Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2008-жылдын 16-майы № 89

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

         "Автомобиль жолдору жөнүндө" Кыргыз
        Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү
         жана толуктоолорду киргизүү тууралу

   2008-жылдын 10-апрелинде      Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган
   1-берене.

   "Автомобиль жолдору  жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
(Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин ведомосттору, 1998-ж., № 9,
322-ст.) төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
   1. Мыйзамдын бардык тексти боюнча түрдүү жөндөмөлөрдө жана сандар-
да берилген "шаарлардын жана калктуу конуштардын көчөлөрүн" деген
сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү жана сандардагы "муниципалдык жолдор"
деген сөздөр менен алмаштырылсын.
   2. Мыйзамдын преамбуласы "мамлекеттик бийлик органдары" деген
сөздөрдөн кийин "жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары" деген
сөздөр менен толукталсын.
   3. 1-статьянын 4-бөлүгү "мамлекеттик бийлик органдарынын" деген
сөздөрдөн кийин ", жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын" деген
сөздөр менен толукталсын.
   4. 3-статьянын 15-бөлүгү төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:
   "Муниципалдык жолдорго калктуу конуштардын чегинин ичинде жайгаш-
кан жана транспорт байланышын камсыз кылган жана алардын инфраструкту-
расынын курамдык бөлүгү болгон жолдор, көчөлөр, өтмөктөр жана транс-
порттук жолдор кирет.".
   5. 7-статьяда:
   1-бөлүгүнүн экинчи абзацы төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:
   "- муниципалдык менчикте турат, жалпы пайдалануу үчүн ачык бо-
лот;";
   2-бөлүк төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:
   "Аларды башкаруу ишин алардын сакталышын, оњдолушун, күтүлүшүн жа-
на өнүгүшүн өз каражаттарынын эсебинен камсыз кылууга милдеттүү болгон
жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тиешелүү органдары жүзөгө ашырат.";
   3-бөлүк "Мыйзамына ылайык" деген сөздөрдөн кийин "ошондой эле" де-
ген сөздөр менен толукталсын.
   6. 8-статьяда:
   2-бөлүк "менчик" деген сөздөн кийин ", муниципалдык" деген сөз ме-
нен толукталсын;
   3-бөлүк "ведомстволук" деген сөздөн кийин ", муниципалдык" деген
сөз менен толукталсын.
   7. 9-статьянын аталышы "ведомстволук" деген сөздөн кийин ", муни-
ципалдык" деген сөз менен толукталсын.
   8. 10-статья төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:
   "10-статья. Ведомстволук, муниципалдык жана менчик автомобиль
         жолдорун көпчүлүк пайдалануучу автомобиль жолдорунун
         категориясына өткөрүү

   Ведомстволук, муниципалдык жана менчик автомобиль жолдорун же
алардын бир бөлүгүн жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунун катего-
риясына өткөрүү ведомстволук, муниципалдык жана менчик автомобиль жол-
дорунун ээлеринин өтүнүчү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечи-
ми менен ишке ашырылат.".
   9. 12-статьянын 4-бөлүгү төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:
   "Муниципалдык жолдор жергиликтүү жамааттардын менчиги болуп эсеп-
телет жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында,
пайдалануусунда, тескөөсүндө болот.".
   10. 13-статьяда:
   3-бөлүк төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:
   "Муниципалдык жолдорду башкаруу жергиликтүү өз алдынча башкаруунун
тиешелүү органдары тарабынан жүзөгө ашырылат.";
   7-бөлүктүн бешинчи абзацындагы "аткаруу бийлигинин" деген сөздөр
"мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары-
нын" деген сөздөр менен алмаштырылсын.
   11. 16-статьянын аталышы "менчик ээлеринин" деген сөздөрдөн кийин
"муниципалдык" деген сөз менен толукталсын.
   12. 18-статьянын 4-бөлүгүндөгү "мамлекеттик бийликтин жергиликтүү
органдары" деген сөздөр "жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары" де-
ген сөздөр менен алмаштырылсын.
   13. 20-статьянын 4-бөлүгү "мамлекеттик бийликтин" деген сөздөрдөн
кийин "жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына" деген сөздөр
менен толукталсын.
   14. 22-статьянын 2-бөлүгүнүн жетинчи абзацы төмөндөгүдөй редакция-
да баяндалсын:
   "- муниципалдык жолдордо - Кыргыз Республикасынын ИИМинин Мамле-
кеттик автомобиль инспекциясынын макулдугу боюнча жергиликтүү өз алдын-
ча башкаруунун тиешелүү органдары менен.".
   15. 23-статьяда:
   3-5-бөлүктөрүндө "көпчүлүк пайдалануучу" деген сөздөр алып салын-
сын;
   6-бөлүктүн төртүнчү абзацы төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:
   "- калктуу конуштарда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тиешелүү
органдарынын карамагында турат.".
   16. 27-статьянын 5-бөлүгүндө "мамлекеттик бийликтин жергиликтүү
органдары" деген сөздөр алып салынсын.
   17. 32-статьянын 4-бөлүгүндөгү төртүнчү абзацы төмөндөгүдөй редак-
цияда баяндалсын:
   "- муниципалдык жолдор - жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары
менен.".
   18. 33-статьянын 1-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө ка-
раштуу Архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик инспекциясы" деген
сөздөр "архитектура жана курулуш боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик ор-
ган" деген сөздөргө алмаштырылсын.
   19. 34-статьяда "мамлекеттик бийликтин тиешелүү органдары" деген
сөздөр "ыйгарым укуктуу органдар" деген сөздөргө алмаштырылсын.
   20. 35-статьянын 1 жана 2-бөлүктөрү "мамлекеттик бийликтин" деген
сөздөрдөн кийин тиешелүү түрдө "же жергиликтүү өз алдынча башкаруу ор-
гандары менен", ", жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары" деген
сөздөр менен толукталсын.
   21. 37-статьяда:
   1-бөлүгүндө "мамлекеттик бийликтин жергиликтүү органдарынын" деген
сөздөр "жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын" деген сөздөргө
алмаштырылсын.
   2-бөлүк төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:
   "Автомобиль жолдорунда жана темир жол өтмөктөрүндө жол кыймылынын
коопсуздугун камсыз кылууга карата техникалык ченемдерди, стандарттар-
ды, техникалык эрежелерди жана шарттарды, инженердик долбоорлорду иштеп
чыгууну Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар минист-
рлиги Кыргыз Республикасынын ИИМ менен макулдашып ишке ашырат жана Кыр-
гыз Республикасынын Өкмөтү бекитет.".
   22. 38-статьяда "шаарлар менен калктуу конуштардын көчөлөрүнүн жа-
на жолдордун абалына жооптуу мамлекеттик бийликтин жергиликтүү органда-
ры" деген сөздөр "жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары" деген
сөздөргө алмаштырылсын.
   23. 41-статьяда "Мамлекеттик бийликтин жергиликтүү органдары" де-
ген сөздөр "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары" деген сөздөргө
алмаштырылсын.

   2-берене.

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:
   ушул Мыйзамды ишке ашыруу боюнча тиешелүү чараларды көрсүн;
   өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

   Кыргыз Республикасынын Президенти        К.Бакиев