Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Бишкек шаары

2007-жылдын 25-июну № 91

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

             Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине,

          Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине,

         Кыргыз Республикасынын администрациялык жоопкерчилик

               жөнүндө Кодексине, Кыргыз Республикасынын

           Жазык-аткаруу кодексине, "Кыргыз Республикасынын

        Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө", "Кыргыз

         Республикасынын прокуратурасы жөнүндө", "Кылмыштарды

         жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган

           адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары

           жөнүндө", "Мунапыс берүүнүн жана ырайым кылуунун

          жалпы принциптери жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын

        Жазык-аткаруу кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө"

           жана "Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексин

          колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын

               Мыйзамдарына өзгөртүүлөр жана толуктоолор

                           киргизүү тууралуу

 

(КР 2008-жылдын  29-декабрындагы  № 273,2009-жылдын 17-июлундагы № 224,

   2010-жылдын 10-февралындагы № 27, 2017-жылдын 24-январындагы № 10

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

    2007-жылдын 26-апрелинде             Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                         Кењеши тарабынан кабыл алынган

 

      1-статья.

 

    (КР  2017-жылдын  24-январындагы № 10 Мыйзамына  ылайык 2019-жылдын

1-январынан тартып күчүн жоготот)

 

 

      2-статья.

 

    (КР  2017-жылдын  24-январындагы № 10 Мыйзамына  ылайык 2019-жылдын

1-январынан тартып күчүн жоготот)

 

     3-статья.

 

     Кыргыз Республикасынын  Администрациялык  жоопкерчилик жөнүндө ко-

дексине (Кыргыз   Республикасынын   Жогорку   Кењешинин   Ведомосттору,

1999-ж., N 2, 77-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизил-

син:

     1. Кодекс төмөнкүдөй мазмундагы 131-статья менен толукталсын:

     "131-статья. Кылмыш кылган адамды кармоо учурунда зыян келтирүү

 

     Адам кылмыш кылып жатканда, же ал түздөнтүз кылмыш кылгандан кийин

кармалганда, бийлик органдарына өткөрүп берүү максаттарында кармоо учу-

рунда зыян келтирүү, эгерде мында кармоо чараларынын кармалгандын кылы-

гынын мүнөзүнө  жана  коомдук  коркунучтуулук дењгээлине жана кармоонун

жагдайларына ачык-айкын дал келбөөгө жол берилбесе укук бузуу болуп са-

налбайт.

     Кармоонун каражаттарынын  жана усулдарынын аны жасаган адамдын жо-

сунунун коркунучтуулугуна, ошондой эле кармоонун зарылдыгына ачык - ай-

кын дал  келбөөсү, натыйжада адамга кармоонун зарылдыгы талап кылбаган-

дай атайлап зыян келтирүү коомдук коркунучтуу жосун жасаган адамды кар-

моо үчүн  зарыл чаралардын аша чапкандыгы катары таанылат. Мында байка-

бастыктан зыян келтирүү администрациялык жоопкерчиликке алып келбейт.".

     2. 22-статьянын 1-бөлүгү "ички иштер органдарынын" деген сөздөрдөн

кийин "жана  жазык  аткаруу  тутумунун мекемелеринин жана органдарынын"

деген сөздөр менен толукталсын.

     3. 65-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "65-статья. Жашы жетелекти (өспүрүмдү) тарбиялоо жана окутуу

                 боюнча милдеттерди аткарбоо

 

     Ата- эненин  же  бул  милдеттер тагылган башка адамдын, ошого тете

педагог же  билим  берүү, тарбиялоо, дарылоо же болбосо башка мекеменин

кызматкеринин жашы  жетелекти  (өспүрүмдү) тарбиялоо жана окутуу боюнча

милдеттерди аткарбашы же талаптагыдай аткарбашы, -

     бирден үчкө  чейинки эсептик көрсөткүчтөр өлчөмүндө администрация-

лык айып салууга алып келет.

     Ушул статьянын биринчи бөлүгүндө көрсөтүлгөн адамдардын жашы жете-

лекти (өспүрүмдү)  тарбиялоо  жана  окутуу боюнча милдеттерди кыянаттык

менен аткарбашы -

     үчтөн бешке  чейинки эсептик көрсөткүчтөр өлчөмүндө администрация-

лык айып салууга алып келет.".

     4. Кодекс төмөнкүдөй мазмундагы 66-6, 66-7, 66-8, 66-9, 66-10 жана

66-11-статьялар менен толукталсын:

     "66-6-статья. Зарыл коргонуунун чектеринен ашууда ден соолукка

                   атайлап оор эмес же оор зыян келтирүү

 

     Зарыл коргонуунун чектеринен ашууда ден соолукка  атайлап  оор  же

анча оор  эмес зыян келтирүү,  эгерде бул аракеттерде кылмыш-жаза жооп-

керчиликтерин квалификациялоочу белгилер болбосо, -

     бештен онго  чейинки эсептик көрсөткүчтөр өлчөмүндө администрация-

лык айып салууга же он күндүк мөөнөткө чейин  камакка  алууга  кириптер

кылат.

 

     66-7-статья. Кылмыш кылган адамды кармоо үчүн зарыл чаралар

                  чегинен ашканда денсоолукка атайлап оор же анча оор

                  эмес зыян келтирүү

 

     Кылмыш кылган  адамды  кармоо  үчүн  зарыл чаралар чегинен ашканда

кылмыш кылган  адамдын  ден соолугуна атайлап оор же анча оор эмес зыян

келтирүү, эгерде  бул  аракеттерде  кылмыш-жаза жоопкерчилиги каралуучу

квалификациялык белгилер камтылбаса,-

     он бештен жыйырмага чейинки эсептик көрсөткүчтөр өлчөмүндө, кызмат

адамдарына - элүүдөн жүзгө чейинки эсептик көрсөткүчтөр өлчөмүндө адми-

нистрациялык айып салууга кириптер кылат.

 

     66-8-статья. Байкабастыктан ден соолукка оор же анча оор эмес зыян

                  келтирүү

 

     Байкабастыктан ден соолукка оор же анча оор эмес зыян келтирүү, -

     он бештен жыйырмага чейинки эсептик көрсөткүчтөр өлчөмүндө, кызмат

адамдарына - элүүдөн жүзгө чейинки эсептик көрсөткүчтөр өлчөмүндө, юри-

дикалык жактарга  -  үч  жүздөн жети жүзгө чейинки эсептик көрсөткүчтөр

өлчөмүндө айып салууга алып келет.

 

     66-9-статья. Уруп-согуу

 

     Денебойлук ооруларды  келтирген  уруп-согуу же башка зомбулук ара-

кеттерди жасоо,  эгерде бул аракеттерде кылмыш-жаза жоопкерчилиги кара-

луучу квалификациялык белгилер камтыбаса, -

     ондон жыйырмага чейинки эсептик көрсөткүчтөр өлчөмүндө администра-

циялык айып  салууга же ондон он беш суткага чейин администрациялык ка-

макка алууга алып келет.

 

     66-10-статья. Ден соолукка атайлап жењил зыян келтирүү

 

     Кыска убакытка  ден  соолуктун бузулушуна же болор-болбос туруктуу

эмгекке жарамдуулугун жоготууга алып келбеген ден соолукка атайлап зыян

келтирүү, эгерде  бул  аракеттерде  кылмыш-жаза жоопкерчилиги каралуучу

квалификациялык белгилер камтылбаса, -

     ондон жыйырмага чейинки эсептик көрсөткүчтөр өлчөмүндө администра-

циялык айып  салууга же ондон он беш суткага чейинки мөөнөткө админист-

рациялык камакка алууга алып келет.

 

     66-11-статья. Өлтүрүү коркунучу

 

     Өлтүрүү коркунучу,  бул коркунучтарды ишке ашырууга жетиштүү кооп-

тонуулар болсо, эгер бул аракеттерде кылмыш-жаза жоопкерчилиги каралуу-

чу квалификациялык белгилери камтылбаса, -

     он бештен жыйырмага чейинки эсептик көрсөткүчтөр  өлчөмүндө  адми-

нистрациялык айып салууга алып келет.".

     5. Кодекс төмөнкүдөй мазмундагы 9-1-глава менен толукталсын:

                              "9-1-глава

      Бухгалтердик эсеп чөйрөсүндөгү администрациялык укук бузуу

 

     84-1-статья. Бухгалтердик эсеп эрежелерин бузуу

 

     Ыйгарым укуктуу  адам тарабынан бухгалтердик эсеп, мыйзамдарда ка-

ралган маалыматтарды  документтөө  эрежелерин бузуу, же уюмдун чарбалык

жана финансылык  иштери  жөнүндө алдынала отчеттук документтерге жалган

маалыматтарды киргизүү,  ошого тете финансылык жана башка эсептик доку-

менттерди жок кылуу, -

     жыйырма эсептик көрсөткүчтөр өлчөмүндө администрациялык айып салу-

уга алып келет.".

     6. Кодекс төмөнкүдөй мазмундагы 91-2 жана 91-3-статьялар менен то-

лукталсын:

     "91-2-статья. Сатып өткөрүү максаты жок бањги каражаттарын, же

                   болбосо психотроптук заттарды көп эмес өлчөмдөрдө

                   мыйзамсыз даярдоо, сатып алуу, сактоо, ташып

                   жеткирүү же кайра жөнөтүү

 

     Бањги каражаттарын, же болбосо психотроптук заттарды сатып өткөрүү

максаты жок,  көп  эмес  өлчөмдө мыйзамсыз даярдоо, сатып алуу, сактоо,

ташып жеткирүү же кайра жөнөтүү, -

     бештен жыйырмага  чейинки эсептик көрсөткүчтөр өлчөмүндө админист-

рациялык айып  салууга, болбосо бањги каражаттарын же психотроптук зат-

тарды конфискациялоо  менен беш суткага чейинки мөөнөткө администрация-

лык камакка алууга алып келет.

     Ошол эле аракеттер администрациялык жаза чаралары көрүлгөндөн  ки-

йинки жыл ичинде кайрадан кайталанса, ошол эле аракеттер үчүн, -

     бањги каражаттарын же психотроптук заттарды  конфискациялоо  менен

бештен он беш суткалык мөөнөткө чейинки администрациялык камакка алууга

алып келет.

     Эскертүү. Бањги  каражаттарынын жана психотроптук заттардын тизме-

ги, ошондой  эле  ушул  статья боюнча, ошондой эле ушул Кодекстин башка

статьялары боюнча  жосундарды квалификациялоо үчүн мааниге ээ өлчөмдөр,

бањги заттарын  көзөмөлдөөгө  ыйгарым  укуктуу  органдын  сунушу боюнча

"Бањги заттарын көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган жөнүндө" Кыргыз

Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте, Кыргыз Республикасынын

Өкмөтү тарабынан бекитилет.

 

     91-3-статья. Бањги каражаттарын, психотроптук заттарды же

                  прекурсорлорду өндүрүүнүн белгиленген эрежелерин жана

                  мыйзамдуу жүгүртүүнү бузуу

 

     Бањги каражаттарын,  психотроптук заттарды же прекурсорлорду өндү-

рүүнүн белгиленген эрежелерин жана мыйзамдуу жүгүртүүнү бузуу, -

     кызмат адамдарына - элүүдөн жүзгө чейинки эсептик көрсөткүчтөр өл-

чөмүндө, ал эми юридикалык жактарга - жүздөн мињге чейинки эсептик көр-

сөткүчтөр өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.".

     7. 191-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "191-статья. Тыюу салынган бањги заттуу өсүмдүктөрдү көп эмес

                  өлчөмдө айдоо же өстүрүү, жапайы өскөн бањги заттуу

                  өсүмдүктөрдү жок кылуу боюнча чараларды көрбөө

 

     Адамдардын карамагындагы  жер  участокторунда  тыюу салынган бањги

заттуу өсүмдүктөрдү  көп  эмес  өлчөмдө  айдоо же өстүрүү, жапайы өскөн

бањги заттуу өсүмдүктөрдү жок кылуу боюнча чараларды көрбөө -

     жарандарга - бирге, кызмат адамдарына - экиден бешке чейинки эсеп-

тик көрсөткүчтөр өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет ".

     8. 366-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "366-статья. Коомдук жайларда бањги каражаттарын же психотроптук

                  заттарды колдонуу, спирт ичимдиктерин ичүү же коомдук

                  жайларда адамдык беделди булгап мас болуп жүрүү

 

     Бањги каражаттарын  же  психотроптук заттарды колдонуу, ошого тете

көчөлөрдө, стадиондордо,  гүлбактарда,  коомдук  транспорттордун бардык

түрлөрүндө жана башка коомдук жайларда спирт ичимдиктерин ичүү же коом-

дук жайларда  адамдык беделди, коомдук адеп-ахлакты булгап мас абалында

жүрүү, -

     бир эсептик  көрсөткүчтөр  өлчөмүнө  чейинки администрациялык айып

салууга алып келет.

     Ушул статьянын биринчи бөлүгүндө каралган ошол эле аракеттер адми-

нистрациялык жазалоо  колдонулгандан  кийинки жыл ичинде кайталанып жа-

салса, -

     бирден экиге чейинки эсептик көрсөткүчтөр өлчөмүндө администрация-

лык айып салууга алып келет.

     Ушул статьянын биринчи бөлүгүндө каралган аракеттер бањги каражат-

тарын же болбосо психотроптук заттарды колдонгондугу үчүн администраци-

ялык жазага жыл ичинде эки жолу тартылган адам тарабынан кайталанып жа-

салса, ага  тете  коомдук жайларда спирттик ичимдиктерди ичкендиги үчүн

же коомдук  жайларда  адамдык беделди жана коомдук адеп-ахлакты булгап,

мас абалында жүрүү, -

     экиден үчкө  чейинки эсептик көрсөткүчтөр өлчөмүндө администрация-

лык айыпты салууга алып келет.

     Жашы жетелектердин коомдук жайларда мас абалында жүрүүсү, ага тете

алардын бањги каражаттарын же болбосо психотроптук заттарды  колдонуусу

же алардын спирттик ичимдиктерди ичүүсү -

     ата-энелерге же  аларды  алмаштыруучуларга  - бирден экиге чейинки

эсептик көрсөткүчтөр  өлчөмүндө  администрациялык айып салууга алып ке-

лет.".

     9. Кодекс  төмөнкүдөй  мазмундагы 409-1 жана 409-2-статьялар менен

толукталсын:

     "409-1-статья. Компьютердик маалыматтарды мыйзамсыз алуу

 

     Мыйзам тарабынан  корголуучу  компьютердик  маалыматтарды, башкача

айтканда машина  алып жүрүүчүсүндөгү, электрондук эсептөө машинасындагы

(ЭЭМ), ЭЭМ  тутумундагы же алардын тармагындагы маалыматтарды мыйзамсыз

алуу, эгер бул жосун маалыматтарды жоготууга, бөгөт коюуга, модификаци-

ялоого, же  көчүрмөлөөгө, ЭЭМ ишинин, ЭЭМ тутумунун же алардын тармагы-

нын бузулуусуна алып келсе, -

     Жарандарга -  жыйырмага чейинки эсептик көрсөткүчтөр өлчөмүндө ад-

министрациялык айып  салууга же он беш күнгө чейинки мөөнөткө админист-

рациялык камакка алууга, кызмат адамдарына - жүзгө чейинки эсептик көр-

сөткүчтөр өлчөмүндө  администрациялык айып салууга же он беш күнгө чей-

инки мөөнөткө администрациялык камакка алууга, юридикалык жактарга мињ-

ге чейинки эсептик көрсөткүчтөр өлчөмүндө айып салууга алып келет.

    

     409-2-статья. ЭЭМ, ЭЭМ тутумун же алардын тармагын пайдалануу

                   эрежелерин бузуу

 

     ЭЭМ, ЭЭМ  тутумун  же  алардын тармагын пайдалануу эрежелерин ЭЭМ,

ЭЭМ тутумуна же алардын тармагына жетүү укугу бар адам тарабынан бузул-

ганда мыйзам  тарабынан корголгон ЭЭМ маалыматтарын модификациялоого же

бөгөт коюуга  же  жок  кылууга  алып келсе, эгер бул жосун олуттуу зыян

келтирсе, -

     жыйырмага чейинки  эсептик көрсөткүчтөр өлчөмүндө администрациялык

айып салууга же он беш суткага чейинки мөөнөткө администрациялык камак-

ка алууга,  кызмат адамдарына - элүүгө чейинки эсептик көрсөткүчтөр өл-

чөмүндө айып  салууга же он беш суткага чейинки мөөнөткө администрация-

лык камакка  алууга алып келет. Ошол эле аракеттер, байкоосуздуктан оор

натыйжаларга алып келсе, - жүзгө чейинки эсептик көрсөткүчтөр өлчөмүндө

администрациялык айып  салууга же он күндөн он беш суткага чейинки мөө-

нөткө администрациялык камакка алууга алып келет.".

     10. 508-статья  "80" деген сандан кийин "80-1" деген сан менен то-

лукталсын; "404-406"  деген сандардан кийин "409-1, 409-2" деген сандар

менен толукталсын.

 

     4-статья.

 

     Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексине (Кыргыз Республика-

сынын Жогорку  Кењешинин Жарчысы, 2000-ж., N 3, 156-ст.) төмөнкүдөй өз-

гөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

     1. 1-статьядагы  "Кыргыз  Республикасынын Жогорку Кењеши тарабынан

ратификацияланган жана башка актыларда" деген сөздөр алып салынсын.

     2. 3-статьяда:

     1-бөлүгүндөгү "укуктук актыларды" деген сөздөр "Кыргыз Республика-

сынын  келишимдери  жана  эларалык укуктун жалпы таанылган принциптерин

сактайт," деген сөздөр менен алмаштырылсын.

     2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "(2) Эгерде  Кыргыз Республикасынын эларалык келишимдеринде жазаны

аткарууда соттолгондорго  мамиле  кылуунун  жазык-аткаруу мыйзамдарында

каралгандан башкача эрежелери белгиленсе, анда эларалык келишимдин эре-

желери колдонулат.";

     3-бөлүгүндөгү "ченемдерине  жана"  деген  сөздөр "жалпы таанылган"

деген сөздөр менен алмаштырылсын;

     статья төмөнкүдөй мазмундагы 4-бөлүк менен толукталсын:

     "(4) Эларалык  уюмдардын жазаны аткаруу жана соттолгондорго мамиле

кылуу маселелери  боюнча  сунуштамалары  (декларациялары) зарыл социал-

дык-экономикалык мүмкүнчүлүктөр  болгондо  жазык-аткаруу  мыйзамдарында

ишке ашырылат.".

     3. 9-статьяда:

     3-бөлүгүндөгү "жана башка мыйзамдарда" деген сөздөрдүн ордуна "жа-

на Кыргыз  Республикасынын  башка мыйзамдарында" деген сөздөр менен то-

лукталсын;

     статья төмөнкүдөй мазмундагы 6-бөлүк менен толукталсын:

     "(6) Кыргыз  Республикасында соттолгонго жана жабырланганга карата

элдешүү катары жабырлануучунун жана укук бузуучунун жолугушуулары, жеке

кечирим суроосу  же  тараптар  үчүн мүмкүн болгон башка жазуу жүзүндөгү

кайрылуулары ирээтинде калыбына келтирүү сот адилеттик жолжобосу колдо-

нулушу мүмкүн.

     Калыбына келтирүү  сот адилеттиги жолжобосу ар бир соттолгонго ка-

рата жазаны  аткаруу  мекемелеринин жана органдарынын администрациялары

тарабынан жекече жүргүзүлөт. Жаза аткаруу мекемелери жана органдары ка-

лыбына келтирүү  сот адилеттиги жолжоболоруна социалдык кызматкерлерди,

психологдорду, ошондой эле коомдук уюмдардын өкүлдөрүн тарта алышат.".

     4. 12-статьянын 2-бөлүгүндөгү "камакка алуу же" деген сөздөр  алып

салынсын.

     5. 13-статьяда:

     3-бөлүгүндөгү "камакка алуу же" деген сөздөр алып салынсын;

     4-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "(4) Жеке  камераларда, айыптык жана дисциплинардык изоляторлордо,

ошондой эле  камералык  типтеги жайларда кармалып жаткан соттолгондорго

жеке коопсуздугун  камсыз  кылуу шарты менен дин кызматкерлери киргизи-

лет.".

     5-бөлүгүндөгү ", өлүм жазасына тартууга соттолгондорго" деген сөз-

дөр алып салынсын.

     6. 14-статьянын  3-бөлүгүндөгү  "камакка  алуу," деген сөздөр алып

салынсын, ал эми "өлүм жазасына тартуу" деген сөздөр "эркиндигинен өмүр

бою ажыратуу" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

     7. 15-статьяда:

     2-бөлүгү "коомдук  жумуштар" деген сөздөрдөн кийин "түзөтүү жумуш-

тары, эркиндигин чектөө" деген сөздөр менен толукталсын;

     4-бөлүгүндөгү "камакка  алуу,"  деген сөздөр алып салынсын, ал эми

"өлүм жазасына  тартуу"  деген  сөздөр "эркиндигинен өмүр бою ажыратуу"

деген сөздөр менен алмаштырылсын;

     6-бөлүгү төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

     "(6) Аскер  кызматчыларына карата жаза аскер бөлүктөрү үчүн атайын

арналган дисциплинардык аскер бөлүгүндө кармоо түрүндө аткарылат.";

     статья төмөнкүдөй мазмундагы 8-бөлүк менен толукталсын:

     "(8) Кыргыз  Республикасынын Юстиция министрлигинин ченемдик акты-

ларында каралган  тартипте,  соттолгондун жүрүм-турумуна көзөмөл жүргү-

зүүнү ишке ашыруучу жазык-аткаруу инспекциясынын кызматкери соттолгонду

ресоциализациялоо процессине  коомдук бирикмелерди, кайрымдуулук уюмда-

рын жана жеке адамдарды тарта алат.".

     8. 16-статьяда:

     1-бөлүгүндөгү:

     - "камакка алуу," деген сөздөр алып салынсын;

     - "дисциплинардык  аскер бөлүгүндө" деген сөздөрдөн кийин "коомдук

жумуштар, түзөтүү жумуштары жана эркиндигин чектөө, ошондой эле соттол-

гондорго кылмыш-жаза-укуктук  таасир  этүүнүн  башка чараларын колдонуу

жөнүндө" деген сөздөр менен толукталсын;

     2-бөлүгүндөгү "коомдук  жумуштар,"  деген сөздөрдөн кийин "түзөтүү

жумуштары, эркиндигин чектөө жана эркиндигинен өмүр бою ажыратуу, ошон-

дой эле соттолгондорго кылмыш-жаза-укуктук таасир этүүнүн башка чарала-

рын колдонуу  жөнүндө"  деген  сөздөр менен толукталсын, "өлүм жазасына

тартуу" деген сөздөр алып салынсын.

     9. 17-статьяда:

     1-бөлүгүндөгү "камакка алууга," деген сөздөр алып салынсын;

     - бөлүгүндөгү "камакка алуу же" деген сөздөр алып салынсын.

     10. Кодекс төмөнкүдөй мазмундагы 17-1, 17-2, 17-3 жана 17-4-стать-

ялар менен толукталсын:

     "17-1-статья. Эркиндигинен ажыратуу жайларын контролдоо жана

                   көзөмөлгө алуу

 

     Кылмыш жазаларын  талаптагыдай  аткаруу, соттолгондордун укуктарын

жана эркиндиктерин  сактоо максаттарында, кылмыш-жаза аткаруучу мекеме-

лердин жана  органдардын  ишин контролдоонун жана көзөмөлгө алуунун тө-

мөнкү түрлөрү жүзөгө ашырылат:

     - ведомстволук контроль;

     - медициналык жана санитардык-эпидемиологиялык контроль:

     - мамлекеттик бийликтин жергиликтүү органдарынын жана  жергиликтүү

өзалдынча башкаруу органдарынын контролу;

     - коомдук контроль;

     - эларалык контроль;

     - прокурордук көзөмөлгө алуу;

     - парламенттик контроль;

     - соттук контроль.

 

     17-2-статья. Медициналык жана санитардык-эпидемиологиялык контроль

 

     Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана эларалык укуктун ченемде-

рине ылайык  мамлекет  кылмыш жазаны аткаруучу мекемелердин жана орган-

дардын медициналык  жана санитардык-эпидемиологиялык тейленүүсүн камсыз

кылат.

 

     17-3-статья. Эларалык контроль

 

     Эларалык контроль  Кыргыз  Республикасында аккредиттелген эларалык

уюмдар жана  алардын  эларалык  келишимдердин  негизинде иш алып барган

өкүлчүлүктөрү тарабынан  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгилен-

ген тартипте жүзөгө ашырылат.

 

     17-4-статья. Парламенттик контроль

 

     Кыргыз Республикасынын  Жогорку  Кењеши  тиешелүү комиссиялар жана

комитеттер аркылуу  кылмыш-жаза аткаруучу мекемелердин жана органдардын

иштерин көзөмөлдөөнү жүзөгө ашырат.".

     11. 18-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "18-статья. Аткаруу бийлигинин жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу

                 органдарынын контролдугу

 

     Аткаруу бийлигинин  органдары  жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу

органдары алардын  аймактарында жайгашкан жазык аткаруучу мекемелер ме-

нен органдардын  ишин уюштурууга жана иштөөсүнө көмөк көрсөтүшөт, ошон-

дой эле түзүлгөн байкоочу комиссиялар, жашы жетелектердин иштери боюнча

комиссиялар, камкорчу  кењештери аркылуу алардын ишине контролдоону жү-

зөгө ашырат.

     Көзөмөлдү жүзөгө ашыруунун тартиби жана формалары тийиштүү аткаруу

бийлигинин жана жергиликтүү өзүнөзү башкаруу органдары тарабынан Кыргыз

Республикасынын Өкмөтү бекиткен типтүү жоболордун эњ аз талаптарын эске

алуу менен жөнгө салынат.".

