Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2017-жылдын 24-январындагы № 10 Мыйзамына ылайык
2019-жылдын 1-январынан тартып
КҮЧҮН ЖОГОТОТ

Бишкек шаары
2007-жылдын 4-майы № 68
 
                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
 
            Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексине
             өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө
 
     2007-жылдын 23-мартында             Кыргыз Республикасынын Жогорку
                                         Кењеши тарабынан кабыл алынган
     1-статья.
 
     Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексине (Кыргыз Республика-
сынын Жогорку  Кењешинин  Жарчысы,  2000-ж., № 3, 156-ст.) төмөндөгүдөй
өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
     1. 41-статьяда:
     экинчи бөлүк төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:
     "(2) Камакка алууга соттолгондорго жалпы режимдеги түзөтүү колони-
яларында жазаларын өтөп жатышкан эркиндигинен  ажыратууга  соттолгондор
үчүн  ушул Кодексте белгиленген кармоонун шарттары жайылтылат.  Камакка
алууга соттолгондорду окутуу  жүзөгө  ашырылбайт.  Кайтаруусуз  жүрүүгө
уруксат берилбейт.";
     3-бөлүктөгү "бир  жарым" деген сөздөр "эки" деген сөз менен алмаш-
тырылсын;
     4-бөлүк төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:
     "(4) Өзгөчө  жагдайларда  (жакын  тууганынын өлүмү же анын өмүрүнө
коркунуч туудурган катуу оорууда,  соттолгонго же анын үй-бүлөсүнө  ор-
чундуу  зыян  келтирген табийгый кырсыктарда) камакка алууга соттолгон-
дорго камак үйүнүн начальнигинин чечими менен соттолгондордун жеке  ка-
ражаттарынан  төлөө аркылуу жакын туугандары менен он беш мүнөткө чейин
телефон аркылуу сүйлөшүүгө уруксат берилиши мүмкүн.
     Эскертүү. Жакын туугандары деп ушул Кодекстин 61-статьясынын экин-
чи бөлүгүндө көрсөтүлгөн адамдарды түшүнүү керек.".
     статья төмөндөгүдөй мазмундагы 5-7-бөлүктөр менен толукталсын:
     "(5) Ушул  статьянын төртүнчү бөлүгүндө көрсөтүлгөн өзгөчө жагдай-
ларга байланыштуу камакка алууга соттолгондорго, баруу жана кайра келүү
үчүн керек  болгон  убакытты  эсептебегенде,  камак үйүнөн тышкары жети
суткага чейин кыска мөөнөттүү барып-келүү уруксаты берилиши мүмкүн.
     (6) Жашы жетелек соттолгондорго бир айда бир жолу жакын туугандары
менен төрт саатка чейин кыска мөөнөттүү жолугушуу берилет.
     (7) Камакка алууга соттолгондор чектелбеген сандагы  каттарды  ала
алышат  жана  жөнөтө алышат.  Соттолгондордун кат алышуулары цензурадан
өтөт.".
     2. Кодекс  төмөндөгүдөй  мазмундагы 41-1 жана 41-2-статьялар менен
толукталсын:
     "41-1-статья. Тамак-аш азыктарын жана күндөлүк керектелүүчү
                   нерселерди сатып алуу
 
     Медициналык корутундунун негизинде дарыланууга жана  тиешелүү  та-
мактанууга  муктаж болгон камакка алууга соттолгондорго алардын энчилүү
эсептеринде турган каражаттарына тамак-аш азыктарын сатып алууга  урук-
сат берилет.
     Соттолгондор акча  которуп  эсептешүү боюнча күндөлүк керектелүүчү
нерселерди бир  жолку  эсептик  көрсөткүчтөн  ашпаган суммага сатып ала
алышат. 
 
     41-2-статья. Жөнөтмөлөрдү, берип жиберүүлөрдү, бандеролдорду жана
                  акча которууларын алуу
 
     Камакка алууга соттолгондор айына бир жолу бир бандероль жана күн-
дөлүк керектелүүчү  нерселерди  алууга укуктуу. Берип жиберүүгө уруксат
берилген күндөлүк керектелүүчү нерселердин тизмеги ички тартип эрежеле-
ри менен аныкталат.
     Камакка алууга  соттолгон оорулууларга, врачтын корутундусу боюнча
дарыланууга жана  тиешелүү  тамактанууга муктаж болгондорго медициналык
корутунду менен  аныкталуучу  сандагы жана ассортименттеги жөнөтмөлөрдү
жана берип жиберүүлөрдү алууга уруксат берилет.
     Камакка алууга соттолгондорго акча которууларын, жөнөтмөлөрдү жана
бандеролдорду алууга  уруксат  берилет. Келип түшкөн акчалай каражаттар
камакка алууга соттолгондордун энчилүү эсептерине чегерилет.".
     3. 43-статьянын 1-бөлүгү "алып салуу" деген сөздөрдөн кийин ", күн
сайын сейилдөө убактысын бир саатка узартуу, соттолгондордун жеке кара-
жаттарынан төлөө  менен телефон аркылуу он беш мүнөткө чейин сүйлөшүүгө
уруксат берүү" деген сөздөр менен толукталсын. 
 
     2-статья.
 
     Ушул Мыйзам жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет.
 
     Кыргыз Республикасынын Президенти                 К.Бакиев