Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Кыргыз Республикасынын

2012-жылдын 18-июнундагы № 85 конституциялык Мыйзамына ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Бишкек шаары
2008-жылдын 20-марты № 37

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

      "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз
     Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөр
          жана толуктоолор киргизүү тууралу

   1-берене.

   "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын
конституциялык Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Жар-
чысы, 2005-ж., № 12, 1009-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор
киргизилсин:
   1. 3-статьяда:
   сегизинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "- Кыргыз Республикасынын Конституциясында каралган чектерде Пре-
зиденттин жана Жогорку Кењештин алдында өз иштери үчүн жооптуу жана от-
чет берет.";
   тогузунчу абзац алып салынсын.
   2. 4-17-статьялар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "4-статья. Өкмөттүн курамы

   Өкмөт Премьер-министрден, вице-премьер-министрлерден, министрлер-
ден жана мамлекеттик комитеттердин төрагаларынан турат.

   5-статья. Премьер-министрдин кызматына талапкерди аныктоонун жана
        дайындоонун тартиби

   1. Премьер-министрдин кызматына талапкер Кыргыз Республикасынын
Конституциясында жана ушул статьяда белгиленген тартипте аныкталат жана
дайындалат.
   Мында Президент ушул статьяда белгиленген талаптарга жооп берген,
Премьер-министрдин кызматына белгиленген тартипте киргизилген талапкер-
ди четке кагууга укуксуз.
   Жањы Премьер-министр дайындалган күндөн тартып иштеп жаткан Премь-
ер-министр кызматынан бошотулат.
   2. Премьер-министрликке 25тен жаш эмес жана 65 жаштан улуу эмес,
ишке жөндөмдүү Кыргыз Республикасынын жараны аныкталышы жана дайындалы-
шы мүмкүн.
   Соттолгондугу бар Кыргыз Республикасынын жараны, ошондой эле башка
мамлекеттин жарандыгында турган (кош жарандуулук) Кыргыз Республикасы-
нын жараны Премьер-министр болушу мүмкүн эмес.
   3. Премьер-министр депутат боло албайт, мамлекеттик, муниципалдык
кызматта, мамлекеттик, муниципалдык, коомдук жана жеке менчик уюмдарда,
мекемелерде, ишканаларда башка кызматтарды ээлей албайт.
   Премьер-министрге ушул конституциялык Мыйзамдын  18-статьясында
Өкмөт мүчөлөрү үчүн белгиленген башка чектөөлөр жайылтылат.
   4. Премьер-министр өзү дайындалган күндөн тартып он төрт күндөн
кечиктирбестен Премьер-министрдин кызматы менен айкалышпаган ыйгарым
укуктарын жана милдеттерин өткөрүп берүүгө тийиш.
   Ушул талап бузулган учурда Премьер-министр кызматынан бошотулат
жана анын милдетин аткаруу ушул конституциялык Мыйзамда каралган тар-
типте жүктөлөт.

   6-статья. Өкмөттүн түзүмү

   1. Премьер-министр Өкмөттүн түзүмүн аныктайт жана өзү дайындалган
күндөн тартып жети жумушчу күндүн ичинде аны Жогорку Кењешке бекитүүгө
киргизет.
   Өкмөттүн түзүмү Жогорку Кењешке Премьер-министр тарабынан жазуу
жүзүндө Премьер-министрдин расмий бланкында киргизилет.
   Эгерде белгиленген  мөөнөттүн ичинде Премьер-министр тарабынан
аныкталган Өкмөттүн түзүмү Жогорку Кењештин кароосуна бекитүүгө кирги-
зилбесе, Премьер-министр кызматынан бошотулат, ал эми Өкмөттүн түзүмү
Кыргыз Республикасынын Конституциясында белгиленген тартипте дайындал-
ган Премьер-министр тарабынан аныкталат.
   2. Премьер-министр тарабынан киргизилген Өкмөттүн түзүмү Жогорку
Кењеш тарабынан беш жумушчу күндөн кечиктирилбестен бекитилет. Өкмөттүн
түзүмү аны талкуулоонун жана бекитүүнүн жүрүшүндө Премьер-министрдин
макулдугусуз өзгөртүлүшү мүмкүн эмес.
   Өкмөттүн түзүмү беш жумушчу күндүн ичинде Жогорку Кењеш тарабынан
бекитилбеген учурда, Президент Премьер-министрди кызматтан бошотот жана
ошол эле убакта Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 69-беренесинде
аныкталган тартипте башка саясий партиянын депутаттарына Премьер-ми-
нистрдин кызматына дайындоо үчүн жањы талапкерди киргизүүнү тапшырат.
   Өкмөттүн түзүмү мыйзам менен бекитилет жана Президентке кол коюуга
жөнөтүлөт.
   3. Өкмөттүн  бекитилген  түзүмү  Өкмөттүн  ишинин  жүрүшүндө
өзгөртүлүшү мүмкүн. Өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү жөнүндө сунуш Премьер-ми-
нистр тарабынан демилгеленет жана Жогорку Кењеш тарабынан каралат жана
мыйзам түрүндө бекитилет.

   7-статья. Өкмөт мүчөлөрүн дайындоонун тартиби

   1. Өкмөттүн түзүмүнө ылайык Премьер-министр Өкмөт мүчөлөрүнүн кыз-
матына талапкерлерди аныктайт.
   Коргоо, улуттук коопсуздук, ички иштер, тышкы иштер маселелерин
тейлеген Өкмөт мүчөлөрүн кошпогондо, Өкмөт мүчөлөрүнүн кызматына талап-
керлер Өкмөттүн түзүмү бекитилген күндөн тартып беш жумушчу күндүн
ичинде Президентке киргизилет.
   Премьер-министр ар бир талапкердин саясий партияга же фракцияга
тиешелүүлүгүн  көрсөтүү  менен,  бекитилген  түзүмгө ылайык Өкмөт
мүчөлөрүнүн кызматтарына талапкерлердин тизмесин беш жумушчу күндүн
ичинде киргизүүгө милдеттүү.
   Эгерде Премьер-министр Өкмөттүн түзүмүнө ылайык Өкмөт мүчөлөрүнүн
кызматына талапкерлерди белгиленген мөөнөттүн ичинде Президентке кир-
гизбесе, Президент Премьер-министрди кызматтан бошотот жана Кыргыз Рес-
публикасынын  Конституциясынын 69-беренесинде белгиленген тартипте,
Премьер-министрдин кызматына дайындоо үчүн жањы талапкерди киргизүүнү
башка саясий партиянын депутаттарына тапшырат.
   2. Президент талапкерлер көрсөтүлгөн күндөн тартып үч күндөн ке-
чиктирбестен Өкмөт мүчөлөрүн, анын ичинде коргоо, улуттук коопсуздук,
ички иштер, тышкы иштер маселелерин тейлеген Өкмөт мүчөлөрүн дайындайт.
   3. Өкмөттүн коргоо, улуттук коопсуздук, ички иштер, тышкы иштер
маселелерин тейлеген мүчөлөрүн кошпогондо, Кыргыз Республикасынын Конс-
титуциясында жана ушул конституциялык Мыйзамда каралган учурларда жана
тартипте Өкмөт мүчөсү кызматынан бошогондо Премьер-министр Өкмөттүн
мүчөсү боюнча сунушту Президентке бош орун пайда болгон күндөн тартып
беш жумушчу күндүн ичинде киргизет.

