүү түрдө каралууга тийиш.

 

     11-статья. Жамааттардын иш-милдеттери

 

     Жамааттар:

     - мамлекеттик  бийлик  жана  өзалдынча  башкаруу  органдарында  өз

мүчөлөрүнүн таламдарын билдиришет;

     - жамааттардын  иштерине  тиешелүү маселелер талкууланганда жерги-

ликтүү кењештердин иштерине кењеш берүү укугу менен катышат;

     - жергиликтүү кењештердин, алардын    аткаруучу      органдарынын

жана жергиликтүү мамлекеттик  администрациянын  жамааттардын  иштеринин

маселелери боюнча чечимдерин аткарууга көмөктөшөт;

     - айыл өкмөтүнүн жана жергиликтүү кењештердин аймактарды  пландаш-

тыруу,  абат кылуу, социалдык-маданий, тиричилик жана чарбалык объекти-

лерди куруу маселелери боюнча ишине катышат.

     - жамааттардын уставынын максаттарына жана милдеттерине ылайык да-

гы башка иш-милдеттерди жүзөгө ашырат.

(КР 2014-жылдын 18-июлундагы № 144 мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

     12-статья. Жамааттын укуктары жана жоопкерчилиги

 

     1. Жамаат төмөндөгүдөй укуктарга ээ:

     - финансы-кредит мекемелеринде эсептерди ачууга;

     - тиешелүү жергиликтүү кењештер,    алардын     аткаруучу   орган-

дары,  жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, ошондой эле ишканалар,

мекемелер, уюмдар, кооперативдер, жамааттар жана башка чарбакер субъек-

ттер менен келишимдик негизде эриш-аркак аракеттенүүгө;

     - өз аймактарын абат кылуу боюнча  иштерди  аткарууга,  турак  жай

фондун жана социалдык-маданий, тиричилик жана чарбалык багыттагы объек-

ттерди курууга жана ремонттоого каралган өздөрүнүн финансы  ресурстарын

жана башка булактарды пайдалануу менен курууга тапшырыкчы катары чыгуу-

га;

     - жамааттын  менчигинде  турган имараттарды,  курулмаларды,  турак

жайлык эмес жайларды ижарага берүүгө;

     - жамааттын  максаттары менен милдеттерин ишке ашыруу үчүн эл ара-

лык донордук уюмдардын каражаттарын жана инвестицияларды тартууга.

     2. Жамаат  өзү кабыл алган чечимдердин мыйзамдуулугу үчүн жоопкер-

чилик тартат.

(КР 2014-жылдын 18-июлундагы № 144 мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

     13-статья. Жамааттын жалпы чогулушу

 

     1. Жамааттын жогорку органы анын  жалпы  чогулушу  болуп  саналат.

Жалпы чогулушту өткөрүүнүн тартиби жана мезгилдүүлүгү жаматтын уставын-

да аныкталат.

     2. Жањыдан уюшулган жамааттын биринчи жалпы чогулушун жамаат түзүү

боюнча демилгелүү топтун мүчөлөрүнүн бири ачат.

     3. Жамааттын  биринчи  чогулушунун  күн тартибине төраганы шайлоо,

жамааттын уставын иштеп чыгуу жана кабыл алуу жана жамааттын ишин жөнгө

салуучу дагы башка маселелер киргизилет.

     4. Жалпы чогулушта чечим чогулушка жамааттын  мүчөлөрүнүн  кеминде

үчтөн экиси катышканда жөнөкөй көпчүлүк добуш менен кабыл алынат.

 

     14-статья. Жамааттын жалпы чогулушунун компетенциялары

 

     Жалпы чогулуштун компетенциясына төмөндөгүдөй маселелер кирет:

     - жамааттын уставына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү;

     - жамааттын иштеринин артыкчылыктуу багыттарын, анын мүлкүн пайда-

лануу тартибин аныктоо;

     - жамааттын мүчөлөрүн кабыл алуу жана чыгаруу (эгерде уставда баш-

кача белгиленбесе);

     - жамааттын төрагасын шайлоо жана аны ээлеген кызматынан четтетүү;

     - жамааттын иши жөнүндө жылдык отчетту жана  жылдык  балансты  бе-

китүү;

     - жамааттын башка юридикалык жактардын иштерине катышуу  маселеле-

ри;

     - жамаатты өзгөртүп кайра түзүү жана жоюу;

     - зайым жана кредит алуу;

     - жамааттын уставында каралган дагы башка маселелер.

