Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

        КР 2016-жылдын 16-майындагы № 60 Мыйзамына ылайык
               2017-жылдын 1-январынан тартып
                          КҮЧҮН ЖОГОТОТ

 

Бишкек шаары

2008-жылдын 14-февралы № 14

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

          "Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги

           принциптери жөнүндө" жана "Жергиликтүү өз алдынча

          башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жөнүндө"

            Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына өзгөртүүлөр

                   жана толуктоолор киргизүү тууралу

 

 2008-жылдын 14-январында               Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                         Кењеши тарабынан кабыл алынган

 

     1-статья.

 

     "Кыргыз Республикасындагы  бюджеттик  укуктун  негизги принциптери

жөнүндө" Кыргыз  Республикасынын  Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жо-

горку Кењешинин  Ведомосттору, 1998-ж., № 10, 374-ст.) төмөндөгүдөй өз-

гөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

     1. Мыйзамдын бүткүл текстиндеги, "Жергиликтүү бюджеттердин киреше-

лери" деген  33-статьянын  е) пунктун кошпогондо, ар түрдүү жөндөмөдөгү

"айыл, шаарча жана шаар" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдөгү "айыл, шаар-

ча, шаар жана район" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

     2. 21-статьянын 1-бөлүгү "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн резерв-

дик фонду" деген сөздөрдөн кийин "жана ошондой эле мамлекеттик админис-

трация башчыларынын резервдик фонддору" деген сөздөр менен толукталсын.

     3. 33-статьяда:

     1-бөлүктүн биринчи абзацындагы "Жергиликтүү бюджетке" деген сөздөр

"Айылдын, шаарчанын  жана  шаардын  жергиликтүү бюджетине" деген сөздөр

менен алмаштырылсын;

     статья төмөндөгүдөй мазмундагы 2-бөлүк менен толукталсын:

     "Райондордун жергиликтүү бюджетине:

     а) жалпы мамлекеттик салыктардан чегерүүлөр;

     б) райондогу мүлктү башкаруудан жана тескөөдөн түшкөн кирешелер;

     в) райондук мекемелердин акы алып көрсөтө турган кызматтарынан жа-

на райондук  кењеш  тарабынан  бекитилүүчү  реестрге ылайык аткарылуучу

кызматтарынан кирешелери;

     г) администрациялык айыптар жана башка санкциялар;

     д) гранттар, трансферттер, ыктыярдуу төлөмдөр келип түшөт.".

     4. 37-статьянын  4-бөлүгү "өз алдынча башкаруу органдарынын" деген

сөздөрдөн кийин  "(райондук,  шаардык,  шаарчалык  жана айылдык)" деген

сөздөр менен толукталсын.

     5. 40-статьянын  5-бөлүгүнүн 4-пунктундагы "областтар, Бишкек жана

Ош шаарлары"  деген  сөздөр "жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары"

деген сөздөр менен алмаштырылсын.

     6. 42-статьянын 2-бөлүгүнүн "а" пунктунун бешинчи абзацындагы "об-

ласттар, Бишкек  жана Ош шаарлары" деген сөздөр "жергиликтүү өз алдынча

башкаруу органдары" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

     7. 46-статья  төмөндөгүдөй  мазмундагы 2 жана 3-бөлүктөр менен то-

лукталсын:

     "Жергиликтүү бюджеттерди  бекитүү жана аткаруу жергиликтүү бюджет-

терди тењдештирүү  принцибинде ишке ашырылат, анда каралган чыгымдардын

көлөмү бюджеттин кирешелеринин суммардык көлөмүнө ылайык келүүгө тийиш.

     Бюджеттик жыл  ичинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өз

бюджетинин балансын камсыз кылууга тийиш.".

     8. 47-статьяда:

     1-бөлүктөгү "структуралык"  деген  сөз  "аймактык" деген сөз менен

алмаштырылсын;

     4-бөлүктөгү "ал  эми Бишкек жана Ош шаарлары" деген сөздөр "ал эми

райондук, областтык,  республикалык маанидеги шаарлар" деген сөздөр ме-

нен алмаштырылсын.

 

     Статья 2.

 

     "Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансылык-экономикалык негиз-

дери жөнүндө"  Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кењешинин Жарчысы, 2004-ж., № 2, 65-ст.) төмөндөгүдөй өзгөртүү-

лөр жана толуктоолор киргизилсин:

     1. Преамбуладагы  "айылдын,  шаарчанын  жана шаардын" деген сөздөр

"айылдын, шаарчанын, шаардын жана райондун" деген сөздөр менен алмашты-

рылсын.

     2. 1-статьянын 3-пункту төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

     "3. Жергиликтүү бюджет - айылдын, шаарчанын, шаардын жана райондун

жергиликтүү коомдоштугунун бюджети, алардын түзүлүшүн, бекитилишин жана

аткарылышын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жүзөгө ашырат.".

     3. 13-статьянын 5-пунктунда:

     1-пунктчасындагы:

     - "15-майга"  деген  сөздөр "25-майга" деген сөздөр менен алмашты-

рылсын;

     - "областтардын,  Бишкек  жана Ош шаарларынын финансы органдарына"

деген сөздөр  "Кыргыз  Республикасынын  Финансы министрлигинин аймактык

бөлүмдөрүнө, райондук,  областтык,  республикалык  маанидеги шаарларга"

деген сөздөр менен алмаштырылсын;

     2-пунктча алып салынсын;

     3-пунктчада:

     - "райондордун финансы органдары" деген сөздөр "Кыргыз Республика-

сынын Финансы министрлигинин аймактык бөлүмдөрү" деген сөздөр менен ал-

маштырылсын;

     - "жана райондук маанидеги шаарлардын" деген сөздөр алып салынсын;

     4-6-пунктчалардагы "областтардын,  Бишкек жана Ош шаарларынын" де-

ген сөздөр  "райондордун,  райондук, областтык, республикалык маанидеги

шаарлардын" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

     7-пунктча алып салынсын;

     8-бөлүкчө төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

     "8) Кыргыз  Республикасынын Финансы министрлигинин аймактык бөлүм-

дөрү кирешелер  жана чыгашалар боюнча такталган максаттуу көрсөткүчтөр-

дү, жалпы  мамлекеттик салыктардан чегерүүлөрдүн ченемдерин жана жерги-

ликтүү бюджеттерге,  айыл  өкмөтүнө  чейин бөлүштүрүлүүчү категориалдык

жана тењдөөчү гранттардын өлчөмдөрүн кабарлайт;";

     3-9-пунктчалар 2-7-пунктчалар деп эсептелсин.

 

     3-статья.

 

     Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ыла-

йык келтирсин.

 

     4-статья.

 

     Ушул Мыйзам 2008-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

 

     Кыргыз Республикасынын

         Президенти                                     К.Бакиев