   8-статья. Премьер-министрдин жана Өкмөт мүчөлөрүнүн ант бериши

   1. Өкмөтүнүн бүткүл курамы түзүлгөн күндөн тартып эки жумадан ке-
чиктирбестен Премьер-министр жана Өкмөт мүчөлөрү төмөнкүдөй мазмундагы
ант беришет.
   "Мен , Кыргыз Республикасынын кызматына киришип жатып, өз элимдин,
Президенттин жана Жогорку Кењештин алдында Кыргыз Республикасынын Конс-
титуциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз ишмердигимде мыйзам-
дуулуктун жана адилеттиктин принциптеринен тайбоого, Кыргызстандын эли-
не ак ниет жана берилип кызмат кылууга, жогорку ишеним менен мага
жүктөлгөн Кыргыз Республикасынын милдетин ак ниет жана талыкпай аткару-
уга ант беремин;
   берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына
ылайык жоопкерчилик тартам.".
   2. Премьер-министрдин жана Өкмөт мүчөлөрүнүн антын Жогорку Кењеш-
тин депутаттарынын катышуусунда Президент кабыл алат.
   3. Бош орунга дайындалган Өкмөт мүчөсү дайындалган күндөн тартып
беш күндөн кечиктирбестен ант берет.

   9-статья. Өкмөттүн курамынын, Премьер-министрдин жана Өкмөт
        мүчөсүнүн ыйгарым укуктарынын мөөнөтү

   1. Өкмөтүнүн жањы курамынын ыйгарым укуктары ал түзүлгөн күндөн
тартып башталат.
   2. Өкмөттүн мурдагы курамынын ыйгарым укуктары Өкмөттүн жањы кура-
мы түзүлгөн күндөн тартып Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана
ушул конституциялык Мыйзамда каралган учурларда жана тартипте токтоту-
лат.
   3. Өкмөт же Премьер-министр отставкага кеткен учурда, Премьер-ми-
нистр жана Өкмөт мүчөлөрү жањы Премьер-министр жана Өкмөт мүчөлөрү да-
йындалганга чейин өз милдеттерин аткарууну уланта беришет.
   4. Премьер-министр кызматынан төмөнкүдөй учурларда бошотулат:
   - өзүнүн өтүнүчү боюнча отставкага кеткенде;
   - ушул конституциялык Мыйзамдын 5-статьясынын 4-бөлүгүндө карал-
ган, ошондой эле ушул конституциялык Мыйзамдын 18-статьясында каралган
чектөөлөрдү сактабаган учурларда;
   - Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканда же жарандыгын жо-
готкондо, же башка мамлекеттин жарандыгын алганда;
   - ден соолугунун абалына байланыштуу медициналык корутундуга ыла-
йык өз милдеттерин аткарышы мүмкүн болбой калганда;
   - соттук тартипте аны ишке жараксыз деп тааныганда;
   - аны дайынсыз жоголду же өлдү деп жарыялоо жөнүндө соттун чечими
мыйзамдуу күчүнө киргенде, ошондой эле ал каза болгондо;
   - ага карата соттун айыптоо өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенде.
   5. Өкмөт мүчөсү төмөнкү учурларда кызматынан бошотулат:
   - өзүнүн өтүнүчү боюнча отставкага кеткенде, же ага Конституцияда
каралган тартипте ишеним көрсөтүлбөгөндө;
   - Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканда же жарандыгын жо-
готкондо, же башка мамлекеттин жарандыгын алганда;
   - соттук тартипте аны ишке жараксыз деп тааныганда;
   - аны дайынсыз жоголду же өлдү деп жарыялоо жөнүндө соттун чечими
мыйзамдуу күчүнө киргенде, же ал каза болгондо;
   - ага карата соттун айыптоо өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенде;
   - Өкмөттүн түзүмү өзгөргөндө;
   Өкмөт мүчөсү кызматынан ошондой эле өз демилгеси боюнча Президент
тарабынан же Премьер-министрдин сунушу боюнча бошотулушу мүмкүн.

   10-статья. Премьер-министрдин, Өкмөттүн, Өкмөт мүчөлөрүнүн
        отставкага кетиши

   Премьер-министр, Өкмөт же Өкмөттүн айрым мүчөсү отставкага кетүү
жөнүндө өтүнүч берүүгө укуктуу, ал Президент тарабынан кабыл алынат же
четке кагылат.
   Премьер-министрдин отставкасынын кабыл алынышы Өкмөттүн, админист-
рациялык ведомстволордун жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын же-
текчилеринин отставкага кетүүлөрүнө алып келет.
   Өкмөттүн отставкасынын кабыл алынышы Өкмөттүн бүткүл курамынын,
администрациялык ведомстволордун жана аткаруу бийлигинин башка органда-
рынын жетекчилеринин отставкага кетүүлөрүнө алып келет.

                III глава
        Өкмөттүн, Премьер-министрдин жана Өкмөт
     мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары жана жоопкерчиликтери,
          алардын иштеринин кепилдиктери

   11-статья. Өкмөттүн ыйгарым укуктары

   1. Кыргыз Республикасынын Конституциясында белгиленген Президент-
тин жана Жогорку Кењештин компетенциясына киргизилген ыйгарым укуктарды
кошпогондо, Өкмөт мамлекеттик башкаруунун бардык маселелерин чечет.
   2. Кыргыз Республикасынын Конституциясында, ушул конституциялык
Мыйзамда аныкталган иштеринин негизги багыттарына жана принциптерине,
ошондой эле Кыргыз Республикасынын ички жана тышкы саясатынын негизги
багыттарына ылайык Өкмөт төмөнкүдөй ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат:
   1) Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында Кыргыз Республикасынын
Конституциясынын жоболорунун жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын,
Кыргыз Республикасынын Президентинин ченемдик укуктук актыларынын, Жо-
горку Кењештин токтомдорунун аткарылышын камсыз кылат;
   2) мыйзамдуулукту, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин камсыз
кылуу боюнча чараларды жүзөгө ашырат;
   3) Кыргыз Республикасынын ички жана тышкы саясатынын ишке ашырылы-
шын, ошондой эле мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык
келишимдердин аткарылышын камсыз кылат; Кыргыз Республикасынын өкмөттөр
аралык келишимдерин (макулдашууларын) түзүү жөнүндө чечимдерди кабыл
алат; мындай келишимдерди узартат же жокко чыгарат; Кыргыз Республика-
сынын аймактарынан тышкаркы жерлерде анын жарандарын коргойт;
   4) бирдиктүү мамлекеттик укуктук саясатты ишке ашырат; мыйзамдарды
өркүндөтүү боюнча чараларды көрөт; мыйзам долбоорлорун иштеп чыгат жана
аларды Жогорку Кењештин кароосуна киргизет;
   5) Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана Кыргыз Республика-
сынын мыйзамдарынын, Президенттин, Жогорку Кењештин жана Өкмөттүн че-
немдик укуктук актыларынын негизинде жана аларды аткаруу үчүн Кыргыз
Республикасынын бүткүл аймагында милдеттүү аткарылуучу токтомдорду жана
тескемелерди чыгарат жана алардын аткарылышын камсыз кылат;
   6) республикалык бюджетти иштеп чыгат жана Жогорку Кењештин кароо-
суна жана бекитүүсүнө киргизет жана анын аткарылышын камсыз кылат; рес-
публикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчетту Жогорку Кењештин кароо-
суна жана бекитүүсүнө киргизет;
   7) мамлекеттик бюджеттин эсебинен жабылуучу чыгымдардын көбөйүшүн
же анын киреше бөлүгүнүн азайышын караган мыйзам долбоорлорун каржылоо
булактарынын бар экендиги жөнүндө корутунду берет;
   8) Өкмөттүн иш программасын жана башка экономикалык, социалдык,
илимий-техникалык жана маданий өнүгүүнүн жалпы мамлекеттик программала-
рын, ошондой эле коопсуздук, коргоо жана аскер реформасы жагындагы жал-
пы мамлекеттик программаларды иштеп чыгат жана ишке ашырат;
   9) бюджеттик-каржы, баа, тариф, инвестиция, тышкы экономикалык,
салык жана бажы саясаттарын жүргүзүүнү камсыз кылат;
   10) техникалык жөнгө салуу тармагында ыйгарым укуктарды жүзөгө
ашырат; экономиканын артыкчылыктуу тармактарын өнүктүрүүнүн программа-
сын иштеп чыгат жана жүзөгө ашырат, ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдүн
кызыкчылыктарын коргоо боюнча чараларды көрөт;
   11) атаандаштык саясатты ишке ашырат;
   12) мамлекеттин эгемендүүлүгүн, аймактык бүтүндүктү коргоо, конс-
титуциялык түзүлүштү коргоо боюнча чараларды, ошондой эле коргоо
жөндөмдүүлүгү, улуттук жана коомдук коопсуздук, укук тартиби боюнча ча-
раларды ишке ашырууну камсыз кылат, коомдук тартипти сактоо, кылмыштуу-
лукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча чараларды жүзөгө ашырат;
   13) маданият, спорт, илим, билим берүү, саламаттык сактоо, эмгек,
калкты иш менен камсыз кылуу жана миграция, социалдык жактан камсыз кы-
луу, жаратылышты коргоо, экологиялык коопсуздук жана жаратылышты пайда-
лануу, жер ресурстарын башкаруу жана жер боюнча мамилелерди жөнгө салуу
чөйрөлөрүндө бирдиктүү мамлекеттик саясат жүргүзүүнү камсыз кылат;
   14) министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык
ведомстволордун жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын, жергиликтүү
мамлекеттик администрациялардын иштерин жетектейт;
   15) министрлердин, мамлекеттик комитеттердин төрагаларынын, адми-
нистрациялык ведомстволордун жетекчилеринин, жергиликтүү мамлекеттик
администрациялардын башчыларынын, аткаруу бийлигинин башка органдарынын
жетекчилеринин, ошондой эле жергиликтүү өзалдынча башкаруунун башчыла-
рынын, аларга берилген мамлекеттик ыйгарым укуктары жагындагы отчетто-
рун угат жана алардын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келген
актыларын жокко чыгарат;
   16) менчиктин бардык түрлөрүнүн бирдей шарттарда өнүгүшүн жана
алардын корголушун камсыз кылуу боюнча чараларды жүзөгө ашырат;
   17) мамлекеттик менчик объекттерин башкаруу боюнча  чараларды
көрөт, мамлекеттик мүлктүн менчик ээсинин укуктарын ишке ашырат, мамле-
кеттик ишканаларды жана уюмдарды уюштурат, Кыргыз Республикасынын мен-
чигин мамлекеттен ажыратууну жана менчиктештирүүнү уюштурат;
   18) жарандык коом менен өз ара аракеттенүүнү камсыз кылат;
   19) коргоо, улуттук коопсуздук, ички иштер, тышкы иштер маселеле-
рин тейлеген мамлекеттик органдарды кошпогондо, министрликтердин, мам-
лекеттик комитеттердин, администрациялык ведомстволордун жана башка ат-
каруу бийлик органдарынын ишин жөнгө салуучу жоболорду бекитет;
   20) коргоо, улуттук коопсуздук, ички иштер, тышкы иштер маселеле-
рин тейлеген мамлекеттик органдарды кошпогондо, республикалык бюджеттин
эсебинен күтүлчү министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, админист-
рациялык ведомстволордун жана башка аткаруу бийлик органдарынын башка-
руу схемасын жана сандык чегин бекитет;
   21) жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын түзүмдөрүн жана
штатынын санын бекитет;
   22) консультациялык-кењешүүчү органдарды уюштурат; өкмөттүк комис-
сияларды түзөт;
   23) адамдарды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен
сыйлоого, жогорку аскердик наамдарды, дипломатиялык рангдарды, класстык
чендерди, ардак жана башка атайын наамдарды ыйгарууга көрсөтөт;
   24) ар бир эркин экономикалык зона жөнүндө жобону жана алардын
өнүгүү программаларын бекитет;
   25) Өкмөттүн Ардак грамотасын жана башка өкмөттүк сыйлыктарды уюш-
турат, алар менен сыйлоонун негиздерин жана тартибин аныктайт;
   26) Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын
мыйзамдары, Президенттин жарлыктары менен өзүнүн карамагына берилген
башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

   12-статья. Премьер-министрдин ыйгарым укуктары

   1. Өкмөттү Премьер-министр башкарат.
   2. Премьер-министр Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз
Республикасынын конституциялык мыйзамдарына жана Президенттин жарлыкта-
рына ылайык:
   1) Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, мыйзамдарынын, Прези-
денттин, Жогорку Кењештин жана Өкмөттүн ченемдик укуктук актыларынын
аткаруу бийлигинин бардык органдары тарабынан аткарылышын камсыз кылат;
   2) Кыргыз Республикасында жана анын аймагынан сырткары жерлерде
Өкмөттүн атынан чыгат;
   3) Өкмөттүн ишинин негизги багыттарын аныктайт;
   4) биринчи  вице-премьер-министрдин, вице-премьер-министрлердин,
министрлердин жана мамлекеттик комитеттердин төрагаларынын, администра-
циялык ведомстволордун, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчи-
леринин жумуштарын багыттайт жана көзөмөлдөйт;
   5) Кыргыз Республикасынын тышкы жана ички саясатынын негизги ба-
гыттары боюнча Президенттин жана Өкмөттүн кароосуна сунуштарды кирги-
зет;
   6) Өкмөттүн коргоо, улуттук коопсуздук, ички иштер, тышкы иштер
маселелерин тейлеген мүчөлөрүн кошпогондо, Өкмөт мүчөсүнүн кызматына
дайындоо үчүн талапкерлерди аныктайт жана Президентке киргизет;
   7) коргоо жана улуттук коопсуздук, ички иштер, тышкы иштер маселе-
лерин тейлеген мамлекеттик органдар жөнүндө жоболорду, алардын башкаруу
схемасын жана сандык чегин Президенттин бекитүүсүнө киргизет;
   8) жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларынын кызма-
тына дайындоо үчүн талапкерлер боюнча Президентке кењеш берет;
   9) Өкмөттүн түзүмүн аныктайт жана аны Жогорку Кењештин бекитүүсүнө
киргизет;
   10) мамлекеттик бюджеттин эсебинен кармалуучу органдар үчүн кадр-
ларды даярдоонун жана тандоонун, мамлекеттик органдарды каржылоонун жа-
на мамлекеттик кызматкерлерге эмгек акы төлөөнүн бирдиктүү тутумун Пре-
зиденттин бекитүүсүнө киргизет;
   11) Өкмөттүн ишинин орто мөөнөттүк программасын жактыруу үчүн Жо-
горку Кењешке сунуш кылат;
   12) Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин, ви-
це-премьер-министрлеринин ортосунда милдеттерди бөлүштүрөт;
   13) Өкмөттүн, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жумуштарын
уюштурат;
   14) Өкмөттүн жыйындарында төрагалык кылат;
   15) Өкмөттүн токтомдоруна, буйруктарына, жыйындарынын протоколдо-
руна, Премьер-министрдин буйруктарына кол коет, алардын аткарылышын
камсыз кылат;
   16) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген  тартипте
өкмөттөр аралык жана башка эларалык келишимдерге жана макулдашууларга
кол коет;
   17) мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамда каралган тартипте минист-
рликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана администрациялык ведомство-
лордун статс-катчыларын кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;
   18) коргоо, улуттук коопсуздук, ички иштер, тышкы иштер маселеле-
рин тейлеген министрлердин орун басарларын, мамлекеттик комитеттердин
төрагаларынын орун басарларын кошпогондо, министрлердин, мамлекеттик
комитеттердин төрагаларынын сунушу боюнча министрлердин орун басарларын
жана мамлекеттик комитеттердин төрагаларынын орун басарларын кызматка
дайындайт жана бошотот;
   19) коргоо, улуттук коопсуздук, ички иштер, тышкы иштер маселеле-
рин тейлеген мамлекеттик органдардын жетекчилерин кошпогондо, админист-
рациялык ведомстволордун, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетек-
чилерин дайындоо жөнүндө Президентке сунуш киргизет;
   20) коргоо, улуттук коопсуздук, ички иштер, тышкы иштер маселеле-
рин тейлеген администрациялык ведомстволордун, аткаруу бийлигинин башка
органдарынын жетекчилеринин орун басарларын кошпогондо, администрация-
лык ведомстволордун, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилери-
нин сунуштары боюнча администрациялык ведомстволордун, аткаруу бийлиги-
нин башка органдарынын жетекчилеринин орун басарларын дайындайт жана
бошотот;
   21) Премьер-министрдин жана вице-премьер-министрлердин кењешчиле-
рин жана жардамчыларын, Өкмөттүн Аппарат жетекчисинин орун басарларын,
Өкмөттүн Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилерин, Өкмөттүн Жо-
горку Кењештеги, Кыргыз Республикасынын Конституциялык, Жогорку жана
жергиликтүү сотторундагы туруктуу өкүлдөрүн жана алардын орун басарла-
рын дайындайт жана бошотот;
   22) министрлерди, мамлекеттик комитеттердин төрагаларын, админист-
рациялык ведомстволордун, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын
жана Өкмөткө баш ийген аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчиле-
рин, ошондой эле жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын башчыла-
рын, аларга берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын аткарылышы жагынан
сыйлоо чараларын колдонот;
   23) төмөнкүлөргө карата тартиптик жаза чараларын колдонот:
   а) министрлерге жана мамлекеттик комитеттердин төрагаларына, адми-
нистрациялык ведомстволордун жана аткаруу бийлигинин Өкмөткө баш ийген
башка органдарынын жетекчилерине; Президент тарабынан дайындалган адам-
дарды кызматтан бошотуу жөнүндө Президентке сунуштарды киргизет;
   б) жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларына; аларды
кызматтан бошотуу жөнүндө Президентке сунуш киргизүү менен, аларды он
беш күндүк мөөнөткө чейин кызматынан убактылуу четтетет;
   в) аларга берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу жагында
жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын башчыларына;
   г) аткаруу бийлик органдарынын өзү кызматка дайындоочу жана бошо-
туучу башка кызмат адамдарына, Өкмөткө түз баш ийген мамлекеттик ишка-
налардын, уюмдардын жана мекемелердин жетекчилерине;
   24) белгиленген тартипте мамлекеттик ишканалардын, уюмдардын жана
мекемелердин жетекчилерин, Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык
аймактардын башкы директорлорун, алардын орун басарларын дайындайт жана
бошотот;
   25) Өкмөттүн Ардак грамотасы, ысымы жазылган курал жана башка
өкмөттүк сыйлыктар менен сыйлайт, адамдарды мамлекеттик сыйлыктарга,
жогорку аскер наамдарына, дипломаттык рангдарга, класстык чендерге,
Кыргыз Республикасынын ардактуу жана башка атайын наамдарына көрсөтөт;
   26) ушул конституциялык Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын башка
ченемдик укуктук актыларында каралган башка ыйгарым укуктарга ээ болот.
   Премьер-министрдин чечимдери  Премьер-министрдин   тескемелери
түрүндө кабыл алынат.

   13-статья. Премьер-министрдин милдеттерин аткаруу

   Премьер-министр жок учурда, ал өзүнүн милдеттерин аткара албаган-
да, же ал кызматынан бошотулганда Премьер-министрдин милдеттерин бирин-
чи вице-премьер-министр аткарат.

   14-статья. Биринчи вице-премьер-министрдин жана
        вице-премьер-министрлердин ыйгарым укуктары

   Биринчи вице-премьер-министр жана вице-премьер-министрлер өз ком-
петенцияларынын чектеринде:
   1) тийиштүү министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, админист-
рациялык ведомстволордун, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын,
аткаруу бийлигинин башка органдарынын, аларга берилген мамлекеттик ый-
гарым укуктары боюнча жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын,
Өкмөткө түз баш ийген ишканалардын, уюмдардын, мекемелердин жана алар-
дын бирикмелеринин иштерин координациялоону жүзөгө ашырышат;
   2) өздөрүнө тапшырылган иш чөйрөсү үчүн Премьер-министрдин жана
Өкмөттүн алдында кертбашы менен жооп беришет;
   3) добуш берүү укугу менен Өкмөттүн жыйындарына катышышат;
   4) белгиленген тартипте милдеттүү түрдө аткарылуучу тапшырмаларды
жана көрсөтмөлөрдү беришет;
   5) Премьер-министрдин тапшыруусу боюнча анын айрым ыйгарым укукта-
рын аткарышат;
   6) ушул конституциялык Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын башка
ченемдик укуктук актыларында каралган башка ыйгарым укуктарга ээ болу-
шат.

   15-статья. Министрлердин жана мамлекеттик комитеттердин
        төрагаларынын ыйгарым укуктары

   Министрлер жана мамлекеттик комитеттердин төрагалары өз компетен-
цияларынын чектеринде:
   1) тийиштүү чөйрөлөрдө мамлекеттик саясатты иштеп чыгууну жана иш-
ке ашырууну жүзөгө ашырышат;
   2) өздөрүнө тапшырылган иш чөйрөсү үчүн кертбашы менен жооп бери-
шет;
   3) Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, мыйзамдарынын, Прези-
денттин актыларынын, Жогорку Кењештин токтомдорунун, Өкмөттүн токтомдо-
рунун жана тескемелеринин негизинде жана аларды аткаруу үчүн өз компе-
тенцияларынын чектеринде милдеттүү түрдө аткарылуучу буйруктарды жана
тескемелерди чыгарышат, алардын аткарылышын уюштурушат, текшеришет жана
камсыз кылышат;
   4) Өкмөткө отчет беришет;
   5) ченемдик укуктук актылардын, ошондой эле Өкмөттүн чечимдеринин
долбоорлорун, Өкмөттүн компетенциясына кирген маселелер боюнча башка
материалдарды иштеп чыгууну уюштурушат жана Өкмөттүн кароосуна киргизи-
шет;
   6) Өкмөттүн же Премьер-министрдин тапшыруусу боюнча Жогорку Кењеш-
те Өкмөттүн атынан чыгышат;
   7) Өкмөттүн тапшыруусу боюнча Кыргыз Республикасынын сотторунда
Өкмөттүн атынан чыгышат;
   8) Президент тарабынан аларга берилген ыйгарым укуктар боюнча эла-
ралык келишимдерге жана макулдашууларга кол коюшат;
   9) Өкмөттүн тапшыруусу боюнча эларалык келишимдерге жана ведомс-
тволор аралык мүнөздөгү макулдашууларга кол коюшат;
   10) коргоо, улуттук коопсуздук, ички иштер, тышкы иштер маселеле-
рин тейлеген мамлекеттик органдардын жетекчилеринин орун басарларын
кошпогондо, министрдин же мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун баса-
рынын кызматына (анын ичинде, биринчилерин) дайындоо үчүн талапкерлер
боюнча Премьер-министрге сунуштарды киргизишет;
   11) тийиштүү аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класс-
тык чендерди, дипломаттык рангдарды жана атайын наамдарды ыйгарышат;
   12) өздөрүнүн орун басарларына, статс-катчыларына жана аткаруу
бийлигинин аларга баш ийген органдарынын башка жетекчилерине карата
сыйлоо же тартиптик жазалоо чараларын колдонушат; аларга карата ти-
йиштүү сыйлоо же тартиптик жаза чараларын, аларды ээлеген кызматынан
бошотууну да кошо, колдонуу жөнүндө Премьер-министрге сунуш киргизишет;
   13) ушул конституциялык Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын башка
ченемдик укуктук актыларында каралган башка ыйгарым укуктарга ээ болу-
шат.

   16-статья. Өкмөттүн, Премьер-министрдин жана Өкмөт мүчөлөрүнүн
        жоопкерчиликтери

   1. Өкмөт өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана
ушул конституциялык Мыйзамда каралган чектерде Президенттин жана Жогор-
ку Кењештин алдында жооптуу жана отчет берет.
   Өкмөт Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Президенттин актыларын,
Өкмөттүн чечимдерин жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук
актыларын аткаруу боюнча өз иштери үчүн жооптуу.
   2. Премьер-министр, ошондой эле Өкмөттүн ар бир мүчөсү өзүнүн иш-
мердиги жана тийиштүү мамлекеттик органдын иштери үчүн тиешелүү түрдө
Президенттин, Өкмөттүн, Премьер-министрдин алдында кертбаштары менен
жана Өкмөттүн иштери үчүн Жогорку Кењештин алдында коллегиалдуу жооп-
керчилик тартышат.
   Өкмөттүн мүчөсү жана администрациялык ведомствонун, аткаруу бийли-
гинин башка органынын жетекчиси кол койгону, виза салганы жана тиешелүү
чечимдерди жана документтерди кабыл алганы үчүн кертбашы менен жоопкер-
чилик тартат.
   Өкмөт кабыл алган чечим үчүн Өкмөт жоопкерчилик тартат. Минист-
рликтер, мамлекеттик комитеттер кабыл алган чечим үчүн тийиштүүлүгүнө
жараша анын жетекчиси жоопкерчилик тартат.
   3. Өкмөт мүчөсүнүн антты бузуусу, ошондой эле ушул конституциялык
Мыйзамдын жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары-
нын талаптарын бузуусу ага карата тартиптик жаза чарасын колдонууга,
анын ичинде аны кызматынан бошотууга да, негиз болуп саналат.
   Президент Кыргыз Республикасынын Конституциясына, ушул конституци-
ялык Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук акты-
ларына ылайык Өкмөт мүчөлөрүнө карата аларды кызматынан бошотууга че-
йинки тартиптик жаза чараларын колдонот.
   Премьер-министр Кыргыз Республикасынын Конституциясына, ушул конс-
титуциялык Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук
актыларына ылайык Өкмөт мүчөлөрүнө карата тартиптик жаза чараларын кол-
донот.