 

     15-статья. Жамааттын төрагасы

 

     1. Жамааттын төрагасы анын  биринчи  жалпы  чогулушунда  жамааттын

мүчөлөрүнүн  арасынан жалпы чогулушка катышуучу мүчөлөрдүн көпчүлүгүнүн

чечими боюнча ачык же жабык добуш берүү менен шайланат.

     2. Жамааттын төрагасы жамааттын документтерин жолжоболоштурат , алар

жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилет.

     3. Жамааттын төрагасынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү жамааттын ус-

тавында аныкталат.

(КР 2014-жылдын 18-июлундагы № 144 мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

     16-статья. Жамааттын менчиги

 

     1. Жамааттын менчигине төмөндөгүлөр кирет:

     - кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк;

     - өз каражаттары.

     2. Жамааттын менчигин түзүү,  пайдалануу,  ээлик кылуу жана тескөө

тартиби жаматтын уставында аныкталат.

 

     17-статья. Жамааттын финансы-экономикалык негизи жана менчиги

 

     1. Жамааттын финансылык негизин кирүү жана мүчөлүк акылар, жамаат-

тын  менчигин  пайдалануудан  түшкөн каражаттар,  демөөрчүлүк төгүмдөр,

Кыргыз Республикасынын,  ошондой эле чет өлкөлүк юридикалык  жана  жеке

жактарынын ыктыярдуу салымдары, гранттар, ошондой эле зайым, кредит жа-

на дагы башка финансы ресурстары түзөт.

     Кирүү жана мүчөлүк акылардын өлчөмү жамааттардын мүчөлөрүнүн жалпы

чогулушунун чечими менен аныкталат.

     2. Жамааттын  экономикалык негизи жана менчиги ал тарабынан курул-

ган же сатып алынган объекттер, ошондой эле юридикалык жана жеке жактар

тарабынан ага өткөрүп берилген объекттер болуп саналат.

     Жаматтын каражаттары ошол аймакта  жашап  жаткан  калктын  социал-

дык-экономикалык  абалын  жакшыртуу жана абат кылуу максаттары үчүн жа-

маттын мүчөлөрү тарабынан пайдаланылат.

     3. Кыргыз  Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды кошпо-

гондо,  жергиликтүү бийлик жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органда-

рынын жамааттардын финансы-экономикалык иштерине кийлигишүүсүнө жол бе-

рилбейт.

 

                               III бөлүм

                       Жамааттардын бирикмелери

 

     18-статья. Жамааттардын ассоциациялары (бирликтери)

 

     1. Жамааттар иштерин координациялоо,  таламдарын коргоо жана  бил-

дирүү,  биргелешкен  долбоорлорду ишке ашыруу жана дагы башка милдеттер

менен көйгөйлөрдү  чечүү  максатында  ыктыярдуу  түрдө  ассоциацияларга

(бирликтерге) бириге алышат.

     Жамааттардын ассоциациясы (бирлик) коммерциялык эмес уюм болуп са-

налат.

     2. Ассоциация (бирлик) жергиликтүү  кењештерде  катталган  учурдан

тартып юридикалык жактын статусун алат.

     Ассоциациянын (бирликтин) мүчөлөрү өзалдынчалуулугун жана юридика-

лык жактын укуктарын сактап калышат.

     3. Ассоциация (бирлик) өз мүчөлөрүнүн милдеттенмелери боюнча  жооп

бербейт. Ассоциациянын (бирликтин) мүчөлөрү анын милдеттенмелери боюнча

ассоциациянын уюмдаштыруу документтеринде каралган өлчөмдө жана тартип-

те субсидиялык жоопкерчилик тартышат.

     4. Жамааттардын ассоциациясын (бирлигин) түзүүнүн жана  иштешинин,

ага  мүчөлүктүн  жана андан чыгуунун тартиби ушул Мыйзамга ылайык кабыл

алынган анын уставы менен жөнгө салынат.

     5. Жамааттардын  ассоциациясы (бирлиги) эл аралык донордук уюмдар-

дын, банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин каражаттарын, бюджет-

тик каражаттарды,  ошондой эле юридикалык жана жеке жактардын ыктыярдуу

төгүмдөрү менен кайрымдуулуктарын пайдалана алат.

