Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2005-жылдын 6-августу № 125

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

      "Тышкы миграция жөнүндө" Кыргыз Республикасынын
     Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү
                тууралу

   1-статья.

   "Тышкы миграция жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кењешинин Жарчысы, 2000-жылдын № 7, 371-ст.)
төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:
   1. 1-статьяда:
   статья төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:
   "Визасыз режим - чет мамлекеттин жарандары жарактуу документтери-
нин бири (паспорту же аны алмаштыруучу документи, күбөлүгү; мөөнөттүү
кызматтагы аскер кызматчысынын белети; ички иштер органдары берген бел-
гиленген үлгүдөгү маалымкат.) боюнча Кыргыз Республикасынын аймагына
визасыз келүүгө, кетүүгө, транзит менен өтүүгө, бир жерден экинчи жерге
барууга жана анда болууга укуктуу болгон режим.";
   экинчи-он төртүнчү абзацтар тиешелүүлүгүнө жараша үчүнчү-он бешин-
чи абзацтар болуп эсептелсин;
   статья төмөнкүдөй мазмундагы он төртүнчү абзац менен толукталсын:
   "Жөнөкөйлөтүлгөн визалык режим - чет мамлекеттин жарандары Кыргыз
Республикасынын аймагына келгенде чет өлкөгө баруу паспортторун каттоо-
дон бошотулуу менен жеке кайрылуусу боюнча алган визанын негизинде Кыр-
гыз Республикасынын аймагына визасыз келүүгө, кетүүгө, транзит менен
өтүүге, бир жерден экинчи жерге барууга жана анда болууга укуктуу бол-
гон режим.";
   он төртүнчү жана он бешинчи абзацтар тиешелүүлүгүнө жараша он бе-
шинчи жана он алтынчы абзацтар болуп эсептелсин.
   2. 5-статьянын биринчи бөлүгүндөгү "улуттук коопсуздук министрли-
ги" деген сөздөр "улуттук коопсуздук кызматы" деген сөздөр менен алмаш-
тырылсын.
   3. I бөлүм төмөнкүдөй мазмундагы 5-1-статья менен толукталсын:
   "5-1-статья. Визасыз режим

   Кыргыз Республикасы  достук,  ынак  коњшулаштык  мамилелерди
өнүктүрүү, экономикалык, соода, илимий-техникалык, маданий жана башка
байланыштарды бекемдөө максатында бир тараптуу тартипте же эл аралык
келишимдин негизинде чет мамлекеттерге карата визасыз режим киргизет.
   Кыргыз Республикасы тарабынан бир тараптуу тартипте киргизилген
визасыз режим Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан коюлган жана Кыр-
гыз Республикасынын Жогорку Кењеши тарабынан кабыл алынган Кыргыз Рес-
публикасынын тийиштүү Мыйзамынын негизинде ишке ашырылат.
   Кыргыз Республикасы тарабынан эл аралык келишимге ылайык киргизил-
ген визасыз режим Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењеши тарабынан рати-
фикацияланган бул эл аралык келишимдин негизинде ишке ашырылат.".
   4. 6-статьяда:
   статья төмөнкүдөй мазмундагы биринчи жана экинчи бөлүктөр менен
толукталсын:
   "Визасыз режимден пайдаланган чет мамлекеттин жараны жарактуу до-
кументтеринин бири (паспорту же аны алмаштырган документи) боюнча Кыр-
гыз Республикасынын аймагына визасыз келүүгө, кетүүгө, транзит менен
өтүүгө, бир жерден экинчи жерге барууга жана анда болууга мүмкүндүк
алат. Бул чет мамлекеттердин жарандары Кыргыз Республикасында болгон
учурда, эгерде алардын Кыргыз Республикасында болуу мөөнөтү 60 күндөн
ашпаса (Россия Федерациясынын жана Казакстан Республикасынын жарандары
үчүн - 90 күн), чет өлкөгө баруу паспортторун каттоодон бошотулат.
   Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењеши менен макулдашылгандан кийин
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген тийиштүү тизмеде ка-
ралган чет мамлекеттердин жарандары жөнөкөйлөтүлгөн визалык режимди
пайдаланышат. Бул чет мамлекеттердин жарандары Кыргыз Республикасынын
аймагына келгенде жеке кайрылуусу боюнча алган визанын негизинде Кыргыз
Республикасынын аймагына келүүгө, кетүүгө, транзит менен өтүүгө, бир
жерден  экинчи  жерге  барууга жана анда болууга укуктуу болот.
Жөнөкөйлөтүлгөн визалык режимден пайдаланган чет мамлекеттердин жаран-
дары Кыргыз Республикасында болгон учурда, эгерде алардын Кыргыз Рес-
публикасында болуу мөөнөтү 60 күндөн ашпаса, чет өлкөгө баруу паспорт-
торун каттоодон бошотулат.";
   биринчи-алтынчы бөлүктөр тиешелүүлүгүнө жараша үчүнчү-сегизинчи
бөлүктөр болуп эсептелсин.
   5. 8-статьяда:
   экинчи бөлүктө:
   4-пунктундагы "жарандарынын белгилүү бир категориялары"  деген
сөздөр "жарандары" деген сөз менен алмаштырылсын; ошондой эле пункт
"жана дагы башка факторлорду эске алып" деген сөздөрдөн кийин пункт
"эгерде алардын Кыргыз Республикасында болуу мөөнөтү 60 күндөн ашпаса,"
деген сөздөр менен толукталсын;
   бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:
   "5) визасыз режимден пайдаланган чет мамлекеттердин жарандары,
эгерде алардын Кыргыз Республикасында болуу мөөнөтү 60 күндөн ашпаса
(Россия Федерациясынын жана Казакстан Республикасынын жарандары үчүн -
90 күн)";
   статья төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү жана төртүнчү бөлүктөр менен
толукталсын:
   "Кыргыз Республикасынын аймагына келгенде жана андан кеткенде ушул
статьянын экинчи бөлүгүнүн 4- же 5-пункттарында аныкталган адамдардын
жарактуу документине (паспортуна же аны алмаштыруучу документке) бул
адамдын Кыргыз Республикасында болуу мөөнөтүн аныктоо жана статистика-
лык эсебин алуу максатында, анын келген же кеткен күнү көрсөтүлгөн
штамп акысыз негизде коюлат.
   Эгерде ушул статьянын экинчи бөлүгүнүн 4 жана 5-пункттарында анык-
талган адамдардын Кыргыз Республикасында болуу мөөнөтү 60 күндөн ашса
(Россия Федерациясынын жана Казакстан Республикасынын жарандары үчүн -
90 күн), анда алар ушул Мыйзамга ылайык турган орду боюнча катталууга
тийиш.".
   6. 39-статьянын үчүнчү бөлүгүндөгү "Эгерде Кыргыз Республикасынын
башка ченемдик укуктук актыларында же Кыргыз Республикасынын эл аралык
келишимдеринде башкача каралбаган визасы болгондо" деген сөздөр алып
салынсын жана андан кийинки "Түп" деген сөз баш тамга менен жазылсын.
   7. 43-статьяда:
   биринчи бөлүктө:
   1-пунктундагы "18" деген сан "16" деген сан менен жана " - жашаган
жеринде ички иштер органдарына жана Тышкы иштер министрлигине жеке
өтүнүчү боюнча." деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы
жарандык паспортун алганда." деген сөздөр менен алмаштырылсын;
   2-пунктундагы "18" деген сан "16" деген сан менен алмаштырылсын;
   бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 3-пункт менен толукталсын;
   "3) Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашап жаткан жана
Кыргыз Республикасынын жаранынын чет өлкөгө баруу баракчасы ачылбаган
жалпы жарандык паспортуна ээ болгон жарандарга - ички иштер органдарына
жеке өтүнүч каты менен жашаган орду боюнча.";
   үчүнчү бөлүк алып салынсын;
   алтынчы бөлүктөгү "паспорттун Кыргыз Республикасынан чыгуу үчүн"
деген сөздөр "ушул статьянын биринчи бөлүгүнүн 3-пунктунда аныкталган
адамдардын паспортторунун чет өлкөгө баруу баракчасынын" деген сөздөр
менен алмаштырылсын;
   тогузунчу бөлүктөгү "18" деген сан "16" деген сан менен алмашты-
рылсын.
   8. 45-статья алып салынсын.
   9. 46-статьянын биринчи бөлүгүндөгү "үчүн паспортун даярдоодон"
деген сөздөр алып салынсын.

   2-статья.

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын Президентинин
   милдетин аткаруучу               К.Бакиев

   2005-жылдын 28-июнунда       Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган