Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

                Кыргыз Республикасынын

      2011-жылдын 17-октябрындагы № 173 Мыйзамына ылайык

                      КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

 

Бишкек шаары

2007-жылдын 6-августу № 135

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

            Кыргыз Республикасынын онуктуруу фонду жонундо

 

                        (Кыргыз Республикасынын

                    2009-жылдын 11-майындагы № 152,

                     2009-жылдын 7-июлундагы № 203,

                    2009-жылдын 5-ноябрындагы № 291

                   2009-жылдын 5-ноябрындагы № 292

                  Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

     1-глава.     Жалпы жоболор

     2-глава.     Фонддун Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары,

                  Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, эларалык финансы

                  институттары жана четөлкөлүк банктар менен өзара

                  мамилелери

     3-глава.     Финансы ресурстарын тартуу жана пайдалануу

     4-глава.     Фонддун капиталы жана кирешеси

     5-глава.     Фонддун бюджети, отчеттуулугу жана көзкарандысыз аудити

     6-глава.     Фонддун башкаруу органдарынын структурасы

     7-глава.     Корутунду жоболор

 

 

     Ушул Мыйзам  мамлекеттин финансы активдерин корпоративдүү натыйжа-

луу башкаруу  аркылуу Кыргыз Республикасынын экономикасынын артыкчылык-

туу жана стратегиялык тармактарын өнүктүрүүгө жана стимулдаштырууга ар-

налган Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү фондун түзүүнүн жана анын иште-

шинин укуктук жана уюштуруучулук негиздерин аныктайт.

 

                               1-глава

                             Жалпы жоболор

 

     1-статья. Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү фонду жана анын статусу

 

     1. Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү фонду (мындан ары -  Фонд)  өз

ишин  мамлекеттин жүз пайыз катышуусу менен жабык акционердик коом фор-

масында түзүлгөн  адистештирилген  финансы-кредиттик  мекеме  түрүндөгү

юридикалык жак болуп саналат.

     Кыргыз Республикасынын  Өнүктүрүү, инвестициялар жана инновациялар

боюнча борбордук Агенттиги Фонддун акцияларын башкаруу боюнча мамлекет-

тин агентинин функцияларын аткарат, ошондой эле аларды кармоочу (акцио-

нер) болуп эсептелет.

     Фонддун акцияларын  сатууга,  күрөөгө  коюуга, кандайдыр бир башка

ыкмалар менен милдеттерди артууга же алып коюуга мүмкүн эмес.

 

     Карањыз:

     Кыргыз Республикасынын Президентинин 2008-жылдын 3-июлундагы (Кыр-

гыз Республикасынын  Өнүктүрүү фонду" жабык акционердик коомун уюштуруу

тууралу) буйругу

    

     2. Фонддун жайгашкан жери Бишкек шаары болуп саналат. Фонд филиал-

дарын, өкүлчүлүктөрүн түзүүгө жана Кыргыз Республикасында жана анын ай-

магынан тышкары  өз өкүлдөрүн дайындоого укуктуу. Фонддун өзүнүн аталы-

шындагы мөөрү болот.

     3. Кыргыз Республикасы Фонддун милдеттенмелери  боюнча  жооп  бер-

бейт.  Фонд  Кыргыз Республикасынын милдеттенмелери боюнча жоопкерчилик

албайт.    

(КР 2009-жылдын 11-майындагы № 152,2009-жылдын 5-ноябрындагы № 292

 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

     2-статья. Фонддун иштешин укуктук жөнгө салуу

 

     1. Фонддун ишин укуктук жөнгө салуу Кыргыз Республикасынын Консти-

туциясына, ушул  Мыйзамга  жана  Кыргыз  Республикасынын башка ченемдик

укуктук актыларына ылайык жүзөгө ашырылат.

     2. Финансы-банк иштерин жана иштин дагы башка түрлөрүн жөнгө салу-

учу Кыргыз Республикасынын мыйзамдары Фондго карата ушул Мыйзамда жөнгө

салынбаган бөлүгүндө колдонулат.

     (КР  2009-жылдын 11-майындагы № 152

 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

     3-статья. Фонддун максаты

 

    Фонддун ишинин  негизги максаты активдердин сакталышын жана көбөй-

түлүшүн камсыз  кылуучу мамлекеттин ишенип берилген активдерин натыйжа-

луу корпоративдик  башкаруу  жолу менен экономиканын артыкчылыктуу жана

стратегиялык тармактарын  өнүктүрүүгө,  ишке  ашырууга жана стимулдоого

көмөк көрсөтүү болуп эсептелет.

     (КР 2009-жылдын 11-майындагы № 152,2009-жылдын 5-ноябрындагы № 292

 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

     4-статья. Фонддун милдеттери

 

     Фонддун милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:

     1) Кыргыз  Республикасынын экономикасынын реалдуу секторун өнүктү-

рүүнү финансылык жактан колдоо;

     2) ар  кандай  булактардан  финансы ресурстарын топтоо жана Кыргыз

Республикасынын экономикасын өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу жана стратегия-

лык багыттарын колдоого жумшоо;

     3) мультипликативдик  натыйжага  жана жогорку экономикалык майнап-

туулукка багытталган финансылык долбоорлорду камсыз кылуу;

     4) орто  жана  узак  мөөнөттүү, ошондой эле төмөнкү үстөк пайыздуу

негизде экономиканын субъекттеринин кредиттик ресурстарга жетүүсүн кам-

сыз кылуу;

     5) ата мекендик ишканаларга инвестициялардын тартылышын стимулдаш-

тыруу;

     6) ата мекендик экспортту жылдырууга жардам берүү;

     7) менеджменттин  заманбап  усулдарын,  жана долбоорлорду турмушка

ашыруу процесстерине баа берүүнү жана контролдоону киргизүү;

     8) региондордо ишкер жана инвестициялык жигердүүлүктүн өсүшүнө кө-

мөк көрсөтүү.

     (КР  2009-жылдын 11-майындагы № 152

 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

    5-статья. Фонддун функциялары жана ыйгарым укуктары

 

     1. Өнүктүрүү фондунун функциялары болуп төмөнкүлөр саналат:

     1) долбоорлорду  тандоо  жана  каржылоо,  анын ичинде долбоорлорду

турмушка ашыруучу юридикалык жактардын ишине катышуу;

     2) Фонддун  ички  актыларына ылайык каржылоого сунуш кылынган дол-

боорлорго баа берүү;

     3) долбоорлорду турмушка ашыруу үчүн катышуучу-банктарды жана юри-

дикалык жактарды тандоо;

     4) Фонд  тарабынан каржылануучу долбоорлорду турмушка ашырууга мо-

ниторинг жүргүзүү;

     5) катышуучу-банктардын жана долбоорлорду турмушка ашыруучу юриди-

калык жактардын  милдеттенмелеринин аткарылышын камсыз кылуу боюнча ча-

раларды көрүү;

     6) ар түрдүү булактардан зайымдарды тартуу жана аларды тындыруу;

     7) мамлекеттик-жеке өнөктөштүктөрдө анын агенти катары мамлекеттин

чыгышы;

     8) Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү, инвестициялар жана инновация-

лар боюнча  борбордук Агенттигине консультациялык, эксперттик жана ана-

литикалык кызматтарды акысыз негизде көрсөтүшү.

     2. Фондго өз иштерин жүзөгө ашыруу үчүн төмөнкүдөй ыйгарым укуктар

берилет:

     1) Фонддун  Директорлор кењеши тарабынан бекитилүүчү ички ченемдик

актыларга ылайык  финансы  жылына өзүнүн кредиттик саясатын жүзөгө ашы-

руу;

     2) долбоорду каржылоонун максатка ылайыктуулугун аныктоо;

     3) банк  экспертизасына  баа берүүнү жүзөгө ашыруу үчүн эксперттер

менен консультанттарды ишке тартуу;

     4) займ  каражаттарын,  анын  ичинде  тиешелүү жылга республикалык

бюджет жөнүндөгү мыйзамга ылайык республикалык жана жергиликтүү бюджет-

терден каражаттарды тартуу;

     5) Фонддун ички актыларында аныкталган чектерде жана тартипте ички

жана  тышкы  рыноктордогу жогорку ликвиддүү финансы аспаптарын,  заемду

кошо алганда, бош каражаттарды жайгаштыруу;

     6) ата мекендик жана четөлкөлүк банктардын жана башка финансы инс-

титуттарынын катышуусу менен карыз алуунун уюштуруучусу жана катышуучу-

су катары чыгуу;

     7) мамлекетке таандык акциялардын мамлекеттик пакеттерин башкаруу.

     (КР 2009-жылдын 11-майындагы № 152,

  2009-жылдын 5-ноябрындагы № 291,2009-жылдын 5-ноябрындагы № 292

 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

                                2-глава

              Фонддун Кыргыз Республикасынын мамлекеттик

           органдары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы,

             эларалык финансы институттары жана четөлкөлүк

                    банктар менен өзара мамилелери

 

     6-статья. Фонддун Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары

               менен өзара мамилелери

 

     1. Фонд өз иштерин ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын башка

ченемдик укуктук актыларында белгиленген ыйгарым укуктарынын чектеринде

өзалдынча уюштурат жана жүзөгө ашырат.

     2. (КР   2009-жылдын 11-майындагы № 152 Мыйзамынын редакциясына

ылайык)

     3. Ушул  Мыйзам  жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзам актылары

менен түздөн-түз каралган учурларды кошпогондо, Фонддун иштерине мамле-

кеттик органдардын, алардын кызмат адамдарынын кандай гана формада бол-

босун кийлигишүүлөрүнө тыюу салынат.

     (КР  2009-жылдын 11-майындагы № 152

 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

     7-статья. Фонддун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен өзара

               мамилелери

 

     1. Кыргыз  Республикасынын  Улуттук  банкы, Кыргыз Республикасынын

мыйзам актыларында  белгиленген ыйгарым укуктарынын чектеринде, Фонддун

Кыргыз Республикасынын  финансы-кредиттик  уюмдарынын ишин жөнгө салган

мыйзамдарды аткарышына көзөмөлдүктү жүзөгө ашырат.

     2. Макроэкономикалык  туруктуулукту  камсыз  кылуу максатында Фонд

Кыргыз Республикасынын  Улуттук банкы менен бирдикте республиканын эко-

номикасына Фонддун  ар  жылдык  инвестицияларынын  чектик суммасын жана

шарттарын аныктоого милдеттүү.

     3. Кыргыз  Республикасынын  Улуттук банкы өзү тарабынан бекитилген

формаларга жана  тартипке  ылайык, Фонд тарабынан белгиленген критерий-

лердин негизинде  банктын катышуучуларын тандап алуу үчүн Фондго маалы-

мат берет.

     4. Фонддун  каражаттары  Кыргыз  Республикасынын  Улуттук банкынын

өзүнчө эсебинде турат.

     (КР 2009-жылдын 11-майындагы № 152

 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

     8-статья. Фонддун эларалык финансы институттары жана четөлкөлүк

               банктар менен өзара мамилелери

 

     Фонд өз ишинде эларалык финансы институттары жана четөлкөлүк банк-

тар менен долбоорлорду каржылоо боюнча түзүлгөн эки тараптуу  жана  көп

тараптуу  келишимдерге  ылайык тењ каржылоо шарттарында эриш-аркак ара-

кеттенет.

 

                                3-глава

              Финансы ресурстарын тартуу жана пайдалануу

 

     9-статья. Фонддун операциялары

 

    9-статья. Фонддун операциялары

 

     1 Өзүнүн  функцияларын  аткаруу үчүн Фонд банк операцияларынын тө-

мөнкүдөй түрлөрүн жүргүзө алат:

     1) келишимдик шарттарда займдарды өзүнүн атынан тартуу;

     2) өзүнүн же келишимдик шарттарда өзүнүн атынан тартылган каражат-

тарды жайгаштыруу;

     3) коммерциялык банктарда, четөлкөлөрдөгүнү кошкондо, улуттук жана

четөлкөлүк валютада эсептерин ачуу;

     4) кредит иштерине байланышкан консультациялык жана маалымат  кыз-

маттарын көрсөтүү.

     2. Мындан тышкары Фонд төмөнкүлөрдү ишке ашыра алат:

     1) өзүнүн муктаждыктары үчүн четөлкөлүк валютаны сатып алууну жана

сатууну;

     2) өзүнүн атынан баалуу кагаздарды сатып алууну жана сатууну;

     3) өзүнүн атынан баалуу металлдарды сатып алуу жана сатуу;

     4) баалуу кагаздарды жана башка мүлктөрдү ишеним менен башкаруу.

     3. Фонддун максаттарына жана милдеттерине жетиши үчүн  Фонд  зарыл

болгон дагы башка бүтүмдөрдү ишке ашырууга укуктуу.

     (КР 2009-жылдын 5-ноябрындагы № 292 Мыйзамынын редакциясына ылай-

ык)

     10-статья. Фонд тарабынан башка булактардан финансы ресурстарынын

                тартылышы жана пайдаланылышы

 

     Фонд акы төлөө,  мөөнөттүүлүктүн жана кайтарымдуулуктун  негизинде

башка  булактардан  финансы  ресурстарын  алууга укуктуу Фонд тарабынан

башка булактардан алынуучу финансы каражаттарын берүүнүн, пайдалануунун

жана кайтарып берүүнүн тартиби жана шарттары Фонддун Директорлор кењеши

тарабынан, ошондой эле эки тараптуу келишимдер менен аныкталат.

 

     11-статья. Фонддун катышуучу банктар менен өзара мамилелери

 

     1. Катышуучу банктарды кредиттик тейлөө Фонддун Директорлор кењеши

тарабынан бекитилген  Фонддун  ички актыларына, ошондой эле Кыргыз Рес-

публикасынын мыйзамдарына  ылайык  келишимдин  негизинде Фонд тарабынан

жүзөгө ашырылат.

     2. Тейлөөнүн жалпы шарттары ачык маалымат болуп саналат. Тейлөөнүн

шарттары  өзгөргөн  учурда Фонд катышуучу банктарга бул тууралу Фонддун

Директорлор кењеши тарабынан бекитилген Фонддун ички актыларында белги-

ленген тартипте кабарлайт.

     3. Катышуучу банктарды тейлөөнү жүзөгө ашырып жатканда Фонд элара-

лык тажырыйбада колдонулуучу, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына кара-

ма-каршы келбеген каалаган эсептешүү системаларын колдонууга укуктуу.

     4. Фонд ушул Мыйзамга жана Фонддун ички актыларына ылайык катышуу-

чу банктардын каражаттарынын максаттуу пайдаланылышын контролго  алууну

жүзөгө ашырат.

 

     12-статья. Долбоорлорду каржылоо

 

     1. Фонд Фонддун акционери тарабынан аныкталган талаптарга жооп бе-

рүүчү улуттук долбоорлорду каржылайт.

     Кыргыз Республикасынын   Президентинин   чечими   боюнча долбоорго

"улуттук" статус берилет.

     2. Улуттук  долбоорлорду Фонд тарабынан каржылоо төмөнкүдөй жолдор

аркылуу жүзөгө ашырылат:

     1) Фонддун директорлор Кењеши тарабынан бекитилүүчү ички актыларга

жана макулдашууларга ылайык улуттук долбоорлорду жүзөгө ашыруучу юриди-

калык жактардын ишине катышуу;

     2) Фонддун директорлор Кењеши тарабынан бекитилүүчү ички актыларга

жана кредиттик келишимдерге ылайык улуттук долбоорлорго кредит берүү.

     3. Фонддун  катышуусу  менен  улуттук долбоорлорду жүзөгө ашырууда

Байкоочу кењеш  түзүлөт, аны түзүү тартиби жана анын иши Фонддун дирек-

торлор Кењеши тарабынан аныкталат.

     4. Фонд  тарабынан улуттук долбоорлорду каржылоо Фонддун директор-

лор Кењеши тарабынан бекитилүүчү ички актыларга ылайык аныкталган шарт-

тарда, тартипте жана мөөнөттөрдө жүргүзүлөт. Берилүүчү кредиттер боюнча

сый акынын  ставкасынын өлчөмү карыз алуунун орточо наркын жана Фонддун

операциялык сарптоолорун эске алуу менен эсептелет.

     5. Фонд тарабынан берилүүчү кредиттер күрөө, кепилдиктер жана мил-

деттенмелердин аткарылышын  камсыз  кылуучу Кыргыз Республикасынын мый-

замдарында каралган дагы башка ыкмалар менен камсыз кылынууга тийиш.

     (КР  2009-жылдын 11-майындагы № 152, 2009-жылдын 5-ноябрындагы № 292

 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

     13-статья. Фонд тарабынан каржылануучу долбоорлорду ишке ашыруунун

                мониторинги

 

     1. Фонд  долбоорлорду ишке ашыруучу субъекттер менен болгон макул-

дашуулардын негизинде,  өзү тарабынан каржылануучу долбоорлорго карата,

төмөнкүлөрдү кошкондо, мониторинг жүргүзүүнү жүзөгө ашырат:

     1) катышуучу-банктар  тарабынан долбоорлордун ишке ашырылышын кар-

жылоо графиктерин;

     2) улуттук  долбоорлорду  ишке  ашыруучу катышуучу-банктардын жана

юридикалык жактардын каржылык абалын;

     3) долбоордун  орто аралыктагы натыйжаларынын жыйынтыгы боюнча ка-

ражаттарды чыгымдоонун эффективдүүлүгүн;

     4) тобокелдиктерди бөлүштүрүүнү.

     Катышуучу-банктар агенттик  тейлөө келишимдерине ылайык алар тара-

бынан тейленүүчү долбоорлорго карата турмушка ашырылуучу долбоорлор бо-

юнча жумуштардын,  кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмүнүн иш жүзүндө аткарылы-

шынын мониторингин жүзөгө ашырат.

     2. Фонддун  башкармалыгы жыл сайын натыйжалардын долбоордук техни-

калык-экономикалык көрсөткүчтөргө  туура  келишине баа берүү менен дол-

боорлорду ишке  ашырууга  жана  каржылоого талдоо жүргүзөт жана Фонддун

Директорлор кењешине тиешелүү корутунду берет.

     (КР  2009-жылдын 11-майындагы № 152

 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

     14-статья. Фонддун иштерин чектөө

 

   Фондго төмөнкүлөргө тыюу салынат:

     1) катышуучу-банктарды,  лизинг берүүчү уюмдарды жана улуттук дол-

боорлорду турмушка  ашыруучу  юридикалык жактарды кошпогондо, жеке жана

юридикалык жактарга кредит берүүгө;

     2) депозиттерди тартууга, жеке жана юридикалык жактардын эсептерин

ачууга;

     3) алардын кайтарылышын камсыз кылбай туруп займдарды берүүгө;

     4) мурда алынган займдар боюнча мөөнөтү өтүп кеткен милдеттенмеле-

ри (бир жылдан ашуун) болгондо, кошумча тышкы жана ички карыз берүүлөр-

дү жүргүзүүгө;

     5) Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнө, башка мамлекеттик органдарга

жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кредиттерди берүүгө;

     6) мамлекеттик бийлик органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу

органдарына, ошондой эле чарбакер субъекттерге ар кандай түрдөгү финан-

сылык жардам көрсөтүүгө.

     (КР  2009-жылдын 11-майындагы № 152,2009-жылдын 5-ноябрындагы № 292

 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

                                4-глава

                    Фонддун капиталы жана кирешеси

 

     15-статья. Фонддун уставдык капиталы

 

     1. Фонддун  уставдык  капиталы  компаниялардын акцияларын сатуудан

келип түшкөн  акча  каражаттарынан  жана бюджеттик эмес фонддордун анын

акционери тарабынан  Фондго  өткөрүп  берилүүчү каражаттарынын эсебинен

түзүлөт.

     (КР 2009-жылдын 5-ноябрындагы № 292 Мыйзамынын редакциясына ылай-

ык)

 

     16-статья. Фонддун кирешеси

 

    1. Фонддун  кирешеси  ошол  мезгилде колдо болгон бардык кирешелер

менен чыгашаларды  эсептегенден  кийин, төмөнкүлөрдү кошо алганда, бух-

галтердик стандартка ылайык финансы жылынын жыйынтыктары боюнча аныкта-

лат:

     - фондду  кармап туруу, кадимкидей иштешин камсыз кылуу үчүн зарыл

болгон жана  эларалык  тажрыйбада  кабыл алынган операциялык жана башка

чыгашаларды;

     - боло турган чыгашаларды жабууга Фонддун резервдерди түзүшү.

     2. Фонддун  таза пайдасын бөлүштүрүү тартиби Директорлор кењешинин

сунуштарынын негизинде анын акционери тарабынан аныкталат.

     (КР 2009-жылдын 5-ноябрындагы № 292  Мыйзамынын редакциясына ылай-

ык)

     17-статья. Боло турган чыгашаларды жабууга кетүүчү Фонддун

                резервдерин түзүү

 

     Классификациялуу активдер  жана шарттуу милдеттенмелер боюнча боло

турган чыгашаларды  жабууга Фонддун резервдерди түзүшү Кыргыз Республи-

касынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларына ылайык жүргүзүлөт.

 

                                5-глава

        Фонддун бюджети, отчеттуулугу жана көзкарандысыз аудити

 

     18-статья. Фонддун бюджети жана отчеттуулугу

 

     1. Фонддун финансы жылы 1-январдан тартып 31-декабрды кошо эсептөө

менен белгиленет.

     2. Фонддун бюджетинин жыл сайынкы долбоору Фонддун Директорлор ке-

њеши тарабынан  белгиленген  форма боюнча даярдалат жана Фонддун Дирек-

торлор кењеши тарабынан бекитилет.

     3. Фонддун Башкармасы жыл сайын Фонддун бюджетинин аткарылышы туу-

ралу отчетту, Фонддун балансы жана кирешелери менен чыгашалары жөнүндө-

гү отчетту даярдайт. Фонддун бюджетинин аткарылышы тууралу отчетту Фон-

ддун Директорлор кењеши бекитет.

     4. Фонд төмөндөгүлөр тууралу отчет берет:

     1) квартал  сайын  бюджетти аткаруу боюнча ыйгарым укуктуу органга

республикалык бюджеттин  каражаттарын сарптоо тууралу, эгерде мындайлар

болсо;

     2) отчеттук жылдан кийин 30-апрелден кечиктирбей, Кыргыз Республи-

касынын Жогорку Кењешине жана Кыргыз Республикасынын Президентине Фонд-

дун бюджетинин аткарылышы тууралуу отчетту,  Фонддун Директорлор кењеши

бекиткенден кийин аудитордук текшерүүдөн өткөн Фонддун финансы отчетун,

ошондой  эле  Фонддун  Директорлор кењеши тарабынан аныкталуучу фонддун

иштери тууралу дагы башка отчетторду.

     5. Кыргыз  Республикасынын  Жогорку  Кењеши Фонддун жылдык финансы

отчетун отчеттук жылдан кийин 1-июлга чейин карайт.

 

     19-статья. Фонддун аудити

 

     1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењеши Фонддун финансы жылы аяк-

тарына алты ай калгандан кечиктирбей Фонддун аудити тууралу чечим кабыл

алат жана Фонддун Директорлор кењешинин сунуштамасы боюнча эларалык ка-

дыр-баркы бар аудитордук фирманы аныктайт.

     2. Финансы жылынын жыйынтыгы боюнча Фонддун ишинин аудитин өткөрүү

жөнүндөгү келишим Фонддун атынан Фонддун Директорлор кењешинин  ыйгарым

укуктуу мүчөсү тарабынан түзүлөт.

     3. Аудитордук фирма менен түзүлгөн келишимге ылайык Фонд  эларалык

аудитордук  тажырыйбага  жараша аудитордук текшерүү жүргүзүү үчүн зарыл

болгон отчетторду жана маалыматтарды берет.

     4. Фонддун аудити боюнча аудитордук фирманын кызмат көрсөтүүлөрүнө

төлөп берүү Фонддун өзүнүн каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылат.

 

                                6-глава

               Фонддун башкаруу органдарынын структурасы

              Глава КР 2009-жылдын 5-ноябрындагы № 292
                    Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

      20-статья. Фонддун башкаруу органдары

 

     1. Фонддун башкаруу органдары болуп төмөнкүлөр эсептелет:

     1) жогорку органы - акционер;

     2) байкоо жүргүзүүчү органы - Директорлор кењеши;

     3) аткаруу органы - Башкарманын төрагасы башында турган Башкарма;

     4) контролдоочу органдар - ички аудитор жана тобокел-менеджер.

     2. Фонддун башкаруу органдарынын  функциялары,  ыйгарым  укуктары,

түзүлүшүнүн  жана ишинин тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана

Фонддун уставы менен аныкталат.

     3. Мамлекеттик  кызматчылар Фонддун акционеринин чечими менен анын

башкаруу органына дайындалышы мүмкүн.  Фонддун, ошондой эле анын акцио-

неринин жетекчилери жана кызматкерлери өз милдеттерин аткаргандыгы үчүн

акы алуу укугу менен коммерциялык жана башка уюмдардын башкаруу  орган-

дарында,  анын  ичинде Фонд тарабынан каржылануучу улуттук долбоорлорду

ишке ашыруучу юридикалык жактарда болууга, ошондой эле мамлекеттик-жеке

өнөктөштүктү башкаруу органдарына кирүүгө укуктуу.

 

     21-статья. Фонддун акционери

 

     1. Фондду  башкаруунун жогорку органы болуп анын акционери эсепте-

лет,  ал ушул Мыйзамда аныкталган өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен акцио-

нердик коомдор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген

акционерлердин жалпы  чогулушунун  компетенциясынын  алкагында  Фонддун

ишинин маселелери боюнча чечимдерди кабыл алат.

     2. Фонддун  акционеринин  өзгөчө   компетенциясына   анын   ишинин

төмөнкүдөй атайын маселелери кирет:

     1) Фонддун ишинин негизги принциптерин,  багыттарын, артыкчылыкта-

рын жана параметрлерин бекитүү;

     2) Фонддун кредиттик жана инвестициялык саясатын ишке ашыруу  мак-

саты  үчүн  экономикалык  стратегиялык жана артыкчылыктуу тармактарынын

тизмегин аныктоо;

     3) улуттук  долбоорлорду  Фонддун  каржылоосу  үчүн өткөрүп берүү.

Мындай каржылоонун кредиттик  жана  инвестициялык  тобокелдерин  баалоо

Фонддун Директорлор кењеши тарабынан жүзөгө ашырылат.

     4) мамлекеттин атынан Фонд  мамлекеттик-жеке  өнөктөштүккө  кирүү.

Мындай  өнөктөштүктө  Фонддун катышуусунун тобокелин баалоо Директорлор

кењеши тарабынан жүзөгө ашырылат.

     3. Фонддун  акционеринин  регламенти  жана  чечимдерди  кабыл алуу

жол-жоболору анын уставы менен аныкталат.

 

     22-статья. Фонддун Директорлор кењеши

 

     1. Директорлор кењеши Фонддун ишине жалпы жетекчиликти жүзөгө ашы-

руучу, аны башкаруунун коллегиялык байкоочу органы болуп эсептелет.

     2. Директорлор кењешинин компетенциясы  ушул  Мыйзамда  аныкталган

өзгөчөлүктөрдү  эске алуу менен акционердик коомдор жөнүндө Кыргыз Рес-

публикасынын мыйзамдарына ылайык Фонддун уставы менен аныкталат.

     3. Фонддун  Директорлор кењешинин өзгөчө компетенциясына анын иши-

нин төмөнкүдөй атайын маселелери кирет:

     1) акционер тарабынан бекитилген багыттардын,  принциптердин,  ар-

тыкчылыктардын жана анын ишинин параметрлеринин негизинде  Фонддун  ин-

вестициялык  жана  ишкердик  стратегияларын,  пландарын  жана  саясатын

түзүү, бекитүү жана маалы менен жањыртып туруу;

     2) Фонддун  операциялык жана инвестициялык ишинин негизги тобокел-

дерин аныктоо,  ушул тобокелдер үчүн чектик дењгээлди белгилөө, ошондой

эле аны башкарууну уюштуруу;

     3) Фонддун аткаруу органдарынын ишине көзөмөлдү жүзөгө ашыруу;

     4) Фондду ички контролдоонун адекваттуу жана натыйжалуу системасын

түзүү жана сактоо;

     5) Фонддун  ишинин  жана анын банк-катышуучулар,  кредиторлор жана

башка үчүнчү жактар менен өз ара аракеттеринин регламентин жана  эреже-

син бекитүү;

     6) акционердин компетенциясына кирген  Фонддун  ишинин  маселелери

боюнча долбоорлорду, сунуштарды, экспертизаны, башка материалдарды жана

документтерди даярдоо.

     4. Фонддун  Директорлор  кењешинин  сандык курамы анын мүчөлөрүнүн

жалпы саны так эмес болушу керектиги шарты менен анын акционеринин  че-

чими боюнча аныкталат.

     5. Фонддун   Директорлор   кењешинин   төрагасы   кызматы   боюнча

Өнүктүрүү,  инвестициялар жана инновациялар боюнча Кыргыз Республикасы-

нын борбордук Агенттигинин директору же анын орун басары болуп  эсепте-

лет.

     Фонддун Директорлор кењешине кызматы боюнча Кыргыз Республикасынын

Премьер-министри кирет.

     Фонддун Башкармасынын төрагасы кызматы боюнча Директорлор  кењеши-

нин мүчөсү болуп эсептелет.

     Фонддун Директорлор кењешинин калган мүчөлөрү мамлекеттик жана му-

ниципалдык органдарга көз карандысыз адамдар тарабынан анын үчтөн бири-

нен кем эмес курамы көрсөтүлүүгө тийиш болгон шартта акционер тарабынан

дайындалат.

     6. Директорлор кењешинин регламенти  жана  чечимдерди  кабыл  алуу

жол-жоболору Фонддун уставы менен аныкталат.

 

     22-1-статья. Фонддун башкармасы

 

     1. Башкарма  Фонддун  ишине учурдагы жетекчиликти жүзөгө ашыруучу,

анын коллегиялык аткаруучу органы болуп эсептелет.

     2. Башкарманын  курамына Фонддун Директорлор кењешинин төрагасынын

сунушу боюнча Директорлор кењеши дайындоочу  Фонддун  башкы  директору,

аткаруучу директору жана финансылык директору кирет.

     Фонддун Башкармасынын мүчөлүгүнө жакшы бедели бар жана өздөрүн ке-

сиптик жактан көрсөтүшкөн,  инвестициялоо, экономика жана башкаруу жаа-

тында жетиштүү тажрыйбасы бар адамдар дайындалат.

     Башкарманын мүчөлөрүн  Директорлор кењешинин төрагасынын демилгеси

боюнча Директорлор кењеши ээлеген кызматынан бошотот.

     3. Башкы  директор  Фонддун Башкармасынын төрагасы болуп эсептелет

жана анын ишине жетекчилик кылат.

     Башкарманын төрагасына  Фонддун  ишинин  маселелери  боюнча опера-

тивдүү жана аткаруучу-тескөөчү чечимдерди кабыл алууга,  Фонддун атынан

келишимдерди  (макулдашууларды)  түзүүгө,  ошондой эле Фонддун уставына

ылайык башка ыйгарым укуктарды колдонууга ыйгарым укуктар берилет.

     4. Башкарманын  регламенти жана чечимдерди кабыл алуу жол-жоболору

Фонддун уставы менен аныкталат.

 

     22-2-статья. Фонддун контролдоо органдары

 

     1. Фонд  Фонддун  ишинин  максаттарына  жетүүгө  жагымсыз   таасир

көрсөтүшү мүмкүн болгон материалдык, инвестициялык жана финансылык кор-

кунучтарды туруктуу негизде аныктоого жана баалоого  мүмкүндүк  берүүчү

ички  контролдоо  жана тобокелди башкаруу системасына ээ болууга тийиш.

Мындай баалоо бардык тобокелдерди,  анын ичинде кредиттик жана инвести-

циялык тобокелди,  валюталык тобокелди,  топтоо тобокелин, ликвиддүүлүк

тобокелин,  операциялык тобокелди,  юридикалык тобокелди,  репутациялык

тобокелди, саясий тобокелди жана башкаларды камтышы керек.

     Фонд ыйгарым укуктарды жана милдеттерди бөлүштүрүү системасына  ээ

болушу  керек.  Кызыкчылыктардын  потенциалдуу  кагылыштарынын  чөйрөсү

аныкталууга,  минималдаштырылууга жана көз карандысыз байкоо жүргүзүүгө

алынышы керек.

     Фонддун тобокелдерин оперативдүү көз  карандысыз  контролдоо  үчүн

Директорлор кењеши тобокел-менеджерди дайындайт,  ал Фонддун тобокелде-

рин башкаруу боюнча анын саясатын ишке ашырууга  жооптуу  болот.  Тобо-

кел-менеджер Фонддун Директорлор кењешине отчет берет.

     2. Фонддо ички аудитор жүргүзүүчү ички аудит жүзөгө ашырылууга ти-

йиш,  анын компетенциясына ички контролдоо системасынын адекваттуулугун

жана натыйжалуулугун,  ошондой эле Фонддун аткаруучу кызмат  адамдарына

жүктөлгөн милдеттердин бекитилген кызматтык нускамаларга ылайык аткары-

лышынын сапатын,  мыйзамдардын сакталышын жана эсептин тууралыгын  тек-

шерүү жана баалоо жана Фонддун саясатына ылайык башка маселелер кирет.

     Фонддун ички аудитору дайындалат жана Директорлор  кењешине  отчет

берет.  Аудит жүргүзүү тартиби жана ага талаптар Кыргыз Республикасынын

мыйзамдарынын талаптарына  ылайык  Директорлор  кењеши  тарабынан  жана

Фонддун уставы менен аныкталат.

 

     22-3-статья. Коомдук контролдоо

 

     1. Фонд  квартал сайын расмий басылмаларга өзүнүн иши жөнүндө маа-

лыматтарды жарыялайт.

     2. Улуттук  долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшүнө коомдук контролду

жүзөгө ашыруу максатында жарандык коомдун өкүлдөрүнөн Фонддун  Байкоочу

кењеши түзүлөт.

     Фонддун Байкоочу кењешинин  мүчөлөрүнүн  курамы,  аларды  көрсөтүү

тартиби  жана  иши  Кыргыз  Республикасынын  Президенти тарабынан беки-

тилүүчү  Кыргыз  Республикасынын  Өнүктүрүү  фондунун  Байкоочу  кењеши

жөнүндө жобо менен аныкталат.

 

 

 

                                7-глава

                           Корутунду жоболор

 

     23-статья. Фонддун жоопкерчилиги жана талаш-тартыштарды чечүү

                тартиби

 

     1. Фонд Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негизде жана

тартип боюнча өз милдеттенмелерин аткарбагандыгы үчүн жоопкерчилик тар-

тат.

     2. Ушул  Мыйзамды  аткаруу боюнча Фонд менен мамлекеттик органдар-

дын,  юридикалык жактардын ортосунда келип чыгуучу бардык талаш-тартыш-

тар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечилет.

     3. Ушул Мыйзамдын бузулушуна күнөөлүү адамдар Кыргыз Республикасы-

нын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

 

     24-статья. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши

 

     Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

     Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Кыргыз Республикасынын  Улуттук

банкы үч айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга

ылайык келтирсин.

 

     Кыргыз Республикасынын Президенти                 К.Бакиев