     12. 22-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "22-статья. Коомдук, кайрымдуулук жана өкмөттүк эмес уюмдардын

                 кылмыш-жаза жазаны аткаруучу мекемелердин жана

                 органдардын ишине катышуусу

 

     (1) Коомдук,  өкмөттүк  эмес,  кайрымдуулук  уюмдары,  ошондой эле

алардын өкүлдөрү Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун мекеме-

леринин жана органдарынын ишине төмөнкүдөй жолдор менен катыша алышат:

     1) социологиялык жана башка мониторингдерди өткөрүү;

     2) ыйгарым  укуктуу  мамлекеттик  мекемелерге  жана алардын кызмат

адамдарына колдонуудагы  мыйзамдарга жана эларалык стандарттарга ылайык

соттолгондорду кармоонун шарттарын жакшыртуу жана тартипке келтирүү бо-

юнча сунуштарды киргизүү;

     3) мыйзамда белгиленген тартипте колдонуудагы ченемдик укуктук ак-

тыларга толуктоолор жана өзгөртүүлөр боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана

киргизүү;

     4) элдештирүү  сот адилеттигинин жолжоболорун түзүү жана ишке кир-

гизүүгө катышуу;

     5) эркиндигинен ажыратылган жайларда жана камоодо турган адамдарга

кайрымдуулук жана гуманитардык жардамдарды табууга,  бөлүштүрүүгө  жана

алардын пайдаланышын байкоого алууга түздөнтүз катышуу;

     6) пенитенциардык мекемелеринин камкорчу кењештеринин байкоочу ко-

миссияларынын  жана башка аткаруу бийлигинин жана жергиликтүү өзалдынча

башкаруу органдарынын иштерине катышуу;

     (2) Ушул  статьянын биринчи бөлүгүндө көрсөтүлгөн уюмдарга соттол-

гон жана камакта олтурган адамдардын жеке укуктарынын сакталышын бузган

аларга белгилүү  болуп калган маалыматтарды, ошондой эле мыйзам тарабы-

нан корголгон мамлекеттик, тергөө жана башка кабарларды жарыялоого тыюу

салынат. Дайындуу соттолгон жана камакта отурган адамдар тууралу маалы-

маттарды жарыялоого алардын жазуу түрүндөгү макулдугусуз жол берилбейт.

Бул талаптар  бузулганда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгилен-

ген тартипте жоопкерчиликке тартылат.

     (3) Эркиндигинен ажыратылган жайлардын администрациясы ушул стать-

янын биринчи  бөлүгүндө  көрсөтүлгөн уюмдардын жана алардын өкүлдөрүнүн

келүүсүн жана коопсуздук шарттарын белгиленген тартипте камсыз кылат.".

     13. 23-статьяда:

     - аталышындагы "Камакка алуу жана" деген сөздөр алып салынсын;

     2-бөлүгүндөгү "жазык-аткаруу  тутумунун борбордук органы тарабынан

белгиленүүчү" деген  сөздөр "Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги

тарабынан аныкталуучу" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

     14. 25-статьянын   2-бөлүгүндөгү   "камакка   алуу" деген сөздөрдү

"коомдук иштерге,  же  түзөтүү  иштерине  тартуу, же болбосо эркиндигин

чектөө же эркиндигинен ажыратуу" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

     15. 27-статьядагы "камакка алуу" деген сөздөр "коомдук иштерге, же

түзөтүү иштерине  тартуу,  же болбосо эркиндигин чектөө же эркиндигинен

ажыратуу" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

     16. 28-статьянын  3-бөлүгүндөгү "соттолгондор тарабынан аткарылган

иш үчүн түшкөн каржылык каражаттардын" деген сөздөр алып салынсын.

     17. 31-статьянын 2-бөлүгү алып салынсын.

     18. 33-статьянын  2-бөлүгүндөгү  "камакка   алуу"   деген   сөздөр

"түзөтүү иштери, же болбосо эркиндигин чектөө же эркиндигинен ажыратуу"

деген сөздөр менен алмаштырылсын.

     19. 34-статьянын  2-бөлүгүндөгү  "камакка алуу," деген сөздөр алып

салынсын.

     20. 37-статьяда:

     2-бөлүгүндөгү ",  камакка  алууга", ", камактан" деген сөздөр алып

салынсын;

     3-бөлүгүндөгү ", камакка алуу" деген сөздөр алып салынсын.

     21. Кодекс  төмөнкүдөй  мазмундагы 7-1 жана 7-2-главалар менен то-

лукталсын.

                              "7-1-глава

               Жазаны түзөтүү жумуштары түрүндө аткаруу

 

     39-1-статья. Жазаны түзөтүү жумуштары түрүндө аткаруунун тартиби

 

     (1) Түзөтүү жумуштары соттолгондун иштеген орду боюнча, же болбосо

жазык-аткаруу инспекциясынын  макулдугу менен аткаруу бийлигинин жерги-

ликтүү органдары  тарабынан соттолгондун жашаган орду боюнча аныкталган

жерлерде өтөлөт.

     (2) Түзөтүү  жумуштарына  соттолгон  жазык - аткаруу инспекциясына

соттун өкүмүнүн көчүрмөсү менен (аныктамасы, токтому) тиешелүү тескеме-

си түшкөн  күндөн  тартып отуз күндүк мөөнөттөн кечиктирилбестен жазаны

өтөөгө тартылат.

     (3) Жазык-аткаруу инспекциялары соттолгондорду эсепке алат; жазаны

өтөөнүн тартибин  жана шарттарын түшүндүрөт; соттолгондор тарабынан жа-

заны өтөөнүн шарттарынын сакталышын жана соттолгондор иштеп жаткан уюм-

дун администрациясы  тарабынан  сот  өкүмүнүн  талаптарынын аткарылышын

контролдойт; соттолгондор  менен тарбиялоо иштерин жүргүзөт; соттолгон-

дордун жүрүм-турумун контролдойт, зарыл болгондо аларды ишке орноштуруу

үчүн калкты  жумуш  менен  камсыз кылуу органдарына жөнөтөт; ички иштер

органдарынын жардамы  менен алардын жашаган орду боюнча соттолгондордун

жүрүм-турумдарын контролдойт; түзөтүү жумуштарына соттолгондордун жаза-

ны өтөө  орундарын алмаштыруу маселелери боюнча аткаруу бийлигинин жер-

гиликтүү органдарына  кайрылат;  чакыруу боюнча же жүйөөлүү себептерсиз

келбей жаткан  соттолгондорду  каттоого  алып келүү жөнүндө чечим кабыл

алат; соттолгондорду  издөө  боюнча  алгачкы чараларды жүргүзөт, жүргөн

жери белгисиз  болгон  соттолгондор тууралу материалдарды даярдайт жана

соттолгонго издөө салуу тууралу жарыялоо жөнүндө сотко сунуштама кирги-

зет; жаза  өтөп  жаткан мезгил ичинде өз каалоосу боюнча жумуштан бошо-

тууга уруксат берет.

     (4) Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ченемдик актыла-

рында каралган тартипте жазык-аткаруу инспекциясынын кызматкери түзөтүү

жумуштарына соттолгонду  ресоциалдаштыруу  процессине жана аларды конт-

ролго алууга коомдук уюмдарды, кайрымдуулук уюмдарын жана жеке адамдар-

ды тарта алат.

 

     39-2-статья. Түзөтүү жумуштары түрүндө жаза өтөөнүн шарттары

 

     (1) Түзөтүү жумуштарына соттолгондор белгиленген тартипти жана жа-

заны өтөөнүн  шарттарын  сактоого,  эмгекке  акниет мамиле кылууга, жа-

зык-аткаруу инспекциясы тарабынан аларга жүктөлгөн милдеттерди аткаруу-

га жана анын чакыруусу боюнча каттоодон өтүү үчүн айына эки жолудан кем

эмес келип турууга милдеттүү.

     (2) Түзөтүү  жумуштарына  соттолгондордун  айлык  акысынан, соттун

өкүмүндө белгиленген өлчөмдө, бештен жыйырма пайызга чейин кармап калуу

жүргүзүлөт.

     (3) Жазык-аткаруу  инспекциясынын жазуу түрүндөгү уруксатысыз сот-

толгондун жазаны  өтөө  мөөнөтүнүн ичинде иш ордунан өз каалоосу боюнча

бошотууга тыюу салынат. Уруксат бошотуунун жүйөөсүнүн негиздүүлүгү тек-

шерилгенден кийин  берилиши мүмкүн. Бошотууга уруксат берүүдөн баш тар-

туу жүйөлөнгөн болуш керек. Баш тартуу тууралу чечимге мыйзамдарда бел-

гиленген тартипте даттанууга болот.

     (4) Эгерде  соттолгон  расмий түрдө жумушсуз болуп саналса, ал су-

нушталган акы төлөнүүчү жумуштан баш тартууга укуксуз.

     (5) Соттолгон беш күндүк мөөнөт ичинде иштеген жана  жашаган  орду

өзгөрүлгөнү тууралу жазык-аткаруу инспекциясына билдирүүгө милдеттүү.

     (6) Жазаны аткаруу учурунда жыл сайын берилүүчү  ишөргүү,  ошондой

эле он жана андан ашык күнгө берилүүчү кошумча ишөргүүлөр соттолгон иш-

теп жаткан уюмдун администрациясы тарабынан жазык-аткаруу  инспекциясы-

нын    макулдугу   боюнча   берилет.   Эмгек   мыйзамдарында   каралган

ишөргүүлөрдүн башка түрлөрү соттолгондорго жалпы негиздерде берилет.

 

     39-3-статья. Түзөтүү жумуштары түрүндөгү жазанын мөөнөтүн эсептөө

 

     (1) Түзөтүү  жумуштарынын мөөнөтү соттолгон иштеген учурларда анын

айлык акысынан кармоолор жүргүзүлгөн жылдар жана айлар менен эсептелет.

Соттолгон иштеген күндөрдүн саны сот тарабынан белгиленген жазанын мөө-

нөтүнүн ар бир айына туура келген жумушчу күндөрдүн санынан кем болбошу

керек. Эгерде  соттолгон  көрсөтүлгөн  күндөрдү иштеп бербесе жана ушул

Кодексте белгиленген  иштеп берилбеген күндөрдү жазанын мөөнөтүнө кошуп

эсептөөнүн негиздери жок болсо, түзөтүү жумуштарын өтөө соттолгон тара-

бынан тийиштүү жумушчу күндөрүн толук иштеп бергенге чейин улантылат.

     (2) Соттолгон  жумушка чыккан күн түзөтүү жумуштарын өтөө мөөнөтү-

нүн башталышы болуп саналат.

     (3) Соттолгон  жүйөөлүү  себептер  менен иштебеген учурлар да өтөө

мөөнөтүнө кошулуп саналат.

     (4) Соттолгондун  оорусу катары менен алты айдан ашып кетсе Кыргыз

Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 71-статьясына ылайык жазык-атка-

руу инспекциясы сотко аны жазаны өгөөдөн бошотуу тууралу сунуштама кир-

гизет.

     (5) Соттолгон жазаны өтөө мезгилинде кош бойлуу болуп калган учур-

да жазык-аткаруу  инспекциясы сотко анын жазаны өтөө мөөнөтүн кийинкиге

калтыруу, же болбосо кош бойлуулугуна жана төрөтүнө байланыштуу эс алуу

берилген күндөн тартып анын жазаны өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда бошотуу жө-

нүндө сунуштама киргизет.

     (6) Эгерде  соттолгон  эмгекке жарамсыз жана өндүрүштөн ажыратылуу

менен окуу жайында окуп жаткан катары таанылса, ошондой эле сот түзөтүү

жумуштарын айып салуу менен алмаштыра алат.

     (7) Жумушчу  убактысын  кошуп  эсептөө  колдонулган уюмдарда иштеп

жаткан соттолгондун жазаны өтөө мөөнөтү саналган мезгил ичиндеги белги-

ленген жумушчу  сааттарынан ашпаган жумуш убактысынын узактыгына жараша

эсептелет.

     (8) Жазаны  өтөө  мөөнөтүнө  төмөнкүлөр  кошулуп эсептелбейт: ушул

статьянын үчүнчү  бөлүгүндө каралгандан башка учурлардагы соттолгон иш-

тебеген мезгил;  алкоголдук,  бањгизаттык  же токсикалык мас болууга же

ошолорго байланыштуу аракеттердин натыйжасында ооруп калган мезгил; ад-

министрациялык жаза  убактысын камакка алуу түрүндө, ошондой эле жазаны

өтөп жаткан  мезгилде  башка  кылмыш-жаза  иши боюнча бөгөт коюу чарасы

тартибинде камакка алынган мезгил.

 

     39-4-статья. Түзөтүү жумуштарына соттолгондордун жазаны өтөө орду

                  боюнча уюмдардын администрациясынын милдеттери

 

     (1) Түзөтүү  жумуштарына соттолгондордун жазаны өтөгөн орду боюнча

уюмдардын администрациясына  төмөнкүлөр  жүктөлөт:  соттолгондун  айлык

акыларынан кармоолорду  өз  убагында жана туура жүргүзүү жана кармалган

суммаларды белгиленген  тартипте  чегерүүлөр;  соттолгондун өндүрүштөгү

жүрүм-турумун контролдоо жана жазык-аткаруу инспекциясына аларды тарби-

ялоо иштерин жүргүзүүгө көмөктөшүү; жазаны өтөөнүн ушул Кодексте карал-

ган шарттарын сактоо; анын талабы боюнча соттолгондорго карата көрүлгөн

кызыктыруу жана  жазалоо чаралары жөнүндө, анын жазаны өтөөдөн баш тар-

туулары тууралу  жазык-аткаруу инспекциясына кабарлоо, ошондой эле сот-

толгонду башка  кызмат  ордуна которуштуруу же аны жумуштан бошотуу жө-

нүндө алдынала кабарландыруу.

     (2) Саналган милдеттерди аткарбоо Кыргыз Республикасынын мыйзамда-

рына ылайык жоопкерчиликке кириптер кылат.

 

     39-5-статья. Түзөтүү жумуштарына соттолгондордун айлык акыларынан

                  кармоолорду жүргүзүүнүн тартиби

 

     (1) Жазык-аткаруу  инспекциялары  түзөтүү жумуштарына соттолгондун

айлык акыларынан  кармоолордун тууралыгына жана өз убагында жүргүзүлүү-

сүнө жана  кармалган  суммаларды мамлекеттин кирешесине чегерүүгө конт-

роль жүргүзүүнү  ишке  ашырат. Жазык-аткаруу инспекциялары мындай конт-

ролду жүзөгө ашырууга финансы жана салык органдарын тартууга укуктуу.

     (2) Жазык-аткаруу инспекциясы, соттолгондун өзү же ал иштеген уюм-

дун администрациясы  анын материалдык абалы начарлап кеткен учурда анын

айлык акысынан кармоолордун көлөмүн азайтуу жөнүндө сотко өтүнүч билди-

рүүгө укуктуу.  Кармоолордун көлөмүн азайтуу жөнүндө чечим соттолгондун

бардык кирешелерин эсепке алуу менен чыгарылат.

     (3) Кармоо  соттолгондун негизги иштеген жери боюнча ар бир иштел-

ген ай  үчүн,  ага  карата аткаруу документтери боюнча дооматтардын бар

экенине карабастан айлык акыны төлөө учурунда жүргүзүлөт.

     (4) Соттолгондун  айлык акысынан кармоолорду жүргүзүүдө анын акча-

лай жана натуралдык бөлүгү эсепке алынат. Кармалган акчалай суммалар ай

сайын мамлекеттин кирешесине чегерилет.

     Кыргыз Республикасынын  Өкмөтү  аныктаган тартипте кармалган айлык

акыдан жазык-аткаруу  инспекциясына  50%  акча каражаттарын алууга укук

берилет. Алынган акча каражаттары жазык-аткаруу инспекциясын өнүктүрүү-

гө жумшалат.

     (5) Кармоолор  соттолуучу  тарабынан социалдык камсыздандыруу жана

социалдык камсыздоо  тартибинде  алынган жөлөкпулдардан, бир ирет төлө-

нүүчү төлөмдөрдөн жүргүзүлбөйт.

     (6) Түзөтүү жумуштарына соттолгондун убактылуу эмгекке жарамсыздык

боюнча жөлөкпулу  соттун  өкүмү менен дайындалган кармоолорду алып сал-

гандан кийинки айлык акыдан эсептелет.

     (7) Соттун иш боюнча өкүмү бузулган же өзгөргөн учурда, соттолгон-

дун айлык  акысынан  ашыкча  кармалып алынган суммалар ага толугу менен

кайтарылып берилет.

 

     39-6-статья. Жазаны түзөтүү жумуштары түрүндө өтөп жаткан

                  адамдарга карата колдонулуучу сыйлоо чаралары

 

     Өздөрүнүн оњолгонун  далилдешкен соттолгондор ушул Кодексте карал-

ган тартипте шарттуу - мөөнөтүнөн мурда бошотууга көрсөтүлүшү мүмкүн.

 

     39-7-статья. Түзөтүү жумуштары түрүндө жазаны өтөөнүн тартибин

                  жана шарттарын бузгандык үчүн жана жазаны өтөөдөн

                  кыянат баш тарткандыгы үчүн жоопкерчилик

 

     (1) Төмөнкүлөр  түзөтүү  жумуштары түрүндө жазаны өтөөнүн тартибин

жана шарттарын бузгандык болуп эсептелет:

     1) жазуу түрүндөгү эскертүүдөн кийин жүйөөлүү себепсиз жазык-атка-

руу инспекциясына келбей коюу;

     2) жазуу  түрүндөгү  эскертүүдөн  кийин  ушул Кодексте белгиленген

милдеттерди бузуу;

     3) келбей коюу же ишке мас абалында келүү же бањги заттык, болбосо

токсикалык мас абалында келүү.

     (2) Түзөтүү жумуштары түрүндө жазаны өтөөнүн тартибин жана шартта-

рын бузгандык  үчүн соттолгонго карата жазуу жүзүндө түзөтүү жумуштарын

жазанын башка түрү менен алмаштыруу, ошондой эле соттолгонду айына төрт

жолуга чейин  катталуу  үчүн  жазык-аткаруу инспекциясына келип турууга

милдеттендирген жазалоо колдонулушу мүмкүн.

     (3) Ушул  статьянын биринчи бөлүгүндө көрсөтүлгөн кандай гана бол-

босун жазуу  түрүндөгү эскертүү жарыялангандан кийин, түзөтүү жумуштары

түрүндөгү жазаны  өтөөнүн  тартибин жана шарттарын кайталап бузууга жол

берген, ошондой  эле жашаган жеринен жашырынып кеткен, жүргөн жери бел-

гисиз адам  түзөтүү  жумуштары түрүндөгү жазаны өтөөдөн кыянат баш тар-

туучу катары таанылат.

     (4) Түзөтүү  жумуштары  түрүндө  жазаны өтөөдөн кыянат баш тарткан

соттолгондорго карата  жазык-аткаруу инспекциясы Кыргыз Республикасынын

Кылмыш-жаза кодексинин 46-2-статьясынын бешинчи бөлүгүнө ылайык түзөтүү

жумуштарын жазалоонун  башка  түрүнө алмаштыруу жөнүндө сотко сунуштама

киргизет.

 

                               7-2-глава

              Эркиндигин чектөө түрүндөгү жазаны аткаруу

 

     39-8-статья. Эркиндигин чектөө түрүндөгү жазаны өтөөчү жай

 

     (1) Эркиндигин  чектөөгө  соттолгондор  жазаны жашаган жери боюнча

алардын үстүнөн  жазык-аткаруу  инспекцияларынын көзөмөлү жүзөгө ашыры-

луучу шарттарда өтөшөт.

     (2) Эркиндигинен ажыратылуунун өтөлө элек бөлүгү эркиндигин чектөө

түрүндөгү жаза менен алмаштырылган соттолгондор жазаны акыркы же болбо-

со соттолгон тандап алган жашаган жери боюнча аларга жазык-аткаруу инс-

пекцияларынын көзөмөлү жүзөгө ашырылуучу шарттарда өтөшөт.

     (3) Жергиликтүү  өзалдынча  башкаруу органдары эркиндигин чектөөгө

соттолгондордун турмуш-тиричилик  жактан жана ишке жайгаштырылышына жа-

зык-аткаруу инспекцияларына көмөктөшүүгө милдеттүү.

 

     39-9-статья. Эркиндигин чектөөгө соттолгондорду жазаны өтөөчү

                  жерлерге жөнөтүү

 

     (1) Эркиндигин  чектөөгө  соттолгондор  жазаны өтөөчү жерлерге жа-

зык-аткаруу инспекцияларына  каттоого туруу үчүн өз алдынча өз эсебинен

барышат. Мындай  учурларда өкүмдөрдө (аныктамаларда, токтомдордо) баруу

үчүн зарыл болгон убакытты эсепке алуу менен соттолгондун канча убакыт-

та жазаны өтөөчү жайга келиши керек болгон мөөнөт көрсөтүлөт.

     (2) Соттолгон  жазаны  өтөөчү жайга белгиленген мөөнөттөн кийин он

күндүн ичинде келбей койгондо ички иштер органдары ага издөө салат.

     (3) Соттолгон  кармалгандан кийин эркиндигин чектөөнү эркиндигинен

ажыратуу менен  алмаштыруу жөнүндө маселени чечүү үчүн ал кармалган жер

боюнча сотко берилет.

     (4) Эркиндигинен  ажыратууга  соттолгондун инсандыгын, жашаган же-

рин, жазаны  өтөөчү  жайга жетүүчү каражаттын барыжогун эсепке алуу ме-

нен, соттун аныктамасы боюнча соттолгон жазаны өтөөчү жайга жазык-атка-

руу инспекциясында каттоого туруу үчүн кайтаруу алдында жөнөтүлүшү мүм-

күн.

     (5) Эркиндигинен  ажыратуунун  өтөлө элек бөлүгү эркиндигин чектөө

түрүндөгү жаза  менен  алмаштырылган  соттолгондор  жазаны өтөөчү жайга

каттоого туруу  үчүн  жазык-аткаруу инспекциясына сөзсүз түрдө кайтаруу

алдында барат.

 

     39-10-статья. Эркиндигин чектөө түрүндө жазанын мөөнөтүн эсептөө

 

     (1) Эркиндигин чектөө түрүндөгү жазанын мөөнөтү жазык-аткаруу инс-

пекциясы өкүмдү аткарууга кабыл алынган учурдан тартып эсептелет.

     (2) Эркиндигин чектөө мөөнөтүнө Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза

кодексинин 61-статьясына  ылайык  алдынала камалган мезгил жана түзөтүү

мекемесинен, тергөө изоляторунан кайтаруу алдында эркиндигин чектөө тү-

рүндөгү жазаны өтөөчү жерге чейинки мезгилде камакта турган бир күн эр-

киндигин чектөөнүн үч күнү катары, эркиндигин чектөөгө соттолгондун жа-

заны өтөөчү жерге өзалдынча жеткен убактысы, жазык-аткаруу инспекциясы-

нын уруксаты  менен  администрациялык-аймактык бирдиктин (республикалык

маанидеги шаарлардын, райондордун) чегинен тышкары жүргөн учурлар эсеп-

телет.

     (3) Жазанын  мөөнөтүнө соттолгондун бир күндөн ашык жумушта же жа-

шаган жеринде өз бетинче болбой калган убактысы,  жазык-аткаруу инспек-

циясынын уруксаты  жок администрациялык-аймактык бирдиктин чегинен тыш-

кары кетип калган убактысы,  ошондой эле өзалдынча жазаны өтөөчү  жайга

белгиленген мөөнөттөн ашыкча келген күнү эсептелбейт.

 

     39-11-статья. Эркиндигин чектөө түрүндө жазаны өтөөнүн тартиби

 

     (1) Эркиндигин  чектөө  түрүндөгү  жазаны өтөп жаткан адам көзөмөл

алдында турат жана төмөнкүлөргө милдеттүү:

     1) Кыргыз  Республикасынын Юстиция министрлигинин ченемдик укуктук

актылары менен бекитилген жазык-аткаруу инспекцияларынын  режимдик  та-

лаптарын аткарууга;

     2) жазык-аткаруу инспекцияларынын уруксаты жок иштеген, окуган жа-

на жашаган ордун алмаштырбоого;

     3) окуудан жана жумуштан бош убактарында жашаган орундарында болу-

уга;

     4) жазык-аткаруу  инспекциясы  тарабынан  белгиленген  мөөнөттөрдө

тарбия иштерин  жүргүзүүгө катышуу жана каттоодон өтүү үчүн жазык-атка-

руу инспекциясына келип турууга;

     5) окуудан жана жумуштан бош убактарында административдик - аймак-

тык бирдиктин  (республикалык маанидеги шаарлардын, райондордун) чекте-

ринде жазык-аткаруу инспекциясынын уруксаты менен күндүз жүрүүгө;

     6) жыйырма  төрт  сааттын ичинде жазык-аткаруу инспекциясына иш же

окуу графиктеринин өзгөрүүлөрү тууралу билдирип турууга;

     7) белгиленген  үлгүдөгү инсандыгын ырастоочу документти өзү менен

алып жүрүүгө.

     (2) Эркиндиги чектелген түрдөгү жазаны өтөп жаткан  соттолгондорго

негизги жашаган жери боюнча жашап турган шартта жазаны өтөп жаткан жер-

деги областтын чектеринде жайгашкан жогорку жана орто атайын окуу  жай-

ларында билим алууга уруксат берилет.

     (3) Эркиндиги  чектелген түрдөгү жазаны өтөп жаткан соттолгондорго

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан аныкталган тартип-

те администрациялык-аймактык  бирдиктин  (республикалык маанидеги шаар-

лардын, райондордун)  чектеринен сыйлык тартибинде эмгек өргүүсүн өткө-

рүү үчүн  кыска  мөөнөткө, ошондой эле жакын тууганынын өлүмүнө же анын

өмүрүнө коркунуч  келтирген катуу оорусуна байланыштуу, эки жакка барып

келүүгө кетүүчү  убакытты эсепке албаганда, беш суткадан ашык эмес мөө-

нөткө барып келүүгө уруксат берилиши мүмкүн.

     (4) Соттолгондун өзгөчө жеке жагдайларга байланыштуу кыска мөөнөт-

кө барып-келүү  жөнүндө арызы бир суткадан ашык эмес мөөнөттө каралуусу

тийиш.

     (5) Соттолгондун  белгиленген мөөнөттө кайтып келүүсүн татаалдант-

кан күтүүсүз  жагдайлар  пайда  болгон учурда, соттолгондун жүргөн жери

боюнча ички  иштер  органынын  начальнигинин  жүйөөлөнгөн токтому менен

соттолгондун жазаны  өтөп жаткан жерге кайтып келүүсүнүн мөөнөтү, кабыл

алынган чечим  боюнча жаза өтөп жаткан жердеги жазык-аткаруу инспекция-

сына милдеттүү  түрдө тез кабарландыруу менен беш суткага чейин узарты-

лышы мүмкүн.

     (6) Соттолгон  жаза  өтөп жаткан жерге белгиленген мөөнөттө кайтып

келүүдөн баш тартканда, ал жүргөн жери боюнча ички иштер органы тарабы-

нан, аны кайтаруу алдында жазасын өтөп жаткан жерге жөнөтүү үчүн карма-

лууга, же  болбосо  эркиндигин чектөөнү эркиндигинен ажыратуу менен ал-

маштыруу жөнүндө  маселени  чечүү үчүн материалдарды анын кармалган же-

риндеги сотко берүү керек.

 

     39-12-статья. Эркиндигин чектөө түрүндө жазаны өтөп жаткан

                   адамдардын эмгек шарттары

 

     (1) Эркиндигин чектөөгө соттолгондор ушул Кодексте белгиленген жа-

заны аткаруунун  тартибин  камсыз  кылган шарттарда менчиктин ар түрдүү

формасындагы уюмдарга эмгекке тартылат.

     (2) Эркиндигин  чектөөгө  соттолгондордун эмгеги, жумушка алуунун,

жумуштан бошотуунун,  башка  жумушка  которуунун  эрежелеринен башкасы,

Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдары менен теске салынат.

     (3) Соттолгонду башка жумушка, анын ичинде башка жерге которуу жа-

заны өтөп  жаткан  жери боюнча жазык - аткаруу инспекциясынын макулдугу

жана мүмкүнчүлүгүнө  жараша соттолгондун пикирин эске алуу менен жүзөгө

ашырылат.

 

     39-13-статья. Жазаны эркиндигин чектөө түрүндө өтөп жаткан адамдар

                   менен тарбия иштерин жүргүзүү

 

     (1) Жазык-аткаруу  инспекциясы  тарабынан жазаны эркиндигин чектөө

түрүндө өтөп  жаткан  адамдар  менен алардын оњолуусуна, эмгекке акниет

мамиле кылуусуна, мыйзамдардын жана коомдо кабыл алынган жүрүм-турумдун

башка эрежелеринин талаптарын сактоосуна, билим жана маданий дењгээлде-

рин жогорулатууга багытталган тарбия иштери жүргүзүлөт.

     (2) Соттолгондор  менен  тарбия  иштери алардын инсандыгынын, жеке

өзгөчөлүктөрүнүн, соттолгондордун  мүнөзүн  жана алардын кылмыш жасаган

жагдайларын эсепке алуу менен жүргүзүлөт.

     (3) Соттолгондордун  жүргүзүлүп жаткан тарбиялоо мүнөзүндөгү чара-

ларга жигердүү  катышуулары кызыктырылат жана оњолуу дењгээлдерин анык-

тоодо эске алынат.

     (4) Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ченемдик актыла-

рында каралган тартипте жазык-аткаруу инспекциясынын кызматкери соттол-

гондор менен  тарбия  иштерин  жүргүзүүгө  жана аларды көзөмөлгө алууга

коомдук бирикмелерди,  кайрымдуулук  уюмдарын жана жеке адамдарды тарта

алат.

 

     39-14-статья. Жазаны эркиндигин чектөө түрүндө өтөп жаткан

                   адамдарга карата колдонулуучу сыйлоо чаралары

 

     (1) Жазаны  өтөөнүн  белгиленген тартибин акниет аткаргандыгы үчүн

жазык-аткаруу инспекциясы  тарабынан  соттолгондорго  карата төмөнкүдөй

сыйлоо чаралары колдонулушу мүмкүн:

     1) алкыш жарыялоо;

     2) мурда берилген жазаны мөөнөтүнөн мурда алып салуу;

     3) дем  алыш  жана  майрам күндөрүн жашаган жердин чегинен тышкары

өткөрүүгө уруксат берүү;

     4) ишөргүүнү  жашаган  жердин, администрациялык-аймактык бирдиктин

чегинен чыгуу менен өткөрүүгө уруксат берүү.

     (2) Жазаны эркиндигин чектөө түрүндө өтөө мезгилинде жазык - атка-

руу инспекциясынын сунушу боюнча сот соттолгонго мурда белгиленген мил-

деттерди толук же жарым-жартылай алып кое алат.

     (3) Соттолгондор ушул Кодексте белгиленген тартипте шарттуу мөөнө-

түнөн мурда бошотууга көрсөтүлүшү мүмкүн.

        

     39-15-статья. Жазаны эркиндигин чектөө түрүндө өтөп жаткан

                   адамдарга карата колдонулуучу жазалоо чаралары

 

     (1) Жазаны  өтөөнүн  белгиленген  тартибин  бузгандарга карата жа-

зык-аткаруу инспекциясы  тарабынан төмөнкүдөй жазалоо чаралары колдону-

лушу мүмкүн:

     1) сөгүш берүү;

     2) дем алыш жана майрам күндөрүндө бир айга чейинки мөөнөткө жаша-

ган жердин чегинен тышкары чыгууга тыюу салуу;

     3) эркиндигин   чектөөнү   эркиндигинен   ажыратууга    алмаштыруу

мүмкүнчүлүгү жөнүндө эскертүү.

     (2) Эмгек тартибин, коомдук тартипти жана соттолгондор үчүн белги-

ленген жашоо  эрежелерин бузуу, жазаны өтөп жаткан жерине кайтып келбөө

же өз убагында келбей коюу, ага жазуу түрүндө жаза берилген жумуш ордун

же жашаган  жерин таштап кетүү, ошондой эле ар бир кийинки тартип бузуу

мурдагы тартип бузуу үчүн жаза берилгенден кийин кайталанган шартта сот

тарабынан ага жүктөлгөн милдеттерди аткаруудан баш тарткандыгы үчүн жа-

заланууга кириптер болуу жазаны өтөөнүн тартибин жана шарттарын бузган-

дык болуп саналат.

     (3) Жазык-аткаруу инспекциясынын сунуштамасы боюнча сот соттолгон-

го кошумча милдеттерди жүктөй алат.

     (4) Жазаны өтөөдөн кыянат баш тарткан адамдарга карата жазык-атка-

руу  инспекциясы  эркиндигин чектөөнү эркиндигин ажыратуу менен алмашуу

маселелерин чечүү үчүн сотко материал киргизе алат.

     (5) Эркиндигин  чектөө түрүндөгү жазаны аткаруудан кыянат баш тар-

туу катары  төмөнкүлөр  эсептелет:  ишөргүүдөн  же дем алыш жана майрам

күндөрү эс  алуудан жүйөөлүү себептерсиз кечигип келүү, ошондой эле иш-

теген ордун  же жашаган жерин жыйырма төрт сааттан ашык убакытка таштап

кетүү, бир  канча  ирет  спирт  ичимдиктерин ичүү жана медициналык эмес

бањги заттарды  колдонуу, жазык-аткаруу инспекциясынын кызматкерлеринин

мыйзамдуу талаптарын аткаруудан баш тартуу.

 

     39-16-статья. Эркиндигин чектөө түрүндө соттолгондорго карата

                   сыйлоо жана жазалоо чараларын колдонуунун тартиби

 

     (1) Эркиндигин чектөө түрүндө соттолгондорго  карата  сыйлоо  жана

жазалоо чараларын колдонуу жөнүндө чечим жазуу түрүндө чыгарылат.

     (2) Жазалоо  чараларын колдонууда тартип бузуунун жагдайлары, сот-

толгондун ага  чейинки жүрүм-туруму жана инсандыгы эске алынат. Жазалоо

тартип бузуунун  мүнөзүнө  жана оордугуна ылайык келүүсү тийиш. Жазалоо

тартип бузуу  ашкереленген  күндөн тартып он суткадан кечиктирилбестен,

эгерде тартип  бузууга байланыштуу текшерүү жүргүзүлсө - ал бүткөн күн-

дөн, бирок  тартип бузуу жасалгандан отуз суткадан кечиктирилбестен бе-

рилет Жазалоо,  эреже  катары токтоосуз, ал эми өзгөчө учурларда ал бе-

рилген күндөн тартып отуз суткадан кечиктирилбестен аткарылат.

     (3) Жазык-аткаруу инспекциясынын соттолгондорду  көзөмөлгө  алууну

ишке  ашырып жүргөн кызматкери ушул Кодексте каралган сыйлоо жана жаза-

лоо чараларын колдонуу укугунан пайдаланат.

 

     39-17-статья. Соттолгондорду көзөмөлгө алуу жана эркиндигин чектөө

                   түрүндөгү жазаны өтөөнүн тартибин бузууларды

                   алдыналуу чаралары

 

     (1) Эркиндигин  чектөө түрүндөгү жазаны өтөп жаткандарды көзөмөлгө

алуу ички  иштер  органдарынын  көмөктөшүүсү менен, эркиндигин чектөөгө

соттолгондордун эсебин  жүргүзүүчү,  соттолуучунун  жашаган жери боюнча

жазык-аткаруу инспекциялары  тарабынан  жүзөгө ашырылат; жазаны өтөөнүн

тартиби менен шарттарын түшүндүрөт жана жазаны өтөөнүн белгиленген тар-

тибин бузууларды  алдыналуу боюнча чараларды көрөт; соттолгондордун эм-

гектик жана  турмуш-тиричиликтик шарттарын уюштурат; соттолгондор менен

тарбия иштерин жүргүзөт; мыйзам тарабынан белгиленген сыйлоо жана жаза-

лоо чараларын  колдонот;  алардын  жашаган жана иштеген жерлери боюнча,

ошондой эле жумуштан бош убактыларында соттолгондорду көзөмөлдөөнү жана

байкоону камсыз кылат. Көзөмөлгө алуунун тартиби Кыргыз Республикасынын

Юстиция министрлигинин ченемдик укуктук актылары менен аныкталат.

     (2) Соттолгонго  эркиндигин  чектөө  түрүндөгү жазаны эркиндигинен

ажыратуу менен  алмаштыруу  маселесин  чечүүдө ал прокурордун санкциясы

менен ички  иштер органдары тарабынан жазаны өтөөдөн баш тартууга бөгөт

коюу жана материалдарды сотко берүү максаттарында он беш суткага карма-

лышы мүмкүн.

     (3) Жазаны өтөөдөн кыянат баш тарткан соттолуучу прокурордун санк-

циясы менен  баш тартуунун себептерин аныктоо үчүн ички иштер органдары

тарабынан он  беш  суткага  чейин кармалышы мүмкүн. Зарыл болгондо ички

иштер органы кармалганды эркиндигинен ажыратууга соттолгондор үчүн бел-

гиленген тартипте  жазаны  өтөөчү жерине жөнөтөт, жазаны өтөөдөн кыянат

баш тарткандыгы  жөнүндө  маалыматтар  болгондо, соттолгондун кармалган

жери боюнча  соттолгонго эркиндигин чектөөнүн өтөлбөгөн мөөнөтүн эркин-

дигинен ажыратууга алмаштыруу жөнүндө маселени чечүү үчүн материалдарды

сотко берет.".

     22. III бөлүмдүн аталышындагы "камакка  алуу  жана"  деген  сөздөр

алып салынсын.

     23. III бөлүмдүн 8-главасы алып салынсын.

     24. 45-статьянын 3-бөлүгүндөгү "өлүм жазасына тартуу түрүндөгү жа-

засы ырайым  кылуу тартибинде эркиндигинен ажыратуу менен алмаштырылган

адамдар" деген  сөздөр  "өмүр бою эркиндигинен ажыратууга соттолгондор,

ошондой эле  өмүр бою эркиндигинен ажыратылгандыгын ырайым кылуу тарти-

бинде эркиндигинен ажыратууга алмаштырылган адамдар" деген сөздөр менен

алмаштырылсын.

     25. Кодекс төмөндөгүдөй мазмундагы 45-1-статья менен толукталсын:

     "45-1-статья. Эркиндигинен өмүр бою ажыратуу жазасын өтөөнүн орду

 

     (1) Эркиндигинен өмүр бою ажыратууга соттолгон адам жазаны  Кыргыз

Республикасынын аймагында өзгөчө режимдеги түзөтүү абагында өтөйт;

     (2) Эркиндигинен өмүр бою ажыратуу түрүндөгү жазасы  ырайым  кылуу

тартибинде  эркиндигинен  ажыратууга  алмаштырылган соттолгондор жазаны

өтөө үчүн тиешелүү түзөтүү мекемесине жашаган жери боюнча жөнөтүлөт;

     (3) Эркиндигинен  өмүр  бою ажыратууга соттолгон адамдардын жазаны

өтөө шарттары ушул Кодекс менен аныкталат.".