   17-статья. Өкмөттүн отчету

   Премьер-министр жыл сайын 15-майдан кечиктирбестен Жогорку Кењешке
Өкмөтүнүн мурунку жылдагы иштери жөнүндө республикалык бюджеттин атка-
руу көрсөткүчтөрүнө негизделген отчет берет.
   Жогорку Кењеш Премьер-министрдин жылдык отчетун кароонун жыйынтык-
тары боюнча Өкмөткө же Өкмөттүн айрым мүчөсүнө ишеним көргөзбөө жөнүндө
маселени карай алат.
   Президентти кезектеги шайлоого алты ай калганда Өкмөткө ишеним
көргөзбөө жөнүндө маселе Жогорку Кењеш тарабынан каралышы мүмкүн эмес.
   Өкмөткө же Өкмөттүн айрым мүчөсүнө ишеним көргөзбөө жөнүндө Жогор-
ку Кењештин токтому жети күндөн кечиктирилбестен Президентке жөнөтүлөт.
   Өкмөткө же Өкмөттүн айрым мүчөсүнө ишеним көргөзбөө жөнүндө токтом
Президент тарабынан каралат жана үч айдан кечиктирбестен Президент
Өкмөттүн же Өкмөттүн айрым мүчөсүнүн отставкага кетүүсү тууралу чечим
кабыл алууга укуктуу.
   Эгерде Президент Өкмөттү отставкага кетирүүдөн расмий баш тарткан
күндөн тартып үч айдын аралыгында Жогорку Кењеш Өкмөткө  ишеним
көргөзбөө жөнүндө кайрадан чечим кабыл алса, анда Президент Өкмөткө
кайталап ишеним көрсөтпөө чечими кабыл алынгандан кийин алты айдын
ичинде Өкмөттү отставкага кетирет же Жогорку Кењешке мөөнөтүнөн мурда
шайлоолорду дайындайт.
   Жогорку Кењеш Өкмөттүн айрым мүчөсүнүн отчетунун жыйынтыгы боюнча
ага ишеним көргөзбөгөн учурда Президент Өкмөттүн мүчөсүн отставкага ке-
тирүү же Жогорку Кењештин чечимине макул болбоо тууралу чечим кабыл
алууга укуктуу, бул жөнүндө Жогорку Кењешке жазуу жүзүндө билдирет.
   Эгерде Жогорку Кењеш Өкмөттүн мүчөсүнө ишеним көргөзбөө жөнүндө
Жогорку Кењештин чечимине макул эместиги тууралу Президент билдирген
күндөн тартып алты айдын ичинде анын отчетунун жыйынтыгы боюнча
Өкмөттүн мүчөсүнө ишеним көргөзбөө тууралу кайрадан чечим кабыл алса,
Президент Өкмөттүн мүчөсүн кызматтан кетирүүгө милдеттүү.".
   3. 18-статьяда:
   1-бөлүгүндө:
   - 4-пунктча "коммерциялык уюмдун" деген сөздөрдүн алдында "менчик-
тин мамлекеттик үлүшүнө ээ болбогон" деген сөздөр менен толукталсын;
   - 7-пунктча алып салынсын;
   3-бөлүк "администрациялык ведомстволордун" деген сөздөрдөн кийин
"жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын" деген сөздөр менен толук-
талсын.
   4. 19-статьяда:
   4-бөлүк алып салынсын;
   5-бөлүк "администрациялык ведомстволор" деген сөздөрдөн кийин "жа-
на аткаруу бийлигинин башка органдары" деген сөздөр менен толукталсын.
   5. 20-статьяда:
   2-бөлүктө "жергиликтүү  мамлекеттик  администрациялардын" деген
сөздөр "аткаруу бийлигинин башка органдарынын, жергиликтүү мамлекеттик
администрациялардын, менчиктин мамлекеттик үлүшүнө ээ болгон уюмдардын
жана ишканалардын" деген сөздөр менен алмашылсын;
   5-бөлүктө "кеминде үчтөн экиси" деген сөздөр "көпчүлүгү" деген
сөзгө алмашылсын;
   6-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "Өкмөттүн жыйналыштарында чечим Өкмөт мүчөлөрүнүн жалпы санынын
көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Добуштар тењ болуп калган учурда
Премьер-министр добуш берген чечим кабыл алынды деп эсептелет.".
   6. 21-статьяда:
   2 жана 3-бөлүктөр төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "Кыргыз Республикасынын министрлиги аткаруу бийлигинин мамлекеттик
саясатты жүргүзүүчү жана тиешелүү чөйрөдө башкарууну жүзөгө ашыруучу
борбордук органы болуп саналат.
   Кыргыз Республикасынын мамлекеттик комитети тармактар аралык коор-
динациялоону жана тийиштүү чөйрөдө мамлекеттик органдардын иштерин ко-
ординациялоо боюнча башка аткаруучу-тескөөчү ишмилдеттерди жүзөгө ашы-
руучу аткаруу бийлигинин борбордук орган болуп саналат.";
   9-бөлүктө "ал эми алар жөнүндө тийиштүү мыйзамдар Кыргыз Республи-
касынын Жогорку Кењеши тарабынан кабыл алынат" деген сөздөр "коргоо,
улуттук коопсуздук, ички иштер, тышкы иштер маселелерин тейлеген мамле-
кеттик органдарды кошпогондо" деген сөздөр менен алмашылсын.
   7. 22-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "22-статья. Администрациялык ведомстволор жана аткаруу бийлигинин
         башка органдары

