Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары, Јкмјт ійі
2007-жылдын 26 февралы №22
     

               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
                   МЫЙЗАМЫ
                    
                    
     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕР КОДЕКСИНЕ ӨЗГЈРТІІЛЈР ЖАНА 
              ТОЛУКТООЛОР КИРГИЗІІ
                 ЖЈНІНДЈ
                    
2007-жылдын 11 январында   Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеѕеши тарабынан
               кабыл алынган

  1-статья. Кыргыз Республикасынын Жер кодексине (Кыргыз Республикасынын
Жогорку Кеѕешинин Жарчысы, 1999-ж., №9, 440-ст.) тјмјндјгідјй јзгјртіілјр жана
толуктоолор киргизилсин:
  1. Тогузунчу главанын аталышы тјмјнкідјй редакцияда баяндалсын:
  «Долбоорлоо-изилдјј иштерин жіргізіі жана жер казынасын пайдалануу ічін жер
участокторун пайдалаануунун тартиби».
  2. 60-стаьяда:
  статьянын аталышы тјмјнкідјй редакцияда баяндалсын: «Долбоорлоо-изилдјј
иштерин  жіргізіі  жана жер казынасын пайдалануу ічін  жер  участокторун
пайдалаануу»;
  2-пункт «техникалык долбоордо аныкталган» деген сјздјрдјн кийин «жана
кендерди пайдаланууга лицензиялык макулдашууда белгиленген» деген сјздјр менен
толукталсын;
  статья тјмјнкідјй редаксиядагы 3-пункт менен толукталсын:
  «Пайдалуу жер байлыгынын кендерин иштетіідј жер участокторун ээлјјгј,
пайдалуу жер байлыктарын казуу менен байланышпаган жер алдындагы курулуштарды
куруу жана пайдалануу ічін уруксат техникалык долбоордо аныкталган  жана
лицензиялык макулдашуу менен белгиленген мјјнјттјрдј, јз компетенциясына ылайык
чектерде ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилет.».
  3. 65- статьянын 1-бјлігі «2 жана 3-пунктчаларында» деген сјздјрдјн кийин
«жана 7-пункчасында» деген сјздјр менен толукталсын.
  4. 66- статьянын 1- пунктунда:
  4-  пунктчасындагы  «шаар куруу мыйзамдарына»  деген  сјздјр  «Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына» деген сјздјр менен алмаштырылсын;
  
  пункт тјмјндјгідјй мазмундагы 7-пунктча менен толукталсын:
  «7) «Жер казынасы жјніндј» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган
учурларды жер казынасын пайдалануу укуктарын жер казынасын пайдалануу боюнча
мамлекеттик орган токтотсо (жокко чыгарса).».
  5. 69- статья тјмјнкідјй мазмундагы 2-бјлік менен толукталсын:
  «  Кендерди  пайдалануу укуктарын токтотууда ( жокко чыгарууда)  жер
участокторун алуу убактылуу жер бјліп берген ыйгарым укуктуу орган тарабынан
жіргізілјт.».
     
  2-статья. Кыргыз Республикасынын Јкмјті јзінін укуктук актыларын ушул
Мыйзамга ылайык келтирсин.
     
  3-статья. Ушул Мыйзам жарыяланган кіндјн тартып кічінј кирет.
     
  Кыргыз Республикасынын
  Президенти                       К. Бакиев