     26. 46-статьяда:

     1-бөлүгүндөгү "камак үйлөрү," деген сөздөр алып салынсын;

     4-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

     "Бир түзөтүү  абагында  ар  түрдүү режимдеги бири-биринен бөлүнгөн

участоктор түзүлүшү  мүмкүн.  Мындай  түзөтүү  абактарынын  тизмеги жа-

зык-аткаруу тутумунун  борбордук органынын сунушу боюнча Кыргыз Респуб-

ликасынын Юстиция министрлиги тарабынан бекитилет.";

     5-бөлүгү алып салынсын;

     6-бөлүгүндөгү "беш"  деген  сөз "жети" деген сөз менен алмаштырыл-

сын;

     7-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "(7) Жалпы  тартиптеги түзөтүү абактарында эркектер, анча оор эмес

кылмыштарды, оор эмес кылмыштарды атайын жасагандыгы үчүн соттолгондор,

байкабастыктан жасалган кылмыштар үчүн жети жылдан ашык мөөнөткө эркин-

дигинен ажыратылгандар  жана  айып,  үч эселенген айып, коомдук иштерге

тартуу, түзөтүү  жумуштары же эркиндиги чектелген жазалары эркиндигинен

ажыратууга алмаштырылган  адамдар,  ошондой  эле ушул Кодекстин 50 жана

111-статьяларында белгиленген  тартипте жатак-абактардан жана тарбиялоо

абактарынан которулгандар жазаларын өтөшөт.";

     8-бөлүгү "эркектер" деген сөздөн кийин ", ошондой эле ушул Кодекс-

тин 111-статьясында белгиленген тартипте тарбиялоо абактарынан которул-

ган соттолгондор" деген сөздөр менен толукталсын;

     10-бөлүгүндөгү "ошондой эле өлүм жазасына тартуу ырайым берүү тар-

тибинде эркиндигинен ажыратуу менен алмаштырылган" деген сөздөр "эркин-

дигинен өмүр бою ажыратууга соттолгондор, ошондой эле эркиндигинен өмүр

бою ажыратуу  ырайым  берүү тартибинде эркиндигинен ажыратууга алмашты-

рылган адамдар" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

     12-бөлүгүндөгү "беш" жана "ошондой эле өнөкөт кылмыштарды жасаган"

деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша "жети" жана "коркунучтуу өнөкөт кыл-

мыштарды, коомдук  жумуштарга, түзөтүү жумуштарына тартуу же эркиндигин

чектөө эркиндигинен  ажыратуу  менен алмаштырылгандар, ошондой эле ушул

Кодекстин 50 жана 111-статьяларында белгиленген тартипте жатак-абактар-

дан жана  тарбиялоо  абактарынан  которулган соттолгондор" деген сөздөр

менен алмаштырылсын;

     15-бөлүгүндөгү ", ошондой эле оор же өзгөчө оор кылмыш жасагандыгы

үчүн соттолгон балдар" деген сөздөр алып салынсын;

     6-16-бөлүктөр тиешелүүлүгүнө жараша 5-15-бөлүктөр деп эсептелсин.

     27. 48-статьянын 2-бөлүгүндө:

     "өлүм жазасына тартууга өкүм кылынгандар" деген сөздөр "эркиндиги-

нен өмүр бою ажыратууга соттолгондор" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

     "башка категориялардан"  деген  сөздөрдөн кийин "эркиндигинен өмүр

бою ажыратууга соттолгондор ырайым берүү тартибинде эркиндигинен ажыра-

тууга алмаштырылгандардан" деген сөздөр менен толукталсын.

     28. 49-статьянын 1 жана 3-бөлүктөрүндөгү  "тартиптеги"  деген  сөз

"же күчөтүлгөн тартиптеги" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

     29. 50-статьяда:

     2-бөлүгүнүн:

     - 2-пунктундагы "жазасы кечирим берүү тартибинде эркиндигинен ажы-

ратуу түрүндөгү  жаза менен алмаштырылган адамдар" деген сөздөр "эркин-

дигинен өмүр  бою  ажыратуу ырайым кылуу тартибинде эркиндигинен ажыра-

тууга" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

     бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:

     "(5) эркиндигинен  өмүр бою ажыратууга күчөтүлгөн тартиптеги түзө-

түү абагына  соттолгон адамдар - жазанын жыйырма жылдан кем эмес мөөнө-

түн өтөгөндөн кийин; жатак абагына - жаза мөөнөтүнүн жыйырма беш жылдан

кем эмесин өтөгөндөн кийин".

     Статья төмөнкүдөй мазмундагы 5-бөлүк менен толукталсын:

     "(5) Жатак-абактан  түзөтүү  абагына ушул статьянын төртүнчү бөлү-

гүндө каралган тартипте которулган соттолгондор түзөтүү абагына которуу

жөнүндө токтом чыгарылган күндөн тартын алты ай өткөндөн кийин кайрадан

жатак-абагына которулушу мүмкүн.";

     5-бөлүк 6-бөлүк деп эсептелсин.

     30. 52-статьянын  2-бөлүгүндөгү  "жана өлүм жазасына тартуу ырайым

берүү тартибинде  эркиндигинен  ажыратуу менен алмаштырылган соттолгон-

дор" деген сөздөр "эркиндигинен өмүр бою ажыратууга соттолгондор, ошон-

дой эле эркиндигинен өмүр бою ажыратуу ырайым берүү тартибинде эркинди-

гинен ажыратуу менен алмашылгандар" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

     31. 57-статьянын 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "(3) Өзгөчө  шарттардын тартиби Кыргыз Республикасынын Юстиция ми-

нистринин жана Ички иштер министринин Кыргыз Республикасынын Башкы про-

курору менен макулдашылган чечими боюнча отуз суткага киргизилет. Өзгө-

чө учурларда өзгөчө шарттар тартибинин колдонуш мезгили  ушул  статьяда

көрсөтүлгөн  кызмат адамдары тарабынан ушул статьянын биринчи бөлүгүндө

аныкталган негиздерде отуз суткага чейин кошумча узартылышы мүмкүн. Тү-

зөтүү  мекемелериндеги топтошкон баш ийбөөчүлүктөрдү,  массалык башала-

мандыктарды болтурбоо боюнча  ички  иштер  органдары  менен  биргеликте

пландаштырылган  ишчараларды  уюштуруунун жана жүргүзүүнүн борборлошкон

жетекчилиги Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрине жүктөлөт.".

     32. 59-статьянын  2-бөлүгү "99" деген сандан кийин ", 101-1" деген

сан менен толукталсын.

     33. 60-статьянын  2-бөлүгү "100" деген сандан кийин "100-2," деген

сан менен толукталсын.

     34. 62-статьянын  1-бөлүгү "100" деген сандан кийин "100-2," деген

сан менен толукталсын.

     35. 64-статьяда:

     1-бөлүгү "100"  деген сандан кийин "100-2," деген сан менен толук-

талсын;

     3-бөлүгүндөгү "камералык  типтердеги  имарат-жайларда  жана" деген

сөздөр "жалгыз" деген сөз менен толукталсын.

     36. 65-статьянын  1-бөлүгү  "100" деген сандан кийин "100-2, деген

сан менен толукталсын.

     37. 68-статьяда:

     1-бөлүгүндөгү "ал  эми  мыйзамга  ылайык  шарттуу түрдө мөөнөтүнөн

мурда бошотуу  колдонулбай турган соттолгондорго жазасынын кеминде эки-

ден бирин өтөгөндөн кийин" деген сөздөр алып салынсын;

     2-бөлүгүндөгү "өлүм жазасына тартуу ырайым кылуу тартибинде эркин-

дигинен ажыратуу  менен алмаштырылган соттолгондорго" деген сөздөр "эр-

киндигинен өмүр  бою  ажыратууга соттолгондор, ошондой эле эркиндигинен

өмүр бою  ажыратуу ырайым кылуу тартибинде белгилүү мөөнөткө эркиндиги-

нен ажыратууга  алмаштырылган адамдарга" деген сөздөр менен алмаштырыл-

сын.

     38. 69-статьянын  3-бөлүгүндөгү "өлүм жазасына тартуу ырайым кылуу

тартибинде эркиндигинен  ажыратуу  менен алмаштырылган адамдарга" деген

сөздөр "өмүр  бою  эркиндигинен  ажыратууга соттолгондорго, ошондой эле

өмүр бою эркиндигинен ажыратуу ырайым кылуу тартибинде белгилүү мөөнөт-

кө эркиндигинен  ажыратылган  адамдарга" деген сөздөр менен алмаштырыл-

сын.

     39. 79-статьянын  3-бөлүгүндөгү "25" жана "50" деген сандар тийиш-

түүлүгүнө жараша "50" жана "75" деген сандар менен алмаштырылсын.

     40. 84-статьяда:

     статья төмөнкүдөй мазмундагы 5-бөлүк менен толукталсын:

     "(5) Эркиндигинен өмүр бою ажыратуу жазасын өтөп жаткан соттолгон-

дор жалпы билим берүүгө тартылбайт. Аларга жазаны өтөөнүн тартибине жа-

на шарттарына  карама-каршы келбегендей өз алдынча билим алууга шарттар

түзүлөт.";

     5 жана  6-бөлүктөр  тийиштүүлүгүнө  жараша  6  жана 7-бөлүктөр деп

эсептелсин.

     41. 85-статьяда:

     3-бөлүгүндөгү "түзөтүүчү"  деген сөз алып салынсын, "күндөрүн" де-

ген сөздөн  кийин ", бирок административдик-аймактык бирдиктин (респуб-

ликалык маанидеги шаарлар, райондор) чектеринде" деген сөздөр менен то-

лукталсын;

     5-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "(5) Өзүнүн  оњолгонун далилдешкен соттолгондорго, ошондой эле жа-

бырлануучу менен  элдешкен жана келтирилген зыяндардын ордун толтурган-

дарга карата соттолгонду шарттуу-мөөнөтүнөн мурда бошотуу, жазанын өтө-

лө элек  бөлүгүн жазанын бир кыйла жењил түрүнө алмаштыруу жөнүндө өтү-

нүч козголушу мүмкүн.".

     42. 89-статья төмөнкүдөй мазмундагы 8-бөлүк менен толукталсын:

     "(8) Соттолгонду  айып изоляторунан, камералык типтеги орунжайдан,

бир кишилик  камерадан  мөөнөтүнөн  мурда  бошотууга ушул жазаны берген

адам тарабынан  сыйлоо  чарасы тартибинде, ошондой эле медициналык көр-

сөткүчтөр боюнча уруксат берилет.".

     43. 92-статьянын  1-бөлүгүндөгү  "беш"  деген сөз "жети" деген сөз

менен алмашылсын.

     44. 93-статьяда:

     1-бөлүгүндөгү "беш" деген сөз "жети" деген сөз менен алмашылсын;

     2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "(2) Жалпы  тартиптеги түзөтүү абактарында коомдук жумуштарга, тү-

зөтүү жумуштарына же эркиндигин чектөө, эркиндигинен ажыратуу менен ал-

машылган адамдар,  ошондой эле ушул Кодекстин 50 жана 111-статьяларында

каралган тартипте  жатак-абактардан жана тарбиялоо абактарынан которул-

ган соттолгондор жазасын өтөөсү мүмкүн.".

     45. 94-статьяда:

     1-бөлүгүнүн:

     - 1-пунктундагы  "бир" деген сөз "эки" деген сөз менен алмаштырыл-

сын;

     - 2-пунктундагы "беш" деген сөз "алты" деген сөз менен алмаштырыл-

сын;

     - 3-пунктундагы  "алты" деген сөз "он" деген сөз менен алмаштырыл-

сын;

     2-бөлүгүнүн 1-пунктундагы  "бир"  деген  сөз "эки" деген сөз менен

алмаштырылсын;

     4-бөлүгүнүн:

     - 1-пунктундагы "40%ынан" деген сөз "биринен" деген сөз менен  ал-

маштырылсын;

     - 2-пунктундагы "эки" деген сөз "төрт" деген сөз менен алмаштырыл-

сын;

     - 3-пунктундагы "төрт" деген сөз "сегиз" деген сөз менен  алмашты-

рылсын.

     46. 95-статьянын  1-бөлүгү "соттолгон," деген сөздөн кийин ", ушул

Кодекстин 111-статьясында каралган тартипте тарбиялоо абактарынан кото-

рулган" деген сөздөр менен толукталсын.

     47. 96-статьяда:

     1-бөлүгүнүн:

     - 1-пунктундагы  "70%ынан"  деген сөз "экиден" деген сөз менен ал-

маштырылсын;

     - 2-пунктундагы "төрт" деген сөз "беш" деген сөз менен алмаштырыл-

сын;

     - 3-пунктундагы  "беш"  деген сөз "сегиз" деген сөз менен алмашты-

рылсын;

     2-бөлүгүнүн:

     - 1-пунктундагы  "80%ынан"  деген сөз "экиден" деген сөз менен ал-

маштырылсын;

     - 2-пунктундагы "төрт" деген сөз "алты" деген сөз  менен  алмашты-

рылсын;

     - 3-пунктундагы "алты" деген сөз "он" деген сөз менен  алмаштырыл-

сын;

     - 4-пунктундагы "6" деген сан "10" деген сан менен алмашылсын;

     3-бөлүгүнүн:

     - 1-пунктундагы  "60%ынан"  деген сөз "бирөөсүнөн" деген сөз менен

алмаштырылсын;

     - 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "2) жыл  ичинде төрт кыска мөөнөттүү жана эки узак мөөнөттүү жолу-

гушуу алууга;";

     - 3-пунктундагы  "үч" деген сөз "алты" деген сөз менен алмаштырыл-

сын;

     - 5-пунктундагы "5" деген сан "6" деген сан менен алмаштырылсын.

     48. 98-статьяда:

     1-бөлүгүнүн:

     - 1-пунктундагы "60%ынан" деген сөз "бирөөсүнөн" деген  сөз  менен

алмаштырылсын;

     - 2-пунктундагы "үч" деген сөз "төрт" деген сөз менен  алмаштырыл-

сын;

     - 3-пунктундагы "төрт" деген сөз "алты" деген сөз  менен  алмашты-

рылсын;

     2-бөлүгүнүн:

     - 1-пунктундагы  "70%ынан"  деген сөз "бирөөсүнөн" деген сөз менен

алмаштырылсын;

     - 2-пунктундагы  "үч"  деген сөз "беш" деген сөз менен алмаштырыл-

сын;

     - 3-пунктундагы  "төрт" деген сөз "сегиз" деген сөз менен алмашты-

рылсын;

     3-бөлүгүнүн:

     - 1-пунктундагы  "50%ынан" деген сан "80%ынан" деген сан менен ал-

маштырылсын;

     - 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "2) жыл  ичинде төрт кыска мөөнөттүү жана эки узак мөөнөттүү жолу-

гушуу алууга;";

     3-бөлүгүнүн 3-пунктундагы  "эки"  деген сөздөр "төрт" деген сөздөр

менен алмаштырылсын.