     6. Жамааттардын  ассоциациясына  (бирлигине) жамааттын мүчөлөрүнүн

жөнөкөй көпчүлүгүнүн макулдугу менен  жамааттардын  уставдарына  ылайык

алардын  компетенциясына кирүүчү маселелер боюнча алардын ыйгарым укук-

тары өткөрүп берилиши мүмкүн.

     7. Ассоциациянын (бирликтин) уставында төмөндөгүлөр камтылууга ти-

йиш:

     - ассоциациянын (бирликтин) толук жана кыскартылган аталышы;

     - ассоциациянын (бирликтин) мүчөлөрүнүн укуктары  жана  милдеттери

жөнүндөгү жоболор;

     - ассоциацияга (бирликке) мүчөлөрдү кабыл алуунун жана андан чыга-

руунун тартиби жана шарттары;

     - ассоциацияга (бирликке)  кирүүнүн  жана  мүчөлүк  акынын  эњ  аз

өлчөмүн белгилөө, аларды төгүүнүн тартиби жана шарттары;

     - ассоциациянын  (бирликтин)  төрагасынын  ыйгарым  укуктары  жана

иш-милдеттери жөнүндө жобо;

     - ассоциациянын (бирликтин) башкаруу органдары тарабынан чечим ка-

был алуунун тартиби;

     - ассоциациянын (бирликтин) иштешинин регламенти;

     - ассоциациянын  (бирликтин)  төрагасын  шайлоонун жана бошотуунун

тартиби;

     - ассоциациянын  (бирликтин) каражатын топтоо жана аларды пайдала-

нуунун тартиби;

     - ассоциациянын  (бирликтин) уставына өзгөртүүлөр жана толуктоолор

киргизүүнүн тартиби;

     - ассоциациянын (бирликтин) ишинин аудитин,  эсебин алуунун тарти-

би;

     - ассоциациянын  (бирликтин)  ишин  токтотуунун (кайра уюштуруунун

жана жоюунун) шарттары;

     - Кыргыз  Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген ассо-

циациянын (бирликтин) өзгөчөлүктөрүнө байланышкан башка жоболор.

 

     19-статья. Жергиликтүү өнүгүү фондун түзүү жана анын иштеши

 

     1. Социалдык-экономикалык милдеттерди чечүү,  жергиликтүү коомдош-

тук мүчөлөрүнүн жыргалчылыгын жогорулатуу үчүн бириккен жамааттар ыкты-

ярдуу негизде коммерциялык эмес уюмду - юридикалык жак  болуп  саналган

жергиликтүү өнүгүү фондун уюштурат.

     2. Жергиликтүү өнүгүү фондун түзүүнүн жана жоюунун  тартиби,  анын

каражатырын  түзүү жана аларды берүү шарттары жергиликтүү өнүгүү фонду-

нун уставы менен жөнгө салынат, ал юстиция органдарында катталат.

     3. Уюмдаштыруучулардын жалпы чогулушунда жергиликтүү өнүгүү фонду-

нун уставына ылайык Фонддун башкармалыгы шайланат.

     4. Жергиликтүү  өнүгүү фондуна салымдар катарында жамааттардын ык-

тыярдуу төгүмдөрү,  жеке жана юридикалык жактардын, эл аралык донорлор-

дун,  өкмөттүк эмес жана башка уюмдардын демөөрчүлүк каражаттары пайда-

ланылышы мүмкүн.

     5. Жергиликтүү  өнүгүү фондунан каражаттарды берүү белгиленген ке-

зектүүлүк тартибинде, ачыктыктын жана айкындуулуктун шарттарында жерги-

ликтүү өнүгүү фондунун башкармалыгы тарабынан жүргүзүлөт.

     6. Уставда белгиленген жана Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарында

каралган  учурлардан  тышкары жергиликтүү өнүгүү фондунун иштерине анын

юридикалык статусун,  ишинин  максатын  жана  мүнөзүн  өзгөртүүтө  алып

келүүчү кандай гана болбосун тышкы кийлигишүүгө жол берилбейт.

 

                               IV бөлүм

                           Корутунду жоболор

 

     20-статья. Ушул Мыйзамдын күчүнө кирүү тартиби

 

     1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

     2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү,  жергиликтүү  мамлекеттик  адми-

нистрациялар, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары өздөрүнүн чечим-

дерин ушул Мыйзамга ылайык келтиришсин.

 

     Кыргыз Республикасынын Президенти               А.Акаев