   1. Администрациялык ведомстволор жана аткаруу бийлигинин башка ор-
гандары өз иштерин Өкмөттүн алдында жана анын жетекчилиги менен жүзөгө
ашырышат.
   2. Администрациялык ведомстволорго Өкмөткө караштуу мамлекеттик
агенттиктер жана мамлекеттик инспекциялар кирет.
   Мамлекеттик агенттик - иштин тийиштүү чөйрөлөрүндө аткаруу бийлик
органынын ишмилдеттерин, негизинен маалыматтык формада жүзөгө ашыруучу
администрациялык ведомство.
   Мамлекеттик инспекция - иштин тийиштүү чөйрөлөрүндө аткаруу бийлик
органынын көзөмөлдүк жана инспектордук ишмилдеттерин жүзөгө ашыруучу
администрациялык ведомство.
   Мамлекеттик агенттиктерди жана мамлекеттик инспекцияларды дирек-
торлор жетектешет.
   Мамлекеттик агенттиктер, мыйзамда каралган учурларда директордун
жетекчилиги алдындагы коллегиалдык орган тарабынан жетектелиши мүмкүн.
   Администрациялык ведомстволордун  жетекчилери Премьер-министрдин
сунушу боюнча Президент тарабынан дайындалат. Администрациялык ведомс-
тволордун жетекчилерин бошотуу Президент тарабынан жүргүзүлөт. Премь-
ер-министр администрациялык ведомствонун жетекчисин бошотуу тууралу
Президентке сунуш киргизүүгө укуктуу.
   3. Өкмөттүн жетекчилиги алдында министрликтерге, мамлекеттик коми-
теттерге же администрациялык ведомстволорго баш ийдирилбеген кызматтар
жана комиссиялар түрүндөгү аткаруу бийлигинин башка органдары түзүлүшү
жана иштеши мүмкүн.
   Кызмат - башкаруунун дайындуу бир тармагында мамлекеттик саясатты
камсыз кылуу максатында түзүлүүчү, эреже катары, атайын статуска ээ ый-
гарым укуктуу мамлекеттик органды түзүүнү талап кылуучу уюмдаштыруу
түзүмү.
   Комиссия - мамлекеттик турмуштун, анын ичинде экономикалык, соци-
алдык, гуманитардык жана маданий иш чөйрөлөрүндө маанилүү маселелерди
комплекстүү чечүү максатында түзүлүүчү уюштуруу түзүмү.
   Кызматтарды жана комиссияларды Премьер-министрдин сунушу боюнча
Президент тарабынан дайындалган төрагалар жетектешет.
   4. Ушул конституциялык Мыйзамдын 18-статьясында каралган жобо ад-
министрациялык ведомстволордун жана аткаруу бийлигинин башка органдары-
нын жетекчилерине бирдей колдонулат.
   5. Өкмөт министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге, администрация-
лык ведомстволорго же аткаруу бийлигинин башка органдарына баш ийдирил-
ген, юридикалык жактын статусуна ээ ведомстволук бөлүмчөлөрдү түзөт,
жоет жана кайра уюштура алат.".
   8. 24 жана 25-статьялар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "24-статья. Өкмөттүн Аппараты

   Өкмөттүн ишин маалыматтык-талдоо, уюштуруучулук жана укуктук жак-
тан камсыздоону, ошондой эле Өкмөт кабыл алган чечимдерди аткаруу бий-
лигинин органдарынын аткарышын көзөмөлдөөнү уюштурууну Өкмөттүн Аппара-
ты жүзөгө ашырат.
   Өкмөттүн Аппаратынын жобосу жана түзүмү Өкмөт тарабынан бекитилет.
   Өкмөттүн Аппаратын кызматы боюнча Кыргыз Республикасынын министри
болуп эсептелген Аппарат жетекчиси башкарат.

   25-статья. Өкмөттүн актылары

   Өкмөттүн ченемдик укуктук актылары токтом түрүндө чыгарылат.
   Ченемдик мүнөздөгү эмес, оперативдүү жана башка учурдагы маселелер
боюнча чечимдер тескеме түрүндө чыгарылат.
   Өкмөттүн ченемдик укуктук актыларынын долбоорлору министрликтер,
мамлекеттик комитеттер, администрациялык ведомстволор, жергиликтүү мам-
лекеттик администрациялар, аткаруу бийлигинин башка органдары, ошондой
эле Өкмөттүн Аппараты, болбосо Өкмөттүн тапшыруусу же сунушу боюнча му-
ниципалдык, жеке, коомдук башка органдар, мекемелер жана уюмдар тарабы-
нан иштелип чыгат жана Кыргыз Республикасынын Адилет министрлиги, ал
эми мамлекеттин кирешелерин кыскартууну же чыгымдарын көбөйтүүнү кара-
ган маселелер боюнча - Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги менен
милдеттүү түрдө макулдашылуусу керек.
   Министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ве-
домстволордун, аткаруу бийлигинин башка органдарынын, жергиликтүү мам-
лекеттик администрациялардын жана Өкмөттүн Аппаратынын тийиштүү башкар-
малыктарынын жана бөлүмдөрүнүн жетекчилери Өкмөт чыгарган жана макул-
дашкан чечимдер үчүн кертбаштары менен жоопкерчилик тартышат.
   Өкмөттүн токтомдоруна жана тескемелерине Премьер-министр, ал эми
Премьер-министр жок болгон убакта - биринчи вице-премьер-министр же аны
алмаштыруучу вице-премьер-министр кол коет.
   Өкмөттүн токтомдору жана тескемелери, эгерде ушул актыларда же
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкача каралбаса, алар кабыл
алынган күндөн тартып күчүнө кирет.
   Өкмөт укуктук мүнөзгө ээ болбогон кайрылууларды, билдирүүлөрдү жа-
на башка актыларды кабыл алууга укуктуу.
   Министрликтер, мамлекеттик комитеттер жана администрациялык ве-
домстволор өзалдынча чечүүгө тийиш болгон маселелер боюнча Өкмөттүн
токтомдору жана тескемелери кабыл алынбайт.".
   9. 26-статьяда:
   статьянын аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Министрлик-
тердин жана мамлекеттик комитеттердин актылары";
   1-бөлүктө "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө баш ийген мамлекеттик
комитеттер, администрациялык ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик ад-
министрациялар жана аткаруу бийлигинин башка органдары," деген сөздөр
"жана мамлекеттик комитеттер" деген сөздөр менен алмашылсын;
   3-бөлүктө ", администрациялык ведомстволордун, жергиликтүү мамле-
кеттик администрациянын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө баш ийген
башка аткаруу бийлик органдарынын жетекчилери," деген сөздөр алып са-
лынсын;
   4-бөлүктө ", Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө баш ийген мамлекеттик
комитеттер, аткаруу бийлигинин жана мамлекеттик башкаруунун башка ор-
гандары" деген сөздөр "жана мамлекеттик комитеттер" деген сөздөр менен
алмашылсын.
   10. 27-статьяда:
   статьянын аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Өкмөттүн, ми-
нистрликтердин жана мамлекеттик комитеттердин актыларын жарыялоо";
   2-бөлүктө ", мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ведомс-
тволордун, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана аткаруу
бийлигинин башка органдарынын" деген сөздөр "жана мамлекеттик комитет-
тердин" деген сөздөр менен алмашылсын.
   11. 33 жана 34-статьялар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "33-статья. Өкмөттүн Президент менен өзара мамилелери