     49. 99-статьянын 1-бөлүгүндөгү "өлүм жазасы ырайым кылуу тартибин-

де эркиндигинен  ажыратуу  менен  алмаштырылган" деген сөздөр "өмүр бою

эркиндигинен ажыратуу ырайым кылуу тартибинде эркиндигинен ажыратуу ме-

нен алмаштырылган" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

     50. 100-статьяда:

     1-бөлүгүнүн:

     - 1-пунктундагы "50%ынан" деген сан "бирөөсүнөн" деген  сөз  менен

алмаштырылсын;

     - 2-пунктундагы "эки" деген сөз "үч" деген сөз  менен  алмаштырыл-

сын;

     - 3-пунктундагы "үч" деген сөз "беш" деген сөз  менен  алмаштырыл-

сын;

     2-бөлүгүнүн:

     - 1-пунктундагы  "60%ынан"  деген сан "бирөөсүнөн" деген сөз менен

алмаштырылсын;

     - 2-пунктундагы "эки" деген сөз "төрт" деген сөз менен алмаштырыл-

сын;

     - 3-пунктундагы "эки" деген сөз "алты" деген сөз менен алмаштырыл-

сын;

     3-бөлүгүнүн:

     - 1-пунктундагы "40%ынан" деген сан "70%ынан" деген сан менен  ал-

маштырылсын;

     - 2-пунктундагы "жолугушуу" деген сөз "жана бир узак мөөнөттүү жо-

лугушуу" деген сөз менен толукталсын;

     - 3-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "3) жыл  ичинде үч аманат же берип жиберүү жана үч бандероль алуу-

га".

     51. Ушул  Кодекстин  14-главасы  төмөнкүдөй  мазмундагы 100-1 жана

100-2-статьялар менен толукталсын:

     "100-1-статья. Өмүр бою эркиндигинен ажыратуу жазасын өтөп жаткан

                    соттолгондор үчүн өзгөчө режимдеги түзөтүү абактары

 

     Өзгөчө режимдеги  түзөтүү абактарында эркиндигинен өмүр бою ажыра-

тууга соттолгондор,  ошондой  эле эркиндигинен өмүр бою ажыратуу ырайым

берүү тартибинде  белгилүү  мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга алмашылган

адамдар башка соттолгондордон бөлүнүү менен жазаларын өтөшөт.

 

     100-2-статья. Өзгөчө режимдеги түзөтүү абактарында эркиндигинен

                   өмүр бою ажыратуу жазасын өтөп жатышкан соттолгондор

                   үчүн эркиндигинен ажыратуу мөөнөтүн өтөөнүн шарттары

 

     (1) Эркиндигинен  өмүр  бою ажыратууга соттолгондор, эреже катары,

камераларга эки адамдан көп эмес жайгаштырылат. Соттолгондордун өтүнүчү

боюнча жана  башка  зарыл  учурларда соттолгондордун жеке коопсуздугуна

коркунуч туулганда  түзөтүү  абагынын начальнигинин токтому боюнча алар

жеке камераларда  кармалышы  мүмкүн. Көрсөтүлгөн соттолгондордун эмгеги

соттолгондорду камераларда  кармоонун талаптарын эске алуу менен уюшту-

рулат.

     (2) Соттолгондор  күнүгө  узактыгы  бир  жарым  сааттык сейилдөөгө

укуктуу.

     Соттолгон өзүн жакшы алып жүрсө жана мүмкүнчүлүк болгондо сейилдөө

убактысы эки саатка чейин узартылышы мүмкүн.

     (3) Өзгөчө  режимдеги  түзөтүү  абактарына  келгенден кийин бардык

соттолгондор жаза  өтөөнүн  күчөтүлгөн  шарттарында жайгаштырылат. Жаза

өтөөнүн күчөтүлгөн  шарттарынан жаза өтөөнүн демейки шарттарына которуу

жаза өтөөнүн  10  жылдан кем эмесин жаза өтөөнүн күчөтүлгөн шарттарында

өтөгөндөн кийин  ушул Кодекстин 99-статьясынын алтынчы бөлүгүндө көрсө-

түлгөн негиздер  боюнча  жүргүзүлөт. Эгерде соттолгонго тергөө изолято-

рундагы мезгилинде жаза чарасы түрүндө айып изоляторуна же жалгыз каме-

рага отургузуу  колдонулбаса,  анын жаза өтөөнүн күчөтүлгөн шарттардагы

мөөнөтү камакка алынган күндөн тартып эсептелет.

     (4) Жаза  өтөөнүн  демейки  шарттарында  10 жылдан кем эмес мөөнөт

өтөгөндөн кийин соттолгондор ушул Кодекстин 99-статьясынын үчүнчү бөлү-

гүндө көрсөтүлгөн  негиздер  боюнча  жењилдетилген шарттарга которулушу

мүмкүн.

     (5) Жаза  өтөөнүн  белгиленген  тартибин  кыянат бузуучулар катары

таанылган жана  жазаны жењилдетилген шарттарда өтөп жаткан соттолгондор

жаза өтөөнүн демейки же күчөтүлгөн шарттарына, ал эми демейки шарттарда

жаза өтөп  жаткан соттолгондор жаза өтөөнүн күчөтүлгөн шарттарына кото-

рулушат. Кайрадан жаза өтөөнүн демейки болбосо жењилдетилген шарттарына

которуу ушул  статьянын үчүнчү жана төртүнчү бөлүктөрүндө каралган тар-

типте жүргүзүлөт.

     (6) Соттолгондордун  демейки,  жењилдетилген жана күчөтүлгөн шарт-

тарда жаза  өтөөлөрүнүн тартиби тамак-аш азыктарын жана күндөлүк керек-

түү нерселерди  сатып  алууга  каражаттарды" сарптоого, жолугушуулардын

санына жана  түрүнө,  посылкалардын,  жөнөтүүлөрдүн жана бандеролдордун

санына тийиштүү бөлүгү ушул Кодекстин 100-статьясында аныкталат.".

     52. 101-статьянын 5-бөлүгүнүн:

     1-пунктундагы "50%ынан" деген сан "бирөөсүнөн" деген сөз менен ал-

маштырылсын;

     2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "2) жыл ичинде төрт кыска мөөнөттүү жана эки узак мөөнөттүү  жолу-

гушуу алууга";

     3-пунктундагы "эки" деген сөз "үч" деген сөз менен алмаштырылсын;

     5-пункту алып салынсын;

     6-пункту 5-пункту деп эсептелсин.

     53. 102-статьяда:

     2-бөлүгүндөгү "эркиндигинен ажыратуу жайларында атайлап кылмыш жа-

сагандыгы үчүн  соттолгондордон,  ошондой эле жазаны өтөөнүн катуу, же-

њилдетилген" деген сөздөр "которулуу менен" деген сөздөр менен алмашты-

рылсын;

     3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "(3) жазаны  адаттагы  шарттарда  өтөп жаткан соттолгондорду шарт-

туу-мөөнөтүнөн мурда  бошотууга даярдоо үчүн иш жүзүндөгү мөөнөттү өтө-

гөндөн кийин жењилдетилген шарттарга которулат:

     1) анча чоњ эмес оордуктагы жана оор эмес кылмыштар үчүн сот тара-

бынан дайындалган жазанын мөөнөтүнүн төрттөн биринен кем эмесин;

     2) оор  кылмыш  үчүн  сот тарабынан дайындалган жазанын мөөнөтүнүн

үчтөн биринен кем эмесин;

     3) өзгөчө  оор кылмыш үчүн, ошондой эле эгер ал адам мурда атайлап

жасаган кылмыш  үчүн  эркиндигинен  ажыратууга соттолгон болсо, жазанын

мөөнөтүнүн жарымынан кем эмесин.";

     4 жана 5-бөлүктөрү алып салынсын;

     6-бөлүгүндөгү "жењилдетилген" деген сөз "адаттагы" деген сөз менен

алмаштырылсын;

     7 жана 8-бөлүктөр алып салынсын;

     9-бөлүгүндөгү "отряддын    тарбиялоо   кењешинин   сунушу   боюнча

жүргүзүлгөн адаттагы шарттардан жењилдетилген шарттарга которулган баш-

ка учурларда" деген сөздөр алып салынсын;

     6-9-бөлүктөр тийиштүүлүгүнө жараша 4-5-бөлүктөр деп эсептелсин.

     54. 103-статьяда:

     2-бөлүгүнүн:

     - 2-пунктундагы  "сегиз"  жана  "төрт" деген сөздөр тийиштүүлүгүнө

жараша "он эки" жана "сегиз" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

     - 3-пунктундагы  "он" деген сөздөр "он эки" деген сөздөр менен ал-

маштырылсын;

     - 4-пунктундагы "8" деген сан "10" деген сан менен алмаштырылсын;

     4-бөлүгүнүн 4-пунктундагы "сегиз" деген сөз "он эки" деген сөз ме-

нен алмаштырылсын;

     3 жана 5-бөлүктөр алып салынсын;

     4-бөлүк 3-бөлүк деп эсептелсин.

     55. 104-статьяда:

     2-бөлүгүнүн:

     - 2-пунктундагы "алты" жана "төрт" деген сөздөр тийиштүүлүгүнө жа-

раша "сегиз" жана "алты" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

     - 3-пунктундагы "сегиз" деген сөз "он" деген сөз менен алмаштырыл-

сын;

     - 4-пунктундагы "6" деген сан "8" деген сан менен алмаштырылсын;

     төртүнчү бөлүгүнүн:

     - 4-пунктундагы "сегиз" деген сөз "он" деген сөз менен алмаштырыл-

сын;

     - 6-пунктундагы "10" деген сан "12" деген сан менен алмаштырылсын;

     3 жана 5-бөлүктөр алып салынсын;

     4-бөлүк 3-бөлүк деп эсептелсин.

     56. 111-статьяда:

     1-бөлүгүндөгү "абагынан" деген сөздөн  кийин  "аял  кишилер"  жана

"эркек кишилер" деген сөздөр менен толукталсын.

     57. III бөлүмдүн 16-главасы алып салынсын.

     58. 143-статьяда:

     1-бөлүгүндөгү "камакка алуу" деген сөздөр "түзөтүү жумуштары,  эр-

киндигин чектөө" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

     2-бөлүгүндөгү "камакка алууга жана" деген сөздөр алып салынсын;

     4-бөлүгүндөгү "камакка алуу же" деген сөздөр алып салынсын.

     59. 144-статьянын 1-бөлүгүндөгү "камакка алуу, болбосо" деген сөз-

дөр алып салынсын.

     60. 145-статьяда:

     10-бөлүгүндөгү "алты"  деген  сөз "үч" деген сөз менен алмаштырыл-

сын;

     11-бөлүгүндөгү "бир жыл" деген сөздөр "алты ай" деген сөздөр менен

алмаштырылсын;

     төмөнкүдөй мазмундагы 12 жана 13-бөлүктөр менен толукталсын:

     "(12) Коомдук  жумуштарга  соттолгон  адам I жана II топтогу майып

катары таанылган  учурда  жазаны  аткаруучу  мекеме же орган аны жазаны

өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда бошотуу жөнүндө сунуштама киргизет.

     (13) Коомдук  жумуштар  түрүндө  жазалоого соттолгон аял кошбойлуу

болуп калган учурда жазанын аткарылышын ишке ашыруучу мекеменин же  ор-

гандын начальниги сотко анын кош бойлуулугуна жана төрөтүнө байланыштуу

жумуштардан бошоткон  учурдан  тартып,  аны  мөөнөтүнөн  мурда  бошотуу

жөнүндө сунуштама киргизет.";

     төмөнкүдөй мазмундагы эскертүү менен толукталсын:

     "Эскертүү: Соттолгондун күнөөсүн мойнуна албаганы шарттуу-мөөнөтү-

нөн мурда бошотуу үчүн тоскоолдук болуп эсептелбейт.".

     61. Ушул  Кодекстин  19-главасы төмөнкүдөй мазмундагы 145-1-статья

менен толукталсын:

     "145-1-статья. Эркиндигинен өмүр бою ажыратуу жазасын өтөп

                    жатышкан соттолгондорду шарттуу-мөөнөтүнөн мурда

                    бошотууга көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү

 

     (1) Эркиндигинен өмүр бою ажыратуу мөөнөтүн андан ары өтөөдөн шар-

ттуу-мөөнөтүнөн мурда  бошотуу соттолуучу алдыњкы үч жылдын ичинде жаза

өтөөнүн белгиленген тартибин кыянат бузбаганда гана колдонулат.

     (2) Эркиндигинен  өмүр  бою ажыратуу мөөнөтүн өтөп жаткан мезгилде

жаны оор  же  өзгөчө оор кылмыш жасаган соттолгондор шарттуу-мөөнөтүнөн

мурда бошотууга көрсөтүлбөйт.

     (3) Сот  соттолгонду шарттуу-мөөнөтүнөн мурда бошотуудан баш тарт-

кан учурда  кайрадан  көрсөтүү киргизүүгө соттун баш тартуу тууралу че-

чимди кабыл  алган күнүнөн кийин үч жылдан кем эмес убакыт өткөндө гана

көрсөтүшү мүмкүн.

     62. 146-статьяда:

     1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "(1) Түзөтүү  мекемелеринде  жазасын өтөп жатышкан кош бойлуу аял-

дарга жана жаш балдары бар аялдарга тийиштүүлүгүнө жараша сот тарабынан

жазаны өтөөнүн  мөөнөтүн бир жылга чейин же бала он төрт жашка чыкканга

чейин кийинкиге калтырылышы мүмкүн.";

     2-бөлүгү алып салынсын;

     3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "(3) Жазаны  аткаруу  мөөнөтүн кийинкиге калтыруу тууралу өтүнмөнү

түзөтүү мекемесинин  администрациясы  Кыргыз Республикасынын Жазык-про-

цесстик кодексинде  белгиленген тартипте бир жумалык мөөнөттө сотко жө-

нөтөт. Чечимге түзөтүү мекемесинин администрациясынын мүнөздөмөсү, туу-

гандарынын аялды жана баланы кабыл алууга, аларга турак-жай берүүгө жа-

на жашоо үчүн зарыл шарттарды түзүүгө макулдугу жөнүндө маалымдама, кош

бойлуулук жөнүндө болбосо баласы бар экени жөнүндө медициналык корутун-

ду, ошондой эле өздүк ишкагазы тиркелет.";

     статья төмөнкүдөй мазмундагы 4-бөлүк менен толукталсын:

     "(4) Сот  жазаны  аткарууну  кийинкиге калтырууга уруксат берүүдөн

баш тарткан  учурда  Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинде

белгиленген тартипте соттун чечимине даттанууга болот.";

     4-бөлүгүндөгү "түзөтүү  абагынын"  деген сөздөр "түзөтүү мекемеси-

нин" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

     3-8-бөлүктөр тийиштүүлүгүнө жараша 2-8-бөлүктөр деп эсептелсин.

     63. 147-статьяда:

     аталышындагы жана 4-бөлүгүндөгү "сегиз" деген сөздөр "он төрт" де-

ген сөздөр менен алмаштырылсын;

     1-бөлүгүндөгү "издөө  жарыялайт" деген сөздөр "сотко ага издөө жа-

рыялоо тууралу сунуштама киргизет" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

     3-бөлүгү "эскертүү берилгенден" деген сөздөрдүн алдында "эки жолу"

деген сөздөр менен толукталсын.

     64. 149-статьянын  1-бөлүгүндөгү  "Камакка  алуу түрүндөгү жазанын

мөөнөтү аяктаганга  чейин  кеминде  эки ай мурда, болбосо" деген сөздөр

алып салынсын.

     65. 150-статьяда:

     1-бөлүгүндөгү "Камакка алуу же" деген сөздөр алып салынсын;

     4-бөлүгүндөгү "камакка алуу же" деген сөздөр алып салынсын.

     66. 151-статьядагы "Камакка алуу жана" деген сөздөр алып салынсын.

     67. 156-статьянын 2-бөлүгүндөгү "башка кызматтарынын" деген сөздөр

алып салынсын.

     68. 157-статьянын 1-бөлүгүндөгү "башка кызматтарынын" деген сөздөр

алып салынсын;

     69. VI бөлүм, 21-глава алып салынсын.

 

     5-статья.

 

     "Кыргыз Республикасынын  Жогорку  соту жана жергиликтүү соттор жө-

нүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку

Кењешинин Жарчысы, 2003, N 10, 463-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана то-

луктоо киргизилсин:

     35-статьяда:

     2-пункту төмөнкүдөй мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

     "айыпкерге, соттолуучуга  карата  камакка  алуу түрүндө бөгөт коюу

чарасын тандап  алуу же андан баш тартуу, аны өзгөртүү же тергөө баскы-

чында же  сот өндүрүшүндө турган жазык иштери боюнча жокко чыгаруу туу-

ралу чечимди кабыл алат;";

     бешинчи жана  он  төртүнчү  абзацтар тийиштүүлүгүнө жараша алтынчы

жана он бешинчи абзацтар деп эсептелсин.

 

     6-статья.

 

     (КР 2009-жылдын 17-июлундагы № 224 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

 

     7-статья.

 

     "Кылмыштарды жасоо  жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган

адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө" Кыргыз  Рес-

публикасынын Мыйзамына "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Жарчы-

сы, 2002-ж., N 12, 501-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

     1. 5-статьянын 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "Кыргыз Республикасынын  Жазык-процесстик  кодексинде  белгиленген

тартипте чыгарылган судьянын (соттун) токтому (аныктамасы) аларга кара-

та бөгөт  коюу чарасы катарында камакта кармоо колдонулган айыпталуучу-

ларды камакта кармоонун негизи болуп саналат.".

     2. 17-статьянын 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "Камакта кармоо жайларынын кызматчылары шектүүнүн, айыпталуучунун,

соттолгондун жазык ишинде адвокаттын катыштыгы бардыгын ырастаган доку-

менттин (ордер-тапшырманын)  негизинде  шектүүлөргө,  айыпталуучуларга,

соттолуучуларга жактоочулары менен жекеме-жеке, алардын саны, убакыттын

узактыгы чектелбеген,  мүмкүн болушунча кызматчы аларды көрө алган, би-

рок уга албаган шартта жолугушууларга уруксат беришет.";

     Эскертүүнүн 1-бөлүгү төмөнкү редакцияда баяндалсын:

     "Эскертүү: Камакта отурган шек туудуруучунун, айыпталуучунун, сот-

толуучунун жактоочусуна, жазык ишинде анын катыштыгы бардыгын ырастаган

документи (ордер-тапшырмасы), ошондой эле анын инсандыгын күбөлөндүргөн

документи бар болсо, ага жолугушуу мүмкүнчүлүгү берилет.".

     3. 31-статьянын  4-бөлүгүнүн  бешинчи  абзацындагы "өлүм жазасына"

деген сөздөр  "өмүр бою эркиндигинен ажыратууга" деген сөздөр менен ал-

маштырылсын.

 

     8-статья.

 

     "Мунапыс берүүнүн  жана ырайым кылуунун жалпы принциптери жөнүндө"

Кыргыз Республикасынын  Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кење-

шинин Жарчысы,  2002-ж.,  N 7, 323-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана то-

луктоо киргизилсин:

     1. 4-статьянын 1-бөлүгүнүн 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндал-

сын:

     "2) өмүр  бою  эркиндигинен ажыратылгандарга, ошондой эле өмүр бою

эркиндигинен ажыратуу  ырайым берүү тартибинде белгилүү мөөнөткө эркин-

дигинен ажыратууга алмаштырылгандарга;".

     2. 17-статьяда:

     1-бөлүгүнүн:

     - 2-пунктундагы "өлүм жазасына" деген сөздөр "өмүр бою  эркиндиги-

нен ажыратууга" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

     - 3-пунктундагы "өлүм жазасына" деген сөздөр "өмүр бою  эркиндиги-

нен ажыратууга" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

     2-бөлүгүнүн 1-пунктундагы "өлүм жазасын  эркиндигинен  ажыратууга"

деген сөздөр "өмүр бою эркиндигинен ажыратууну белгилүү мөөнөткө эркин-

дигинен ажыратууга" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

     3. 18-статьянын  аталышындагы  жана  бүткүл  текстиндеги ар түрдүү

жөндөмөлөрдөгү "өлүм жазасына өкүм кылынган" деген сөздөр тийиштүү жөн-

дөмөдөгү жана  сан  түрүндөгү "өмүр бою эркиндигинен ажыратууга соттол-

гон" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

     4. 19-статья алып салынсын.

     5. 20-статьянын  1-бөлүгү  "бир жыл" деген сөздөрдөн кийин ", өмүр

бою эркиндигинен  ажыратууга  соттолгонго  - он жыл" деген сөздөр менен

толукталсын.".

     6. 22-статьядагы  "ички иштер" деген сөздөр "жазык-аткаруу тутуму-

нун" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

     7. 24-статьяда:

     статьянын аталышындагы жана текстиндеги "өлүм жазасына өкүм кылын-

ган" деген  сөздөр  "өмүр  бою эркиндигинен ажыратууга соттолгон" деген

сөздөр менен алмаштырылсын;

     "Ички иштер  министрлигине"  деген  сөздөр "Юстиция министрлигине"

деген сөздөр менен алмаштырылсын.

     8. 28-статьяда:

     1-пунктундагы "өлүм жазасына өкүм кылынган" деген сөздөр "өмүр бою

эркиндигинен ажыратууга соттолгон" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

     2-пунктундагы "өкүм  кылынган"  деген сөздөр "соттолгон" деген сөз

менен алмаштырылсын.

     9. 29-статьяда:

     "Өлүм жазасына  өкүм кылынган" деген сөздөр "Өмүр бою эркиндигинен

ажыратууга соттолгон" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

     "Ички иштер министри" деген сөздөр "Юстиция министри" деген сөздөр

менен алмаштырылсын.

 

     9-статья.

 

     "Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексин колдонууга киргизүү

жөнүндө" Кыргыз  Республикасынын  Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жо-

горку Кењешинин  Жарчысы, 2000-ж., N 3, 156-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр

киргизилсин:

     1. 3-статьядагы "камакка алуу," деген сөздөр алып салынсын.

     2. 4-статьянын 1-бөлүгүндө:

     1-пунктунун төртүнчү абзацындагы "Камак үйлөрү жөнүндө жобону жана

алардын штаттык санынын ченемин" деген сөздөр алып салынсын;

     2-пунктунун тогузунчу абзацы алып салынсын.

 

     10-статья.

 

     "Кыргыз Республикасынын  Жазык кодексин колдонууга киргизүү жөнүн-

дө" Кыргыз  Республикасынын  Мыйзамына  (Кыргыз Республикасынын Жогорку

Кењешинин Ведомосттору,  1998-ж.,  N 7, 230-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр

киргизилсин:

     6-статьядагы "камакка алуу," деген сөздөр алып салынсын.

 

     11-статья.

 

     Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

     Ушул Мыйзамдын  сот  арачыларына  тийиштиги  бар жоболору, "Кыргыз

Республикасынын сот  арачылары  жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

колдонууга киргизилген күндөн тартып күчүнө кирет.

     Курамында Кыргыз  Республикасынын  Жогорку  сотунун беш судьясынан

турган соттук  коллегиясы  тарабынан  көзөмөл тартибинде каралуучу ушул

Мыйзамдын жазык  иштери  боюнча жоболору 2008-жылдын 1-январынан тартып

колдонууга киргизилет.

     Кыргыз Республикасынын  Конституциясынын  15-статьясынын 2-пунктун

(бир түзүмдүү  соттор боюнча) ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кењешине үч айдын ичинде сунуштарды киргизүү Кыргыз Республика-

сынын Президентинен суранылсын.

     Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө:

     ушул Мыйзамдан  келип  чыккан жоболорду жүзөгө ашыруу, анын ичинде

ушул Мыйзамда  киргизилген кылмыш-жазалардын түрлөрүн уюштуруу жана ат-

каруу, анын  ичинде өмүр бою эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазаны ат-

карууну 2008-жылдын 1-январынан кечиктирбестен аткаруу боюнча зарыл ча-

раларды көрсүн;

     үч айлык  мөөнөттө  жазык-аткаруу  инспекцияларынын болгон штаттык

саны менен кошо Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинен Кыргыз

Республикасынын Юстиция  министрлигинин  карамагына  өткөрүп берүү жана

аларды материалдык-техникалык жактан чыњдоо боюнча зарыл чараларды көр-

сүн,

     өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин;

     2010-жылга чейин  "Кыргыз  Республикасынын  Жазык-аткаруу кодексин

колдонууга киргизүү  жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 1999-жылдын 13-де-

кабрындагы № 143 Мыйзамынын 4-статьясын аткарууну камсыз кылсын.

    2007-жылдын 3-июлунан тартып күчүн жоготту.

(КР 2008-жылдын  29-декабрындагы  №  273  Мыйзамынын  редакциясына ылайык)

    Өлүм жазасына соттолгон адамдарга карата соттун чечими өлүм жаза-

сы түрүндөгү жазаны өмүр бою эркиндигинен ажыратуу менен алмаштыруу бө-

лүгүндө өзгөртүлүүгө тийиштиги белгиленсин.

        Өмүр бою  эркиндигинен ажыратууга соттолгон адамдарды кармоо үчүн

Кыргыз Республикасында  өзгөчө  режимдеги  түзөтүү колониясы түзүлгөнгө

чейин өлүм  жазасы өмүр бою эркиндигинен ажыратууга алмаштырылган адам-

дар, ошондой  эле өмүр бою эркиндигинен ажыратылгандар тергөө изолятор-

лорунда жана  түзөтүү  колонияларынын камералык типтеги жайларында жаза

өтөөрү белгиленсин.

     Ушул Мыйзам  күчүнө  кирген  күндөн  тартып биринчи, апелляциялык,

кассациялык сотторго  жана  көзөмөлгө алуу инстанцияларына келип түшкөн

жана каралып  жаткан иштер ушул Мыйзамда киргизилген өзгөртүүлөргө жана

толуктоолорго ылайык каралууга жатарлыгы белгиленсин.

     Ушул Мыйзамдын  түзөтүү жумуштары, эркиндигин чектөө түрүндөгү жа-

залар жөнүндө  жоболору аларды аткаруу үчүн зарыл шарттардын түзүлүшүнө

жараша, бирок  2008-жылдын 1-январынан кечиктирилбестен колдонууга кир-

гизилет.

        (КР 2008-жылдын  29-декабрындагы  №  273  Мыйзамынын  редакциясына ылайык)

 

 

     Кыргыз Республикасынын Президенти                 К.Бакиев