Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

                    Кыргыз Республикасынын

        2012-жылдын 23-майындагы № 64 Мыйзамына ылайык

                          КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

Бишкек шаары

2008-жылдын 5-августу № 192

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

           "Жарандардын тынч, куралсыз чогулуу, митингдерди

          жана демонстрацияларды эркин өткөрүү укугу жөнүндө"

           Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолор жана

                     өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу

 

     2008-жылдын 13-июнунда              Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                         Кењеши тарабынан кабыл алынган

 

     1-берене.

 

     "Жарандардын тынч, куралсыз чогулуу, митингдерди жана демонстраци-

яларды эркин  өткөрүү  укугу  жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

(Кыргыз Республикасынын  Жогорку  Кењешинин  Жарчысы,  2002-жыл,  N  9,

408-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

     1. 2-статьяда:

     статья төмөнкүдөй мазмундагы экинчи жана үчүнчү абзацтар менен то-

лукталсын:

     "Коомдук иш  чара  -  Кыргыз  Республикасынын жарандарынын, саясий

партиялардын, кесиптик  бирликтердин,  коомдук жана диний уюмдардын де-

милгеси боюнча  жүзөгө  ашырылуучу  митинг, демонстрация, манифестация,

көчө жүрүшү,  пикет,  ачкачылык  жарыялоо  формасында же болбосо мындай

формалардын ар  кандай айкалышында өткөрүлүүчү ачык, тынч, куралсыз, ар

бир адам катыша алуучу акция;

     - коомдук  иш чараны өткөрүү жөнүндө маалымдама-аткаруу бийлик ор-

ганына же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына ушул Мыйзамда белги-

ленген тартипте коомдук иш чараны өткөрүү жөнүндө маалымат иретинде бе-

рилүүчү документ.";

     13-абзац "чогулуштун,  митингдин  жана  демонстрациялардын"  деген

сөздөрдөн кийин ",ошондой эле башка коомдук иш-чаралардын" деген сөздөр

менен толукталсын;

     14-абзац "чогулуштарды,  митингдерди жана демонстрацияларды" деген

сөздөрдөн кийин  ",ошондой эле башка коомдук иш-чараларды" деген сөздөр

менен толукталсын.

     2. 3 жана 4-статьялар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "3-статья.

 

     Кыргыз Республикасынын жарандары жергиликтүү мамлекеттик админист-

рацияга же  жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына маалымдама бер-

бей туруп:

     1) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечими менен атай-

ын бөлүнгөн аймактарда;

     2) менчигинин  түрүнө карабастан менчик ээсинин же менчик ээси ый-

гарым укук берген адамдын уруксаты менен:

     - жабык жайларда;

     - юридикалык  жана жеке жактардын жер участокторунун аймагында ко-

омдук иш-чараларды өткөрүүгө укуктуу.

 

     4-статья.

 

     Ушул Мыйзамдын 1-статьясынын экинчи бөлүгүнө ылайык коомдук иш-ча-

раларды:

     1) коркунучтуу  өндүрүш  объекттерине  жана эксплуатациялоо атайын

техникалык коопсуздуктун эрежелерин сактоону талап кылган башка объект-

терге 50 метрден жакын жайгашкан аймактарда;

     2) эл  аралык  жана  мамлекеттик маанидеги автомагистралдарга, жол

өткөөлдөрүнө, темир  жол магистралдарына жана темир жолго тиешелүү тил-

кеге, мунай,  газпровод өткөрүүчүлөргө, электр берүүнүн вольттуу линия-

ларына 30 метрден жакын аймактарда;

     3) Кыргыз  Республикасынын  Президентинин жана Премьер-министринин

резиденцияларына, Жогорку  Кењештин  имаратына,  Кыргыз Республикасынын

соттору ээлеген  имараттарга,  эркиндигинен ажыратуу түрүндө жазаны ат-

карган мекемелердин  аймактарына жана имараттарына 30 метрден жакын ай-

мактарда;

     4) Кыргыз  Республикасынын  Куралдуу күчтөрүнүн аскердик бөлүктөрү

жана мекемелери,  Кыргыз  Республикасынын аскердик башка бөлүкчөлөрүнүн

жана алардын органдарынын жайгашкан жерлерине 30 метрге жакын аймактар-

да;

     5) эгерде  ага  ыйгарым  укук  берилген чегара органдарынын атайын

уруксаты жок болсо, чегара зонасынын аймагында өткөрүүгө тыюу салынат.

     Өзгөчө жана  аскердик  абал убагында коомдук иш чараларды, ошондой

эле оюнзоок,  спорттук же башка массалык иш чараларды өткөрүүгө жол бе-

рилбейт.".

     3. Мыйзам төмөнкү мазмундагы 5-10-статьялар менен толукталсын:

     "5-статья.

 

     Чогулушту, митингди, демонстрацияны же башка коомдук иш чараны өт-

көрүү жөнүндө маалымдама аларга катышуучу же ыйгарым укуктуу адам аркы-

луу аны  уюштуруу  жериндеги жергиликтүү мамлекеттик администрацияга же

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына коомдук иш чараны өткөрүүгө

чейин 12 күндөн кечиктирилбестен жөнөтүлөт.

     Жергиликтүү мамлекеттик  администрация  же  жергиликтүү өз алдынча

башкаруу органы  коомдук  иш чараны өткөрүүгө 6 күн калгандан кечиктир-

бестен маалымдамага  кат  жүзүндө  жооп  берүүгө милдеттүү. Мамлекеттик

жергиликтүү администрация  же  жергиликтүү  өз  алдынча башкаруу органы

коомдук иш-чараны өткөрүүнү макул таппаган учурда белгиленген иш-чарага

тыюу салуу же аны өткөрүү шарттарын өзгөртүүнүн зарылдыгы тууралу сотко

доо менен кайрылууга акылуу.

 

     6-статья.

 

     Жергиликтүү мамлекеттик  администрация  же  жергиликтүү өз алдынча

башкаруу органдары  чогулуштарды,  митингдерди,  демонстрацияларды жана

башка коомдук  иш  чараларды  өткөрүү жөнүндө маалыматты аларды өткөрүү

үчүн зарыл  болгон  шарттарды камсыз кылуу жана коомдук тартипти камсыз

кылуу боюнча чара көрүү максатында караштырат.

     Маалымдамада:

     - катышуучунун (катышуучулардын) же ыйгарым укук берилген адамдар-

дын аты-жөнү, уюмдун аталышы (юридикалык жактар үчүн);

     - иш чараны өткөрүү максаты, формасы, жери, кыймылдын маршруттары,

катышуучулардын болжолдуу саны, иш чараны өткөрүү датасы, башталган жа-

на аяктаган убактысы;

     - коомдук  иш чараны өткөрүүнү техникалык жана башка жактан камсыз

кылуу, анын  ичинде  аны  өткөрүү аяктагандан кийин ал өткөрүлгөн жерди

тартипке келтирүү;

     - катышуучунун (катышуучулардын) же ыйгарым укук берилген адамдар-

дын койгон колдору, маалымдама жана дата көрсөтүлөт.

     Маалымдаманы кабыл алуудан баш тартууга жол берилбейт.

     Жергиликтүү мамлекеттик  администрация  же  жергиликтүү өз алдынча

башкаруу органдары маалымдаманы кабыл алган күнү анын кабыл алынгандыгы

жана катталгандыгы  жөнүндө документтер (катталган маалымдаманын көчүр-

мөсүн) берүүгө милдеттүү.

     Коомдук иш  чараны өткөрүүнү уюштуруучулар тарабынан аны өткөрүүнү

жокко чыгаруу  жөнүндө  же  болбосо  кийин  өткөрүү жөнүндө чечим кабыл

алынган учурда ыйгарым укук берилген жактар ал жөнүндө жергиликтүү мам-

лекеттик администрацияга  же  жергиликтүү  өз алдынча башкаруу органына

коомдук иш чара өткөргөнгө чейин кеминде 24 саат мурда кат жүзүндө маа-

лымдоого тийиш.

 

     7-статья.

 

     Жергиликтүү мамлекеттик  администрация  же  жергиликтүү өз алдынча

башкаруу органы:

     - катышуучуларга же ыйгарым укук берилген адамдарга жергиликтүү өз

алдынча башкаруу органдарынын чечими менен коомдук иш чараларды өткөрүү

үчүн бөлүнүп берилген белгилүү бир аймактарды сунуш кылууга;

     - зарыл  болгон  учурда  маалымдама менен кайрылган адамдарга алар

тарабынан пландаштырылган коомдук иш чараны уюштуруунун жана өткөрүүнүн

убактысын жана башка шарттарын өзгөртүүнү сунуш кылууга;

     - коомдук  иш  чараны өткөрүүгө катышуу, ага себеп болгон, ага да-

ректелген маселелер  жөнүндө мамлекеттик бийлик органдарына жана жерги-

ликтүү өз  алдынча  башкаруу органдарына маалымдоо максатында өздөрүнүн

расмий өкүлдөрүн дайындоого акылуу.

 

     8-статья.

 

     Коомдук иш  чаралар  максаттарына  ылайык маалымдамада көрсөтүлгөн

мөөнөттө жана макулдашылган жерде өткөрүлөт;

     Күтүлбөгөн учурларда  (чогулушту,  митингди,  демонстрацияны  жана

башка коомдук  иш  чараны  өткөрүү учурунда пайда болгон ЖКУ жана башка

авариялык учурларда) катышуучулар же ыйгарым укук берилген адамдар жер-

гиликтүү мамлекеттик  администрациянын же жергиликтүү өз алдынча башка-

руу органынын  расмий өкүлү менен бирге андай учурлар жөнүндө дароо оо-

зеки түрдө, андан кийин кат жүзүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу ор-

гандарына чогулушту, митингди, демонстрацияны же башка коомдук иш чара-

ны өткөрүүнүн  шарттарынан  келип  чыккан өзгөрүүлөр жөнүндө кабарлоого

милдеттүү.

     Чогулуштарга, митингдерге жана демонстрацияларга катышуучулар Кыр-

гыз Республикасынын  мыйзамдарын, коомдук тартипти жана иш чарага каты-

шуучулардын жана башка жарандардын коопсуздугун сактоого милдеттүү.

     Катышуучуларга курал,  ошондой эле атайын даярдалган же адамдардын

өмүрүнө жана  саламаттыгына каршы, мамлекеттик, коомдук жана башка чар-

балык обьекттерге жана жарандарга материалдык зыян келтирүү үчүн пайда-

ланылышы мүмкүн болгон нерселерди алып жүрүүгө тыюу салынат.

 

     9-статья.

 

     Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын же жергиликтүү өз алдынча

башкаруу органынын коомдук иш чарага тыюу салуу же болбосо аны өткөрүү-

нүн шарттарын  өзгөртүү жөнүндө сотко доо арызы менен кайрылуусу ал өт-

көрүлгөнгө чейин  6  календарлык  кун  мурда берилет жана сот тарабынан

Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарында  белгиленген  тартипте  үч күндүк

мөөнөттө каралат.

 

     10-статья.

 

     Мамлекеттик жана  башка  органдар,  кызмат  адамдары жана жарандар

ушул Мыйзамга  ылайык  өткөрүлүп  жаткан чогулуштарды, митингдерди жана

демонстрацияларды, ошондой  эле  башка  коомдук иш чараларды уюштурууга

жана өткөрүүгө тоскоолдук келтирүүгө акысыз.";

     Мыйзамдын 8-12-статьялары  тийиштүүлүгүнө  жараша  11-15-статьялар

деп эсептелсин.

 

     2-берене.

 

     Кыргыз Республикасынын  Өкмөтү  жана Кыргыз Республикасынын жерги-

ликтүү өз алдынча башкаруу органдары өздөрүнүн ченемдик укуктук актыла-

рын үч айлык мөөнөттө ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

     3-берене.

 

     Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

     Кыргыз Республикасынын Президенти                 К.Бакиев