   Президент Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана ушул консти-
туциялык Мыйзамга ылайык Өкмөттүн жана мамлекеттик бийликтин башка ор-
гандарынын макулдашып иштешүүлөрүн жана өзара аракеттенүүлөрүн камсыз
кылат.
   Президент Өкмөттүн жыйналыштарында чыгып сүйлөөгө, мамлекеттин ич-
ки жана тышкы саясатынын негизги багыттарын ишке ашырууга багытталган
максаттарды жана милдеттерди аныктоого укуктуу.
   Өкмөт өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясында каралган
чектерде Президенттин алдында жоопкер.
   Өкмөт белгиленген тартипте өз ишинин натыйжалары жөнүндө Прези-
денттин алдында отчет берет.
   Президент Өкмөттүн ченемдик укуктук актылары Кыргыз Республикасы-
нын Конституциясына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына кара-
ма-каршы келген учурда алардын колдонулушун токтото турууга же жокко
чыгарууга, Кыргыз Республикасынын Конституциясында каралган учурларда
Өкмөттүн айрым мүчөсүнүн, Өкмөттүн, Премьер-министрдин отставкасы туу-
ралу маселени чечүүгө, ошондой эле Өкмөткө, Премьер-министрге же
Өкмөттүн айрым мүчөсүнө тапшырмаларды берүүгө укуктуу. Президенттен
тапшырма алган Өкмөт мүчөсү бул тууралу Премьер-министрди кабардар кы-
лууга милдеттүү.

   34-статья. Өкмөттүн Жогорку Кењеш менен өзара мамилелери

   1. Өкмөт өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана
ушул конституциялык Мыйзамда каралган чектерде Жогорку Кењешке жооптуу
жана отчет берет.
   2. Өкмөттүн Жогорку Кењеши менен өз ара аракеттери Премьер-ми-
нистр, Өкмөттүн мүчөлөрү жана Өкмөттүн Жогорку Кењештеги туруктуу өкүлү
тарабынан уюштурулат.
   3. Өкмөткө мыйзам чыгаруу демилге укугу таандык.
   Мыйзам чыгаруу демилге укугун Өкмөт Кыргыз Республикасынын мыйзам-
дарында белгиленген тартипте Жогорку Кењешке мыйзам долбоорлорун кирги-
зүү аркылуу жүзөгө ашырат.
   Өкмөттүн мамлекеттик бюджеттин эсебинен жабылуучу  чыгымдардын
көбөйүшүн караган мыйзамдардын долбоорлорун каржылоонун булагы бар эке-
ни жөнүндө корутундусу Өкмөттүн токтому менен жол-жоболоштурулат.
   Өкмөт Жогорку Кењешке каралып жаткан мыйзамдарга жана мыйзам дол-
боорлоруна расмий корутунду жөнөтө алат.
   4. Өкмөт Жогорку Кењешке республикалык бюджеттин долбоорун жана
республикалык бюджеттин аткарылышы тууралу отчетун берет.
   5. Премьер-министр жыл сайын Өкмөттүн ишинин натыйжалары жөнүндө
Жогорку Кењешке отчет берет.
   6. Жогорку Кењештин депутаттарынын суроо-талаптары багышталган
Өкмөт мүчөлөрү, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилери мый-
замдарда белгиленген мөөнөттө жооп берүүгө милдеттүү. Эгерде жооп берүү
үчүн көбүрөөк убакыт талап кылынса, анда бул тууралу суроо-талап жибер-
ген депутат кабарландырылат.
   7. Премьер-министр, Өкмөт мүчөлөрү, аткаруу бийлик органдарынын
жетекчилери жана анын кызмат адамдары Жогорку Кењештин жыйналыштарына
катышууга; Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларда
Өкмөттүн кызыкчылыктарын жактоого; маалымат менен чыгып сүйлөөгө жана
алардын компетенцияларына кирген маселелер боюнча өз пикирлерин бил-
дирүүгө укуктуу.
   8. Жогорку Кењештин комитеттеринин жыйналыштарында Кыргыз Респуб-
ликасынын мыйзамдарын жана Жогорку Кењештин чечимдерин аткаруу маселе-
лери боюнча аткаруу бийлик органдарынын жетекчилери угулушу мүмкүн.
   9. Президенттин ыйгарым укуктарын аткаруучу Жогорку Кењештин Төра-
гасы Өкмөттүн ыйгарым укугун токтотууга укугу жок".
   12. 35-статьянын 2-бөлүгүндө:
   үчүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "- бекитилген республикалык бюджетке Кыргыз Республикасынын сотто-
рунун бюджетинин толук ылайык аткарылышын камсыз кылат.";
   төртүнчү абзац алып салынсын.
   13. 36 жана 37-статьялар алып салынсын.
   14. 43-статьянын 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "Кыргыз Республикасында төмөнкүлөргө жол берилбейт:
   - Өкмөттүн, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жана партиялык
институттардын биригишине, ошондой эле алардын ишмердиктеринин партия-
лык программаларга жана чечимдерге баш ийдирилишине;
   - мамлекеттик мекемелерде жана уюмдарда  партиялык  уюмдардын
түзүлүшүнө жана ишмердигине; мындай жумуштар кызматтык иштерден сыртка-
ры жүргүзүлгөн учурларды кошпогондо мамлекеттик кызматкерлер тарабынан
партиялык жумуштарды жүзөгө ашырууга;
   - диний уюмдардын жана диний табынуу кызматкерлеринин мамлекеттик
органдардын иштерине кийлигишүүсүнө".

   2-берене.

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
   Ушул Мыйзамдан келип чыгуучу уюштуруу чараларын көрүү жана өзүнүн
ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирүү Президенттен
суралсын жана Өкмөткө тапшырылсын.

   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев

   2008-жылдын 8-февралында      Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган